Українська канадіана: до 125-річчя першого поселення українців у Канаді

Українська канадіана: до 125-річчя першого поселення українців у Канаді До 125-річчя першого поселення українців у Канаді відділом зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського підготовлено електронну книжкову виставку із фондів НБУВ, яка супроводжується Інтернет-ресурсами. У фондах НБУВ зберігається значна кількість літератури української діаспори з різних країн світу, в тому числі з Канади. Здебільшого, це – унікальна література, яка є в Україні в одному чи кількох примірниках. Із запропонованої теми у фондах тільки ВЗУ виявлено понад дві тисячі одиниць збереження: монографії, збірники наукових праць, журнали, альманахи, календарі, художня література, довідкова література, літописи подій, звіти вагомих наукових заходів (конференцій, форумів, засідань і т. д.). Дуже цінними є машинописи, які прирівнюються до рукописів. Електронну виставку підготовлено з метою розкриття унікальних фондів Бібліотеки, глибшого ознайомлення з ними дослідників та широкого загалу, висвітлення заявленої теми. Хронологічні межі дослідження охоплюють відтинок часу від початку еміграції етнічного населення з України до Канади від останніх років XIX ст. до 10-х років XXI ст. Загальним проблемам еміграційних процесів у світі присвячено великий обсяг наукових розвідок, здійснюваних ученими різних країн: істориками, політологами, соціологами, суспільствознавцями, емігрантологами, етнологами, психоаналітиками, літературознавцями, мовознавцями та ін. Період піонерської доби, історію поселення українців у Канаді висвітлено в працях таких дослідників українського зарубіжжя, як: Ю. Бачинський, о. П. Божик, М. Боровик, О. Войтенко, В. Кисілевський, Я. Крент, М. Марунчак, О. Мегас, П. Мірчук, А. Мушка, С. Назарук, П. Юзик та ін. Становить інтерес і вагомий доробок наших вітчизняних учених. Це – дослідження таких науковців, як: А. Шлепаков (1960), П. Кравчук (1963). У XXI ст.: А. Атаманенко, І. Винниченко, М. Гримич, Б. Євтух, Ф. Заставний, В. Леник, В. Наулко, І. Осташ, В. Сергійчук, В. Школьник, О. Ясь та ін. У Канаді видаються праці із заявленої теми й англійською мовою. Через призму книжкових ресурсів висвітлено процес т. зв. канадизації, що розпочався 1891 р. У фондах НБУВ відбито загальні проблеми української еміграції як явища, історію українського зарубіжжя Канади, починаючи з піонерської доби, особливості формування української діаспори, чинники, що вплинули на її зміцнення; доленосні етапи становлення української громади в цій країні; заходи спільноти зі збереження етнічної ідентичності українців, національної самосвідомості; роль християнських, релігійно-церковних інституцій; участь українців у громадсько-політичному житті другої батьківщини; роль українців у розвитку науки Канади, в збереженні культури та традицій українського народу; місце і роль української діаспори у сучасній структурі міжнародних відношень та її роль у міжнародній політиці федерального уряду Канади; заходи зі збереження національної самосвідомості; літературу, присвячену історії формування, традиціям, культурі і побуту української діаспори в Канаді, від початку її формування до сьогодні; праці, де проаналізовано різні сфери діяльності української діаспори (культурно-просвітню, молодіжну, жіночі рухи тощо); особливості організації системи української освіти у Канаді в історичній ретроспективі і до сьогодення; діяльність наукових та освітньо-виховних осередків української діаспори; праці, в яких досліджується релігійне, суспільно-культурне життя українців Канади; політизація етнічності як інституційний фактор сучасного процесу канадського націєтворення в контексті канадської багатокультурності. У фондах можна виділити наукові дослідження канадських українців, де порушуються питання асиміляції, ідентифікації і адаптації етнічних меншостей у багатонаціональному середовищі і які супроводжуються статистичними дослідженнями, графіками, діаграмами, таблицями; праці, де надруковано архівні документи, що ілюструють різні соціальні і політичні сили в Українсько-канадській асоціації; делікатність відносин між державою та етнічними меншинами Канади та ін. У наукових та науково-популярних працях відбито проблематику піонерської доби українців у Канаді; складний період поневірянь, закарбування стійкості, витривалості, закладення підґрунтя нового життя. Ці праці насичені мемуарними та архівними матеріалами, рідкісними фотодокументами. На сторінках книг закарбовано сотні імен, прізвищ, біографій найвідоміших, забутих і невідомих членів української громади: П. Гаврисишина, В. Доманицького, І. Зілинського, З. Когут, Н. Королеву, П. Макаренка, І. Панькевича, В. Радзимовську, Яр. Рудницького, Яра Славутича, П. Яцика та багатьох ін. У літературі проаналізовано соціально-економічні та політичні фактори імміграції українців до Канади; її причини і початки; передумови еміграційного руху із Західної України міжвоєнного періоду; культурно-просвітницьку працю, яку здійснюють українці-переселенці; роль релігійних інституцій в адаптації переселенців і сучасному житті; пресу українців Канади; літературний доробок письменницького загалу; видавничу, друкарську, бібліотечну справу тощо. Допитливий дослідник обов`язково зверне увагу і на прикнижкову та пристатейну бібліографію, що допомагає ґрунтовному та всебічному вивченню проблеми. За складом основного тексту фонд НБУВ уміщує: моновидання; багатотомні видання; зібрання творів; вибрані праці (твори); тези доповідей, виголошених на наукових конференціях. Анотування праць дає можливість науково-бібліографічними методами розкрити проблематику першого поселення українців у Канаді; ознайомитися користувачеві зі змістом книги та оперативно зорієнтуватися в ньому. У літературі з фонду НБУВ відбито широкий спектр повсякдення української діаспори в Канаді: М. Антонович-Рудницька «Франкіяна в американських і канадських бібліотеках»; Ф. Богдан «Бібліотека Товариства взаємної помочі»; М. Боровик «Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді»; О. Войценко «Літопис українського життя в Канаді, Т. 1 : Піонерська доба: 1874–1918»; П. Горбатюк «Бібліотека товариства «Просвіта»; М. Марунчак «Нація в боротьбі за своє існування. 1932 і 1933 в Україні і діаспорі»; П. Мірчук «Українська визвольна справа і українська еміграція»; С. Наріжний «Українська еміграція. Культурна праця української еміграції. 1919–1939»; «Українська політична еміграція. 1919–1945. Документи і матеріали»; Я. Рудницький «Українські бібліотеки в Канаді»; У. Самчук «На білому коні. Спомини»; Яр Славутич «Українська література в Канаді»; К. Янківська «Історія української еміграції» тощо. Електронна виставка, яку доповнюють Інтернет-ресурси, відбиває процеси еміграції і множину наукових досліджень із цієї теми через призму книги, засобами бібліографії, систематизуючи науковий доробок у частині проблеми переселення українців до Канади, що розпочався 125 років тому. Н. Г. Солонська, канд. іст. наук, ст. н. с. ВЗУ НБУВ, Г. О. Борисович, пров. бібліотекар ВЗУ НБУВ Альманах-календар «Гомону України» на рік 1963. – Торонто : Накладом видавництва «Гомін України», [1963]. – 190 с. : іл. – На обкл. назва: Альманах «Гомону України» на рік 1963. – Тит. арк. парал. англ. Подано інформацію з різних ділянок культурного, суспільно-громадського та політичного життя української громади в діаспорі. Шифр: 11676 укр. Антонович К. З моїх споминів. Ч. 2 / Українська Вільна Академія Наук. – Вінніпег : Накладом УВАН, 1966. – 80 с. – (Серія : Літопис УВАН, ч. 24). Шифр: 8649 укр. ВЗУ НБУВ Антонович М. Століття поселення українців у Канаді // Український історик. – 1991. – N 31–2 (108–109), рік 28. – С. 37–39. ВЗУ НБУВ Анотована бібліографія української літератури в Канаді. Канадські книжкові видання. 1908–1986. – 3-тє вид., доп. / Альбертський університет ; склав Яр Славутич. – Едмонтон : Славута, 1987. – 168 с. Шифр: 2902 укр. Балицька Ю. О. Суспільно-політична діяльність Конгресу Українців Канади : автореф. дис. … канд. політ. наук / Ю. О. Балицька ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2009. – 20 с. Зі змісту: Наведено результати комплексного дослідження суспільно-політичної діяльності Конгресу українців Канади (КУК) у контексті динаміки змін пріоритетів її української спільноти. Проаналізовано передумови та процес консолідації українців Канади. Визначено етапи становлення КУК як представницького інституту інтересів українства. Охрактеризовано організаційну систему КУК, розкрито основні принципи його функціонування. Досліджено суспільно-політичну діяльність КУК у сфері представництва та захисту українських інтересів перед урядом і суспільством Канади. Висвітлено стратегічну діяльність КУК щодо покращення україно-канадського міждержавного діалогу. Досліджено суспільно-політичну та культурну діяльність КУК з формування позитивного іміджу України. Шифр: РА367346 Бібліографічна збірка видань академіка-автора Ф. Ф. Онуфрійчука. – Вінніпег : [б. в.], 1988. – 40 с. : іл. – Тит. арк. парал. англ. Колекція хроніки релігійних, наукових та історичних творів Ф. Ф. Онуфрійчука. Представлено бібліографію праць автора, написаних англійською мовою, що відбивають його багатогранний внесок в українську літературу в діаспорі. Праці Ф. Ф. Онуфрійчука: «Фльора у Св. Письмі», «Складні процеси життя рослин», «Квіти», «Хатні рослини», «Душа і квіти в давніх релігіях», «Загальна історія найголовніших хлібних рослин» тощо. Ф. Ф. Онуфрійчук почав свою літературну роботу ще тоді, коли жив в Україні. Він має понад двадцять титулів і звань. Шифр: 1236 укр. Бібліографія української діаспори. 1991–1997 / уклала В. Карпенко, ред. О. Рибалко. – Київ : Пам`ятки України, 2006. – 272 с. Каталог містить описи видань (книжок і періодики) мовами на кириличній основі – українською літературною та її діалектами, російською і церковнослов`янською. Шифр: 635 пф Білецький Л. Українські піонери в Канаді. 1891–1951 / Л. Білецький. – Вінніпег : Накладом Комітету українців Канади, 1951. – 128 с. Шифр:3498 укр. ВЗУ НБУВ Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891–1991) / М. Боровик. – Монреаль ; Оттава ; Канада : Українська Могилянсько-Мазепинська академія наук, 1991. – 470 с. Зі змісту: I. У століття поселення українців у Канаді. Причини еміграції. Перші українські піонери. II. Початок організації громадського життя. Українська Греко-Католицька Церква. Українська Греко-Православна Церква в Канаді, її виникнення та організація. Шкільництво і позашкільна освіта. III. Участь українців у Другій світовій війні. IV. Комітет українців Канади та його діяльність. V. Високо достойний Джон Діфентейкер і українці. VI. Культурно-політичний період після Другої світової війни. Ветеранські організації. Література. Мистецтвознавство. VII. Музичне життя: хорове мистецтво, театр, фільм, радіо, телебачення і т. д. VIII. Музеї, бібліотеки, архіви. IX. Наукові товариства, україніка в канадських університетах. Науковий новотвір в Оттаві. X. Господарське життя. Кредитова кооперація в Канаді. XI. Спорт. XII. Участь українців у громадсько-політичному житті Канади. Перші спроби увійти в політичне життя Канади. Братство українців католиків Канади (БУК). XIII. Дещо з недавнього минулого. Студентське, суспільно-громадське і політичне життя <…>. Українці Едмонтону. <…> З українського життя в Оттаві <…> відзначення 50-ліття УВУ. Науково-громадський ювілей <…>. Шифр: 5548 укр., 5563 укр. Войценко О. Літопис українського життя в Канаді / О. Войценко. – Вінніпег : Тризуб, 1961. – 295 с. Т. 1 : Піонерська доба : 1874–1918. Т. 3 : Доба росту й диференціяції. Роки 1925–1929. «Літопис» складається з двох тисяч уривків, запозичених із тижневика «Український Голос»; відбиває аспекти життя українських емігрантів у Канаді. Приділено увагу подіям в Україні, зв`язкам канадських українців зі Старим Краєм. Збережено мовні особливості, правопис того часу, автентичність текстів, що є матеріалом для досліджень української мови. Шифр: 9436 укр.; 10864 укр. Гай-Головко О. Українські письменники в Канаді : літературно-критичні нариси. Т. 1 / передм. автора ; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1980. – 181 с. – (Інститут дослідів «Волині» ; ч. 41). – Тит. арк. парал. англ. Пропонуються новостворені пісні українських поселенців у Канаді. У представленій українсько-канадській фольклористиці відбито невичерпне джерело народних оповідань, переказів, казок, приказок. Шифр: 9130 укр., 10139 укр., 10187 укр. Гриньох Н. В. Українські науково-історичні центри в Канаді в 50–80-х роках XX століття : основні напрями діяльності : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Н. В. Гриньох ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 17 с. Шифр: РА352457 Грищенко О. М. Українська преса США і Канади (1991–1995 рр.) / О. М. Грищенко. – 1997. Шифр: 719 пф ВЗУ НБУВ З рідного гнізда : діаспора / ред., упоряд. П. Кравчук. – К. : Довіра, 1992. – 78 с. – (100 років еміграції українців до Канади). Шифр: 563 пф Губарець В. В. Українська етнічна преса США та Канади (1945–1994 рр.) : особливості висвітлення україно-американських взаємин : автореф. дис. … канд. філол. наук / В. В. Губарець ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – 20 с. Зі змісту: Проаналізовано дискусії на сторінках української етнічної преси Північної Америки, взаємопов'язані з цією проблематикою, особливості висвітлення стосунків України та США на шпальтах української етнічної преси США та Канади <…>. Базуючись на жанровій парадигмі, проаналізовано висвітлення українською етнічною пресою США та Канади комплексу україно-американських взаємин. <…>. Шифр: РА351742 Дзвінчук О. М. Часопис "Український Голос" (Вінніпег, Канада, 1910–1981 рр.) : проблемно-тематичний та організаційний аспекти : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій / О. М. Дзвінчук ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. Зі змісту: Висвітлено історію виникнення та розвитку часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада, 1910–1981 рр.), проаналізовано його суспільно-культурну діяльність. Досліджено інформаційно-комунікативну наповненість публікацій, розглянуто їх основні проблемно-тематичні й організаційні аспекти. Проаналізовано вплив періодичного видання на розвиток організаційного життя української спільноти – освітньо-навчального, церковно-релігійного, а також молодіжного та жіночого руху емігрантів. <…> розкрито внесок часопису "Український Голос" у становлення, розвиток і консолідацію української етнічної спільноти в Канаді. [http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe] Шифр: РА359894 Дмитрів Н. Канадійська Русь : подорожні спомини / о. Н. Дмитрів ; ред. М. Марунчак. – Вінніпег : [б. в.], 1972. – 56 с., XII с. : фото. – (Джерела до історії української Канади / УВАН ; ч. 1). – Тит. арк. парал. англ. Цією працею, де містяться матеріали про піонерську добу, документація українського минулого, Історична секція УВАН (за фінансової допомоги С. Янківського) започаткувала серію «Джерела до історії українців Канади» (українською та англійською мовами). Шифр: 10627 укр., 10904 укр. Західноканадський збірник. Т. 37, ч. 3 / упорядкував Яр Славутич ; Канадське наукове товариство ім. Т. Шевченка. – Едмонтон, 1998. – 383 с. Зі змісту: «Перша частина Західноканадського збірника НТШ вийшла в світ 1973 р., друга – 1975-го». Проблеми, порушені в Третьому збірнику: українська мова й література в Західній Канаді, етнографічна, освітня та музейна діяльність, українська музика, хори й танцювальні групи. Друга частина: настанови. Як діяти українським ентузіастам на чужині, щоб не асимілюватися. Третя частина: документальні матеріали, статті з проблем багатокультурності, зокрема: Когут З. КІУС у добу незалежності України; Химка І. Історія України в Альбертському університеті; Дитиняк М. «Хор «Дніпро»; Макар О. “Українсько-канадський архів-музей” та ін. Шифр: 8787 укр. Ілюстрований калєндар «Українського голосу» на рік 1937. Річник 20 / Д. Яворницький [та ін.] ; Українська Видавнича Спілка. – Вінніпег : Видання Української Видавничої Спілки в Канаді, [1937]. – 175 с. : іл. – На обкл. назва: Калєндар «Українського голосу» 1937. Відбито картину початкового періоду переселення українців до Канади, їх пристосування до нового життя; на українського читача розрахований календаріюм; вірші на релігійну тематику; народні думки, гумор. Шифр: 11240 укр. Календар Світла на Божий 1975 рік. Річник 36-й / приготував М. Ничка ; зладив С. Якимчишин. – Торонто : Вид-во оо. Василіян, 1975. – 192 с. : іл. – Тит. арк. парал. англ. Зі змісту: Мої спомини з піонерських часів / М. Летавська; записала А. Леськів. – С. 125–134. Спомини з піонерських часів М. Летавської записані її донькою Анною Леськів: тяжкі початки життя на чужині – викорчовування пнів, перенесення каміння, ходіння по стежинах, де бігали дикі звіри; хвороби, втрата близьких людей. Шифр: 5643 укр., 7220 укр. Качараба С. П. Еміграція з Західної України. 1919–1939 : автореф. дис. … д-ра іст. наук / С. П. Качараба ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 31 с. Зі змісту: Досліджено соціально-економічні та політичні передумови еміграційного руху в Західній Україні міжвоєнного періоду. <…> Проаналізовано формування та розвиток державного еміграційного апарату на західноукраїнських землях, утворення та діяльність громадських об'єднань опіки над емігрантами. Розглянуто масштаби та основні країни еміграційного відпливу з Галичини, Волині та Полісся, а також місця розселення західноукраїнських емігрантів, їх соціально-економічну та національно-культурну адаптацію у країнах імміграції [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe]. Шифр: РА326071 Лупул Т. Я. Політизація етнічності як інституційний фактор процесу формування сучасної канадської політичної нації : автореф. дис. ... д-ра політ. наук / Т. Я. Лупул ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2010. – 36 с. Зі змісту: Здійснено аналіз поняття "політизація етнічності" як інституційного фактору формування сучасної канадської політичної нації. Висвітлено основні парадигми етнонаціонального розвитку сучасної Канадської федерації. Встановлено роль статистичних категорій як політичного інструменту етнонаціонального самовизначення сучасних канадців. Розкрито та класифіковано кількісні й якісні параметри сучасної імміграції в контексті їх впливу на трансформації етнодемографічного складу сучасного населення Канадської федерації. Визначено реальне місце та стан розвитку української етнічної групи Канади в процесі формування сучасної канадської політичної нації [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1.%D0%AF.$] Шифр: РА374499 Мартинюк Ю. В. Українська західна діаспора : основні напрями суспільно-політичної діяльності (на прикладі США і Канади): автореф. дис. ... канд. політ. наук / Ю. В. Мартинюк ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 19 с. Зі змісту: Досліджено основні напрями суспільно-політичної діяльності української західної діаспори на прикладі США та Канади. Проаналізовано самоорганізацію суспільно-політичного життя діаспорних утворень даних країн. Визначено основні аспекти діяльності українських організацій США та Канади, простежена ретроспектива створення та діяльності Об'єднання Гуцулів Західної Діаспори. Доведено, що наслідком даної самоорганізації стало створення координаційного органу діаспори – Світового Конгресу Українців (СКУ), проаналізовано його статутні засади та принципи діяльності, визначено місце України в діяльності СКУ на сучасному етапі. Шифр: РА383551 Марунчак М. Г. В зустрічі з українськими піонерами Алберти. – 2-ге вид. / М. Марунчак. – Вінніпег : [б. в.], 1965. – 88 с. : іл. – (Бібліотека піонера ; ч. 6). Шифр: 8915 укр. ВЗУ НБУВ; ВА591991 Марунчак М. Г. Дві декади зусиль і жертви. Додаток до другого видання "The Ukraininan Canadians : A history" / М. Г.Марунчак. – Вінніпеґ : Накладом УВАН, 1982. – 32 с. : фот. Шифр: Р85031 Марунчак М. Г. Історія українців Канади : у 2 т. Т. 1 / М. Г. Марунчак. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1991. – 464 с. ВЗУ НБУВ Марунчак М. Г. Нація в боротьбі за своє існування. 1932 і 1933 в Україні і діяспорі / М. Г. Марунчак. – Вінніпег : Накладом Української Вільної Академії Наук в Канаді, 1985. – 141 с. Шифр: Р85014; 8621 укр. ВЗУ НБУВ Марунчак М. Студії до історії українців Канади / М. Марунчак. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1965. Т. 1 : Нариси – статті – есеї допіонерської доби. – 1970–1972. – 311 с. – (Збірник Заходознавства / Українська Вільна Академія Наук ; т.13 (11)). Зі змісту: У праці <…> описано процес розвитку українського життя Пойнт Доглес, Шашківську дільницю, одну з найстаріших частин м. Вінніпегу, та ін. Простежено, як Пойнт Доглес із житлового району, завдячуючи зусиллям українських переселенців, перетворився на промислово-торговельну зону. Вступне слово – сенатор, проф. історії Манітобського університету, автор історії українців у Манітобі та інших наукових праць Павло Юзик. Шифр: 8653 укр. ВЗУ НБУВ Мірчук П. Українська визвольна справа і українська еміграція / П. Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1954. – 78 с. – (Політична бібліотека Ліги визволення України . Ч. 5). Порушено питання суті та особливостей української визвольної справи, що є боротьбою за привернення національно-державної суверенності як передумови з побудови суспільно-політичного ладу, виходячи з розуміння свободи для українського народу. Шифр: 5129 укр., 13726 укр. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції. 1919–1931 / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при КМ України ; Фундація ім. О. Ольжича ; Головне архівне управління України ; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – К. : Вид-во Олени Теліги, 1999. – 271 с. Зі змісту: Український соціологічний інститут у Відні, Український інститут громадознавства в Празі; Українське правниче товариство у Варшаві; Товариство «Ліга української культури» у Відні та його філія в Празі <…>; Українське воєнно-історичне товариство <…>; Українська Могилянсько-Мазепинська Академія наук; Український історичний Кабінет у Празі <…>; Українська бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі. Шифр: 9218 укр. ВЗУ НБУВ Народний ілюстрований калєндар Канадійського Фармера на рік звичайний 1939. – Winnipeg : Накладом «Канадійського Фармера», [1939]. – 176 с. : іл. – На обкл. назва: Календар Канадійського Фармера 1939. Проаналізовано питання скликання Українського Національного Конгресу в Канаді; відбито акції протесту по містах Канади з приводу ліквідації «Союзу Українок», знищення православних церков, заборону шкільництва в Буковині; української мови в Західній Україні. Шифр: 11251 укр. Пісні імігрантів про Старий і Новий край : (Пісні про Канаду і Австрію) / передм. від видавництва; зібрав Т. Федик [та ін.]. – Вінніпег, Ман. : Українська книгарня, 1927. – 139 с. – З бібліотеки Анни Фігус-Ралько. У піснях про Старий край і Канаду («Пісня перша», «Пісня друга», «Пісня третя» і т. д. – до «Пісні тридцятої» і «Думки емігранта» і «Не забудь»), зібраних Теодором Федиком та ін., представлено правдивий образ українських робітників, кожний з яких має свою долю в новій вітчизні. Шифр: 9745 укр. Пісні про Канаду та Австрію : з дод. «Пісні та думки про Січинського» / вст. сл. від вид-ва ; зібрав Т. Федик. – П'яте, побільшене і поправлене видання. – Вінніпег : Руська книгарня, 1914. – 190 с. Цей збірник українських народних пісень – перше видання українською мовою в Канаді. Зібрані українським канадським народним поетом Т. Федиком. Шифр: 2331 укр. Приймак Т. Марунчак Г. М. Біографічний довідник до історії українців Канади (рец.) / Т. Приймак // Український історик. – 1988. – № 1–4 (97–100), рік 25. – С. 210–211. ВЗУ НБУВ Прокоп Д. Спомини вчителя-піонера / Д. Прокоп ; передм. М. Марунчак. – Вінніпег : Тризуб, 1979. – 93 с. – Тит. арк. парал. англ. Д. Прокоп, який учителював у Саскатуні та Альберті, ставив собі за мету залишити по собі спомини, як переселенці з України ходили до школи, вчилися серед великих злиднів, а потім учителювали в Канаді й віддали для свого народу всі сили. Шифр: 7867 укр. Прокоп Д. Українці в Західній Канаді : до історії їхнього поселення та поступу : збірник цікавих статей і дописів для старших і молоді / вст. сл. Я. Славутича. – Едмонтон ; Вінніпег : [б. в.], 1987. – (Printed by Trident Press Ltd.). – 548 с. : іл. – Тит. арк. парал. англ. – З бібліотеки Анни Фігус-Ралько. Висвітлено події піонерського часу, охарактеризовано постаті – від найвизначніших провідників національного життя до найпростіших трудівників, що розорювали дикі прерії на початку XX ст., розбудовували Канаду, обробляли її землі, видобували вугілля, прокладали залізниці. Зі змісту: Посвята та місійний аналіз учителів-піонерів (М. Марунчак); Побудова пам`ятки на могилі слов`янського посла Михайла Лучковича; Коротка історія Товариства Українських Піонерів Альберти; Що нам дала 1-ша, 2-га і 3-я еміграція; Українські жіночі організації в Канаді; Визначні родини; Читальні і Народні Доми; Деякі архіви-музеї; Наші меценати, життєписи видатних громадян Шифр: 3127 укр., 9768 укр., 10147 укр. Рудницький Я. До історії українців Канади / Я. Рудницький // Укр. історик. – 1968. – № 1–4 (17–20), рік 5. – С. 90–92. ВЗУ НБУВ Ряст О.* Сучасна українська еміграція та її завдання / О. Ряст. – [Б. м.] : Друкарня товариства Щипіорно, 1923. – 89 с. Шифр: 13738 укр. Проаналізовано склад української еміграції та її завдання в країнах проживання. *Повний текст брошури, що її видав С. Петлюра під псевдонімом О. Ряст 1923 р., див.: http://www.irekw.internetdsl.pl/petluratekst/tvor/tom_1/79.htm Ряст О. Сучасна українська еміграція та її завдання / О. Ряст. – [Б. м.] : Друкарня т-ва Щипіорно, 1923. – 89 с. Шифр: 13738 укр. ВЗУ НБУВ Самчук У. Волинь : роман-хроніка : у 3-х ч. – 3-тє вид. / У. Самчук. – Торонто, 1952. Ч. 1 : Куди тече та річка. – 314 с. Шифр: 8662 укр. Самчук У. Волинь : роман-хроніка : у 3-х ч. – 3-тє вид. / У. Самчук. – Торонто, 1952. Ч. 2 : Війна і Революція. – [Б. р.]. – 398 с. Шифр:11166 укр. Самчук У. Волинь : роман-хроніка : у 3-х ч. – 3-тє вид. / У. Самчук. – Торонто, 1952. Ч. 3 : Батько і син. – 1969. – 396 с. Шифр: 11168 укр. Свистун В. Україна і скитальці : доповідь, виголошена в Плейгав у театрі у Вінніпегу ; Канада, 13 січня 1946 р. / В. Свистун. – Торонто : [б. в.], [1946]. – 63 с. Порушено проблеми української державної справи; питання становища українських біженців, які не хочуть вертатися в радянську країну. Шифр: 3334 укр. Святкування 25-річчя Постання Першої української дивізії національної армії. – Торонто : [б. в.], 1968. – 96 с. Шифр: 2746 укр. Сірик Г. Під сонцем обездолених. Частина 1. Уривки зі спогадів : «Трагедія моєї родини» / Г. Сірик. – Торонто : Видано коштами автора, 1982. – (З друк. «Новий шлях»). – 233 с. – Тит. арк. парал. англ. Висвітлено передісторію змушеної масової української еміграції. Спогади відбивають жахливе життя сумлінних, працьовитих людей у царстві багнетів і смерті, яким був Радянський Союз. Шифр: 11917 укр. Славутич Яр. Поезії та поеми : повне видання (1937–2004) / Яр Славутич. – Едмонтон : Славута, 2004. – 176 с. Шифр: 13552 укр Славутич Яр. У вирі багатокультурності : спогади учасника / Яр Славутич. – Едмонтон : Славута, 1988. – 224 с. Шифр: 2862 укр. Славутич Я. Українська література в Канаді : вибрані дослідження, статті й рецензії / Яр Славутич. – Едмонтон : Славута, 1976. – 336 с. Шифр: 8785 укр. Славутич Я. Українська поезія в Канаді / Яр Славутич. – Едмонтон : Славута, 1976. – 103 с. Шифр: 12364 укр. Славутич Яр. Творець української науки в Канаді та інші статті й матеріали з приводу 60-річчя проф. Яр. Рудницького / Яр Славутич. – Вінніпег : Славута, 1988. – 224 с. Шифр: 3549 укр. Стебельський Б. Ідеї і творчість : збірник статей та есе / Б. Стебельський. – Торонто, 1991. – 352 с. – (Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; т.32). Шифр: 4383 укр. Стечишин Ю. Історія поселення українців у Канаді / Ю. Стечишин; передм. авт. ; вст. ст. про авт. Г. Удода. – Едмонтон : Видання Союзу Українців Самостійників, 1975. – 351 с. : портр. – Тит. арк. парал. англ. Відбито передісторію української еміграції в Канаді (перед 1891 р.); її початки; картину розміщення української еміграції (адміністративний поділ західних територій, формування західних провінцій Канади і спосіб розміру (парцеляції) в Західній Канаді; охарактеризовано першу українську колонію – Фезант Форкс; Колонії Една і Реббит Гилс; Стюартберн і українські колонії в Південній Манітобі; українські колонії в міжозерній полосі, біля Йорктону; в околиці Фиш Крік; Стратклейр – Шол Лейк – Овкбурн. У праці використано інтерв`ю, бесіди з українськими піонерами, спомини колишніх учителів і громадських діячів. Шифр: 6904 укр. 35 років праці культурно-мистецького товариства «Козуб». – Торонто : видання культурно-мистецького товариства «Козуб», 1991. – 200 с. Шифр: 9950 укр. Українська загальна енцикльопедія «Книга знання» : в 3 т. : багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками. Т. 3 : С – Я / під головною редакцією І. Раковського. – Львів ; Станіславів ; Коломия : Видання кооперативу «Рідна школа» [1930–1933]. – (Союзна друкарня у Станіславові). – 142 с. Неополітична еміграція / І. Квасниця. – С. 980–991. Шифр: 4734 укр. Український Музей Канади. Українці в Канаді. Їх історія. – Саскатон, Саскечеван. – Original English text produced by the Ukrainian Museum of Canada, Saskatoon, Saskatchewan. Ukrainian translation, Saskatchewan, 1989. – 21 c. Шифр: 12612 укр. Українці за межами УРСР. 1918–1940 // Політична історія України XX століття : у 6 т. – Т. 5. Шифр: 71 пф. ВЗУ НБУВ Янківська К. Історія української іміграції / К. Янківська. – Вінніпег : [б. в.], 1992. – 51 с. Шифр: 11329 укр. НБУВ Continuity and Change The Cultural Life of Alberta`s First Ukrainians / Edited by Manjly R. Lupul / Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta. – Edmonton : Alberta, Canada, 1988. – 268 p. Contents: A comprehensive, interdisciplinary examination of the life first Ukrainian immigrant. Nineteen essays examine conditions in Western Ukraine which led to migration, the nature of the rural bloc settlement, material culture, the fale of women, the fate of women, customs and beliefs, cultural institutions and organizations, as well problems of cultural transmission, accommodation and ethnicity Contents A. Prologue <…>; Old and new Worlds Contrasted <…>Material Culture <…> The Poetics of Everyday Life <…> Customs and Beliefs <…> Cultutal Institutions and Organizations <…> The “Open-Air” Museum <…>. Шифр: 10032 укр. Czumer W. A. Recollections About the Life of the First Ukrainian Settlers in Canada / W A. Czumer ; Canadian Institute of Ukrainian Studies. – Edmonton : Printed in Canada by Printing Services, University of Alberta, 1981. – 176 p. Contents: This book is a translation of a work first published in Ukrainian by William (Vasyl) Czumer in Edmonton in 1942. It deals with the history of Ukrainian life in Canada during the most difficult period – the first twenty-five years of settlement. Events during the First World War and its aftermath are Little mentioned. Шифр: 1198 укр. Doroshenko D. A Survey of Ukrainian History / D. Doroshenko, Edited, updated (1914–1975), an with an introduction by Olen W. Gerus University of Manitoba ; Published by the Humeniuk Publication Foundation (Canada). – Winnipeg, 1975. – 875 p. Contents: The publication of Professor Dmytro Doroshenko`s revised Survey of Ukrainian History was motivated by the growing need for Ukrainian historical material in the English lanquage. Шифр: 9606 укр. Kaye-Rysilevs`ky V. J. Slavik Groups in Canada / V. J. Kaye-Rysilevs`ky // Slavistica. – Ч. 12. – Вінніпег : Накладом Української Вільної Академії Наук, 1951. – C. 1–29. Шифр: 8562 укр. (комп.1120) Contents: The ukrainians in Canada; Agriculture; Literature; Regent Immigration; Statistics; <…>; Regent Immigraton. Kordan Bohdan S. A Delicate and Difficult Question : Documents in the History of Ukrainian in Canada. 1899–1962 / Bohdan S. Kordan, Lubomyr Y. Luciuk. – Kingston – Ontario : The Limestone Press, 1986. – [Builders of Canada Series. N3]. – 174 p. From the contents: Fifiy-file documents (1899–1962) are contained in this collection. Declassified government materials comprise the core of the work, although a number of pivotal editorials from the Ukrainian-language press in Canada and programmatic statements made by organizations are also included, in translation. These archival documents illustrate various social and political forces at work within the organized Ukrainian-Canadian commynity. They reflect the intricacies of the relationship between the Canadian state and this ethnic minority while also raising questions about the nature of Ukrainian identity within Canada. Taken as a whole, these documents adequately describe the complex nature of the Ukrainian political and social experience in Canada. Шифр: IB 220416 ВЗУ НБУВ Prymak T. The Post-Sekondary Teaching of Ukrainian History in Canada : an Historical Profile // Укр. історик. – 1991. – № 1–2 (108–109), рік 28. – С. 71–82. Викладання історії України в Канаді: історичний профілю. ВЗУ НБУВ Meshko O. Between death and life / О. Meshko. – N. Y. ; Toronto, Lond., 1981. – 176 p. ВЗУ НБУВ Ševcčenko Ihor. Ukraine between East and West : Essays on Cultural History to the Early Eighteenth Century / Ihor Ševčenko ; second, revised edition Ihor Sevcenko / Canadian Institute of Ukrainian Studies Press. – Edmonton, Alberta ; Toronto, Ontario, 2009. – 236 p. Contents: Ukraine between East and West explores the defelopment of Ukrainian cultural identity under the disparate influences of the Byzantine Empire and Western Europe, mediated through Poland. Byzantium was the sourse from which Kyivav Rus`received Christianity and a highly developed literary and artistic culture, which stimulated Kyiv`s own achievements in those fields. Шифр: 13405 укр. Stechishin Ju. V. History of Ukrainian Settlement in Canada / Ju. V. Stechishin Ukrainian Seif-Reliance Leaque of Canada. – Saskatoon, 1992. – 346 p. Шифр: 9612 укр. The Restoration of the Ukrainian State in Wordl War II : State seal of The Ukrainian Government / Ukrainian Central Information Service “Studium” Research Institute 140 Bathurst Street. – Toronto, Ontario, Canada. – 66 c. Contents: Introduction; Act of Proclamation; Composition of the Provisional Government and the Council of Seniors; Pastoral Letters of Support from the Ukrainian; Church Hierarchy; Press reports, Documents, Commentary, Key dates in the history of Ukraine. Шифр: 4045 укр. The Ukrainian Religious Experience. Tradition and the Canadian Cultural Context / Edited by David J. Goa ; Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta. – Edmonton, 1989. – 243 p. Contents: The Ukrainian Religious Experience. Tradition and the Canadian Cultural Context Although Canada has more than one million citizens who claim the Eastern Christian tradition, of whom over 500 000 are Ukrainian, their religious life has been little studied. This book not only redresses the balance, but provides a stimulating interdisciplinary analysis of the questions involved. The book is based on the proceeding of the first scholarly conference to examine the Ukrainian religious experience in Canada, which was held in March 1986 at the University of Alberta. Шифр: 9611 укр. Інтернет-ресурси Агеева И. А. История Канады : учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / И. А. Агеева. – Москва : КДУ. – Режим доступа: http://www.biblio-globus.us/description.aspx?product_no=9253988. – Загл. с экрана. Зі змісту: В книге представлена картина исторического развития Канады от эпохи колонизации до 2004 г. Рассматриваются особенности становления и развития канадской государственности, эволюция социально-экономических отношений, основные партийно-политические и идеологические течения, внутренняя и внешняя политика страны; <…>»; особенности национального развития Канады и своеобразие культурной идентичности молодой нации, которые формировались в процессе освоения иммигрантами обширных пространств североамериканского континента. Бачинський Ю. О. Україна irredenta. З додатком : листування Ю. Бачинського з М. Драгомановим з приводу "України irredentu" [Електронний ресурс] / Ю. О. Бачинський. – К. : Основні цінності, 2003. – 171 с. – (Серія "Спадщина" ; кн. 19); (Свобода. Справедливість. Солідарність). – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=. – Назва з екрана. Бичинський З. Історія Канади [Електронний ресурс] / З. Бичинський. – Вінніпеґ, 1928. – 222 с. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/istoriya/1457-bichinskiy-z-istoriya-kanadi/. – Назва з екрана. Богатирець В. В. Канадська багатокультурність : політичний досвід і суспільна практика (національний і глобальний виміри) : автореф. дис. … канд. політ. наук [Електронний ресурс] / В. В. Богатирець ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007. – 19 с. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwiS2I36g_7HAhXF_HIKHXc8Cqw&url=http%3A%2F%2Fwww. – Назва з екрана. Зі змісту: Вперше в українській політичній науці здійснено комплексний аналіз особливостей формування та реалізації політики багатокультурності у Канаді. Висвітлено політичний досвід і суспільну практику держави у даній сфері в національному та глобальному вимірах. Систематизовано основні підходи щодо явища багатокультурності, визначено закономірності його розвитку й основні завдання. <…> Виявлено його характерні риси та варіативність у Канаді; основні чинники, що вплинули на еволюцію канадської політики багатокультурності <…>. Василенко А. М. Етапи розвитку української діаспори в Канаді : історико-правовий аналіз : автореф. дис. … канд. юр. наук [Електронний ресурс] / А. М. Василенко. – Одеса, 2011. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v64/41.pdf. – Назва з екрана. Досвід Канади є важливим як для федеративних держав, так і для країн, що мають характерні особливості регіонального розвитку, де існує наявність автономного утворення в унітарній державі та поліетнічних регіонів, а також присутня необхідність забезпечення паритету етнічних груп та регулювання міжрегіональних відносин. Данилов С. Ю. История Канады [Электронный ресурс] / С. Ю. Данилов. – М. : Весь Мир. – 256 с. – Режим доступа: http://www.livelib.ru/book/1000181847 – Загл. с экрана. Зі змісту: Проанализировано политические и социально-экономические процессы, протекавшие в канадском обществе на протяжении всех четырехсот лет его существования, наиболее характерные черты канадского национального характера и образа жизни. Показано, как из бесправной колонии Франции и Англии страна превратилась в одну из наиболее развитых держав мира, члена группы G-8. Історія Канади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8. – Назва з екрана. Зі змісту: Згідно з традиційними переказами індіанського населення, воно було автохтоном на території сучасної Канади з давніх давен. <…> перші люди з'явилися в північному Юконі близько 26 500 років тому і в південному Онтаріо близько 9 500 років тому. Більшість антропологів вважають, що це були представники протомонголоїдної популяції – переселенці з Сибіру і Східної Азії. <…> Заселення Північної Америки відбулось пізніше інших континентів. Першими європейцями на американському континенті були вікінги, які висадилися на східному узбережжі Канади приблизно в 1000 році. Лупул Т. Я. Політизація етнічності як інституційний фактор сучасного процесу канадського націєтворення [Електронний ресурс] / Т. Лупул. – Чернівці, 2010. – 456 с. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwiF7sSmiP7HAhXG_nIKHca_CX4&url=http%3A%2F%2Fdspace.tnpu.edu.ua%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F1825%2F1%2FKozholynko.pdf&usg=AFQjCNEV_LyCV7XMVqYZzaWQTYxGeMtn6w. – Назва з екрана. Зі змісту: Розкрито проблему, яка закладена в самій суті сучасних теоретичних побудов: природа етнотериторіальних конфліктів сучасності може бути осягнута лише тоді, коли буде визнана обмеженість конструктивістського підходу до визначення етносів, але тільки за умови, якщо буде визнаний і врахований фундаментальний примордіалістський характер «етнічної ідентичності», що не знищується ні в культурних «плавильних котлах» великих міст, ні у війнах, ні в переселеннях на нові території. Марунчак М. Г. Історія українців Канади : у 2 т., т. 1 [Електронний ресурс] / М. Г. Марунчак. – Вінніпег : Українська Вільна Академія наук, 1991. – 464 с. – Режим доступу: http://lib.academy.gov.ua/ISAPI/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=DB-1&P21DBN=DB-1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D.... – Назва з екрана. Мицик Ю. А. Два незнаних листи Івана Боберського [Електронний ресурс] /о. Ю. А. Мицик. – Режим доступу: http://history.ukma.edu.ua/docs/journals/magisterium/54/mytsyk.pdf. – Назва з екрана. У публікації представлено фрагмент листування видатного українського дипломата Івана Боберського з пастором Об’єднаної Церкви Канади Іваном Робертом Ковалевичем. Нохрин И. М. Общественно-политическая мысль Канады и становление национального самосознания (последняя треть XIX – начало XX вв.) [Электронный ресурс] / И. М. Нохрин. – Режим доступа. –http://www.academia.edu/1763669/%D0%9D%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%98.%D0%9C._%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D... – Загл. с экрана. Зі змісту: статтю присвячено проблемі становлення канадської нації в останній третині XIX – початку XX ст. Осташ И. История Канады может служить примером того, как нужно писать свою историю [Электронный ресурс] // День. – 1996. – 24 апр. – Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/ru/article/den-planety/igor-ostash-istoriya-kanady-mozhet-sluzhit-primerom-togo-kak-nuzhno-pisat-svoyu. – Загл. с экрана. Рудик С. Я. Переселення українських біженців і переміщених осіб до США та Канади після Другої світової війни : причини, особливості, наслідки (1945–1953 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук [Електронний ресурс] / С. Я. Рудик ; НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2003. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1.%D0%AF.$. – Назва з екрана. Зі змісту: На прикладі української етнічної групи показано взаємозв'язок між причинами, що обумовили її виникнення, різними підходами країн-переможниць щодо даної проблеми та процесом переселення біженців і переміщених осіб до неєвропейських країн. Проаналізовано заключний етап переселення українців до країн Північної Америки з погляду самих емігрантів, визначено деякі особливості цього процесу, роль в ньому "старої" української міграції, абсорбативні можливості країн, передбачуваної імміграції. До наукового обігу введено ряд архівних документів і матеріалів, зокрема, з колишнього архіву ЦК КПРС та КПУ, архіву зовнішньої політики СРСР та ін. Сороко-Цюпа О. История Канады [Электронный ресурс] / О. Сороко-Цюпа. – Режим доступа. – http://www.sena.lt/istorija/soroko-czyupa_oleg-istoriya_kanady/591825. – Загл. с экрана. Зі змісту: В книге рассматривается становление и развитие буржуазного государства Канада в новое и новейшее время. Излагается история образования доминиона Канада, формирования "национальной политики" канадской буржуазии, роста рабочего движения, участия страны во второй мировой войне и ее развитие в послевоенный период. Українській діаспорі в Канаді — 120 років [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/uk/article/panorama-dnya/ukrayinskiy-diaspori-v-kanadi-120-rokiv. – Назва з екрана. Фрізен Й. Г. Дорогою життя – без Батьківщини [Електронний ресурс] / Й. Г. Фрізен. – [Б. м.] : TIMPANI, 2009. – 298 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=. – Назва з екрана. Христинко О В. Першопочатки української канадської діаспори очима канадців [Електронний ресурс] / О. В. Христенко. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/630/Khristenko.pdf?sequence=1. – Назва з екрана. Зі змісту: статтю присвячено проблемі виникнення української канадської діаспори. Розглядається проблема першопочатків української діаспори очима канадських дослідників.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
+38 (044) 288-1434
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)