Комп'ютерна безпека

У сучасному суспільстві для задоволення його потреб виникають проблеми інформаційного забезпечення всіх сфер діяльності людини. Одна з таких проблем — забезпечення надійного захисту інформації. Особливої гостроти вона набуває у зв’язку з масовою комп’ютеризацією всіх видів діяльності людини, при об’єднанні ЕОМ у комп’ютерні мережі та підключення до Internet. Тому для спеціалістів різноманітного профілю актуальною є підготовка в галузі захисту інформації.
Проблема захисту інформації не є новою. Вона з'явилася ще задовго до появи комп'ютерів. Стрімке вдосконалювання комп'ютерних технологій позначилося й на принципах побудови захисту інформації.
З самого початку свого розвитку системи інформаційної безпеки розроблялися для військових відомств. Розголошення такої інформації могло привести до величезних жертв, у тому числі й людських. Тому конфіденційності  в перших системах безпеки приділялася особлива увага. Очевидно, що надійно захистити повідомлення й комп’ютерні бази даних від розголошення і перехоплення може тільки повне їх шифрування.Принципова особливість сучасної ситуації полягає в тому, що найважливішим завданням сьогодні стає захист інформації в комп'ютерних мережах.
Широке впровадження комп'ютерів в усі види діяльності, постійне нарощування їх обчислювальної потужності, використання комп'ютерних мереж різного масштабу привели до того, що загрози втрати конфіденційної інформації в системах обробки даних стали невід'ємною частиною практично будь-якої діяльності.

Книжки, представлені на виставці:

 1. Ленков, С.В.  Методы и средства защиты информации. В 2-х томах / Ленков С.В., Перегудов - Д.А., Хорошко В.А., Под ред. В.А. Хорошко. - К. : Арий, 2008.
  Книга предназначена широкому кругу читателей: от технического специалиста, связанно­го с использованием средств защиты информации, до рядового пользователя современными информационными технологиями. Однако наиболее полезна она будет специалистам в области защиты информации в авто­матизированных системах и системах связи, специалистам по организации комплексной защи­ты информации как государственных так и коммерческих структур, а также руководителям предприятий, учреждений и организаций. Даную монографию можно рассматривать как учебник по направлению «Информацион­ная безопасность» для студентов и аспирантов.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: B 350945/1-2
 2. Защита информации: Сборник научных трудов. - Киев: НАУ, 2001.- 149 с.Освещены общие вопросы теории защиты информации, а также методы и средства ее реализации.  Ряд статей посвящен вопросам технической защиты, проблемам защиты информации в сетях, криптографии и отдельным направлениям исследований в этой области. В сборнике публикуются практические и теоретические результаты исследований по рекомендации отделений Межотраслевого межрегионального семинара Научного Совета НАН Украины “Технические сведения защиты информации. Материалы сборника представляют интерес для научных сотрудников и инженеров, занимающихся вопросами исследования и разработки методов, средств, устройств и систем защиты.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 610778
 3. Голубєв В. О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби з кіберзлочинами: Монографія. - Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2003 - 250 с.
  Монографія присвячена проблемам протидії та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж. Такі злочини, отримали поширену назву - “комп'ютерні злочини~ або “кіберзлочини”. Розглянуті теоретико- правові та криміналістичні аспекти кіберзлочинності. Сформульовані основні положення криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів, дані практичні рекомендації щодо визначення, фіксації та виявлення слідів кіберзлочинів. Монографія розрахована на співробітників правоохоронних органів, викладачів, науковців, аспірантів та студентів юридичного фаху.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 639833
 4. Кавун С. В. Інформаційна безпека: підручник / С. В. Кавун. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. - 368 с. (Укр. мов.)
  Подано матеріал, що описує теоретичний, методологічний і практичний апа­рат із сучасних проблем інформаційної безпеки й містить практичні рішення для аналізу та дослідження інформаційної безпеки при веденні сучасного бізнесу на вітчизняних підприємствах усіх таксонометричних рівнів. Розкрито теоретичне об­ґрунтування і практичні рекомендації щодо планування та організації систем ін­формаційної безпеки на підприємстві.  Рекомендовано для студентів, аспірантів і вчених в економічній, технічній і виробничій сферах, а також для фахівців із систем інформаційної безпеки підпри­ємств, що спеціалізуються в галузі розробки й упровадження сучасних інформа­ційних технологій у різних сферах діяльності.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 728908
 5. В. И. Ярочкин Безопасность информационных систем. — М.: «Ось-! 1996. — 320 с. 
  Сегодня информационные системы выступают основным инструм том удовлетворения информационных потребностей органов управле и производителей различных уровней и форм собственности в интере принятия рациональных управляющих решений.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 573151
 6. Антонюк А. О., Жора В. В.  Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації: [моно­графія] / А. О. Антонюк, В. В. Жора. - Ірпінь Національний університет ДПС України, 2010. - 310 с. 
  Проблема забезпечення захисту інформації сьогодні є найважливішою пробле­мою у сфері інформаційних технологій, вирішення якої неможливе без застосування те­оретичних методів. Дана монографія є коротким вступом до сучасної теорії захисту ін­формації. Вона містить компактне викладення новітніх методів моделюваня та аналізу систем захисту інформації. Зокрема, подаються загальні допоміжні поняття, на основі яких можливо побудувати ту чи іншу модель захисту. Детально вивчаються такі фунда­ментальні поняття захисту інформації, як загрози та політика безпеки. Крім того, роз­глянуто ряд конкретних моделей безпеки, причому таким чином, щоб на прикладі кож­ної чергової моделі показати новий метод дослідження процесів захисту інформації.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 731228
 7. Проблемы управления информационной безопасностью: Сборник трудов Института системного анализа Российской академии наук / Под ред. д-ра техн. наук, проф. Д. С. Череіпкина. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — 224 с.
  В связи с ростом масштабов и сложности задач обеспечения безопасности компьютерных систем их эффективное решение не может быть достигнуто без целенаправленного управления процессами обеспечения информационной безопасности, основанного на системном методологическом подходе.  В настоящее время Институт системного анализа РАН является одним из ведущих научных центров, занимающихся изучением проблематики упра­вления информационной безопасностью в России. Результаты последних работ в этой области как сотрудников Института, гак и их коллег из других организа­ций, с которыми тесно сотрудничает в этой области ИСА РАН, представлены в данном сборнике
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 668696
 8. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій.  Частина 5. Настанова з керування мережною безпекою.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ст 1754
 9. Стенг Д., Мун С.  Секреты безопасности сетей. — К.: “Диалектика”, 1995. —544 с., ил. 
  Книга посвящена такому сложному и важному предмету, как обеспечение безопасности при эксплуатации сетей. В ней рассмотрены локальные и глобальные вычислительные сети, подробно описаны методы обес­печения безопасности наиболее распространенных сетевых операционных систем. Детально излагаются теоре­тические вопросы безопасности информационных систем, а также организационные мероприятия, которые мо­гут защитить вычислительные ресурсы предприятий от угрожающих им опасностей.  Книга будет полезной не только ведущим специалистам по информационной безопасности, администрато­рам сетей и системным администраторам, но и руководителям всех рангов, в подчинении которых находятся подразделения и организации, занимающиеся вводом, обработкой, анализом и хранением информации.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Bc 30791
 10. Домарев В. В.  Защита информации и безопасность компьютерных систем/ В. В.Домарев. — К.: Издательство «Диа- Софт», 1999. — 480 с.
  Проблемы защиты важной информации понимают все, кто в полной мере подчинил своим интересам возможности компьютерных технологий... Для тех кто на сегодняшний день не чувствует потребности в защите своей важной информации, нет смысла тратить время на чтение предложенного материала...  Книга “Защита информации и безопасность компьютерных систем” посвящена вопросам обеспечения безопасности современных информационных технологий. В популярном виде излагаются некоторые теоре­тические вопросы и практические рекомендации по созданию систем защиты информации.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Bc 33294
 11. Законодавчі та норматизні документи України у сфері інформації, 3-19 видавничої та бібліотечної справи: Темат. добірка. У 2 ч. / Уклад. Т. Ю. Жигун. — 3-тє вид., допов. — К.: Кн. палата України, 2007.  Ч. 1: Правове регулювання у сфері інформації. — 176 с. 
  Добірка є третім, доповненим виданням і вміщує тексти основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують правове регулювання інформаційної, видавничої та бібліотечної діяльності в Україні за період з 1992 до 2007 року (станом на 1 червня 2007 p.). Призначена керівникам і фахівцям органів інформації, видавництв, видавничих організацій та бібліотек.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: B 350066/1
 12. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства / Шаньгин В. Ф. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 544 с.: ил. 
  Формулируются основные понятия и определения защиты информации, анали­зируются угрозы информационной безопасности в компьютерных системах и сетях. Обсуждаются базовые понятия и принципы политики безопасности. Анализируются международные и отечественные стандарты информационной безопасности. Описываются основные криптографические методы и алгоритмы защиты компьютерной информации. Оборновываются многоуровневая защита и комплексный подход к обеспечению информационной безопасности корпоративных систем и сетей.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Bc 45751
 13. О. Г. Додонов, Д. В. Ланде, В. Г. Путятін. Інформаційні потоки в глобальних комп’ютерних мережах. — К.: Наук, думка, 2009. — 295 с 
  Монографія присвячена питанням дослідження, моделювання та аналізу документальних інформаційних потоків, які формують змістовне наповнення сучасних глобальних мереж, насамперед, мережі Інтернет. Розглядаються теоретичні засади теорії інформаційних потоків, математичні моделі, застосуван­ня технологій інформаційного пошуку та змістовного аналізу текстів до інформаційних потоків, які є базою для побудови сучасних інформаційних сер­вісів. Досліджуються основні характеристики та властивості сучасних інфор­маційних потоків. Подані сучасні методи аналізу часових рядів, що відповідають тематичним інформаційним потокам, описано застосування кореляцій­ного, фрактального, дисперсійного та вейвлет-аналізу до параметрів інформаційних потоків.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 723836
 14. Широчин В.П , Мухин В.Е., Кулик А.В.  Вопросы проектирования механизмов защиты информации в компьютерных системах и сетях - К,, "ВЕК+Н, 2000. - 112 с., ил.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 598195
 15. Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах: Методична розробка / Уклад.: Б. Я. Корнієнко, Л. М. Щербак . - К.: НАУ, 2006. - 64 с.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 681746
 16. Безопасность Информационных технологий. Труды научно-технической конференции под редакцией Волчихина В. И., Зефирова C. Л., Иванова А. И. - Пенза - июнь - 2001. Издательство Пензенского научно-исследовательского электротехнического института. Томі. 139 С. 
  Рассматриваются проблемы безопасности информационных технологий. Приведенные материалы отражают дискуссию по затронутой тематике, возникшую на научно-технической Internet конференции, непрерывно проводимой на сервере Пензенского государственного университета Представлены материалы, поступившие в оргкомитет в период с февраля по июнь 2001 года. Том 1 содержит 47 статей, отражающих точку зрения 49 специалистов по различным аспектам информационной безопасности.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В 346459
 17. Вишняков В. М.  Захист даних в інформаційних системах: навчальний посібник / В. М. Вишняков. - К.: КНУБА, 2010. - 128 с.
  Розглянуто основні поняття сучасних систем захисту даних в комп’ютерних системах на базі міжнародних та українських нормативних документів. Наведено відомості про функції та механізми захисту від несанкціонованого доступу в інформаційних системах.  Призначено для студентів факультету автоматизації та інформаційних технологій, які навчаються за спеціальностями  Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування».
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 734235
 18. Сяо Д., Керр Д., Мэдник С.  Защита ЭВМ: Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 264 с., ил.
  Книга американских специалистов, посвященная анализу современных иссле­дований в области защиты ЭВМ. Рассмотрены правовые, организационные и тех­нические аспекты этой проблемы. Большое внимание уделено защите данных при передаче по каналам связи, а также вопросам ограничения доступа к аппаратным и программным средствам вычислительных центров.  Для пользователей вычислительных систем и отдельных ЭВМ.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 381979
 19. Мельников В. В.  Защита информации в компьютерных системах. — М.: Фи­нансы и статистика; Элекгронинформ, 1997. — 368 с.: ил. 
  Предложены новый подход, концепция, принципы построения защиты и оценки уровня безопасности информации в вычислительных системах, сетях и АСУ. С этих позиций рассматриваются информация и условия ее обработки в автоматизированных системах: потенциальные угрозы, возможные каналы несанкционированного доступа, методы, средства и системы ее защиты. Цель книги — показать возможность создания системы безопасности информации с гарантированными характеристиками, качеством и оптимальными затратами.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 575594
 20. Зима В. М., Молдовян А. А., Молдовян Н. А.  Безопасность глобальных сетевых технологий. — 2-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 368 с.: ил. 
  В книге рассматриваются технологические основы защиты информационного взаимодействия в компьютерных сетях при их подключении к открытым коммуника­циям, базовые протоколы и средства защиты информации на различных уровнях эта­лонной модели сетевого взаимодействия. Систематизируются современные стандарты, протоколы и средства, используемые для обеспечения безопасности глобальных сете­вых технологий. Поясняются принципы функционирования различных сетевых служб, влияющих на информационно-компьютерную безопасность.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 642731
 21. B. C. Блінцов, C. C. Козирєв  Захист програмних продуктів: навчальний посібник. — Миколаїв : HУК, 2010. — 146 с. 
  У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні аспекти захисту' програмних продуктів різного призначення. Визначено оптимальні методи керування розробкою й механізми контролю якості на кожному етапі життєвого циклу програмних продуктів, починаючи з постановки завдання й закінчуючи авторським супроводом. Розглянуто моделі та методи створення захищених, алгоритмічно безпечних програм для використання в критичних системах. Наведено приклади використання методів створення алгоритмічно безпечних програмних продуктів, фрагмент захищених проірам. Запропоновано лабораторні роботи для здобуття практичних навичок розробки захищених програмних продуктів з використанням методів технологічного та експлуатаційного захисту.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 737046
 22. А. О. Антонюк. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. У посібнику дається відповідь на запитання, що таке захист ін­формації і які основні складові цього поняття; розглянуто проблеми організаційно-технічного захисту сучасних автоматизованих сис­тем, основні механізми захисту від несанкціонованого доступу до інформації. Висвітлено також основні принципи державної політики з інформаційної безпеки.  Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Основи захисту інформації».

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 641747
 23. Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого  доступу.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 88803
 24. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної і інформації від несанкціонованого доступу.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 88802
 25. Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Со 24241
 26. Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення комплексу технічного захисту інформації. Порядок розроблення та впровадження заходів із захисту інформації.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 111160
 27. Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 95553
 28. Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 106078
 29. Защита информации. Компьютерная криптография. Защита от компьютерных вирусов.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Со 23944
 30. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Системный подход :— К.: ООО «ТИД «ДС», 2004. - 992
  Книга «Безопасность информационных технологий. Системный подход» адресована ши­рокому кругу читателей — студентам, системным администраторам и работникам различных служб информационной безопасности.  Автор раскрывает существующие угрозы и каналы утечки информации, приводит описа­ние математических моделей систем защиты, а также рассматривает вопросы создания за­щищенных информационных систем с возможностью гибкого управления безопасностью.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс 39883
 31. Вильям Столлингс. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты : Пер. с англ. — М. : Издательский дом “Вильямс”, 2002. — 432 с. : ил. Парал. тит. англ. 
  Наше время — это время широкого распространения компьютерных вирусов, электронного шпионажа, хакерства и других угроз, связанных с глобализацией Internet и повсеместным распространением компьютеров. Поэтому вопросы защиты компьютеров и компьютерных сетей приобрели сейчас особую актуальность. Эта кни­га представляет собой краткий и одновременно исчерпывающий справочник по со­временным средствам и инструментам защиты в Internet, а также приложениям, не­обходимым в любых системах передачи данных и компьютерных сетях.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 638824
 32. Галицкий А. В. Рябко С. Д., Шаньгин В. Ф.. Защита информации в сети - анализ технологии и синтез решений / Галиц­кий А. В., Рябко С. Д., Шаньгин В. Ф. - М.: ДМК Пресс, 2004. - 616 с.: ил. - (Серия «Администрирование и защита»).
  В книге рассматриваются актуальные вопросы защиты информации при создании и использовании компьютерных сетей и корпоративных информационных систем. Значительное внимание уделяется проблемам обеспечения информационной без­опасности электронного бизнеса и электронной коммерции. Обсуждаются основные виды атак на компьютерные сети и системы, а также методы и средства защиты ло­кальных и корпоративных сетей от удаленных Internet-атак. Формулируется концеп­ция информационной безопасности и определяются политики безопасности в сетях. Анализируются технологии защиты данных, базовые технологии сетевой безопас­ности, обнаружения вторжений и управления сетевой безопасностью.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс 40258
 33. Волобуев С. В. Информационная безопасность автоматизиро­ванных систем. Учебное пособие по курсу «Методы и средства защиты информации». - Обнинск: ИАТЭ, 2001. - 80 с.
  Учебное пособие содержит материал по основам информацион­ной безопасности автоматизированных систем, средой передачи данных в которых, является Интранет. В пособии рассматриваются общие вопросы информационной безопасности в ЛВС NetWare и WindowsNT вопросы обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии, защиты технологии клиент-сервер, применения межсетевых экранов. Наряду с изложением теоретического материала приводятся примеры широко распространенных программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 630728
 34. Ковальчук В. Н. Система інформаційної безпеки навчального комп’ютерного комплексу: Методичний посібник. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - 84 с.
  Проблеми інформаційних загроз для відкритого навчального середовища є дуже гострими в наш час, однак їм приділяється недостатня увага. Даний навчальний посібник являється одним з перших, який намагається розглянути весь комплекс питань, пов’язаних з інформаційною безпекою у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Окреслено основні проблеми інформаційної безпеки, методи та засоби захисту інформації та інформаційних ресурсів у навчальних комп’ютерних комплексах. Запропоновано методику створення та експлуатації типової системи захисту інформації, розраховану на практичне застосування в сучасних загальноосвітніх закладах.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 721412
 35. B. C. Дроб’язко. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти: Монографія / Дроб'язко B. C. — К.: ТОВ "Лазурит- Поліграф”, 2008. — 132 с.
  Дослідження присвячене вивченню міжнародних, регіо­нальних і національних аспектів охорони баз даних. Аналізу­ються передумови змін у правовій охороні баз даних, існуючі способи і перспективи правової охорони баз даних, авторсько- правова охорона баз даних, охорона баз даних sui generis, охо­рона баз даних в Україні. Значна увага приділена аналізу охо­рони баз даних в Європейському Союзі, а також відповідних положень національного законодавства США, Німеччини, Ве­ликобританії, Франції, скандинавських країн, Мексики, Ро­сійської Федерації. Розглянуто перспективи охорони баз даних sui generis в Україні. В Додатках подані міжнародні, регіона­льні та національні нормативні акти з охорони баз даних.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 724565
 36. Терейковський І. А. Нейронні мережі в засобах захисту комп’ютерної інформації. / Терейковський І. А. - К.: ТОВ "ПоліграфКонсалтинг”, 2007. - 209 с.
  Монографія присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності методів та засобів захисту комп'ютерної інформації за рахунок використання нейромережевих технологій. Проведена оцінка можливостей використання більшості класичних та деяких перспективних типів нейронних мереж для розв’язання актуальних задач захисту комп’ютерної інформації. Книга стане у нагоді науковим співробітникам, розробникам програмного забезпечення, аспірантам та студентам, що спеціалізуються в області захисту комп'ютерної інформації.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 688860
 37. Шорошев В. В. Теоретичні і практичні аспекти організації і побудови архітектури захищених комп’ютерних систем. Монографія. - К.: ДУПСТ, 2011. - с.257.
  Монографія містить великий обсяг теоретичного і практичного матеріалу, розглянуто сучасні теоретичні і практичні аспекти організації і побудови архітектури захищених комп’ютерних систем. Увазі читача пропонуються практичні рекомендації з використанням діючих систем підтримки прийняття рішень для вибору профілів протидії загрозам за підкласами ЗКС щодо забезпечення підвищених вимог до конфіденційності, цілісності, доступності і спостереженності. Монографія призначена для практичних спеціалістів, аспірантів, студентів старших курсів і студентів-магістрів, а також для викладачів технічних дисциплін вищих навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 739852
 38. Шорошев В. В. Основи формування політики безпеки комп’ютерних систем. Монографія. - К.: ДУІКТ, 2011.-c.257 
  Представлена читачам монографія розкриває комплекс проблемних питань, пов‘язаних з визначенням, розробкою та рекомендаціями щодо методичних основ формування політики безпеки комп'ютерних систем (КС). У новій постановці задачі докладно розглянуто методичні основи формування найбільш пріоритетної низки складових і концептів політики безпеки КС: політики надання функціональних і гарантійних послуг безпеки та її модель; політики надання послуг безпеки стандартних профілів захищеності інформації та її модель; політики антивірусної безпеки та її модель.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 739851
 39. А. В. Дудатьєв, О. П. Войтович, В. А. Каплун. Захист комп’ютерних мереж. Теорія та практика: навчальні посібник \ А. В. Дудатьєв, О. П. Войтович, В. А. Каплун. - Вінниці ВНТУ, 2010- -219 с.
  В даному посібнику розглянуті основні поняття та засади забезпечення безпе комп’ютерних мереж. Подані теоретичні відомості та матеріал для проведен практичних і лабораторних робіт з дисципліни “Захист комп’ютерних мереа Посібник розрахований у першу чергу на студентів, які навчаються за напрям» “Інформаційна безпека” та всіх фахівців, які цікавляться питаннями захис комп’ютерних мереж.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 731402
 40. Вертузаєв M. C., Юрченко O. M. Захист інформації в комп’ютерних системах від не­санкціонованого доступу: Навч. посібник / За ред. С. ГЛаптєва,— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001.— 321 с.
  Висвітлено основи захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого до­ступу (НСД). Інформація в інформаційних систе­мах розглядається як об’єкт захисту від загроз НСД потенційного порушника. Аналізуються інфор­маційно-аналітичні моделі системи технічного за­хисту інформації від НСД. Особливу увагу приділе­но питанням експертної оцінки рівня стійкості захисту інформаційних систем від загроз НСД. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих на­вчальних закладів, керівників і фахівців підрозділів безпеки інформаційних систем, а також для всіх, хто займається підприємницькою діяльністю.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 610429
 41. Михаэль А. Бэнкс. Информационная защита ПК: Пер. с англ. - К.: ВЕК+, М.: Энтроп, СПб.: Корона-Принт 2001. — 272 с. 
  В книге показано, как защитить свою личную информацию на компьютере дома и на работе без использования сложных специальных инструментов или технических знаний. К книге прилагается CD-диск с множеством полезных программам по защите информации на вашем компьютере, восстановлению утерянных или забытых паро­лей, учета всех действий, выполненных на компьютере в ваше отсутствие, и многое другое. Книга будет полезна широкому кругу читателей, начиная от школьников и заканчивая руководителями предприятий.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 609218
 42. Задірака В. К., Кудін А. М., Людвиченко В. О., Олексюк О. С. Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний посібник. Київ — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 272 с. 
  У навчальному посібнику викладено методи та комп’ютерні технології захисту інформації на спеціальних цифрових носіях (інтелектуальних картках, цифрових паспортах, електронних грошах і цінних паперах) на основі використання сучасних математичних методів асиметричної криптографії. Для студентів, аспірантів, які вивчають предмети з комп’ютерної безпеки, викладачів та спеціалістів з інформаційної безпеки, завданням яких є кваліфікований вибір та організація використання криптографіч­них засобів захисту інформації.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 696170
 43. Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конфе­ренції, м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 року. - Вінниця : ВНТУ, 2011.-231 с.
  Збірка містить матеріали доповідей третьої Міжнародної науково- практичної конференції з сучасних проблем кодування, захисту й ущіль­нення інформації за п’ятьма основними напрямками: методи та засоби ко­дування інформації; методи та засоби криптографічного захисту інформа­ції; інформаційна безпека комп’ютерних систем: методи та засоби ущіль­нення інформації; методи та засоби перетворення форм інформації.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 739343
 44. Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей Першої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 15-17 травня 2007 року. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 140 с.
  Збірка містить матеріали доповідей першої Міжнародної науково-практичної конференції з сучасних проблем кодування, захисту й ущільнення інформації за чотирма основними напрямками: методи та засоби кодування інформації; методи та засоби захисту інформації; методи та засоби ущільнення інформації; методи та засоби перетворення форм інформації.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 648980
 45. Вильям Столлингс. Криптография и защита сетей: принципы и практика, 2-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. — 672 с. : ил. — Парал. тит. англ.
  В своем бестселлере Вильям Столлингс предлагает обзор основ криптографии и практики ее использования для защиты сетей. Тщательно переработанное с тем, чтобы представленный в книге материал был организован оптимальным образом как с точки зрения его использования преподавателями, так и с точки зрения самостоятельного изучения предмета.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Bc 42266
 46. Бабаш A. B., Шанкин Г. П. Криптография. Под редакцией В. П. Шерстюка, Э. А. Применко / А. В. Бабаш, Г. П. Шанкин. - М.: COЛOH-P, 2002. - 512 с. - (Серия книг «Аспекты защиты»).
  Книга написана в форме пособия, направленного на изучение «классических» шифров, то есть шифров с симметричным ключом. После краткого исторического очерка в ней рассмотрены вопросы дешифрования простейших шифров, методы криптоанализа и синтеза криптосхем, вопросы криптографической стойкости, помехоустойчивости и имитостойкости шифрсистем.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 649356
 47. Жельников Владимир. Криптография от папируса до компьютера. М., ABF, 1996, ил., 336 с.
  В увлекательной живой форме автор, профес­сионал в своей области, рассказывает о науке крип­тологии и сферах ее применения человеком с древ­нейших времен и до сегодняшнего дня. Эта книга поможет вам написать шифрованное письмо другу и защитить свои данные в компьютере от любопытных глаз хакеров. Особое внимание уде­лено безопасности персональных ЭВМ. Издание рассчитано на читателей всех воз­растов, различных профессий и интересов.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 574020
 48. Гулак Г. Н., Мухачев В. А., Хорошко В. А. Основы криптографической защиты информации. - К.: Изд. ГУИКТ, 2009. - 228 с.: ил.
  В пособии рассматриваются вопросы организации и функционирования надежных систем криптоірафической защиты информации. Изложены принципы построения криптосистем различного типа, приведена методика генерации и оценки качества псевдослучайных последовательностей, а также методы генерации посевдослучайных простых чисел. Приводятся характеристики стойкости распространенных блочных шифров и асимметричных криптоалгоритмов, описаны криптографически стойкие генераторы псевдослучайных чисел, изложены принципы организации, функционирования и обеспечения надежности инфраструктуры открытых ключей. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений и аспирантов, а также специалистов, занимающихся криптографией.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 719857
 49. У книзі популярно описується, як зашифровують інформацію, що передається від комп ’ютера до комп 'ютера, а також способи дешифрації. Основну частину книги читач зрозуміє, якщо він знає алгебру за середню школу та основи комбінаторики і теорії ймовірностей; бажано, щоб читач вмів програмувати на Паскалі. Книга призначена для осіб, які працюють із комп'ютером і мають потребу набувати нових знань, а також для студентів, яким викладений матеріал знадобиться при вивченні таких курсів, як «Захист даних», «Бізнес інформація», «Інформаційні системи в банківській справі» та ін.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 581592
 50. ЗАКОН УКРАЇНИ. Про електронні документи та електронний документообіг.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 99642
 51. Засоби захисту інформації в системах комп'ютерного діловодства.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: P89278
 52. Васюков І. В., Головань С. М., Давиденко А. М., Хорошко В. О., Щербак Л. M. Основи організації електронного документообігу: У 2 т./ За ред. проф. В. О. Хорошка. - К.: ДУІКТ, 2008. - Т.2. - 236 с.
  У підручнику розглядаються питання з організації захисту електронних документі) та електронного документообігу, фізичні і технічні засоби захисту електронних документів правові засади документаційного забезпечення роботи інформаційної системи. Особливу увагу приділено аналізу та контролю безпеки в інформаційній системі формуванню, веденню, зберіганню та видачі номенклатурних справ; оформленнк електронній реєстрації та розмноженню електронних документів.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В 350735
 53. Luzhetskyy, O. P. Voitovych, A. V. Dudatyev. Data Protection. Textbook. — Vinnytsia : VNTU, 2009. — 487 p.
  The textbook describes the general causes of data leakage and methods of their controlling. There the main notions and principles of data legal protection have been considered. The data protection lows of different countries are given. For students with training directions “Management”, “Banking”, “Financing and credit”, “Economic Cybernetics”, “Economy of the Enterprise” and for those interested in information security.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс 49937
 54. Девис, Питер, Льюис, Барри. Компьютерная безопасность для "чайников".: Пер. с англ. — К.: Диалектика, 1997. — 272 с.: ил. — Парал. тит. англ.
  Перед вами дружественное, доступное руководство, с помощью которого вы смо­жете решить все задачи, связанные с безопасностью вашего компьютера. Независимо от того, являетесь вы рядовым пользователем или профессионалом, данная книга рас­шифрует для вас загадочный язык безопасности и поможет принять правильные реше­ния. Простые практические рекомендации помогут вам определить потенциальные уг­розы и предпринять необходимые шаги по защите данных. Книга рассчитана на пользователей с различным уровнем подготовки. С юмором, терпением и практически без заумных технических терминов, автор познакомит вас с основными понятиями и технологиями компьютерной безопасности.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс 31728
 55. Вычислительная техника и ее применение.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 75972
 56. Пярин В. А., Кузьмин А. С., Смирнов С. Н. Безопасность электронного бизнеса/ Под ред. действительного члена РАЕН д.т.н., проф. В. А. Ми­наева. — М.: Гелиос АРВ, 2002. — 432 с., ил.
  Сформулированы и проиллюстрированы основные понятия, модели и направления развития электронного бизнеса. Рассмот­рена технологическая база ведения экономической деятельности в сети Интернет. Классифицированы и проанализированы мето­ды и средства обеспечения безопасности экономической деятель­ности в киберпространстве. Дан анализ состояния и перспектив развития электронного бизнеса в России. Для специалистов по информационной безопасности пред­приятий, менеджеров, студентов старших курсов и аспирантов соответствующего профиля.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 638683
 57. А. Д. Бавижев, В. В. Кореньков. ЗАЩИТА ФАЙЛОВ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В ОС ЕС.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р60358
 58. Адам Гаффин. Путеводитель по глобальной компьютерной сети Internet. Издательство “Артос” совместно с издательством “Нолидж” предлагают вашему вниманию вторую книгу из серии “Просто о сложном”. 
  Книги этой серии посвящены таким программным продук­там, как Windows 95 и его офисные приложения; программы обработки изображений и текста; работа с мультимедиа и т. д. Эти книги помогут не только начинающим разобраться в сложном мире компьютерных технологий, но и специалистам в быстром решении часто встречающихся проблем и задач.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 578533
 59. Антоненко В. М., Терейковський І. А., Терейковська Л. О. Сучасні Internet-технології. Курс лекцій та лабораторний практикум. Частина І. Основи Web-дизайну: Навчальний посібник. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. - 206 с.
  У навчальному посібнику розглянуто принципи та прийоми створен­ня клієнтської частини Web-сайта засобами HTML, CSS та JavaScript. Крім того значна увага приділяється питанням забезпечення високої ефективності забезпечення функціонування корпоративного Web-сайта. Для студентів вищих навчальних закладів , що вивчають дисциплі­ни ’’Сучасні Інтернет-технології”, ’’WEB-дизайн”, або для самоосвіти.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В 3511974
 60. И.  Д. Медведовский и др. Атака из Internet / И. Д. Медведовский, П. В. Семьянов, Д. Г. Леонов, А. В. Лукацкий — М.: СОЛОН-Р, 2002. 368 с. — (Серия «Аспекты защиты»).
  Атака из Internet» — это новое издание 2002 года самой известной в России книги по се­тевой безопасности. Книга «Атака через Internet» увидела свет в 1997 году — это была первая в России книга, целиком посвященная анализу безопасности компьютерных сетей, написанная с точки зрения хакера; вторая книга — «Атака на Internet» вышла в 1999 году и пользовалась заслуженной популярностью в Рунете, завоевав в 2000 году звание бестселлер номер 1 в элект­ронном магазине «Озон».Атака из Internet» является основательно переработанным изданием, которое продолжа­ет традиции предыдущих «Атак» и содержит много новой информации: современные техноло­гии не стоят на месте, поэтому книга претерпела соответствующие изменения.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 644705
 61. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕРНЕТ-САЙТУ В УКРАЇНІ.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ра 347684
 62. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У МЕРЕЖІ IHTEPHET.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ра 378091
 63. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОМЕННИХ ІМЕН ІНТЕРНЕТ.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ра 337685
 64. Брэдли Ф. Шимми. Эффективное использование электронной почты. Серия «Enter». Ростов- на-Дону: «Феникс», 1998. — 304 с.
  Книга представляет собой пособие по использованию современной электронной почты. В книге подробно изложены все проблемы, с которыми сталкивается пользователь этого очень популярного в настоящее время вида связи, а также связанные непосредственно с техникой работы при отправке и приеме сообщений. Последователь­но излагаются все трудности, с которыми может столкнуться пользо­ватель при формировании, отправке и получении сообщений, и пути преодоления этих трудностей. Подробно рассматриваются методы формирования и кодирования/декодирования файловых вложений, вопросы сжатия и распаковки файлов, шифрования и других форм защиты сообщений, адресация сообщений и работа электронной по­чты в Интернет.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс 33170
 65. Алекс Экслер. The Bat!. Энциклопедия: Москва, RitLabs и «Новая планета», 2002. - 416 с., ил.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 642127
 66. Антонюк А. О., Дубчак Л. В., Свириденко В. Ю. Захист від комп’ютерних вірусів: навчальний посібник. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. - 285 с.
  У посібнику розглянуто загальні відомості про комп’ютерні віруси, зокрема історія їх виникнення, основні характеристики, класифікація. Подано методи захисту від комп’ютерних вірусів, а також характеристики сучасних антивірусних програм. Висвітле­но загальні питання захисту комп’ютерних систем та юридичні аспекти захисту інформації. Дане видання рекомендовано для студентів вищих навчаль­них закладів та фахівців інформаційних технологій.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ba 711872
 67. Фролов А. В., Фролов Г. В. Осторожно: компьютерные вирусы. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. - 256 с. - (Персональный компьютер - шаг за шагом; Т. 5).
  В этой книге вы найдете практически нею информацию, необходи­мую для квалифицированной борьбы с компьютерными вирусами в среде операционных систем MS-DOS, Microsoft Windows, IBM OS/2, Novell NetWare. Мы постарались обобщить громадный опыт, накоп­ленный сотрудниками АО “ДиалогНаука” в этой области, делая упор па практические рекомендации.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 571024
 68. Как противостоять вирусной атаке. Книга специалистов по компьютерной безопасности посвящена различным аспектам проблемы борьбы с вирусами. В книге подробно освещены такие моменты, как причины возникновения и история развития компьютерных ви­русов, способы их распространения и потенциальные источники опасности, меры, обеспечивающие безопасную работу, методы и средства профилакти­ки, способы поиска и удаления вирусов, вопросы восстановления информа­ции. Также приводятся подробные рекомендации по применению наиболее популярных антивирусных средств. Приложение содержит обширный перечень вирусов, позволяющий определить наличие вируса на компьютере по его проявлениям.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 566087
 69. Безруков Н. Н. Компьютерные вирусы / Н. Н.Безруков. — М.: Наука, 1991. 160 с., ил. — (Серия "Кибернетика — неог­раниченные возможности и возможные ограничения”).
  Применительно к операционной системе MS DOS изложены крат­кая история возникновения, общие принципы функционирования компьютерных вирусов, предлагаемая автором классификация и ком­плексная методика защиты от компьютерных вирусов. Последняя предполагает сочетание входного контроля поступающего программного обеспечения с использованием различного рода средств защиты (ревизоров, детекторов, фагов) и с систематическим архивированием. Подчеркивается значение организации . Aрхивирования, без которой любая защита является иллюзорной. Об­суждаются типичные ошибки при применении средств защиты от вирусов. Кратко описана методика восстановления данных.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 540045
 70. М. М. Коваленко. Ком'ютерні віруси і захист інформації. У навчальному посібнику наведено загальні відомості про комп’ютерні ві­руси, дано класифікацію комп’ютерних вірусів та методів захисту інформації від них, описано каталог вірусів, а також структуру і способи розповсюдження комп’ютерних вірусів. Розглянуто комплекс математичних, технічних, економіч­них, юридичних, етичних і моральних проблем захисту інформації від ком­п’ютерних вірусів і несанкціонованого доступу до комп’ютерних систем. Наве­дено дані НУ Б Інтерполу в Україні і І Б МВС України про комп’ютерну злочин­ність, а також про досвід захисту інформації в країнах Західної Європи і США. Для викладачів, студентів, курсантів вищих навчальних закладів України, ко­ристувачів ПЕОМ. Посібник буде корисним учням старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів відповідних спеціальностей.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 589755
 71. Ландсберг Г. Л. Компьютерные вирусы и методы борьбы с ними: Препринт ИФВЭ 90-121 .- Протвино, 1990. - 44 С. -2 рис.- библиогр.: 33.
  Рассмотрена современная ситуация с вирусными программами на персональных компьютерах и ЭВМ с разделением времени. При­ведены основные методы борьбы с вирусами. Даны конкретные ре­комендации по устранению наиболее распространённых вирусов. Приведено краткое описание разработанной универсальной анти­вирусной системы PHENIX.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 84324
 72. Сумин В. И., Питолин М. В., Забияко С. В,. Типология компьютерных вирусов и обработка прерываний: Учеб­ное пособие. — Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2000., 112 с.
  В учебном пособии рассматриваются вопросы классификации компью­терных вирусов, основные принципы функционирования программ вирусного типа. Отдельная глава, затрагивающая вопросы алгоритмизации компьютерных вирусов, посвящена способам борьбы с файловыми вирусами. В пособии также приведены краткие теоретические сведения о простейших программных преры­ваниях операционной системы DOS, примеры программ по обработке преры­ваний, простейшая резидентная программа. При этом составной частью многих компьютерных вирусов могут являться приведенные в пособии программные коды.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 612202
 73. Корченко А. Г. Несанкционированный доступ к компьютерным системам и методы защиты. -К.: КМУГА. 1998. - 116 с.
  В учебном пособии рассмотрены основные по­ложения. связанные с несанкционированным до­ступом к компьютерным системам и основными характеристиками их безопасности. Более под­робно изложены вопросы безопасности про- граммного обеспечения включая защиту от копи­рования, реассемблирования и отладки. Даны краткие сведения о разрушающих про­граммных воздействиях, приведен список основ­ных сокращений, используемых в теории и прак­тике безопасности информации, сводная таблица их указателей по различным направлениям в об­ласти безопасности информации в компьютерных системах и список литературы.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 548807
 74. Ричард Э. Смит.  Аутентификация: от паролей до открытых ключей. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом “Вильямс”, 2002. — 432 с. : ил. — Парал. тит. англ.
  Книга является первым в своем роде изданием, посвященным такой важной проблеме управ­ления доступом к информации в компьютерных системах, как аутентификация пользовате­лей. В написанной простым и доходчивым языком книге рассматриваются достоинства и не­достатки практически всех существующих и используемых на настоящий момент способов идентификации пользователей. Книга ориентирована на широкий круг читателей. Она может быть полезна как профессионалам, которые по роду своей деятельности связаны с созданием и эксплуатацией компьютерных систем, так и тем, кто хочет узнать, что стоит за сообщения­ми, которые появляются на экране, при включении компьютера.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 638773
 75. Щербаков А. Защита от копирования. — М.: Издательство «ЭДЭЛЬ», 1992. — 80 с.
  Предлагаемая книга рассчитана на читателей, желающих изучить принци­пы работы защит от копирования и создавать собственные средства защиты. В работе дается подробное описание функциональных возможностей и технологии использования сетевого сканера, предназначенного для обнаружения уязвимостей в системе защиты различных сетевых ресурсов. Исследования системы защиты корпоративной информацинно- вычислительной сети, проведенные в Институте прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, позволили, прежде всего, оценить защищенность сети в целом, найти слабые места, разработать методику повышения надежности и безопасности сетевых ресурсов.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 555912
 76. А. В. Ермаков. Использование сетевого сканера для повышения защищенности корпоративной информационно-вычислительной сети.
  В работе дается подробное описание функциональных возможностей и технологии использования сетевого сканера, предназначенного для обнаружения уязвимостей в системе защиты различных сетевых ресурсов. Исследования системы защиты корпоративной информацинно- вычислительной сети, проведенные в Институте прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, позволили, прежде всего, оценить защищенность сети в целом, найти слабые места, разработать методику повышения надежности и безопасности сетевых ресурсов.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 961173
 77. Филиппова Л. Я., Зеленецкий B. C. Компьютерная этика. Морально-этические и правовые нормы для пользователей компьютерных сетей: Учеб. пособие. - Харьков: Изд-во «Кроссроуд», 2006. — 212 с.
  Учебное пособие предназначено для изучения норм компьютерной этики в сетевом пространстве в двух аспектах: морально-этическом и этико-правовом. Даны основные понятия профессиональной и компьютерной этики, моральные правила, этические кодексы для “компьютерных профессионалов” (пользователей), понятия ответственности и профессиональных взаимоотношений в компьютерных сетях.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 684076
 78. Седова Л. Н. Этика личности и этика характера. Учебное пособие. — Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004. — 252 с. (Русск. яз.).
  Рассмотрены новые уровни мышления в деловом обществе, необходимые для его гармоничного функционирования. Пособие рассчитано на вдумчивого молодого человека, отдающего хотя бы часть своего времени делу преуспевания в жизни, поскольку оно открывает путь к пониманию и извлечению максимума из окружающих жизненных обстоятельств. Предназначено для студентов экономических вузов, а также практических специалистов, повышающих свою профессиональную квалификацию.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 672312
 79. Левин М. Энциклопедия начинающего хакера. — М: «Новый издательский дом» («New Publishing House»), 2004. — 1120 с.
  В книге речь пойдет о так называемых хакерах и крэкерах, которые, по своей сути, ничем не отличаются от обычных воров, взламывающих квартиры и крадущих чужие вещи. Непонят­но и забавно. Нетривиально и на грани криминального. Хакинг, фрикинг и никому недо­ступный крэкинг. И неужели все это в одной «толстой книге»? Да! Хакинг — это искусство взлома всевозможных систем и доведения данного процесса до высот технического изящества. Фрикинг — это мошенничество в системах связи. Вы узнаете о дефектах в системе безопасности, автор поделится с вами мыслями о хакинге, введет вас в хакинг UNIX и ftpd и анонимный ftp, вы узнаете, как зарегистрироваться под чужим именем, «троянских конях», о хакинге и Internet, ложных DNS-запросах в Internet и о многих других интересных вещах.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс 39475
 80. Скудис Эд. Противостояние хакерам. Пошаговое руководство по компьютерным атакам и эффективной защите: Пер. с англ.   .: ил. (Серия «Защита и администрирование»).
  Книга написана для системных и фая, профессионалов в области безопасности, а также для всех, кто хочет узнать о компьютерных атаках и способах их предотвращения. Стратегии атак и методы защиты, о которых здесь рассказывается, используются многими предприятиями и организациями, имеющи­ми компьютерные сети. Читая книгу, вы поймете, какими методами пользуется ваш противник при взло­ме: начиная от простого непрофессионального сканирования и заканчивая мощными атаками, которые финансируются криминальными группировками. Здесь детально рассматриваются наиболее часто встречающиеся стратегии реальных атак, а также даются советы, как защититься от возможных нападений.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 647464
 81. Макаров А. С. Теория и практика хакерских атак. - М.: Альянс- пресс, 2003. - 384 с. - (Серия книг «Основы хакинга и фрикинга»).
  В первой книге серии «Основы хакинга и фрикинга» речь пойдет о персоналиях хакерской культуры, о так называемых «хакерских» мифах, а также о методах взлома и защиты компьютерной информации. Книга написана доступным языком и может быть рекомендована как продвинутым пользователям ПК, так и начинающим.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ао 263444
 82. Васильцов I. B. Атаки спеціального виду на криптопристрої та методи боротьби з ними. За науковою редакцією д.т.н., проф. В.П.Широчина. — Кременець: Видавничий центр КОГПІ, 2009. - 264с., ілюстр.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва724717
 83. Фленов М. Е. Компьютер глазами хакера. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006. — 336 с.: ил.
  Рассмотрены компьютер, операционная система Windows и Интернет с точки зрения организации безопасной и эффективной работы на ПК. Описаны основ­ные методы атак хакеров и рекомендации, которые позволят сделать компьютер быстрее, надежнее и безопаснее. Представлены примеры накручивания счетчиков на интернет-сайтах и методы взлома простых вариантов защиты программ Shareware. Приведены советы хакеров, которые позволят при путешествии по Интернету не заразиться вирусами и не стать добычей сетевых мошенников, владеющих методами социальной инженерии. Показано, как сделать интерфейс Windows более удобным и привлекательным, компьютер — надежнее и быстрее, а работу в сети — более эффективной.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 674763
 84. Лукацкий А. В. Обнаружение атак. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 608 с.: ил.
  Во втором, улучшенном и обновленном издании книги, посвященной новой технологии информационной безопасности — обнаружению атак, систематизируются разрозненные данные о приемах совершения атак, исследуются различные критерии атак и признаки их обнаружения, источ­ники информации об атаках и методы их анализа. Приведена подробная классификация систем обнаружения атак с примерами конкретных отечест­венных и зарубежных решений. Рассматриваются критерии выбора систем обнаружения атак для различных групп потребителей, имеющих разные приоритеты при построении инфраструктуры обнаружения атак. Большое внимание уделено практике эксплуатации систем обнаружения атак, вклю­чая вопросы их установки и размещения.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 643487
 85. Чирилло Джон  Обнаружение хакерских атак. Для профессионалов (+CD). — СПб.: Питер, 2002. — 864 с.: ил.
  Основная задача этой книги — описание основ защиты информации. Разница между ней и дру­гими книгами в том, что написана она с точки зрения хакера и не просто рассказывает о феномене хакерства, но и снабжает читателя хакерскими инструментами. В ней описаны программные и аппа­ратные средства, применяемые профессионалами и любителями для анализа, подмены, взлома, ска­нирования и шпионажа. В этой книге вам встретятся и лирические отступления — небольшие зарисовки из реальной жизни, поэтому ее можно считать хакерскими хрониками, дополненными подробным техническим руководством.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс 38836
 86. Чирилло Джон Защита от хакеров (+CD). — СПб.: Питер, 2002. — 480 с.: ил.
  В этой книге даются пошаговые рекомендации для осуществления полной защиты компьютерной системы от взлома с использованием инструментов Tiger Box, обычно применяемых хакерами для проти­воположных целей — обнаружения слабых мест компьютерных сетей и проникновения в них. Дж. Чирил­ло, бывший хакер, описывает в своей книге все необходимые стадии защиты: от системы до демона, и помогает соединить всю полученную информацию воедино для создания эффективных мер обеспечения безопасности.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс 39222
 87. Гороховський О. І., Колесник І. C. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2007.- 146 с.
  В посібнику розглянуто основні інститути пре інтелектуальної власності для забезпечення захисту пра інтелектуальної власності на програмне забезпечення, винаход корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральн мікросхем. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри програми дисципліни ’’Інтелектуальна власність”.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 695108
 88. Головань С. М., Коженевський С. Р., Стельмаховська О. І., Хорошко В. О. Інтелектуальна власність у сфері захисту інформації / За ред. проф. В. О. Хорошка. - К. : ДУІКТ, 2009. - 177 с.
  В підручнику викладаються правові засади інтелектуальної власності. Розглядаються питання охорони та захисту прав інтелектуальної власності, основні вимоги щодо оформлення заявок та патентна політика держави. Підручник пропонується для студентів та аспірантів, які спеціалізуться в області інформаційної безпеки.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 714854
 89. Антонов B. M. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. — К.: КНТ,2005. — 520с.
  Розглядаються питання та проблеми стосовно фундаменталь­них понять інтелектуальної власності та комп’ютерного автор­ського права в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права; міжнародна система охорони інтелектуальної власності, комп’ютерне автор­ське право, Інтернет і питання права; системи захисту інтелек­туальної власності тощо.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 638081
 90. ПРОБЛЕМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СФЕРІ НОВІТНІХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ра 334175
 91. Дмитришин B. C. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні/ В. С.Дмитришин, В. І. Березанська. — К.: Вірлен, 2005. — 304 с.
  В книзі розглянуті загальні теоретичні питання правової охорони комп'ютер­них програм, як об'єкта авторського права, практичні аспекти набуття, пере­дачі, реєстрації та захисту прав на програмне забезпечення та правомірного використання примірників комп'ютерних програм. Здійснено аналіз цивільно- правової, адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності за порушення прав авторів, висвітлені рекомендації щодо здійснення заходів із запобігання і припинення правопорушень в цій сфері та притягнення поруш­ників до відповідальності.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 671741
 92. Защита прав создателей и пользователей программ для ЭВМ и баз данных. В сборнике представлены статьи известных специалистов в области компьютер] права и вопросов, связанных с защитой прав разработчиков программ для ЭВМ, ц дать практические рекомендации лицам и организациям, работающим на компьк ном рынке по защите своих прав и законных интересов. l.Наряду с комментарием законодательства предложены тексты действующих актов в области авторского и компьютерного права.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 576919
 93. В. М. Брижко, Ю. К. Базанов, Л. С. Харченко. Ліцензування прав на інформаційні ресурси. В. М. Брижко, Ю. К. Базанов, Л. С. Харченко. - К.: Національне агентство з питань інформатізації при Президентові України, 1997 р.
  Запропонована широкому колу читачів книга написана в розвиток та на пояснення однієї з проблем інформатизації суспільства - створеню в країні системи цивілізованих відносин в області купівлі-продажу наукоємних інформаційних ресурсів. Надані багаточисельні рекомендації та поради по ліцензуванню, підготовці та заключению різних угод, розрахунку вартості, ціни інформації, яка складає предмет комерції, урахуванню принципів боротьби з недобросовісною конкуренцією, досвіду по захисту комерційної таємниці при реалізації прав власності на інформаційні ресурси.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 573483
 94. Селиванов М. В. Защита прав на компьютерную программу: теория и практика. Учебно-практическое пособие. — Харьков: Эспада, 2004. — 176 с.
  Работа посвящена исследованию актуальных вопросов теоретического и правоприменительного характера, связанных с защитой права на компью­терную программу. Анализируются нормы национального и международного законодательства, судебной практики, форма компьютерной программы как объекта авторского правоотношения. Рассматривается конкретная процессу­альная проблема, связанная с защитой права на компьютерную программу — с учетом специфики предмета указывается на необходимость немедленного и внезапного выполнения решения суда об обеспечении доказательств, о при­менении временных и предупредительных мер. Рассчитана на юристов-практиков, научных работников, программистов и студентов юридических вузов.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 651128
 95. Захист інформаційних ресурсів України: проблеми і шляхи їх розв'язання. / Мастяниця Й. У., Соснін О. В., Шиманський Л. Є. Під редакцією О. В. Сосніна; Національний інститут стратегічних досліджень. - К., 2000.
  Запропонована монографія розглядає у систематизованому вигляді комплекс проблем, пов'язаних з захистом інформаційних ресурсів України, що підлягають охороні з боку держави. Проблеми, що випливають з аналізу правових норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів та аналізу системи організаційного забезпечення захисту інформаційних ресурсів і технічного захисту інформації, шляхи розв'язання виявлених проблем, розглядаються окремими розділами.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 605212
 96. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 732914
 97. Бутузов В. М. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структур­ний аналіз) : монографія / В. М. Бутузов. — К. : КИТ, 2010. — 408 с.
  Монографія присвячена системно-структурному аналізу такого явища, як комп’ютерна злочинність. У роботі розглянуто основні проблеми протидії комп’ютерній злочинності в Україні, проаналізовано наукові підходи до визначення поняття комп’ютерної злочинності, роз­глянуто її характеристики. Розкрито зміст системи протидії комп’ютер­ної злочинності в Україні. Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників органів державного управління, зокрема, у сфері правоохо­ронної діяльності, керівників і фахівців комерційних установ в інфор­маційно-телекомунікаційній сфері, а також на широке коло читачів.
 98. Голубев В. О., Гавловський В. Д., Цимбалюк B. C. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій /За заг. ред. доктора юридичних наук, професора Р.А .Калюжного /. - Запоріжжя: Просвіта, 2001 -252с.
  У монографії розглядаються питання, щодо проблем боротьби зі злочинами,які вчиняються у сфері використання комп’ютерних технологій. Такі злочини, як соціальний феномен, отримали часто вживаєму у літературі назву - ‘'комп’ютерні злочини”. Автори прагнуть не лише показати проблеми боротьби і розслідування таких видів злочину, а й допомогти спеціалістам адаптуватися до роботи в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 611822
 99. Правові основи захисту комп’ютерної інформації від протиправних посягань: Матеріали міжвузівської науково-практичної конфе­ренції (22 грудня 2000 року). - Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. - 324 с.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 612315
 100. Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів щодо її вирішення / П. І. Андон, О. П. Ігнатенко. - Київ, 2008. - 50 с. - (Препр. / НАН України. Ін-т програмних систем; 2008-2).
  Розглядається розробка системи протидії атакам на відмову, що є актуальною проблемою області безпеки комп’ютерних систем. На сьогодні атаки на відмову - поширений спосіб зловмисної діяльності в мережі Інтернет. Описано історію появи таких атак, наведено основні характерні типи. Розглядаються відомі алгоритми виявлення атак, що дозволяють швидко аналізувати дані як з одного, так і з багатьох каналів спостереження. Одним із перспективних напрямків розвитку є побудова систем захисту на основі мультиагентних систем. Описується загальна архітектура такої системи, склад та основні задачі її елементів.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 116470
 101. Онопчук І. Ю. Правова кібернетика: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 140 с.
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Правова кібернетика» в систематизованому та адаптованому до навчально­го процесу вигляді подає теоретичні і практичні проблеми вдосконалення юридичної діяльності, прийняття оптимальних рішень у сфері державного управління на основі застосування досягнень природничих наук, таких як математика, інформатика та кібернетика. Навчально-методичний посібник розраховано для студентів магістерсь­кого напряму спеціальності «Правознавство», а також аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться зазначеними проблемами.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 672445
 102. Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів у комп ’ютерних мережах та мережах електрозв ’язку.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 722426
 103. Мухачев С. В., Богданчиков В. Б. Компьютерные преступления и зашита информации: Учебно-практическое пособие. - Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2000. - 147 с.
  Учебно-практическое пособие содержит теоретические и практические све­дения о преступлениях в сфере компьютерной информации, проблемах ин­формационных нападений, а также методах и средствах защиты информации. Пособие предназначено для курсантов и слушателей высших образова­тельных учреждений МВД России. Может быть полезно практическим ра­ботникам правоохранительных органов и всем, кто интересуется проблемой компьютерных престу плений и защитой информации.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 621132
 104. Компьютерная преступность: Конспект лекций по курсу “Инфор­мационная безопасность” / Д. Л. Орловский, О. Ю. Чередниченко. - Харьков: НТУ “ХПИ”, 2006. - 64 с. - На русск. яз.
  Рассмотрены основные вопросы, связанные с таким явлением, как компьютерная преступность - возникновение, особенности способов совершения преступлений и т. д., а также основные меры, направленные на борьбу с компьютерной преступно­стью и предотвращение совершения таких преступлений. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям “Компьютерные науки&rdquo, “Менеджмент”, “Экономика” и слушателей послевузовской системы всех форм обучения.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 678155
 105. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інфор­маційних технологій: Наук.-практ. посіб. / Б. В. Романюк, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, В. М. Бутузов; За заг. ред. проф. Я. Ю. Кондратьева. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2004. - 144 с.
  Розглядаються проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання елект- ронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і ме­реж електрозв'язку. Авторами проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід бо­ротьби із зазначеними злочинами і даються методичні рекомендації щодо виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з використанням комп'ютерних технологій, проведення комп'ютерно-технічних експертиз, профілактики правопорушень у цій сфері. Зорієнтований на практичних працівників правоохоронних органів та служб інформаційної безпеки. Також він буде корисним студентам, ад'юнктам, слухачам юридичних вузів України, в тому числі системи МВС.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 660674
 106. Боротьба зі злочинами у сфері комп ’ютерної інформації: проблеми та шляхи їх вирішення»

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 697597
 107. Хараберюш І.Ф., Мацюк В.Я., Некрасов В. А., Хараберюш О. І. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: Монографія. - К: КНТ, 2007. - 196 с. (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності).
  У монографії окреслюються окремі проблеми, пов’язані з виникненням нових видів злочинів, які скоюються в сфері нових інформаційних технологій з використанням передових досягнень науково-технічного прогресу. Розглядається наукове розроблення використання спеціальної техніки в діяльності оперативних підрозділів, які за своїми функціями здійснюють протидію злочинним проявам у сфері інформаційних технологій. Розкрито поняття «спеціальна техніка», «оперативна техніка», оперативно-технічні засоби», запропоновано їх класифікацію та співвідношення.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 690734
 108. Рогозин В.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации, информацион ­ная безопасность и средства защиты компьютерной информации: Лекция. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. - 40 с.
  В лекции, подготовленной на основе обобщения практического опыта автора в данной сфере деятельности, а также материалов ряда научно-практических семинаров, раскрываются ключевые понятия о преступлениях в сфере компьютерной информации, информационной безопасности и основных методах и способах защиты компьютерной информации.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 92508
 109. Організаційно-правові питання захисту персональних даних.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ра 331617
 110. Цивільно-правовий захист комп’ютерного програмного забезпечення.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ра 350260
 111. Кримінально-правова охорона інформації в комп’ютерних системах та телекомунікаційних мережах.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ра 334891
 112. Інформаційно-правові гарантії таємниці особистого життя людини.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ра 377722
 113. Незаконний збут, розповсюдження комп’ютерної інформації з обмеженим доступом.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ра 352544
 114. Комп’ютерні технології правової інформації.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 103889
 115. В препринте доклада определена классификация баз данных как элементов состава имущества и объектов права собственности, рассмотрены проблемы реализации права на доступ к информации в батах данных и ее з&щиты; разработаны проекты положений о национальных, региональных, отраслевых, корпоративных, персональных базах данных и базах данных экономических объектов.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 82185
 116. Боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: Монографія; За ред. члена- кореспондента АПрН України, доктора економічних наук, професора М. Швеця. - К.: НДЦПІ АПрН України, 2007 р. - 234 с.
  У монографії розглядаються проблеми застосування інформаційної зброї в інформаційних війнах. Здійснено аналіз та систематизацію відомостей щодо розв'язування деяких техніко- технологічних і правових питань із захисту інформаційних ресурсів та знань. Надані пропозиції щодо систематизації інформаційного законодавства у формі кодифікації. Ціль роботи - спроба систематизації уявлень про інформаційну боротьбу у зв’язку з розви­тком електронно-інформаційного середовища (е-середовища) та поширенням кіберзлочинності.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Со 27420
 117. Державна та комерційна таємниця. Нормативно-правове регулювання /Роїна О. М. - К.: КНТ, 2006. - 424 с.
  У збірнику наведено основні нормативні документи, що регулюють су­спільні відносини, пов’язані з віднесенням інформації до державної та­ємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охо­роною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України. Також подано документи, що регулюють відносини у сфері захисту інфор­мації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомуні­каційних системах, встановлюють основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів, визначають вимоги до порядку розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації та відкритої інформації з використанням електронного цифрового підпису.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 691552
 118. Архипов О. Є., Бородавко І. Т., Ворожко В. П. Оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці: Монографія. - К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. - 63 с.
  Розглянуто специфічні особливості оцінювання систем захисту інформації у випадку, коли до складу інформаційних ресурсів, що захищаються, входять відомості, які містять державну таємницю. Наведено методику оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці (СОДТ) в межах локалізованого об’єкта інформаційної діяльності, розглянуто можливості та умови застосування цієї методики для об’єктів більш високого рівня включно із національною СОДТ.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 685139
 119. Біленчук П. Д., Гуцалюк M. B., Кравчук О. В., Козир M. B. Комп’ютерний тероризм: суперхакери, кібер-терористи, кібер-іфиміналісти: Монографія / За заг. ред. П.Д. Біленчука. - К.: Наука і життя, 2008. - 291 с.
  В монографії розглянуті характеристика та тенденції розвитку комп’ютерного тероризму в Україні, Європі і світі. Аналізується новітній напрямок кібер-злочинності - криміналістична комп’ютерна вірусологія. Розглядаються проблеми запобігання, протидії і розслідування злочинів в інформаційно-телекомунікаційній сфері. Висвітлюються сучасні можли­вості міжнародного партнерства, співробітництва, взаємодії в процесі роз­слідування злочинів у сфері високих технологій. Для студентів і викладачів вищих закладів освіти, науковців, праців­ників органів правопорядку, спецслужб та правозахисник організацій.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В 352004
 120. Компьютерные террористы: Новейшие техноло­гии на службе преступного мира./Автор-составит. Т. И. Ревяко.— Мн.: Литература, 1997.— 640 с.— (Энциклопедия преступлений и катастроф).
  Современные воры и мошенники используют в своей противо­законной деятельности не только такие вульгарные приемы, как краха, грабеж, но и более тонкие методы с использованием новейших достижений науки и техники. Туг и подслушивание телефонных разговоров, и установка «жучков», в их числе и уникальные лазерные приборы и тому подобные новинки.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 579486
 121. Біленчук П. Д., Кравчук В. В., Кравчук О. В., Кулик В. М. Комп’ютерний тероризм: практика запобігання, протидії, розслідування: Навчальний посібник / За заг. ред. П.Д. Біленчука. - Хмельницький: Хм. ЦНТЕІ, 2008. - 258 с.
  У навчальному посібнику розглядається поняття, сутність, харак­теристика комп’ютерного тероризму, аналізується стратегія, тактика і мистецтво запобігання, протидії та розслідування комп’ютерних те­рористичних актів, висвітлюються соціальні, правові і наукові засади розслідування актів комп’ютерного тероризму. Для працівників органів державної влади, місцевого самовряду­вання, співробітників органів правопорядку та спецслужб (МВС, СБУ, МЧС, МО України), викладачів, аспірантів, слухачів та студентів нав­чальних закладів.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 715863
 122. Азаров Д. С. Злочини у сфері комп ’ютерної інформації (кримінально- правове дослідження): Монографія - К.: Атіка, 2007 - 304 с.
  У монографії досліджуються проблеми кримінальної відповідальнос­ті за злочини у сфері комп’ютерної інформації, пов’язані зі ступенем і ха­рактером суспільної небезпеки цих посягань та їх міжнародним характе­ром, ознаками складів цих злочинів, а також санкціями, передбаченими за їх учинення. Узагальнюється закордонний та міжнародний досвід кримі­нально-правової протидії «комп’ютерним» злочинам. Розроблена доктринальна модель системи норм про кримінальну відповідальність за аналі­зовані злочини, для втілення якої пропонується проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації».
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 693971
 123. Голубєв В. О., Гавловський В. Д., Цимбалюк В. С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій: Навч. посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора Р. А. Калюжного. - Запоріжжя: ГУ “3ІДМУ’/ 2002. - 292 с.
  У навчальному посібнику розглядаються проблеми боротьби зі злочинами у сфері ви­користання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних ме­реж (ст. 361-363 КК України), відповідальність за які передбачено Кримінальним кодексом України який набрав чинності 1 вересня 2001 р. Такі злочини як соціальний та кримінологіч­ний феномен отримали в науковій літературі визначення - “комп’ютерні злочини” або злочи­ни у сфері використання комп’ютерних технологій. Автори прагнуть не лише показати про­блеми боротьби і розслідування такого виду злочинів, а й допомогти спеціалістам адаптува­тися до роботи в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 628686
 124. Коляда М. Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою: теоретико-методологічний аспект. Монографія / Михайло Георгійович Коляда. - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». 2010. - 300 с.
  У монографії розглядаються теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою. Уточнено понятійний апарат проблеми дослідження та розкрито особливості професійної підготовки на базі системного підходу до аналізу дидактичної системи та діяльнісного підходу в навчанні.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 729158
 125. Англо-украиінско-русский словарь с толкованиями по безопасности информации в компьютерных системах: Около 1100 терминов. -К.: КМУГА, 1997. - 200 с.
  Словарь содержит около 1100 английских терминов с их эк­вивалентами на украинском и русском языках, имеющих при себе краткое толкование. В конце словаря содержатся указатели ук­раинских и русских терминов. Рассчитан на студентов, изучающих учебные дисциплины, связанные с безопасностью информации, входящие в учебные планы бакалаврата по направлениям "Компьютерная инженерия" и "Компьютерные науки", а также для бакалавров, осуществляю­щих подготовку по специализации 7.091501.02 "Защита информа­ции в специализированных компьютерных системах и сетях". Может быть полезен студентам, инженерам, аспирантам и препо­давателям, интересующимся вопросами безопасности информа­ции в компьютерных системах.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 576249

Контактна інформація