Екологія та охорона навколишнього середовища: стан і перспективи

Екологія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям. Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Шестопалов В. М., Францевич Л. І., Балашов Л. С., Бондаренко Г. М., Гайченко В. А.. Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуження/ / НАН України / Ю.О. Іванов (ред.), В.В. Долін (ред.). — К., 2001. — 252с.
  Монографія" Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської Зони відчуження" — колективна праця вчених та спеціалістів Державного спеціалізованого науково-виробничого підприємства "Чорнобильський радіоекологічний центр" МНС України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України, Науково-інженерного центру радіо-гідрогеоекологічних полігонних досліджень при Президії НАН України, Інституту зоологи НАН України, Інституту ботаніки НАН України, Інституту географії НАН України, Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології, Міжнародної кадрової академії, Українського науково-дослідного інституту гідрометеорології, Державного науково-виробничого підприємства "Відродження" НАН України, — що брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків. Висвітлено результати 15-річних радіобіологічних, радіогеохімічних, ландшафтно-геохімічних, гідрологічних, гідрогеологічних досліджень на території Зони відчуження і Зони безумовного (обов'язкового) відселення. Наведено аналіз чинників, що впливають на стан радіаційно забруднених наземних і водних екосистем. Викладено основні положення теорії автореабілітації екосистем, що зазнали радіонуклідного забруднення. Визначено головні супутні процеси, їхні критерії та швидкість. Наведено карти сучасного стану екосистем Зони відчуження і Зони безумовного (обов'язкового) відселення та прогнозу розвитку автореабілітаційних процесів. Для фахівців у галузі біології, геохімії, геології, географії, техногенної безпеки. Книга становить інтерес для широкого кола читачів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА623391
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:: Е 08 А-22
 2. Алексеенко Владимир Алексеевич, Алексеенко Лилия Петровна. Биосфера и жизнедеятельность/: Учеб. пособие для студ. вузов по направлению подготовки дипломир. специалистов "Защита окружающей среды". — М. : Логос, 2002. — 211с.
  Рассматриваются природные и техногенные факторы, влияющие на безопасность жизнедеятельности в биосфере, эколого-геохимические изменения, характеризующие начальный период формирования ноосферы. Приводятся закономерности развития природных и техногенных изменений в среде обитания человека, а также рекомендации по применению показателей, нормирующих загрязнение геохимических ландшафтов различными поллютантами. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям "Защита окружающей среды", "Экология", "Геохимия", "Биология", "География". Представляет интерес для аспирантов и специалистов в области химии, биологии, физики и всего комплекса наук о Земле.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА638720
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 А-47
 3. Андрейцев Володимир Іванович. Право екологічної безпеки/: Навч. та наук.-практ. посіб. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К. : Знання-Прес, 2002. — 332с.
  Уперше в історії еколого-правової думки розкриваються методологічні, методичні та світоглядні аспекти нової галузі права, законодавства — права екологічної безпеки. Розглядається новий напрям еколого-правового регулювання, яке базується на вченні про екологічний ризик, що обумовлює формування нової сфери правовідносин щодо здійснення екологічно небезпечної діяльності та забезпечення права громадян на екологічну безпеку. Розкриваються особливості механізму регулювання та забезпечення екологічної безпеки на національному і транснаціональному рівнях. Висвітлюються напрями гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу і міжнародно-правовими актами, прийнятими на рівні ООН. Книга містить систему законодавчих та підзаконних актів у цій сфері, що обумовлює її практичну спрямованість і можливість застосування фахівцями органів законодавчої, виконавчої та судової влади, науковими і науково- педагогічними працівниками, студентством, широким колом читачів, які небайдужі до вирішення проблем подолання небезпеки, що виникає внаслідок природної стихії та техногенного впливу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА628469
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 625/626 А-65
 4. Белозерский Геннадий Николаевич. Радиационная экология/: учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Экология". — М. : Академия, 2008. — 383с.
  Изложены теоретические положения, необходимые для анализа экологических последствий работы ядерных реакторов атомных электростанций, функционирования ядерного топливного цикла, последствий испытания ядерного оружия и накопления радиоактивных отходов. Приведен анализ экологических последствий некоторых радиационных аварий. Даны современные представления о рисках (экологическом и радиационном), о коэффициентах риска и ущербе от различных видов деятельности. Рассмотрены научные основы оценки воздействия поллютантов на биоту, необходимые для решения экологических задач в случае загрязнения биоты радионуклидами. Для студентов, обучающихся по специальностям "Экология", "Природопользование", "Биоэкология", "Геоэкология" естественно-научных факультетов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707952
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1) Б-43
 5. Буравльов Є. П., Гетьман В. В.. Управління техногенною безпекою України // Рада національної безпеки і оборони України; Інститут проблем національної безпеки / В.П. Горбулін (ред.). — К. : Ін-т проблем національної безпеки, 2006. — 236с.
  В книзі викладені тенденції розвитку техногенних загроз та сучасні принципи протидії техногенним аваріям і катастрофам. Проводиться порівняльний аналіз європейського та вітчизняного законодавства в сфері техногенної безпеки, аналізуються напрацьовані наукові засади,: а також перспективи щодо ефективного державного управління техногенною безпекою. Може бути корисною для вчених, студентів викладачів та менеджерів, що працюють як у відповідних державних структурах, так і у сфері бізнесу (страхування, ліцензування, кредитування, надання послуг, тощо).
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА672521
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 625/626 Б-91
 6. Васюков Александр Евгеньевич, Бланк Аврам Борисович. Химические аспекты экологической безопасности поверхностных водных объектов/: монография / НАН Украины ; НТК "Институт монокристаллов"; Институт сцинтилляционных материалов. — Х. : Институт монокристаллов, 2007. — 256с.
  В монографии обобщены результаты исследований авторов, выполненных ими в НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины и Украинском научно-исследовательском институте экологических проблем и посвященных химико-аналитическим аспектам оценки экологического состояния поверхностных водных объектов. Рассмотрены методология оценки антропогенного воздействия на водные объекты, подготовка проб и методы химического анализа поверхностных вод, донных отложений и фитопланктона, биологические методы контроля экологического состояния водных объектов. Обсуждены химические проблемы экологического нормирования и метрологической аттестации методик анализа объектов окружающей среды. Специальное внимание уделено натурным исследованиям, возможностям использования гидрокарбонатного равновесия, применению вольтамперометрии на ртутном капающем электроде в аналитическом контроле компонентов водных объектов. Для студентов и преподавателей факультетов химии и экологии университетов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА696669
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 В-20
 7. Вернадський Володимир Іванович. Вибрані праці/ / НАН України / М.І. Кратко (пер.з рос.). — К. : Наукова думка, 2005. — 302с.
  У збірку ввійшли праці ученого-енциклопедиста, засновника геохімії, біо геохімії, вчення про біосферу та ноосферу, першого президента Української Академії Наук В.І. Вернадського, присвячені історії та філософії науки. Розміщення статей у хронологічному порядку їх написання дає читачеві змогу простежити процес формування поглядів ученого з плином часу. Для широкого кола читачів, які цікавляться порушеними в цьому виданні питаннями.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС40538
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:: Ба/я В-35
 8. Вершинин Александр Олегович. Жизнь Черного моря./ — 2-е изд., доп. — Краснодар; М. : Когорта, 2007. — 191с. : ил. — Библиогр.: с. 190-191.
  "Жизнь Черного моря" — книга о природе Черного моря и его побережья; книга о рыбах, крабах, ракушках, медузах, водорослях и других обитателях Черного моря, включая невидимый глазу мир планктона. 500 авторских фотографий и спутниковых снимков иллюстрируют подробное описание подводных ландшафтов и природы берегов. В доступной неспециалисту форме рассказано о жизни экосистемы Черного моря, его географии и свойствах вод, особенностях, делающих его не похожим на другие моря планеты. Для детей всех возрастов и взрослых. Может служить пособием для факультативов по биологии, природоведению и полевым определителем.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: СО28369
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 1) В-37
 9. Воронцов А. П.. Экономика природопользования:/ Учебник для студ. вузов, обуч. по курсу "Экономика природопользования". — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Элит, 2004. — 377с.
  Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Государственного стандарта по изучению дисциплины "Экономика природопользования" в вузах и на факультетах экономического профиля. Книга состоит из пяти разделов курса, которые последовательно связаны между собой общим содержанием образовательной программы по дисциплине "Экономика природопользования". В издании освещаются концептуальные основы рационального природопользования, обобщен опыт разработки кадастров и кадастровой оценки природных ресурсов, Доказана особая роль земельных кадастров в становлении рынка земли и обороте сельскохозяйственных угодий. Уделено внимание эколого-экономической оценке территории и региональным проблемам природопользования, показана связь размещения производства с природно-ресурсным потенциалом районов и рассмотрен экономический механизм в сфере эксплуатации минерально-сырьевых и природно-ресурсных комплексов, а также в системе мероприятий по охране и оздоровлению окружающей природной среды. Материалы учебника предназначены для студентов, профессорко-преподавательского состава экономических вузов, слушателей школ бизнеса. Книга представляет также интерес для практических работников отраслей природопользователей. Актуальность, новизна и острота рассмотренных в учебнике проблем сохраняются надолго.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА654571
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)28 В-75
 10. Выработка приоритетов:/ новый подход к сохранению биоразнообразия в Крыму: Результаты программы "Оценка необходимости сохранения биоразнообразия в Крыму", осуществленной при содействии Программы поддержки биоразнообразия BSP. — Вашингтон : BSP, 2000. — 257с.
  Программа поддержки биоразнообразия BSP (Biodiversity Support Program) является консорциумом Всемирного фонда дикой природы, Института мировых ресурсов и организации "Сохранение природы". BSP находится в г. Вашингтоне (США) и финансируется Агентством США по международному развитию (United States Agency for International Development — USAID). BSP считает своей миссией содействие сохранению биологического разнообразия планеты и более эффективному использованию ресурсов правительства США, направляемых на международные проекты по сохранению биоразнообразия. Свою работу BSP строит исходя из убеждения, что сохранение генофонда, живых организмов и экосистем является насущной необходимостью для здоровой и полноценной жизни настоящего и будущих поколений.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС34733
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 В-92
 11. Гарин Вадим Михайлович, Кленова Ирина Анатольевна, Колесников Владимир Иванович. Экология для технических вузов/: Учеб. пособие / Вадим Михайлович Гарин (общ.ред.). — 2.изд., доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2003. — 383с
  Учебное пособие предназначено для студентов высших технических учебных заведений, изучающих дисциплины "Экология" и "Охрана окружающей среды", написано в соответствии с образовательным стандартом для технических вузов. В нем рассмотрены вопросы биологической, промышленной и правовой экологии. Отражен опыт преподавания этих дисциплин в технических высших учебных заведениях. Использованы наработки федеральных, региональных и местных надзорных и исполнительных органов по вопросам охраны окружающей среды. Учебное пособие может быть полезно при изучении курса экологии в технических ВУЗах, а также при подготовке специалистов-экологов и аспирантов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645222
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 Г-12
 12. Гайнріх Дітер, Гергт Манфред. Екологія: dvt-Atlas: /Пер. с 4-го нім. вид. / Рудольф Фанерт (художн.), Розмарі Фанерт (художн.). — К. : Знання-Прес, 2001. — 288с. "Екологія dtv-Atlas " — це фундаментальна наукова робота, у якій робиться спроба розкрити основи екології та проілюструвати їх прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків. Особливу цінність книзі надають кольорові ілюстрації: малюнки, схеми, діаграми, картограми, на яких розкриваються найважливіші зв'язки між різноманітними явищами природи, параметрами екологічних систем, загальною і спеціальною екологією. Цю книгу вже перекладено і видано в Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Угорщині, Франції, і ось тепер вона вперше видається українською мовою.
  Книга адресована широкому колу читачів. Особливо цікавою вона буде для студентів, які вивчають курс "Екологія та охорона навколишнього природного середовища", учнів, вчителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, а також для вступників на біологічний і географічний факультети вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять питання захисту довкілля.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА614908
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 Г-14
 13. Гальперин Михаил Владимирович. Экологические основы природопользования:/ Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М. : ФОРУМ, 2003. — 255с. Учебник содержит базовые сведения по экологии и рациональному использованию природных ресурсов. Рассмотрены основные законы экологии и типы экологических систем, история образования современной биосферы, энергетические, материальные и информационные потоки в биосфере. Приведены подробные сведения о загрязнении окружающей природной среды, механизмах распространения и воздействии загрязняющих веществ на живые организмы и климат. Особое внимание уделено природоресурсному потенциалу Земли и его сохранению, принципам и методам рационального природопользования, экологическому мониторингу и регулированию, концепции и условиям устойчивого развития системы цивилизация — биосфера и международному сотрудничеству в области охраны природы и природопользования.
  В учебник включён справочный материал, необходимый для понимания масштабов изучаемых явлений и дающий возможность широкому кругу читателей найти в книге ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Для студентов средних специальных учебных заведений, вузов, учащихся общеобразовательных школ и колледжей с углублённым изучением биологии и экономики, а также широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА641625
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б2 Г-15
 14. Голдовская Лидия Федотовна. Химия окружающей среды:/ Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Охрана окуружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" направления подгот. дипломир. спец. "Защита окружающей среды" — М. : Мир, 2005. — 295с.
  В учебнике, посвященном экологической химии, рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды (в том числе инженерным методам защиты и обеспечению безопасности жизнедеятельности), приведена всесторонняя классификация загрязняющих веществ и рассмотрено их воздействие на живые организмы. Дана экологическая оценка различных промышленных производств, проанализированы пути решения экологических проблем. В учебнике содержатся экологические задачи, практические работы, задания исследовательского характера для лабораторных и полевых условий. Глобальные экологические проблемы рассмотрены на примере одного из российских регионов. Для студентов химических, биологических и экологических специальностей вузов, а также для учителей и учащихся профильных химико-биологических и экологических классов
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681777
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1) Г-60
 15. Данилишин Богдан Михайлович, Ковтун Василь Васильович, Степаненко Анатолій Васильович. Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки./ — К. : Лекс Дім, 2004. — 552с. : рис. — Бібліогр.: с. 540-551.
  У монографії висвітлюються парадигма природно-техногенної безпеки і нова ідеологія протидії катастрофам, ідентифікуються потенційні та реальні джерела небезпек у природі, техніці, суспільстві. Розкривається роль і значення прогнозування природно-техногенної безпеки та екологічних прогнозів у загальній системі управління, гарантування комплексної безпеки в контексті сталого розвитку. Значна увага приділяється стратегічному плануванню природно-техногенної безпеки оцінці та прогнозуванню стратегічних ризиків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, моделюванню складних систем для прогнозування їх стійкості. Наведено методи прогнозування природно-екологічної безпеки в цілому та п видів: геологічної, метеорологічної, гідрологічної, пожеж у природних екосистемах інфекційних захворювань людей, небезпечних захворювань сільськогосподарських рослин і тварин. Розкрито методичні підходи до прогнозування техногенно-екологічної безпеки як загалом, так і по окремих її видах: радіаційній, хімічній гідродинамічній, пожежах і вибухах, системах життєзабезпечення населення і антропогенних підтоплень земель. Відображено техніко-економічні аспекти прогнозування попередження та ліквідації наслідків виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Висвітлено методи розробки прогнозів і програми техногенно-природної безпеки, механізми реалізації безпеки та верифікації результатів прогнозування у структурі державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру. Рекомендовано до друку Вченою радою Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (протокол № 5 від 23.09.2003 р.) та Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол № 4 від 23.Х. 2003р.).
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА658700
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 Д-18
 16. 20 років Чорнобильської катастрофи: підсумки та перспективи:/ Зб. матеріалів до парламентських слухань у Верховній Раді України, 26 квітня 2006р. / Верховна Рада України; Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи / М.М. Борисюк (упоряд.). — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 640с.
  Збірка матеріалів до парламентських слухань у Верховній Раді України 26 квітня 2006 року.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА676975
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1)Д-22
 17. Долина Леонід Федорович. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля:/ навчальний посібник. — К. : Знання, 2007. — 200с.
  У посібнику висвітлено теоретичні та методичні основи стандартизації, метрологічне забезпечення виробництва та екологічних організацій, розглянуто питання державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань, особливості міжнародної діяльності зі стандартизації у сфері охорони довкілля. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисний також спеціалістам-практикам, які займаються питаннями охорони довкілля.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА687245
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1) Д-64
 18. Екологічний вісник/: Науково — популярний щомісячний екологічний журнал Всеукраїнської екологічної Ліги / Т. Тимочко (ред.) . — К., 2009.6. — укp.
  У НОМЕРІ: Український екологічний конгрес "Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку"; Світогляди сучасного суспільства: інвайронменталізм, біоцентризм, соціальний натуралізм, трансгуманізм. Ситник К. М.; Про Концепцію переходу України до сталого розвитку Данилишин Б. М.; У людства не залишається іншого виходу, як планувати своє майбутнє. Тимочко Т. В.; Екологізація розвитку продуктивних сил України в умовах глобальних викликів ХвесикМ.А.; Нічийна земля: формування та освоєння нової (Каховської") дельти Дніпра Стародубцев В. М., Сахацький О. І.; ГМО: сучасний стан проблем. СитнікО. І.; Стратегії інтернаціоналізації для розв'язання глобальних екологічних проблем Усатенко О. В., Петенко І. В.; Проблеми збереження різноманіття фауни безхребетних у НПП "Голосіївський" Берест 3. Л., Байдашніков А. А., Кириченко М. Б., Котенко А. Г, Назаренко В. Ю., Петренко А. А., Пучков П. В., Чернєй Л. С, Шешурак П. Н.; Антропогенное влияние на популяцию чабреца в Криму. КузнецоваЕ. Ю.; Проблема відходів: наслідки паводків у басейні р. Дністра Кучинська О. П., Жиловський В. І. 23 Ліси Чернігівщини в аспекті радіоактивного забруднення; Шевченко В. Л., Лукаш О. В. Наукове обстеження зеленої зони, як аргумент для її збереження та розвитку; Науково-методичні принципи та екологічні аспекти щодо безпечної утилізації й захоронення твердих відходів гірничодобувної галузі. Пашков А. П., Єсипенко А. С.; Оцінка безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів як основа для прийняття рішень щодо корегування дій КутузоваТ. Я.
  Шифр зберігання журналу у залі періодичних видань НБУВ: Ж24003
 19. Еколого-правове управління в галузі лісового господарства України // Георгій... Філіпчук (ред.кол.), Володимир Карлович..... Сівак (упоряд.). — Чернівці : Книги — ХХІ, 2008. — 528с.
  Книга містить найважливіші законодавчі та нормативні акти природоохоронно-правового регулювання в галузі лісового господарства — Закони України" постанови Кабінету Міністрів України" довідкові матеріали. Пропоноване видання є корисним для лісівників, працівників охорони довкілля, юристів, науковців та студентів, керівників підприємств, установ організацій, громадських активістів природоохорони.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701376
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 625/626 Е-45
 20. Андрейцев Володимир Іванович, Балюк Г. І., Бобкова А. Г., Ковальчук Т. Г., Краснова М. В.. Екологічне право. Особлива частина/: Підручник для студ. юрид. вузів і факультетів. Повний академічний курс / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Юридичний факультет / Володимир Іванович Андрейцев (ред.). — К. : Істина, 2001. — 544с.
  Підручник побудований відповідно до концептуальних засад викладання екологічного права і спрямований на висвітлення положень трьох основних частин екологічного права — права екологічної безпеки, природоохоронного (середовищеохоронного) і природноресурсового права та відповідає системі екологічного законодавства, що розвивається в Україні, тенденціям міжнародного та, зокрема, європейського екологічного права. Розрахований на студентів, аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників вищих юридичних закладів та факультетів університетів, академій тощо.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА605915
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 625/626 Е-45.01
 21. Тарасова Наталия Павловна, Кузнецов Владимир Алексеевич, Сметанников Юрий Владимирович, Малков Александр Владимирович, Додонова Анна Анатольевна. Задачи и вопросы по химии окружающей среды/: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" направления подгот. дипломированных спец. "Защита окружающей среды" — М. : Мир, 2002. — 365с.
  Учебное издание содержит примеры решения типовых задач по курсу "Химия окружающей среды". Оно призвано научить будущих специалистов-экологов решать задачи, связанные с физико-химическими процессами, происходящими в атмосфере, гидросфере, почвах, а также с воздействием на объекты окружающей среды ионизирующего излучения. Каждому разделу предпослано теоретическое введение. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения, а в конце книги — тесты и задания повышенной сложности. Для студентов химических и нехимических вузов, изучающих вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также для специалистов, решающих на практике задачи того же содержания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА641066
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 З-15
 22. Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дубина Д. В., Вакаренко Л. П., Мовчан Я. І., Дідух Я. П.. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття ; Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України ; Благодійна організація "Інтерекоцентр" / Ю.Р. Шеляг-Сосонко (відп.ред.). — К. : Хімджест, 2003. — 246с.
  Монографія знайомить з існуючою в Україні системою збереження та сталого використання біорізноманіття in-situ і ex-situ.. Дається оцінка відповідності цієї системи вимогам Конвенції про біологічне різноманіття. Розглянуті головні проблеми управління природоохоронними територіями та природними ресурсами на державному і місцевому рівнях. Запропоновані можливі шляхи виходу з екологічної кризи та заходи з вдосконалення інституційної бази збереження біорізноманіття та управління природоохоронними територіями. Думки, висловлені авторами, не завжди співпадають з офіційною позицією Мінекоресурсів України, Секретаріату Конвенції, ГЕФ чи впроваджувальних агенцій.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА651589
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 З-41.01
 23. Збереження біорозмаїття: традиції та сучасність / Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття ; Благодійна організація "Інтерекоцентр" ; Товариство "Зелена Україна" / Тетяна Гардашук (відп.ред.). — К. : Хімджест, 2003. — 119с.
  Збірка знайомить читача з підходами до вивчення та заохочення пов'язаних із біорозмаїттям знань, традицій та інновацій місцевих громад у світлі виконання Україною зобов'язань, що випливають зі статті 8 (j) Конвенції про біорозмаїття. Аналізується зміст традиційних і місцевих екологічних знань, традиційних форм природокористування й господарювання та їхнє значення для збереження та невиснажливого використання компонентів біорозмаїття в Україні. Для фахівців у сфері охорони природи та збереження біорозмаїття, викладачів і студентів вузів, учителів шкіл, активістів природоохоронного руху Збірка підготовлена за рахунок гранту Глобальної екологічної фундації/Міжнародного банку реконструкції та розвитку, наданого Україні на проект "Підтримка спроможності щодо збереження біорозмаїття" в Україні (2001-2003) в рамках замовленої Мінекоресурсів теми. Виконання теми здійснювалось згідно угоди з впроваджувальною організацією проекту — Благодійною організацією "Інтерекоцентр".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА651587
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 З-41.01
 24. Збереження біорізноманіття України: Друга національна доповідь / Я.І. Мовчан (заг.ред.), Ю.Р. Шеляг-Сосонко (заг.ред.). — К. : Хімджест, 2003. — 110с.
  Україна, завдяки своєму географічному положенню, має надзвичайно багату живу природу, яка з півночі на південь на відносно невеликій території представлена біотами чотирьох природних зон: широколистянолісової, лісостепової, степової і середземноморської. На її теренах проходить межа між широколистяними лісами Східно- та Центральноєвропейської провінцій. До того ж Україна, займаючи менше 6% площі Європи, володіє не менше 35% її біорізноманіття і за цим показником випереджає майже всі європейські країни, лише незначною мірою поступаючись еталону багатства біорізноманіття — Франції. Причиною цього є і те, що Україна знаходиться на перехресті історично відмінних міграційних хвиль рослинного й тваринного світу з різних центрів походження, що "перекочувалися" через неї, залишаючи на її поверхні свої сліди і живі пам'ятки. Зважаючи на серйозну ситуацію, яка склалася щодо збереження біорізноманіття у світовому масштабі, а також стосовно досить цікавих комплексів територій, до яких, без сумніву, належить Україна, є зрозумілим занепокоєння науковців, громадської спільноти, а також державних органів відносно необхідності призупинення процесів збіднення біорізноманіття України, впровадження системи невиснажливого природокористування та максимального відтворення біотичної складової як основного природного ресурсу. Розгляду ситуації щодо стану сфери збереження біорізноманіття України, його змін та загроз, використання та перспектив присвячена друга Національна доповідь.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: СО25779
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 З-41.03
 25. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. — М. : Гидрометеоиздат 1984. — 560с.
  В книге основное внимание уделяется экологическим и геофизическим аспектам контроля состояния природной среды, анализу его антропогенных изменении. Значительная часть книги посвящена научному обоснованию наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды как важнейшим составным частям мониторинга окружающей среды. Приводится классификация мониторинга; подробно описан экологический и климатический мониторинг, пути его реализации в СССР и других странах. Обсуждается стратегия регулирования качества природной среды с учетом эколого-экономи-ческих аспектов такого регулирования. Значительная часть книги посвящена анализу мировых экологических проблем, возможных изменений климата, озонного слоя и электрического состояния атмосферы, проблемы кислотных дождей и загрязнения Мирового океана. Детально анализируются последствия возможной ядерной войны. В книге излагаются основные пути решения обсуждаемых проблем биосферы, определена роль мониторинга. Книга рассчитана на широкий круг специалистов — экологов, геофизиков, географов, гигиенистов, биологов различных направлений, экономистов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА432242
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 И-39
 26. Ісаєнко Володимир Миколайович, Криворотько Володимир Михайлович, Франчук Григорій Михайлович.Екологія та охорона навколишнього середовища: Дипломне проектування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний авіаційний ун-т. — К. : Книжкове вид-во НАУ, 2005. — 192с.
  Викладено загальні рекомендації щодо організації, використання та захисту дипломних проектів (робіт), а також вимоги до їхнього обсягу, оформлення пояснювальної записки та графічної частини дипломних проектів (робіт). Подано теоретичні основи та методики оцінювання матеріального та енергетичного забруднення довкілля, напрями розроблення новітніх технологій для зниження впливу на довкілля. Призначений для студентів спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища", студентів, аспірантів і викладачів інших техніко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, для широкого загалу фахівців, пов'язаних з проблемами раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА671749
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1)І-85
 27. Качинський Анатолій Броніславович. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. - К., 2001. — 311с.
  В роботі розглянуто основні положення екологічної безпеки, виявлено основні загрози їй, отримано їхні кількісні оцінки. Проведено класифікацію регіонів України щодо обчислених регіональних інтегральних показників її екологічної безпеки. Отримано кількісні оцінки фонового ризику смертності населення України. Аналізуються основні напрями державної політики щодо нейтралізації загроз екологічній безпеці. Робота призначена для фахівців з проблем національної та екологічної безпеки, працівників державних органів, наукових співробітників та аналітиків.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА623791
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 К-30
 28. Киселюк Олександр Іванович, Клапчук Володимир Михайлович, Тимчук Оксана Василівна. Сторінками Червоної книги / Карпатський національний природний парк. — Яремче, 2001. — 138с.
  В цій книзі містяться основні відомості про природні умови Карпатського національного природного парку, місцезнаходження 78 видів вищих судинних рослин та 30 видів хребетних тварин, що занесені до Червоної книги України (1994, 1996) і зустрічаються на цій території. Для кожного виду наведено загальний вигляд, повну наукову назву, статус за Червоною книгою, місця знахідок та карту поширення, біологічні та екологічні особливості, прийняті міри охорони та рекомендацій щодо її покращення. Книга буде корисною для працівників державної служби охорони об'єктів природно-заповідного фонду, викладачів та студентів вузів, вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, для широкого загалу любителів природи Карпат, а також може бути використана при викладанні спецкурсів з питань охорони природи на природничих факультетах.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА606492
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 К-47
 29. Красовський Г. Я.. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій:монографія / Інститут проблем національної безпеки; Рада національної безпеки і оборони України. — К. : Інтертехнологія, 2008. — 480с.
  Запропоновані моделі і методи ДЗЗ/ГІС технологій інформаційного забезпечення управління екологічною безпекою водних об'єктів. Розглянуті ймовірні в умовах України надзвичайні або аварійні ситуації на них та організація державного моніторингу водного фонду. Описані принципи дії сучасних технічних засобів космічних зйомок поверхні Землі. Даються результати аналізу фондів найбільш відомих серверів інформаційних систем накопичення і збереження архівних та оперативних космічних знімків, наведена технологія формування замовлень на їхнє отримання з цих серверів. Розроблені методи тематичної обробки цифрових космічних знімків для завдань космічного моніторингу поверхневих вод суходолу і морських акваторій, інвентаризації водних об'єктів, синтезу картографічних моделей, їхнього техногенного навантаження із залученням можливостей сучасних ГІС-платформ. Для фахівців та науковців з питань моніторингу довкілля, управління екологічною безпекою і використання відновлюваних природних ресурсів регіону, планування заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, природоохоронної інтерпретації космічних знімків, а також студентів і аспірантів вищих навчальних закладів за спеціальностями, пов'язаними з практичним застосуванням технологій дистанційного зондування Землі з космосу і геоінформаційних систем.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА715536
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 К-78
 30. Акимова Татьяна Акимовна, Хаскин Владлен Владимирович, Сидоренко Сергей Николаевич, Зыков Валерий Николаевич. Макроэкология и основы экоразвития: Учеб. пособие. — М. : Издательство Российского университета дружбы народов, 2005. — 367с
  В книге дается представление о макроэкологии как науке о взаимоотношениях, возникающих в экосфере. Основным объектом макроэкологии являются мировая экологоокономическая система и материальные балансы между природными и производственными потенциалами. Главная идея макроэкологии: макроэкономика человеческого общества должна быть вписана, включена в экономику природы Земли. Макроэкология стремится предъявить современной экономике серьезные регламенты и в этом смысле включает в себя макроэкономику. В учебном пособии много внимания уделяется системному подходу, анализируются общие системные свойства и законы организации и самоорганизации эколого-экономических систем. Главный постулат макроэкологии — это постулат о закономерности развития сложных систем: организационные системы, создаваемые человеком, подчиняются (должны подчиниться) объективно существующим законам природы. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также всех тех, кто на практике реализует государственную экологическую политику и принимает участие в решении эколого-экономических проблем.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680505
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1)М-16
 31. Микитюк О. М., Злотін О. З.. Словник з екології: Українсько-російськи-англійський-німецький- французький:Навч. посібник для студ. пед. вузів / Харківський педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1995. — 664с
  У даному словнику об'єднані зусилля спеціалістів ряду секторів університету по створенню першого термінологічного словника з екології на п'яти мовах. У словник також увійшли перший з біогеографії, природокористування, охорони навколишнього середовища, а також з фізіології, загальної біології, генетики, ландшафтознавства, геоботаніки, заповідної справи, ґрунтознавства, захисту рослин та інших суміжних дисциплін, але тільки в обсязі, який, на думку авторів, необхідний для успішного розуміння: основних питань. Словник адресований студентам природничих факультетів педагогічних вузів, а також буде корисний студентам університетів і сільськогосподарських вузів, аспірантам, науковим працівникам, спеціалістам з охорони навколишнього середовища, заповідної справи, учителям середніх шкіл, учням старших класів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА565585
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08я2 М-59
 32. Балан Павло Георгійович, Векслярський Роман Зіновійович, Вервес Юрій Григорович, Войціцький Володимир Михайлович, Ірклієнко Сергій Петрович. Модельні групи безхребетних тварин як індикатори радіоактивного забруднення екосистем. — К. : Український фітосоцілогічний центр, 2001. — 431с.
  Систематизовані та проаналізовані результати досліджень радіологічної ситуації у водоймі-охолоджувачі ЧАЕС та екосистемах хвойних лісів у Зоні відчуження та відселеної частини зони безумовного (обов'язкового) відселення. Визначена роль двостулкових молюсків у перерозподілі та акумуляції радіонуклідів цезія і стронція у водоймі-охолоджувачі ЧАЕС, а також показана можливість використання мікроартропод (мезостигмат та орібатоїд) як індикаторів дії накопичених у підстилці та фунті лісових екосистем основних дозоутворюючих радіонуклідів. Рекомендовано до друку Вченою радою біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА624575
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 М-74
 33. Новиков Виктор Николаевич, Башкиров Александр Алексеевич, Черняев Сергей Иванович. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб.-энцикл. пособие. — Калуга : Манускрипт, 2005. — 494с.
  Учебное пособие направлено на формирование у обучаемых серьезного отношения к вредным и опасным факторам повседневной жизни людей, предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, снижению ущерба от них; в нем излагается о воздействии поражающих факторов на человека, правилах поведения в сложной обстановке. Приведены примеры прогнозирования и оценки обстановки при развитии ЧС, способах защиты населения. Учебное пособие предназначено для обеспечения качественного проведения занятий по курсам "Безопасность жизнедеятельности", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Основы гражданской обороны", а также широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА670455
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:: Б1я2 Н-73
 34. Опекунов Анатолий Юрьевич. Экологическое нормирование и оценка воздействия на окружающую среду: учеб. пособие для студ. ун-тов, обучающихся по направлению "Экология и природопользование" / Санкт-Петербургский гос. ун-т. — СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2006. — 260с.
  В учебном пособии излагаются основы экологического нормирования с выделением трех основных направлений: санитарно-гигиенического, производственно-ресурсного и экосистемного. Проводится систематизация и дается аналитический обзор законодательных, нормативно-правовых и методических документов по охране окружающей среды, экологической безопасности, рациональному использованию и охране природных ресурсов, действующих в Российской Федерации. Затрагиваются проблемы природоохранной деятельности и перспективы развития экологического нормирования в нашей стране. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся на дневном, вечернем и заочном отделениях по специальностям "Геоэкология", "Природопользование" и направлению "Экология и природопользование", а также для специалистов, занимающихся вопросами экологии, и работников государственных контролирующих органов в сфере охраны природы и использования природных ресурсов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707383
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1) О-60
 35. Коваленко Людмила Ивановна, Родионова Галина Михайловна, Чумакова Зинаида Васильевна, Зрелова Любовь Всеволодовна. Основы экологии и охраны природы: учебник для студ. фарм. вузов и фак. / А.П. Арзамасцев (ред.). — М. : Медицина, 2008. — 415с.
  В учебнике представлены основные понятия общей экологии и начальные сведения о специальной — фармацевтической — экологии. Изложены вопросы охраны окружающей среды химико-фармацевтическими предприятиями (водных объектов — от загрязняющих веществ сточных вод, атмосферного воздуха — от загрязняющих веществ промышленных выбросов; почвы, водных объектов и атмосферного воздуха — от отходов производства). Представлены материалы по загрязнению окружающей среды металлами, пестицидами, соединениями азота, радионуклидами. Рассмотрены теоретические и практические вопросы контроля и применения пищевых добавок: консервантов, красителей, усилителей вкуса, эмульгаторов и др. Обоснована необходимость применения и дана характеристика основных биологически активных добавок к пище — нутрицевтиков и парафармацевтиков. Учебник написан в соответствии с примерной программой по дисциплине "Основы экологии и охраны природы" 2004 г. и предназначен для студентов фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов, обучающихся по специальности 040500 — Фармация.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699779
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1) О-75
 36. Перепелиця Олександр Петрович. Екохімія та ендоекологія елементів: Довідник з екологічного захисту. — К. : НУХТ; Екохім, 2004. — 736с.
  У довіднику наведені дані про ізотопи елемента, автора його відкриття, вміст у земній корі, природні мінерали, фізико-хімічні константи, фізичні і хімічні властивості, методи одержання простих речовин, галузі застосування, джерела забруднення, вплив на довкілля, біологічну роль і міру токсичності. Описані різні металовмісні матеріали, в тому числі сплави, їх склад, призначення і забруднюючий вплив на харчові продукти. Повідомляється про хімічний склад їжі, вплив найважливіших хімічних елементів на організм людини через харчові продукти і воду, описані глобальні проблеми екології. У книзі розглянуті проблеми екологічної рівноваги, радіоактивних забруднень і охорони здоров'я людини. Розрахований на працівників громадських організацій екологічного, хімічного, медичного, біологічного і харчового напрямів, учнів старших класів шкіл і ліцеїв, вступників до навчальних закладів, учителів шкіл, студентів технікумів і вузів, медпрацівників, працівників установ громадського харчування, харчової, сільськогосподарської, металургійної та хімічної промисловостей, широкого кола читачів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА655694
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В1я2 П-27
 37. Павлов Андрей Николаевич. Воздействие электромагнитных излучений на жизнедеятельность: Учеб. пособие. — М. : Гелиос АРВ, 2002. — 224с.
  Учебное пособие написано на основе читаемого одноименного спецкурса; содержит оригинальный материал, отражающий последние достижения науки и не имеющий аналогов. Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов всех вузов, где изучаются курсы "Безопасность жизнедеятельности" и "Экология". Профессинальный интерес представляет для студентов вузов связи, медицинских и сельскохозяйственных вузов, кроме этого может быть использована в различных системах послевузовского образования, повышения квалификации и для широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА638731
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е 08 П-50
 38. Прохоров Борис Борисович. Экология человека: Терминологический словарь. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 476с.
  Экология человека — наука интегральная, возникшая на стыке многих дисциплин, довольно далеко отстоящих друг от друга. Словарь "Экология человека" включает более 1370 терминов и понятий. Он должен способствовать правильному и однозначному пониманию терминологии, используемой в научных публикациях, материалах средств массовой информации, юридических документах, заключений государственных и общественных экспертиз, касающихся условий жизни населения, загрязнения и деградации среды обитания человека, изменений общественного здоровья в результате воздействия внешних факторов. Словарь необходим преподавателям и студентам, экологам, географам, архитекторам-градостроителям. Он будет полезен и широкому кругу читателей — от общественных объединений "зеленых" до правоведов-экологов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА670372
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р Б1я2 П-84
 39. Региональные проблемы экологической экономики, логистики и предпринимательства: Междунар. науч. сб. / Российское отделение международного общества экологической экономики (ISEE); Саратовское региональное отделение Российской экологической академии / И.Б. Николаева (отв.ред.). — Саратов, 2000. — 140с.
  В сборнике освещены вопросы экологической экономики, логистики, предпринимательства и инновационной деятельности, имеющие важное значение для достижения устойчивого развития в регионе. Особое внимание уделено методологическим и пратическим основам управления экологическими рисками, процесса логистического планирования, расчета логистических затрат, логистического менеджмента. Сборник предназначен работникам и менеджерам, развивающим предпринимательство, а также аспирантам и студентам экономических специальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА627742
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)28 Р-32
 40. Рюмина Елена Викторовна. Анализ эколого-экономических взаимодействий / РАН; Институт проблем рынка {Москва}. — М. : Наука, 2000. — 157с.
  В монографии исследуются каналы взаимодействия экономики и природной среды, а также методы их регулирования. Подробно рассмотрены показатель экономического ущерба от экологических нарушений, существующие и предлагамые методы его оценки. Представлены пути модификации инструментов экономического анализа — национальных счетов, бухгалтерских балансов, моделей народного хозяйства и регионов — с целью включения в них экологической составляющей развития. В этом плане в системе возможных методов управления экономикой особое внимание уделено налогообложению и торговле разрешениями на выбросы- Теоретические разработки сопровождаются примерами их экспериментального применения в экономических расчетах. Для специалистов в области экономики природопользования, экономического анализа, преподавателей и студентов экономических вузов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА601054
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)28 Р-97
 41. Саймон Джулиан. Неисчерпаемый ресурс / Б.С. Пинскер (пер.с англ.). — Челябинск : Социум, 2005. — 797с. Книга посвящена экономике природных ресурсов и написана в ярком полемическом ключе. В ней показывается необоснованность экологического паникерства, распространенного в средствах массовой информации и общественном сознании. Автор бросает вызов заблуждениям о якобы критическом загрязнении окружающей среды современной технической цивилизацией, глобальном дефиците энергетических ресурсов и полезных ископаемых, пагубных последствиях иммиграции и "гибельности перенаселения".
  В книге развенчивается множество мифов, касающихся экономики природных ресурсов, и разоблачаются подтасовки, а иногда и прямой обман самозванных защитников окружающей среды. Джулиан Саймон настолько убедительно показал научную недобросовестность, а порой и личную материальную корысть экологических активистов, что стал для них врагом №1 после первого издания этой книги в 1981 г. На основе богатого статистического материала, при помощи количественного анализа и экономической логики автор на протяжении всей книги убедительно доказывает, что всевозможные ресурсы и источники энергии становятся менее дефицитными, мир делается все чище, продуктов питания производится все больше, рост населения идет всем на пользу. Книга содержит 147 графиков и рисунков и 12 таблиц.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43075
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1) С-14
 42. Браун Лестер Р., Флавін Крістофер, Френч Гіларі, Абрамович Джанет Н., Брайт Кріс. Стан світу 2000=State of the World 2000: Доповідь Інституту Всесвітнього Спостереження про прогрес до сталого суспільства / ВГО "Україна. Порядок денний на XXI століття"; Інститут сталого розвитку. — К. : Інтелсфера, 2000. — 312с.
  Пропонована широкому колу читачів публікація є перекладом українською мовою доповіді Інституту Всесвітнього Спостереження (Worldwatch Institute) за 2000 рік про прогрес на шляху до сталого суспільства. В цьому популярному та широко відомому у світі виданні, яке виходить щорічно починаючи з 1984 року, розглядаються найважливіші питання розвитку глобальної цивілізації в контексті ресурсного та екологічного потенціалу планети. Основна увага в цьому досліджені приділяється загрозам і викликам майбутньому людства напередодні XXI століття, а також перспективам розвитку світової економіки в процесі переходу до сталого — ресурсно та екологічно збалансованого — господарства. Перше українське видання "Стану світу" додається до тих, які вже опубліковані ЗО мовами в багатьох країнах світу протягом 1984-2000 рр. На сьогодні у США цей щорічник використовується як підручник у понад 1000 американських коледжах і університетах.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА617295
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08 С-76
 43. Сухарев Сергій Миколайович, Чундак Степан Юрійович, Сухарева Оксана Юріївна. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Л. : Новий Світ-2000, 2008. — 254с.
  У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано місце техноекології в питанні охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище. Зокрема, подано відомості про вплив виробництва на екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель. Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів захисту від них. Призначено для студентів та викладачів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Також рекомендовано як підручник на курсах підвищення кваліфікації вчителів, інженерно-технічних працівників, представників галузевих міністерств та держкомітетів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА708964
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 С-91
 44. Биосфера. Экология. Охрана природы: справочное пособие. — Киев : Наукова думка, 1987. — 524с.
  Изложены основные понятия, принципы и проблемы современной экологии. Представлены сведения об основных ингредиентах биосферы и ее экосистем в естественном состоянии и при антропогенном воздействии в процессе природопользования. Рассмотрены вопросы рационального использования природных ресурсов, формирования качества среды, координации природоохранных мероприятий в национальном и международном масштабах. Для широкого круга специалистов, занимающихся проблемами окружающей среды и охраны природы.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 459166
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Е08я2 С-95
 45. Толстоухов Анатолій Володимирович, Хилько Микола Іванович. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Знання України, 2001. — 333с.
  У XX столітті усі природні екосистеми зазнали потужного антропогенного тиску, який і призвів до загрози глобальної екологічної катастрофи. Людство спорадчо шукає виходу з цього загрозливого стану. У зв'язку з цим авторами здійснена спроба проаналізувати можливі шляхи екологічно безпечного розвитку, складнощі пошуку моделі усталеного розвитку цивілізації. В цьому плані пропонуються і обґрунтовуються найбільш фундаментальні загальнопланетарні політико-правові, соціокультурні та економіко-технологічні стратегічні завдання людства по врятуванню навколишнього природного середовища. Для природознавців, викладачів, аспірантів та студентів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА619621
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 Т-54
 46. Хомутинин Юрий Владимирович, Кашпаров Ввлерий Александрович, Жебровская Екатерина Ивановна. Оптимизация отбора и измерений проб при радиоэкологическом мониторинге / Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии. — К. : УкрНИИСХР, 2001. — 159с. Узагальнено результати досліджень, проведених УНДІСГР під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що стосуються основної і актуальної проблеми радіоекологічного моніторингу — репрезентативного відбору проб Грушу, рослин і молока, а також вимірювання проб, що мають суттєву об'ємну неоднорідність ("гарячі" частинки). Розглянуто питання оптимального планування відбору репрезентативних вибірок проб фунту, рослин і молока. Запропоновано методи розрахунку мінімально необхідних об'ємів вибірок для оцінки середніх значень контрольованих величин із заданою відносною похибкою.
  Книга розрахована на наукових співробітників, радіоекологів, аспірантів і студентів, що цікавляться проблемами радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА626578
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 Х-76
 47. Человек и среда его обитания: Хрестоматия:Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 032300 "химия" / Г.В. Лисичкин (ред.), Н.Н. Чернов (ред.). — М. : Мир, 2003. — 460с.
  В хрестоматию вошли статьи ведущих ученых — химиков, биологов, медиков, почвоведов, физиков, математиков, технологов, экологов, посвященные проблемам состояния среды обитания человека. Статьи были опубликованы в "Соросовском Образовательном Журнале". Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям, учителей общеобразовательных школ, а также для всех, кто интересуется проблемами охраны окружающей среды.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА640932
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 Ч-39
 48. Шимова Ольга Сергеевна, Соколовский Николай Корнеевич. Основы экологии и экономика природопользования: Учебник для студ. экон. спец. вузов. — 2.изд., перераб. и доп. — Минск : БГЭУ, 2002. — 368с.
  Представлен комплекс теоретических, методологических и прикладных аспектов общей экологии и экономики природопользования. Анализируются основные понятия и законы экологии, закономерности и принципы природопользования, эколого-экономические проблемы использования и охраны природных ресурсов. Рассматриваются наиболее сложные вопросы экономики природопользования. Особое внимание уделено исследованию экономического блока хозяйственного механизма природопользования и его совершенствованию: проблемам экономического стимулирования, финансирования, инвестирования экологической деятельности и его обоснованию и т.п. Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также научных и практических работников сферы экономики природопользования.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА638862
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)28 Ш-61
 49. Ашихмина Тамара Яковлевна, Кантор Г. Я., Васильева А. Н., Тимонюк В. М., Кондакова Л. В., Ситяков А. С.. Экологический мониторинг: учебно-метод. пособие для преподавателей, студ., учащихся / Тамара Яковлевна Ашихмина (ред.). — [Изд. 4-е]. — М. : Альма Матер; Академический Проект, 2008. — 414с.
  В книге впервые изложены основные принципы организации исследовательской работы студентов и школьников по изучению природных сред и объектов, предлагается прогорамма экспериментальной деятельности в форме экопаспорта территории микрорайона школы, приведены апробированные методики. В первой и второй главах помещены методические основы организации школьного экомониторинга. Основной материал книги ориентирован на студентов педагогических вузов, учащихся и учителей. Он включает методики, необходимые для реализации программы школьного экомониторинга и проведения других видов исследовательской работы в школе.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701148
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 1)Э-40
 50. Кораблева Алла Ивановна, Чесанов Леонтий Георгиевич, Долгова Татьяна Ивановна, Шапарь Аркадий Григорьевич, Огир Любовь Борисовна. Экологическая экспертиза и экологическая инспекция: Пособие / НАН Украины; Институт проблем природопользования и экологии ; Приднепровская гос. академия строительства и архитектуры ; Днепропетровская гос. горная академия ; Днепропетровская медицинская академия / Аркадий Григорьевич Шапарь (ред.). — Д. : Поліграфіст, 2002. — 220с.
  Посібник розрахований на студентів, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, а також популяризаторів екологічних знань. Вміщує теоретичний та практичний курс.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА628036
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 Э-40
 51. Голуб А. А., Маркандия А., Струкова Е. Б., Мэйсон П., Сафонов Г. В.. Экономика окружающей среды и природных ресурсов. Вводный курс: Учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Голуб (ред.), Г.В. Сафонова (ред.). — М. : ГУ ВШЭ, 2003. — 268с.
  В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы экономики окружающей среды и природных ресурсов. Даны основные понятия и концепции, подробно представлены методы и. инструменты управления качеством окружающей среды. Рассмотрены известные модели оптимального использования возобновимых и невозобновимых ресурсов и устойчивого развития экономики. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также для всех интересующихся проблемами управления качеством бкружающеи среды и использования природных ресурсов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА642509
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)28 Э-40
 52. Экология- ХХI век: Международный научный журнал / Всемирная экологическая академия; В. Манус (ред.) . — М., 2009 — рус.
  20 ЛЕТ ВСЕМИРНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ (1989-2009 гг.) № 5 (59), т. 9, 2009.9.5.
  Шифр зберігання журналу у залі періодичних видань НБУВ:Ж23413
 53. Кривошеин Дмитрий Александрович, Муравей Леонид Андреевич, Роева Наталья Николаевна, Шорина О. С., Эриашвили Н. Д.. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для студ. вузов / Леонид Андреевич Муравей (ред.). — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 447с.
  Представлен широкий круг общеэкологических проблем, ядром которых выступает идея коэволюции человека и биосферы. Пособие, направленное на формирование у обучающихся экологического мышления, содержит разделы по экологической безопасности, безопасности жизнедеятельности, источникам и уровням загрязнений биосферы, основам мониторинга, математическим моделям в экологии, а также экологическому менеджменту и экологическому праву. Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также менеджеров и руководителей экологических служб.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВА894
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Пп Е08 Э-40
 54. Экология производства: Научно- практический журнал / Министерство природных ресурсов РФ. ЗАО "Отраслевые ведомости"; А.Е. Чибисов (ред.) . — М., 2009.7. — рус.
  В НОМЕРЕ: Экологические приоритеты национальной безопасности; Проверки предприятий: новые формы документов; Исчисление размера вреда водным объектам; Сброс сточных вод: разъяснение Росводресурсов; Предоставление права пользования водными объектами; Нормативные правовые акты 2008 года; Экологические разрешения: позиция Ростехнадзора; Правоприменительная практика; Охрана атмосферного воздуха: законодательные и нормативные требования; Контроль выполнения требований по охране атмосферного воздуха; Нормативно-правовые основы возмещения вреда природным ресурсам и окружающей бреде; Отчуждение отходов 5-го класса опасности гражданам; Нормирование и мониторинг; Нормирование сбросов: ответы на вопросы водопользователей; Современные технологии и оборудование; Обезвреживание мышьяксодержащих отходов; Централизованное обезвреживание гальваношламов; Очистка воздуха от органических загрязнителей; Флотационная обработка угольной золы; Реконструкция цементного производства с учётом экологических тренований; Планомерная реализация экологической политики; IV Экологический форум журнала: встреча единомышленников.
  Шифр зберігання журналу у залі періодичних видань НБУВ: Ж25385
 55. Экология промышленного производства: Межотрасл. науч.-практ. журн. по отеч. и зарубеж. материалам / Государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно- исследовательский ин-т межотраслевой информации — федеральный информационно- аналитический центр оборонной промышленности"; . — М., 2009.4.
  В НОМЕРЕ: Разномазов В. М., Новиковский Н. М., Пономаренко В. О., Блажевич А. В., Величко Ю. И., Латышев А. В., Бессонов О. А. Рентгенофлуоресцентный элементный анализ подземных вод с помощью спектрометра на основе полного внешнего отражения Горохова И. Н., Куприянова Е. И. Использование космической инфор мации в дистанционном мониторинге урбанизированных экосистем; Лебедев В. В., Гансвинд И. Н., Горохова И. Н., Куприянова Е. И., Проку- ронов И. Б., Харитонов В. А. Структурирование экологической информации как необходимый этап создания баз данных информационно-управляющих систем;Вайнштейн Э. Ф. Возможные направления переработки систем, содержащих полимерные отходы, для решения энергетических задач. Голубин А. К, Максимович В. Г. Технологические резервы повышения эффективности функционирования подсистемы обращения с опасными отходами (на примере ртутьсодержащих отходов). Кудряшов В. Л. Применение мембранных процессов при переработке сточных вод и вторичного сырья спиртзаводов. Римарева Я В., Лозанская Т. И., Худякова Н. М. Способ промышленной переработки послеспиртовой зерновой барды в смесь кормовую. Тихонов М. И., Муратов О. Э. Альтернативный ядерно-топливный цикл: необходимость и актуальность. Корчагов С. А., Андронова М. М., Грибов С. Е., Яковлева О. Ю. Обоснование выбора древесных пород при целевом выращивании сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. Рефераты из проблемно-ориентированной базы данных ФГУП "ВИМИ". по экологии промышленного производства.Указатель материалов, опубликованных в 2009 г.
  Шифр зберігання журналу у залі періодичних видань НБУВ: Ж14654
 56. Семиноженко Владимир Петрович, Канило Павел Макарович, Остапчук Виктор Николаевич, Ровенский Александр Иванович. Энергия. Экология. Будущее / НАН Украины. Северо-Восточный научный центр ; Институт проблем машиностроения ; Харьковский национальный автомобильно-дорожный ун-т ; Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т" / Павел Макарович Канило (общ.ред.). — Х. : Прапор, 2003. — 462с.
  Викладені основні історичні етапи взаємодії людини і природи, дані про ресурсні можливості Землі, про локальні, глобальні і соціальні екологічні проблеми. Аналізуються перспективи вирішення найважливішої світової проблеми — збереження життя на Землі на основі нового політичного мислення, екологізації економіки і гармонізації відносин між людиною та природою. Книга охоплює всі найбільш, важливі розділи сучасної екології як науки та світогляду з проблем виживання. Фатальності екологічної кризи протиставляються принципи та умови екологічно орієнтованого соціально-економічного розвитку суспільства. Розрахована на студентів і аспірантів вищих технічних учбових закладів, фахівців, а також на широкий загал читачів, які цікавляться питаннями екології, охорони навколишнього середовища та раціонального природовикористання.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА635571
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Б1 Э-65

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138