Літописи Книжкової палати України у фонді відділу довідково-бібліографічного обслуговування. Нові надходження

У відділі довідково-бібліографічного обслуговування (ВДБО) зберігаються державні покажчики Книжкової палати України, зокрема літописи. Книжкова палата України веде облік книг, журналів, газет та інших видань друку і через свої друковані органи державної бібліографії систематично інформує громадськість про видання, які вийшли в Україні. Літописи це багатюща скарбниця для наукової роботи в усіх галузях науки, культури і техніки.

У 1924 р. Колегія Наркомосу визнала необхідним реалізувати «Літопис», як одне з завдань, що стояли перед Українською Книжковою Палатою й були зафіксовані в декреті Раднаркому про організацію Палати й прийнятому ВУЦВК'ом Кодексі Законів про Народну Освіту УСРР. У цьому ж році Книжковою палатою УСРР був започаткований орган державної бібліографії – «Літопис Українського Друку». Основними завданнями цього часопису були:

  • найповніше виявлення всієї видавничої продукції УСРР, зокрема звернено особливу увагу на реєстрацію провінційних видань, які раніше не потрапляли на сторінки дореволюційної «Книжной Летописи»;
  • регулярне і своєчасне повідомлення читачів про нові видання України;
  • застосування у бібліографічному описі принципу науковості і разом з тим принципу найбільшої простоти й зручності для користувачів.

З 1936 року «Літопис Українського Друку» став виходити серіями : «Літопис друку. Книги», «Літопис друку. Журнальні статті», «Літопис друку. Рецензії», а з 1937 р. – «Літопис друку. Газетні статті», «Літопис друку. Твори образотворчого мистецтва».

Під час Другої світової війни, на тимчасово окупованій території України, німецько-фашистські загарбники заподіяли великої шкоди Книжковій палаті: загинули рукописи підготовлених до друку покажчиків українських журналів і газет, була зруйнована друкарня установи. Війна затримала розвиток бібліографічної справи в країні. З вересня 1941 р. припинилось видання «Літопису Українського Друку».

Слід зазначити, що літописи не видавалися у період 1942 – 1945 рр., а «Літопис рецензій» не виходив з 1942 по 1947 рр. І лише після Другої світової війни Книжкова палата України відновила видання систематичних покажчиків. На початку 1949 р. вийшов «Літопис друку – газетні статті» за 1944 та 1945 рр. У 1950 р. був представлений «Літопис друку – газетні статті» за 1943 р., а у 1951 р. був виданий систематичний покажчик книг за 1942 – 1944 рр.

Система «Літописів...» Книжкової палати України створювалася впродовж багатьох років. Вона побудована за видовим принципом залежно від знакової природи інформації та періодичності і функціонує у формі розгалуженої системи поточного бібліографічного інформування, з використанням нових інформаційних технологій. Зокрема, це покажчики «Літопис книг», «Літопис журнальних статей», «Літопис газетних статей», «Літопис образотворчих видань», «Літопис нот», «Літопис картографічних видань» і «Літопис авторефератів дисертацій».

Ефективність такої систематизованої, насамперед за видами видань, інформації набагато вища, ніж вибіркові відомості про твори друку, що розпорошені в різних професійних та масових часописах. Вона забезпечується наявністю довідкового апарату, доданого до кожного покажчика (іменного, географічного, предметного, серій, назв тощо), а також чітким групуванням бібліографічного матеріалу за міжнародною системою класифікації творів друку «Універсальна десяткова класифікація» (УДК), що охоплює всі галузі знання.

Бібліографічний опис документів у літописах виконується мовою оригіналу. Бібліографічні записи в межах розділу групуються за російсько-українським алфавітом. Іноземні слова розташовуються в покажчиках згідно з їхньою транслітерацією.

Універсальність і зручне групування матеріалу дозволяє здійснити пошук інформації за багатьма параметрами: прізвищем автора, назвою, рубрикою, класифікаційними індексами та іншими ознаками. Це дає читачеві можливість не тільки знайти конкретну книгу або статтю, а й близькі за тематикою твори друку, випущені видавництвами України.

Літописи видаються на основі аналізу видань, які надійшли до Книжкової палати України в якості обов'язкового примірника. Тому повнота їх наповнення залежить від сумлінності виконання видавцем Закону України «Про обов'язковий примірник документів».

Бібліографічний опис, представлених до Вашої уваги, видань виконаний за останнім номером, що надійшов до фонду відділу ДБО НБУВ. Літописи, назви яких змінювалися, записані за останньою назвою.

Виданнями можна скористатися у читальному залі відділу (кім. 203).

1. Літопис книг = Book chronicle : держ. бібліогр. покажч. України / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; гол. ред. М. І. Сенченко ; уклад.: В. О. Кочупалова [та ін.] ; ред. В. О. Кочупалова. – Київ : Кн. палата України, 2015. – № 10. – 144 с. – Видається з 1924 р. – Виходить 2 рази на місяць. – (Серія «Національна бібліографія України»).

Видання інформує про книги, брошури всіх видів і типів: офіційні, наукові, науково-популярні, громадсько-політичні, науково-виробничі, навчальні, довідкові, релігійні, літературно-художні тощо. У покажчику вміщено інформацію про видання, що вийшли тиражем понад 100 примірників, крім видань з питань бібліографії та літературно-художніх, що відображаються незалежно від тиражу.

Структура покажчика: передмова («Літопис книг» № 1); основний тематичний ряд; допоміжні покажчики: перелік мов (крім української), якими надруковані книги, іменний покажчик, предметний покажчик, географічний покажчик, покажчик назв, покажчики помилкових ISBN; перелік рубрик, що використовуються при оформленні розділу «Зміст» («Літопис книг» № 1).

Наявність у ВДБО : 1924 – 2015 рр.

Шифр зберігання НБУВ : Ж22381/кн. 

2. Літопис журнальних статей = Journal articles chronicle : держ. бібліогр. покажч. України / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; гол. ред. М. І. Сенченко ; уклад.: Ю. М. Вишневецька [та ін.] ; ред. Т.  В. Вірич. – Київ : Кн. палата України, 2015. – № 10. – 84 с. – Видається з 1936 р. – Виходить 2 рази на місяць. – (Серія «Національна бібліографія України»). 

Видання інформує про статті, документальні матеріали з усіх галузей знання та твори художньої літератури, опубліковані в журналах та міжвідомчих збірниках, які виходять в Україні українською та російською мовами. Літопис укладається відповідно до ГОСТ 7.61–90 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели».

Структура: зміст; передмова («Літопис журнальних статей» № 1); основний тематичний ряд; допоміжні покажчики (іменний та географічний); список журналів і збірників, аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено в номері.

Наявність у ВДБО : 1936 – 2015 рр.

Шифр зберігання НБУВ : Ж 22381/ж 

3. Літопис газетних статей = Chronicle of newspaper articles : держ. бібліогр. покажч. України / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; гол. ред. М. І. Сенченко ; уклад.: О. Л. Зубрицька [та ін.] ; ред. : З. А. Медвєдєва. – Київ : Кн. палата України, 2014. – № 23. – 52 с. – Видається з 1937 р. – Виходить 2 рази на місяць. – (Серія «Національна бібліографія України». Засн. в 1996 р.). 

Покажчик інформує про статті з усіх галузей знання та твори художньої літератури, опубліковані в загальнодержавних, обласних і деяких міських газетах, які виходять в Україні українською та російською мовами. Структура: зміст; передмова («Літопис газетних статей» № 1); основний тематичний ряд; допоміжні покажчики (іменний та географічний); список газет, матеріали з яких уміщено у літописі. Нумерація суцільна впродовж року.

Наявність у ВДБО : 1937 – 2014 рр.

   Шифр зберігання НБУВ : Ж 22381:г.

   4. Літопис рецензій, 2014 = Chronicle of reviews : держ. бібліогр. покажч. України / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; гол. ред.  М. І. Сенченко ; уклад.: Ю. М. Вишнівецька [та ін.] ; ред. Л. П. Кучеренко, П. М. Сенько. Київ : Кн. палата України, 2015. – 84 с. – Видається з 1936 р. – Щоріч. – (Серія «Національна бібліографія України»). 

Щорічний покажчик інформує про рецензії та критичні матеріали на твори друку, видані як в Україні так і за кордоном. Бібліографічний запис складено з двох частин: бібліографічний опис рецензованого видання та бібліографічний опис рецензії. У кожному номері подано допоміжні покажчики: іменний покажчик авторів і редакторів рецензованих видань; іменний покажчик авторів рецензій; покажчик назв рецензованих видань; список періодичних видань, рецензії з яких уміщено в покажчику.

Літопис видавався з 1936 р. до 1990 р., відновлено з 1996 р.

З 2015 Книжковою палатою України ім. Івана Федорова припинено випуск окремим виданням державного бібліографічного покажчика «Літопис рецензій». Інформація про рецензії, буде розміщуватися окремим розділом у державному бібліографічному покажчику «Літопис журнальних статей» орієнтовано двічі на рік.

Наявність у ВДБО : 1936 – 1941, 1948 – 1990, 1997 – 2014 рр.

Шифр зберігання НБУВ : Ж 22381:р.    

5. Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : держ. бібліогр. покажч. України / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; гол. ред. М. І. Сенченко ; уклад.: В. О. Кочупалова, Л. О. Очеретяна ; ред. В. О. Кочупалова. – Київ : Кн. палата України, 2015. – № 1 (Ч. 2). – 192 с. – Видається з 1999 р. – Щокв. – (Серія «Національна бібліографія України»).

Видання призначене для поточного інформування про автореферати дисертацій, що захищаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та географічний. В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також персоналії. Географічний – найменування географічних об’єктів, розглянутих у авторефератах дисертацій.

До 1999 р. автореферати дисертацій описувалися в «Літописі книг».

Наявність у ВДБО : 1999 – 2015 рр.

   Шифр зберігання НБУВ : Ж 22381/авт.  

6. Літопис образотворчих видань, 2014 : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України ; ред.                З. Медведєва. – Київ : Кн. палата України, 2015. – 300 с. – Видається з 1937 р. – Щоріч. – (Серія «Національна бібліографія України»). 

Покажчик уміщує бібліографічні відомості про образотворчі плакати, художні репродукції, образотворчі листівки, альбоми, книжки-картинки для дітей, що не містять творів художньої літератури, комікси, видані в Україні в 2012 – 2014 роках. Бібліографічні записи систематизовано за «Схемою класифікації образотворчих видань», розробленою фахівцями Книжкової палати України. У межах розділів «Образотворчі плакати» та «Альбоми» записи згруповано відповідно до таблиць «Розташування бібліографічних записів у бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації».

Подано допоміжні покажчики: іменний (художники, ілюстратори, фотографи, укладачі, редактори, автори текстів, персоналії); покажчик назв альбомів і комплектів листівок; покажчик музеїв, в яких зберігаються твори мистецтва, уміщені в образотворчих альбомах; покажчик серій.

Літопис видавався з 1937 р. до 1990 р., відновлено з 1996 р.

Наявність у ВДБО : 1937 – 1961, 1963 – 1990, 1996 – 2011, 2014 рр.

Шифр зберігання НБУВ : Ж 26610  

7. Літопис нот, 2014 = Chronicle of sheet music : держ. бібліогр. покажч. України / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; гол. ред. М. І. Сенченко ; уклад.: М.  Л. Ростовцева ; ред.: Л.  П. Кучеренко, П. М. Сенько. – Київ : Кн. палата України, 2015. – 252 с. – Видається з 1954 р. – Щоріч. – (Серія «Національна бібліографія України»). 

Літопис інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою палатою України: містить інформацію про окремо видані музичні і музично-сценічні видання, збірники музично-фольклорних записів, навчальних і навчально-методичних нотних видань, а також видання книжкового типу – літературно-музичні композиції та інсценівки, музичні ігри та інші видання, в яких літературний текст органічно пов’язаний з музичним текстом. Нотні видання описані мовою оригіналу.

До літопису включено допоміжні покажчики: іменний, назв вокальних творів, перших слів тексту вокальних творів, назв збірників. Схему класифікації нотних видань подано в кінці видання.

Літопис видавався з 1954 р. до 1990 р., відновлено з 1997 р.

Наявність у ВДБО : 1954 – 1990, 1997 – 2015 рр.

Шифр зберігання НБУВ : Ж 26797

 

Підготувала провідний бібліограф А. В. Шумілова.

 

Контактна інформація