Українська мова. Культура. Стиль.

Культура мови — рівень володіння нор­мами усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майс­терне використання мовно-виражальних засо­бів залежно від мети й обставин спілкування. Наука про культуру мови — окрема галузь мовознавства, яка, використовуючи дані історії літературної мови, граматики, лексикології, стилістики, сло­вотвору, виробляє наукові критерії в оцінці мов­них явищ.

Важливими складовими частинами культури мови є ортологія, лінгвостилістика (функціональна та експресивна оцінка мовних засобів). Головне завдання культури мови — виховання навичок літературного спілкування, засвоєння і стабільне використання літературних норм у слововжитку, граматичному оформленні мови, у вимові та наголошуванні, неприйняття спотвореної мови або суржику.

Культура мови безпосередньо пов'язана із станом нормування, кодифікації літературної мови, відбитим у словниках, граматиках, практичних курсах мови. Регулювальна функція культури мови полягає, зокрема, в досягненні діалектичної рівноваги між нормативною та історичною граматикою, між практичними і теоретичними курсами мови. Вона по різному реагує на закономірності усної і писемної мови.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Буяльський Болеслав Адамович, Оверчук Антоніна Василівна. Як ми спілкуємося: Мовленнєвий етикет українського народу / Вінницьке обласне об'єднання ВУТ "Просвіта". — Вінниця : Велес, 2001. — 96с.
  У книзі розглянуто питання культури мовлення у зв'язку із загальною культурою людини, проблеми відродження та розвитку кращих традицій української мовленнєвої поведінки. Автори з'ясовують свої спостереження стосовно сучасного мовленнєвого етикету в Україні. Їхні поради стосуються взаємин у сфері побуту, під час навчання, на виробництві, у родині тощо. Розрахована на викладачів, вчителів, студентів, учнів старших класів, менеджерів — усіх, кого цікавить культура мови та спілкування.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: АО261762
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 Б-94
 2. Винницький Василь Михайлович. Українська акцентна система: становлення, розвиток. - Л. : Бібльос, 2002. — 576с.
  У монографії Василя Винницького, доктора філологічних наук, професора, досліджено становлення і розвиток акцентної системи української мови від XVI ст. до нашої доби. Висвітлено акцентуацію основних лексико-граматичних розрядів (іменників, прикметників, дієслів, прислівників), виділено акцентні типи у морфологічних класах відмінюваних слів, проаналізовано закономірності сучасної акцентуації, визначено тенденції розвитку наголосу, з'ясовано етимологічні чинники варіантного наголошування, уточнено і подано рекомендації щодо сучасної норми акцентування; схарактеризовано національну специфіку українського наголосу. Дослідження є новим напрямком в акцентології: аналіз акцентуації лексем на матеріалі поетичного мовлення (використано біля 500 тис. прикладів, дібраних із творів 75 поетів).Для лінгвістів, викладачів, аспірантів, студентів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА637734
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 В-48
 3. Вихованець Іван Р., Городенська Катерина Г.. Теоретична морфологія української мови / Іван Р. Вихованець (ред.). — К. : Університетське видавництво "Пульсари", 2004. — 398с.
  У теоретичному курсі описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови. Розглянуто з позиції функціонально-категорійної граматики центральні питання морфології: морфологічні одиниці й типи морфологічних категорій; функції морфологічних одиниць і категорій; взаємозв'язки морфології, синтаксису і словотвору. Апробовано теоретичні засади нової академічної граматики української мови. Призначено для мовознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів, учителів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс38747
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-1/-7 В-54
 4. Гнатюк Л.П., Бас-Кононенко О.В. Українська мова. Особливості практичного застосування. — К.: Знання-Прес, 2006. — 259 с.
  У пропонованому посібнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Його перевагою є системний виклад матеріалу, який органічно поєднується з практичними завданнями різноманітного характеру. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєння теорії, а й сприяють узагальненню і систематизації набутих у школі знань, глибшому розумінню внутрішніх закономірностей мови, спонукають читача до пошуку шляхів розв'язання поставлених творчих завдань. Книга буде корисною всім, хто прагне досконало володіти сучасною українською літературною мовою, її лексичним і фразеологічним багатством, знати норми орфоепії, орфографії, граматики та стилістики і вміти свідомо застосовувати їх на практиці.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680477
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 1)Г-56
 5. Горбачук Василь Тихонович. Барви української мови. — К. : KM Academia, 1997. — 272с.
  Історія української мови, переслідуваної і викорінюваної віками, її роль у формуванні національної свідомості — цій темі присвятив автор свою багатолітню працю. Зібрані ним документи схвилюють кожного, кому небайдужа наша історія та культура. У хрестоматійній частині книжки вміщені поетичні та прозові тексти, в яких звучить щира любов авторів до барвистої, незнищенної, тепер уже державної, української мови.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА576831
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-0 Г-67
 6. Гримич Марина, Непийвода Наталія, Різун Володимир. Українська мова щодня. Початковий рівень: Навч. посібник / Міжнародний фонд "Відродження" / Ігор Осташ (ред.). — К. : Заповіт, 1998. — 160с.
  Це — перший ілюстрований навчальний посібник з української мови для іноземців, написаний за новими зарубіжними і вітчизняними комунікативними методиками. В його основі — матеріали авторів за час їхнього викладання в Міжнародній школі україністики та Корпусі миру США. Підручник побудований за принципом: від елементарного до складного. Автори свідомо уникали будь-якого пояснення засобами мови-посередника. Словникові проблеми частково розв'язуються ілюстраціями. Розрахований на широке коло іноземців, які мешкають в Україні, або збираються приїздити сюди у справах бізнесу чи туризму.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА586308
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-92/94 Г-84
 7. Гуць М. В" Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. — К: Міжнародна агенція "Вее2опе", 2004. — 336 с.
  Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів ділового спілкування, мовного й ділового етикету, етикету різних країн, розглядаються моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини. Вправи для роботи над мовою мають на меті вдосконалення правописних навичок. Ґрунтовно викладено правила складання й оформлення найуживаніших ділових паперів. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних службовців, а також стане в пригоді тим, хто прагне вдосконалитись у мовній майстерності в аспекті професійного спілкування.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА649062
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/94 Г-97
 8. Ділова українська мова: Навч. посіб. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; За ред. О.Д. Горбула. — 6-те вид., випр. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2007. — 222 с.
  Розкриваються основні вимоги до ділових паперів, наводяться найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила оформлення їх, завдання для самоконтролю. Теоретичний матеріал вдало поєднується з практичними рекомендаціями щодо оформлення документів. Посібник устаткований російсько-українським словником та тлумачним словником найбільш уживаних термінів. Розраховано на студентів вищих технічних і технологічних навчальних закладів, ділових людей, підприємців, керівників підприємств і організацій, державних службовців, усіх, кому доводиться мати справу з діловим листуванням або оформленням документів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685734
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/94 Д-46
 9. Дудик П. С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр "Академія", 2005. — 368 с. (Альма-матер)
  Навчальний посібник містить загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. У ньому також розглянуто стилі, жанри, форми мови, висвітлено проблематику стилістики усної й писемної форм сучасної української літературної мови, сутність стилістики мовних одиниць. З урахуванням сучасних потреб і тенденцій вивчення стилістики системно проаналізовано комунікативні якості мовлення. Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, журналістів, усіх, для кого важливий високий рівень культури українського слова.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА658765
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 Д-81
 10. Зорівчак Роксолана. Боліти болем слова нашого... / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. — 296с.
  Ця книжка — роздуми про рідну мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні своєрідності, про історію українського художнього перекладу, про сприйняття нашої літератури в світі. Сподіваємось, вона стане в пригоді найширшим колам читачів — усім шанувальникам рідного слова, усім тим, хто любить мову, прагне постійно збагачувати і відшліфовувати своє мовлення.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА671865
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4 З-86
 11. Калєтнік Антоніна Андріївна. Неокласична неологія: лінгвістичний статус: монографія. — К., 2008. — 304с.
  Монографію присвячено лінгвістичному аналізу неології в поетичній спадщині київських неокласиків — Миколи Зерова, Михайла Драй-Хмари, Максима Рильського, Павла Филиповича, Юрія Клена. Природу, словотвірні особливості, функції неокласичної неології розглянуто в широкому контексті української літературної традиції, що є репрезентативним складником національної культури. Розраховано на мовознавців, літературознавців, культурологів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку українського літературного слова.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА710966
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-1/-7 К-17
 12. Клименко Ніна Федорівна, Карпіловська Євгенія Анатоліївна, Кислюк Лариса Павлівна. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: [монографія] / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. — К. : [Видавничий Дім Дмитра Бураго], 2008. — 335с.
  У монографії розглянуто поповнення та оновлення словникового складу української мови упродовж останніх двох десятиріч; зокрема, нові концептуальні поля лексики, подальшу диференціацію функціональних стилів мови та їхню інтеграцію, перехід слів з одного стилю в інший завдяки термінуванню і детермінуванню лексики, явища конкурування варіантних і синонімічних номінацій, загальні тенденції її розвитку як мови незалежної Української держави. Показано зростання кількості абстрактних іменників, складних слів, процеси інтелектуалізації (окнижнення) мови і зімкнення їх з емотивністю мови. Висвітлено роль словотворення у сучасній українській номінації, зовнішні та внутрішні чинники появи неологізмів, неозапозичень, нових значень у відомих словах (неосемантизмів), формування нових кореневих та словотвірних гнізд, збільшення фонду словотворчих засобів мови, особливості їхнього функціонування в текстах. Для мовознавців, викладачів, аспірантів та вчителів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА709489
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-1/-7 К-49
 13. Коваль Алла Петрівна. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійського походження в українській мові. — К. : Либідь, 2001. — 312с.
  Біблія — найпоширеніша у світі книжка, з якої наш народ протягом століть поповнював фразеологічний запас української' мови, збагачуючи її. Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким і є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час їх існування в українській мові; усі наявні значення висловів ілюструються цитатами з творів українських письменників.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА607390
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 К-56
 14. Козирський Володимир, Шендеровський Василь. За правдиве назовництво українське. — К. : Рада, 2003. — 208с.
  Нова книга відомих українських науковців Володимира Козирського і Василя Шендеровського складається з авторських есеїв, статей, інтерв'ю, що стосуються неперехідної й досі болючої тематики долі української наукової мови в нашій державі й нашім суспільстві. Проблеми української наукової лексики, термінології, правдивого українського правопису, мовної культури взагалі — ось предмет, що його зацікавлено, поважно аргументовано, часом емоційно обговорюють автори, щиро й відкрито подаючи читачеві свої міркування й запрошуючи до неупереджених самостійних роздумів. Для науковців, мовників і мовців, широкого читацького загалу, українського передовсім.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА639808
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-1/-7 К-59
 15. Кононенко Віталій Іванович. Мова. Культура. Стиль: Зб. ст. / АПН України; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника — К.; Івано-Франківськ : Плай, 2002. — 459с.
  У книжці відомого мовознавця і лінгводидакта Віталія Кононенка вміщено статті різних років, що друкувалися в журналах, збірниках і інших виданнях як в Україні, так і за її межами. У центрі уваги автора — українська мова в її структурних, семантичних і стилістичних виявах і функціях, в художньому слові і перекладі, в зв'язках із народною культурою і національно-культурними процесами. Окремий розділ книжки присвячений вивченню української мови на етнологічних засадах. Розраховано на науковців, викладачів, студентів і вчителів, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку української мови.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА637542
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4 К-64
 16. Коць-Григорчук Лідія. Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору. — Нью-Йорк; Л., 2002. — 268с.
  У праці виявлено й теоретично узагальнено результати лінгвістично-географічних досліджень Л.Коць-Григорчук та вказано на можливості їх практичного використання в мовознавчих і позамовознавчих студіях. Авторка по-новому трактує співвідношення суб'єкт/об'єкт у лінгвістичних дослідженнях, вказує на взаємодію статичного й динамічного в українському діялектному просторі; на формування, існування й занепад у ньому мовотворчих і діялектотворчих ядер просторових конструкцій; на специфіку українських зон дІялектних вібрацій тощо. Метод накладання ареалів діялектних рис уможливив дослідження синтагматичної акцентуації, південно-західної парокситонези, другого повноголосся, посприяв визначенню місць походження діячів української середньовічної культури. Запроваджений у праці метод перевіряння простором мовних особливостей допоміг зрозуміти їх просторову взаємозумовленість і на цій основі переглянути деякі, навіть усталені в українському мовознавстві, положення та гіпотези.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС36699
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 К-75
 17. Кравець Лариса Вікторівна. Стилістика української мови: Практикум: Навч. посібник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / Любов Іванівна Мацько (ред.). — К. : Вища школа, 2004. — 200с.
  Подано практичний матеріал з курсу стилістики української мови до розділів "Фоностилістика", "Лексичні засоби стилістики", "Стилістика фразеологічних одиниць" та "Стильові різновиди сучасної української мови". Різноманітні за змістом і формою виконання вправи та завдання орієнтують студентів на глибоке осмислення змістової і стилістичної структури текстів, формування поняття стилістичного потенціалу мовних одиниць різних рівнів, сприяють виробленню вміння використовувати мовні засоби відповідно до теми, мети і сфери спілкування. Посібник завершує короткий "Словник лінгвостилістичних термінів". Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА654983
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 К-78
 18. Дзюбишина-Мельник Н. Я., Дужик Н. С., Єрмоленко С. Я., Ленець К. В., Пустовіт Л. О.. Культура мови на щодень / НАН України; Інститут української мови / С.Я. Єрмоленко (ред.). — К. : Довіра, 2000. — 170с.
  У посібнику вміщено практичний матеріал із складних випадків сучасної літературної норми — труднощі вибору слів, утворення граматичних форм, наголошування. Читачі дізнаються про значення й правильне вживання деяких слів, скористаються російсько-українським словничком поширених мовних зворотів. Призначений для широкого кола читачів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао260918
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-49 К-90
 19. Кучеренко Ілля Корнійович. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 2. вид., уточнене й доп. — Вінниця : Поділля- 2000, 2003. — 464с.
  З позицій теорії відображення розглядаються принципові питання граматичної теорії: слово як значуща одиниця морфології, граматичні значення й граматичні категорії, частини мови. Здійснено докладний критичний аналіз традиційної номенклатури частин-мови, принципів їх виділення та обґрунтовано класифікацію частин мови, запропонованої автором. У контексті названої теорії розкриваються складники класифікації -частини мови — в їх основних рисах і досить докладно описуються іменник, дієслово і прислівник. Розкриваючи внутрішню суперечливість традиційної класифікації, автор подає критичний аналіз мовних явищ, відомих у граматиках під назвами "займенник", "звертання", "дієприслівник", "дієприкметник", "категорія стану", "модальні слова", "прийменник". У праці послідовно висвітлюється суть реального значення кожного з них, особливості граматичного оформлення й функціонування в реченні, встановлюється їх місце в системі частин мови. Для студентів, аспірантів, викладачів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА659324
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-1/-7 К-95
 20. Русанівський В. М., Лисиченко Л. А., Єрмоленко С. Я., Чередниченко О. І., Бацевич Ф. С.. Літературна мова у просторі національної культури / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Л.І. Шевченко (відп.ред.). — К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2004. — 132с.
  Аналізу складного комплексу проблем, статусу, системної організації та функціонування літературної мови у просторі національної культури присвячено дослідження українських мовознавців. Ставляться й аргументуються дискусійні питання тенденцій розвитку літературної мови, екстра- й інтралінгвальної мотивації її норм, зумовленості стилів і мовних жанрів історичними умовами культурного і соціального розвитку українського народу, впливу на функціональні можливості мови новітніх нейролінгвістичних технологій та ін. Книга складається з матеріалів круглого столу і наукових праць, присвячених визначеній проблемі, Для філологів, істориків, філософів, культурологів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА655082
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4 Л-64
 21. Максименко Василь Федорович. Сучасна ділова українська мова: зразки ділової та спеціаліз. документації, уклад. і оформ. док., ділове листування, орфографія і правопис, організація роботи з док.:підручник для ВНЗ. — Х. : Торсінг Плюс, 2007. — 445c.
  Сучасна людина так чи інакше долучена до наукової чи виробничої сфери, тому все актуальнішим стає вивченйя основ ділового мовлення. Новий підхід до мовної підготовки у вузі, без сумніву, забезпечить і посилення зацікавленості майбутніх фахівців в опануванні курсу "Ділової української мови". Пропонований посібник містить загальні мовні норми та характеристику функціональних етилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки документів, їх класифікацію, складники й вимоги до укладання й оформлення. Правила в розділі "Орфографія" враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ "Ділове листування" містить основні вимоги та правила ведення ділової кореспонденції. Додатки містять: словничок слововживання; графічні скорочення слів і словосполучень; російсько-український словник типових мовних зворотів та найуживаніших канцеляризмів, словничок слів з літерою г, переклади власних назв. Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686110
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 1)М-17
 22. Мацько Любов Іванівна, Кравець Лариса Вікторівна. Культура української фахової мови. — К. : Академія, 2007. — 360с.
  Навчальний посібник створено відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій. У ньому розглянуто загальні відомості з курсу культури сучасної української мови, стилістичну диференціацію сучасної української мови, специфіку професійної, наукової і ділової мови, текстові норми наукового та офіційно-ділового стилів, правила оформлення наукової роботи і ділових паперів. Особливу увагу приділено культурі публічного виступу, діалогу, етиці мовного і професійного спілкування.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686671
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 М-36
 23. Мех Наталія Олександрівна. Інтерпретація концептів слово, мова в українській культурній традиції: монографія / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2008. — 211c.
  Пропонована монографія є дослідженням концептів слово та мова з погляду розгортання їх значеннєвої динаміки. У монографії зроблено спробу проаналізувати зазначені концепти у фрагментах художньої та релігійної картин світу, зокрема у поетичних текстах XX ст. та в українському релігійному просторі XIX — XX ст. Здійснено зіставний аналіз словникових тлумачень імен концептів слово та мова, продемонстровано мовну реалізацію даних концептів у художніх текстах В.Сосюри, А.Малишка, М.Рильського, В.Симоненка, Б.Олійника, С.Крижанівського, Б.Бойчука, Б.Лепкого, П.Карманського та у текстах Біблії, подано типологічну характеристику концептів слово й мова та аналіз цих понять у богословському енциклопедичному знанні. Детально розглядається співвідношення концептів слово, мова та культурологеми серце. Дана праця може бути корисною лінгвістам, літературознавцям, культурологам, історикам мови та культури, аспірантам, студентам філологічних спеціальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702767
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 М-55
 24. Мех Наталія Олександрівна. Структура лексико-семантичного поля "мова-слово" в українській поетичній мові XIX- початку XX ст. / НАН України; Інститут української мови. — К. : Ін-т української мови, 2001. — 182с.
  У монографії досліджено семантичні взаємозв'язки багатозначних лексем мова, слово, думка, дума, пісня на прикладі мови поезії Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. Здійснено типологічне зіставлення лексико-семантичного поля "мова-слово" у загальномовному та індивідуально-авторському словниках; встановлено лексико-семантич-ні варіанти концептуальних лексем слово, мова: 1. "характерна ознака народу, його рідна мова"; 2. "поетична словесна творчість". Парадигматично-синтагматичні ознаки одиниць лексико-семантичного поля підтверджують ключову позицію лексеми слово в мовотворчості Тараса Шевченка та Івана Франка, лексем слово і пісня в мовотворчості Лесі Українки. Розрахована на філологів, літературознавців, інших фахівців з проблем української мови, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА607875
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 М-55
 25. Мосенкіс Ю. Л. Українська мова у євразійському просторі: Трипільська генеза милозвучності та віддалені родинні зв'язки. — Київ: Видавничий дім А+С, 2006. — 224 с.
  У праці здійснено докладне вивчення різноманітних аспектів проблеми милозвучності української мови на тлі подібних чи, навпаки, контрастних явищ інших мов і зроблено спробу з'ясувати джерела цього явища. Зроблено окремі спостереження щодо ролі ритміки мовлення залежно від форми текстів (поезія/проза) та їніх ф ункціональних особливостей (із виокремленням сакральних текстів). Досліджено віддалені родинні зв'язки української мови. Книга розрахована на фахівців у галузі української філології та загального мовознавства.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА672097
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-0 1)М-81
 26. Наливайко Степан Іванович. Тисяча найновіших тлумачень давніх українських назв, імен, прізвищ (на індоіранському матеріалі): довідник / НДІ українознавства; Національний гуманітарний проект "Україна: у вимірі тисячоліть". — К. : Євшан-зілля, 2008. — 357с.
  Українська мова й українська земля зберігають надзвичайно архаїчні слова, назви, імена, терміни, поняття, які народ проніс крізь тисячоліття і які містять унікальну, винятково важливу й значущу інформацію. У них сконденсована пам'ять народу про свої правитоки, і коли їх сумлінно прочитати й належно пояснити, вони проливають яскраве світло на етногенезу, історію, уявлення і вірування, філософські, суспільно-державні й морально-етичні засади українців. І засвідчують, що українська мова й духовна культура сягають тисячолітніх часових глибин, що українська історія творилася разом з історією найдавніших цивілізацій світу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 715072
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 Н-23
 27. Нечволод Любов Іванівна. Сучасний український правопис:комплексний довідник:правила, коментарі, приклади, винятки. — 3-тє вид., випр. та доп. — Х. : ПП "Торсінг плюс", 2007. — 224с.
  Правопис-довідник — науково-популярне видання. У ньому представлено основні відомості з різних розділів лінгвістики, зокрема з фонетики, графіки, морфології й синтаксису, з урахуванням змін, внесених до українського правопису 1993 року. Теоретично-граматичний матеріал здебільшого втілено в схеми й таблиці, що забезпечить ефективність використання довідника. Значну увагу приділено важким питанням орфографії та пунктуації, винятки з праїшл окреслено спеціальними позначками. У кінці довідника подано зразки лінгвістичного аналізу самостійних і службових частин мови, синтаксичного розбору простих і складних речень. Видання адресується широкій читацькій аудиторії: студентам, учням, учителям шкіл різного типу, працівникам закладів масової інформації, всім тим, хто прагне удосконалити свою мову і культуру спілкування.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686367
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-49 Н-59
 28. Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. Київ, Наукова думка, 1992. — 416 с.
  У монографії досліджуються походження і розвиток масиву давньоруської лексики для позначення предметів і явищ навколишнього середовища. Вивчаються словникові системи, пов'язані з буттям, простором і часом, будовою всесвіту, землі, а також географічна, метеорологічна, ботанічна, зоологічна та інша номенклатура X-XIII ст. Досліджується доля успадкованої давньоруської лексики в українській (літературній та діалектній) мові протягом усього її розвитку. Для славістів, істориків східнослов'янських мбв, етимологів, лексикологів, природознавців, викладачів і студентів гуманітарних факультетів вузів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної культури.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА546833
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 Н-67
 29. Олійник Ольга Борисівна. Світ українського слова: Навч. посібник / Інститут українознавства Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К. : Хрещатик, 1994. — 416 с.
  Навчальний посібник розрахований на вчителів, студентів, учнів, лекторів, на всіх, хто цікавиться питаннями культури української мови.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА558984
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 О-54
 30. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. Київ, "Наукова думка" ,1976.- 288 с.
  У монографії висвітлюються проблеми нормалізації сучасної української літературної мови в її стилістичних різновидах: розкривається залежність літературної норми від суспільно-історичних і мовних факторів,; визначаються основні критерії літературних норм; на великому конкретному матеріалі розглядаються питання класифікації норм у науковому, публіцистичному, художньому та інших стилях.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА280741
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 П-32
 31. Півторак Г.Українці: звідки ми і наша мова. Київ, Наукова думка, 1993. — 200 с.
  У монографії розглядаються джерела мовно-історичних відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов'ян, перші слов'янські племена й ранньослов'янські культури, роль скіфів у нашій історії, формування південноруських союзів племен як етнічної основи українського народу, виникнення найважливіших діалектних рис, що стали характерними особливостями української мови, пояснюються причини й передумови сучасного діалектного поділу української мови. Подаються відомості про виникнення писемності у східних слов'ян, простежується розвиток двох писемно-літературних мов у Київській Русі — церковнослов'янської та давньоруської, аналізуються мовні особливості творів давньоруської літератури. Для найширшого кола читачів, зацікавлених походженням українського народу й історією української мови.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА557635
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-0 П-32
 32. Пізнюк Леся Володимирівна. Лінгвістичні основи документознавства: навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 356с.
  У посібнику розглянуто основні аспекти вживання української мови в офіційно-діловому мовленні: від загальних мовних питань щодо правописних, морфологічних та синтаксичних норм до характеристики текстів офіційних документів; зокрема увагу зосереджено на особливостях функціонування мови у різних документах, розглянуто їхню структуру та схарактеризовано мовну специфіку. Також посібник містить практичні завдання, тестові питання для контролю знань, термінологічний словник, додатки. Навчальний посібник може бути використаний як для дистанційної, так й інших форм навчання. Орієнтований на студентів вищої школи, зокрема, спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність", широке коло читачів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685421
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-92/94 П-32
 33. Плотницька Інна Михайлівна. Ділова українська мова у сфері державного управління: Навч. посіб. / Українська Академія держ. управління при Президентові України. — К. : Вид-во УАДУ, 2000. — 192с.
  У посібнику розглядаються особливості усного і писемного ділового мовлення, граматичні парадигми частин мови у ділових паперах, подаються зразки і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших у діловодстві мовних зворотів, типових помилок. Розрахований на слухачів Української Академії державного управління при Президентові України, Інституту підвищення кваліфікації кадрів, державних службовців, усіх тих, хто цікавиться проблемами української мови та бажає підвищити свою мовну культуру.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА600732
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-92/94 П-39
 34. Пономарів Олександр Данилович. Культура слова. Мовностилістичні поради: навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. ВНЗ — Вид. 3-тє, стер. — К. : Либідь, 2008. — 239с.
  У книзі даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства. Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699280
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 1)П-56
 35. Пульс лінгвістичної науки: Анатолій Загнітко / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка / І.Р. Вихованець (ред.), В. Ткачук (уклад.), М. Кушмет (уклад.). — Т. : Медобори, 2008. — 136c.
  Подано теми кандидатських і докторських дисертацій, наведено плани робіт дослідників, які займались науковим пошуком під керівництвом професора А.П. Загнітка. Розкрито актуальність, мету, завдання кожного дисертаційного дослідження. Видання буде корисним для всіх, хто займається проблемами граматики (теоретичної, функціональної, когнітивної, релятивної, валентної, ідеографічної, референційної, відмінкової, контрастивної та ін.), стилістики, термінознавства, словникарства, лінгвістики тексту та цікавиться поетичним мовленням. Адресоване науковцям, магістрам, спеціалістам, бакалаврам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться проблемами розвитку лінгвально-теоретичної і мовознавчо-прикладної думки. Вступна стаття "Творчість — над усе" — члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора — Івана Вихованця.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703441
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4 П-88
 36. Радевич-Винницький Ярослав. Україна: від мови до нації. - Дрогобич : Відродження, 1997. — 359с.
  У книзі розглядаються історіософські, соціально-політичні, культурологічні, етнопсихологічні та ін. проблеми буття нації крізь призму мови як домінантної ознаки етнічних і етно-політичних спільнот. У широкому світовому контексті екзистенції цих спільнот висвітлюється центральне питання книги: "Який сенс має існування українців як нації у світі?" Видання адресоване науковцям, викладачам і студентам, політикам, усім, хто цікавиться національними проблемами і долею України.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА575292
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-0 Р-15
 37. Русанівський В. М.. У слові — вічність: (Мова творів Т.Г.Шевченка) / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. — К. : Наукова думка, 2002. — 239с.
  Якщо ви хочете докладніше довідатись, на якій діалектній базі формувалася поетична мова Т. Шевченка, щоб потім стати основою загальнонаціональної літературної мови, якщо вас цікавить, як з кріпака наш поет піднявся до високоерудованої людини свого часу, якщо вам треба пізнати джерела творчості Кобзаря, прочитайте цю книжку. Заодно ви дістанете відомості про символи, які пронизують творчість Т. Шевченка, про специфіку інших жанрів його літературної творчості, про коло творчих особистостей, до якого він належав, про книжки, які він читав. Але головне — ви відчуєте аромат слова і поєднань слів, якими творився неповторний світ його поезії, що стала вічністю. Книжка призначена філологам — науковцям, викладачам, студентам та широкій громадськості.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА630143
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-1/7 Р-88
 38. Стахів Марія Олексіївна. Український комунікативний етикет:навч.-метод. посібник. — К. : Знання, 2008. — 245с.
  У навчально-методичному посібнику розглянуто найактуальніші питання комунікативного етикету. Коли і як привітатися, попрощатися? До кого і в якій формі звернутися, що і кому побажати? Які невербальні засоби використати у спілкуванні? Відповіді на ці запитання Ви знайдете у посібнику, а також довідаєтеся про те, як навчити інших користуватися мовленнєвим етикетом, щоб досягти успіху в процесі комунікації, матимете змогу перевірити, чи володієте Ви мовленнєвим етикетом на належному рівні. Цьому сприятиме також подана система комунікативно зорієнтованих вправ. Для студентів педагогічних та інших гуманітарних факультетів, викладачів, аспірантів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 699275
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-92/94 1)С-78
 39. Стоян Людмила Макарівна. Українська мова: Посібник з орфографії та пунктуації. — 2. вид., доп. — К. : Наукова думка, 2000. — 102с.
  У посібнику викладено основні правила української орфографії та пунктуації з урахуванням шкільного програмового матеріалу. Подано ілюстрації з творів художньої літератури. Посібник адресовано учням старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, слухачам підготовчих відділень, абітурієнтам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА601210
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-92/94 С-82
 40. Григор'єв О. М., Доломан С. Є., Лисенко Ю. В., Макаренко Є. А., Мамалига А. І., Марчук Н. Й.. Сучасна українська мова: підруч. для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / Олександр Данилович Пономарів (ред.) — Вид. 4-те — К. : Либідь, 2008. — 487c.
  У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального мовознавства. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам формування одиниць зв'язного мовлення та основам пунктуації. Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА695288
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 1)С-91
 41. Терлак Зеновій, Сербенська Олександра. Украинский язык для начинающих=Українська мова для початківців. — 2.вид., доп. — Л. : Світ, 2000. — 262с.
  Предлагаемое пособие поможет внимательному читателю ознакомиться с фонетической структурой украинского языка, познать особенности его грамматической системи, овладеть определенным запасом слов и фразеологических оборотов. Оно можст быть использовано для дальнейшего совершенствования знаний, для выработки навыков овладения украинской речью. Книга рассчитана на тех, кто знаст русский язык в обьеме средней школы и для кого изучение украинского языка — это не только необходимость, но и потребность познать культуру одного из великих славянских народов, приобщиться к его духовному миру.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599390
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-92/94 Т-35
 42. Ткач Людмила Олександрівна. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ- на початку ХХ ст. / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2000. Ч. 2 : Джерела і соціокультурні чинники розвитку. — Чернівці : Рута, 2007 — 702с.
  У другій частині монографії "Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст." (перша частина "Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст." Частина 1: Матеріали до словника" вийшла в Чернівцях 2000 р.) подано аналіз суспільно-політичних чинників функціонування української мови в кінці XIX — на початку XX ст. та їх впливу на її розвиток у галицько-буковинському середовищі. Головну увагу приділено Буковині та буковинським Джерелам української літературної мови кінця XIX — початку XX ст. — періодичним виданням, творам красного письменства, епістолярію, підручникам, словникам тощо. Мову цих текстових джерел досліджено з погляду відображення в них явищ мовної інтерференції, характерних для західноукраїнського середовища названого періоду, проте зумовлених давніми традиціями розвитку української літературної мови — спільними як для східноукраїнських, так і для західноукраїнських теренів. Під новим кутом загальноукраїнських зв'язків досліджено лексику творів Ю. Федьковича, О. Кобилянської, О. Маковея, Т. Галіпа, І. Франка, П. Куліша, М. Старицького, Лесі Українки та багатьох інших українських письменників нового і новітнього періодів розвитку української літературної мови. Зіставлювальним тлом для дослідження особливостей західноукраїнського слововжитку, відображених у творах та листуванні буковинських письменників, виступають також лексикографічні джерела (Лексикон словенороський" П. Беринди, "Словник української мови кінця XVI — першої половини XVII ст.", "Малоруско-німецкий словар" Є. Желехівського та С. Недільського, "Словарь української мови" за редакцією Б. Грінченка, "Словар чужих слів" 3. Кузелі і М. Чайковського, "Український стилістичний словник" І. Огієнка, "Російсько-український словник" Української Академії Наук за редакцією А. Кримського та С. Сфремова, одинадцятитомний "Словник української мови" та ін.). Дослідження такого роду виконане в українському мовознавстві вперше. Для мовознавців — науковців, викладачів, студентів, а також для широкого кола філологів й усіх тих, хто цікавиться проблемами історії української літературної мови, формування й нормування її лексичного фонду та міжмовними зв'язками.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА343420/2
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-0 Т-48I
 43. Ткаченко Орест Борисович. Українська мова і мовне життя світу / НАН України ; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. — К. : Спалах, 2004. — 272с.
  Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труді її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвісг культурологічне тощо) в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. Наг в популярній формі книга призначається всім шанувальникам української мови, і перед представникам суспільних наук.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА657158
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4-0 Т-48
 44. Токарська Антоніна Семенівна, Кочан Ірина Миколаївна. Українська мова фахового спрямування для юристів:підручник. — К. : Знання, 2008. — 413c.
  У підручнику висвітлено основні питання української мови фахового спрямування через призму мовних норм, що сприятиме підвищенню культури мовлення юристів, поглибить їх знання рідної мови. Проаналізовано всі типи норм сучасної мови на практиці, використання усталених термінів, що характеризують професійні ситуації у галузі правоохоронної діяльності. Для курсантів, студентів, викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів правничого профілю.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700023
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 Т-51
 45. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Документи і матеріали / Друзі Товариства ім. Григорія Ващенка / Лариса Масенко (ред.), Лариса... Масенко (упоряд.). — 2.вид., доп. — К. : Вид. дім "КМ Академія", 2006. — 400с.
  У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики московського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. Розкривається специфіка лексикографічної, термінологічної й правописної практик радянського періоду, метою яких, починаючи з 30-х років, було поступове вилучення вагомих рис української лексики, фразеології і навіть деяких словотвірних та граматичних форм та заміна їх кальками з російської мови. На базі корпусу документів і матеріалів укладено реєстр репресованої лексики. Працю призначено гуманітаріям — філологам, історикам, політологам, викладачам відповідних дисциплін, студентам, аспірантам і всім тим, кому не байдужа доля рідної мови.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА673803
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-0 1)У-45
 46. Миронюк Ольга Миколаївна. Історія українського мовного етикету. Звертання / НАН України ; Інститут української мови. — К. : Логос, 2006. — 168с.
  У монографії вперше ґрунтовно досліджується історія українського мовного етикету в ситуації звертання. Крім теоретичних питань у роботі докладно висвітлюється функціонування як граматичних (займенники ти/ви та ін.), так і лексичних (пан, добродій, товариш та ін.) засобів вираження ввічливості в давньоукраїнській, староукраїнській і в сучасній українській мові. Книга насичена багатим ілюстративним матеріалом, вирізняється простотою і доступністю викладу. Дослідження становить інтерес як для фахівців (студентів-філологів, викладачів мовознавчих дисциплін), так і для широкого загалу читачів, для всіх, хто любить рідне слово.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА672923
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-1/-7 1)У-45
 47. Українська мова: історія і стилі Харків, "Основа", 1992 .- 176 с.
  Збірник є результатом кількарічної праці співробітників кафедри української мови ХДУ (подекуди у співробітництві з науковцями інших регіонів) над проблемою розвитку систем української загальнонародної і літературної мови XVII-XX ст. Тематично статті збірника поділяються на три цикли, в яких із широким залученням раніше не введеного в науковий обіг фактичного матеріалу висвітлюються різні питання становлення і розвитку; систем української мови. Матеріал збірника дасть можливість широким колам читачів-філологів одержати або новий фактаж, або нову інтерпретацію раніше відомих явищ у всіх підсистемах української мови в її розвитку протягом зазначеного періоду.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА551205
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-0 У-45
 48. Українська мова: енциклопедія / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні ; Інститут української мови ; Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана / В.М. Русанівський (голова ред.кол.). — вид. 3-тє, зі змінами і доп. — К. : "Українська енциклопедія " ім. М.П.Бажана, 2007. — 856с.
  В енциклопедії подано відомості про українську мову та українське мовознавство. Розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуті різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. Йдеться також про установи та організації, друковані органи, які ведуть дослідження і пропаганду української мови. Розрахована як на філологів, так і на широке коло читачів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс44703
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-49 У-45
 49. Український правопис / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови / Є.І. Мазніченко (ред.). — К. : Наукова думка, 2007. — 288с.
  Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов'язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686624
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-1/-7 У-45
 50. Українська мова та література. Універсальний словник: сім в одному / Людмила Олександрівна... Полякова (уклад.). — Х. : Торсінг плюс, 2009. — 448с.
  Запропонований універсальний словник з української мови та літератури містить словники: орфографічний, синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, фразеологізмів та літературознавчих термінів в, достатньому обсязі. Користування ним допоможе усвідомити багатство й лексичну, стильову, емоційну різноманітність української мови, сприятиме вдосконаленню мовних навичок, точності та образності слововживання, допоможе донести свої думки до співрозмовників. Видання буде цікавим як для школярів, абітурієнтів, студентів негуманітарних профілів, так і для широкого кола читачів, любителів української мови та літератури.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА711599
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-49 У-59
 51. Шевченко Лариса Іванівна, Шулінова Лариса Василівна. Стилістика української літературної мови: тести, завдання, вправи: Навч. посіб.. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. — 192с.
  Навчальний посібник "Стилістика української літературної мови: тести, завдання, вправи" системно організовує теоретичний і практичний матеріал університетського курсу фундаментальної лінгвістичної дисципліни. Вибудований на засадах аргументації мовним матеріалом актуальних для сучасної лінгвістики теоретичних підходів до функцій мови, стилістичної норми, стилетвірних характеристик жанру, тексту і закономірностей розвитку української літературної мови, посібник спрямований ма узагальнення теоретичних знань І активізацію мовних навичок студентів. Запропоновані тести, завдання і вправи відбивають зміст університетської програми з дисципліни, одночасно узгоджуючи її з новітніми ідеями в сучасній науці. Для студентів, викладачів, редакторів, усіх, хто вивчає українську мову.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА650485
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 Ш-37
 52. Шкуратяна Надія Григорівна, Шевчук Світлана Володимирівна. Сучасна українська літературна мова.Модульный курс: навч. посібник для студ. нефілол. спец. вищ. навч. закладів. — К. : Вища школа, 2007. — 823с.
  Містить теоретичний і практичний матеріал курсу сучасної української літературної мови, структурований за відповідними блоками. У теоретичних блоках докладно висвітлено розділи курсу; практичні охоплюють вправи для поточного контролю, запитання і завдання для самоконтролю та завдання для модульного контролю. Для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА695574
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4-92/-94 Ш-67
 53. Ucrainistica: Зб. наук. пр. / Криворізький держ. педагогічний ун-т. Кабінет україністичних досліджень / Микола Вербовий (ред.). — Кривий Ріг, 2003. — 144с.
  Статті, що склали цей том збірника, своєю тематикою, характером опрацювання досліджуваного матеріалу, гарно відображають процеси, які нині відбуваються у філологічній науці. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Микола Вербовий. Образ дерева у творчості двох поетів; Лариса Донченко. В.Шевчук і Вій Миколи Гоголя; Наталія Мельник. Концепція людини у романі П.Загребельного Я, Богдан; Інна Онікієнко. Міфологема дороги у контексті поетичної збірки В.Стуса Палімпсести; МОВОЗНАВСТВО Герман Бідер. Класифікація східнослов'янських мов та наріч у галицькому мовознавстві (друга половина XIX століття); Василь Голобородько. Семантика казкового мотиву "двоє старших братів, яким дванадцятиголовий змій здирає паси шкіри"; Олена Гузар. Правописні дискусії на зламі XIX та XX століть; Петро урайчик. Лексико-стилістичні засоби повісті Ф.Лазорика Світанок над селами.; Жанна Колоїз. Фразелогізація описових зворотів на позначення поняття "помирати"; Тетяна Маньковська. До взаємин В.Ягіча з українськими вченими; Аліна Павлова. Паралінгвістичні фразеологізми в українській мові; Adam Falowski, Milena Krzesniak. Leksyka ukramska w Ukraiiisko-rosyjskim slowniku Iwana Wojciechowicza z 1823 roku; Софія Федак. Прислівники у почаївських друках середини-кінця XVIII ст; Роберт Шиманьський. Сексуалізми української мови.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645747
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш141.4 U-16

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138