Техніко-економічний аналіз: методи та прийоми економічного дослідження. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

З переходом економіки України на ринкові засади, реформуванням усіх сфер господарювання, роздержавленням, приватизацією, розвитком різних форм власності, насамперед тих, що базуються на приватній власності, виникла нагальна потреба у проведенні об'єктивного, чіткого, оперативного комплексного економічного аналізу на всіх рівнях управління і господарювання. При цьому особливе місце відводиться економічному аналізу, зокрема його теорії, яка має ґрунтуватися на сучасних ринкових підходах, методиках, на використанні вітчизняного і зарубіжного досвіду, враховувати зміни в організації бухгалтерського, статистичного обліку, звітності, щоб бути дієвим інструментом забезпечення ефективного ведення господарства.

За характером проведення й охопленням питань економічний аналіз поділяють на фінансовий та управлінський. Такий поділ обумовлюється існуванням фінансового й управлінського обліку.

Залежно від глибини дослідження та призначення результатів економічного аналізу виділяють такі три його види: загальноекономічний, техніко-економічний, функціонально-вартісний.

Техніко-економічний аналіз виконують економісти, інженерно-технічні працівники, робітники та органи управління за даними оперативної і періодичної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.

Техніко-економічний аналіз - це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, матеріали оперативного, бухгалтерського обліку, позаоблікові дані. Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звітності. На підставі результатів аналізу приймаються важливі управлінські рішення.

Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників.

В умовах ринкових відносин техніко-економічний аналіз сприяє покращенню управління виробництвом,  зміцненню його економіки, виконанню намічених цілей і планів, підвищенню ефективності діяльності кожного підприємства. На цій основі забезпечується підвищення ефективності як окремих галузей народного господарства, так і всього народно-господарського комплексу.

1. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма. Учебник. 2-е изд. / Отв. редактор и руководитель авторского коллектива В.Е. Рыбалкин. - М.: Междунар. отношения, 2006. - 352 с.

Во 2-м издании учебника «Анализ экономики» не изменились принципи­альные позиции авторов - ориентация на рыночные отношения при последо­вательном рассмотрении направлений и методов анализа экономики на всех трех ее уровнях: национальное хозяйство; товарные, финансовые и валютные рынки; предприятие, фирма. Существенно обновлен ряд аспектов подхода, понятий, статистико-экономические данные, расширены отдельные главы.Для студентов вузов, преподавателей, аспирантов, слушателей системы дополнительного образования и факультетов повышения квалификации, работников министерств и ведомств, органов регионального и местного уп­равления и всех интересующихся экономикой.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вc 43466

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 1)А-64

2. Андрєєва Галина Іванівна.

Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посібник / Г. І. Андрєєва. - К. : Знання, 2008. - 263 с.

У посібнику висвітлено теоретичні основи економічного аналізу. Зокрема, наводяться відомості щодо системного оцінювання госпо­дарської економічної діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фі­нансових ресурсів, сучасні методики економічного аналізу із засто­суванням математичних і статистичних прийомів та методів. Крім того, у посібнику вміщені програма курсу і розподіл навчального часу. До кожної теми додаються методичні рекомендації, терміно­логічний словник і запитання для контролю знань. У кінці книги наводяться також зразки завдань для поточного модульного контро­лю та список рекомендованої літератури. Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Посібник буде корисним також викладачам ви­щих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 695161

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 А-65

3. Арістова Алевтина Миколаївна.

Економічний аналіз діяльності фінансових посередників [Текст] : навч. посібник / А. М. Арістова ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2009. - 331 с.

Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Аналіз діяльності фінансових посередників», яка входить до переліку основних дисциплін, що формують фахівців для фінансового сектору національного господарства України. У посібнику висвітлено методичні аспекти та практика аналізу діяльності фінансових установ, враховано вимоги регуляторних органів та міжнародний досвід аналізу.

Призначено для студентів, які вивчають дисципліни «Аналіз діяльності фінансових посередників», «Аналіз діяльності банку». Буде корисний широкому колу читачів, які цікавляться питанням аналізу діяльності фі­нансових установ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 721397

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 А-81

4. Басовский Леонид Ефимович.

Теория экономического анализа [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. и управлен. спец. / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 221 с.

Краткое изложение фундаментального курса теории экономического анализа. Впервые охарактеризованы теоретические, методологические и методические основы всех широко используемых в мировой практике типов прикладного экономического анализа. Отражены все разделы, темы и понятия теории экономического анализа, изучение которых предусмот­рено требованиями действующих в Российской Федерации Государствен­ных стандартов высшего профессионального образования по дисципли­нам «Теория экономического анализа» для специальности «Бухгалтер­ский учет и аудит» и «Экономический анализ» для специальностей «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и других. Курс имеет четкую практическую направленность, он ориентирован на студентов, заинтере­сованных в надежной подготовке к экзаменам. Преподаватели найдут в курсе лекций удачные примеры, четкие определения и методы краткого изложения теории экономического анализа. Он содержит примеры, спра­вочные материалы и основы методик, используемых в практике экономи­ческого анализа в Российской Федерации, финансового анализа и аудита в США, контроллинга в Западной Европе.

Для студентов, преподавателей экономических вузов и факультетов, практикующих бухгалтеров, экономистов, аудиторов, ревизоров, финансо­вых менеджеров, аналитиков и консультантов по управлению.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 647916

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Б-27

5. Болюх Михайло Антонович.

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посібник / М. А. Болюх, А. П. Заросило ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 342 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчаль­ної дисципліни «Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ», яку включено до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності «Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансови­ми організаціями». На умовних прикладах розкриті особливості аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів, фахівців, які працюють у бюджетних установах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 694758

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 1)Б-79

6. Болюх Михайло Антонович.

Збірник задач з курсу "Економічний аналіз" [Текст] : навч. посібник / М. А. Болюх, М. І. Горбаток ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 232 с.

Посібник підготовлено згідно з програмою курсу «Економічний аналіз» для еко­номічних вузів і факультетів III і IV рівнів акредитації. Висвітлено практичні питання аналізу господарської діяльності підприємств на основі міжнародних стандартів бух­галтерського обліку. За джерела інформації взято форми звітності, розроблені за міжнародними стандартами і впроваджені у практику роботи підприємств.

Призначено для студентів, аспірантів, викладачів, керівників і бухгалтерів, еко­номістів, наукових і практичних працівників, які досліджують проблеми аналізу та аудиту господарської діяльності. Буде корисним слухачам магістерських програм, котрі не мають базової економічної освіти, і працівникам, що цікавляться проблема­ми підвищення прибутку на підприємстві і поліпшенням його фінансового стану.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 621629

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Б-79

7. Гавриленко Валентин Андреевич.

Экономический анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности промышленных предприятий [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. А. Гавриленко ; Донецкий национальный технический ун-т. - Севастополь ; Донецк : Вебер, 2003.

В работе изложены теоретические положения и концепция экономического анализа. Усовершенствована методика анализа основных технико-экономических показателей, которая позволяет не только выявить конкретные причины их ухудшения, но и определить внутренние резервы повышения эффективности производства.

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, практических и нау­чных работников промышленных предприятий и других организаций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 641589

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Г-12

8. Гинзбург Анатолий Ильич.

Экономический анализ. Предмет и методы. Моделирование ситуаций. Оценка управленческих решений [Текст] / А. И. Гинзбург. - СПб. : Питер ; М. ; СПб. ; Нижний Новгород : [б.и.], 2003. - 471 с.

В учебном пособии известного российского автора детально и скрупулезно изло­жены все основные аспекты экономического анализа деятельности предприятий в услови­ях рыночной системы хозяйствования. Особое внимание уделено таким интересным явлениям, как учет инфляционных процессов, имитационное моделирование экономиче­ских процессов, подготовке и обоснованию управленческих решений.

Книга соответствует действующей программе курса и предназначена для студен­тов экономических специальностей, а также может быть полезной практическим работни­кам предприятий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 648207

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Г-49

9. Городянська Лариса Володимирівна.

Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу [Текст] : монографія / Л. В. Городянська ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 259 с.

У монографії вперше досліджено новий напрям в економіці — облік та ана­ліз відтворюваних економічних ресурсів. Автором проаналізовані категорії «ре­сурси», «економічні ресурси», уточнюється їх структура й сутність, а також вио­кремлюються — відтворювані економічні ресурси. Запропоновано об’єднати в системі прогнозного аналізу економічну інформацію про об’єкти відтворюваних економічних ресурсів, які утворюють ідентифіковані необоротні матеріальні і нематеріальні ресурси (активи) та неідентифіковані інтелектуальні ресурси. Упер­ше обґрунтовано та розкрито напрями дослідження відтворюваних економічних ресурсів, теоретичний опис, алгоритм прогнозного аналізу та модель системи прогнозного аналізу яких може стати передумовою побудови інформаційної мо­делі обліку і аналізу цих видів ресурсів. При проектуванні такої моделі врахова­но можливості оптимізації розрахунків і прийняття управлінських рішень з вико­ристанням динамічних моделей оновлення структури матеріальних видів відт­ворюваних економічних ресурсів на підприємствах України.

Теоретична значущість проведеного дослідження обумовлена тим, що виснов­ки та рекомендації, викладені у монографії, служитимуть основою для подальшого прогнозування впливу процесу відтворення економічних ресурсів на рівень їх продуктивності. Монографія буде корисною для наукових працівників, виклада­чів і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців-пракгиків, що зай­маються дослідженням сучасних проблем в економіці, напрямами розвитку прог­нозування впливу процесу відтворення об’єктів економічних ресурсів на резуль­тативність діяльності та потенціал підприємства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764269

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Г-70

10. Гринів Богдан Володимирович.

Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. В. Гринів. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 392 с.

У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні та прикладні основи економі­чного аналізу діяльності торговельного підприємства. Особливу увагу приділено комплекс­ному аналізу товарообороту в системі сучасного торгового менеджменту. Грунтовно висвіт­лено методику вивчення витрат обігу, проведення аналізу валового торговельного доходу, аналізу фінансових результатів та фінансового стану торговельного підприємства. Автор досліджує використання індексного методу у факторному аналізі витрат обігу, особливості аналізу меж беззбитковості торговельної діяльності та сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства. Методика аналітичних розрахунків показана на фактичних матеріалах споживчого товариства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акре­дитації, слухачів інститутів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів торговельного профілю, а також працівників економічних служб, менеджерів підприємств сфери торгівлі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 747244

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Г-85

11. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного еко­номічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуван­ням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.

Для студентів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників виробничих підприємств, комерційних фірм і банків, стра­хових і податкових організацій, наукових установ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639886

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Е-45

12. Економічний аналіз: базовий курс для податкового аналітика : Навч. посібник для слухачів проф. прог. підвищення кваліфікації/ Міндоходів України; Упоряд. І. С. Санжаревська, С. М. Шаповал. — К.: ДП «СВЦ Міндоходів України», 2013. — с. 800.

У навчальному посібнику розкриваються: основні стратегічні напрями діяльності в умовах реформування та розви­тку євроінтеграційних процесів, сучасні методи аналітичної обробки інформаційних ресурсів, особливості формування доходів та аналіз бази оподаткування підприємств окремих видів економічної діяльності, організація обробки податкової звітності платників податків, обслуговування великих платників податків, аналітичне супроводження процесії детінізації економіки, аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків з метою виявлення ризиків у його діяльності, організація роботи щодо погашення податкового боргу та розстрочення (відстрочення) грошових податкових зобов’язань (податкового боргу), використання інформаційних технологій у податковій аналітиці тощо.          

Навчальний посібник призначено для керівників та працівників органів Міністерства доходів і зборів усіх рівнів для використання під час підвищення кваліфікації у системі закладів післядипломної освіти та для самоосвіти, а також студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів економічного та управлінського спрямування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 767195

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Е-45

13. Жолонский Евгений.

Финансово-экономический анализ бизнеса промышленных компаний [Текст] / Е. Жолонский. - Х. : Фактор, 2007. - 320 с.

Як відомо, облік — це базис для аналізу та управління. Наскільки цей базис оперативний, достовірний, деталізований, залежатиме якість прове­деного аналізу і як наслідок — управління. На підставі аналітичних даних керівництво підприємства приймає рішення про підвищення ефективності, оптимізацію бізнес-процесів, подальший розвиток компанії тощо, що сприяє досягненню головної мети будь-якого підприємства — робити гроші.

У книзі розглянуто практичне застосування методів фінансового та еко­номічного аналізу, що забезпечують менеджмент компанії інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень.

Книга складається з трьох розділів аналізу: оперативний економічний аналіз, фінансовий аналіз та інвестиційний аналіз. Практичне застосування методів фінансового та економічного аналізу показано на наскрізному при­кладі виробничої компанії.

Крім того, у виданні наведено англо-російськии та російсько-англійський глосарій фінансових термінів, підготовлений Міжнародним центром реформи системи бухгалтерського обліку.

Для фінансових директорів, економістів, а також студентів, аспірантів та викладачів вузів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 695579

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Ж-79

14. Жукова Ольга Анатоліївна.

Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Жукова, Л. М. Киш ; Вінниц. фін.-екон. ун-т. - Вінниця : Вінницька газета, 2012. - 301 с.

Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Орга­нізація і методика економічного аналізу». Викладений матеріал містить теоре­тичні положення та практичні рекомендації для проведення аналітичної роботи на підприємстві. У посібнику розглядаються основи методики основних напря­мів діяльності підприємства.

Навчальний посібник розрахований на вивчення дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр з напряму 05106 «Облік та аудит».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 749737

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Ж-86

15. Івахненко Валентин Михайлович.

Курс економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Івахненко. - К. : Знання-Прес, 2000. - 208 с. - (Вища освіта XXI століття).

У навчальному посібнику розкриваються найважливіші пробле­ми сучасного економічного аналізу. З метою кращого засвоєння ма­теріалу посібник устатковано комплексом завдань для самостійної роботи студентів, необхідними для аналізу економічних процесів ви­хідними даними, таблицями, графіками, схемами тощо. Для пере­вірки знань та аналітичних навичок студентів наводяться завдання для контрольних робіт і опитування. Посібник відповідає програмі курсу “Економічний аналіз” для вищих навчальних закладів. Та­кий навчальний посібник українською мовою видається вперше.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів, викладачів, аспірантів, всіх, кого цікавлять проб­леми економічного аналізу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 596266

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 І-23

16. Інвестиційний аналіз: Підручник. — 2-ге вид., пергроб. та доп. / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, С. В. Онікієнко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. А. А. Пересада. — К.: КНЕУ, 2008.— 544 с.

Підручник присвячено основам інвестиційного аналізу реальних проектів та фі­нансових вкладень.

Сучасні аналітичні методи застосовуються для оцінки всіх етапів впровадження інвестиційних проектів: розробці проектно-кошторисної документації, техніко-еко- номічного обґрунтуванню; бюджетуванню грошових потоків; формуванню стратегії фінансового інвестування; результатів впровадження інвестиційних проектів.

Для студентів економічних та юридичних спеціальностей, індивідуальних та ін- ституційних інвесторів, працівників фінансово-кредитних установ, підприємств та гос­подарських товариств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 710670

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 І-58

17. Калина Алла Васильевна.

Современный экономический анализ и прогнозирование (микро-и макроуровни) [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. В. Калина [и др.] ; Межрегиональная академия управления персоналом. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 416 с.

Освещаются общие положения теории экономического анализа, особенности ее применения на микро- и макроуровнях управления. Особое внимание уделяется одному из основных разделов анализа — анализу финансового состояния предприятия. Рассматриваются особенности и специфика анализа и прогнозирования основных показателей хозяйст­венной деятельности на разных уровнях управления как в Украине, так и за рубежом.

Для студентов и слушателей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также для работников предприятий (фирм, компаний), министерств и ведомств, занимающихся проблемами анализа и прогнозирования.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 648095

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-17

18. Кан Майкл Н.

Технический анализ. Просто и ясно [Текст] : [пер. с англ.] / М. Н. Кан ; ред. пер. КуА. А. Куликов. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 314 с.

Представьте, что вы говорите только по-китайски и при этом хотите прочи­тать Шекспира. Кто-то должен перевести его на ваш язык. Именно для этого на­писана данная книга. Она расскажет вам о техническом анализе на вашем языке и в том порядке, который будет вам понятен. Вы пройдете через аналитический процесс, обращаясь к соответствующим инструментам по мере необходимости, а не так, как их удобно было бы расположить в учебнике.

Книга призвана выполнить три функции: увеличить ваши доходы, помочь вам избежать убыточных сделок и обучить языку, на котором разговаривают трейдеры.

Адресовано как профессиональным инвесторам и трейдерам на любом рынке, так и тем, кто до сих пор не использовал технический анализ и ищет дополни­тельные инструменты, помогающие в принятии решений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693834

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 1)К-19

19. Каплан Роберт С.

Функционально-стоимостной анализ. Практическое применение [Текст] / Р. С. Каплан, Р. Купер ; пер. с англ. С. В. Каденко. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2008. - 344 с.

Преодолевая недостатки традиционных систем учета издержек (они годятся для фи­нансовой отчетности, но совершенно не подходят для поддержки принятия управлен­ческих решений), дифференцированный учет издержек предоставляет руководителям компаний возможность принимать обоснованные решения, направленные на усовер­шенствование процессов, повышение результативности, улучшение качества и уско­рение выполнения клиентских заказов. В перспективе системы дифференцированного учета издержек — в составе интегрированных систем измерения финансовых показате­лей, себестоимости и производительности — предоставят своевременную, актуальную информацию, которая необходима организациям для того, чтобы выживать и процветать в современной конкурентной рыночной среде.

Эта книга будет интересна и полезна менеджерам частных компаний, государствен­ных и некоммерческих организаций, преподавателям и студентам профильных высших учебных заведений, всем, кто интересуется теоретическими и прикладными аспектами стратегического менеджмента и управленческого учета.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 46394

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 1)К-20

20. Кармазін Василь Андрійович.

Економічний аналіз [Текст] : практикум / В. А. Кармазін, О. М. Савицька. - К. : Знання, 2007. - 255 с.

У посібнику систематизовано розкриваються основи і методологія економічного аналізу господарської діяль­ності підприємств. У кожному розділі наводяться найваж­ливіші теоретичні відомості за темою, а також задачі для самостійного розв’язку, тести, запитання, завдання для са­моконтролю та рекомендована література. За структурою посібник відповідає нормативній програмі курсу “Еконо­мічний аналіз”.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів, а також на аналітиків, економістів, менеджерів структурних підрозділів підприємств та органі­зацій, які зацікавлені в успішному розвиткові своєї ком­панії й контролі виробничо-господарських процесів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 690913

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-24

21. Кіндрацька Галина Іванівна.

Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька [и др.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 487 с.

У підручнику викладено теоретичні й прикладні засади проведення економічного аналізу діяльності підприємства. Застосування методичних прийомів економічного аналізу проілюстроване на конкретних прикладах, які в межах кожного розділу підручника є наскрізними. Для оцінки та практичної апробації отриманих знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання. Для орієнтації в матеріалі підручника наведено предметний покажчик, який охоплює основні тер­міни і поняття. Важливою складовою підручника є розроблений авторами навчально- методичний комплекс з дисципліни, який містить: методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань і вмінь студента; тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи; критерії оцінювання знань та вмінь студента.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з економічного аналізу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 46121

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-41

22. Кислиця Олена Якимівна.

Економічний аналіз. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Я. Кислиця, І. М. Мягких ; Європейський ун-т. - К. : Видавництво Європейського університету, 2003. - 172 с.

Курс лекцій «Економічний аналіз» — це структурний еле­мент системи фахових знань з дисциплін підготовки спеціалістів вищої класифікації в галузі економіки.

Посібник містить узагальнені відомості теоретичних ас­пектів економічного аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємства. Розглянуто наукові основи економічного аналізу, методи та методика аналізу, види аналізу, методика аналізу ви­робництва та реалізації продукції трудових, матеріальних ре­сурсів, основних засобів, фінансових результатів та фінансового стану підприємства.

Посібник призначається для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 645742

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-44

23. Клочан В. П.

Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. П. Клочан, О. М. Вишневська, Н. І. Костаневич ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв : [Вид. центр Миколаїв. держ. аграр. ун-ту], 2010. - 194 с.

У навчальному посібнику представлено сутність, завдання та методи економічного аналізу, складові економічного аналізу на підприємстві. Міститься табличний та схематичний матеріал для опанування окремих методичних способів та прийомів економічного аналізу, питання та тестові завдання для самоконтролю студентів.

Призначений для досконального і повного вивчення економічного аналізу студентами економічних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 735162

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-50

24. Ковальчук Михайло Іванович.

Економічний аналіз у сільському господарстві [Текст] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М. І. Ковальчук ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 282 с.

Навчальний посібник містить виклад програми курсу, методичні матеріа­ли до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для практичних занять, вказівки до написання курсової роботи та завдання для перевірки знань.

Відповідно до програми глибоко і всебічно подано теоретичні основи економічного аналізу, роль і місце аналізу в управлінні виробництвом, ме­тодологію та організацію аналізу в сільськогосподарських підприємствах. Загальні питання теорії аналізу, висвітлені дещо по-новому з елементами формалізації методики аналізу, алгоритмізації і комп’ютеризації економіч­ного аналізу.

В логічній послідовності викладено матеріал по темах курсу, де розгля­нута методика аналізу виробництва продукції, використання основних ви­робничих ресурсів, аналіз витрат і собівартості продукції, фінансових ре­зультатів, фінансового стану та виробничої діяльності селянських (фер­мерських) господарств.

З урахуванням аудиторпого часу в посібнику запропоновано 11 навчаль­них завдань для самостійного виконання та під керівництвом викладача, розроблено аудиторні контрольні роботи.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 627842

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-56

25. Ковальчук, Т. М.

Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Ковальчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 543 с.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми та робочої програми дисципліни „Теорія економічного аналізу”.

У посібнику до кожного навчального елемента модуля підібрано автономний матеріал (методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, питання до семінарських занять, виробничі ситуації, тести, ІНДЗ), який забезпечить засвоєння елементарної одиниці знань та вміння використовувати різні методи економічного аналізу для всебічного і глибокого дослідження економіки підприємства та його структурних підрозділів, інтерпретувати результати розрахунків, будувати аналітичні висновки і конкретні пропозиції, що необхідні для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Для студентів ВНЗ економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, викладачів і аспірантів, працівників аналітичних відділів, керівників і менеджерів усіх рівнів управління та підприємців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 741775

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-56

26. Коробов Марк Якович.

Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Коробов. - 2. вид., стереотип. - К. : Товариство "Знання" КОО, 2001. - 378 с.

Мета навчального посібника – сформувати у студентів, фахівців комплексний підхід до оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств. В основу логіки викладення матеріалу покладено нетрадиційний для вітчизняної аналітичної науки підхід, згідно з яким всі без винятку сторони діяльності під­приємств розглядаються через призму фінансів, кінцевих фінан­сових результатів — прибутковості та рентабельності. Значна увага приділяється розгляду специфіки організації аналітичної роботи в умовах інфляційної економіки. Такий підхід дає ши­рокі можливості для розвитку в читачів плідного аналітичного мислення, адекватного умовам ринкової економіки.

Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, еко­номістів і фінансових менеджерів підприємств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 602997

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-68

27. Костенко Татьяна Дмитриевна.

Экономико-финансовый анализ деятельности предприятия [Текст] : учеб.пособие для студ. вузов / Т. Д. Костенко [и др.] ; Научно-методический центр высшего образования, Донбасская гос. машиностроительная академия. - Краматорск : [б.и.], 2002. - 119 с.

В первой части пособия представлены вопросы сущности, видов и задач экономического анализа, истории становления и развития методов, мероприятий и приемов аналитических исследований, поиска внутрихозяйственных резервов, организации анализа деятельности современных предприятий.

Во второй части пособия приведены вопросы методики анализа важнейших показателей деятельности предприятий с учетом рыночных отношений. Методические подходы анализа каждого показателя проиллюстрированы примерами, расчетами, оценкой и организационно- техническими мероприятиями по результатам анализа.

Пособие позволяет более продуктивно использовать учебное время и способствует повышению эффективности самостоятельной работы студентов.

Материалы пособия могут быть использованы при выполнении курсовых работ по экономическому анализу и написании дипломных работ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 626609

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-72

28. Крук Олена Миколаївна.

Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. спец. 7.050104, 7.050106 усіх форм навчання / О. М. Крук, О. В. Бабенко ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 167 с.

Навчальний посібник має теоретично-практичне спрямування. Розкриває тео­ретичні основи економічного аналізу (зокрема його економічну суть, завдання, роль і сферу застосування, інструменти аналітичного дослідження, характерис­тику основних методів, інформаційне забезпечення). Практичний блок супрово­джується розв’язанням задач загального та економічного змісту. Посібник міс­тить практичні завдання для самоконтролю та тестові завдання.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей і факультетів вищих навчальних закладів (бакалаврів і спеціалістів).

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 749591

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-84

29. Купалова Галина Іванівна.

Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посібник / Г. І. Купалова. - К. : Знання, 2008. - 639 с.

У навчальному посібнику висвітлено сутність, значення, науково-методологічні основи здійснення, особливості орга­нізації та інформаційного забезпечення економічного ана­лізу, історичні етапи його становлення і розвитку. Значне місце відведено методиці комплексного економічного аналі­зу, традиційним методам детермінованого та стохастичного факторного аналізу, методу оптимізації показників, еврис­тичним методам, функціонально-вартісному аналізу, а та­кож питанням пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності. Поряд із традиційними питання­ми курсу велика увага приділяється новим підходам і мето­дам економічного аналізу, що випливають із потреб ринко­вої економіки.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде ко­рисною також науковцям та економістам-практикам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 703932

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 К-92

30. Лазаришина Інна Дмитрівна.

Економічний аналіз: історія та тенденції розвитку [Текст] / І. Д. Лазаришина. - Рівне : УДУВГП, 2002. - 182 с.

Монографія присвячена малодослідженій темі історії розвитку економічного аналізу. Теоретико-методологічний аспект дослідження еволюції економічного аналізу дає можливість виявити умови та причини змін, що відбуваються в аналізі економіки на мікро-, мезо- та макрорівні і прогнозувати подальший його розвиток.

Автор розглядає тенденції та закономірності змін в методології та організації економічного аналізу в контексті потреб ринкової економіки та процесу управління нею.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та економістів - практиків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639930

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Л-17

31. Лисенок Олексій Володимирович.

Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності" [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лисенок ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 306 с.

Практикум підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності», включеної до навчального плану підготовки ба­калаврів з банківської справи. У практикумі викладено теоретичні основи дис­ципліни, містяться запитання для самоконтролю та практичні завдання.

Загалом практикум являє собою комплексну задачу, де на основі «Балансу» та «Звіту про фінансові результати» поетапно здійснюється аналіз власного капі­талу, зобов’язань, активів, доходів, витрат, прибутковості, ризикованості та фі­нансового стану банку.

Для студентів спеціальності «Банківська справа», викладачів, банківських спеціалістів, які вивчають та здійснюють аналіз банківської діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 749021

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Л-63

32. Маркарьян Эдуард Арамович.

Экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Э. А. Маркарьян [и др.]. - М. : КНОРУС, 2008. - 550 с.

Учебное пособие состоит из трех разделов, которые отражают систематический подход к анализу хозяйственно-финансовой деятельно­сти коммерческих организаций.

В первом разделе излагается методика проведения анализа объема и себестоимости продукции предприятия. Приводятся способы оценки и факторного анализа материальных и трудовых ресурсов, Дается комп­лексная оценка эффективности хозяйственной деятельности. Во втором разделе исследуются вопросы формирования и анализа финансовых результатов, финансового состояния и деловой активности предприятия. Обобщены современные методики оценки и факторного анализа при­были и рентабельности продукции, активов, капитала. Рассматривают­ся состав и структура имущества, источники его финансирования; по­казатели финансовой устойчивости; платежеспособности и ликвидности; методы финансового прогнозирования и анализа деловой активности. Третий раздел содержит изложение методики оценки эффективности ин­вестиционных проектов, оптимальной структуры источников финанси­рования капиталовложений, инвестиционной чувствительности в усло­виях инфляции и риска. В доступной форме излагается методика оценки эффективности финансовых инвестиций.

Для студентов экономических специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 700922

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 1)М-15

33. Малахова Наталия Борисовна.

Микроэкономический анализ [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Малахова ; Харьков. нац. экономический ун-т. - Х. : Инжэк, 2010. - 232 с

Учебное пособие раскрывает содержание нормативной учебной дисципли­ны, в которой углубляются знания о сущности производства и затрат. Освеща­ются вопросы истории, теории и практики маржинальной методологии иссле­дования производства и издержек.

Рекомендовано для студентов, аспирантов и преподавателей экономиче­ских специальностей, специалистов в сфере экономической теории.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 728212

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 М-18

34. Маренков Николай Леонидович.

Экономический анализ [Текст] : учебник для студ. экон. вузов / Н. Л. Маренков, Т. Н. Веселова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 412 с.

Учебное пособие «Экономический анализ» предна­значается для студентов экономических специальностей в связи с реформацией бухгалтерского учета и введени­ем международных стандартов финансовой отчетности в России. Учебник будет полезен специалистам бухгалтер­ского учета, научным работникам, инспекторам налого­вых инспекций, студентам и аспирантам по специально­сти «Бухгалтерский учет и аудит», «Менеджмент», «Ста­тистика», «Государственное и муниципальное управле­ние» и др.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 658789

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 М-25

35. Марченко, Олена Іванівна.

Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. / О. І. Марченко ; Терноп. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., без змін. - Т. : Крок, 2010. - 495 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 467-472.

У навчальному посібнику розкриваються основи теорії і методики сучасного економічного аналізу. Суттєве місце відведено аналітичним показникам, аналізу маркетингової діяльності, збуту, якості й конкурентоспроможності продукції. Грунтовно розглянуто питання аналізу виробничої програми, основних засобів, матеріальних ресурсів, організаційно-технічного розвитку підприємства, витрат виробництва й собівартості продукції.

Викладення теоретичного і методичного матеріалу супроводжується конкретними прикладами розрахунків аналітичних показників та висновків на підставі реальної вхідної інформації конкретних промислових підприємств Вінниччини. Це дозволить студентам краще сприйняти і глибше засвоїти зміст питань.

Четвертий і дев’ятий розділи написані спільно з к.е.н., доц. Б.В. Погріщуком.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих - навчальних закладів. Буде корисним для викладачів, аспірантів, науковців, аудиторів, спеціалістів підприємств і організацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 749560

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 М-30

36. Отенко Ірина Павлівна.

Особливості економічного аналізу в галузях народного господарства [Текст] : навч. посіб. / І. П. Отенко [и др.] ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х. : ХДЕУ, 2002. - 196 с.

Висвітлені особливості економічного аналізу торговельних організацій, комер­ційних банків, сільськогосподарських підприємств, бюджетних організацій, будівель­них підприємств та фондового ринку. Показана роль аналізу стосовно управління в названих галузях за сучасних умов господарювання.

Для студентів економічних вузів і факультетів, а також для фахівців банків, підприємств та організацій і аудиторських фірм.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 632893

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 О-82

37. Попович Петро Ярославович.

Організація і методологія операційного аналізу [Текст] : монографія / П. Я. Попович ; ТНЕУ. - Т. : ТНЕУ : Економічна думка, 2010. - 259 с.

Монографія присвячена дослідженню організації і методології операційного аналізу в різних галузях економіки України. Вперше при використанні системного підходу висвітлено проблеми сегментації та позиціонування, їхнє застосування в операційному аналізі. Комплексно проаналізовано методику організації операційного аналізу в холодильному виробництві. Належну увагу приділено формуванню аналітичного забезпечення операційного аналізу в контексті вимог міжнародних стандартів, а також підготовки до прийняття управлінських рішень. Розглянуто методичні питання операційного аналізу освоєння виробництва нової продукції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 731790

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 П-58

38. Попович Петро Ярославович.

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 630 с.

У підручнику розкриваються теоретичні основи економічного аналізу, мета і завдання системи управління виробництвом. Наво­диться методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на вироб­ництво продукції, фінансових результатів та інших показників. Уперше у вітчизняній практиці висвітлено питання організації операційного аналізу. Розглянуто методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу. Розкрито мето­дологічні засади аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єк­тів господарської діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викла­дачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практиками, підприємцям, керівникам підприємств і організацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 701969

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 П-58

39. Прыкина, Лариса Викторовна.

Экономический анализ предприятия [Текст] : учебник для студ. вузов / Л. В. Прыкина. - 2. изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 407 с.

Изложены сущность, виды и задачи экономического анализа предприятия по результатам его хозяйственной деятельности. Особое внимание уделено современным методам и процедурам экономиче­ского анализа, факторному анализу элементов производства.

Для студентов и преподавателей экономических вузов и специ­альностей, слушателей школ бизнеса, руководителей предприятий и организаций, а также специалистов экономических и финансовых служб предприятий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639483

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 П-85

40. Ришар Жак.

Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : пер. с фр. / Ж. Ришар ; ред. пер. БеЛ. П. Белых. - М. : Аудит : ЮНИТИ, 1997. - 375 с.

Предлагаемая читателю книга известного французского экономиста профессора Университета Париж-Дофин Жака Ришара издана по рукописи, любезно предоставленной ЮНИТИ автором. В ней в отличие от работ, посвященных исключительно финансовому анализу, рассмат­риваются возможные концептуальные подходы и методы анализа всех сфер деятельности предприятия: финансирования, производственной деятельности и инвестирования.

Раскрываются суть и методы оценки формирования производствен­ного потенциала и его фактического использования, анализируется финансовое состояние предприятия в контексте его потенциального банкротства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 574569

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Р-57

41. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація [Текст] : тези доп. учасн. ХІ Міжнар. студент. наук. конф., присвяч. пам'яті д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930 - 14.03.2002), 15 берез. 2013 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Шевчук В. О. та ін.]. - К. : [б. в.], 2013. - 231 с.

Тези доповідей учасників XI міжнародної студентської наукової конференції містять результати пошукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Матеріали друкуються в авторській редакції. Зменшено втручання в обсяг та структуру матеріалів. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, наданої в рукописах, та залишає за собою право не поділяти поглядів авторів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 771381

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Р-64

42. Савицкая Елена Владиславовна.

Экономический анализ современных рынков [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. "Экономика" / Е. В. Савицкая, Е. В. Лебединская ; Государственный ун-т Высшая школа экономики. - 2-е изд. - М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. - 208 с.

Учебное пособие поддерживает изучение основных тем курса «Эко­номический анализ современных рынков», таких как детерминанты и эла­стичность рыночного спроса, анализ государственной политики на конку­рентных рынках, структура рынка и монопольная власть фирмы, ценовая дискриминация, стратегическое поведение фирм на рынке, асимметричная информация. Методика преподавания курса базируется на изучении теоре­тических моделей и концепций в контексте прикладных аспектов принятия решений. При реализации данной методики ключевая роль отводится об­суждению конкретных ситуаций из практики зарубежных и отечественных компаний (сазе-зикНез). Почти все предлагаемые вниманию читателя кей­сы основаны на фактическом материале функционирования российских или региональных рынков.

Книга может быть использована в университетских курсах «Микро­экономика» и «Теория отраслевых рынков», а также на курсах по програм­ме МВА в школах менеджмента.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 710055

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 1)C-13

43. Савицкая Глафира Викентьевна.

Теория анализа хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Г. В. Савицкая. - Минск : БГЭУ, 2008. - 351 с.

Излагаются теоретические основы анализа хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предме­те, методе, функциях, принципах, задачах и методике. Рас­сматриваются инструментарий аналитического исследова­ния, методика детерминированного и стохастического фак­торного анализа, способы поиска и определения внутрихо­зяйственных резервов, методические основы перспективного анализа, вопросы организации анализа на предприятиях.

Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707495

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 1)C-13

44. Савицкая Глафира Викентьевна.

Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и напр. / Г. В. Савицкая. - 2.изд., перераб. и доп. - Минск : Экоперспектива ; М. : [б.и.], 1997. - 498 с.

В первой части изложены сущность, виды и роль экономического анализа, исто­рия его становления и развития, предмет, метод и задачи анализа хозяйственной деятельности на современном этапе, технические способы аналитического исследо­вания, методика детерминированного и стохастического факторного анализа, спосо­бы поиска и определения величины внутрихозяйственных резервов, вопросы органи­зации анализа на предприятиях.

Во второй части излагается методика комплексного анализа важнейших показа­телей деятельности предприятия с учетом новейших достижений науки, практики и международных стандартов. Особое внимание уделяется основным методологичес­ким вопросам данной науки: методике факторного анализа и подсчета резервов раз­ными аналитическими способами и приемами. Отражается опыт анализа финансовой деятельности предприятий зарубежных стран с развитыми рыночными отношениями.

Рассчитана на студентов высших учебных заведений экономических специально­стей. Может быть использована специалистами предприятий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 579546

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 C-13

45. Сипко Тетяна Данилівна

Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посібник / Т. Д. Сипко. - Миколаїв : Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова, 2003 .

Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2003. - 194 с.

Містить вимоги до виконання практичних завдань та їх захисту. Запропоновано тематику і перелік завдань, інформаційну базу та ме­тодику їх виконання, списки нормативних документів і літератури. У посібнику враховані нові вимоги до економічного аналізу, спричи­нені застосуванням нового Плану рахунків бухгалтерського обліку та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Наведені дані є умовними і не можуть слугувати довідковим матері­алом.

Призначений для досконалого і повного вивчення основ еконо­мічного аналізу студентами III—IV курсів стаціонарної форми навчан­ня (ІV-Vкурсів заочної форми навчання) інженерно-економічного факультету спеціальності 7.050106 "Облік і аудит".

Розрахований на студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Економічний аналіз", аспірантів, викладачів й аналітичних працівників підприємства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В347157/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 C-13І

46. Соляник Людмила Григорівна.

Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Соляник ; Нац. гірн. ун-т, Ін-т економіки. - Д. : [б.в.], 2003. - 200 с.

У навчальному посібнику викладено матеріал дисципліни “Економічний аналіз” у двох розділах:  “Теоретичні            основи економічного аналізу”,

“Управлінський аналіз.” Посібник відповідає програмі курсу “Економічний аналіз” для вищих навчальних закладів. Його зміст в логічній послідовності відображає структуру курсу. Кожна розглянута тема містить перелік обов’язкових для вивчення питань, короткий виклад їх змісту та приклади розв’язування практичних завдань.

Для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки: 0501 “Економіка і підприємництво”, а також усіх, хто цікавиться проблемами економічного аналізу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 641059

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 C-60

47. Тарасенко Ніна Вікторівна.

Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н. В. Тарасенко. - 4-те вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 344 с.

Посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни "Економічний аналіз”, яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У ньому висвітлені теоретичні основи економічного аналізу, зокрема технічні прийоми і методи аналітичних досліджень, обгрунту­вання управлінських рішень щодо пошуку внутрішніх невикористаних резервів.

Подасться методика аналізу виробничої програми підприємства та основних чинників, що забезпечують ефективність його діяльності: трудових ресурсів, предметів та засобів праці. Розглянуті питання аналізу собівартості продукції та витрат на виробництво, фінансових результатів та фінансового стану підпри­ємства. Окрема тема присвячена аналізу інвестиційної діяльності.

Посібник містить перелік питань для самоконтролю та перевірки засвоєння теоретичних знань, тести, завдання, вправи, виконання яких допоможе краще засвоїти методи аналітичних досліджень показників діяльності підприємства.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічних спеці­альностей. практичних працівників підприємств, банків, фінансових органів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 708844

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Т-19

48. Томас Ричард.

Количественные методы анализа хозяйственной деятельности [Текст] : пер.с англ. / Р. Томас. - М. : Дело и Сервис, 1999. - 432 с.

В книге изложены важнейшие методы количественного анализа дея­тельности различных предприятий: методы сбора и анализа данных, кор­реляционно-регрессионный метод, методы прогнозирования, моделиро­вания, управления запасами и др.

Книга содержит большое количество конкретных ситуаций, прорабо­танных примеров и упражнений.

Рассчитана на широкий круг читателей — бизнесменов, экономис­тов, специалистов в области бухучета, маркетинга и менеджмента, работ­ников государственного управления, депутатов различного уровня, а так­же профессорско-преподавательский состав и студентов экономических специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 33336

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Т-56

49. Тринька Людмила Ярославівна.

Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Людмила Тринька, Олена Липчанська (Іванчук). - К. : Алерта, 2013. - 567 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні основи еконо­мічного аналізу, методику, організацію та прикладні засади його проведення на підприємстві; сучасний економіко-математичний інструментарій економічного аналізу відображено в розрахункових алгоритмах. Навчальний матеріал викладе­но у схематичній формі, що підвищує наочність його сприйняття. Для практичної апробації та оцінювання отриманих знань, поглибленого засвоєння матеріалу за­пропоновано завдання для практичних занять за рівнями складності, самостійної роботи з методичними вказівками щодо їх виконання, тести для самоконтролю.

Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчаль­них закладів, аспірантів, викладачів. Буде корисним для економістів - практиків, управлінців, підприємців, для всіх, хто цікавиться проблемами практичного засто­сування економічного аналізу в управлінні та бізнесі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 774127

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Т-67

50. Хелферт Эрик.

Техника финансового анализа [Текст] / Э. Хелферт ; пер. Л. Е. Долгов ; ред. пер. БеЛ. П. Белых. - М. : Аудит : ЮНИТИ, 1996. - 663 с.

Учебник Э.Хелферта — эксперта и консультанта с мировым именем в области управления финансовым менеджментом — в течение 30 лет вьшержал в США 8 изданий и стал настольной книгой студентов, преподавателей и самых широких деловых кругов.

Финансовый анализ дается с точки зрения основных его участников: инвесторов, банкиров (заимодавцев) и управляющих компаниями. Методы финансового анализа рассматриваются в зависимости от концептуальных подходов: рыночного, доходного, на основе активов.

Книга окажет большую помощь финансистам, экономистам, менеджерам, инвесторам, а для студентов экономических вузов станет незаменимым учебником.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 572410

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Х-36

51. Шеремет Анатолий Данилович.

Теория экономического анализа [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / А. Д. Шеремет. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 332 с.

В учебнике отражено современное состояние теории и практики уп­равленческого и финансового экономического анализа, обобщен отече­ственный и международный опыт развития анализа как базы для приня­тия управленческих решений, дана система комплексного анализа и по­иска резервов, а также методология анализа основных показателей дея­тельности коммерческих организаций.

Учебник написан в соответствии с программой курса для магистров направления «Экономика» специализации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Может быть использован преподавателями и студентами экономи­ческих специальностей, а также для повышения квалификации профес­сиональных бухгалтеров и аудиторов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639581

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У 05 Ш-49

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138