Конституційне право України

Конституційне право України - провідна галузь національного права, являє собою сукупність правових норм, перш за все принципів і норм конституції, які закріплюють основи політичної та економічної організації суспільства, форму держави, порядок і принципи формування та компетенцію органів державної влади, основи правового статусу людини і громадянина.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие. — М.: Юристъ, 2005. — 666 с.
  В учебном пособии раскрываются предмет и система учебной дисциплины "Конституционное право зарубежных стран", дается характеристика источников иностранного конституционного права, освещаются основные этапы политической истории и конституционно-правовые институты отдельных стран. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также всех тех, кто интересуется зарубежье.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681182
  Х8;А-79 (1)
 2. Баренбойм П.Д., Гаджиев ГА., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная экономика: Учебник для юридических и экономических вузов. — М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. — 528 с.
  Конституционная экономика — новое научное направление, в рамках которого изучаются формы взаимодействия конституционного права и экономики. В учебнике рассматриваются вопросы экономического содержания конституций, разделения властей, правового регулирования собственности, налогообложения, бюджета и бюджетного процесса, правового статуса центральных банков, федеративного устройства, влияния экономических кризисов на конституцию и конституционных кризисов на экономику. Учебник предназначен для студентов и аспирантов юридических и экономических вузов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 680722
  Х620; К-65(1)
 3.  Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. — К.: МАУП, 2000. — 216 с.
  У конспекті лекцій висвітлено найважливіші положення вчення про конституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структуру, функції, порядок реалізації, тлумачення, внесення змін у неї та її охорони.Для студентів і всіх, хто цікавиться питаннями конституціоналізму.
   Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА600865
  Х620; Г-59
 4. Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2008. — 240 с.
  Постійне зростання конфліктності конституційно-правових відносин, необхідність удосконалення конституційного законодавства у відповідності до світових стандартів конституціоналізму зумовлюють актуальність дослідження конституційних конфліктів в Україні. Саме тому комплексний аналіз існуючих у сучасній Україні конституційних конфліктів та конституційних конфліктів, що політичне та юридичне вичерпані, а також практичних результатів впливу, який здійснюється конституційним правом як фундаментальним нормативним інституційним регулятором, на детермінацію та динаміку конституційних конфліктів, на мінімізацію їх негативних наслідків, має не тільки актуальне, але й концептуальне значення для теорії та практики українського конституціоналізму. Вперше в рамках науки конституційного права України на основі системного підходу здійснено комплексне монографічне дослідження особливостей та закономірностей конституційного конфлікту як феномена і процесу політико-правової реальності сучасного державотворення в Україні та зумовлених цим актуальних теоретичних і практичних питань. У такий спосіб вирішено важливе наукове завдання — завдання розвитку цілісної концепції конституційного конфлікту на підставі синтезу всіх аспектів теоретичного бачення даної проблеми у конституційно-правовому вимірі. Для юристів, політиків, наукових і практичних працівників, студентів та аспірантів, а також всіх, хто цікавиться питаннями теорії і практики сучасного конституціоналізму.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 694639
  Х620; Є-42
 5. Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. / Отв. ред. Д.А. Ковачев. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — 320 с.
  Книга посвящена сравнительно-правовому исследованию конституций государств Европы. Рассматриваются такие институты конституционного права, как собственность, государственное планирование в условиях рыночной экономики, финансы государства, экологическая охрана общества, политические права граждан, национальные меньшинства, референдум, монарх, прези-Одент, государственный совет и др. В приложении приводятся извлечения из текста проекта Конституции Европейского Союза и комментарий к ним. Издание предназначено для студентов, изучающих курс конституционного права зарубежных стран, аспирантов и преподавателей юридических вузов. Рекомендуется также депутатам и работникам аппаратов представительных органов власти, служащим государственного аппарата.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 680579
  Х8; К-65 (1)
 6. Конституция Европейского Союза:
  Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием). — М.: ИНФРА-М, 2005. — 622 с. В настоящем издании впервые на русском языке приводится текст Договора, устанавливающего Конституцию для Европы, со всеми официальными приложениями к нему и комментарием, который дает разъяснения, необходимые для понимания этой первой в истории наднациональной Конституции. Изучение Конституции Европейского Союза предусмотрено учебной программой курсов "Право Европейского Союза" ("Европейское право"), "Конституционное право" и "Международное право". Поэтому ее текст и комментарий к ней могут также использоваться в качестве учебного пособия при изучении этих предметов. Предназначено для работников органов государственной власти, внешнеполитических и внешнеэкономических организаций, правоохранительных органов, юристов-практиков, руководителей предприятий, предпринимателей, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также для всех заинтересованных читателей.

   Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680580
  Х91; К-65(1)
 7. Конституции государств Европейского Союза. Под общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л. А. Окунькова. — М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. -816 с.
  Сборник является первым на русском языке изданием, включающим конституции всех 15 государств Европейского Союза. Этой книгой открывается серия изданий, посвященных конституциям стран мира. Тексты конституций и конституционных актов приводятся в уточненных и обновленных переводах, большинство из которых выполнены специально для данной книги. Каждую конституцию предваряет вводная статья. Издание подготовлено при поддержке Представительства ЕС в Москве. Русский перевод не может рассматриваться в качестве официального текста конституций государств, входящих в Европейский Союз. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, специалистов в области международного права, общественно-политических деятелей и политологов, а также для широкого круга читателей, интересующихся политико-правовой жизнью зарубежных стран. 
  Шифр зберігання книги у НБУВ:ВА599085
  Х-8; К-65
 8. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие /Сост. проф. В.В.Маклаков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2003. — 624 с.
  Сборник включает переводы официальных текстов Конституций ряда ведущих государств современного зарубежного мира — США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Испании и Индии и основные документы Европейского союза. Содержит обшую вступительную статью и вступительные статьи к каждой Конституции, алфавитно-предметный указатель. Сборник составлен в соответствии с программой учебного курса конституционного (государственного) права зарубежных стран, преподаваемого в МГЮА. Настоящее, 4-е издание данного Сборника переработано и дополнено, устаревший правовой материал исключен и заменен новейшим. Публикуются некоторые новые акты Европейского союза (включены нормы Ниццкого договора, подписанного в декабре 2000 г., Хартия Европейского союза об основных правах). Впервые после 1956 г. публикуется Конституция Индии. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов. Учебное пособие может быть использовано научными работниками, изучающими историю, экономику зарубежных стран, сотрудниками структур, связанных с иностранными государствами, депутатами и работниками представительных, исполнительных и судебных органов.

   Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА646359(2)
  Х8; К-65
 9. Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб. пособие / отв. ред. В. В. Маклаков. — М. : Норма, 2007. -656 с.
  Учебное пособие посвящено разделу конституционного права зарубежных стран — конституционному контролю. Рассматривается не только институт судебного конституционного контроля, но и процедуры, сходные с таким контролем. Приведены переводы нормативных актов и материалов, дающих представление об органах конституционного контроля США Франции, Германии, Италии, Польши, Тайваня, Украины, Литвы, Азербайджана, а также о проблемах судебного контроля за законодательством в Великобритании. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693960
  Х8; к-65(1)
 10. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. — Т. 2 / За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. — К.: Юридична думка, 2008. — 800с.
  У цьому томі академічного курсу розкриваються основні інститути конституційного права України, насамперед загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Висвітлюються також питання конституційно-правового статусу людини і громадянина, безпосереднього народовладдя, зокрема виборів та референдумів, конституційно-правових основ державної влади в Україні. Розглядаються питання адміністративно-територіального устрою України, конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим, конституційних основ місцевого самоврядування та національної безпеки і оборони України. Розраховано на студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та конституційного розвитку сучасної України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В 349328/2
  Х-620; К-65(2)
 11. Кравченко В. В. Конституційне право України. Навчальний посібник — К.: Атіка, 2000- 320 с.
  Пропонований навчальний посібник містить аналіз і роз'яснення основних термінів і понять, які використовуються сучасною наукою конституційного права, їх розташовано відповідно до системи курсу "Конституційне право України", що викладається в юридичних вузах та на юридичних факультетах вищих навчальних закладів України. Тлумачення термінів подається в теоретико-правовому контексті. Деякі визначення, як і послідовність компонування матеріалу, мають дискусійний характер, що, зокрема, пов'язане з недостатнім рівнем розробки вітчизняною наукою конституційного права. Видання розраховане на студентів вищих юридичних навчальних закладів, абітурієнтів, учнів середніх навчальних закладів системи Міністерства освіти України, які мають спеціальні юридичні класи, усіх, хто цікавиться проблемами конституційно-правового розвитку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 597971
  Х 620; К-78
 12. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. — X.: Право, 2008. — 416с.
  У підручнику з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та сучасного конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, правового статусу його інститутів, організації і проведення виборів та референдумів, розкривається конституційно-правовий статус вищих органів влади, територіальний устрій України, розглядається специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим. Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 жовтня 2007 року. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 701050
  Х620; К-65 (1)
 13. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-ї річниці незалежності України. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — 356 с.
  На основі аналізу досягнень вітчизняної і зарубіжної конституційної думки з питань безпосередньої демократії, практики її конституційно-правового регулювання та досвіду проведення виборів і референдумів в Україні й за кордоном досліджуються найбільш важливі та актуальні теоретичні й практичні проблеми безпосередньої демократії. Метою цього монографічного дослідження є створення наукового підґрунтя безпосереднього здійснення влади народом у конституційне визначених формах. Головна увага зосереджена на проблемах виборів народних депутатів України та Президента України, підготовки й проведення всеукраїнського та місцевих референдумів, на ролі політичних партій у їх проведенні та на питаннях інформаційного, фінансового та іншого забезпечення цих заходів. Особливо наголошено на аналізі всеукраїнського референдуму від 16 квітня 2000 р. та проблемах імплементації його результатів в Конституції і законодавстві України та їх реалізації. Для науковців, законодавців, широкого кола читачів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 610857
  Х620; К-35
 14.  Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-ІУ від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 44) Харків.: Фоліо, 2008. — 58 с. Шифр зберігання книги у НБУВ:АО 266784. Х620.1(2Ук); У-45(1)
 15. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 4-те, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2006.- 568 с.
  Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Конституційне право України" для вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів. Викладено основи конституційної доктрини, розглянуто засади конституційного ладу України, зроблено акцент на пріоритеті прав і свобод людини і громадянина. Аналізуються зміни конституційного законодавства України. У контексті конституційної реформи досліджується трансформація конституційного статусу вищих органів державної влади. З урахуванням нового конституційного законодавства та досягнень юридичної науки подано тлумачення основних понять і термінів конституційного права. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних закладів освіти, всіх тих, хто цікавиться проблемами конституційно-правового розвитку України.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 674793
  Х620; К-78 (1)
 16. Краснов М. А., Кряжков В. А. Толковый словарь конституционных терминов и понятий. - СПб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2004. — 418 с.
  Толковый словарь содержит почти 300 терминов и понятий, используемых Конституцией Российской Федерации. Данный словарь поможет читателю лучше уяснить, как понимается российским законодателем, а также российской судебной властью тот или иной термин (понятие), употребленный Конституцией Российской Федерации, как конституционные понятия соотносятся с общепризнанными нормами и принципами международного права и международными договорами, подписанными Россией. Словарь вооружит читателя знанием о том, насколько полно и точно конституционные нормы раскрываются в законодательстве и судебной практике. Он адресован прежде всего профессиональным юристам и тем, кто обучается юридической профессии. Вместе с тем словарь может быть полезен и для широкого круга читателей, желающих расширить свои познания о конституционных основах российского права.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 658924 (2)
  Х620я2; К-78
 17. Лінецький С. В., Мельник М. І., Ришелюк А. М. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів / Автори-упорядники: С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк.- К.: Атіка, 2000.- 896 с.
  У збірнику зібрані основні законодавчі акти зі сфери конституційного законодавства України, які розміщені у чотирьох розділах. Кожному з цих розділів передує коментар відповідної частини конституційного законодавства. У книзі вперше у вітчизняній навчальній і науковій юридичній літературі увазі читачів пропонується також повна збірка рішень Конституційного Суду України. Книга розрахована на вчених-правознавців, студентів і слухачів юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів, практикуючих юристів, посадових осіб органів державної влади, а також усіх, хто цікавиться питаннями конституційного права та державного будівництва.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 599780
  Х620-3; Л-59
 18.  Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украины. — 2-е изд., исправ. и доп. — К.: Парламентское издательство, 2003. — Кн. 1.- 400 с.
  Впервые Конституция Украины (раздел I) комментируется на фоне широкой палитры конституционных достижений человечества. Книга позволяет установить глубинную взаимосвязь нашего Основного Закона с конституциями других, и прежде всего европейских, стран. С этой целью автором задействованы материалы из 64-х конституций, а также трудов выдающихся мыслителей, политиков и государственных деятелей разных стран мира. Настоящий комментарий способствует формированию правовой культуры и конституционного мышления наших соотечественников. Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, учёных-правоведов, представителей украинской диаспоры, а также органов государственной власти и местного самоуправления. Представляет интерес для всех интересующихся конституционным правом, философией права, геополитикой и историей Украины.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: В 347203/1(2)
  Х620.1(2Ук); М-92 (1)
 19. Основи конституційного права України: Підручник/ Авт. кол.: М.І. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков (кер ) та Інші; За ред. В.В. Копейчикова. — Стер вид -К.: Юрінком Інтер, 2000. — 288 с.
  У підручнику розкриваються соціально-правова природа конституції, її специфіка як акта прямої дії. Дається системне висвітлення конституційних положень, визначаються правові поняття та терміни. Структурно підручник побудований за змістом Конституції України. В ньому чітко розмежовуються логічні ш, відслідковується система конституційних стримаю, і противаг, конкретизуються питання прав, свобод та обов'язків людини І громадянина, проведення виборів і референдумів роз'яснюється компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правосуддя. Підручник розрахований а викладачів та студентів вищих навчальних закладів неюридичного фаху, а також на широке коло осіб, що цікавляться правовими знаннями.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва599520
  Х-620; 0-75
 20. Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики. — К.: Леся, 2007. -716с.
  У книзі вперше на сучасному рівні науки та практики досліджено проблеми теорії, методології і практики функціонування такої владної структури як Конституційний Суд України. На підставі сучасних методологічних орієнтирів, які знайшли своє закріплення у чинній Конституції України, системного та комплексного дослідження окремих проблем конституційного судочинства обгрунтовані та сформовані пропозиції шодо доповнення та зміни чинного законодавства, удосконалення правових механізмів, за допомогою яких кожен міг би впливати на діяльність держави, її органів, посадових осіб з метою реального забезпечення прав і свобод людини. Адресована широкому колу читачів, які цікавляться проблемами конституційного правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 685428(3)
  Х620; С-44
 21.  Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До десятої річниці прийняття Конституції України. — К.: Академія правових наук України, 2005. — 168 с.
  Монографія присвячена дослідженню ролі Конституції України та системному аналізу її функцій у сучасному державно-правовому та суспільному розвитку. У праці аналізуються основні етапи дослідження функцій Конституції, тенденції щодо їх визначення та закріплення головних інститутів їх забезпечення в процесі розробки Основного Закону України, його значення як фактора демократизації суспільного життя та державної влади. Розкривається специфіка проходження конституційного процесу в Україні, його вплив на функціонування суспільно-правового середовища, особливості реалізації функцій конституції в авторитарних державах, їх взаємозв'язок у процесі втілення конституційних норм та положень у демократичних країнах, основні проблеми їх реалізації в сучасній Україні у контексті забезпечення функціонування Конституції в процесі державотворення, розвиток законодавчої системи як практичної реалізації її функції тощо. Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів та факультетів, юристів та політологів, працівників органів державної влади та управління, політиків, всіх тих, хто цікавиться конституційною проблематикою.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 672100
  Х620.1(2Ук); С-45 (1)
 22. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 632 с.
  У навчальному посібнику висвітлено питання щодо: характеристики конституційного права як галузі національного права України, основ учення про Конституцію, основ конституційного ладу України, конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні, конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні, форм безпосередньої демократії (прямого народовладдя), конституційно-правових основ організації і здійснення державної влади в Україні, законодавчої влади в Україні, конституційно-правового статусу Президента України, виконавчої влади в Україні, судової влади та прокуратури в Україні, Конституційного Суду України, територіального устрою України, місцевого самоврядування в Україні. Навчальний посібник може бути використаний як безпосередньо студентами у навчальному процесі, так і аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вузів та факультетів, науковцями, народними депутатами України та депутатами місцевих рад, службовцями представницьких та виконавчих органів влади, активістами політичних партій та інших об'єднань громадян, а також усіма, для кого є цікавим вивчення конституційного Права України.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 689748
  Х620; С-56 (1)
 23. Сравнительное конституционное право: Уч. пособие/ Отв. ред. В.Е. Чиркин. — М.: Междунар. отношения, 2002. — 448 с.
  Учебное пособие подготовлено коллективом авторов — известных ученых Института государства и права Российской Академии наук — на основе сравнительного анализа мирового опыта государств с разными политическим строем и моделями конституционно-правового регулирования. Для преподавателей, студентов, аспирантов не только юридических, но также других вузов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 638868(2)
  Х620; С-75
 24.  Стецюк П. Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша. Посібник для студентів. — Львів: Астролябія, 2003.- 232 с.
  Посібник укладено і видано в рамках Програми партнерства університетів "Ореґон-Львів" на матеріалі вибраних лекцій зі спецкурсів "Основи теорії конституції", "Вступ до сучасного конституціоналізму", "Конституційна юстиція", які автор читає упродовж останніх років у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У посібнику акцентовано увагу на умовах та причинах виникнення перших конституцій, прослідковано еволюцію їхнього змісту, розкрито співвідношення понять "конституція", "конституційна держава" і "конституціоналізм". Усе це складає загальний контекст розгляду історії конституційно-правових доктрин в Україні та характеристики чинної конституції держави як нормативно-правового акта та її особливостей як документа. Окремо висвітлено питання правової охорони конституції, проблеми утвердження в Україні конституціоналізму, становлення її як демократичної та правової держави. Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: В 347396/1 (2)
  Х620; С-79 (1)
 25. Цвєтков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 496 с.
  Висвітлюються теоретичні проблеми наукового осмислення сутності та особливостей трансформаційних процесів, що відбуваються у посттоталітарних країнах, і зокрема в Україні, вироблення адекватних концептуальних підходів та методології дослідження. Здійснено класифікацію типів демократичних транзитів та різних моделей демократизації у перехідних суспільствах, виявлено наслідки їх практичної реалізації. Показано особливості взаємодії громадянського суспільства і держави в Україні. Доведено, що реформаторські зусилля в перехідному суспільстві мають бути сконцентровані не на обмеженні ролі держави, а на розкритті їі величезного потенціалу, посиленні іманентних їй функцій в результаті оптимізації державного управління. Показано, що реформування державного управління передбачає створення нової системи демократичних інститутів, децентралізацію управління та деконцентрацію політичної, державної влади, зміцнення структур громадянського суспільства, реформу системи державної служби, підвищення їі професіоналізму.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 648244
  Х620; Ц-27
 26.  Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. — К.: Український центр правничих студій, 2001. — 302 с.
  Робота присвячена питанням конституційної юриспруденції, тобто філософським та правовим основам діяльності судових органів конституційної юрисдикції з питань застосування конституції у контексті чинної Конституції України 1996 року та відповідного міжнародного та іноземного досвіду. Розглядаються питання співвідношення позитивного з природним правом, аналізуються природно-правові основи конституційного права, межі припустимості застосування природного права при здійсненні конституційного судочинства, аналізується концепція "належної правової процедури" верховенства права, правової держави, конституціоналізму. Крім того, аналізуються причини антиформалістської європейської революції у праві та її вплив на конституційне судочинство, а також звертається увага на визначення та основні проблеми застосування прецедентного права при здійсненні конституційного судочинства, основні відмінності конституційної демократії від парламентської, аспекти легітимності конституційного судді. Окремо аналізуються способи тлумачення Конституції, основні відмінності її тлумачення від тлумачення інших нормативно-правових актів при здійсненні конституційного судочинства. Досліджується ідея та історична перспектива судового конституційного контролю, доктрина суддівського зовнішнього та внутрішнього обмеження, політичного питання, причини політизації процесу конституційного судочинства, основні моделі та характерні риси моделей судового конституційного контролю, надається їх детальне розкриття на прикладі діяльності органів конституційної юрисдикції у США, ФРН та Франції. Для науковців, юристів-практиків, викладачів, студентів та аспірантів вищих юридичних навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 607517(2)
  Х620; Ш-37

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438