Медична діагностика

  Книжки представлені на виставці:

 1.  Абакумов Валентин Георгійович, Рибін Олександр Іванович, Сватош Йозеф, Синєкоп Юрій Степанович. Системи відображення в медицині: Навч. посібник для студ., що навч. за напрямком "Акустотехніка" та за спец. "Фізична та біомедична електроніка". — К. : ТОО "ВЕК +", 1999. — 316с. — (Електронні системи). — ISBN 966-7140-11-3.
  Розглянуто питання теорії та практики побудови засобів відображення інформації, що використовуються в медичних діагностичних системах, серед яких — телевізійні, інфрачервоні, рентгенівські системи відображення. Висвітлено фізичні принципи візуалізації зображень як при використанні зовнішніх джерел випромінювання, так і шляхом реєстрації власного випромінювання людського тіла. Визначено основні напрямки застосування розглянутих систем, наведено технічні характеристики ряду сучасних систем провідних світових виробників.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА591893
 2. Абдуллаев Р. Я., Атьков О. Ю., Соболь Ю. С. Атлас ультразвуковой диагностики=Atlas of ultrasonic diagnostics: В 2 т. — Х. : Прапор, 1993. — 112с. Т. 1 — 112с. — ISBN 5-7766-0105-3 . 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В339561
 3. Абдуллаев Ризван Ягубович, Левит Сузан, Соболь Юрий Степанович. Комплексная эхография=Сomprehensive echography. — Х. : Факт, 1999. — 208с. : ил. — ISBN 966-7099-74-1.
  Атлас- совместная работа украинского и американских авторов. В нем представлены около 900 эхограмм, полученных при ультразвуковом обследовании большинства органов человека. Большое внимание уделено допплеграфии кровотока.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: СО24080
 4. Абдуллаев Ризван Ягубович, Соболь Юрий Степанович, Шиллер Нельсон Б., Фостер Э., Фостер Эллис Современная эхокардиография=Advanced Echocardiography. — Х. : Фортуна-Пресс, 1998. — 239с. — ISBN 966-7336-05-08.
  Книга отечественного и американских авторов — практическое руководство по эхокардиографии. В ней представлены все виды эхокардиографии — одно- и двухмерная, Допплер, чреспищеводная, трехмерная. Подробно освещены вопросы определения систолической и диастолической функции желудочков сердца, диагностики ишемической болезни сердца, приобретенных и врожденных пороков, кардиомиопатии, системных заболеваний, болезни аорты. Большое внимание уделено чреспищеводной и трехмерной эхокардиографии, особенностям эхокардиографии после пересадки сердца. Подробно рассматриваются вопросы эхокардиографии и болезни сердца у пожилых.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: СО23882
 5. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини / А.І. Власюк, В.І. Месюра, Б.А. Власюк // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2004. — N 3. — С. 75-79. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.
  Розглянуто принципи побудови автоматизованої віртуальної системи діагностики стану організму людини з використанням базової медичної технології — оцінки стану функціонально-енергетичної системи людини. Запропоновано математичну модель норми активності акупунктурного комплексу людини та розглянуто питання оптимізації трафіку в конкретній інформаційній системі.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68690
 6. Актуальні питання ангіологічних допплерографічних досліджень: Матеріали наук.-практ. конф.:ХІ засідання Укр. Допплерівського Клубу, 16-17 жовтня 2005 р., Київ, Будинок вчителя / АМН України; Асоціація радіологів України ; Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики ; Український Допплерівський Клуб — К. : Український Допплерівський Клуб, 2005. — 112с. — ISBN 966-96528-3-9.
  Изложены вопросы выявляемости и топографии расселения на слизистой желудка хеликобактерной инфекции у больных с сочетанной патологией желчного пузыря и сосудов нижних конечностей, цветового дублексного сканирования позвоночных и базилярной артерий в выявлении вертеброгенных нарушений. Освещены особенности портального кровообращения у больных циррозом печени, ультразвукового исследования стенки дистальных отделов толстой кишки в диагностике долихосигмы у детей. Рассмотрена роль ультразвуковой семиотики как основание для возможного исключения использования неверифицированных диагнозов и неадекватных методов лечения. Определены допплерографические критерии церебральной венозной дисфункции у больных с вертеброгенной патологией.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА670016
 7. Актуальні питання діагностики в клінічній генетиці: Посібник для лікарів- курсантів / О.Я. Гречаніна (ред.), Б.Д. Колєсніков (ред.). — Х., 1995. — Бібліогр.: с. 297-298. 
  Т. 1 : Ехографія. — 298с.
  Викладені огляди сучасної літератури з питаньперинатальної діагностики локальних та множинних вад розвитку за допомогою ехографії та деяких імуноферментних методів.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В342380
 8. Аналіз методів і засобів підвищення якості та надійності систем медичної діагностики / С.О. Волкова, О.М. Трунов // Мат. машини і системи. — 2008. — N 2. — С. 158-164. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.
  Проаналізовано існуючі підходи до формування критеріїв забезпечення надійності та якості програмного забезпечення. Наведено перелік основних моделей оцінки та підвищення надійності медичних систем і визначено особливості їх застосування. Здійснено класифікацію інструментальних засобів для моделювання надійності програмних продуктів. Запропоновано концепцію керування надійністю та якістю для медичних систем.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15664
 9. Ангельський О. В., Ушенко Олександр Григорович. Лазерна медицина і діагностика: Навч. посібник / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 1997. — 142с.
  Викладені основи біомедичної діагностики із застосуванням сучасної лазерної техніки та принципи лазерної медицини. Тут узагальнений досвід роботи викладачів кафедри оптики по створенню циклу спеціалізованих курсів з фізичних основ приладів лазерної медицини.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА583717
 10. Антропова Тетяна Олександрівна, Пісарєв Аркадій Анатолійович, Колісниченко Олександра Іванівна. Обстеження та визначення стану здоров'я: Підручник для студ. вищих мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації. — К. : Медицина, 2006. — 351с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 350-351. — ISBN 966-8144-40-6.
  Висвітлено деонтологічні аспекти роботи медичної сестри. Подано методи обстеження пацієнта, розглянуто клінічні прояви та діагностичний пошук у хворих з різними клінічними синдромами та захворюваннями. Наведено методи клінічного обстеження пацієнтів із захворюваннями органів дихальної, серцево-судинної, ендокринної та нервової систем. Подано інформацію щодо основних клінічних синдромів у разі захворювання шлунка, проведення лабораторної діагностики у випадку печінкової недостатності, клінічних проявів кишкової кровотечі, анатомо-фізіологічних особливостей нирок і сечових шляхів, лімфаденопатії пухлинного походження.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА679524
 11. Аппаратурное обеспечение современных технологий квантовой медицины / С.П. Ситько, Ю.А. Скрипник, А.Ф. Яненко. — К.: ФАДА ЛТД, 1999. — 199 с. — Библиогр.: 130 назв. — рус.
  Рассматриваются фундаментальные основы квантовой медицины и физики живого, вопросы теории и практического проектирования высокочувствительных радиометрических систем для научных и исследовательских целей в физике, медицине и биологии, аппаратура для генерирования лечебных сигналов, диагностики и объективизации регуляторного воздействия микроволновой резонансной терапии. Описываются различные типы терапевтической генерирующей аппаратуры, выпускаемой в Украине, России, Армении, Швейцарии. Приводятся технические характеристики и сопоставительный анализ этих приборов.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА592914
 12. Апряткина В. М., Ищенко Б. И., Кишковский А. Н., Кузнецов С. В., Сигина О. А. Ультразвуковая диагностика: Основы методики и техники исследования / А.Н. Кишковский (ред.). — СПб. : Гиппократ, 1996. — 60с. — ISBN 5-900929-01-0909.
  Изложены физические, биологические и технологические основы ультразвуковой диагностики. Рассмотрены особенности анализа эхографического изображения. Изложены основы частной эхографической семиотики заболеваний внутренних органовю Даны рекомендации по методике выполнения пункций под ультразвуковым контролем
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА579336
 13. Асадуллаев Максуд Махмудович, Трошин Владимир Михайлович, Чирков Валерий Дмитриевич. Основы электроэнцефалографии. — Ташкент : Изд.-полиграф. об-ние им. Ибн Сины, 1994. — 215с. — Бібліогр.: с. 211-214. — ISBN 5-638-01048-3.
  Представлены основные теоретические положения электрогенеза мозговых структур, механизмы формирования поля электроэнцефалограммы, методика регистрации суммарной электрической деятельности мозга, методы расшифровки зарегистрированных процессов. Впервые систематизированы электроэнцелографические синдромы, имеющие важное значение для топической диагностики поражения мозга.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА593271
 14.  Бажора Юрий Иванович, Кресюн Валентин Иосифович, Запорожан Валерий Николаевич, Носкин Л. А., Соколовский В. С.Молекулярно- генетические и биофизические методы исследования в медицине / Юрий Иванович... Бажора (ред.). — К. : Здоров'я., 1996. — 207с. — ISBN 5-311-01045-2.
  Изложены теоретические основы современных методов молекулярной генетики и биофизики, а также впервые излагаются результаты клинического применения указанных методов и их верификации на адекватных экспериментальных моделях с использованием медикаментозных средств. Показаны диагностические возможности этих методов в различных областях прикладной медицины.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА573451
 15. Бедненко В. С., Гридин Л. А., Кукушкин Ю. А. Методы оценки и коррекции функционального состояния человека / В.А. Пономаренко (ред.). — М. : Издательский дом "Русский врач", 2001. — 112с. : рис. — (Приложение к журналу "Врач"; Практическому врачу). — Библиогр.: с.104-110. — ISBN 5-7724-0043-6.
  Описаны современные бескровные методы оценки и восстановительной коррекции функционального состояния здорового человека. Особое внимание уделено выявлению и коррекции функциональных состояний, которые связаны с обусловленными гипокинезией неблагоприятными изменениями перераспределения крови в организме человека.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА617600
 16. Бехтір Олена Володимирівна. Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелектронних системах тепловізійної медичної діагностики: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.20 / НАН України; Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2006. — 20с.
  Обгрунтовано можливість підвищення візуальної інформативності результату роботи інфрачервоної оптоелектронної системи (тепловізійного пристрою) медичного призначення за допомогою використання традиційних методів іконіки та фрактальних і вейвлет-перетворень. Запропоновано шляхи відновлення дефокусованих та змазаних медичних термограм. З урахуванням особливостей зорового сприйняття розроблено алгоритм поліпшення візуальної інформативності медичних термограм. Визначено параметри вейвлет-обробки для компресії та фільтрації напівтонових теплових зображень, а також параметри фрактального кодування, що забезпечують найкращу якість оброблених медичних термограм. Виявлено характерні структури теплових зображень для ряду клінічних випадків за різних нозологічних форм захворювань. Розроблено схеми обробки та дослідження теплових знімків онкологічних хворих, що дозволяють підвищити ефективність тепловізійної діагностики.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА342369
 17.  Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Абакумов, О.І. Рибін, Й. Сватош. — К.: "Нора-прінт", 2001. — 515 с. — (Сер. "Електрон. системи"). — англ.
  Розглянуто питання генезису, обробки та моніторингу біомедичних сигналів, що характеризують стан та функціонування різних систем організму людини. Запропоновано методики одержання діагностично важливої інформації, описано завади та артефакти, що її спотворюють, а також раціональні методи підключення вимірювально-діагностичної апаратури. Висвітлено питання побудови інформаційно-діагностичних медичних систем із застосуванням телекомунікаційних технологій.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА622846
 18. Благодаров Володимир Миколайович, Гавриш Олександр Семенович, Вербицький Віктор Валентинович, Конончук Микола Ананійович, Рудницька Ольга Георгіївна. Граматика діагнозу: Методичні настанови-4 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К. : Фітосоціоцентр, 2001. — 186с. — Бібліогр.: с. 185. — ISBN 966-7938-05-6.
  За результатами розтинів, проведених в лікувально-профілактичних установах м.Києва, представлено ситуаційні задачі клініко-діагностичних, лабораторних і морфологічних досліджень 100 хворих з різними клінічними захворюваннями. Розглянуто деякі питання нозології, визначено новий зміст поняття захворювання, напрямки розвитку його причин (каузалізм і кондиціоналізм), періоди розвитку (латентний, продромальний, акме (розгорнутої клінічної картини), закінчення або безсимптомний, розгорнутої клініко-анатомичної картини, одужання). На підставі нозологічного принципу подано основні критерії побудови клінічного та патолого-анатомічного діагнозів. Запропоновано класифікацію лікарських помилок залежно від характеру (тактичних, технічних), періоду виникнення (діагностичних, лікувальних, профілактичних), основного захворювання (об'єктивних і суб'єктивних).
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА619762
 19.  Бобров В. А., Чубучный В. Н., Иванив Ю. А., Павлюк В. И. Трансторакальная эхокардиография: методика исследования и клиническая интерпретация. — К., 1998. — 80с. : ил.
  Изложен принцип и значение эхокардиографии в диагностике различных заболеваний сердца и определении прогноза заболевания. Притведены методика исследования, требования к кардиографической лаборатории, персоналу, показания к исследованию, диагностические критерии различных видов паталогии сердечно-сосудистой системы.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА664894
 20. Бобров Володимир Олександрович, Стаднюк Леонід Антонович, Крижанівський Володимир Олександрович. Ехокардіографія: Навч. посібник для лікарів- інтернів, курсантів ін- тів і фак. удосконалення лікарів. — К. : Здоров'я, 1997. — 152с. — ISBN 5-311-00862-8.
  Наведено информацію про можливості різних варіантів дослідження, методики їх проведення, нормативи показників, критерії діагностики природжених і набутих захворювань серця. Подано варіанти стандартизованого висновку щодо ехокардіографічного дослідження.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА580993
 21.  Большая медицинская энциклопедия диагностики: современ. попул. иллюстрир. изд. :более 4000 симптомов и синдромов различных заболеваний / Абрамович О. Д., Попович С. Е., Самарцев К. В. и др. — М. : Эксмо, 2008. — 736с. : рис. — ISBN 978-5-699-228*10-2(БПМЭ). — ISBN 978-5-699*-22811-9(ПМС).
  Единственное в своем роде издание, основанное на описании 4000 известных современной науке симптомов и синдромов как самых распространенных, так и редких заболеваний. Энциклопедия поможет разобраться в сложной медицинской терминологии, правильно понять поставленный врачом диагноз и правильно проводить лечение.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС45861
 22. Вигдорчик Михайло Ілліч. Методи психодинамічної діагностики у комплексному медичному огляді моряків: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.34 / Державне підприємство "Український НДІ морської медицини". — О., 1999. — 20с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА306423
 23. Вимірювання опору біологічних тканин для задач медичної діагностики / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк, О.М. Ткаченко // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2004. — N 4. — С. 5-8. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
  Розглянуто особливості вимірювання імпедансу біологічних тканин для задач медичної діагностики. Розглянуто основний чинник похибки вимірювання. Запропоновано метод та засіб вимірювання, що дозволяє уникнути даних похибок, а також структурну схему пристрою, що дозволяє оцінити відношення імпедансів між заданими точками об'єкта.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68690
 24. Гетьман Вадим Григорьевич. Клиническая торакоскопия. — К. : Здоров'я, 1995. — 208с. : ил. — ISBN 5-311-00997-7.
  Обобщен опыт диагностических и оперативных торакоскопий, выполненных в клинике грудной хирургии и пульмонологии Киевского ин-та усовершенствования врачей более чем у 2500 больных.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС30344
 25.  Глубинная медицина. Экология тела человека: Моногр. Кн. 3 / А.А. Сердюк; Укр. нац. акад. наук экол. технологий. — Донецк: Норд-Пресс, 2005. — 316 с. — Библиогр.: с. 308-309. — рус.
  Изложена новая не имеющая аналогов в мире методика диагностики и исцеления человека от болезней системы роста и обновления организма, заболеваний органов пищеварения, а также от отеков, водянки, мужского и женского бесплодия, сахарного диабета, болезней глаз и паразитарных заболеваний. Данная методика базируется на радиэстезическом методе с использованием глубинной диагностики заболеваний на ранней стадии и фитотерапевтических средств. Отмечена высокая степень надежности, доступность и эффективность новой методики. Сформулированы правила приготовления и применения настоев и отваров из лекарственных растений.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В346986
 26. Гумінський Юрій Йосипович. Законономірності соматичних та сомато-вісцеральних пропорцій організму людини в нормі (антропометричне, ультразвукове та томографічне прижиттєве дослідження): Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.01 / Національний медичний ун- т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 35с.
  Розвинуто новий напрямок визначення індивідуальної норми, який грунтується на тому, що у людини зовнішні параметри тіла пропорційно відповідають лінійним розмірам, об'ємам паренхіматозних органів черевної порожнини, тому об'єктивне дослідження показників внутрішніх органів необхідно проводити в комплексі з визначенням соматичних розмірів. Це дозволяє визначити відносні індивідуальні показники норми з невиликим діапазоном відхилення (3 — 6 %). Створено новий метод моделювання індивідуальних параметрів (лінійних розмірів, об'єму та денситометричних показників), індивідуальних моделей паренхіматозних органів черевної порожнини (печінки, підшлункової залози, селезінки, нирок) у нормі з прогностичністю до 85 — 95 %. Доведено, що сомато-вісцеряльні зв'язки у зрілому віці більш виражені у жінок, ніж у чоловіків. Зроблено висновок, що лише у зрілому віці остаточно формуються габаритні пропорційні форми тулуба і кінцівок.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА317325
 27.  Гуч А. А., Дынник О. Б., Сухарев И. И., Вовченко А. Я., Кориченский А. Н. Этюды современной ультразвуковой диагностики. — К. : Укрмед, 2000. 
  Вып. 1 : Исследование брюшной аорты, сосудов таза и нижних конечностей ; Новые технологии в ультразвуке. — 190с. : рис. — ISBN 966-95767-0-9.
  Впервые представлено достаточно полное руководство по ультразвуковой допплерографии брюшной аорты, артерий, вен таза и нижних конечностей. Изложены основные законы гемодинамики, освещены принципы формирования ультразвуковых допплеровских спектрограмм. Рассмотрены вопросы ультразвуковой диагностики окклюзионно-стенотических поражений брюшной аорты, артерий нижних конечностей и таза, а также аневризм и посттравматических изменений артерий нижних конечностей. Приведены ультразвуковые характеристики ранних и поздних осложнений в сосудистой хирургии. Впервые подробно изложены основы новейших технологических достижений в ультразвуковой диагностике, описаны возможности гармонических изображений, цветового, энергетического и тканевого допплера, тканевой перфузии, трехмерного ангиосканирования, ультразвуковой компьютерной томографии. Значительное внимание уделено применению эхоконтрастов.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В343270
 28. Датчики в биотехнических системах: Учеб. пособие для студ. вузов техн. спец. / Т.Г. Мащенко. — Х.: НТУ "ХПИ", 2003. — 223 с. — Библиогр.: 15 назв. — рус.
  Освещена история развития медицинской техники. Приведены классификация электрических датчиков, основные определения, характеристики и параметры первичных преобразователей. Описаны современные типы эндоскопической техники. Рассмотрены методы ультразвуковой диагностики и проанализировано биологическое действие ультразвука, раскрыты основные его предпосылки. Значительное внимание уделено радионуклидной и рентгеновской технике, приборам и аппаратам для электрофизиологических методов исследования, электроплетизмографии (реографии).
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА644227
 29. Дженсен Бернард, Бодин Дональд В. Популярная иридология / В. Иванов (пер.). — М. : Крон- Пресс, 1995. — 192с. — (Будьте здоровы; Без визита к врачу). — ISBN 5-232-00113-2.
  Иридология — наука и искусство анализа цвета радужной оболочки глаз — открывает новые перспективы в диагностике и профилактической медицине. Авторы в живой и увлекательной форме знакомят с историей развития и применением иридологии.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА567571
 30.  Доброва Вікторія Євгенівна, Тіманюк Володимир Олександрович. Біофізика та медична апаратура / Національний фармацевтичний ун-т. — Х. : Видавництво НФаУ, 2004. 
  Ч. 1 : Прилади функціональної діагностики серцево-судинної системи людини. — 200с. — ISBN 966-8494-64-4. — ISBN 966-615-231-2.
  Розглянуто біофізичні засади фізіологічних процесів у серцево-судинній системі, наведено найпростіші технічні відомості, що лежать в основі будови сучасної медичної апаратури функціональної діагностики. Розкрито медико-клінічні базові аспекти методів оцінки діагностичної інформації. Охарактеризовано прилади дослідження скорочувальної (механічної) роботи серця та гемодинаміки кровоносної системи людини.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В348566
 31. Експертна діагностика медичних електрокардіографічних даних за допомогою штучних нейронних мереж / А. Мисник, М. Кононов // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Радіофізика та електроніка. — 2007. — N 10. — С. 46-48. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
  Описано метод експертної діагностики за даними електрокардіографічних досліджень, а також представлено результати експериментального дослідження діагностичної ефективності методу. Наведено експериментальні результати порівняння ефективності різних методів автоматизованої експертної діагностики, а також запропоновано шляхи покращання результативності методу.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28079/рад.фіз.Е
 32. Запорожан Валерий Николаевич, Грубник Владимир Владимирович, Поддубный Борис Константинович, Золотарева Татьяна Анатольевна, Шипулин Павел Павлович. Лазеры в эндоскопии. — К. : Здоров'я, 1998. — 207с. — ISBN 5-311-00951-4.
  Описаны методы лазерного эндоскопического лечения больных с опухолями различных отделов пищеварительного тракта и трахео-бронхиальной системы. Особое внимание уделено эндоскопическому лазерному гемостазу при массивных кровотечениях из верхних отделов пищеварительного тракта, фотодинамической терапии, использованию лазеров в оперативной торакоскопии и эндоскопической гинекологии.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА584707
 33. Значення цитологічного методу діагностики в практиці охорони здоров'я / Л.С. Болгова, В.М. Рибка, З.М. Митник // Лікар. справа. — 2007. — N 3. — С. 77-80. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
  Показано значение цитологического метода в клинической практике, с помощью которого возможна прижизненная морфологическая диагностика различных патологических процессов. Метод эффективен при использовании на всех этапах медицинского обследования больного — в поликлинике, стационаре и операционной. Однако на государственном уровне клинический цитолог не имеет статуса врачебной специальности и не проводится базовая подготовка специалистов, что необходимо для своевременной морфологической диагностики заболеваний, имеющих в основе морфологический субстрат.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Жс20661
 34. Импульсно-цифровые и цифро-импульсные преобразователи: Учеб. пособ. для студ., изучающих электрон. мед. аппаратуру / А.В. Кипенский. — Х.: НТУ "ХПИ", 2000. — 132 с. — рус.
  Описано будову імпульсно-цифрових і цифро-імпульсних перетворювачів. Охарактеризовано їх принцип дії. Проаналізовано шляхи визначення, зміни та удосконалення параметрів. Висвітлено галузі застосування пристроїв у електронних медичних діагностичних приладах і терапевтичних апаратах, а також в обладнанні, що забезпечує розв'язання задач медичного технологічного процесу.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО24335
 35. Использование компьютерных технологий для задач анализа показателей здоровья и медицинской диагностики / Ю.С. Синекоп, А.С. Коваленко // Электроника и связь. — К., 2001. — N 11. — С. 114-117. — Библиогр.: 3 назв. — рус.
  Рассмотрены задачи поддержки принятия решений в медицинской диагностике с использованием метода контрольных карт, нечеткой логики и рейтинговых оценок. Разработаны алгоритмы и построены модели, позволяющие легко настраивать задачу на новые исходные данные.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69367
 36. Использование новых информационных технологий для диагностики заболеваний в неотложной хирургии / В.И. Щербаков, Б.И. Низиенко, А.Н. Попрыгин, О.В. Шевченко. — Х., 2000. — 202 с. — Библиогр.: 150 назв. — рус.
  Рассмотрены принципы построения и использования экспертных систем в медицине. Предложена методика формализации знаний о заболеваниях. Описана открытая диагностическая экспертная система, которая базируется на методе формализации знаний на основе неоднородных функциональных сетей с использованием нечетких множеств и мер. Определен формальный язык для записи медицинских знаний с целью передачи их экспертной системе. Приведены примеры форм диалога пользователя с экспертной системой медицинской диагностики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА605296
 37. Інваріантні вимірювання параметрів біологічних об'єктів в системах медичної діагностики / О.М. Роїк, А.І. Власюк // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 1999. — N 2. — С. 8-11. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
  В статті розглянуто два методи вимірювань параметрів біологічно активних точок: активний та пасивний. Наведені структурні схеми вимірювачів та формули для обчислення похибок вимірювання.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68690
 38.  Каменев Юрий Федорович. Нозологическая диагностика болевых синдромов: Справочник. — К. : Воля, 2005. — 310с. — (Медицина боли). — ISBN 966-8329-16-3.
  Приведена оперативная информация для быстрого распознавания происхождения наиболее типичных болевых явлений. На основе установленного закона тканевой специфичности и мутации хронической боли осуществлена систематизация болевых явлений. С целью определения нозологической сущности болевых синдромов проведен анализ типовых патологических процессов и состояний как вероятных причин возникновения различных видов хронической боли. Рассмотрены болевые синдромы, возникающие вторично в структурах костно-мышечной системы при поражении различных органов и функциональных систем организма. Обзор первичных болевых синдромов представлен заболеваниями, имеющими отстроченную хирургическую специфику.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА662434
 39. Камков Владимир Петрович, Киреев Виктор Васильевич. Реомеридианография: первый опыт. — Донецк : ОАО "УкрНТЭК", 2002. — 100с. : ил. — Библиогр.: с. 98-100. — ISBN 966-7904-58-X.
  Освещены предпосылки и базовые положения, составившие основу реомеридианографии (РМГ) — метод оценки функционального состояния органов и систем человека. Проанализированы явления, которые удалось исследовать на основе РМГ, приведена математическая статистика.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС36964
 40.  Камков Владимир Петрович, Бондарчук Елена Николаевна. Феномен цветовой диагностической визуализации. — Донецк : КИТИС, 1999. — 220с. — Бібліогр.: с. 215-220. — ISBN 966-7519-40-6.
  Розглянуто сутність колірної діагностичної візуалізації (КДВ) — екстрасенсорного феномена, що дозволяє визначати стан органів і систем, якість і вираженість процесів, які відбуваються в організмі людини. Зроблено системний аналіз, визначено місце КДВ на теренах сучасних уявлень про людину, її хвороби, світ, що її оточує. Підкреслено перспективність подальшого вивчення феномена для теоретичної та практичної медицини.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС33749
 41. Кірліанграфія як метод профілактичної медицини / Л.А. Пісоцька, В.О. Чорниловський, А.В. Чорниловський, Л.П. Ларіна // Лікар. справа. — 2005. — N 7. — С. 39-43. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
  Обследовано 42 больных с заболеваниями мочевой и половой систем в возрасте от 18 до 79-ти лет, которые лечились в урологическом стационаре. Наряду с обычными клинико-лабораторными методами использована кирлиан-диагностика по излучению пальцев рук. При изучении ее результатов выявлено соответствие клиническим данным, повторяемость во времени исследования, чувствительность к изменению состояния организма при формировании или наличии остаточных явлений заболевания. Рассмотрена целесообразность широкого применения его как экспресс-метода в профилактической и реабилитационной медицине.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Жс20661
 42. Клиническая лабораторная диагностика: методы исследования: Учеб. пособие для студ. / И.А. Зупанец, С.В. Мисюрева, В.В. Прописнова, С.Б. Попов, Т.С. Сахарова; Нац. фармац. ун-т. — 3-е изд., переработ. и доп. — Х.: Золотые страницы, 2005. — 200 с. — Библиогр.: с. 197-198. — рус.
  Рассмотрены основные методы клинических исследований, в частности, общего клинического анализа крови, мочи, исследования мокроты, наиболее широко применяемые в медицинской практической деятельности. Охарактеризованы принципы и предложены методики определения показателей, значения показателей в норме и их изменения в зависимости от патологии. Проанализировано влияние лекарственных препаратов на показатели клинико-лабораторного обследования, приведены справочные данные о лабораторных и функциональных показателях у здорового человека.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА671633
 43.  Козіна Ольга Андріївна, Поворознюк Анатолій Іванович, Філатова Ганна Євгенівна. Комп'ютерні системи медичної діагностики: навч. посібник для студ. напряму "Комп'ютерна інженерія" вищих навч. закл.:у 2 ч. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2007. — 224с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 222-223. 
  Ч. 1 — 224с. : рис., табл. — ISBN 978-966-593-538-4 (повне зібрання) .
  Наведено системне уявлення про архітектуру та принципи побудови комп'ютерних систем медичної діагностики. Розглянуто питання обробки біосигналів у часовій і частотних областях. Запропоновано класифікацію біосигналів. Розкрито зміст поняття електрокардіографії. Описано методи та квазіперіодичні сигнали, що характеризують роботу серцево-судинної системи, зокрема, векторкардіографії, кардіографії, електрокімографії, балістокардіографії, динамокардіографії, фонокардіографії, рентгеноскопії та катетеризації серця, сфігмографії, плетизмографії. Висвітлено непрямі методи виміру тиску крові.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В350273
 44. Коломийченко Татьяна Васильевна. Информационная технология диагностики и прогнозирования в медицинских учреждениях акушерского профиля: Автореф.дис.канд.техн.наук: 05.25.05 / АН Украины; Институт кибернетики им. В.М.Глушкова. — К., 1993. — 17с. Шифр зберігання книги в НБУВ: РА281093
 45. Комп'ютерно-вимірювальна система медичної діагностики за акустичними сигналами / С.О. Іванюшко, І.О. Коваленко // Вісн. Житомир. інж.-технол. ін-ту. Техн. науки. — 1999. — N 9 . — С. 150-153. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
  Зроблено вибір тестового сигналу для проведення контролю функціонування медичного обладнання, пов'язаного з діагностикою роботи внутрішніх органів людини. Запропоновано комп'ютерно-вимірювальну систему та розроблено алгоритм її роботи для проведення вищезгаданого контролю та вироблення нових програм. Доведено можливість створення такої системи на основі (базі) персональних комп'ютерів.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69027
 46.  Компьютерные модели и прогресс медицины / И.М. Макаров (отв.ред.). — М. : Наука, 2001. — 302с. — (Серия "Кибернетика / РАН). — Библиогр.: с. 299-300. — ISBN 5-02-008371-2.
  Глубокие клинические исследования стали основой создания вычислительных моделей. Математические модели в медицине являются моделями нового типа. Такие модели помогают не только решить с помощью современной компьютерной техники сложные многопараметрические задачи диагностики, но и выбрать оптимальные пути лечения.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА626894
 47. Кучинський Тарас Борисович. Хвилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України; Державний НДІ інформаційної інфраструктури. — Львів, 2002. — 17с. : рис.
  Розроблено алгоритми стиску зображень, реалізовані у програмно-апаратних засобах інформаційних систем медичної діагностики. Проаналізовано сучасні методи стиску зображень та можливості їх застосування. Розроблено універсальний рекурсивний алгоритм обчислення швидкого хвилькового перетворення (ШХП) для фільтрів Добеші довільного порядку та здійснено аналітичну оцінку його обчислювальних затрат. Доведено, що у порівнянні з відомими реалізаціями кількість множень скорочено вдвічі без збільшення загальної кількості арифметичних операцій. Запропоновано нові скорочені алгоритми обчислення прямого та оберненого ШХП типу CDF 9/7. Розроблено адаптивний алгоритм кодування, що враховує особливості медичних зображень, на підставі якого побудовано медичну інформаційну систему збереження та передачі зображень, що підтверджує ефективність синтезованих алгоритмів.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА321960
 48.  Лазорик Михайло Іванович. Метод кількісної оцінки стану клітин крові при бальнео- і рефлексотерапії та медикаментозному лікуванні. — Ужгород : Поличка "Карпатського краю", 1998. — 267с.
  Обгрунтовано необхідність і розроблено метод кількісної комплексної оцінки морфофункціональних властивостей клітин крові як сукупності традиційних показників мазка та групи показників літра крові у системі СІ. Придатність запропонованого методу підтверджена виявленими новими фактами та закономірностями.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА583291
 49. Леник В. Н. Практическое руководство по Восточной пульсовой диагностике: Эзотерические и практические основы Восточной пульсовой диагностики и общие принципы коррекции в акупунктуре. — К., 1999. — 148с. : рис. — ISBN 966-95753-0-3.
  Описана методика Восточной пульсовой діагностики, которую можно использовать в Оннури Су Джок терапии и классической акупунктуре.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС36870
 50.  Лепіх Ярослав Ілліч. Прикладна акустика в медицині: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О. : Астропринт, 2005. — 208с. : рис. — ISBN 966-318-451-5.
  Висвітлено основи загальної акустики в контексті застосування акустичних хвиль в медицині. Розглянуто питання теорії перетворювачів акустичних хвиль, методи формування їх характеристик і п'єзоелектричні матеріали для перетворювачів. Проаналізовано біофізичні механізми впливу акустичного поля на живий організм, біофізичні основи використання акустичної терапії.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА673059
 51. Линденбратен Леонид Давидович, Королюк Игорь Петрович. Медицинская радиология и рентгенология (основы лучевой диагностики и лучевой терапии): Учебник для студ. мед. вузов. — М. : Медицина, 1993. — 556с. : рис. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — ISBN 5-225-00859-3.
  Комплексно представлены материалы по рентгенологической, ультразвуковой, радионуклидной и термографической диагностике в области кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии, урологии, неврологии, стоматологии, акушерства и гинекологии, а также по компьютерной и магнитно-резонансной томографии и эндоваскулярной рентгенологической хирургии.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС30209
 52.  Логинова Наталья Васильевна. Металлокомплексы в медицине: от дизайна к химиотерапии и диагностике: монография. — Минск : БГУ, 2006. — 203с. : рис. — Библиогр.: в конце разд.. — ISBN 985-485-580-5.
  Рассмотрена роль металлокомплексов в норме и развитии патологических процессов, а также их разработка и применение в качестве средств химиотерапии, диагностики и коррекции металлолигандного гомеостаза.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА691838
 53. Литвиненко А. А. Практическая биолокация: Диагностика заболеваний и вредных воздействий. — К. : Универсум, 1991. — 64с. — ISBN 5-85860-233-9.
  Изложены основные принципы и раскрыты различные стороны практической медицинской биолокации в виде рекомендаций по самостоятельному развитию радиэстезических способностей.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА567617
 54. Магнітокардіографія (методика і діагностичні можливості) / Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи / В.О. Бобров (уклад.). — К., 1997. — 20с.
  Описані переваги застосування цього унікального неінвазивного засобу для діагностики і контролю терапії у хворих з порушеннями серцевого ритму та ішемічною хворобою серця.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р81781
 55.  Манжосов Владимир Федорович. Диагностика здоровья в домашних условиях. — М. : Издательский Дом "Грааль", 2001. — 36 с. — ISBN 5-7873-0018-3*.
  Даны общие сведения о принципе работы экспресс-тестов, а также о первичной симптоматике ряда заболеваний, на распознавание которых ориентированы тесты. Приведены рекомендации по поводу дальнейших действий в случаях, когда тесты подтверждают изменение состояния организма.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р97488
 56. Материалы Международного симпозиума "Диагностическая и лечебная эндоскопия", Гурзуф, 24-27 сентября 1998 г. / Ассоциация врачей эндоскопистов Украины / А.В. Тофан (ред.кол.). — Гурзуф, 1998. — 173с.
  Представлены материалы, посвященные одной из важнейших проблем современной медицины — диагностической и лечебной эндоскопии. Отображены современные взгляды на организацию эндоскопической помощи населению, диагностику и лечение заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и дыхания: хронических бронхитов, язвы и рака желудка, варикозно расширенных вен пищевода и др. Рассмотрены новые методики эндохирургии в клинической практике: лапароскопические операции на селезенке, толстой кишке и желудке, лазерные эндоскопические операции при новообразованиях трахеи и бронхов с использованием высокоэнергетической лазерной установки, оперативная эндоскопия при доброкачественных опухолях желудочно-кишечного тракта и др.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА586882
 57. Мамилов Сергій Олександрович. Модуляційна спектроскопія ближнього інфрачервоного діапазону для медичної діагностики: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна — Х., 2002. — 18с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА320582
 58. Математический метод для дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы у мужчин / А.М. Толстопятов // Дерматологія та венерологія. — 2003. — N 1. — С. 34-36. — Библиогр.: 4 назв. — рус.
  Розглянуто можливість використання математичного методу для виявлення та диференціальної діагностики запальних захворювань органів сечостатевої системи чоловіків. Значну допомогу під час проведення масових профілактичних оглядів і за первинних звернень за медичною допомогою можуть надати розроблені таблиці обчислювальної діагностики з визначенням порогових сум диференціально-діагностичних коефіцієнтів з інформативністю, наближеною до 99,9 %, та врахуванням помилки, яка не перевищує 20 %.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15288
 59. Мацуга Ольга Миколаївна. Інформаційна технологія обробки неоднорідних медичних даних для підтримки прийняття рішень під час діагностики: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2007. — 18с.
  Розроблено інформаційну технологію обробки неоднорідних медичних даних на базі одно- і двовимірних моделей сплайн-розподілів і сумішей розподілів для підтримки прийняття рішень під час діагностування хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням їх психологічного стану. Запропоновано та досліджено модель розподілу неоднорідних медичних даних у вигляді двовимірного сплайн-нормального розподілу з однією та двома прямими склеювання, яка може бути застосована у задачі класифікації. Удосконалено метод визначення норм медичних показників за рахунок одновимірних моделей сплайн-розподілів і сумішей розподілів. Запропоновано метод визначення імовірностей перебування двох медичних показників у межах їх нормативних величин за умов проведення параметричного та непараметричного оцінювання функції щільності розподілу імовірностей показників.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА352281
 60. Медицинская аппаратура. Принципы действия и применения / Л.С. Годлевский, В.И. Кресюн, А.В. Садлий, В.В. Грубник, Н.Р. Баязитов. — О.: Нептун-Технология, 2002. — 392 с.: ил. — рус.
  Изложены принципы функционирования и применения современной медицинской техники, особенности ее воздействия на организм человека. Охарактеризована наиболее распространенная медицинская электронная аппаратура диагностического, терапевтического, хирургического и исследовательского назначения с применением современных медицинских технологий — таких как электро- , магнито-, рентгеновская, ультразвуковая, компьютерная томография, эндоскопическая и др. Рассмотрены основы метрологического обеспечения медицинской техники и безопасности ее применения.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА661297
 61. Медична біофізика. Інтегрований курс лекцій: Навч. посіб. / Л. Ємчик, Я. Кміт. — Л., 1998. — 215 с.: рис. — Бібліогр.: 38 назв. — укp.
  Розглянуто фізичні основи гемодинаміки, електро- та векторкардіографії, методи електролікування, звукові методи діагностики, люмінесцентні методи, а також методи радіоспектроскопії, рентгенівської діагностики та терапії. Висвітлено елементи теорії ймовірності та математичної статистики, реологічні властивості біологічних рідин, особливості теплового, індукованого та рентгенівського випромінювань тощо.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА597918
 62.  Медична інформатика. Інструментальні та експертні системи: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ — ІV рівнів акредитації / В.П. Марценюк, А.В. Семенець; Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. Каф. мед. інф-ки. — Т.: Укрмедкн., 2004. — 222 с.: рис. — Бібліогр.: с. 177-178. — укp.
  Висвітлено особливості застосування важливого класу програмного забезпечення — інструментальних систем до розв'язання прикладних задач медицини. Наведено відомості про інтелектуальні можливості комп'ютера в процесі розробки експертних систем медико-діагностичного призначення, а також вимоги до медичних систем підтримки рішень. Охарактеризовано теоретичні принципи фундаментальних підходів до вивчення живого організму.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА647763
 63. Медичні електронні пристрої і системи. Пристрої та системи діагностики на основі реєстрації електричних біосигналів та провідності біоструктур: метод. вказ. до виконання лабораторних робіт для студ. спец. "Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси" / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т" / Олег Борисович Шарпан (уклад.). — К. : НТУУ "КПІ", 2008. — 60с. — Бібліогр.: с. 59-60.
  Цикл лабораторного практикуму вміщує 7 робіт, які охоплюють основний матеріал розділів.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА704404
 64. Методологія формування комп'ютерної моделі для медичного діагностування / Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева // Електроніка та системи упр. — 2007. — N 2. — С. 121-126. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
  Запропоновано методологію формування формалізованої діагностичної моделі захворювання, яка адаптується до виду діагностики. Показано можливість діагностування за зрізаною моделлю.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72727
 65. Микроскопическая техника: Руководство для врачей и лаборантов / РАМН / Д.С. Саркисов (ред.), Ю.Л. Перов (ред.). — М. : Медицина, 1996. — 544с. — ISBN 5-225-02820-9.
  Представлены сведения по применению современных микроскопических методов исследования в патоморфологических лабораторіях. Большое внимание уделено особенностям работы с материалом эндоскопических, пункционных и других биопсий. Впервые в отечественной литературе с практических позиций рассмотрены современные иммуноморфологические методы.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА576437
 66. Миролюбов А. В., Чиков М. Ю. Электроэнцефалограмма: Учеб. пособие / НИИ военной медицины. — СПб., 1994. — 48с.
  Изложены основне практические сведения по электроэнцефалографии взрослого человека в состоянии бодрствования. Приведен полный терминологический справочник по электроэнцефалографии, критерии нормы и паталогии.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р79454
 67. Мисик Анатолій Васильович. Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.04 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна — Х., 2004. — 19с. : рис.
  Розроблено та реалізовано оригінальну алгоритмічну штучну нейронну мережу з додаванням нейронів і процедуру її навчання, яка дозволяє вирішити проблему вибору кількості окремих нейронів та прихованих шарів, а також містить новий тип нейронів. Запропоновано метод початкової градієнтної ініціалізації для модельної нейронної мережі Кохонена та нові способи експертної діагностики за допомогою штучних нейронних мереж. Вперше досліджено зв'язок текстурних характеристик ультразвукових зображень щитовидної залози та томографічних зображень головного мозку людини з різними класами захворювань за допомогою методів нейронних мереж та одержано оцінки їх діагностичної ефективності для класифікації виявлених патологій. Обгрунтовано доцільність застосування методів нейронних мереж для аналізу та розпізнавання відмінностей в опромінених і нормальних спектрах ДНК, а також вивчення та класифікації порушень серцевої системи за електрокардіограмами. Створено метод сегментації ультразвукових і магніторезонансних зображень з використанням штучних самоорганізаційних мереж.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА334160
 68. Молекулярная медицина: применение нанотехнологий для молекулярной визуализации в кардиологии / В.Н. Залесский, О.Б. Дынник // Укр. мед. часоп. — 2008. — N 1. — С. 25-32. — Библиогр.: с. 30-32. — рус.
  Рассмотрена роль различных наносистем (молекулярных конструкций — диагностических зондов), нашедших применение в области прижизненной молекулярной визуализации процессов атеротромбоза, ангиогенеза, нестабильности атеросклеротических бляшек и других. Технологии использования таргетных наночастиц постоянно совершенствуются в диагностической кардиологии, в результате чего значительно возрастает интерес к новым областям их применения. Будущее нанотехнологий в клинической кардиологии может быть связано с применением визуализирующих методик на основе использования таргетных наносистем в качестве лекарственных транспортеров
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15767
 69. Молекулярная медицина: протеомные диагностические технологии и методы молекулярной терапии в аритмологии / В.Н. Залесский, О.Б. Дынник // Лікар. справа. — 2005. — N 1-2. — С. 3-10. — Библиогр.: 43 назв. — рус.
  This paper reviews the modern proteomic technologies used in arrhythmology. Tlie authors discuss the methods of the proteomic analysis as a supplement to the analysis of gene structure and gene expression. Modern molecular-genetic technologies (cell therapy, gene therapy) enable to optimize treatment by controlling the origin and development of cardiac arrhythmias. It will be reached with the use of biological pacemaker cells in clinics.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Жс20661
 70. Молекулярно-генетичні аспекти прогнозування та ранньої діагностики пухлинної патології ендометрія: (огляд л-ри та влас. дослідж.) / В.М. Запорожан, В.Г. Дубініна, Т.Г. Вербицька, В.П. Доменюк, К.В. Літовкин, В.М. Боброва, В.В. Богатов, В.В. Бубнов // Журн. Акад. мед. наук України. — 2007. — 13, N 2. — С. 259-274. — Бібліогр.: 45 назв. — укp.
  Проаналізовано дані вітчизняної та зарубіжної літератури щодо цитогенетичних і молекулярно-біологічних змін у випадку пухлинної патології ендометрія. Надано результати власних досліджень, що виконуються у лабораторії Одеського державного медичного університету у межах даної проблеми. На підставі одержаних результатів та опублікованих даних заплановано розроблення та впровадження на клінічних базах Одеського державного медичного університету технології виготовлення спеціалізованих ДНК-біочипів для дослідження раку ендометрія.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14793
 71.  Молекулярная клиническая диагностика. Методы / С. Херрингтон (ред.), А.А. Лушникова (пер.с англ.), Дж. Макги (ред.). — М. : Мир, 1999. — 560с. — ISBN 5-03-003060-3. — ISBN 0-19-963238-3.
  Описаны иммуноцитохимическое генотипирование клеток и его использование для диагностики раковых заболеваний., гибридизация sn situ, позволяющая обнаруживать специфические нуклеиновые кислоты в интактных клетках, срезах тканей и мазках, полимеразная цепная реакция и ее применение для выявления минимальных количеств вирусной ДНК в тканях и цитологических препаратах. Описаны также методы определения отцовства и идентификации личности.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА598609
 72. Наномедицина: досягнення та перспективи розвитку новітніх технологій у діагностиці та лікуванні: (огляд л-ри) / М.Я. Головенко // Журн. Акад. мед. наук України. — 2007. — 13, N 4. — С. 617-635. — Бібліогр.: 50 назв. — укp.
  Зазначено, що наномедицину можна визначити як стеження, виправлення, конструювання та контроль над біологічними системами на молекулярному рівні за допомогою розроблених нанопристроїв і наноматеріалів. Новий міжгалузевий напрям медичної науки на сучасному етапі перебуває у стадії становлення, проте застосування наноматеріалів у медицині відкриває нові можливості для діагностики, лікування та профілактики. Викладено основні теоретичні передумови, на яких формувалася наномедицина. Наведено класифікацію наукових напрямків наномедицини. Визначено критерії доцільності використання лікувальних пристроїв і засобів наноструктурної будови. Звернено увагу на елементи небезпеки у разі використання наноматеріалів, а також на соціальні та етичні аспекти цієї проблеми.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14793
 73. Нейронная сеть ARTMAP-IC для медицинской диагностики рака молочной железы / А.В. Кирвас // Системи оброб. інформації. — 2006. — Вип. 9. — С. 128-129. — Библиогр.: 3 назв. — рус.
  Поставлена задача выбора алгоритма обработки данных в условиях неопределенности для проведения медицинской диагностики на предмет выявления злокачественных опухолей груди.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70474
 74. Новые подходы к диагностике и классификации нарушений двигательной функции пищеварительного канала / С.М. Ткач, О.В. Швец // Сучас. гастроентерологія. — 2002. — N 4. — С. 13-17. — Библиогр.: 36 назв. — рус.
  Наведено нову класифікацію порушень рухової функції травного каналу, основні методи діагностики цих порушень. Підкреслено, що нова класифікація побудована на принципах доказової медицини.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж23117
 75. Новый метод ранней диагностики ишемии нижних конечностей (клинико-экспериментальное исследование) / В.Г. Мишалов, В.А. Черняк, И.М. Дабабсех // Хірургія України. — 2006. — N 2. — С. 85-89. — Библиогр.: 7 назв. — рус. 
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24001
 76. Новікова Анастасія Олександрівна. Методи та засоби донозологічної діагностики функціонального стану людини: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Харківський національний ун- т радіоелектроніки. — Х., 2006. — 21с.
  Розроблено метод визначення функціонального стану (ФС) організму людини за часовими показниками зіставлення біо- і хроноритмів на базі запропонованих математичних моделей організму й апроксимації біологічного сигналу, що дає змогу завчасно визначити відхилення у життєдіяльності людини. Запропоновано метод діагностики ФС людини за оцінюванням коефіцієнта геомагнітної чутливості за умов моніторування показників серцево-судинної системи та параметрів біологічно активних точок, що дозволяє прогнозувати можливий напрямок розвитку серцево-судинних захворювань у молодих людей. Запропоновано й обгрунтовано експрес-метод і засоби визначення симптоматики організму людини за інтегральним інформаційним діагностичним показником, що відображає його адаптаційні можливості за природного або штучного зовнішнього навантаження.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА348172
 77.  Новые методы электрокардиографии / С.В. Грачев (ред.). — М. : Техносфера, 2007. — 549с. : рис., табл. — (Мир биологии и медицины; 3-07). — Библиогр.: в конце глав. — ISBN 978-5-94836-1*14-7.
  Содержит описание новых методов электрокардиографической диагностики, которые уже нашли свое применение в повседневной практике. Подробно рассмотрены теоретические предпосылки и методические аспекты использования метода ЭКГ высокого разрешения. Представлены принципы нового метода анализа электрокардиографического сигнала — дисперсионного картирования, а также новые перспективные направления анализа ЭКГ-сигнала.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС44755
 78. Омар А.Х. Авадала. Методи і моделі створення природно-мовного інтерфейсу експертної системи медичної діагностики: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2006. — 20с.
  Розроблено комплекс методів, моделей, алгоритмів та інструментальних засобів природно-мовного інтерфейсу для підвищення ефективності взаємодії користувачів з експертною системою медичної діагностики (ЕСМД). Розглянуто метод структуризації та подання знань, що базується на багатозначному численні присутності та теорії категорій і забезпечує найбільш адекватний опис ієрархічних об'єктів медичної діагностики. Висвітлено метод семантичних формальних граматик для опису структур внутрішньої мови, що допомагає враховувати події та динаміку процесів. Проаналізовано багаторівневу модель мови взаємодії для спілкування користувачів з ЕСМД, яка є поверхневою структурою тексту у вигляді обмеженої природної мови та глибинною внутрішньою мовою системи, що описує семантико-прагматичний (значеннєвий) рівень мови взаємодії. Розглянуто модель внутрішньої мови ЕСМД, що допомагає більш адекватно представляти процеси предметної галузі у вигляді аксіоматичних теорій, а також моделі знань ЕСМД для опису задач диференціальної діагностики захворювань. Розкрито структуру та висвітлено алгоритми лінгвістичного процесора, що реалізовані у вигляді комп'ютерних програм природно-мовного інтерфейсу діючої ЕСМД.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА341700
 79. Основи медичної інформатики: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти / Б.Ю. Добрін, В.Г. Каширін; Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2003. — 511 с. — Бібліогр.: 24 назв. — укp.
  Розглянуто основні аспекти медичної інформатики, питання моделювання. Викладено основи теорії ймовірності та математичної статистики, статистичної обробки медичної інформації за допомогою комп'ютера. Висвітлено способи оперативного використання інформації для діагностики та ефективного лікування пацієнтів, значного поліпшення якості медичного обслуговування і соціального захисту населення. Описано діагностичні алгоритми, основи роботи в мережі INTERNET.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА641527
 80.  Оптическая биомедицинская диагностика: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. "Физика" и спец. "Медицинская физика":[пер. с англ.] / Валерий В. Тучин (ред.) — М. : Физматлит, 2007. — 559с. : рис., табл. — Перевод изд.: Optical Biomedical Diagnostics/ Valery V. Tuchin, ed., 2002. — Парал. тит. л. на англ. яз.. — Библиогр.: в конце глав. 
  Т. 1 — 559с. : рис., табл. — ISBN 0-8194-4238-0 (англ.) .
  Рассмотрены принципы взаимодействия лазерного излучения с биологическими клетками и тканями, лежащие в основе биомедицинской диагностики, описаны перспективные для клинического применения лазерные и оптические методы.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В350893
 81. Оптическая биомедицинская диагностика: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. "Физика" и спец. "Медицинская физика":[пер. с англ.] / Валерий В. Тучин (ред.) — М. : Физматлит, 2007. — 364с. : рис., табл. — Перевод изд.: Optical Biomedical Diagnostics/ Valery V. Tuchin, ed., 2002. — Парал. тит. л. на англ. яз.. — Библиогр.: в конце глав. 
  Т. 2 — 364с. : рис., табл. — ISBN 0-8194-4238-0 (англ.) .
  Рассмотрены принципы взаимодействия лазерного излучения с биологическими клетками и тканями, лежащие в основе биомедицинской диагностики, описаны перспективные для клинического применения лазерные и оптические методы.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В350893
 82.  Организационно-методические и лечебно-диагностические вопросы медицины: Сб. науч. работ / Тверская гос. медицинская академия; Государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница" {Тверь} / Б.Н. Давыдов (ред.). — Тверь : Фактор, 2001. — 280с. — ISBN 5-8108-0175-7. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА630006
 83. Пауэлл Дон Р. Помоги себе сам: Семейный справочник по симптомам заболеваний и способам самопомощи / Американский Ин-т профилактической медицины / Н.Н. Коломийская (пер.с англ.). — М. : Крон-Пресс, 1997. — 352с. — (Домашняя коллекция; Будьте здоровы!). — ISBN 5-232-00513-8.
  Эта книга ответит на все важные вопросы и укажет наиболее подходящий в вашей ситуации способ самопомощи.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА580380
 84. Перспективи використання оптико-електронних технічних засобів у діагностиці захворювань внутрішніх органів / В.М. Мороз, П.Ф. Колісник // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. — 2001. — N 1. — С. 206-209. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
  Розглянуто можливості використання оптико-електронних методів діагностики захворювань внутрішніх органів і систем людського організму. Визначено перспективи співпраці науковців медичного та технічного напрямків з метою створення ефективних діагностичних засобів, які відповідали б сучасним вимогам, були нешкідливими для організму пацієнтів, доступними за ціною, могли використовуватись для експрес-методик і моніторингового контролю за ефективністю лікування.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж23882
 85. Перший Український конгрес фахівців з ультразвукової діагностики: Тези, 1- 4 червня 1999 р., Київ / АМН України; Український НДІ онкології та радіології. — К. : Наукова думка, 1999. — 151с. — ISBN 966-00-0508-3.
  Розглянуто питання організації ультразвукової діагностики в Україні. Особливу увагу приділено результатам ультразвукових досліджень кардіоваскулярної системи, у перинатології, гінекології, педіатрії, діагностиці захворювань молочної залози, органів черевної порожнини, а також в урології.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС33785
 86.  Пилипенко О. В., Яцуненко А. Г., Гринюк В. А., Камков В. П. Пунктурная электрографическая экспресс-диагностика функционального состояния организма человека: практ. руководство / НАН Украины ; Национальное космическое агентство Украины; Институт техничеcкой механики — Д. : ИТМ НАНУ и НКАУ, 2007. — 238с. — Библиогр.: с. 175-179. — ISBN 966-02-4124-0.
  Освещены суть и возможности применения пунктурной электрографической экспресс-диагностики для оценки функционального состояния органов и тканевых систем организма человека. Показано, что данный метод позволяет получать принципиально новые объективные и достоверные биофизические параметры, характеризующие явления на клеточном уровне, оценить статус организма человека (энергоинформационный гомеостаз), получить развернутую картину функционального состояния его органов и тканевых систем. Доказано, что пунктурная электрографическая экспресс-диагностика с применением аппаратов серии "Рамед эксперт" отличается стабильностью, точностью, надежностью, повторяемостью результатов измерений.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: СО27729
 87. Пилипенко Микола Вадимович. Моделі та алгоритми діагностики в медичних інформаційних системах: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Херсонський національний технічний ун-т. — Херсон, 2005. — 23с.
  Розглянуто математичні моделі, які формалізують раніше не інформатизовані параметри предметної області. Розроблено моделі, алгоритми та програми інтенсифікації роботи діагностичного та лабораторного устаткування у клінічних та бактеріологічних дослідженнях, які забезпечують якісний захист лікарської інформації від її спотворення. Зазначено, що інструментарій формалізації, моделювання задач діагностування патологій в організмі пацієнтів забезпечує підвищення точності та оперативності обробки інформації для прийняття рішень в медичних інформаційних системах.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА340359
 88. Поворознюк Анатолий Иванович, Филатова Анна Евгеньевна, Шеин Александр Николаевич. Компьютерные системы медицинской диагностики: Лабораторный практикум:В 2 ч. / Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т". — Х. : НТУ "ХПИ", 2006. — 96с. : рис. — Библиогр.: с. 95. 
  Ч. 1 — 96с. : рис. — ISBN 966-593-450-3 .
  Лабораторный практикум дает представление о практической разработке программных средств диагностических компьютерных систем. Рассматриваются вопросы обработки физиологических сигналов.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В349761
 89. Полупроводниковый микродатчик внутричерепного давления / С.А. Козин, A.A. Федосеев, И.Г. Акимов // Искусств. интеллект. — 2001. — N 3. — С. 638-640. — рус.
  Рассмотрена конструкция полупроводникового медицинского микродатчика давления, применяемого при диагностике заболеваний головного мозга для измерения внутричерепного давления и давления в локальных областях головного мозга.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15477
 90. Применение нейросетей для задач распознавания изображений в медицинской диагностике / Н.А. Соколова, А.А. Горидов, В.М. Колотинский // Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. — 2004. — N 1. — С. 286-290. — Библиогр.: 4 назв. — рус.
  Зазначено, що у системах медичної діагностики використовуються підсистеми обробки кольпоскопічних зображень, що має вагоме значення для ранньої діагностики злоякісних пухлин. Задача обробки кольпоскопічних зображень є типовою задачею розпізнавання образів, яка вирішується, зокрема, з застосуванням штучних нейронних мереж. Розглянуто типи задач розпізнавання зображень. Для аналізу кольпоскопічних зображень запропоновано використання багатошарового перцептрона, який навчається за алгоритмом зворотнього розповсюдження помилки.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69571
 91. Применение принципов доказательной медицины в работе кафедры клинической лабораторной диагностики / Ю.И. Ткач // Пробл. мед. науки та освіти. — 2005. — N 4. — С. 8-10. — Библиогр.: с. 10. — рус.
  Висвітлено особливості принципів доказової медицини в роботі клінічної лабораторної діагностики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж23017
 92. Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медичної діагностики / В.П. Марценюк, Н.О. Кравець, О.Я. Ковальчук // Искусств. интеллект. — 2002. — N 4. — С. 37-41. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
  Представлено підхід до вивчення питань збіжності еволюційних алгоритмів з точки зору ланцюгів Маркова. Вивчено збіжність до множини оптимальних розв'язків за ймовірнісною мірою. Одержано критерій збіжності в термінах перехідних функцій. Побудовано кількісні оцінки порядку збіжності в термінах перехідних функцій еволюційних операторів. Одержані результати продемонстровано на прикладі задачі медичної діагностики.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15477
 93. Пути совершенствования методов и средств распознавания газов для медицинской и экологической диагностики / О.К. Колесницкий, Самра Муавия Хамо // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. — 2004. — N 2. — С. 154-162. — Библиогр.: 10 назв. — рус.
  Проаналізовано методи та засоби розпізнавання газів, розв'язання за їх допомогою задач, виділено існуючі проблеми в цій галузі й обрано шляхи їх вирішення та вдосконалення процесу розпізнавання газів.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж23882
 94.  Пучко Людмила Григорьевна. Биолокация для всех. Система самодиагностики и самоисцеления человека: Науч.- практ. руководство — М. : Шарк, 1996. — 288с. : ил. — (Феномен ХХ века). — ISBN 5-900860-02-7.
  Излагается разработанная автором и не имеющая аналогов в мире система (само)диагностики и (само)исцеления человека, базирующаяся на радиэстезическом методе (биолокации) и использующая все самое ценное из древней восточной медицины, достижения современной медицины и фундаментальной науки в целом, результаты исследований и практический опыт автора и его учеников. Эта система позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний, определять глубинные причины этих заболеваний и находить наиболее эффективные пути исцеления для конкретного человека.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС31350
 95. Рекомендації по діагностиці та наданню першої медичної допомоги при невідкладних станах (відомча інструкція для санаторно- курортних закладів) / Закрите акціонерне товариство лікувально- оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" / Л.І. Фісенко (уклад.). — К., 2000. — 34с.
  Відомча інструкція видана з метою допомоги медичному персоналу.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р88290
 96.  Ройтберг Григорий Ефимович, Струтынский Андрей Владиславович. Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов: Учеб. пособие для студ. мед. вузов. — М. : ЗАО "Издательство БИНОМ", 1999. — 622с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 622. — ISBN 5-7989-0173-4.
  Приведено описание наиболее распространенных в клинической практике лабораторных и инструментальных методов диагностики. Подробно изложены техника каждого метода, показания и противопоказания к его применению, способы оценки отклонений от нормальных показателей и интерпретации полученных результатов.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС39180
 97. Роль современных методов диагностики и лечения в подготовке врачебных кадров: Сб. науч. тр. / Харьковский гос. медицинский ун-т; Харьковская медицинская академия последипломного образования / А.Я. Цыганенко (ред.). — Х., 2001. — 108с. — ISBN 966-659-010-7.
  Висвітлено досвід роботи та деякі проблеми в підготовці лікарів-інтернів на кафедрах інфекційних хвороб, ревматології, педіатрії, акушерства та гінекології, а також роль сучасних методів діагностики та лікування в підготовці лікарів-хірургів, дерматовенерологів. Обгрунтовано необхідність навчання епідеміологічного методу лікарів-клініцистів. Проаналізовано можливості застосування сучасної проекційної техніки у педагогічній практичній підготовці лікарських кадрів, а також використання методу лінійного дискримінантного аналізу для оцінки імунного статусу хворих. Розглянуто особливості вивчення екогенетичної патології на медико-профілактичному факультеті в програмі післядипломної підготовки.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА618373
 98.  Рэфтэри Энтони Т., Лим Эрик. Дифференциальный диагноз: пер. с англ.. — М. : МЕДпресс-информ, 2005. — 511 с. — (Churchill's Pocketbook of). — Перевод. изд.: Differential Diagnosis/ Andrew T. Raftery, Eric Lim. London, 2001. — ISBN 0-443-062609. — ISBN 5-98322-084-5.
  Издание призвано помочь в решении вопросов дифференциальной диагностики различных состояний и избрать те исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза конкретной паталогии.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА699154
 99. Савенко Ярослав Владиславович. Лазерна діагностична система на основі аналізу індикатриси розсіяння крові: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2006. — 24с.
  Удосконалено техніку та технологію лазерної діагностики крові людини шляхом подальшого вивчення та дослідження ефектів взаємодії лазерного випромінювання з кров'ю людини. Розроблено моделі розсіювання лазерного випромінювання на крові людини. Виконано комп'ютерне моделювання розподілу інтенсивностей розсіювання на елементах крові за кутами розсіювання. Розроблено методики проведення експериментальних досліджень розсіяння лазерного випромінювання цільною кров'ю у вигляді мазку крові на предметному склі. Показано можливість використання розроблених концепції, моделей і методів як методологічної основи для проектування високоінформативних лазерних діагностичних систем медичного призначення. Створено дослідницьку установку для зняття індикатриси розсіювання. Визначено технічні умови на лазерну діагностичну систему для визначення характеристик крові людини та її фізіологічного стану в цілому. Проведено експериментальні дослідження індикатрис розсіювання на крові людини. На підставі результатів клінічних випробувань підтверджено ефективність застосування розробленої лазерної діагностичної системи для досліджень елементів крові, діагностування системи крові та фізіологічного стану людини.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА345364
 100. Савінов Ігор Михайлович. Розробка способів та засобів підвищення точності медичних інформаційно- діагностичних систем для неврологічних і нейрохірургічних клінік: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.16 / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця, 1999. — 17с.
  Дисертація присвячена питанням підвищення точності медичних інформаційно-діагностичних систем (МІДС), в яких застосовується активне пригнічення власних шумів. В роботі побудовано модель шумових процесів вхідних кіл електрографічних МІДС низькочастотного та наднизькочастотного діапазонів, яка являє собою результат багатопараметричної модуляції гармонічних сигналів; модель блоку активного пригнічення шумів на основі решіток імітаторів шумів (РІШ). Синтезована загальна структура МІДС з програмно керованою РІШ, вказані можливі напрямки її оптимізації та розроблені рекомендації щодо виду і форми сигналів керування, а також рекомендації щодо застосування відповідної елементної бази при практичній реалізації такого типу систем.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА303626
 101. Самра Муавія Хассан Хамо. Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та екологічного моніторингу: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.23 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2008. — 19с. — 19с.
  Уперше запропоновано метод розпізнавання сигналів мультисенсорів газів на базі імпульсної нейронної мережі, який за рахунок відсутності попереднього перетворення сигналів мультисенсорів у вектор ознак і одержання результату розпізнавання не пізніше моменту закінчення сигналів мультисенсорів газів дозволяє підвищити швидкодію процесу розпізнавання цих сигналів. Модифіковано структуру імпульсної нейронної мережі за допомогою запропонованих інтернейронів на основі біспін-приладів, які формують збуджувальні та гальмівні імпульси однієї полярності. Виявлено, що модифікована структура імпульсної нейронної мережі у порівнянні з існуючою є більш простою, оскільки має меншу кількість нейронів і той же рівень розпізнавальної здатності. Удосконалено математичну модель імпульсного нейрона на біспін-приладі, яка за рахунок введення в неї таких додактових параметрів як період абсолютної рефрактерності та струм витоку (з підкладки через замикальний контакт біспін-приладу), має більшу адекватність біологічному нейрону та формальному імпульсному LIF-нейрону. Удосконалено метод навчання імпульсної нейронної мережі, заснований на правилі навчання Хебба, який за рахунок зменшення кількості коригованих синапсів (підстроюються лише синапси вихідних нейронів, а не всіх нейронів мережі) та використання апаратного навчання в процесі реалізації синапсів імпульсної нейронної мережі на основі просторово-часових модуляторів світла, а також внаслідок відмови від складних обчилювальних процедур знаходження коригувальних величин для ваг зв'язків дозволяє спростити процедуру навчання.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА359260
 102. Симпозіум "Телемедицина (медична освіта, наука, охорона здоров'я)", Київ, 25 — 26 трав. 2000 р.: Матеріали доп. / Наук.-дослід. лаб. центр Нац. мед. ун-ту ім. О.О.Богомольця, Голов. упр. Київ. міськдержадмін., Пробл. коміс. "Телемедицина" МОЗ та АМН України, Нац. косм. агентство України, Укр. асоц. комп'ют. медицини. — К., 2002. — 30 с. — укp.
  Проаналізовано розвиток телемедичних технологій в Україні. Описано систему телемедичних консультацій, орієнтовану на активне використання діагностичних зображень. Висвітлено методи оперативної обробки та стиску біосигналів у процесі довготривалого контролю за станом біооб'єктів, дистанційного контролю інформаційних станів біооб'єктів з використанням мікросотової радіотелеметричної системи "Біоспектр".
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р98684
 103.  Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров'я регіону: Зб. наук. пр. міжобласної наук.- практ. конф.. Рівне, 2 листопада 2000 р. / Рівненська обласна клінічна лікарня; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. Кафедра діагностики і медичної інформатики / Я.О. Маслій (ред.кол.) — Рівне, 2000. — 222с.
  Розглянуто можливості ехографії у діагностиці сером у післяопераційному періоді у хворих на рак грудної залози. Детально проаналізовано морфофункціональний стан міокарда у хворих із хронічною серцевою недостатністю, застосування фроксипарину для профілактики тромбоемболічних ускладнень після лапароскопічних холецистектомій. Досліджено вплив ретроградної панкреатохолангеографії на діяльність записів. Значну увагу приділено ролі комп'ютерної томографії у діагностиці захворювань легень, деяким клінічним і параклінічним проявам залізодефіцитної анемії у дітей, а також використанню омепразолу в поєднанні з мікрохвильовою резонансною терапією в лікуванні хворих на виразку дванадцятипалої кишки за умов денного стаціонару.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА602297
 104. Суворов П. М., Карлов В. Н., Сидорова К. А. Специальная функциональная диагностика врачебно- летной экспертизы / Центральный военный научно-исследовательский авиационный госпиталь. — М. : Слово, 1996. — 224с. : ил. — ISBN 5-900228-04-5.
  Специальная функциональная диагностика является важной частью авиакосмической физиологии и врачебной экспертизы летного состава и космонавтов. Она отличается от обычной функциональной диагностики прежде всего характером применяемых функциональных нагрузок: воздействия гипоксии, ортостаза, перегрузок, ускорения и др.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА580039
 105. Современные лабораторные тесты и их интерпретация: справ. / А.И. Пальчевский, А.А. Кириллов, А.А. Мельник, М. Тиссен. — К.: Кн. плюс, 2006. — 296 с. — рус.
  На основе обобщения многочисленных сведений, опубликованных в периодических и отдельных изданиях представлены лабораторные показатели возрастных и половых особенностей человека. Приведены методы исследования аналитов, раскрыто их референсное и клинико-диагностическое значение. Лабораторные тесты сгруппированные по разделам: клинический анализ крови, коагулограмма, биохимические и гормональные исследования, клинический анализ мочи, диагностика инфекций, онкомаркеры.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА693402
 106.  Сучасні інформаційні технології в діагностичних дослідженнях=Современные информационные технологии в диагностических исследованиях = Modern information technologies in diagnostic findings: Сборник докладов Международной научно- практической конференции 15 марта 2002, г.Днепропетровск, Украина / Українська асоціація "Комп'ютерна медицина" ; Проблемна коміcія з телемедицини МОЗ та АМН України / О.Ю. Майоров (ред.). — Д. : Пороги, 2002. — 239с. : рис. — На обкл. назва рос. мовою.. — Бібліогр.: в кінці статей.. — ISBN 966-525-301-8.
  Предложена методика количественной оценки восприятия частоты звуков слуховым анализатором. Рассмотрены информационные возможности нового метода анализа контрастных одно- и многомерных медицинских радиологических изображений. Приведены экономические и эксплуатационные характеристики электрокардиографических систем, предложен прогноз стоимости эксплуатации одноканальных, традиционных, универсальных, многоканальных и специализированных транстелефонных систем. Описаны основные требования к медицинской информационной системе кожно-венерологического диспансера.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС37414
 107. Стандарти медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги / В.М. Зболотько (голов.ред.). — К. : МВЦ "Медінформ", 2003. — 480с. — (Нормативні директивні правові документи). — ISBN 966-8318-05-6. Шифр зберігання книги в НБУВ: СО25154
 108. Створення та впровадження в медичну практику тест-систем для генної діагностики тяжких спадкових захворювань / Л.А. Лівшиць, В.М. Пампуха, О.А. Ясінська, Г.Б. Лівшиць, Н.В. Грищенко, С.А. Кравченко, М.В. Нечипоренко, Г.В. Єльська // Наука та інновації. — 2005. — 1, N 3. — С. 62-69. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
  Розроблено тест-системи та створено їх лабораторні зразки, які базуються на застосуванні ДНК-аналізу для діагностики найбільш поширених в Україні моногенних спадкових захворювань, таких як муковісцидоз, спадковий гемохроматоз, синдром Мартіна — Бела (ламкої Х-хромосоми) та генетично обумовлених форм чоловічого безпліддя. Розроблені тест-системи можуть застосовуватись в спеціалізованих медико-генетичних, педіатричних закладах, центрах з планування родини та клініках, які застосовують допоміжні репродуктивні технології.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25189
 109.  Теория и практика доказательной медицины / Н.А. Колесник, В.Н. Непомнящий, Е.С. Самусева. — К.: Полиграфплюс, 2006. — 200 с. — Библиогр.: с. 196-200. — рус.
  Изложены базовые принципы и методология доказательной медицины. Освещены принципы правильной постановки клинических вопросов и поиска лучших современных клинических доказательств. Изложена информация, касающаяся оценки достоверности и надежности диагностического теста, прогностического исследования, результатов индивидуального исследования, систематического обзора. Рассмотрена проблема применимости доказательств побочного эффекта препарата у конкретного больного.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА678731
 110. Тейлор Р. Б. Трудный диагноз: В 2. т. / М.Г. Лепилин (пер.), А.А. Еременок (пер.) — 2. изд., стереотип. — М. : Медицина, 1995. — 617с. 
  Т. 1 — 617с. — ISBN 0-7116-1058-7* .
  Освещены вопросы дифференциальной диагностики наиболее распространенных патологических состояний. Рассмотрены современные лабораторные и инструментальные исследования, способствующие правильной и быстрой постановке диагноза. Представлены точные показания к их применению.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В340319
 111. Тейлор Р. Б. Трудный диагноз: В 2. т. / М.Г. Лепилин (пер.), А.А. Еременок (пер.) — 2. изд., стереотип. — М. : Медицина, 1995. — 569с. 
  Т. 2 — 569с. — ISBN 0-7116-1058-7* .
  Освещены вопросы дифференциальной диагностики наиболее распространенных патологических состояний. Рассмотрены современные лабораторные и инструментальные исследования, способствующие правильной и быстрой постановке диагноза. Представлены точные показания к их применению.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В340319
 112. Телемедицина. Новые информационные технологии на пороге XXI века / РАН; Санкт-Петербургский ин-т информатики и автоматизации / Р.М. Юсупов (ред.), Р.И. Полонников (ред.). — СПб., 1998. — 489с. — ISBN 5-7452-0018-9.
  Основной концепцией телемедицины является активное использование последних достижений в таких наукоемких отраслях, как информатика, кибернетика, телекоммуникации для диагностики, лечения и профилактики заболеваний человека путем приближения квалифицированной медицинской помощи к месту, где она необходима в конкретный момент.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: СО23883
 113.  Теппервайн Курт. О чем хочет сказать твоя болезнь: язык симптомов: Пер.с нем.. — М. : Интерэксперт, 1996. — 284с. — (Популярная психология и медицина). — ISBN 3-478-07570-X. — ISBN 5-85523-025-2.
  Книга содержит описание симптомов около 100 различных заболеваний и рекомендаций по их предупреждению и лечению.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА573547
 114. Терещенко В. П., Піщиков В. А., Дегтярьова Л. В., Сегеда Т. П., Іванова О. М. Окремі питання діагностики захворювань із застосуванням морфологічних методів дослідження: посіб. для лікарів та студ. вищ. мед. навч. закладів / Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держ. адміністації ; Інститут екологічної патології людини / В.П. Терещенко (ред.), В.А. Піщиков (ред.). — К., 2006. — 104с. — Бібліогр.: с. 99-100. — ISBN 966-8318-95-1.
  Наведено інформацію про клініко-морфологічні патерни хронічного риніту, хронічних обструктивних захворювань легень, хронічного гастриту та патології серцево-судинної системи. Розглянуто особливості діагностичних алгоритмів під час обстеження потерпілих від Чорнобильської катастрофи.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА684457
 115. Тоценко Віталій Георгійович. Експертні системи діагностики і підтримки рішень / НАН України ; Інститут проблем реєстрації інформації. — К. : Наукова думка, 2004. — 126с. — Бібліогр.: с. 119-121. — ISBN 966-00-0380-3.
  На підставі багатокритеріальних методів оцінювання розглянуто принципи побудови експертних систем діагностики (ЕСД) етапів технічних та організаційних систем і біологічних об'єктів. Запропоновано індивідуальні та групові методи визначення експертами значень неструктурованих діагностичних ознак, а також функціональну модель об'єкта діагнозу. Наведено алгоритми логічного виводу ЕСД.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА657989
 116. Труды IV- международной научно-практической конференции "Современные информационные и энергосберегающие технологии жизнеобеспечения человека". Севастополь, 7-11 сентября 1998 г.: Выпуск 4 в 5 кн. / Государственная академия легкой промышленности / Д.Б. Головко (ред.кол.). — К., 1998. 
  Кн. 5 : Новые диагностические, лечебные и реабилитационные технологии. — 108с.
  Предложены научные работы, посвященные теоретическому и экспериментальному развитию нового раздела физики — физики живого.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В342396
 117. Ультразвуковий метод ранньої діагностики природженого вивиху стегна та дисплазії кульшового суглоба / О.М. Кулик // Експерим. та клініч. фізіологія і біохімія. — 2005. — N 2. — С. 33-36. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
  Несмотря на достижения современной медицины, врожденный вывих бедра и дисплазия тазобедренного сустава (ТБС) у детей остаются одними из наиболее трудно диагностируемых и малоизученных заболеваний. С целью ранней диагностики этих заболеваний всем новорожденным необходимо проводить ортопедический осмотр. Новым методом, расширяющим диагностические возможности оценки состояния развития ТБС у новорожденных и детей первых месяцев жизни, является ультразвуковое исследование, позволяющее выявить надежные критерии развития ТБС, определить показания к наблюдению и лечению у ортопедов. Это дает основание рекомендовать ультразвуковое исследование к широкому использованию для уточнения диагноза у новорожденных и детей в возрасте до 3 месяцев с факторами риска или клиническими признаками, позволяющими заподозрить дисплазию ТБС.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16160
 118. Ушакова Галина Олександрівна, Долженко Михайло Іванович. Сучасні методи клінічної діагностики: Навч. посібник / Дніпропетровський національний ун-т. — Д. : РВВ ДНУ, 2003. — 52с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 51.
  Викладено теоретичні основи та наведено практичні рекомендації щодо сучасних методів клінічної діагностики — полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментних методів аналізу. Розглянуто питання щодо застосування даних методів для моніторингу виявлення та лікування онкологічних захворювань, бактеріальних та вірусних інфекцій, виявлення стійкості до ліків у мікроорганізмів, установлення статі в пренатальних клітинах, генодіагностики.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА643895
 119.  Ушенко О. Г., Бачинський В. Т Лазерна нефелометрія біологічних тканин: монографія / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича; Буковинський держ. медичний ун-т. — Чернівці : Рута, 2007. — 300c. : рис. — Бібліогр.: с. 258-300. — ISBN 978-966-568-981-2.
  На основі методів лазерної фізики та поляризаційно-кореляційного картографування висвітлено взаємозв'язки між фізичними механізмами взаємодії лазерного випромінювання з зовнішньою та внутрішньою складовими біологічних тканин. Наведено методи та засоби оптичної діагностики фазово-неоднорідних шарів. Проаналізовано поляризаційну та сингулярну структуру лазерних полів, розсіяних біологічними шарами. Охарактеризовано сучасний стан судово-медичного визначення давності настання смерті. Увагу приділено лазерній нефелометрії тканин органів людини. Розглянуто питання лазерної поляриметрії онкологічних змін тканин простати.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС46258
 120. Ушенко О. Г., Пішак В. П., Пересунько О. П., Ушенко Ю. О. Поляризаційна корелометрія біологічних тканин людини: [монографія] / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича; Буковинський держ. медичний ун-т. — Чернівці : Рута, 2007. — 608c. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 579-606. — ISBN 978-966-568-907-2.
  Проведено комплексний аналіз лазерної поляриметричної діагностики біологічних тканин людини (БТЛ) на підставі застосування кореляційного та сингулярного підходів. Встановлено взаємозв'язок між кореляційним і сингулярним аналізом поляризаційно неоднорідних зображень БТЛ різної морфологічної будови та фізіологічного стану. Охарактеризовано Джонс-матричну двовимірну фазову томографію основних типів БТЛ. Запропоновано класифікацію основних типів БТЛ за статистикою двовимірних зображень елементів матриці Джонса. Наведено інтерференційні закони Френеля — Араго.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС44501
 121. Формализация этапов проектирования интеллектуальных компьютерных систем медицинской диагностики / А.И. Поворознюк // Электрон. моделирование. — 2006. — 28, N 1. — С. 85-97. — Библиогр.: 15 назв. — рус.
  Предложена формализованная модель проектирования интеллектуальных компьютерных систем медицинской диагностики на основе структурной идентификации объектов диагностики и преобразования пространства признаков.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14163
 122. Хачапурідзе Тетяна Миколаївна. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в системі моніторигу при діагностиці захворювань: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Національний авіаційний ун-т. — К., 2006. — 21с. : рис.
  Запропоновано модель процесу добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ) на базі одновимірних неперервних марківських ланцюгів, що дозволяє визначити сталі та кусково-сталі оцінки функцій інтенсивності переходів між станами, аналітичні співвідношення для функцій ризику знаходження процесу у певному стані, ймовірнісні характеристики функціонування процесу за умов стаціонарності та момент часу входу процесу в зону стаціонарності. Запропоновано як показники ДМАТ використовувати оцінки функцій інтенсивності переходу між станами та коефіцієнти аналітичних співвідношень до функцій ризику знаходження АТ і пульсу у певних зонах контролю. Розроблено метод, який поєднує ланцюги Маркова та штучні нейронні мережі в системі ДМАТ і дозволяє на підставі результатів математичного моделювання здійснити класифікацію хвороб відносно діагнозів та кластеризацію пацієнтів з метою формування уточнених діагнозів. Розроблено методику дослідження й аналізу варіабельності АТ та пульсу з використанням нововведених показників ДМАТ, за якою сформовано рекомендації щодо класифікації діагнозів, на яких базуються прийняття рішень медичним фахівцям.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА346136
 123.  Хорошуха Михайло Федорович, Мурза Віталій Петрович, Пушкар Михайло Павлович. Функціональна діагностика: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 308с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 301-307. — ISBN 966-388-119-4.
  Розкрито суть поняття про функціональну діагностику. Викладено загальну характеристику методів дослідження у фізичній реабілітації. Висвітлено особливості дослідження серцево-судинної, дихальної, нервової, нервово-м'язової, ендокринної, травної, видільної та кровотворної систем. Особливу увагу приділено дослідженню опорно-рухового апарату та методам діагностики в акушерстві та гінекології. Наведено методи діагностики індивідуального здоров'я, нетрадиційні методи (уринодіагностики, міридианної діагностики за Накатані (ріодораку), методи Р.Фолля та К.Акабане).
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА695155
 124. Чернявський Родіон Ігорович. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Донецький національний медичний ун-т ім. М.Горького МОЗ України. — Донецьк, 2008. — 29с. — 29с.
  На підставі дослідження омега-потенціалу й інтегрального базисного опору головного мозку вперше розроблено методи діагностики ступеня тяжкості гострої церебральної недостатності та прогнозування її перебігу у пацієнтів, які перенесли критичні стани різної етіології. Встановлено залежність між ступенем тяжкості гострої церебральної недостатності (за шкалою ком Глазго) та рівнем зміни показників омегаграми. Виявлено, що тромбоцитопенія та тромбоцитопатія, що супроводжують критичні стани, призводять до розвитку геморагій і тромботичних розладів мікроциркуляції, погіршують перебіг загального захворювання. Встановлено залежність між потенціалами фермантативної коагуляції, фібринолізу, фізіологічних антикоагулянтів і результатами лікування постраждалих. Виявлено, що загальною патологоанатомічною формою енцефалопатій, обумовлених отруєнням окисом вуглецю, є повний і неповний парціальний некроз або сполучення парціальних некрозів і дифузно-вогнищевих аноксичних пошкоджень. Встановлено домінування ураження кори, а не підкоркових структур. Доведено, що перебіг странгуляційної асфіксії характеризується розвитком повних і неповних парциальних некрозів з тяжким пошкодженням структурних елементів кори мозку та підкорки. З урахуванням результатів морфологічного дослідження патогенетично обгрунтовано та розроблено лікувально-реанімаційний комплекс енцефалопатій. Вперше створено інтегративний оціночний комплекс, що дозволяє прогнозувати перебіг критичного стану, викликаного гострою церебральною недостатністю різного генезу.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА356376
 125. Чиркин Александр Александрович, Окороков Александр Николаевич, Гончарик Иван Иосифович. Диагностический справочник терапевта: Клинические симптомы, программы обследования больных, интерпретация данных. — 3. изд., стереотип. — Минск : Беларусь, 1994. — 688с. — ISBN 985-01-0072-9.
  Приведены краткие клинические и лаборатолрные данные, необходимые для диагностики основных терапевтических болезней, программы обследования больных, а также изложены лабораторные показатели, перечислены клинические состояния, при которых показатель увеличен или снижен.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА565144
 126. Чурюмова Ірина Геннадіївна. Діагностика примежових станів організму людини методами обчислювального інтелекту: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2007. — 20с. — 20с.
  Обгрунтовано шляхи підвищення ймовірності правильної постановки діагнозу. Розроблено метод діагностики примежових станів організму людини. Обгрунтовано доцільність використання способу скорочення розмірності вхідного простору ознак у випадку дефіциту інформації. Розроблено адаптивний метод нечіткої кластеризації для паралельної й послідовної обробки медико-біологічних показників організму людини. Удосконалено вид метрики під час кластеризації, відмінною ознакою якого є адаптація до типу й форми вихідних даних. Синтезовано структуру діагностичної системи об'єктивної постановки діагнозу, особливістю якої є неможливість впливу лікаря на даний процес. У структурі діагностичної системи об'єктивної постановки діагнозу використано метод випадкового пошуку з адаптацією для поділу інформаційних масивів за ступенем інформативності, що дозволяє одержати поєднання найбільш інформативних медико-біологічних показників. Здійснено апробацію нової системи у групах пацієнтів з захворюваннями серцево-судинної системи та зі змінами психофізіологічних показників організму. На підставі результатів паралельних досліджень традиційними методами відповідних груп обстежуваних доведено високу ефективність роботи запропонованої системи діагностики.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА335203
 127. Швець Євген Якович, Коломоєць Ганна Геннадіївна. Медичні сенсори: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Запорізька держ. інженерна академія. — Запоріжжя : Видавництво ЗДІА, 2005. — 192с. : рис. — Бібліогр.: с. 191-192. — ISBN 966-7101-72-Х.
  Наведено загальні відомості про медичні датчики та сенсори, здійснено їх класифікацію, визначено ефективність і перспективи використання. Розглянуто фізичні основи, принцип дії, будову та технічні характеристики датчиків і сенсорів для вимірювання температури тіла та внутрішніх органів, пульсу й артеріального тиску, а також визначення параметрів системи дихання, діагностики стану крові та внутрішньопорожнинного дослідження pH у шлунково-кишковому тракті. Наведено опис біосенсорів як нового типу аналітичних пристроїв, а також методи проведення та аналізу електроенцефалографії. Розглянуто сучасні прилади-електроенцефалографи, здійснено клінічну оцінку електроенцефалограми та встановлено діагностичні можливості електроенцефалографії.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА669044
 128.  Шиллер.Нелсон Б., Осипов Максим Александрович. Клиническая эхокардиография. — М., 1993. — 349с.
  Практическое руководство по эхокардиографии. Рассмотрены все варианты этой техники с необходимыми теоретическими предпосылками и подробными практическими указаниями, касающимися как хода проведения исследования, так и интерпретации результатов и формы представления полученных данных.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС30378
 129. Щербатий А. Й., Поліщук В. М. Медична діагностика / Діагностичний центр / Т.В Шарчук (голов.ред.). — Рівне : Укр. інформ. системи, 1996. — 130с. — ISBN 5-7707-9642-1.
  Призначений для вивчення та практичного використання лікарями різних спеціальностей з метою визначення діагностичної програми та алгоритму обстеження пацієнтів при направленні їх на діагностику і лікування в діагностичний центр.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА577741
 130.  Щетинин Виктор Васильевич, Берестень Наталья Федоровна. Кардиосовместимая допплерография. — М. : Медицина, 2002. — 234с. : рис. — Библиогр.: с. 224-234. — ISBN 5-225-04358-5.
  Разработаны новые диагностические индексы допплеросонографии, которые предложены в качестве прогностических предикторов цирроза печени, портальной гипертензии и сердечной недостаточности.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА649900
 131. Щуліпенко Ігор Михайлович. Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика і діагностика: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації. — К. : Медицина, 2008. — 304с. : іл. — ISBN 978-966-10-0011-6.
  Висвітлено загальні положення й етапи формування клінічної медицини. Розкрито методологію та методику встановлення діагнозу, питання семіотики, медичної етики, естетики, деонтології. Описано основні методи клінічного обстеження хворих, лабораторні й інструментальні методи діагностики. Увагу приділено історії розвитку національних кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб, показано роль вітчизняних учених-клініцистів у впровадженні пропедевтичного напряму в клінічну підготовку лікарьських кадрів.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА702009
 132. Экспресс-диагностика инфицирования вирусами ВИЧ, гепатита С и В крови у умерших больных / В.А. Туманский, С.Г. Тимошенко, А.В. Куртев, М.В. Криштальян // Патологія. — 2007. — N 3. — С. 83-87. — Библиогр.: 5 назв. — рус.
  Описан экспресс-метод выявления антител против вируса ВИЧ 1/2, антигенов вируса гепатита В и антител против него, а также антител против вируса гепатита С в крови умерших больных с помощью иммунохроматографических тест-кассет "CITO TEST", который дает позитивные результаты в интервале от 4 ч до 5-ти суток после наступления биологической смерти. Иммунохроматографический экспересс-метод рекомендован для применения патологоанатомами и судебно-медицинскими экспертами для выявления тяжелых вирусных заболеваний у умерших больных и для проведения необходимых профилактических мер по предупреждению непредвиденного заражения медицинского персонала, а также для уточнения танатогенеза при формулировке окончательного диагноза.
  Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24977
 133.  Яворський Остап Григорович. 806 клінічних епонімічних синдромів із симптомним та авторським покажчиками. — Л. : Камула, 2006. — 304с. — Бібліогр.: с. 302. — ISBN 966-8343-59-Х.
  Наведено інформацію щодо 806-ти клінічних епонімічних синдромів. Представлено стислий опис синдромів у вигляді суми провідних симптомів за умов урахування послідовності обстеження хворого. Наведено детальний симптомний і предметний покажчик.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА676228
 134. Язловецький Валентин Сергійович. Основи діагностики функціонального стану та здоров'я: Навч. посібник для студ. ф-тів фіз. виховання вищих навч. закл.. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003. — 160с. — Бібліогр.: с. 156-157. — ISBN 966-7401-94-4.
  Розглянуто особливості будови тіла та стану опорно-рухового апарату осіб з різним рівнем здоров'я. Описано методи визначення фізичної підготовки, функціонального стану вегетативного відділу нервової системи. Запропоновано методики визначення основних статистичних показників, а також загального оздоровчого масажу. Проаналізовано особливості підвищення опору організму та виведення радіонуклідів засобами фітотерапії. Визначено фактори, які позитивно та негативно впливають на стан здоров'я людини.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА653713

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38