Політична економія і сучасна економічна теорія

Політична економія — наука, сферою інтересів якої є соціально-економічні відносини, економічні закони, що складаються на різних щаблях розвитку людського суспільства в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ. Вивчає всю систему економічних відносин, їх єдність і взаємодіі з обмеженими продуктивними силами та політичними, ідеологічними та соціальними інститутами суспільства. Вона показує, як люди і суспільство мають здійснювати кінцевий вибір рідкісних ресурсів, як найкраще виробляти різні товари та послуги й обмінювати їх з метою максимального задоволення потреб людини.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Аксьонова Олена Валентинівна. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. для викладачів і студ. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 707с.
  У посібнику, що має міжпредметний характер, розкриваються сучасні методичні основи викладання економічних дисциплін у різних навчальних закладах. Він створений на базі інтеграції сучасних досягнень вітчизняної і зарубіжної педагогічної та економічної психології і педагогіки, а також багаторічного досвіду автора з викладання економічних дисциплін. Методика викладання розглядається як шлях розвитку мислення студентів в економічному навчанні в напрямі підвищення його креативності та інноваційності. Особливу увагу приділено проблемам економічного мислення студентів, сучасним технологіям і методикам навчання, інноваційним методикам розвитку творчого мислення та ін. Для студентів, аспірантів та викладачів економічних дисциплін у навчальних закладах різного рівня, всіх тих, хто цікавиться питаннями вивчення й викладання економічних дисциплін.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА679179
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У. а/я А-42
 2. Афанасьев Владилен Сергеевич. Первые системы политической экономии. Метод экономической двойственности: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экономический факультет. - М. : Инфра-М, 2005. - 383с.
  В учебном пособии рассматривается процесс формирования и развития первых систем политической экономии, а также их особенности в качестве своего рода "исторического ключа" к пониманию характера современного экономического знания. Оно представлено главным образом четырьмя противоборствующими направлениями экономической мысли: неоклассической школой, марксистской экономической теорией, пост-кейнсианством и институционализмом. При этом упор сделан на мало разработанной в экономической литературе методологической проблеме - анализе становления, применения, развития и модификации метода экономической двойственности как специфическом инструменте экономического исследования. Учебное пособие рассчитано на углубленное изучение курса "Истории экономических учений" студентами, аспирантами, а также на преподавателей экономических специальностей университетов и экономических вузов. Подготовлено при содействии НФПК - Национального фонда подготовки кадров в рамках Программы "Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах" - Инновационного проекта развития образования.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва682218
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018,0 1)А-94
 3. Бабицкий Арнольд Фелицианович. Социал. Законы и теория экономических процессов настоящего и будущего. - К. : МАУП, 2005. - 496с.
  В монографин излагается теория макро- и микроэкономики производства в виде модели круговорота производственных элементов, или социала (рабочей силы, орудий труда; предмета труда), в социальной и природной среде. При этом используется новый для экономической науки метод исследования - от общего к частному с применением математического метода изложения. Теория построена на основе установленных и математически сформулированных трех универсальных законов экономики: закона затрат экономического труда, закона стоимости производимого продукта, закона сохранения стоимости в производственной системе. С позиции изложенной теории рассматриваются социально-экономические проблемы как настоящего, так и будущего и пути их решения. Для экономистов, научных работников, инженеров, преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений и для всех, кто интересуется вопросами экономики.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА664341
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 Б-12
 4. Базилевич Віктор Дмитрович, Попов Віктор Миколайович, Базилевич Катерина Степанівна, Гражевська Надія Іванівна. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). - К. : Знання, 2006. - 632с.
  У монографії вперше в історії вітчизняної суспільної думки здійснено аналіз метафізичної сутності економічного знання. Автори показують, що зміст економічного не вичерпується тимчасовими формами, оскільки за явищами та їх зовнішніми маніфестаціями завжди містяться численні смисли. Розкриття співвідношення економічної теорії, філософії економіки, етичної економії, філософії господарства дало змогу виокремити предмет і метод метафізики економіки. Досліджено "дух" і "душу" економіки, її феноменологічний статус, раціональний, ірраціональний, трансцендентний рівні осягнення економічного буття. Показано нові горизонти й перспективи розвитку вітчизняної науки в дослідженні трансформацій свідомості людини та її світогляду в епоху тотальної економічної раціоналізації соціокуль-турної реальності. Книга розрахована на викладачів, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми філософського і економічного осмислення буття людини.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678131
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У. а/я 1)Б17
 5. Бебело Анатолій Семенович, Бебело Сергій Анатолійович, Коровський Альберт Васильович. Соціалізація і гуманізація економічних відносин: навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Анатолій Семенович Бебело (заг.ред.). - К. : КНЕУ, 2007. - 240с.
  Навчальний посібник підготовлено колективом авторів КНЕУ. Він розрахований на студентів спеціальності "Економічна теорія" вищих навчальних закладів і відповідає програмі дисциплін професійно орієнтованого циклу. Посібник, окрім студентської аудиторії, може бути дидактично-функціонально та науково корисним для викладачів і аспірантів інших спеціальностей, а також тих тенденціями розвитку сучасних економічних систем
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686328
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018, Б-35
 6. Бережная Надежда Ивановна. Политическая экономия в структурно-логических схемах: учеб. пособие / Харьковский национальный экономический ун-т. - Х. : ИД "ИНЖЭК", 2007. - 288c
  Пособие составлено в соответствии с Государственными образовательными стандартами и отражает основные положения программы дисциплины "Политическая экономия". Структура пособия включает краткий конспект лекций в текстовой форме и структурно-логические схемы по каждой теме. Предназначено для студентов и аспирантов, изучающих дисциплину "Политическая экономия"
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685790
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 0 1) Б-48
 7. Бетелл Том. Собственность и процветание / Б. Пинскер (пер.с англ.). - М. : ИРИСЭН, 2008. - 475с.
  Книга в популярной форме рассказывает об истории частной собственности со времен Древнего Рима и до наших дней. Эта тема рассматривается сразу с двух точек зрения: истории института и истории идей. Показана фундаментальная роль института частной собственности в общественном развитии. В то же время в книге собрана богатая коллекция исторических примеров того, как ослабление этого института вело к распаду и гибели сообществ или к увековечению низкого уровня жизни: судьба первых североамериканских колоний в Джеймстауне и Плимуте, история коммуны Роберта Оуэна, картофельный голод в Ирландии, социалистические эксперименты в СССР и Китае, проблемы арабского мира, земельные реформы в развивающихся странах и т.д. Автор анализирует экономическую логику стимулов и демонстрирует пагубность общего пользования ресурсами. Особое внимание уделено взаимосвязям между институтом собственности и состоянием окружающей среды, а также проблемам интеллектуальной собственности. В своем исследовании истории идеи частной собственности автор опирается на философские и юридические основы этого института. Если политический философ или экономист когда-либо написал что-то важное о связи прав собственности и процветания, то изложение его идей обязательно найдется в этой книге, где представлены взгляды Адама Смита, Иеремии Бентама, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Кеннета Эрроу, Милтона Фридмена и многих других мыслителей. Особое внимание уделено возрождению интереса к правам собственности в экономической теории в 1950 - е- 1960-е годы (А. Алчиан, Г. Демсец, Р. Коуз). Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся экономической историей, а также студентов и преподавателей исторических, экономических и юридических специальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА705845
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 1)Б-54
 8. Білоцерківець Володимир Вікторович, Лященко Анжела Вадимівна. Нова економіка: сутність та генеза. - Д. : Січ, 2007. - 221с.
  В монографії розглядаються механізми становлення, функціонування та розвитку неоекономіки. Визначаються передумови появи нової економіки, її сутність та ключові ознаки. Розкривається компонентне наповнення нової економіки, її взаємовідношення з інформаційною та постіндустріальною економіками. Для економістів, вчених, викладачів, аспірантів і студентів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА684018
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 1)Б-61
 9. Білоус Василь Стефанович. Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності: навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2007. - 371с.
  Навчальний курс "Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності" є однією з перших спроб в Україні розпочати синергетичну освіту студентів економічних навчальних закладів. Навчальний посібник з даного курсу підготовлений на основі зарубіжних і вітчизняних розробок постнекласичної парадигми розвитку та пізнання - синергетики і самоорганізації. У посібнику висвітлюються історія становлення та розвитку синергетики як інтегративної методології пізнання й практичної діяльності, її предмет, основні категорії, принципи, закономірності, випадковості, методи; синергетичні методологічні засади соціально-економічної і політичної діяльності; плюралізм і самоорганізація інтересів; хаос, ентропія, аттрактори і біфуркації; взаємодія організації і самоорганізації, управління і самоуправління; кооперативи і кластери як основні форми соціально-економічної організації суспільства; соціальне партнерство; системно-синергетична модель управління соціально-економічними трансформаційними процесами; роль законів синергетики у процесах глобалізації; сутність і методи синергетичної освіти. Для студентів економічних навчальних закладів, а також учнів економічних коледжів, слухачів, шкіл бізнесу. Посібник буде корисним для викладачів, для керівників і персоналу виробничих і комерційних структур.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА694019
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 Б-61
 10. Бортіс Генріх. Інституції, поведінка та економічна теорія: внесок до класико- кейнсіанської політичної економії / Тамара Бардадим (пер.з англ.). - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 560с.
  Банкрутство центрально планованого соціалізму та проблеми, що виникають при капіталістичній системі, зумовлюють необхідність пошуку серединного шляху між двома доктринами. В цій книзі показано, що синтез класичної та Кейнсової економічних теорій може служити основою цієї серединної системи. Спочатку розглядається монетарно-виробнича економіка, а далі автор розробляє систему, що пов'язує політичну економію з іншими суспільними науками, - соціологією, правом, політологією (у традиційному розумінні), підкреслюючи таким чином єдність суспільних наук.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА687445
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018, Б-83
 11. Бренделева Елена Алексеевна. Неоинституциональная экономическая теория: Учеб. пособие. - М. : Дело и Сервис, 2006. - 348с.
  Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие представляет собой базовый курс по институциональной экономике. В нем рассматриваются основные направления теории: теория институциональных изменений, теория трансакционных издержек, теория прав собственности, теория государства, теория общественного выбора, институциональные аспекты теневой экономики, прикладные аспекты теории в области институциональных изменений в странах с переходной экономикой на примере России, а также исследуется роль институциональных факторов в экономическом развитии. В учебное пособие включены учебно-методические материалы - словарь основных понятий, планы семинарских занятий, список рекомендуемой литературы, вопросы для повторения, темы докладов, тесты и ответы к ним, ситуации для анализа. Адресовано студентам, аспирантам, преподавателям, научным и практическим работникам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва679300
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018,0 1)Б-87
 12. Галин Василий В. Запретная политэкономия. Революция по-русски. - М. : Алгоритм, 2006. - 605с.
  На Западе с начала XX века, а в России с 1990-х политэкономия попала в немилость, по сути став запрещенной наукой. Автор книги возвращается к этой уже почти забытой науке, делая это в наглядной форме на примере российской истории XX века. Своей целью В. Галин ставит изучение объективных законов развития общества, пытаясь заглянуть в будущее.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва710139
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018,0 1)Г-15
 13. Демин Александр Иванович. Информационная теория экономики. Макромодель. - 2-е изд., стер. - М. : КомКнига, 2007. - 347с
  Книга представляет собой макроанализ экономики как системы управления с использованием динамических системных моделей на основе новой, разработанной автором концепции теории информации. Такой анализ позволил по-новому сформулировать содержание основных экономических категорий - труда, стоимости, цены, заработной платы, прибыли и денег. Рассмотрение экономики как системы управления в динамическом режиме ее функционирования позволило избежать многих ошибок, допущенных ранее в экономических теориях, из-за статического подхода к сложным экономическим процессам. Книга предназначена для всех желающих получить глубокие знания о ключевых проблемах экономической теории и практики.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА688241
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018, 1) Д-30
 14. Деминг Эдвард У. Новая экономика / Т. Гуреш (пер.с англ.). - М. : Эксмо, 2008. - 198с.
  Тирания господствующего стиля управления, постоянное оценивание людей и организаций, конкуренция - все это нужно оставить во вчерашнем дне и открыть новую страницу своей истории, утверждает Эдвард Деминг. Человек, который так много сделал для экономического процветания Японии, рассказывает о простых механизмах, которые приведут вас к росту, инновациям и сильному положению на рынке. Система глубинных знаний, описанная им в книге Новая экономика, жизненно необходима сейчас промышленным предприятиям, органам государственного управления и сфере образования, потому что только она способна вывести современное общество из кризиса. Д-р Деминг предлагает решение, при реализации которого проигравших не будет. Эта книга будет интересна широкому кругу читателей, которым небезразличны проблемы общественного развития в целом и экономического роста в частности.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва699601
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У5, 1)Д-30.01
 15. Довбенко Михайло Володимирович. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навч. посіб.. - К. : Академія, 2005. - 335с.
  У навчальному посібнику розкрито сутність теорій, концепцій, ідей найвидатніших сучасних економістів-лауреатів Нобелівської премії, які репрезентують новітній етап розвитку економічної теорії. їхні теоретичні надбання послужили могутнім стимулом прогресу економічної науки, модернізації економічної політики і практики, перетворення знань економіки на економіку знань у глобалізованому світі. Для студентів вищих навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА663401
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,5 Д-58
 16. Дорогунцов Сергей Иванович, Ральчук Александр Николаевич. Хозяйствование- синергетический инвариант / НАН Украины; Совет по изучению производительных сил Украины. - К. : Оріяни, 2006. - 228с.
  Дается характеристика нынешних цивилизационных изменений и предлагается инструментарий их оценки. Инструментарий основывается на синергетичес-кой парадигме современной постнеклассической науки и том положении, что пространство цивилизации - на разных уровнях - может быть представлено как своего рода хозяйство, с критерием его деятельности - смыслом. Рассматриваются теоретическая модель, способная давать оценки цивилизационных изменений в кодах смысла, и соответствующая ей метатеория хозяйствования, соединяющая в себе блоки философии хозяйства, теоретической и физической экономии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА671906
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 1)Д-69
 17. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2006. - 631 с.
  Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 678131
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018.0 1) Е-45
 18. Калмычкова Е. Н., Чаплыгина И. Г. Экономическое мышление: философские предпосылки: Учебник для студ.вузов, обуч. по экон. спец. / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экономический факультет. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 272с.
  Книга представляет собой два учебных пособия, посвященных исследованию отдельных аспектов предпосылок экономической мысли. Первое учебное пособие "Модели человека в структуре экономической мысли" посвящено раскрытию антропологических основ экономического анализа в исторической ретроспективе - от эпохи античности до современной экономической науки. Во втором учебном пособии "Диалектика нормативного и позитивного подходов в истории развития экономической науки" речь идет как о мировоззренческих, так и о методологических предпосылках экономического мышления. Оба учебных пособия, представляя собой два исследования в рамках общей темы, взаимодополняют друг друга, поскольку вопросы антропологии и нормативности экономического анализа тесно связаны. Для магистров экономических факультетов университетов и экономических вузов, а также для всех интересующихся данной тематикой. Подготовлен при содействии НФПК - Национального фонда подготовки кадров в рамках Программы "Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах" инновационного проекта развития образования.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681515
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 0 1) К-17
 19. Канке В. А. Философия экономической науки: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению "Экономика" и экон. спец. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 384 с.
  Книга представляет собой оригинальный и последовательный курс философии экономической науки. Рассматриваются принципы экономики, революции в развитии экономического знания, новейшие достижения философии науки, вехи методологии экономической теории, ее междисциплинарные связи, основания экономики. Развиваются концепции научно-теоретического строя и прагматического метода. Дается энциклопедически полное изображение панорамы единства экономики и философии науки. Для студентов, ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, изучающих курсы "История и философия экономической науки", "Экономическая теория", "История экономических учений", а также широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699656
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У.а/я, 1) К-19
 20. Краткий терминологический словарь специалистов экономики / Украинская академия бизнеса и предпринимательства / Владимир Борисович... Иванов (сост.). - Чернигов : Деснянська правда, 2007. - 119с.
  Словарь определяет основу Единого языка экономики по основным экономическим специальностям. Обобщенные термины (категории) -предприятие, продукция. Словарь составлен для учебного предмета "Введение в специальность". Термины распределены по специальностям. Самостоятельная работа предусматривает ознакомление с терминологией смежных специальностей. Рекомендуется школьникам, студентам, работникам предприятий (организаций), для домашней библиотеки.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685119
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У.я2 К-78
 21. Крупка Михайло Іванович, Островерх Петро Іванович, Реверчук Сергій Корнійович. Основи економічної теорії:Підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - К. : Атіка, 2001. - 344с.
  У підручнику подано значну частину тем з економічної теорії. Розкриваються основні елементи економічної системи та її моделі. У центрі уваги перебувають ринковий механізм, види та наслідки втручання уряду в його дію. З'ясовуються загальні риси ринкових структур та механізми розподілу доходів у ринковій і командній економіках. Для студентів, слухачів бізнес-шкіл та курсів, бізнесменів-початківців, усіх тих, хто цікавиться економікою.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА611697
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 К-84
 22. Лал Дипак. Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики на долгосрочные экономические результаты / Т. Данилова (пер.). - М. : ИРИСЭН, 2007. - 337 с.
  Книга посвященная одному из наиболее актуальных вопросов современной экономической науки - значению культурных предпосылок для экономического роста в разных странах. Это попытка междисциплинарного и кросс-культурного объяснения экономического возвышения Запада (в сравнении и на фоне китайской, индийской и исламской цивилизаций). Обозревая тысячелетний период экономического развития Евразии, автор ищет ответ на вопрос: должна ли модернизация неизбежно сопровождаться вестернизацией, и приходит к выводу о том, что хотя эти два показателя были тесно связаны в экономическом развитии Запада, это условие не всегда выполнялось в остальном мире. В книге разработана новая аналитическая схема, позволяющая инкорпорировать "культуру" в экономический анализ. Автор проводит важное различение между материальными и космологическими представлениями, показывая, как и те и другие изначально сформировались под влиянием обеспеченности факторами производства и как они развивались в различных цивилизациях в ответ на изменение исторических обстоятельств.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва705826
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018,0 1)Л-20
 23. Леоненко Петро Михайлович, Черепніна Олена Іванівна. Сучасні економічні системи: Навч. посіб.. - К. : Знання, 2006. - 430с.
  У навчальному посібнику вперше у вітчизняній літературі в контексті економічної компаративістики висвітлені питання теорії і практики розвитку та функціонування сучасних економічних систем. Основна увага приділена порівняльному аналізу концепцій мейн-стриму, постіндустріалізму, постмодернізму, системних трансформацій та соціально-економічних наслідків їх впровадження. Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, усім, кого цікавлять проблеми сучасних економічних систем.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681723
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 1)Л-47
 24. Мельник Алла Федорівна, Желюк Тетяна Леонідівна, Длугопольський Олександр Володимирович, Панухник Олена Віталіївна. Макроекономіка та макроекономічна політика:навч. посіб. / Алла Федорівна Мельник (наук.ред.). - К. : Знання, 2008. - 699с.
  Навчальний посібник складається із двох частин: "Макроекономіка" та "Макроекономічна політика", у яких розкриваються теоретико-методологічні, організаційно-правові аспекти макроаналізу, макромоделювання, особливості реалізації макроекономічної політики. Посібник містить велику кількість аналітичних, графічних, пояснювальних моделей, статистичних матеріалів, покликаних сприяти ефективному засвоєнню основних положень макроекономіки та макроекономічної політики. Моделі та методи макроекономічного аналізу і моделювання наближені до безпосереднього використання у практичній роботі працівників державних установ. У кінці кожного розділу посібника наводиться навчальний тренінг. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки магістра за спеціальностями "Державна служба" та "Адміністративний менеджмент".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: СО27884
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,5 1)М-16
 25. Ларионов И. К., Брагин Н. И., Тимербулатов Т. Р., Мотылев А. Л., Вернимонт Д. Л.. Мезоэкономика: учеб. пособие / Российский гос. социальный ун-т / И.К. Ларионов (ред.). - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2005. - 443с
  Настоящее издание может принести пользу ученым и специалистам, работающим в сфере корпоративного механизма хозяйство-вания, организационно-управленческих проблем ФПГ, всем людям, интересующимся проблемами социально-экономической стратегии развития России. Полезной может оказаться книга и для преподавателей и студентов экономических вузов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА688488
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018.5 1)М-44
 26. Базилевич Віктор Дмитрович, Базилевич Катерина Степанівна, Ігнатюк Анжела Іванівна, Слухай Сергій Васильович. Мікроекономіка: Підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). - К. : Знання, 2007. - 677с.
  У підручнику на системній основі розглядаються сучасні теорії мікроаналізу, складні категорії та тенденції розвитку мікроекономіки. Ґрунтовно висвітлюються теоретичні основи економічної поведінки, очікувань суб'єктів господарювання, механізм прийняття оптимальних рішень економічними агентами, визначаються умови рівноваги на різних типах ринків та умови максимізації фірмами своїх цільових функцій залежно від конкретної структури ринку та стану економічної кон'юнктури. Розкриваються взаємовідносини ринкового і бюджетного секторів економіки, закономірності адаптації суб'єктів господарювання до умов функціонування в транзитивній економіці, особливості функціонування ринків ресурсів та процес формування факторних доходів. У поданні матеріалу автори спираються на нові методичні підходи, до кожного розділу додаються необхідні таблиці, схеми, графіки, навчальний тренінг тощо. Все це робить підручник інформаційно насиченим і доступним, сприяє якісному засвоєнню студентами кожної теми. Для студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам, викладачам, науковцям, підприємцям, керівникам підприємств і установ.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681853
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 1) М-59
 27. Мочерний Степан Васильович, Мочерна Ярослава Степанівна. Політична економія: Навч. посіб.. - 2-ге вид., виправ. і доп. - К. : Знання, 2007. - 684с.
  Цей навчальний посібник написано на новій концептуальній основі з урахуванням позитивних надбань світової економічної думки і сучасної соціальної практики. У посібнику послідовно розкриваються закони, принципи та суперечності розвитку різних економічних систем на макро-, мікро- і світовому рівнях, з'ясовується вплив на цей процес держави, соціальних відносин, права, культури, моралі. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Політична економія" для студентів вищих навчальних закладів. Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавить політична економія.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА679142
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 1)М-86
 28. Тищенко О. П., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф., Пасічник О. В., Жданов В. І.. Національна економіка: тексти лекцій / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" / А.Г. Савченко (заг.ред.). - К. : КНЕУ, 2007. - 457с.
  "Національна економіка" - це навчальна дисципліна, покликана забезпечувати фундаментальну економічну підготовку бакалаврів усіх спеціальностеи напряму "Економіка і підприємництво". "Національна економіка: Тексти лекцій", призначені надати студентам теоретичні знання та найпростіші методичні навички з питань, що відображають виробничі, фінансові та інституційні умови і результати розвитку господарського комплексу країни.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА691420
 29. Никифоров Александр Алексеевич, Антипина Ольга Николаевна, Миклашевская Нина Анатольевна. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учеб. пособие по дисциплине федерального компонента для студ. вузов, обуч. по направлению 080100 "Экономика" / А.В. Сидорова (общ.ред.). - М. : Дело и Сервис, 2008. - 533с.
  Настоящее учебное пособие обобщает опыт преподавания макроэкономики в бакалавриате и магистратуре экономического факультета МГУ и содержательно охватывает темы, традиционные для курсов макроэкономики вводного и промежуточного уровней. Однако структура и логика данного пособия значительно отличаются от общепринятых. Макроэкономика излагается авторами как совокупность исследовательских программ, в которой выделяются неоклассическая, кейнсианская, монетаристская макроэкономические модели. При этом впервые в России подробно анализируются макроэкономические воззрения "новых классиков" и "новых кейнсианцев". В рамках каждой исследовательской программы рассматриваются теоретические предпосылки, функционирование реального и денежного секторов экономики, проблемы общего равновесия и задачи государственного регулирования экономики. Данный подход обеспечивает получение глубокого представления о макроэкономике с разных теоретических позиций и дает возможность студентам, аспирантам и заинтересованным читателям самостоятельно разбираться в сегодняшних сложных макроэкономических проблемах российской экономики. Упор сделан на проблемный и самостоятельный характер подготовки студентов. В качестве сопровождения к учебному пособию разработано учебно-методическое пособие, содержащее большой набор задач, тестов и упражнений. Учебное пособие предназначено для преподавателей, студентов и аспирантов экономических факультетов университетов и экономических вузов, а также для читателей, интересующихся проблемами макроэкономики.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС45775
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 5 1) Н-62
 30. Нуреев Рустем Махмутович. Теория общественного выбора: Курс лекций:Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика". - М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. - 531с.
  Данный курс лекций является первым российским учебным изданием по теории общественного выбора. В нем раскрываются предмет и метод теории общественного выбора, основные инструменты анализа политических процессов. Общественный выбор рассматривается в условиях как прямой, так и представительной демократии. Подробно анализируются позитивный и нормативный аспекты основных процедур голосования, исследуются особенности политической конкуренции в постсоветской России, дается развернутая характеристика политических систем. Специальные главы посвящены анализу экономики бюрократии и формированию административного ресурса, а также особенностям политического делового цикла в нашей стране. В заключительной лекции в самых общих чертах приведена экономическая теория конституции. Каждая лекция снабжена учебно-методическими материалами, основной, дополнительной и специальной литературой, иллюстративным материалом, тестами и задачами с ответами и решениями. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, факультетов и специальностей, а также всех интересующихся актуальными проблемами теории и практики общественного выбора.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43091
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 1)Н-90
 31. Одинцова Марина Игоревна. Институциональная экономика: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. "Экономика" / Государственный ун-т Высшая школа экономики - 2-е изд. - М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. - 397с.
  Настоящее пособие представляет собой введение в курс институциональной экономики. В соответствии со сложившейся традицией преподавания этой дисциплины в нем рассматриваются основные понятия институциональной теории - формальные и неформальные институты, трансакционные издержки, права собственности, контракты; предлагается институциональное объяснение фирмы, государства; освещаются проблемы развития институтов. Пособие подготовлено с учетом многолетнего опыта автора в преподавании данного курса для студентов факультета права, при этом учтена специфика подготовки юристов, а также их мышления и восприятия. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва709374
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018,0 1)О-42
 32. Орехівський Григорій Анастасійович. Політекономія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. - К. : Каравела, 2008. - 295с.
  У навчальному посібнику викладені загальні основи розвитку суспільного виробництва, відповідні економічні категорії і закони. Головна увага приділена ринковим засадам еволюції господарства, в тому числі його аграрної сфери. Даються методичні поради щодо самостійного вивчення дисципліни та контролю знань. Містяться домашні завдання, вправи і тести, рекомендуються джерела. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають економічну теорію.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702299
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 О-65
 33. Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Камінська Т. М., Макуха С. М., Броницька В. В., Дарнопих Г. Ю.. Основи економічної теорії: підруч. для студ. ВНЗ, які навчаються за освітньо-проф. прогр. бакалавра з галузі знань "Економіка та підприємництво" / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Л.С. Шевченко (заг.ред.). - Х. : Право, 2008. - 447c.
  У підручнику викладено системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв'язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вищих навчальних закладів. Для студентів юридичних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічну теорію.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА696292
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018.0 1) О-75
 34. Осовська Галина Володимирівна, Юшкевич Олена Олександрівна, Завадський Йосип Станіславович. Економічний словник. - К. : Кондор, 2007. - 358с
  Словник містить велику кількість найбільш поширених у різних галузях економіки та бізнесу слів, економічних термінів, словосполучень. Особливу увагу приділено визначенням у менеджменті та маркетингу. Словник призначений для фахівців у сфері управління та економіки, а також усім, хто прагне зрозуміти закони управління та економіки в ринкових умовах, теорії та на практиці: студентам, аспірантам, викладачам, бізнесменам, а також спеціалістам які працюють у різних сферах економіки.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693972
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У я2 О-75
 35. Отрошко Олександр Володимирович. Основи економічної теорії. Макроекономічний аспект: Навч. посіб.. - К. : Знання, 2006. - 222с
  У навчальному посібнику в доступній формі викладено основи макроекономіки. Особливу увагу приділено висвітленню традиційно центральних проблем макроекономічноі науки, пов'язаних з пошуками шляхів забезпечення повної зайнятості, стабільного рівня цін та сталого економічного зростання. Посібник містить 16 розділів, у яких в цілому розкривається проблематика, передбачена програмою курсу "Макроекономіка". Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. У кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів і понять. Для студентів та всіх бажаючих ознайомитися з базовими положеннями макроекономічноі теорії.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА672774
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 1) О-86
 36. Папава В.Г., Беридзе Т.А. Очерки политической экономии посткоммунистического капитализма (опыт Грузии). - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2005. - 288 с.
  В монографии дан политико-экономический анализ особенностей нового общественного феномена - посткоммунистического капитализма. С этой целью проблема рассмотрена с двух точек зрения: взгляд из прошлого, т.е. как виделся переход к рынку в начале этого процесса, и из настоящего, т.е. как представляется этот процесс после более чем десятилетнего периода "посткоммунистических реформ". В качестве примера в книге анализируется грузинский опыт посткоммунистической трансформации экономики. Книга рассчитана на ученых и практических работников, интересующихся проблемами переходной экономики, а также для преподавателей и студентов вузов экономического профиля.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва688685
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018.5 1)П-17
 37. Полтерович Виктор Меерович. Элементы теории реформ: [монография]. - М. : Экономика, 2007. - 448с.
  Теория реформ - сравнительно новый раздел экономической теории, изучающий процессы целенаправленного изменения экономических институтов. В монографии очерчивается круг соответствующих проблем и излагаются некоторые важнейшие результаты теории реформ. Развивается взгляд на реформу как на процесс построения институциональной траектории, удовлетворяющей определенным требованиям. Сопоставляются разные стратегии реформ, рассматриваются проблемы трансплантации экономических институтов, изучаются механизмы формирования и эволюции институциональных ловушек и причины трансформационного спада. Исследуются процессы стабилизации цен, приватизации, реформирования рынка труда, изучается влияние демократизации на экономический рост. Особый акцент сделан на рассмотрении моделей, описывающих трансформацию институтов в России и других переходных экономиках. Книга предназначена для специалистов по институциональной экономике и теории экономического развития, а также для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699988
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 5 1) П-52
 38. Постсоветский институционализм: Монография/Под ред.Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. -Донецк: Каштан, 2005. - 480с. В монографии обобщены результаты исследований по институциональной теории в России и Украине в постсоветский период, представлены основные направления исследований как в области теории, так и интерпретации теоретических положений в экономическую практику.
  Книга рекомендуется специалистам в области экономической теории, аспирантам, преподавателям-экономистам и всем интересующимся современной экономической теорией.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва673115
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018,0 1)П-63
 39. Реверчук Сергій Корнійович, Сива Тетяна Василівна, Реверчук Любомир Сергійович. Основи теорії економічної конкуренції: навч. посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет. - К. : Знання, 2007. - 272с.
  У навчальному посібнику розглянуто основи теорії реального та фінансового секторів економіки, висвітлено зарубіжний досвід регулювання економічної конкуренції та можливості його застосування в Україні. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та підприємців.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686923
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 5 1) Р-32
 40. Стівен Роузфілд. Порівнюємо економічні системи / Пер. з англ. - К.: "К.І.С.", 2005. - X, 370 с.
  Стосовно порівняльного аналізу економічних систем є як різні підходи, так і ставлення економістів. Одні вважають його дуже корисною галуззю економіки, інші ж не вбачають у ньому сенсу. Щодо перших, то вони стоять на позиції, що в перебігу такого аналізу можна виробити загальні підходи до вивчення економіки загалом і знайти певні правила, за якими вона працює. їхні ж опоненти обстоюють думку, що зайве порівнювати економічні системи, бо всім відомо, що найефективнішою є лише основана на конкурентних засадах. Однак практика знає як ефективні керовані системи, так і не зовсім ефективні ринкові економіки. Ці та інші питання становлять основу цього навчального посібника з економіки, розрахованого на студентів і викладачів економічних дисциплін, а також усіх охочих вивчати зазначені питання.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА671162
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018, Р-79
 41. Рубинштейн Александр Яковлевич. Экономика общественных преференций. Структура и эволюция социального интереса: [монография] / РАН; Институт экономики. - [2-е изд., испр. и доп.]. - СПб. : Алетейя, 2008. - 559с.
  Настоящая книга представляет собой второе (исправленное и дополненное) издание монографии "Структура и эволюция социального интереса", вышедшей в свет в 2003 г. В первой части нового издания представлена авторская трактовка общественных потребностей и теории публичных благ; содержится детальный анализ социальных свойств товаров и услуг и подробное обоснование их классификации; дано описание основных закономерностей эволюции благ в виде социодинамических циклов и квазициклов; построена общая социо-динамическая эволюционная модель товаров и услуг и продемонстрировано ее использование при построении типологии потребностей общества. Во второй части книги рассмотрены теоретические и прикладные проблемы формирования и реализации общественных потребностей в социальной сфере; представлен анализ человеческого каптала в контексте реформ нового времени. Кроме общих вопросов в данном разделе монографии содержатся также результаты исследований, относящиеся к практике функционирования отдельных отраслей этого сектора экономики - науки, образования и культуры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС45808
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 0 1) Р-82
 42. Саланьє Бернар. Економіка без табу / Євген Марічев (пер.з фр.), Едмон Малевно (передм.). - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 139с.
  У книзі сучасного французького економіста розглядається комплекс проблем, якими займаються науковці. Зокрема йдеться про явища, осереддям яких є ринкова економіка. Наголошується на дотриманні економічної культури, котра залишається ворожою до ринків настільки, що ігнорує найважливіші аспекти їхнього функціонування. Бернар Саланьє розглядає три складові економічної культури, які базуються на: знанні фактів, розумінні явищ, правдивому сприйнятті наслідків, що їх слід очікувати від політики уряду та інституційних реформ. Матеріал викладено у простій і доступній формі. Видання зацікавить не тільки студентів, науковців, викладачів, а й широкий загал читачів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА687761
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 5 С-16
 43. Філіпенко Антон Сергійович, Будкін Віктор Сергійович, Рогач Олександр Ігоревич, Заблоцька Р. О., Копистира А. М.. Світова економіка: Підручник для студ. екон. спец. ВНЗ / С.В. Головко (голов.ред.). - К. : Либідь, 2007. - 638с.
  Матеріал підручника охоплює найважливіші проблеми сучасної світової економіки як цілісної системи, що розвивається під знаком інтернаціоналізації та глобалізації. Детально розкрито функціонування міжнародних ринків, галузеву структуру світової економіки, економічну політику основних груп країн тощо. Належне місце відведене проблемі інтеграції України у світову економічну систему. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43347
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У5 1) С-24
 44. Сімоно Філіп. 39 уроків сучасної економіки / Євген Т. Марічев (пер.з фр.). - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2004. - 298с.
  У книжці відомого французького економіста і публіциста Філіпа Сімоно розглядаються актуальні проблеми сучасної економіки. Завдяки оригінальній діалогічній формі авторові вдалося поєднати цікавість оповіді з науковою точністю. Філіп Сімоно розповідає про найголовніші течії і напрями економічної науки - від античних часів до кінця XX століття, не уникаючи аналізу суперечностей і висвітлюючи різні точки зору, що існують у трактуванні обговорюваних проблем. Книжка "39 уроків сучасної економіки" буде корисною широкому колу читачів, які цікавляться сучасною економічною наукою, і фахівцям - як приклад альтернативи панівній американській економічній теорії.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА655242
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 5 С-37
 45. Стюарт Томас А.. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / В.А. Ноздрина (пер.). - М. : Поколение, 2007. - 366 с.
  Информация и знания - термоядерное оружие в конкурентной борьбе нашего времени. Томас Стюарт, один из идеологов интеллектуального капитала, объясняет, как идеи, знания, информация становятся стратегическим товаром и основой новых рынков; как превратить идеи компании в интеллектуальный капитал компании, приносящий реальные прибыли; как правильно оценивать стоимость интеллектуального капитала; как определяется эффективность интеллектуального капитала. Посвященная этим и другим вопросам и ответам книга Томаса Стюарта стала для многих учебником по проблемам новой экономики.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА688634
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 5 1)С-88
 46. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Економічний факультет; Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України з економіки та управління класичних ун-тів / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). - К. : Знання, 2006. - 326с.
  У роботі висвітлюються закономірності розвитку сучасної вищої освіти, особливості входження України в єдиний європейський простір освіти, досвід впровадження положень Болонської декларації в освітній діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основне завдання діяльності колективу факультету полягало в розвитку кращих вікових традицій навчально-виховної діяльності класичного університету відповідно до умов формування єдиного європейського освітнього простору. Для керівників і викладачів вищих навчальних закладів, працівників міністерств, відомств і державних установ.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678057
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У а/я 1)С-91
 47. Бєляєв Олександр Олександрович, Бебело Анатолій Семенович, Диба Михайло Іванович, Кириленко В. І., Поручник С. Г.. Сучасні економічні системи: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / Олександр Олександрович Бєляєв (ред.), В.І. Кириленко (ред.). - К. : КНЕУ, 2003. - 204с.
  Навчальний посібник підготовлено колективом авторів КНЕУ. Він розрахований на студентів спеціальності "Економічна теорія" вищих навчальних закладів і відповідає програмі нормативних дисциплін професійно орієнтованого циклу. Посібник може бути цікавим для викладачів, аспірантів та студентів інших спеціальностей, для тих, хто бажає зрозуміти основні принципи, механізми та особливості сучасних економічних систем.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА650188
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018.0 С-91
 48. Урнежюс Романас. Зона риска - капитализм: [монография]. - Вильнюс : Mintis, 2008. - 327с.
  В этой книге автор отвечает на сложные вопросы, с которыми в условиях рыночной экономики сталкиваются и руководители предприятий, и рядовые служащие. Излагаются и интерпретируются причины возникновения риска и проблемы неопределенности при принятии решений, методология стратегического планирования, способы снижения рисков при заключении договоров и проведении расчетов, методы управления рискованными ситуациями, а также рассматриваются другие вопросы, связанные с рисками.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702865
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18, 5 У-70
 49. Уэрта де Сото Хесус. Социализм, экономический расчет и предприниательская функция. - М. : ИРИСЭН, 2008. - 487 с.
  Крушение социализма застало врасплох большинство экономистов. Оказавшись не в состоянии своевременно предсказать и верно оценить развитие событий, они впоследствии сделали вид, что ничего особенного не произошло, и как ни в чем не бывало занялись текущими проблемами. Однако автор данной книги глубоко убежден в фундаментальной необходимости произвести критическую переоценку проводившихся до сих пор исследований социализма и использовавшегося в них теоретического инструментария. В своей работе он опирается на теорию невозможности экономического расчета при социализме, разработанную в 1920-х годах Людвигом фон Мизесом и Борисом Бруцкусом, концепцию неявного и неартикулируемого знания Майкла Полани, теорию предпринимательства Мизеса-Кирцнера, концепцию стихийного порядка Хайека и его идеи о роли знания в эконо -мике. В книге также подробно излагается ход полемики о невозможности экономического расчета при социализме, разгоревшейся среди экономистов в 1930-е годы. Весь этот концептуальный аппарат применяется для анализа социалистической экономики. Это делает книгу актуальной для понимания современных процессов, происходящих в экономике разных стран. Книга рассчитана на студентов и преподавателей экономических специальностей, профессионалам, работающим в сфере экономического анализа. Она будет также полезна людям, оказывающим влияние на выработку экономической политики - законодателям, правительственным экспертам, руководителям органов исполнительной власти.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА705829
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У О18. 7 У-98
 50. Хейне Пол, Боуттке Питер Дж., Причитко Дэвид Л..Экономический образ мышления / Т.А. Гуреш (пер.с англ.и ред.). - 10-е изд. - М.; СПб.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2005. - 530с.
  Экономический образ мышления - один из самых популярных и успешных вводных курсов в экономическую теорию. На простых и доходчивых примерах разъясняются базовые понятия науки, такие как эффективность и обмен, спрос, предложение, природа денег, конкуренция, монополия, занятость и безработица, специализация и сравнительные преимущества. Авторы анализируют различные экономические системы, помогая читателям определить роль государства в современном обществе, причины бедности и богатства народов и представляя общие принципы функционирования рыночных систем. В 10-м издании большое внимание уделяется экономике как науке о выборе и непредумышленных последствиях этого выбора, подчеркивается роль рынка как координирующего процесса. Кроме того, обсуждается проблема нерыночной (социалистической) координации экономики. Книга рассчитана на студентов экономических вузов, преподавателей, а также на широкий круг читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС41387
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У 018,0 Х-35
 51. Ходжсон Джеффри. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Центр эволюционной экономики / М.Я. Каждан (пер.с англ.). - М. : Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2003. - 464с.
  В книге дается критический анализ основных постулатов неоклассической теории ("мэйнстрима"), в частности, концепции методологического индивидуализма, вопросов максимизации рационального поведения экономического человека и т.д. В качестве альтернативы представлены основополагающие концепции институциональной экономической теории. Эти концепции особенно актуальны для современной России, переживающей период становления рыночных институтов. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и лиц, интересующихся новейшими направлениями экономической мысли.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва644931
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018.5, Х-69
 52. Шамхалов Феликс Имирасланович. Собственность и власть: [монография]. - М. : Экономика, 2007. - 412с.
  В книге предпринята попытка выявить и проанализировать исторические, социально-экономические и политико-философские аспекты взаимодействия собственности и власти как двух самостоятельных и в то" же время теснейшим образом связанных, взаимозависимых и взаимодополняющих составляющих любой общественно-политической системы. Центральное место в исследовании занимает обоснование тезиса, согласно которому на протяжении всей истории человечества собственность и власть представляли собой ключевые институты, определяющие сущностные, системообразующие характеристики любого общества и любых форм государственного устройства от первобытно-общинных сообществ до современных высокоразвитых демократий. В этом контексте дается анализ места и роли собственности и власти в важнейших общественно-исторических процессах, социальных, технологических и политических революциях, определяющих основные векторы и формы социальной организации и государственного устройства.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва703798
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018,0 1)Ш-19
 53. Шамхалов Феликс Имирасланович. Государство и экономика: основы взаимодействия: Учебник для студ. вузов., обуч. по спец. "Менеджмент" / И.У. Сагитов (сост.именного и предмет.указ.). - М. : Экономика, 2000. - 382с.
  Рассматриваются основополагающие принципы, механизмы и особенности взаимодействия государства и экономической системы, власти и предпринимательства, основополагающие тенденции, процессы, модели и векторы развития современной российской экономики, рассматриваемой, в свою очередь, как интегральная часть мировой экономики, общие вопросы теории и практики функционирования экономики в целом. Главное внимание уделяется положению о том, что рынок, взятый сам по себе, не способен создать и поддерживать эффективную и жизнеспособную инфраструктуру экономической системы и государство, особенно в условиях переходной экономики, играет ключевую роль. Книга предназначается для студентов, аспирантов, преподавателей высшей школы, научных работников экономического профиля, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами современной экономики и политики.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Пп Вс367 ПпВС367
  Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: У018,0, Ш-19

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138