Історія європейської філософії: становлення та розвиток

Вивчення центральних проблем, що вставали перед філософами того чи іншого періоду, допоможе виробити уявлення про історичні типи філософії, про своєрідність філософської думки різних народів у різні періоди їх історії.

Виділення історично визначених типів філософії обумовлено тим, що в кожний період історії людства існували свої особливості в розвитку науки, культури, суспільних відносин, стиль мислення і т.д. Все це накладало відбиток і на розвиток філософської думки, на те, які проблеми в галузі філософії висувалися на перший план. При цьому саме своєрідність у розвитку цих поглядів і навчань обумовлювалося специфічними економічними, соціальними та культурними факторами кожної епохи. Все це разом узяте і є основою для виділення певних типів філософії. В даний час в історії європейської філософської думки виділяють наступні її основні типи:

• антична філософія (VI ст. До н.е. до V ст.),

• філософія середньовіччя (VI - XIV ст.),

• філософія епохи Відродження, (XV - XVI ст.),

• філософія Нового часу та Просвітництва, (XVII - XVIII ст.),

• некласична філософії в XIX - поч. XX ст.,

• філософія XX століття.

Книжки представлені на виставці:

 1. Авенариус, Рихард. Человеческое понятие о мире [Текст] / Р. Авенариус ; пер. с нем. И. Федорова ; ред. пер. ФиМ. М. Филиппов. - Изд. 2-е. - М. : ЛКИ, 2008. - 90 с.
  В настоящей книге, написанной известным швейцарским философом Рихардом Авенариусом (1843-1896), излагается "философская точка зрения" автора на мир и человека в нем. Эта часть созданной им оригинальной картины мироздания не была отражена в других его работах, прежде всего в "Критике чистого опыта". Книга предназначена философам, историкам и методологам науки, психологам и всем заинтересованным читателям.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707029
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) А-19
 2. Арендт Ханна. Між минулим і майбутнім: Зб. політ. есе / Вілен Черняк (пер.з англ.) - К. : Дух і літера, 2002. - 321с.
  У світі західної політичної філософії ім'я видатного німецько-американського філософа Ханни Арендт (1906-1975) зажило великої слави. Для політичного мислення другої половини XX століття особливе значення мала її капітальна праця "Джерела тоталітаризму" (1951), завдяки якій, власне, й саме поняття тоталітаризму увійшло до активної частини сучасного політичного лексикону. Широко знані у світі і її праці "Становище людини" (1958), "Про насильство" (1970), "Життя Духу" (1971). Нині до українського читача вперше йде збірка політичних есеїв Арендт "Між минулим і майбутнім". Людина - лише настільки, наскільки вона мислить, - живе в розламі між минулим і майбутнім. Цей вузький міжчасовий прохід, у самому серці часу, на відміну від світу й культури, в середовищі яких ми народилися, не може бути успадкований. Кожна нова генерація, буквально кожна жива людина, якщо вона опинилася між нескінченним минулим та нескінченним майбутнім, повинна заново відкривати й невпинно торувати цей шлях. Подані тут есе - це спроба передати досвід того, яким чином людині мислити в тому часовому розламі - спроба без претензій на те, щоб зв'язати розірвану нитку традиції або винайти якісь новітні сурогати для заповнення цього неминучого розламу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА677535
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) А-80
 3. Арон Раймон. Мемуары: 50 лет размышлений о политике / Г.А. Абрамов (пер.с фр.), С.В. Трофимов (вступ.ст.). - М. : Ладомир, 2002. - 874с.
  Эта книга - повествование о встрече, встрече жестокого Века и могучего Ума, жаждавшего познать его. Ее автор, французский философ и журналист-политолог, живя в 30-е годы в Германии, одним из первых разглядел в социально-политических процессах этой страны надвигающуюся всемирную катастрофу. С тех пор стремление понять политическую жизнь людей стало смыслом его существования. Тем, кто откроет книгу, предстоит насладиться "роскошью общения" с Ш. де Гол-лем, Ж.-П. Сартром и другими великими личностями, которых хорошо знал автор, этот "Монтень XX века", как его окрестили соотечественники.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693114
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) А-84
 4. Баткин Леонид Михайлович. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания / Российский гос. гуманитарный ун-т; Институт высших гуманитарных исследований. - М. : Российский гос. гуманитарный ун-т, 2000. - 1005с.
  В книге завершен и объединен в целое, определяемое хронологической последовательностью и сквозной теоретической и методологической задачей, цикл работ, начатый еще в книге "Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности" (1989). Содержание книги - по самым высоким точкам культуры - охватывает античную христианскую патристику, французское средневековье XII в., возникновение гуманистического самосознания в XIV в. и его кризис в начале века- XVI. Среди разделов книги: "Макиявелли: индивидуальность и проблема социального действия", "Блаж. Августин: "Не мечтайте о себе", "Абеляр и Элоиза: личное чувство и матрицы эпохального умонастроения", "Любить и сочинять: Два "Я" в лирике Петрарки" и др. Для историков, культурологов и широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602532
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Б-28
 5. Бодрийяр Жан. Пароли; От фрагмента к фрагменту / Н. Суслов (пер.с фр.). - Екатеринбург : У-Фактория, 2006. - 196с. Жан Бодрийяр (р. 1929) - один из самых известных и авторитетных французских философов и критик современности, автор книг, многие из которых стали классикой современной гуманитарной науки.
  В основу "Паролей" лег материал к документальному фильму о философе, снятому Пьером Буржуа. Предмет, ценность, соблазн, непристойное, хаос, предел, судьба, мышление и др. - о каждом из этих понятий автор "Паролей" создает миниатюрный шедевр. "От фрагмента к фрагменту" - серия бесед, в которых Бодрийяр рассуждает о Ницше и Фуко, строении ДНК и фрактале, патафизике Жарри и театре жестокости Арто. Постепенно читатель становится свидетелем рождения философии и начинает понимать контекст размышлений одного из самых значительных философов современности. Книга предназначена всем, кто интересуется состоянием современного гуманитарного знания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693144
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Б-75
 6. Бохенский Юзеф Мария. Современная европейская философия / М.Н. Грецкий (пер.). - М. : Научный мир, 2000. - 256с.
  В книге Ю.М.Бохенского "Современная европейская философия" излагается история философии в Европе в период первой половины XX века. В ее становлении автор выделяет шесть основных направлений: философия материи (Рассел, неопозитивизм, диалектический материализм), философия идеи (Кроне, Брюнсвик, неокантианство), философия жизни (Бергсон, прагматизм и бергсонианство, историцизм и немецкая философия жизни), философия сущности (Гуссерль, Шелер), философия существования (Хайдеггер. Сартр, Марсель, Ясперс) и философия бытия (Гартман, Уайтхед, томизм). В конце книги дается краткое изложение математической логики и, добавленное редакцией, перечисление русской литературы по темам, годы последних философских конгрессов, а также годы смерти многих философов. Книга предназначена для философов и студентов, изучающих историю философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602546
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Б-86
 7. Вебер Альфред. История европейской философии / И.А. Линниченко (пер.со 2-го фр.изд.), Вл.В. Подвысоцкий (пер.со 2-го фр.изд.). - Изд. 2-е - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - X, 409с.
  Вниманию читателя предлагается книга французского философа Альфреда Вебера, в свое время имевшая популярность в России как учебное пособие по истории европейской философии и как руководство при первоначальном знакомстве с философией. Автор описывает становление и развитие философии начиная с мыслителей Древней Греции и заканчивая философами Европы Нового времени - от Джордано Бруно до Огюста Конта. При этом А. Вебер показывает, что все философские системы касались одних и тех же вопросов, и их различие зависит не от произвола философов, а от естественного различия точек зрения, с которых можно смотреть на предмет философии. Таким образом, читатель видит единство и связь философских систем в их историческом развитии. Книга будет интересна философам, историкам и методологам науки, преподавателям, аспирантам и студентам философских факультетов вузов, а также широкому кругу читателей, желающих ознакомиться с историей европейской философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699684
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) В-26
 8. Вейнгартнер Пауль. Фундаментальные проблемы теорий истины / В.А. Бажанов (ред.), В.А. Бажанов (пер.с англ.), С.А. Павлов (ред.). - М. : "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2005. - 351с.
  В книге известного австрийского философа и логика П.Вейнгартнера анализируется природа истины и рассматриваются различные теории истины, которые предлагались в истории философии и предлагаются в настоящее время. Они тщательно анализируются с самых различных точек зрения. Приводится обоснование того, что (классическое) понимание истины как соответствия является наиболее фундаментальным и перспективным. Автор вовлекает в рассмотрение обширный историко-философский материал и применяет новейшие методы, характерные для современной логики и философии науки. Книга может быть рекомендована специалистам в области философии, методологии науки, логики и студентам философских специальностей в качестве учебного пособия.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681995
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) В-26
 9. Вера и знание. Соотношение понятий в классической немецкой философии / Данил Николаевич Разеев (отв.ред.). - СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2008. - 296с.
  В последнее время в нашей стране ведется довольно острая полемика между представителями науки и церкви. Академики выступают за сохранение светского статуса государственных научных и образовательных институтов. Представители церкви возражают и ссылаются на то, что государство в своем движении обязано руководствоваться такими регулятивными принципами, в основе которых заложена приверженность духовным ценностям, а не сугубо материальное благосостояние. Между тем ведущаяся дискуссия - о соотношении веры и знания - имеет довольно глубокую традицию как в отечественной, так и в зарубежной мысли. Поэтому именно сегодня любое обращение к этой традиции, а в особенности - к наиболее великим ее проявлениям выглядит актуальным. Предлагаемая вниманию читателей книга - результат сотрудничества философов разных стран в исследовании того, как решалась проблема соотношения веры и знания в одну из наиболее ярких эпох мировой философской мысли: в эпоху классической немецкой философии. Для историков философии и культуры и самого широкого круга читателей, которым небезразлично само соотношение веры и знания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700185
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) В-31
 10. Від витоків до середини ХІХ століття: Короткий довідник з історії філософії / Міжрегіональна академія управління персоналом / Тетяна Дмитрівна Пікашова (ред.), Олександр Петрович... Архіпов (авт.-уклад.), Вадим Леонідович Чуйко (ред.). - 2.вид., стереотип. - К. : МАУП, 1998. - 150с.
  У пропонованому довіднику в системній формі подано ідеї класиків світової філософії. Окреслено проблеми, поняття, концепції, що є інтелектуальними підвалинами сучасних філософських систем. Його мета - розкрити витоки та історичну долю філософських ідей, а також відтворити цілісну картину історико-філософського процесу. Призначений для викладачів, аспірантів, студентів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва596018
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я2 В-42
 11. Виндельбанд Вильгельм. Избранное: Дух и история. - М. : Юристъ, 1995. - 687с.
  Книга представляет собой сборник работ выдающегося немецкого философа, главы баденской школы неокантианства В. Виндельбанда (1848-1915). В издание вошли статья "Философия культуры и трансцендентальный идеализм", философские статьи, речи и лекции, объединенные в книгах "Прелюдии" и "Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия", а также "Платон" и "Свобода воли". Произведения В. Виндельбанда расширяют наши представления об истории философской мысли и помогают философскому постижению культуры. Книга предназначена для читателей, интересующихся классическим наследием западной философии и культуры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА567929
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) В-48
 12. Витгенштейн, Людвиг. Логико-философский трактат [Текст] / Л. Витгенштейн. - М. : Канон+, 2008. - 287 с.
  Впервые в России публикуются в одном томе четыре варианта одного из самых знаменитых и влиятельных философских произведений двадцатого века - немецкий оригинал, два ставших классическими английских перевода и русский перевод - исправленная и дополненная версия перевода 1958 года, ставшего "первой ласточкой" целой серии переводов, по которым советские читатели знакомились с новой для них зарубежной философией вне канонов "марксизма-ленинизма". Дано также сыгравшее важную роль в судьбах "Трактата" "Введение" Бертрана Рассела 1922 года (в английском оригинале и русском переводе).
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс46683
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) В-54
 13. Вітгенштайн, Людвіг. Філософські дослідження.- К.: Основи, 1995.- 311 с.
  До книжки ввійшли дві головні праці видатного австрійського філософа Людвіга Вітгенштайна (1889-1951). Перша з них, "Tractatus Logico-Philosophicus", дає нове поняття філософії як відмови від будь-якої форми системної побудови і визначає її мету як логічне пояснення думок. Вихідний пункт цих ідей - міркування, що сучасний світ є вже не світом речей, а світом фактів; у логічному просторі. У другій праці "Філософські дослідження" стисло викладено І думки про філософію мови/багатство і оригінальність яких сві вили великий вплив на сучасне західноєвропейське мисле і визначили нові напрямки в модерній лінгвістиці. Ще біль значення має ця праця як модель філософського методу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва562642
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3 (4) В-54
 14. Гадамер Ганс-Георг. Диалектическая этика Платона. Феноменологическая интерпретация "Филеба" / О.А. Коваль (пер.с нем.и предисл.). - СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2000. - 256с.
  Предлагаемая работа известного философа Г.-Г. Гадамера посвящена разбору одного из интереснейших диалогов Платона, диалогу "Филеб". Представляет интерес, с одной стороны, как серьезное историко-философское исследование, а с другой - как важный этап становления философской герменевтики как оригинального и влиятельного философского направления. Работа написана в 1931 году. Ранее не переводилась.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВа827
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Г-13
 15. Данто Артур. Ницше как философ / А.А. Лаврова (пер.с англ.). - М. : Идея Пресс, 2000. - 280с.
  Российскому читателю предстоит познакомиться с книгой, которая во многих отношениях окажется для него неожиданной. А. Данто задумывал и писал свою книгу о Ницше как философ-аналитик. Анализируя идеи и аргументы того или иного философа прошлого, американцы и другие англоязычные философы предпочитают полемизировать с ним как с современником.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВА1062
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Д-19
 16. Декомб Винсент. Современная французская философия: [Сборник] / М.М. Федорова (пер.с фр.). - М. : Весь Мир, 2000. - 344с.
  В книгу включены два произведения известного французского философа В. Декомба "Тождественное и иное" и "Философия грозовых времен". Автор исследует происхождение и развитие философских взглядов как классиков мировой философии (Э.Гуссерль, А. Бергсон, Г. Башляр, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, М. Фуко, Ж. Деррида), так и философов современной Франции, представляющих самые значительные школы, течения и направления. Впервые переведенные на русский язык, оба произведения В. Декомба, безусловно, станут настольной книгой и преподавателей, и студентов. Но не менее интересны они будут каждому, кто всерьез задумывается над философскими проблемами человеческого бытия.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602149
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Д-28
 17. Алешин А. И., Бандуровский К. В., Губин Валерий Дмитриевич, Коначева С. А., Круглов А. Н., Марков Б. В.История мировой философии: учеб. пособие по дисциплине "Философия" для студ. нефилос. спец. и направлений подгот. / Валерий Дмитриевич Губин (ред.), Татьяна Юрьевна Сидорина (ред.) - М. : АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 495с.
  Учебное пособие состоит из трех разделов: "Философия Древнего Востока", "История европейской философии", "Философия XX-XXI вв.", в которых рассмотрены основные концепции и идеи мировой философии. Включена информация о жизни и сочинениях выдающихся философов древности и современности. Учебное пособие отличается легкостью и компактностью изложения большого учебного материала, новизной подачи исторической информации в контексте современного мировосприятия. Четкая структурированность текста, периодизация исторического развития мировой философской мысли облегчают усвоение учебного материала. Учебное пособие предназначается для студентов высших учебных заведений, а также всех интересующихся историей мировой философии. История европейской философии с. 59-291.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва699440
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я7 1)И-90
 18. Васильев Вадим Валерьевич, Кротов Артем Александрович, Бугай Дмитрий Владимирович, Войниканис Елена Анатольевна, Железнова Наталья Анатольевна, Козырев Алексей Владимирович. История философии: учебник для вузов:учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. ВПО (бакалавров) 030100 "Философия" / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философский факультет / Вадим Валерьянович... Васильев (ред.) - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академический проект, 2008. - 783с.
  Фундаментальный учебник по всеобщей истории философии написан известными специалистами на основе последних достижений мировой историко-философской науки. Книга создана сотрудниками кафедры истории зарубежной философии при участии двух преподавателей других кафедр философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В ней представлена вся история восточной, западноевропейской и российской философии - от ее истоков до наших дней. Профессионализм авторов сочетается с доступностью изложения. Содержание учебника в полной мере соответствует реальным учебным программам философского факультета МГУ и других университетов России. Подача и рубрикация материала осуществлена с учетом богатого педагогического опыта авторов учебника.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс45661
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я7 1)И-90
 19. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр.- М.: Политиздат, 1990.- 415 с
  Альбер Камю (1913-1960) -французский писатель, драматург, один из основателей французского "атеистического" экзистенциализма, лауреат Нобелевской премии по литературе. В том включены основные философские произведения мыслителя "Миф о Сизифе" (разработка философии и эстетики "абсурда"), "Бунтующий человек" (полемика с нигилизмом, рассматриваемым как предпосылка теории и практики тоталитаризма), "Письма к немецкому другу" и "Шведские речи". Книга адресована специалистам-гуманитариям и широким читательским кругам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва524024
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) К-18
 20. Канке Виктор Андреевич. История философии. Мыслители, концепции, открытия: учеб. пособие. - М. : Логос, 2005. - 431 с.
  Рассматривается история философии от античности до XXI века. Анализируются становление и развитие концептуальных оснований философствования. Излагается содержание философии античности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, XIX века. Особое внимание уделяется основным философским направлениям XX столетия, а также русской философии, в том числе советского периода. Раскрываются особенности восточной философии. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям "Философия", "Социология", "Политология", "Культурология", "Психология", "Религиоведение". Может использоваться в учебном процессе вузов при изучении исторических разделов курса "Философия" цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Представляет интерес для ученых и специалистов, разрабатывающих философские проблемы, а также для широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА688642
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я7 1) К-19
 21. Каутский Карл. Этика и материалистическое понимание истории: Опыт исследования / К. Коган (пер.с нем.), Б. Яковенко (пер.с нем.). - 2. изд., стер. - М. : УРСС, 2003. - 133с.
  В книге известного немецкого экономиста й философа, деятеля германасо-госоциалистетеского движения Карла Каутского (1854-1938) рассматриваются проблемы этики и их связь с материалистическим пониманием истории. Исследование ведется со времен Платона, когда этическая природа человека впервые стала предметом рассмотрения философов, и до XIX века, когда исторический материализм, по мнению автора, лишил нравственный идеал сто значения руководящего факта в социальном развитии. Книга представляет интерес как для специалистов - историков, философов, политологов, так и для широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644911
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) К-30
 22. Козловски Петер. Культура постмодерна: Пер.с нем. - М. : Республика, 1997. - 240с.
  Работа немецкого философа, социолога и экономиста П. Козловски (р. 1952 г.), впервые переведенная на русский язык, открывает новую серию книг ныне живущих российских и зарубежных философов. Автор излагает в ней свою концепцию современности как периода всемирно-исторической смены эпох, смены модерна постмодерном, как границы Нового и пост-Нового времени. Для философов, культурологов, читателей, интересующихся современной философией истории, проблемами современной культуры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА576113
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) К-59
 23. Кроче Бенедетто. Антология сочинений по философии. История. Экономика. Право. Этика. Поэзия / Светлана Мальцева (пер.,сост.и коммент.). - СПб. : Пневма, 1999. - 480с.
  Книга представляет собой антологию сочинений Б. Кроне, известного итальянского философа и лидера европейского либерализма первой половины XX века. Предназначена для преподавателей, студентов вузов и широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА592508
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) К-83
 24. Кубедду, Раймондо. Политическая философия австрийской школы: К.Менгер, Л.Мизес, Ф.Хайек [Текст] : пер. с англ. / Р. Кубедду. - М. : ИРИСЭН : Мысль, 2008. - 406 с.
  Профессор политической философии в Пизанском университете Раймондо Кубедду посвятил свою книгу тому влиянию, которое интеллектуальная революция конца XIX в. оказала на все общественные науки и в первую очередь на политическую философию и экономическую теорию. Именно тогда основатель австрийской экономической школы К. Менгер заложил основы субъективисткого подхода к теории ценности и одновременно эволюционной теории социальных институтов. Два великих последователя и соотечественника Менгера Л. фон Мизес и Ф. Хайек, будучи не только экономистами, но и обществоведами в самом полном смысле этого слова, творчески развили идеи Менгера, разработав законченную социально-политическую теорию. В книге анализируются методологические и теоретические основы подхода Менгера-Мизеса-Хайека к социальным наукам. Автор изложил результаты анализа важнейших политических проблем XX века: социализма и тоталитаризма, демократии и государственного вмешательства в жизнь общества. Отдельная глава посвящена философским основам либерализма. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся социаль -ной и политической философией.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707061
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) К-88
 25. Левинас Эмманюэль. Избранное: Тотальность и бесконечное / С.Я. Левит (сост.), И.С. Вдовина (пер.). - М.; СПб. : Университетская книга, 2000. - 415с.
  Эмманюэль Левинас (1905-1995) - французский философ, моралист, сформулировал в новом виде всеобщую нравственную максиму, или императив, обогатив ее глубоким смысловым содержанием, выражающим назревшие духовные потребности эпохи. Э. Левинас разрабатывал этическую концепцию подлинных отношений, которые затронули, преобразовали бы человеческое общение, культуру в целом; в основе нравственно-метафизических принципов учения Э. Левинаса - критический анализ духовной ситуации современного западного общества. Развивая традиции, восходящие к М. Буберу, Г. Марселю, М. Бахтину, другим выдающимся мыслителям эпохи, Э. Левинас приходит к убеждению, что философия - это прежде всего мудрость сострадания, мудрость любви. В настоящий том вошли следующие произведения Э. Левинаса: "От существования к существующему", "Тотальность и Бесконечное", "Ракурсы" и ряд других, а также посвященное творчеству Э. Левинаса эссе Жака Деррида "Насилие и метафизика".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВА823
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Л-36
 26. Левінас Еманюель. Між нами. Дослідження. Думки про іншого / Національний ун-т "Києво- Могилянська академія" / Михайло... Погребинський (ред.)В. Куринський (пер.з фр.). - К. : Дух і Літера, 1999. - 291с.
  Збірник статей Еманюеля ЛевІнаса (1906-1995), одного з провідних філософів XX століття, включає в себе праці, присвячені найважливішим питанням сучасної етики, політики, філософії та права. Для фахівців і широкого кола читачів, які цікавляться сучасною західною філософською думкою.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА592748
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Л-36
 27. Никоненко Сергей Витальевич. Английская философия ХХ века. - СПб. : Наука, 2003. - 770с.
  Монография - изложение и критический анализ концепций ведущих британских философов, определение их места в истории современной английской философии, их вклада в мировую философию. Книга предназначена для философов и всех, интересующихся вопросами философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА655768
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Н-63
 28. Ортега и Гассет Хосе. Этюды об Испании /Пер. с исп. Составл. А.Матвеев И.Петровский под общей редакцией И.Петровского. - Киев: Новый Круг, Пор-Рояль, 1994 - 320 с.
  В книгу включены эссе крупнейшего испанского философа и культуролога XX века Хосе Ортеги и Гассета (1883-1955), представляющие различные стороны культурной жизни Испании. Предназначенные для широкого читателя, эссе охватывают значительный спектр тем: от особенностей национального мышления до портретов крупнейших поэтов и художников. Большая часть эссе (в том числе, книга "Бесхребетная Испания") публикуется впервые.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА557259
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) О-70
 29. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? - М.: Наука, 1991.- 408 с.
  В книгу включены шесть работ крупнейшего испанского философа нашего столетия, впервые издаваемые па русском языке -"Тема нашего времени", "Что такое философия?", "Положение науки и исторический разум", "Возникновение философии", "Идея начала у Лейбница и эволюция дедуктивной теории", в которых нашло ясное выражение его понимание природы философского знания и истины. Наконец, в качестве приложения в книгу вошло эссе "Нищета и блеск перевода". Для философов, всех читателей, интересующихся историей мировой культуры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА557259
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) О-70 (2)
 30. Рассел Бертран. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. - 6-е изд., стер. - М. : Академический Проект, 2008. - 1003с.
  "История западной философии" Бертрана Рассела широко известна не только специалистам, но и широкому кругу читателей как одно из самых удачных изложений истории философии. Ее автор - крупный математик, выдающийся философ и общественный деятель XX века, лауреат Нобелевской премии в области литературы. При подготовке текста уточнен перевод с английского языка, восстановлены все пропущенные места, в том числе глава о К. Марксе. Для философов, историков и всех, интересующихся историей философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА697323
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0)6 1) Р-24
 31. Рассел Бертран. Словарь разума, материи, морали / Европейский ун-т. - К. : Port-Royal, 1996. - 368с.
  "Философский словарь разума, материи и морали", продолжающий серию "RES NULLIUS", книга уникальная, содержит больше тысячи избранных мест из белее чем ста книг и статей известного английского философа Бертрана Рассела. Она, одновременно является как введением и путеводителем по философии Рассела, так и словарем терминов. Для языка Рассела характерны ясность, точность и ирония, особенно в отношении политических реалий. Словарь снабжен справочным аппаратом.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА572025
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я2 Р-24
 32. Сафрански Рюдигер. Хайдеггер: германский мастер и его время / Т.А. Баскакова (пер.), В.В. Бибихин (вступ.ст.), В.А. Брун-Цеховой (пер.). - Изд. 2-е - М. : Молодая гвардия, 2005. - 613с.
  Книга Рюдигера Сафрански посвящена жизни и творчеству Мартина Хайдеггера (1889-1976), философа, оказавшего огромное влияние на развитие философии XX века; человека, после войны лишенного права преподавания и всеми оставленного; немца, пытавшегося определить судьбы западноевропейской метафизики и найти объяснение тому, что происходило на его глазах с Германией и миром.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: В301469/1156 (956)
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-21
 33. Сведенборг Эмманиул. Мудрость Ангельская о Божественной Любви и Божественной Мудрости ; Мудрость Ангельская о Божественном Провидении: Пер. с латинского / С.В. Плотников (отв.ред.). - Львов : Инициатива, 1999. - 731с.
  Философский трактат шведского философа и мистика Эммануила Сведенборга (1688-1772) посвящен теме любви в жизни любого человека. Э.Сведенборг исследует природу любви, ее истоки, говорит о возрастании силы любви, если человек посвящает себя Богу. Божественная любовь Божественной Мудрости, а Божественная Мудрость принадлежит Божественной Любви. Божественная Любовь и Божественная Мудрость в своем единстве несут Теплоту и Свет. Вечность, Вселенная, Воля, Разум - эти философские понятия рассматриваются в контексте Божественной Любви и Божественной Мудрости.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Пп ВА979
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) С-24
 34. Селли Джеймс. Пессимизм: история и критика: пер. со 2-го англ. изд.. - Изд. 2-е - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - XXIV, 334с.
  Вниманию читателя предлагается книга известного английского философа и психолога Джеймса Сёлли (1843-1923), в которой подробно и всесторонне исследуется пессимизм - явление, под которым подразумеваются как определенный склад ума и настроение человека, так и философское учение. В книге рассматриваются различные формы пессимистических и оптимистических воззрений, отраженных в мировой литературе, философии и теологии. Излагаются и анализируются учения о пессимизме немецких философов А. Шопенгауэра и Э. Гартмана. Автор исследует как причины и психологические основы пессимизма и оптимизма, так и их социальные стороны, связь с ходом общественной жизни. Выяснив до известной степени значение пессимизма как философской системы, Дж. Сёлли показывает, как главный вопрос, поставленный пессимизмом, а именно вопрос о ценности жизни, поддается определенному решению. Для философов, психологов, историков науки и всех заинтересованных читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702516
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-29
 35. Сизеран Робер де ля. Рескин и религия красоты / Л.П. Никифоров (пер.с англ.). - Изд. 2-е, стер. - М. : URSS. КомКнига, 2007. - 202с.
  Предлагаемая читателю книга посвящена жизни и творчеству выдающегося английского теоретика и историка искусства, поэта и критика, публициста и социального реформатора Джона Рёскина (1819-1900) - человека, который сумел овладеть умами англичан до такой степени, что "доводил их до восторга, свойственного первым христианам, и внушал им свой неустрашимый взгляд на жизнь, на стиль, на экономические вопросы и даже на одежду". В книге излагаются взгляды Рёскина на природу, искусство и жизнь, послужившие основой его оригинальных эстетических теорий, оказавших огромное влияние как на английских художников того времени, так и на любителей и ценителей искусства во всем мире. Рекомендуется философам, историкам, искусствоведам, а также широкому кругу заинтересованных читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702514
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-34
 36. Соболева Майя Евгеньевна. Философия как "критика языка" в Германии / Санкт-Петербургский гос. ун-т. Философский факультет. - СПб. : Издательство С.-Петерб. ун-та, 2005. - 412с.
  Книга посвящена концепциям теории познания XIX-XX вв., возникшим на почве философии языка в Германии, и представляет собой первое в отечественной литературе систематическое исследование направления мысли, называемого "критикой языка". В работе представлены наиболее репрезентативные для него учения как широко известных авторов (Ф. Ницше, Х.-Г. Гадамер, Ю. Хабермас и др.), так и малоизвестных (О. Ф. Группе, Ф. Маутнер, К.-О. Апель и др.). Главная цель монографии - на обширном материале оригинальных текстов показать истоки, специфику и тенденции развития научного дискурса в парадигме "критики языка". Книга адресована философам, лингвистам, историкам культуры и всем интересующимся теорией познания и историей философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703086
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-54
 37. Спенсер Герберт. Неисповедимые тайны жизни. Факты и комментарии=Facts and Comments/ Speser, H. / В.Л. Ранцов (пер.с англ.). - 2-е изд. [репр.]. - М. : ЛКИ, 2007. - 204с.
  Предлагаемая вниманию читателей книга является сборником статей и эссе выдающегося английского философа и социолога Герберта Спенсера (1820-1903), посвященных самым разным темам из различных областей знания - истории, философии, социологии, экономики, политики, искусства, педагогики, медицины и др. В течение долгих лет работы над философскими и социологическими трудами у автора возникало немалое число идей, которые по разным причинам не вошли в эти труды и не получили дальнейшего развития. Часть этих идей была сформулирована и прокомментирована Г. Спенсером в небольших статьях, включенных в настоящую книгу, которая вышла в 1902 г., незадолго до смерти автора. Книга будет интересна философам, историкам, социологам и всем читателям, желающим ознакомиться с наследием одного из величайших мыслителей XIX века.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693206
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-71
 38. Спенсер Герберт. Научные основания нравственности. Данные науки о нравственности: пер. с англ. изд. 1892 г. / А. Федоров (вступ.ст.,примеч.). - Изд. 2-е - М. : URSS, 2008. - XVI, 321с. Вниманию читателя предлагается книга выдающегося английского философа и социолога Герберта Спенсера (1820-1903), оказавшего огромное влияние на интеллектуальную атмосферу Старого и Нового Света. Данная работа составила часть главного труда всей жизни автора - "Системы синтетической философии", своеобразной энциклопедической системы всех научных знаний. В этом труде, состоящем из отдельных книг, посвященных различным областям науки, автор доказывает, что эволюция есть неотъемлемая черта окружающего мира и наблюдается не только во всех областях природы, но и в науке, искусстве, религии и философии.
  В настоящую книгу вошла первая часть "Научных оснований нравственности", в которой автор делает обзор поведения живых существ в процессе его развития, исследует вопросы эгоизма, альтруизма, компромисса и др., определяет предмет и область исследования этики. Вторая и третья части, в которых исследуются идеи, чувства и понятия, составляющие этику, в том числе этику индивидуальной жизни, опубликованы отдельной книгой (М.: 1Ж35, 2008). Книга адресована философам, социологам, историкам и методологам науки, а также широкому кругу читателей, интересующихся как проблемами этики, так и наследием одного из великих мыслителей XIX века.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699991
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-71(2)
 39. Спенсер Герберт. Классификация наук / Н.Н. Спиридонов (пер.с англ.). - 2-е изд. - М. : Вузовская книга, 2006. - 90с.
  Герберт Спенсер (1820-1903) - английский философ и социолог. Обосновывая правильность предлагаемой им классификации, в соответствии с которой он относит те или иные науки к классу абстрактных, абстрактно-конкретных или конкретных, Спенсер вступает в острую полемику с другими учеными, представляющими, как и он сам, позитивизм - философское направление, оказавшее влияние на методологию естествознания и общественных наук. Социальные воззрения Г. Спенсера, изложенные в этой книге, до сих пор не утратили своей актуальности и могут заинтересовать не только тех, кто специально занимается историей философии, но и многих других читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА695423
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-71(3)
 40. Тард Габриэль. Сущность искусства: [пер. с фр.]. - Изд. 2-е - М. : URSS, 2007. - 112 с.
  Предлагаемая читателю книга известного французского мыслителя Г.Тарда (1843-1904) поднимает и решает один из самых интересных вопросов философии XIX века: самостоятельно ли искусство или оно является только случайным орудием общества и человечества для достижения других, высших, общественных целей? Автор, опираясь преимущественно на историю искусства, доказывает, что роль искусства была всегда "служебной". Отсюда он приходит к выводу, что это составляет сущность самого искусства, - что, как прежде, так и теперь, искусство падало и вырождалось, едва только пробовало отрешиться от служения жизни и ставить себе какие-то собственные цели. Книга будет интересна философам, историкам, культурологам, искусствоведам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693357
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Т-19
 41. Татаркевич Владислав. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичні переживання / Валентин Корнієнко (пер.з пол.). - К. : Юніверс, 2001. - 366с.
  Пропонована читачеві книжка В. Татаркевича, польського філософа зі світовим ім'ям, є історією шести понять чи навіть більшої їхньої кількості, бо побічно також накреслено історію понять чару, вишуканості, піднесеності, класичності, романтичності й ще кількох інших. Загалом же це історія "понять естетичних". Історія шести фундаментальних понять позначена ряснотою суперечок і змін. Можна б гадати, що полеміка, яка точилася спрадавна, кінець кінцем ущухне, і в наш час, через два з половиною тисячоріччя розвитку європейської культури, настане стабілізація понять і теорій. Насправді, стабілізація якщо й настала, то незначна, і ніщо не свідчить про те, що вона виявиться тривалою.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА622768
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Т-23
 42. Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека / Н.А. Садовский (пер.с фр.), А.С. Раутиан (предисл.и прим.). - М. : Устойчивый мир, 2001. - 231 с.
  При жизни автора его эволюционные и философские воззрения были сравнительно мало известны. Теперь же его работа "Феномен человека", завершенная в 1946 г., стала знаменитой и, как правило, открывает собрание сочинений П. Тейяра де Шардена. В современных дискуссиях экологов нередки ссылки на философское наследие этого гуманиста-естествоиспытателя, включающее поиски средств для лечения конфликтов и язв современного мира. Книга снабжена развернутыми примечаниями, поясняющими специальную терминологию автора, именным указателем-словарем и указателем основных дат жизни П. Тейяра де Шардена.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА637877
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Т-30
 43. Туманова Оксана Сергеевна. Анни Безант. - М.; Ростов н/Д : Издательский центр "МарТ", 2005. - 108с.
  Книга посвящена исследованию творческого наследия выдающегося теософа Анни Безант, последовательницы и ученицы Елены Блаватской. Книга уводит читателя в мир образов, идей, "мыс-леформ" европейской эзотерики начала XX века. Книга предназначена философам, историкам, студентам-гуманитариям и всем, кто интересуется западноевропейской эзотерической традицией.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681397
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Т-83
 44. Уилсон Дэвид. История будущего / И.Е. Добровольский (пер.с англ.). - М. : АСТ [и др.], 2007. - 288с.
  Будущее.Каким бы мы ни считали его - счастливым или угрожающим, ужасным или волнующим,- нельзя не признать: мысли о будущем всегда искажали и нивелировали человеческое восприятие настоящего. С другой стороны - как могли бы мы жить без мыслей о будущем? Меняются обстоятельства, проносятся исторические эпохи - но жажда увидеть будущее остаетсянеизменной... Будущее в пророчествах и в фольклорных традициях, утопиях и антиутопиях, в философии и науке - темы, которым посвящена книга известного шотландского ученого и писателя Дэвида А. Уилсона.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700906
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) У-36
 45. Фалев Егор Валерьевич. Герменевтика Мартина Хайдеггера. - СПб. : Алетейя, 2008. - 224с.
  Впервые в отечественной литературе предметом всестороннего исследования становится герменевтика, одна из центральных тем философии М. Хайдеггера, крупнейшего немецкого философа XX века. Как показывает автор, герменевтический метод использовался и разрабатывался Хайдеггером на протяжении всех этапов становления его философии, именно в нем можно найти ключи ко многим, если не ко всем, проблемам хайдеггеровского философствования. М. Хайдеггер справедливо считается одним из самых трудных для понимания мыслителей XX века. В данном исследовании предпринята попытка дать научно достоверное истолкование основных проблем хайдеггеровского философствования и реконструировать логику его развития от ранних этапов к поздним. В работе рассматриваются все периоды творчества Хайдеггера, от раннего, предшествующего написанию "Бытия и времени", до самых поздних работ, в которых философ экспериментирует с "беспонятийным языком". Особое внимание уделяется источникам хайдеггеровского философствования, анализируются экзистенциалистские мотивы периода "Бытия и времени", анализ работ позднего периода позволил реконструировать основные принципы философии языка и философии истории Хайдеггера. Книга адресована студентам и преподавателям гуманитарных вузов, исследователям, а также всем интересующимся философией М. Хайдеггера и проблемами философской герменевтики. Данное исследование опирается на материалы одноименного спецкурса, прочитанного автором на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА706553
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Ф-19
 46. Филлипов Л. И. Философская антропология Жан-Поля Сартра. - СПб. : Наука, 1977. - 285с.
  Книга является первой у нас в стране критической работой, выявляющей психологическое ядро экзистенциализма Ж.-П. Сартра. Автор сопоставляет феноменологическую психологию, построенную Сартром, с данными эмпирической психологии и убедительно показывает несостоятельность экзистенциалистской концепции свободы. Критический анализ философии истории французского экзистенциализма ведется с позиций марксистской концепции предметной деятельности. Показывается несовместимость марксизма и экзистенциализма, вопреки стремлениям Сартра соединить их в рамках теории исторического действия.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА306660
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ф-53
 47. Философия и логика Львовско-Варшавской школы / РАН; Институт философии {Москва} / Е.Н. Шульга (отв.ред.), Владимир Александрович Смирнов (сост.), В.Л. Васюков (сост.). - М. : "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 1999. - 408с.
  Впервые в отечественной философской литературе издается антология всемирно известной Львовско-Варшавской школы, материалы которой составляют золотой фонд современной философской и логической мысли. Сюда вошли основополагающие труды известных философов К.Твардовского, АТарского, Я.Лукасевича, С.Лесьневского, К.Айдукевича, Т.Чежовского, ранее не публиковавшиеся в России. В них рассматриваются проблемы взаимоотношения логики и философии, логики и этики, формальной онтологии, методологии научного творчества, теории истины и концепции смысла. Многие результаты, полученные представителями Львовско-Варшавской школы, продолжают быть актуальными и сегодня, стимулируют развитие многих направлений современной логики, онтологии и эпистимологии. Антология снабжена биографическими и библиографическими данными. Книга адресована философам, логикам, а также всем, кто изучает философию XX века.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА594198
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ф-56
 48. Фуко Мишель. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981- 1982 учебном году / А.Г. Погоняйло (пер.). - СПб. : Наука, 2007. - 677 с.
  Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог "Алкивиад" (Алки-виад I), Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает античную "культуру себя" I-II вв. н. э. как философскую аскезу, или ансамбль практик, сложившихся под знаком древнего императива "заботы о себе". Дальний прицел такой установки - полная "генеалогия" новоевропейского субъекта, восстановленная в рамках заявленной Фуко "критической онтологии нас самих". Речь идет об истории субъекта, который в гораздо большей степени учреждает сам себя, прибегая к соответствующим техникам себя, санкционированным той или иной культурой, чем учреждается техниками господства (Власть) или дискурсивными техниками (Знание), в связи с чем вопрос нашего нынешнего положения - это не проблема освобождения, но практика свободы.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699146
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1)Ф-94
 49. Фуко Мишель. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973-1974 учебном году / А.В. Шестаков (пер.). - СПб. : Наука, 2007. - 449 с.
  Курс лекций "Психиатрическая власть", прочитанных Мишелем Фуко в Коллеж де Франс в 1973-1974 учебном году, посвящен феномену психиатрической власти, сформировавшемуся в XIX в. как одно из следствий окончательного перехода от власти-господства, которая характеризовала средневековое общество и постепенно сдавала позиции на протяжении Нового времени, к дисциплинарной власти. Очерчивая специфику психиатрической власти, Фуко рассматривает ее с двух сторон: с точки зрения медицинских технологий истины и с точки зрения эволюции больничного института. На этих путях складывались две взаимно подкрепляющие друг друга составные части психиатрического знания-власти. Но взаимная поддержка, по мысли Фуко, связывала и связывает по сей день и две технологии истины: ее выпытывание, характерное для традиционной медицины, и ее рациональное обнаружение. Это сосуществование, которым до конца XIX в. обусловливалось укрепление психиатрической власти, затем привело к ее кризису, выразившемуся в двух движениях XX в., тщательно разделяемых Фуко, - депсихиатризации и антипсихиатрии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699146
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1)Ф-94
 50. Фурс Владимир Николаевич. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. - Минск : ЗАО "Экономпресс", 2000. - 224с.
  Немецкий философ Юрген Хабермас является одним из наиболее значительных представителей западной философии последней трети XX века. Без концептуальных моделей, разработанных Хабермасом, невозможно представить себе панораму сегодняшнего состояния философии и социальных наук. Вместе с тем в постсоветском интеллектуальном пространстве многие знают о Хабермасе, но мало знакомы с его идеями в их подвижном единстве. Критическая литература о Хабермасе отстает от него самого, непрерывно развивающего свои взгляды. Этот очевидный дефицит и призвана в определенной мере восполнить данная книга, в которой в систематической форме представлена сложная и разветвленная философская концепция Хабермаса.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599183
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ф-95
 51. Хайдеггер Мартин. Ницше и пустота / О.В. Селин (сост.). - М. : Алгоритм; Эксмо, 2006. - 302с.
  Хайдеггер Мартин (1889-1976) - немецкий философ. Один из создателей и лидеров экзистенциальной философии. Д-р философии (1913), проф. Марбургского (с 1923) и Фрей-бургского (с 1928) университетов. Занимался теологией, математикой и естествознанием. В книгах, посвященных творчеству Ф. Ницше, Хайдеггер исследовал ряд актуальных проблем человеческого суще -ствования, в том числе вопросы бытия и его смысла, проблему личности в современном мире, истоки заброшенности человека, одиночества, тревоги, заботы, страха, свободы и т. д. Своими работами М. Хайдеггер оказал большое влияние на развитие современной философии, психоанализа и других течений глубинной психологии, всего гуманитарного знания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА688189
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Х-15
 52. Хинске Норберт. Между Просвещением и критикой разума ; Без примечаний: этюды о корпусе логических работ Канта ; афоризмы / А.К. Судаков (пер.с нем.), Н.В. Мотрошилова (пер.с нем.). - М. : Культурная революция, 2007. - 219с.
  Норберт Хинске приобрел мировую известность своими многочисленными исследованиями философии Канта, немецкого Просвещения. Его детище - широко используемый кантоведами КапЫпдех. В публикуемой книге предпринята попытка на примере корпуса логических работ Канта прояснить три основные идеи немецкого Просвещения: идею самостоятельного мышления, борьбы с предрассудками и фундаментальную идею всеобщего человеческого разума. Вместе с исследованием логических работ Канта мы публикуем сборник афоризмов Хинске, в которых затрагиваются важнейшие темы человеческой жизни и философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703813
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Х-47
 53. Швейцер Альберт. Жизнь и мысли / А.Л. Чернявский (сост.,пер.с нем.,послесл.,прим.и ук-ли). - М. : Республика, 1996. - 528с.
  Альберт Швейцер (1875-1965) принадлежит к числу наиболее ярких личностей и мыслителей нашего столетия. Философ, культуролог и теолог, музыкант и музыковед, врач, подавший современникам пример подлинно гуманистического служения,-в каждой области своей многогранной деятельности он оставил замечательное наследие. Настоящее издание включает впервые печатающуюся полностью автобиографию Швейцера, новый перевод "Мистики апостола Павла" - обстоятельного исследования пери ода зарождения христианства, и другие работы, в том числе впервые публикуемую на русском языке статью о роли религии в современной культуре. Книга адресована читателям, интересующимся проблемами религии, этики, философии и культуры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА575385
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ш-34
 54. Шелер Макс. Избранные произведения: / А.В. Денежкин., А.Н. Малинкин, А.Н. Филлипов (пер.с нем.). - М.: "Гнозш", 1994. - 490 с.
  Макс Шелер (1874-1928) - одна из наиболее ярких, значительных и оригинальных фигур в европейской философии XX в. Эволюция философской мысли Шелера, охватывает три главных проблемных среза - аксиологию, философскую антропологию и социологию знания, - особую теоретическую значимость обретает проблема человека и его ценностного мира. Эта проблема являет собой теоретический стержень, концептуально интегрирующий отдельные блоки и компоненты феноменологической философии Шелера и организующий ее в опредеденную внутренне непрерывную целостность.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА562443
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ш-42
 55. Шмонин Дмитрий Викторович. В тени Ренессанса: вторая схоластика в Испании: монография / Русская христианская гуманитарная академия. - СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2006. - 276с.,
  Монография посвящена второй схоластике - многостороннему явлению в интеллектуальной и духовной жизни Европы эпохи Контрреформации и "золотого века" испанской культуры. Сыграв важную роль в развитии философии, богословия, образования, этики, теории права, во внутренней реформе католицизма, иберийская схоластика XVI - начала XVII в. во многом определила лицо современной западной цивилизации. В первой части книги в широком культурологическом контексте рассматриваются морально-правовые, педагогические, философские учения Франсиско де Виториа (1492-1546), Доминго де Сото (1495-1560), Луиса де Молины (1535-1600), Габриэля Васкеса (1550-1604), Педро да Фонсеки (1528-1599) и др. Во второй части особое внимание уделяется анализу метафизической системы Франсиско Суареса (1548-1617), ставшей вершиной второй схоластики и оказавшей серьезное влияние на становление новоевропейской философии. Для философов, религиоведов, культурологов, историков.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692293
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Ш-74
 56. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы /Пер, с нем. и примеч. И. И. Маханькова. - М.: Мысль, 1998. - 606, [1] с, 1 л. портр.
  Второй том знаменитого сочинения О. Шпенглера впервые выходит в русском переводе. Типы культур, выделенные в первом томе, рассматриваются здесь на материале религии и политики. Глубоко символично, что книга выходит в России накануне 3-го тысячелетия, в котором ее, согласно автору, ждет необыкновенный взлет: должна завершиться предыстория и начаться ранняя история. Книга снабжена подробным комментарием.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: В342503/2
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ш-83II
 57. Янарас Христос. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії / Анатолій Чердаклі (пер.), Ніна Клименко (пер.). - К. : Основи, 2000. - 314с.
  Сучасний грецький філософ і теолог, автор широковідомих на Заході праць "Ерос та особистість", "Свобода моралі", "Метафізика тіла", "Криза пророцтва" та ін., у своїй книжці "Нерозривна філософія" концептуально розглядає основні етапи розвитку європейської філософської думки від прадавніх міфів до новітніх учень. Крізь призму опозиції "спільний логос - особистий логос" Янарас показує нерозривність європейської філософії, ті глухі кути та трагічні наслідки, до яких призводило порушення гармонії цих двох логосів. Виняткова цінність книжки полягає в тому, що автор навчає читача філософському мисленню та філософській творчості. Розрахована на студентів, аспірантів, викладачів вищої школи та всіх, кого цікавить філософія.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599667
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Я-60

Вивчення центральних проблем, що вставали перед філософами того чи іншого періоду, допоможе виробити уявлення про історичні типи філософії, про своєрідність філософської думки різних народів у різні періоди їх історії.

Виділення історично визначених типів філософії обумовлено тим, що в кожний період історії людства існували свої особливості в розвитку науки, культури, суспільних відносин, стиль мислення і т.д. Все це накладало відбиток і на розвиток філософської думки, на те, які проблеми в галузі філософії висувалися на перший план. При цьому саме своєрідність у розвитку цих поглядів і навчань обумовлювалося специфічними економічними, соціальними та культурними факторами кожної епохи. Все це разом узяте і є основою для виділення певних типів філософії. В даний час в історії європейської філософської думки виділяють наступні її основні типи:

• антична філософія (VI ст. До н.е. до V ст.),

• філософія середньовіччя (VI - XIV ст.),

• філософія епохи Відродження, (XV - XVI ст.),

• філософія Нового часу та Просвітництва, (XVII - XVIII ст.),

• некласична філософії в XIX - поч. XX ст.,

• філософія XX століття.

 

 1. Авенариус, Рихард. Человеческое понятие о мире [Текст] / Р. Авенариус ; пер. с нем. И. Федорова ; ред. пер. ФиМ. М. Филиппов. - Изд. 2-е. - М. : ЛКИ, 2008. - 90 с.
  В настоящей книге, написанной известным швейцарским философом Рихардом Авенариусом (1843-1896), излагается "философская точка зрения" автора на мир и человека в нем. Эта часть созданной им оригинальной картины мироздания не была отражена в других его работах, прежде всего в "Критике чистого опыта". Книга предназначена философам, историкам и методологам науки, психологам и всем заинтересованным читателям.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707029
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) А-19
 2. Арендт Ханна. Між минулим і майбутнім: Зб. політ. есе / Вілен Черняк (пер.з англ.) - К. : Дух і літера, 2002. - 321с.
  У світі західної політичної філософії ім'я видатного німецько-американського філософа Ханни Арендт (1906-1975) зажило великої слави. Для політичного мислення другої половини XX століття особливе значення мала її капітальна праця "Джерела тоталітаризму" (1951), завдяки якій, власне, й саме поняття тоталітаризму увійшло до активної частини сучасного політичного лексикону. Широко знані у світі і її праці "Становище людини" (1958), "Про насильство" (1970), "Життя Духу" (1971). Нині до українського читача вперше йде збірка політичних есеїв Арендт "Між минулим і майбутнім". Людина - лише настільки, наскільки вона мислить, - живе в розламі між минулим і майбутнім. Цей вузький міжчасовий прохід, у самому серці часу, на відміну від світу й культури, в середовищі яких ми народилися, не може бути успадкований. Кожна нова генерація, буквально кожна жива людина, якщо вона опинилася між нескінченним минулим та нескінченним майбутнім, повинна заново відкривати й невпинно торувати цей шлях. Подані тут есе - це спроба передати досвід того, яким чином людині мислити в тому часовому розламі - спроба без претензій на те, щоб зв'язати розірвану нитку традиції або винайти якісь новітні сурогати для заповнення цього неминучого розламу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА677535
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) А-80
 3. Арон Раймон. Мемуары: 50 лет размышлений о политике / Г.А. Абрамов (пер.с фр.), С.В. Трофимов (вступ.ст.). - М. : Ладомир, 2002. - 874с.
  Эта книга - повествование о встрече, встрече жестокого Века и могучего Ума, жаждавшего познать его. Ее автор, французский философ и журналист-политолог, живя в 30-е годы в Германии, одним из первых разглядел в социально-политических процессах этой страны надвигающуюся всемирную катастрофу. С тех пор стремление понять политическую жизнь людей стало смыслом его существования. Тем, кто откроет книгу, предстоит насладиться "роскошью общения" с Ш. де Гол-лем, Ж.-П. Сартром и другими великими личностями, которых хорошо знал автор, этот "Монтень XX века", как его окрестили соотечественники.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693114
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) А-84
 4. Баткин Леонид Михайлович. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания / Российский гос. гуманитарный ун-т; Институт высших гуманитарных исследований. - М. : Российский гос. гуманитарный ун-т, 2000. - 1005с.
  В книге завершен и объединен в целое, определяемое хронологической последовательностью и сквозной теоретической и методологической задачей, цикл работ, начатый еще в книге "Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности" (1989). Содержание книги - по самым высоким точкам культуры - охватывает античную христианскую патристику, французское средневековье XII в., возникновение гуманистического самосознания в XIV в. и его кризис в начале века- XVI. Среди разделов книги: "Макиявелли: индивидуальность и проблема социального действия", "Блаж. Августин: "Не мечтайте о себе", "Абеляр и Элоиза: личное чувство и матрицы эпохального умонастроения", "Любить и сочинять: Два "Я" в лирике Петрарки" и др. Для историков, культурологов и широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602532
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Б-28
 5. Бодрийяр Жан. Пароли; От фрагмента к фрагменту / Н. Суслов (пер.с фр.). - Екатеринбург : У-Фактория, 2006. - 196с. Жан Бодрийяр (р. 1929) - один из самых известных и авторитетных французских философов и критик современности, автор книг, многие из которых стали классикой современной гуманитарной науки.
  В основу "Паролей" лег материал к документальному фильму о философе, снятому Пьером Буржуа. Предмет, ценность, соблазн, непристойное, хаос, предел, судьба, мышление и др. - о каждом из этих понятий автор "Паролей" создает миниатюрный шедевр. "От фрагмента к фрагменту" - серия бесед, в которых Бодрийяр рассуждает о Ницше и Фуко, строении ДНК и фрактале, патафизике Жарри и театре жестокости Арто. Постепенно читатель становится свидетелем рождения философии и начинает понимать контекст размышлений одного из самых значительных философов современности. Книга предназначена всем, кто интересуется состоянием современного гуманитарного знания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693144
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Б-75
 6. Бохенский Юзеф Мария. Современная европейская философия / М.Н. Грецкий (пер.). - М. : Научный мир, 2000. - 256с.
  В книге Ю.М.Бохенского "Современная европейская философия" излагается история философии в Европе в период первой половины XX века. В ее становлении автор выделяет шесть основных направлений: философия материи (Рассел, неопозитивизм, диалектический материализм), философия идеи (Кроне, Брюнсвик, неокантианство), философия жизни (Бергсон, прагматизм и бергсонианство, историцизм и немецкая философия жизни), философия сущности (Гуссерль, Шелер), философия существования (Хайдеггер. Сартр, Марсель, Ясперс) и философия бытия (Гартман, Уайтхед, томизм). В конце книги дается краткое изложение математической логики и, добавленное редакцией, перечисление русской литературы по темам, годы последних философских конгрессов, а также годы смерти многих философов. Книга предназначена для философов и студентов, изучающих историю философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602546
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Б-86
 7. Вебер Альфред. История европейской философии / И.А. Линниченко (пер.со 2-го фр.изд.), Вл.В. Подвысоцкий (пер.со 2-го фр.изд.). - Изд. 2-е - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - X, 409с.
  Вниманию читателя предлагается книга французского философа Альфреда Вебера, в свое время имевшая популярность в России как учебное пособие по истории европейской философии и как руководство при первоначальном знакомстве с философией. Автор описывает становление и развитие философии начиная с мыслителей Древней Греции и заканчивая философами Европы Нового времени - от Джордано Бруно до Огюста Конта. При этом А. Вебер показывает, что все философские системы касались одних и тех же вопросов, и их различие зависит не от произвола философов, а от естественного различия точек зрения, с которых можно смотреть на предмет философии. Таким образом, читатель видит единство и связь философских систем в их историческом развитии. Книга будет интересна философам, историкам и методологам науки, преподавателям, аспирантам и студентам философских факультетов вузов, а также широкому кругу читателей, желающих ознакомиться с историей европейской философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699684
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) В-26
 8. Вейнгартнер Пауль. Фундаментальные проблемы теорий истины / В.А. Бажанов (ред.), В.А. Бажанов (пер.с англ.), С.А. Павлов (ред.). - М. : "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2005. - 351с.
  В книге известного австрийского философа и логика П.Вейнгартнера анализируется природа истины и рассматриваются различные теории истины, которые предлагались в истории философии и предлагаются в настоящее время. Они тщательно анализируются с самых различных точек зрения. Приводится обоснование того, что (классическое) понимание истины как соответствия является наиболее фундаментальным и перспективным. Автор вовлекает в рассмотрение обширный историко-философский материал и применяет новейшие методы, характерные для современной логики и философии науки. Книга может быть рекомендована специалистам в области философии, методологии науки, логики и студентам философских специальностей в качестве учебного пособия.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681995
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) В-26
 9. Вера и знание. Соотношение понятий в классической немецкой философии / Данил Николаевич Разеев (отв.ред.). - СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2008. - 296с.
  В последнее время в нашей стране ведется довольно острая полемика между представителями науки и церкви. Академики выступают за сохранение светского статуса государственных научных и образовательных институтов. Представители церкви возражают и ссылаются на то, что государство в своем движении обязано руководствоваться такими регулятивными принципами, в основе которых заложена приверженность духовным ценностям, а не сугубо материальное благосостояние. Между тем ведущаяся дискуссия - о соотношении веры и знания - имеет довольно глубокую традицию как в отечественной, так и в зарубежной мысли. Поэтому именно сегодня любое обращение к этой традиции, а в особенности - к наиболее великим ее проявлениям выглядит актуальным. Предлагаемая вниманию читателей книга - результат сотрудничества философов разных стран в исследовании того, как решалась проблема соотношения веры и знания в одну из наиболее ярких эпох мировой философской мысли: в эпоху классической немецкой философии. Для историков философии и культуры и самого широкого круга читателей, которым небезразлично само соотношение веры и знания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700185
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) В-31
 10. Від витоків до середини ХІХ століття: Короткий довідник з історії філософії / Міжрегіональна академія управління персоналом / Тетяна Дмитрівна Пікашова (ред.), Олександр Петрович... Архіпов (авт.-уклад.), Вадим Леонідович Чуйко (ред.). - 2.вид., стереотип. - К. : МАУП, 1998. - 150с.
  У пропонованому довіднику в системній формі подано ідеї класиків світової філософії. Окреслено проблеми, поняття, концепції, що є інтелектуальними підвалинами сучасних філософських систем. Його мета - розкрити витоки та історичну долю філософських ідей, а також відтворити цілісну картину історико-філософського процесу. Призначений для викладачів, аспірантів, студентів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва596018
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я2 В-42
 11. Виндельбанд Вильгельм. Избранное: Дух и история. - М. : Юристъ, 1995. - 687с.
  Книга представляет собой сборник работ выдающегося немецкого философа, главы баденской школы неокантианства В. Виндельбанда (1848-1915). В издание вошли статья "Философия культуры и трансцендентальный идеализм", философские статьи, речи и лекции, объединенные в книгах "Прелюдии" и "Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия", а также "Платон" и "Свобода воли". Произведения В. Виндельбанда расширяют наши представления об истории философской мысли и помогают философскому постижению культуры. Книга предназначена для читателей, интересующихся классическим наследием западной философии и культуры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА567929
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) В-48
 12. Витгенштейн, Людвиг. Логико-философский трактат [Текст] / Л. Витгенштейн. - М. : Канон+, 2008. - 287 с.
  Впервые в России публикуются в одном томе четыре варианта одного из самых знаменитых и влиятельных философских произведений двадцатого века - немецкий оригинал, два ставших классическими английских перевода и русский перевод - исправленная и дополненная версия перевода 1958 года, ставшего "первой ласточкой" целой серии переводов, по которым советские читатели знакомились с новой для них зарубежной философией вне канонов "марксизма-ленинизма". Дано также сыгравшее важную роль в судьбах "Трактата" "Введение" Бертрана Рассела 1922 года (в английском оригинале и русском переводе).
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс46683
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) В-54
 13. Вітгенштайн, Людвіг. Філософські дослідження.- К.: Основи, 1995.- 311 с.
  До книжки ввійшли дві головні праці видатного австрійського філософа Людвіга Вітгенштайна (1889-1951). Перша з них, "Tractatus Logico-Philosophicus", дає нове поняття філософії як відмови від будь-якої форми системної побудови і визначає її мету як логічне пояснення думок. Вихідний пункт цих ідей - міркування, що сучасний світ є вже не світом речей, а світом фактів; у логічному просторі. У другій праці "Філософські дослідження" стисло викладено І думки про філософію мови/багатство і оригінальність яких сві вили великий вплив на сучасне західноєвропейське мисле і визначили нові напрямки в модерній лінгвістиці. Ще біль значення має ця праця як модель філософського методу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва562642
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3 (4) В-54
 14. Гадамер Ганс-Георг. Диалектическая этика Платона. Феноменологическая интерпретация "Филеба" / О.А. Коваль (пер.с нем.и предисл.). - СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2000. - 256с.
  Предлагаемая работа известного философа Г.-Г. Гадамера посвящена разбору одного из интереснейших диалогов Платона, диалогу "Филеб". Представляет интерес, с одной стороны, как серьезное историко-философское исследование, а с другой - как важный этап становления философской герменевтики как оригинального и влиятельного философского направления. Работа написана в 1931 году. Ранее не переводилась.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВа827
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Г-13
 15. Данто Артур. Ницше как философ / А.А. Лаврова (пер.с англ.). - М. : Идея Пресс, 2000. - 280с.
  Российскому читателю предстоит познакомиться с книгой, которая во многих отношениях окажется для него неожиданной. А. Данто задумывал и писал свою книгу о Ницше как философ-аналитик. Анализируя идеи и аргументы того или иного философа прошлого, американцы и другие англоязычные философы предпочитают полемизировать с ним как с современником.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВА1062
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Д-19
 16. Декомб Винсент. Современная французская философия: [Сборник] / М.М. Федорова (пер.с фр.). - М. : Весь Мир, 2000. - 344с.
  В книгу включены два произведения известного французского философа В. Декомба "Тождественное и иное" и "Философия грозовых времен". Автор исследует происхождение и развитие философских взглядов как классиков мировой философии (Э.Гуссерль, А. Бергсон, Г. Башляр, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, М. Фуко, Ж. Деррида), так и философов современной Франции, представляющих самые значительные школы, течения и направления. Впервые переведенные на русский язык, оба произведения В. Декомба, безусловно, станут настольной книгой и преподавателей, и студентов. Но не менее интересны они будут каждому, кто всерьез задумывается над философскими проблемами человеческого бытия.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602149
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Д-28
 17. Алешин А. И., Бандуровский К. В., Губин Валерий Дмитриевич, Коначева С. А., Круглов А. Н., Марков Б. В.История мировой философии: учеб. пособие по дисциплине "Философия" для студ. нефилос. спец. и направлений подгот. / Валерий Дмитриевич Губин (ред.), Татьяна Юрьевна Сидорина (ред.) - М. : АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 495с.
  Учебное пособие состоит из трех разделов: "Философия Древнего Востока", "История европейской философии", "Философия XX-XXI вв.", в которых рассмотрены основные концепции и идеи мировой философии. Включена информация о жизни и сочинениях выдающихся философов древности и современности. Учебное пособие отличается легкостью и компактностью изложения большого учебного материала, новизной подачи исторической информации в контексте современного мировосприятия. Четкая структурированность текста, периодизация исторического развития мировой философской мысли облегчают усвоение учебного материала. Учебное пособие предназначается для студентов высших учебных заведений, а также всех интересующихся историей мировой философии. История европейской философии с. 59-291.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва699440
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я7 1)И-90
 18. Васильев Вадим Валерьевич, Кротов Артем Александрович, Бугай Дмитрий Владимирович, Войниканис Елена Анатольевна, Железнова Наталья Анатольевна, Козырев Алексей Владимирович. История философии: учебник для вузов:учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. ВПО (бакалавров) 030100 "Философия" / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философский факультет / Вадим Валерьянович... Васильев (ред.) - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академический проект, 2008. - 783с.
  Фундаментальный учебник по всеобщей истории философии написан известными специалистами на основе последних достижений мировой историко-философской науки. Книга создана сотрудниками кафедры истории зарубежной философии при участии двух преподавателей других кафедр философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В ней представлена вся история восточной, западноевропейской и российской философии - от ее истоков до наших дней. Профессионализм авторов сочетается с доступностью изложения. Содержание учебника в полной мере соответствует реальным учебным программам философского факультета МГУ и других университетов России. Подача и рубрикация материала осуществлена с учетом богатого педагогического опыта авторов учебника.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс45661
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я7 1)И-90
 19. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр.- М.: Политиздат, 1990.- 415 с
  Альбер Камю (1913-1960) -французский писатель, драматург, один из основателей французского "атеистического" экзистенциализма, лауреат Нобелевской премии по литературе. В том включены основные философские произведения мыслителя "Миф о Сизифе" (разработка философии и эстетики "абсурда"), "Бунтующий человек" (полемика с нигилизмом, рассматриваемым как предпосылка теории и практики тоталитаризма), "Письма к немецкому другу" и "Шведские речи". Книга адресована специалистам-гуманитариям и широким читательским кругам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва524024
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) К-18
 20. Канке Виктор Андреевич. История философии. Мыслители, концепции, открытия: учеб. пособие. - М. : Логос, 2005. - 431 с.
  Рассматривается история философии от античности до XXI века. Анализируются становление и развитие концептуальных оснований философствования. Излагается содержание философии античности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, XIX века. Особое внимание уделяется основным философским направлениям XX столетия, а также русской философии, в том числе советского периода. Раскрываются особенности восточной философии. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям "Философия", "Социология", "Политология", "Культурология", "Психология", "Религиоведение". Может использоваться в учебном процессе вузов при изучении исторических разделов курса "Философия" цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Представляет интерес для ученых и специалистов, разрабатывающих философские проблемы, а также для широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА688642
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я7 1) К-19
 21. Каутский Карл. Этика и материалистическое понимание истории: Опыт исследования / К. Коган (пер.с нем.), Б. Яковенко (пер.с нем.). - 2. изд., стер. - М. : УРСС, 2003. - 133с.
  В книге известного немецкого экономиста й философа, деятеля германасо-госоциалистетеского движения Карла Каутского (1854-1938) рассматриваются проблемы этики и их связь с материалистическим пониманием истории. Исследование ведется со времен Платона, когда этическая природа человека впервые стала предметом рассмотрения философов, и до XIX века, когда исторический материализм, по мнению автора, лишил нравственный идеал сто значения руководящего факта в социальном развитии. Книга представляет интерес как для специалистов - историков, философов, политологов, так и для широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644911
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) К-30
 22. Козловски Петер. Культура постмодерна: Пер.с нем. - М. : Республика, 1997. - 240с.
  Работа немецкого философа, социолога и экономиста П. Козловски (р. 1952 г.), впервые переведенная на русский язык, открывает новую серию книг ныне живущих российских и зарубежных философов. Автор излагает в ней свою концепцию современности как периода всемирно-исторической смены эпох, смены модерна постмодерном, как границы Нового и пост-Нового времени. Для философов, культурологов, читателей, интересующихся современной философией истории, проблемами современной культуры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА576113
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) К-59
 23. Кроче Бенедетто. Антология сочинений по философии. История. Экономика. Право. Этика. Поэзия / Светлана Мальцева (пер.,сост.и коммент.). - СПб. : Пневма, 1999. - 480с.
  Книга представляет собой антологию сочинений Б. Кроне, известного итальянского философа и лидера европейского либерализма первой половины XX века. Предназначена для преподавателей, студентов вузов и широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА592508
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) К-83
 24. Кубедду, Раймондо. Политическая философия австрийской школы: К.Менгер, Л.Мизес, Ф.Хайек [Текст] : пер. с англ. / Р. Кубедду. - М. : ИРИСЭН : Мысль, 2008. - 406 с.
  Профессор политической философии в Пизанском университете Раймондо Кубедду посвятил свою книгу тому влиянию, которое интеллектуальная революция конца XIX в. оказала на все общественные науки и в первую очередь на политическую философию и экономическую теорию. Именно тогда основатель австрийской экономической школы К. Менгер заложил основы субъективисткого подхода к теории ценности и одновременно эволюционной теории социальных институтов. Два великих последователя и соотечественника Менгера Л. фон Мизес и Ф. Хайек, будучи не только экономистами, но и обществоведами в самом полном смысле этого слова, творчески развили идеи Менгера, разработав законченную социально-политическую теорию. В книге анализируются методологические и теоретические основы подхода Менгера-Мизеса-Хайека к социальным наукам. Автор изложил результаты анализа важнейших политических проблем XX века: социализма и тоталитаризма, демократии и государственного вмешательства в жизнь общества. Отдельная глава посвящена философским основам либерализма. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся социаль -ной и политической философией.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707061
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) К-88
 25. Левинас Эмманюэль. Избранное: Тотальность и бесконечное / С.Я. Левит (сост.), И.С. Вдовина (пер.). - М.; СПб. : Университетская книга, 2000. - 415с.
  Эмманюэль Левинас (1905-1995) - французский философ, моралист, сформулировал в новом виде всеобщую нравственную максиму, или императив, обогатив ее глубоким смысловым содержанием, выражающим назревшие духовные потребности эпохи. Э. Левинас разрабатывал этическую концепцию подлинных отношений, которые затронули, преобразовали бы человеческое общение, культуру в целом; в основе нравственно-метафизических принципов учения Э. Левинаса - критический анализ духовной ситуации современного западного общества. Развивая традиции, восходящие к М. Буберу, Г. Марселю, М. Бахтину, другим выдающимся мыслителям эпохи, Э. Левинас приходит к убеждению, что философия - это прежде всего мудрость сострадания, мудрость любви. В настоящий том вошли следующие произведения Э. Левинаса: "От существования к существующему", "Тотальность и Бесконечное", "Ракурсы" и ряд других, а также посвященное творчеству Э. Левинаса эссе Жака Деррида "Насилие и метафизика".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВА823
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Л-36
 26. Левінас Еманюель. Між нами. Дослідження. Думки про іншого / Національний ун-т "Києво- Могилянська академія" / Михайло... Погребинський (ред.)В. Куринський (пер.з фр.). - К. : Дух і Літера, 1999. - 291с.
  Збірник статей Еманюеля ЛевІнаса (1906-1995), одного з провідних філософів XX століття, включає в себе праці, присвячені найважливішим питанням сучасної етики, політики, філософії та права. Для фахівців і широкого кола читачів, які цікавляться сучасною західною філософською думкою.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА592748
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Л-36
 27. Никоненко Сергей Витальевич. Английская философия ХХ века. - СПб. : Наука, 2003. - 770с.
  Монография - изложение и критический анализ концепций ведущих британских философов, определение их места в истории современной английской философии, их вклада в мировую философию. Книга предназначена для философов и всех, интересующихся вопросами философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА655768
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Н-63
 28. Ортега и Гассет Хосе. Этюды об Испании /Пер. с исп. Составл. А.Матвеев И.Петровский под общей редакцией И.Петровского. - Киев: Новый Круг, Пор-Рояль, 1994 - 320 с.
  В книгу включены эссе крупнейшего испанского философа и культуролога XX века Хосе Ортеги и Гассета (1883-1955), представляющие различные стороны культурной жизни Испании. Предназначенные для широкого читателя, эссе охватывают значительный спектр тем: от особенностей национального мышления до портретов крупнейших поэтов и художников. Большая часть эссе (в том числе, книга "Бесхребетная Испания") публикуется впервые.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА557259
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) О-70
 29. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? - М.: Наука, 1991.- 408 с.
  В книгу включены шесть работ крупнейшего испанского философа нашего столетия, впервые издаваемые па русском языке -"Тема нашего времени", "Что такое философия?", "Положение науки и исторический разум", "Возникновение философии", "Идея начала у Лейбница и эволюция дедуктивной теории", в которых нашло ясное выражение его понимание природы философского знания и истины. Наконец, в качестве приложения в книгу вошло эссе "Нищета и блеск перевода". Для философов, всех читателей, интересующихся историей мировой культуры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА557259
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) О-70 (2)
 30. Рассел Бертран. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. - 6-е изд., стер. - М. : Академический Проект, 2008. - 1003с.
  "История западной философии" Бертрана Рассела широко известна не только специалистам, но и широкому кругу читателей как одно из самых удачных изложений истории философии. Ее автор - крупный математик, выдающийся философ и общественный деятель XX века, лауреат Нобелевской премии в области литературы. При подготовке текста уточнен перевод с английского языка, восстановлены все пропущенные места, в том числе глава о К. Марксе. Для философов, историков и всех, интересующихся историей философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА697323
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0)6 1) Р-24
 31. Рассел Бертран. Словарь разума, материи, морали / Европейский ун-т. - К. : Port-Royal, 1996. - 368с.
  "Философский словарь разума, материи и морали", продолжающий серию "RES NULLIUS", книга уникальная, содержит больше тысячи избранных мест из белее чем ста книг и статей известного английского философа Бертрана Рассела. Она, одновременно является как введением и путеводителем по философии Рассела, так и словарем терминов. Для языка Рассела характерны ясность, точность и ирония, особенно в отношении политических реалий. Словарь снабжен справочным аппаратом.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА572025
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я2 Р-24
 32. Сафрански Рюдигер. Хайдеггер: германский мастер и его время / Т.А. Баскакова (пер.), В.В. Бибихин (вступ.ст.), В.А. Брун-Цеховой (пер.). - Изд. 2-е - М. : Молодая гвардия, 2005. - 613с.
  Книга Рюдигера Сафрански посвящена жизни и творчеству Мартина Хайдеггера (1889-1976), философа, оказавшего огромное влияние на развитие философии XX века; человека, после войны лишенного права преподавания и всеми оставленного; немца, пытавшегося определить судьбы западноевропейской метафизики и найти объяснение тому, что происходило на его глазах с Германией и миром.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: В301469/1156 (956)
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-21
 33. Сведенборг Эмманиул. Мудрость Ангельская о Божественной Любви и Божественной Мудрости ; Мудрость Ангельская о Божественном Провидении: Пер. с латинского / С.В. Плотников (отв.ред.). - Львов : Инициатива, 1999. - 731с.
  Философский трактат шведского философа и мистика Эммануила Сведенборга (1688-1772) посвящен теме любви в жизни любого человека. Э.Сведенборг исследует природу любви, ее истоки, говорит о возрастании силы любви, если человек посвящает себя Богу. Божественная любовь Божественной Мудрости, а Божественная Мудрость принадлежит Божественной Любви. Божественная Любовь и Божественная Мудрость в своем единстве несут Теплоту и Свет. Вечность, Вселенная, Воля, Разум - эти философские понятия рассматриваются в контексте Божественной Любви и Божественной Мудрости.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Пп ВА979
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) С-24
 34. Селли Джеймс. Пессимизм: история и критика: пер. со 2-го англ. изд.. - Изд. 2-е - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - XXIV, 334с.
  Вниманию читателя предлагается книга известного английского философа и психолога Джеймса Сёлли (1843-1923), в которой подробно и всесторонне исследуется пессимизм - явление, под которым подразумеваются как определенный склад ума и настроение человека, так и философское учение. В книге рассматриваются различные формы пессимистических и оптимистических воззрений, отраженных в мировой литературе, философии и теологии. Излагаются и анализируются учения о пессимизме немецких философов А. Шопенгауэра и Э. Гартмана. Автор исследует как причины и психологические основы пессимизма и оптимизма, так и их социальные стороны, связь с ходом общественной жизни. Выяснив до известной степени значение пессимизма как философской системы, Дж. Сёлли показывает, как главный вопрос, поставленный пессимизмом, а именно вопрос о ценности жизни, поддается определенному решению. Для философов, психологов, историков науки и всех заинтересованных читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702516
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-29
 35. Сизеран Робер де ля. Рескин и религия красоты / Л.П. Никифоров (пер.с англ.). - Изд. 2-е, стер. - М. : URSS. КомКнига, 2007. - 202с.
  Предлагаемая читателю книга посвящена жизни и творчеству выдающегося английского теоретика и историка искусства, поэта и критика, публициста и социального реформатора Джона Рёскина (1819-1900) - человека, который сумел овладеть умами англичан до такой степени, что "доводил их до восторга, свойственного первым христианам, и внушал им свой неустрашимый взгляд на жизнь, на стиль, на экономические вопросы и даже на одежду". В книге излагаются взгляды Рёскина на природу, искусство и жизнь, послужившие основой его оригинальных эстетических теорий, оказавших огромное влияние как на английских художников того времени, так и на любителей и ценителей искусства во всем мире. Рекомендуется философам, историкам, искусствоведам, а также широкому кругу заинтересованных читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702514
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-34
 36. Соболева Майя Евгеньевна. Философия как "критика языка" в Германии / Санкт-Петербургский гос. ун-т. Философский факультет. - СПб. : Издательство С.-Петерб. ун-та, 2005. - 412с.
  Книга посвящена концепциям теории познания XIX-XX вв., возникшим на почве философии языка в Германии, и представляет собой первое в отечественной литературе систематическое исследование направления мысли, называемого "критикой языка". В работе представлены наиболее репрезентативные для него учения как широко известных авторов (Ф. Ницше, Х.-Г. Гадамер, Ю. Хабермас и др.), так и малоизвестных (О. Ф. Группе, Ф. Маутнер, К.-О. Апель и др.). Главная цель монографии - на обширном материале оригинальных текстов показать истоки, специфику и тенденции развития научного дискурса в парадигме "критики языка". Книга адресована философам, лингвистам, историкам культуры и всем интересующимся теорией познания и историей философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703086
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-54
 37. Спенсер Герберт. Неисповедимые тайны жизни. Факты и комментарии=Facts and Comments/ Speser, H. / В.Л. Ранцов (пер.с англ.). - 2-е изд. [репр.]. - М. : ЛКИ, 2007. - 204с.
  Предлагаемая вниманию читателей книга является сборником статей и эссе выдающегося английского философа и социолога Герберта Спенсера (1820-1903), посвященных самым разным темам из различных областей знания - истории, философии, социологии, экономики, политики, искусства, педагогики, медицины и др. В течение долгих лет работы над философскими и социологическими трудами у автора возникало немалое число идей, которые по разным причинам не вошли в эти труды и не получили дальнейшего развития. Часть этих идей была сформулирована и прокомментирована Г. Спенсером в небольших статьях, включенных в настоящую книгу, которая вышла в 1902 г., незадолго до смерти автора. Книга будет интересна философам, историкам, социологам и всем читателям, желающим ознакомиться с наследием одного из величайших мыслителей XIX века.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693206
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-71
 38. Спенсер Герберт. Научные основания нравственности. Данные науки о нравственности: пер. с англ. изд. 1892 г. / А. Федоров (вступ.ст.,примеч.). - Изд. 2-е - М. : URSS, 2008. - XVI, 321с. Вниманию читателя предлагается книга выдающегося английского философа и социолога Герберта Спенсера (1820-1903), оказавшего огромное влияние на интеллектуальную атмосферу Старого и Нового Света. Данная работа составила часть главного труда всей жизни автора - "Системы синтетической философии", своеобразной энциклопедической системы всех научных знаний. В этом труде, состоящем из отдельных книг, посвященных различным областям науки, автор доказывает, что эволюция есть неотъемлемая черта окружающего мира и наблюдается не только во всех областях природы, но и в науке, искусстве, религии и философии.
  В настоящую книгу вошла первая часть "Научных оснований нравственности", в которой автор делает обзор поведения живых существ в процессе его развития, исследует вопросы эгоизма, альтруизма, компромисса и др., определяет предмет и область исследования этики. Вторая и третья части, в которых исследуются идеи, чувства и понятия, составляющие этику, в том числе этику индивидуальной жизни, опубликованы отдельной книгой (М.: 1Ж35, 2008). Книга адресована философам, социологам, историкам и методологам науки, а также широкому кругу читателей, интересующихся как проблемами этики, так и наследием одного из великих мыслителей XIX века.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699991
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-71(2)
 39. Спенсер Герберт. Классификация наук / Н.Н. Спиридонов (пер.с англ.). - 2-е изд. - М. : Вузовская книга, 2006. - 90с.
  Герберт Спенсер (1820-1903) - английский философ и социолог. Обосновывая правильность предлагаемой им классификации, в соответствии с которой он относит те или иные науки к классу абстрактных, абстрактно-конкретных или конкретных, Спенсер вступает в острую полемику с другими учеными, представляющими, как и он сам, позитивизм - философское направление, оказавшее влияние на методологию естествознания и общественных наук. Социальные воззрения Г. Спенсера, изложенные в этой книге, до сих пор не утратили своей актуальности и могут заинтересовать не только тех, кто специально занимается историей философии, но и многих других читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА695423
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) С-71(3)
 40. Тард Габриэль. Сущность искусства: [пер. с фр.]. - Изд. 2-е - М. : URSS, 2007. - 112 с.
  Предлагаемая читателю книга известного французского мыслителя Г.Тарда (1843-1904) поднимает и решает один из самых интересных вопросов философии XIX века: самостоятельно ли искусство или оно является только случайным орудием общества и человечества для достижения других, высших, общественных целей? Автор, опираясь преимущественно на историю искусства, доказывает, что роль искусства была всегда "служебной". Отсюда он приходит к выводу, что это составляет сущность самого искусства, - что, как прежде, так и теперь, искусство падало и вырождалось, едва только пробовало отрешиться от служения жизни и ставить себе какие-то собственные цели. Книга будет интересна философам, историкам, культурологам, искусствоведам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693357
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Т-19
 41. Татаркевич Владислав. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичні переживання / Валентин Корнієнко (пер.з пол.). - К. : Юніверс, 2001. - 366с.
  Пропонована читачеві книжка В. Татаркевича, польського філософа зі світовим ім'ям, є історією шести понять чи навіть більшої їхньої кількості, бо побічно також накреслено історію понять чару, вишуканості, піднесеності, класичності, романтичності й ще кількох інших. Загалом же це історія "понять естетичних". Історія шести фундаментальних понять позначена ряснотою суперечок і змін. Можна б гадати, що полеміка, яка точилася спрадавна, кінець кінцем ущухне, і в наш час, через два з половиною тисячоріччя розвитку європейської культури, настане стабілізація понять і теорій. Насправді, стабілізація якщо й настала, то незначна, і ніщо не свідчить про те, що вона виявиться тривалою.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА622768
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Т-23
 42. Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека / Н.А. Садовский (пер.с фр.), А.С. Раутиан (предисл.и прим.). - М. : Устойчивый мир, 2001. - 231 с.
  При жизни автора его эволюционные и философские воззрения были сравнительно мало известны. Теперь же его работа "Феномен человека", завершенная в 1946 г., стала знаменитой и, как правило, открывает собрание сочинений П. Тейяра де Шардена. В современных дискуссиях экологов нередки ссылки на философское наследие этого гуманиста-естествоиспытателя, включающее поиски средств для лечения конфликтов и язв современного мира. Книга снабжена развернутыми примечаниями, поясняющими специальную терминологию автора, именным указателем-словарем и указателем основных дат жизни П. Тейяра де Шардена.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА637877
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Т-30
 43. Туманова Оксана Сергеевна. Анни Безант. - М.; Ростов н/Д : Издательский центр "МарТ", 2005. - 108с.
  Книга посвящена исследованию творческого наследия выдающегося теософа Анни Безант, последовательницы и ученицы Елены Блаватской. Книга уводит читателя в мир образов, идей, "мыс-леформ" европейской эзотерики начала XX века. Книга предназначена философам, историкам, студентам-гуманитариям и всем, кто интересуется западноевропейской эзотерической традицией.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681397
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Т-83
 44. Уилсон Дэвид. История будущего / И.Е. Добровольский (пер.с англ.). - М. : АСТ [и др.], 2007. - 288с.
  Будущее.Каким бы мы ни считали его - счастливым или угрожающим, ужасным или волнующим,- нельзя не признать: мысли о будущем всегда искажали и нивелировали человеческое восприятие настоящего. С другой стороны - как могли бы мы жить без мыслей о будущем? Меняются обстоятельства, проносятся исторические эпохи - но жажда увидеть будущее остаетсянеизменной... Будущее в пророчествах и в фольклорных традициях, утопиях и антиутопиях, в философии и науке - темы, которым посвящена книга известного шотландского ученого и писателя Дэвида А. Уилсона.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700906
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) У-36
 45. Фалев Егор Валерьевич. Герменевтика Мартина Хайдеггера. - СПб. : Алетейя, 2008. - 224с.
  Впервые в отечественной литературе предметом всестороннего исследования становится герменевтика, одна из центральных тем философии М. Хайдеггера, крупнейшего немецкого философа XX века. Как показывает автор, герменевтический метод использовался и разрабатывался Хайдеггером на протяжении всех этапов становления его философии, именно в нем можно найти ключи ко многим, если не ко всем, проблемам хайдеггеровского философствования. М. Хайдеггер справедливо считается одним из самых трудных для понимания мыслителей XX века. В данном исследовании предпринята попытка дать научно достоверное истолкование основных проблем хайдеггеровского философствования и реконструировать логику его развития от ранних этапов к поздним. В работе рассматриваются все периоды творчества Хайдеггера, от раннего, предшествующего написанию "Бытия и времени", до самых поздних работ, в которых философ экспериментирует с "беспонятийным языком". Особое внимание уделяется источникам хайдеггеровского философствования, анализируются экзистенциалистские мотивы периода "Бытия и времени", анализ работ позднего периода позволил реконструировать основные принципы философии языка и философии истории Хайдеггера. Книга адресована студентам и преподавателям гуманитарных вузов, исследователям, а также всем интересующимся философией М. Хайдеггера и проблемами философской герменевтики. Данное исследование опирается на материалы одноименного спецкурса, прочитанного автором на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА706553
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Ф-19
 46. Филлипов Л. И. Философская антропология Жан-Поля Сартра. - СПб. : Наука, 1977. - 285с.
  Книга является первой у нас в стране критической работой, выявляющей психологическое ядро экзистенциализма Ж.-П. Сартра. Автор сопоставляет феноменологическую психологию, построенную Сартром, с данными эмпирической психологии и убедительно показывает несостоятельность экзистенциалистской концепции свободы. Критический анализ философии истории французского экзистенциализма ведется с позиций марксистской концепции предметной деятельности. Показывается несовместимость марксизма и экзистенциализма, вопреки стремлениям Сартра соединить их в рамках теории исторического действия.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА306660
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ф-53
 47. Философия и логика Львовско-Варшавской школы / РАН; Институт философии {Москва} / Е.Н. Шульга (отв.ред.), Владимир Александрович Смирнов (сост.), В.Л. Васюков (сост.). - М. : "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 1999. - 408с.
  Впервые в отечественной философской литературе издается антология всемирно известной Львовско-Варшавской школы, материалы которой составляют золотой фонд современной философской и логической мысли. Сюда вошли основополагающие труды известных философов К.Твардовского, АТарского, Я.Лукасевича, С.Лесьневского, К.Айдукевича, Т.Чежовского, ранее не публиковавшиеся в России. В них рассматриваются проблемы взаимоотношения логики и философии, логики и этики, формальной онтологии, методологии научного творчества, теории истины и концепции смысла. Многие результаты, полученные представителями Львовско-Варшавской школы, продолжают быть актуальными и сегодня, стимулируют развитие многих направлений современной логики, онтологии и эпистимологии. Антология снабжена биографическими и библиографическими данными. Книга адресована философам, логикам, а также всем, кто изучает философию XX века.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА594198
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ф-56
 48. Фуко Мишель. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981- 1982 учебном году / А.Г. Погоняйло (пер.). - СПб. : Наука, 2007. - 677 с.
  Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог "Алкивиад" (Алки-виад I), Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает античную "культуру себя" I-II вв. н. э. как философскую аскезу, или ансамбль практик, сложившихся под знаком древнего императива "заботы о себе". Дальний прицел такой установки - полная "генеалогия" новоевропейского субъекта, восстановленная в рамках заявленной Фуко "критической онтологии нас самих". Речь идет об истории субъекта, который в гораздо большей степени учреждает сам себя, прибегая к соответствующим техникам себя, санкционированным той или иной культурой, чем учреждается техниками господства (Власть) или дискурсивными техниками (Знание), в связи с чем вопрос нашего нынешнего положения - это не проблема освобождения, но практика свободы.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699146
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1)Ф-94
 49. Фуко Мишель. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973-1974 учебном году / А.В. Шестаков (пер.). - СПб. : Наука, 2007. - 449 с.
  Курс лекций "Психиатрическая власть", прочитанных Мишелем Фуко в Коллеж де Франс в 1973-1974 учебном году, посвящен феномену психиатрической власти, сформировавшемуся в XIX в. как одно из следствий окончательного перехода от власти-господства, которая характеризовала средневековое общество и постепенно сдавала позиции на протяжении Нового времени, к дисциплинарной власти. Очерчивая специфику психиатрической власти, Фуко рассматривает ее с двух сторон: с точки зрения медицинских технологий истины и с точки зрения эволюции больничного института. На этих путях складывались две взаимно подкрепляющие друг друга составные части психиатрического знания-власти. Но взаимная поддержка, по мысли Фуко, связывала и связывает по сей день и две технологии истины: ее выпытывание, характерное для традиционной медицины, и ее рациональное обнаружение. Это сосуществование, которым до конца XIX в. обусловливалось укрепление психиатрической власти, затем привело к ее кризису, выразившемуся в двух движениях XX в., тщательно разделяемых Фуко, - депсихиатризации и антипсихиатрии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699146
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1)Ф-94
 50. Фурс Владимир Николаевич. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. - Минск : ЗАО "Экономпресс", 2000. - 224с.
  Немецкий философ Юрген Хабермас является одним из наиболее значительных представителей западной философии последней трети XX века. Без концептуальных моделей, разработанных Хабермасом, невозможно представить себе панораму сегодняшнего состояния философии и социальных наук. Вместе с тем в постсоветском интеллектуальном пространстве многие знают о Хабермасе, но мало знакомы с его идеями в их подвижном единстве. Критическая литература о Хабермасе отстает от него самого, непрерывно развивающего свои взгляды. Этот очевидный дефицит и призвана в определенной мере восполнить данная книга, в которой в систематической форме представлена сложная и разветвленная философская концепция Хабермаса.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599183
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ф-95
 51. Хайдеггер Мартин. Ницше и пустота / О.В. Селин (сост.). - М. : Алгоритм; Эксмо, 2006. - 302с.
  Хайдеггер Мартин (1889-1976) - немецкий философ. Один из создателей и лидеров экзистенциальной философии. Д-р философии (1913), проф. Марбургского (с 1923) и Фрей-бургского (с 1928) университетов. Занимался теологией, математикой и естествознанием. В книгах, посвященных творчеству Ф. Ницше, Хайдеггер исследовал ряд актуальных проблем человеческого суще -ствования, в том числе вопросы бытия и его смысла, проблему личности в современном мире, истоки заброшенности человека, одиночества, тревоги, заботы, страха, свободы и т. д. Своими работами М. Хайдеггер оказал большое влияние на развитие современной философии, психоанализа и других течений глубинной психологии, всего гуманитарного знания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА688189
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Х-15
 52. Хинске Норберт. Между Просвещением и критикой разума ; Без примечаний: этюды о корпусе логических работ Канта ; афоризмы / А.К. Судаков (пер.с нем.), Н.В. Мотрошилова (пер.с нем.). - М. : Культурная революция, 2007. - 219с.
  Норберт Хинске приобрел мировую известность своими многочисленными исследованиями философии Канта, немецкого Просвещения. Его детище - широко используемый кантоведами КапЫпдех. В публикуемой книге предпринята попытка на примере корпуса логических работ Канта прояснить три основные идеи немецкого Просвещения: идею самостоятельного мышления, борьбы с предрассудками и фундаментальную идею всеобщего человеческого разума. Вместе с исследованием логических работ Канта мы публикуем сборник афоризмов Хинске, в которых затрагиваются важнейшие темы человеческой жизни и философии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703813
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Х-47
 53. Швейцер Альберт. Жизнь и мысли / А.Л. Чернявский (сост.,пер.с нем.,послесл.,прим.и ук-ли). - М. : Республика, 1996. - 528с.
  Альберт Швейцер (1875-1965) принадлежит к числу наиболее ярких личностей и мыслителей нашего столетия. Философ, культуролог и теолог, музыкант и музыковед, врач, подавший современникам пример подлинно гуманистического служения,-в каждой области своей многогранной деятельности он оставил замечательное наследие. Настоящее издание включает впервые печатающуюся полностью автобиографию Швейцера, новый перевод "Мистики апостола Павла" - обстоятельного исследования пери ода зарождения христианства, и другие работы, в том числе впервые публикуемую на русском языке статью о роли религии в современной культуре. Книга адресована читателям, интересующимся проблемами религии, этики, философии и культуры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА575385
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ш-34
 54. Шелер Макс. Избранные произведения: / А.В. Денежкин., А.Н. Малинкин, А.Н. Филлипов (пер.с нем.). - М.: "Гнозш", 1994. - 490 с.
  Макс Шелер (1874-1928) - одна из наиболее ярких, значительных и оригинальных фигур в европейской философии XX в. Эволюция философской мысли Шелера, охватывает три главных проблемных среза - аксиологию, философскую антропологию и социологию знания, - особую теоретическую значимость обретает проблема человека и его ценностного мира. Эта проблема являет собой теоретический стержень, концептуально интегрирующий отдельные блоки и компоненты феноменологической философии Шелера и организующий ее в опредеденную внутренне непрерывную целостность.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА562443
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ш-42
 55. Шмонин Дмитрий Викторович. В тени Ренессанса: вторая схоластика в Испании: монография / Русская христианская гуманитарная академия. - СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2006. - 276с.,
  Монография посвящена второй схоластике - многостороннему явлению в интеллектуальной и духовной жизни Европы эпохи Контрреформации и "золотого века" испанской культуры. Сыграв важную роль в развитии философии, богословия, образования, этики, теории права, во внутренней реформе католицизма, иберийская схоластика XVI - начала XVII в. во многом определила лицо современной западной цивилизации. В первой части книги в широком культурологическом контексте рассматриваются морально-правовые, педагогические, философские учения Франсиско де Виториа (1492-1546), Доминго де Сото (1495-1560), Луиса де Молины (1535-1600), Габриэля Васкеса (1550-1604), Педро да Фонсеки (1528-1599) и др. Во второй части особое внимание уделяется анализу метафизической системы Франсиско Суареса (1548-1617), ставшей вершиной второй схоластики и оказавшей серьезное влияние на становление новоевропейской философии. Для философов, религиоведов, культурологов, историков.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692293
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) 1) Ш-74
 56. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы /Пер, с нем. и примеч. И. И. Маханькова. - М.: Мысль, 1998. - 606, [1] с, 1 л. портр.
  Второй том знаменитого сочинения О. Шпенглера впервые выходит в русском переводе. Типы культур, выделенные в первом томе, рассматриваются здесь на материале религии и политики. Глубоко символично, что книга выходит в России накануне 3-го тысячелетия, в котором ее, согласно автору, ждет необыкновенный взлет: должна завершиться предыстория и начаться ранняя история. Книга снабжена подробным комментарием.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: В342503/2
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Ш-83II
 57. Янарас Христос. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії / Анатолій Чердаклі (пер.), Ніна Клименко (пер.). - К. : Основи, 2000. - 314с.
  Сучасний грецький філософ і теолог, автор широковідомих на Заході праць "Ерос та особистість", "Свобода моралі", "Метафізика тіла", "Криза пророцтва" та ін., у своїй книжці "Нерозривна філософія" концептуально розглядає основні етапи розвитку європейської філософської думки від прадавніх міфів до новітніх учень. Крізь призму опозиції "спільний логос - особистий логос" Янарас показує нерозривність європейської філософії, ті глухі кути та трагічні наслідки, до яких призводило порушення гармонії цих двох логосів. Виняткова цінність книжки полягає в тому, що автор навчає читача філософському мисленню та філософській творчості. Розрахована на студентів, аспірантів, викладачів вищої школи та всіх, кого цікавить філософія.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599667
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Я-60

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38