Фармакологія. Токсикологія: сучасні лікарські засоби та загальні правила рецептури

Фармакологія ((гр.) pharmakon - ліки, отрута; logos — поняття, вчення)  — наука про ліки та дію їх на живий організм. Це одна з найдавніших наук, яка виникла разом з медициною, але саме слово фармакологія згадується в медичній літературі щойно з кінця 17 століття. Фармакологія розподіляється на загальну, яка вивчає механізми діяння ліків на живий організм, і приватну, що вивчає вплив окремих лікувальних препаратів на людину чи тварину.
Токсикологія (від грец. τοξικος — отрута і грец. λογος — наука, тобто грец. τοξικολογία — наука про отруту) — наука, що вивчає отруйні (токсичні) речовини, потенційну небезпеку їхнього впливу на організми й екосистеми, механізми токсичної дії, а також методи діагностики, профілактики й лікування захворювань, що розвиваються внаслідок такого впливу.

Книжкова виставка:

 1. Антропова Тетяна Олександрівна, Пісарєв Аркадій Анатолійович, Колісниченко Олександра Іванівна. Обстеження та визначення стану здоров'я: Підручник для студ. вищих мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації. - К. : Медицина, 2006. - 351с.
  У підручнику висвітлені деонтологічні аспекти роботи медичної сестри, проблеми здоров'я, хвороби, теорії адаптації та стресу. Широко подано методи обстеження пацієнта, розглянуто клінічні прояви та діагностичний пошук у хворих з різними клінічними синдромами та захворюваннями. Підручник створений відповідно до вимог нової навчальної програми МОЗ України для студентів факультетів сестринської освіти і коледжів за спеціальністю "Сестринська справа". Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-III рівнів акредитації.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 679524
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 34 1) А-25
 2. Андронаті С. А. Медична хімія: Структура, властивості, молекулярні механізми дії біологічно активних речовин: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2006. - 132 с.
  У навчальному посібнику стисло викладено принципи та методи порівняно молодої галузі знань - медичної хімії, головними завданнями якої є пошук, вивчення та установлення молекулярних механізмів дії біологічно активних речовин. Наведено відомості про ряд молекулярних мішеней нейротропних біологічно активних речовин - рецепторів ацетілхоліну, адреналіну, серотоніну, у-аміномасляної кислоти, бенздіазепінів і їх ліганди. Рекомендовано студентам і аспірантам, які спеціалізуються в галузі медичної, фармацевтичної хімії та фармакології, а також науковим співробітникам, які займаються проблемами створення та вивчення лікарських засобів і інших біологічно активних речовин.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 680868
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1) А-66
 3. Бадюгин И.С, Каратай Ш.С., Константинова Т.К. Экстремальная токсикология: руководство для врачей под ред. Е.А. Лужникова. - ГЭОТАР-Медиа. 2006. - 416 с.
  В книге впервые совместно обсуждаются токсикологические проблемы военной медицины и медицины катастроф, вопросы догоспитального медицинского обеспечения очагов химического поражения отравляющими и аварийно опасными химическими веществами, пестицидами, ядовитыми лекарственными средствами. Особое внимание уделено анализу наиболее крупных аварий и очагов химического поражения (хлорная авария в г. Горьком, поражение метилизоцианатом в г. Бхопале, аммиачная авария в г. Ионаве, очаг поражения аэрозолем зарина в г. Мацумото и в метро г. Токио, очаг поражения аэрозолем фентанилподобных продуктов в московском театре "Норд-Ост"). В заключении рассматривается новая методика прогнозирования и оценки медико-санитарных последствий химических аварий. Рекомендуется для специалистов службы медицины катастроф и скорой медицинской помощи, военно-медицинской службы, для токсикологов любого профиля, для врачей, студентов и слушателей медицинских вузов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 688783
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)Б-15
 4. Белоцкий СМ., Спивак Н.Я. Иммунотропные препараты - Киев: Фитосоциоцентр, 2008. - 215 с.
  В справочнике дана характеристика около 600 сертифицированных иммунотропных препаратов - иммуностимуляторов, иммуномодуляторов и иммуносупрессоров, которые производят в разных станах мира. Эти препараты включают цитокины (интерлейкины и интерфероны), вакцины и сыворотки, цитостатики и иммуносупрессоры. Приведены их биологические свойства и механизм действия, заболевания и процессы, для предупреждения или коррекции которых применяют эти средства. Даны русские и оригинальные наименования препаратов. Книга рассчитана на студентов, врачей и научных работников.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 699257
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28я2 Б-43
 5. Білоус В. І., Білоус В. В. Талотоксикози ("чернівецька хімічна хвороба") Чернівці, "Місто", 2002. - 284с.
  У монографії узагальнені і систематизовані численні відомості літератури та результати власних експериментальних і клінічних досліджень стосовно токсикологи талію і талотоксикозів. Наведені нові дані про токсичність талію при його комбінованій дії з бором, алюмінієм, свинцем, кадмієм. Вперше окремими розділами висвітлені і обґрунтовані етіологія, патогенез, патоморфологія, клініка, класифікація, діагностика, надання допомоги, лікування і профілактика талотоксикозів.Із віддзеркаленням на токсикологію талію і талотоксикози окремим розділом висвітлені етіологія, механізми розвитку і клінічні прояви масового талотоксикозу екогенного генезу, відомого під назвою "чернівецька хімічна хвороба", спалах якої зареєстрований восени 1988 року в м. Чернівцях (Україна). Матеріали в книзі викладені в доступній формі і містять цікаві та важливі для науковців і лікарів-практиків відомості. Для лікарів усіх фахів, зацікавлених проблемою екологічно залежних хвороб. Особливо корисна книга токсикологам, проф-патологам, гігієністам, екологам, терапевтам, педіатрам, дерматологам, невропатологам, ендокринологам, акушерам-гінекологам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 635649
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 Б-61
 6. Головкин Б. Н., Руденская Р. Н., Трофимова И. А., Шретер А. И. Биологически активные вещества растительного происхождения В 3 т. / РАН; Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина / В.Ф. Семихов (отв.ред.) - М. : Наука, 2001. Т. 1 : А - К. - М. : Наука, 2001, 350 с.
  Монография - наиболее полный справочник в области медицинской ботаники. Включены сведения о более чем 1500 биологически активных соединениях растительного происхождения с указанием их встречаемости у 6500 видов сосудистых растений земного шара. Включенный фактический материал позволяет оценить биологическое разнообразие медицинских растений мировой флоры и облегчает поиск новых лекарственных растений. Для биологов, медиков, специалистов в области медицинской ботаники.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 347627/1
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28я2 Б-63I
 7. Головкин Б. Н., Руденская Р. Н., Трофимова И. А., Шретер А. И. Биологически активные вещества растительного происхожденияВ 3 т. / РАН; Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина / В.Ф. Семихов (отв.ред.) - М. : Наука, 2001. Т. 2 : Л - Я. - М. : Наука, 2001, 764 с
  Второй том справочника «Биологически активные вещества растительного происхождения» является естественным продолжением I тома. Он включает следующую часть описаний биологически активных ве¬ществ, расположенных в алфавитном порядке (от Л до Я), и часть дополнительного справочного аппарата - списки основных групп этих веществ, объединенных общностью биологической активности. Авторы надеются, что такой список облегчит заинтересованным читателям поиск растений с заранее заданными свойствами. Во II томе сохранен принятый в предыдущей книге порядок изложения материала. Семейства растений расположены в порядке латинского алфавита, аналогично расположены роды и виды внутри каждого семейства. Концентрации веществ (там, где это не оговорено особо) даются в расчете на сухой вес. Для удобства пользования справочником авторы сочли целесообразным повторить в данном томе расшифровку сокращений, принятых в работе в целом.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 347627/1
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28я2 Б-63 II
 8. Головкин Б. Н., Руденская Р. Н., Трофимова И. А., Шретер А. И. Биологически активные вещества растительного происхождения В 3 т. / РАН; Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина / В.Ф. Семихов (отв.ред.) - М. : Наука, 2001. Т. 3 : Указатели. - М. : Наука, 2002 - 216с.
  Указатель названий химических соединений List of Chemical compounds 5 Указатель латинских названий растений, встречающихся в тексте List of Latin plants names 28 Указатель русских названий растений 125.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 347627/1
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28я2 Б-63III
 9. Бурбелло Александра Тимофеевна, Шабров Александр Владимирович, Денисенко Петр Прокофьевич. Современные лекарственные средства: Клинико-фармакологический справочник практического врача Более 10 000 наименований. - 2-е изд., перераб., доп. - СПб. : Нева, 2003. - 863с.
  Клинико-фармакологический справочник "Современные лекарственные средства" предназначен для широкого круга практических врачей разных специальностей, клинических фармакологов и студентов медицинских вузов. Его выгодно отличает доступная форма изложения, а также значительный объем информации (указатель лекарственных средств содержит более 10 000 наименований), посвященной особенностям использования современных лекарственных средств. Предлагаемый вашему вниманию справочник предоставляет возможность получить в практичной и удобной форме информацию о каждом препарате. Полное описание каждого лекарственного средства охватывает необходимые для практической работы врача признаки: международное непатентованное наименование; торговые наименования; состав и форма выпуска; фармакологическое действие; показания; способы применения и дозы; особенности применения в детском возрасте, при беременности и лактации, у пожилых пациентов, при сопутствующих заболеваниях; побочное действие; противопоказания; передозировка (симптомы и лечение); взаимодействие с другими препаратами. Структура книги обеспечивает быстрый поиск необходимых сведений.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс41853
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 я2 Б-91
 10. Попов Николай Николаевич, Савченко Виктор Николаевич, Моджекву Чарльз Чимезие, Куринная Елена Григорьевна. Виды и средства иммунотерапии Фармакотерапевтический справочник / Харьковский национальный ун-т им.В.Н.Каразина. Факультет фундаментальной медицины. - Х. : Гриф, 2002. - 96с.
  В справочнике в полном объеме представлены сведения о видах и средствах иммунотерапии. Описаны основные лекарственные препараты, используемые для коррекции иммунной системы организма. Для студентов, интернов, клинических ординаторов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 663238
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28я2 В-42
 11. Вороненко Юрій Васильович, Мінцер О. П., Краснов В. В.Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія Навч. посіб. Вороненко Ю. В., Мінцер О. П., Краснов В. В.; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К. : [б.в.], 2009. - 159 с.
  У посібнику висвітлюється досвід Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика зі створення електронних навчальних посібників, в основу якого покладені принципи процесного підходу щодо відображення медичних процедурних знань. Надані методологічні підходи, описуються принципи проектування і технологія розробки таких електронних посібників. Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як навчальний посібник для викладачів вищих медичних навчальних закладів (ЛистМОЗ № 08.01-47/923 від 05.06.2009).
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 725087
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 11 В-85
 12. Горбачев Владимир Васильевич, Горбачева Валентина Николаевна. Витамины, микро- и макроэлементы Справочник. - Минск : Книжный дом, 2002. - 543с.
  В справочнике систематизированы и подробно описаны витамины, микро- и макроэлементы - вещества, которые крайне необходимы для нормальной деятельности всех органов, тканей и систем, для эффективного течения обменных процессов в организме человека. Подробно описаны способы их применения как здоровым человеком, так и при возникновении заболеваний. Для врачей общей практики, участковых и семейных врачей, студентов медицинских вузов. Представляет значительный интерес для врачей других специальностей, а также для самого широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА638734
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28я2 Г-67
 13. Грэхам-Смит Д. Г., Аронсон Дж. К.Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии / А.Я. Ивлева (пер.с англ.). - М. : Медицина, 2000. - 740с.
  В книге представлены общие вопросы, клинические вопросы общей фармакологии с целью научного обоснования принципов, на которых строится лекарственная терапия. Подробно рассмотрены все процессы лекарственной терапии. Уделено внимание фармакогенетике и практическим вопросам прописывания лекарств. Фармакопея позволит читателю воспользоваться сведениями по экспериментальной и клинической фармакологии отдельных препаратов, а раздел фармакотерапии предоставляет информацию для понимания роли каждого лекарственного препарата в комплексной терапии заболеваний. Для студентов медицинских вузов и для практикующих врачей разных специальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вc38857
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 я2 Г-75
 14. Грига Іван Васильович. Курс фармакології: навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл. України ІІІ-ІV рівнів акредитації / Ужгородський національний ун-т. Медичний факультет. - Ужгород : Ліра, 2008. - 552с
  Четверте доопрацьоване та доповнене видання навчального посібника написано згідно діючої Програми по фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів України, розробленою методичним центром по вищій медичній освіті ІП-ІУ рівнів акредитації (Київ - 2005 р.). Навчальний посібник розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації, буде корисним також студентам-медикам старших курсів, інтернам та лікарям.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вc46450
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)Г-83
 15. Губергриц Александр Яковлевич, Линевский Юрий Владимирович. Лечебное питание Справ. пособие. - 3.изд., перераб. и доп. - К. : Головное издательство издательского объединения "Выща школа", 1989. - 399с.
  В справочном пособии освещены вопросы диетотерапии при различных заболеваниях внутренних органов. Даны характеристики основных диет и рекомендации по их применению в сочетании с медикаментозной терапией. Приведены сведения об организации и внедрении лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, на промышленных предприятиях с вредными условиями работы. Энергетическая ценность пищевых рационов приведена в соответствии с уточненными коэффициентами энергетической ценности отдельных пищевых веществ, рекомендованными Институтом питания АМН СССР. Для слушателей институтов усовершенствования врачей, интернов, студентов старших курсов медицинских институтов, практических врачей всех специальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА496998
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 35 Г-93
 16. Гулько Ростислав Миколайович. Словник лікарських рослин світової медицини Латинсько-українсько- російсько-англійський: Понад 7500 латинських назв рослин / Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. - Л. : Ліга-Прес, 2005. - 504с.
  Словник містить біля 7500 латинських ботанічних, 11250 українських, 11400 російських та 20150 англійських назв родин, родів та видів рослин, що використовуються у лікувальній практиці різних країн і народів світу, служать сировиною для промислового виробництва лікарських препаратів, біологічних добавок, вітамінних і лікувальних харчових продуктів або як джерело природних біологічно активних сполук, а також ряд отруйних, наркотичних, пряно-ароматичних рослин. Для фармацевтів, лікарів, ботаніків, біологів, збирачів трав, виробників фармпрепаратів, викладачів, студентів та фахівців в галузі фармації, фітотерапії, технології ліків, виробництва вітамінних препаратів, харчових і біологічних добавок.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс422286
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28я2 Г-94
 17. Державний формуляр лікарських засобів МОЗ України, Держ. фармакол. центр; за ред.В.Т. Чумака. -К.:М0РЮН, 2009. Вип.1. -1160 с.
  Видання є Державним формуляром лікарських засобів. Містить рекомендації щодо раціонального призначення та застосування лікарських засобів з урахуванням їх цінової доступності при медикаментозному лікуванні хвороб та станів. Формуляр розрахований на лікарів всіх спеціальностей, клінічних фармакологів, провізорів, клінічних провізорів, організаторів системи охорони здоров'я, студентів вищих медичних навчальних закладів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: С10876/вип.1
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28я2 Д-36/1
 18. Диагностика заболеваний: медицинский справочник / Владимир Иосифович... Бородулин (сост.). - Х.; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. - 512с.
  В книге в алфавитном порядке представлены основные заболевания, которым может быть подвержен человек. Описываются проявления болезни, возможное лечение и профилактика; Пользование справочником не отменяет визит к врачу* но позволяет вовремя обратить внимание на возникшие недомогания и принять необходимые меры.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 703537
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р я2 Д-44
 19. Домашний самолечебник. 1000 рецептов народной и традиционной медицины Борис Николаевич Джерелей (сост.). - Донецк : Мультипресс, 2010. - 511c. :
  Домашний самолечебник поможет вам быстро и правильно сориентироваться в ситуации, связанной с болезнью или травмой. В нем вы найдете необходимые сведения о наиболее распространенных заболеваниях, об особенностях ухода за больными, основных лечебных процедурах, методах оказания неотложной помощи. Самолечебник придет к вам на помощь, если рядом не окажется врача. Для широкого круга читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс48709
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 35 Д-66
 20. Драннік Г. Н. Клінічна імунологія та алергологія: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 1999. - 604 с:
  У посібнику викладені основні положення про структуру і функції імунної системи. Представлені сучасні дані про первинні і вторинні імунодефіцити, аутоімунні та алергічні захворювання. Описаний механізм дії імунотропних препаратів і глюкокортикоїдів; надані рекомендації щодо їх застосування. Для студентів медичних інститутів. Може бути корисним для лікарів-інтернів, алергологів, клінічних імунологів, лікарів лікувального профілю всіх спеціальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 602701
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 25 Д-72
 21. Егоров Николай Сергеевич. Основы учения об антибиотиках: Учеб. пособие для вузов, обуч. по направлению 510600 "Биология", спец. 011600 "Биология", 012300 "Биохимия", 012400 "Микробиология" / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : МГУ, 2004. - 525с.
  В учебнике рассмотрены основные принципы и новые методы выделения продуцентов антибиотиков, условия их биосинтеза и генетического контроля за процессом. Уделено внимание основам промышленного получения этих биологически активных соединений, применению их в медицине, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, экологическим аспектам, связанным с получением и использованием антибиотиков. В 6-м издании (5-е вышло в 1994 г.) приведена новая классификация антибиотических веществ по их химическому строению, расширены и дополнены новыми данными практически все разделы, и особенно те, которые посвящены механизму действия, проблеме резистентности микроорганизмов, модификации антибиотических веществ, рассмотрению группы макролидов и ее новых представителей - азалидов, авермектинов. Для студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям "Микробиология", "Биотехнология", "Биохимия", "Биология".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 680383
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)Е-30
 22. Калинина Наталия Михайловна, Кетлинский Сергей Александрович, Оковитый Сергей Владимирович, Шуленин Сергей Николаевич. Заболевания иммунной системы. Диагностика и фармакотерапия. - М. : Эксмо, 2008. - 496с.
  Основная задача книги - объединить информацию по диагностике заболеваний иммунной системы, а также по клинической фармакологии иммунотропных средств (иммуномодуляторов). Авторы включили в книгу только те материалы, которые представляют собой последние достижения науки и практики. Для наглядности восприятия и удобства в книге используются таблицы, в которых приведены сведения о применении препаратов (показания, дозы, формы выпуска, длительность применения), а также об их побочных эффектах, противопоказаниях к применению и фармакокинетических особенностях. При изложении материала авторы широко используют принципы доказательной медицины, а приведенные цифры и сведения соответствуют последним классификациям и номенклатурам. Издание является весьма актуальным и чрезвычайно необходимым как для специалистов-иммунологов, так и для практикующих врачей других специальностей, а также преподавателей медицинских вузов, студентов и научных работников.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 700583
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 25 1)З-12
 23. Ілюстрований медичний словник Дорланда: У 2 т.:[Близько 2 300 000 слів] / Павло Джуль (голов.ред.), Борис Зіменковський (голов.ред.) - Українське вид. - Л. : НАУТІЛУС, 2003. Т. 1 : A-L. - Л. : НАУТІЛУС, 2003 - 1354с.
  Українське видання найбільшого американського медичного словника "Dorland's Illustrated Medical Dictionary" (29th Еd.) містить близько 121 160 термінів (більше 2 300 000 слів) і сьогодні є найбільшим англо-українським ілюстрованим медичним словником, що охоплює термінологічні поняття з усіх розділів медицини, фармації, ветеринарії та інших областей знань, дотичних до медицини. Оригінальний англомовний медичний словник Дорланда перевидається кожних 4 роки протягом XX століття. При цьому постійно додаються нові терміни з усіх галузей медичних знань з урахуванням відкриття нових напрямків та найновіших досягнень у біології, генетиці, медичній науці та практиці (29-е американське видання у порівнянні з 28-м зросло на 8 100 нових термінів).
  Шифр зберігання книги у НБУВ: С10356/1
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р я2 І-49I
 24. Кобзар Алла Яківна. Фармакогнозія в медицині: навч. посіб. для студ. вищого фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації та провізорів- інтернів. - К. : Медицина, 2007. - 543с.
  Навчальний посібник складається з двох частин: клінічної фармакогнозії, у якій викладено основні відомості про біологічно активні сполуки, їхню фармакологічну активність, наявність в окремих рослинах, а також лікувальні властивості окремих видів лікарської рослинної сировини; фітотерапії, у якій описано конкретні результати застосування окремих видів та зборів лікарської рослинної сировини при деяких захворюваннях. Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III-IV рівня акредитації, викладачів, лікарів-курсантів, провізорів, фармацевтів, сімейних лікарів та ін.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 687010
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)К-57
 25. Бек Аарон Д., Раш А., Шо Б., Эмери Г.Когнитивная терапия депрессии А. Татлыбаева (пер.с англ.). - СПб. : Питер, 2003. - 298с.
  Данная книга представляет собой итог многолетней исследовательской и клинической практики авторов. В ней представлены специальные техники, позволяющие скорректировать когнитивные искажения пациента и в конечном счете способствующие ослаблению депрессивных симптомов. Предложенная авторами концепция домашней работы, или "аутотерапии", открывает реальную возможность для расширения терапевтического процесса и выведения его за рамки терапевтических сессий. Книга адресована как психотерапевтам, придерживающимся когнитивно-поведенческой традиции, так и специалистам, стремящимся расширить границы профессионального знания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 37836
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 35 К-57
 26. Корнеев Алексей. Восточные методики исцеления всех болезней - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2006. - 416с.
  У здоровья множество имен: йога, аюрведа, цигун. Каждая из этих древнейших техник самоисцеления творит с человеком чудеса - уходят болезни, улучшается самочувствие, а организм омолаживается. В этой книге просто и доступно описываются способы лечения распространенных заболеваний, техники очищения организма от шлаков. Читатель познакомится с историей восточной медицины, основам точечного массажа, целительными медитациями. Издание рассчитано на массовую аудиторию.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 672814
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 35 1)К-67
 27. Кравченко I. А. Трансдермальне введення лікарських препаратів: Монографія.-Одеса: Астропринт, 2001. - 168 с.
  Монография посвящена проблеме разработки и изучения трансдермальных систем для введения лекарственных препаратов. В ней в доступной форме изложены строение кожи, пути и механизмы проникновения активных веществ через неповрежденный кожный барь¬ер. Рассмотрены фармакологические аспекты действия лекарственных веществ после трансдермального введения. Для научных сотрудников, студентов и аспирантов, специализирующихся в области разработки лекарственных форм и фармацевтической химии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 607847
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р35 К-77
 28. Крыжановский Сергей Александрович, Вититнова Марина Борисовна. Антиаритмические лекарственные средства: учеб. пособие для системы послевузовского проф. образования врачей. - М. : Академия, 2008. - 206с.
  Рассмотрены особенности электрофизиологии сердечной мышцы и механизмы возникновения нарушений сердечного ритма. Особое внимание уделено фармакологии лекарственных средств для лечения больных с нарушением ритма сердца. Приведены механизмы и особенности действия антиаритмических лекарственных средств, перспективы клинического применения различных классов антиаритмических препаратов. Для практических врачей, слушателей факультетов последипломного образования.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 700440
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)К-85
 29. Ланчини Д., Паренти Ф. Антибиотики Пер. с англ. - М.: Мир, 1985, 272 с.
  В монографии итальянских ученых Д. Ланчини и Ф. Паренти рассмотрены химическая природа и биологическая активность антибиотиков, механизмы их действия, связь между структурой и активностью, пути получения новых высокоэффективных антибиотиков, механизмы их биосинтеза, использование антибиотиков в химиотерапии инфекционных заболеваний, приведены сведения о продуцентах антибиотиков. Предназначена для микробиологов, биохимиков и врачей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 424883
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 Л-22
 30. Лопатин-Бремзен Алексей Сергеевич. Лекарственный шок - М. : Медпрактика, 2001. - 195с.
  В широкой лечебной практике возникновение лекарственного шока имеет диапазон от 0,013±0,003% до 0,0.16±0,004% леченных больных различными лекарствами, с летальными исходами у 12,6±1,5% от общего числа случаев шока. Клинические проявления можно классифицировать на генерализованную форму и ее варианты: асфиктический, гемодинамический, абдоминальный и церебральный, которые определяются особенностями патоморфоза основной шоковой симптоматики, доминирующим синдромом, тяжестью и степенью выраженности характерной клинической симптоматики, обратимостью под влиянием терапии основных патологических расстройств. Симптоматика имеет следующие типы течения: прогредиентное, резистентное, затяжное (более 6 часов), рецидивирующее и абортивное. Выделенные клинические варианты и типы течения лекарственного шока коррелируют с особенностями выявленных характерных патоморфологических изменений.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 650143
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 35 Л-77
 31. Люльман Хейнц, Мор Клаус, Хайн Луц. Наглядная фармакология Е.А. Кашина (пер.). - М.:Мир, 2008. - 383 с.
  В справочном издании, написанном немецкими специалистами, в наглядной форме изложены общие вопросы фармакологии, описаны основные группы лекарственных препаратов, а также общие подходы лечения некоторых наиболее распространенных заболеваний. В книге охвачено около 600 лекарственных веществ, причем большое внимание уделено их терапевтической значимости. Книга построена как атлас, где на каждом развороте помещены иллюстрация и текст с необходимыми определениями понятий и разъяснениями. Несмотря на краткость изложения, трудные вопросы поданы по возможности детально и четко. Имеется предметный указатель. Для студентов фармацевтических и медицинских вузов, практикующих специалистов, врачей, а также читателей, интересующихся вопросами фармакологии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 46970
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)Л-93
 32. Цуприков В. А., Базыка Д. А., Клименко В. И., Драник Г. Н., Штода Г. В.МАНАКС - новый естественный иммуномодулятор из Uncaria tomentosa (Willd.) DC. Химия и фармакология. Клинические применения Центр украино- латиноамериканских исследований и сотрудничества; Научный центр радиационной медицины АМН Украины. - Севастополь; Донецк : Вебер, 2002. - 208с.
  Недавно открытое для большой науки растение Uncaria tomentosa (Willd.) DC, которое на протяжении столетий перуанские индейцы знали и применяли в качестве универсального лекарственного средства, подает большие надежды в борьбе с самыми тяжелыми заболеваниями. Данная работа посвящена этому растению, а также производимому из него в Перу фирмами LIOFTLIZADORA DEL PACIFTCO и OMNIAGRO препарату МАНАКС, который зарегистрирован в 1998 году в Украине в качестве лекарственного средства. Мультицентрическое исследование МАНАКСа, проведенное в Украине, выявило наличие антибактериального, противовирусного и иммуномодулирующего действия, эффективность применения этого комплекса биологически активных соединений для этиопатогенетической терапии иммунологической недостаточности при хронических заболеваниях бактериального генеза.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС37208
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 М-23
 33. Чуйко Алексей Алексеевич, Погорелый Валерий Константинович, Пентюк Александр Алексеевич, Андрейчин М. А., Белякова Л. А.Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния НАН Украины; Институт химии поверхности (Киев) / Алексей Алексеевич Чуйко (ред.). - К. : Наукова думка, 2003. - 415с.
  Монография является первым обобщением результатов фундаментальных физико-химических и биомедицинских исследований адсорбционных взаимодействий высокодисперсного кремнезема с биоактивными молекулами, биополимерами, биомембранами, клетками, микроорганизмами, вирусами. Изложены научные принципы и очерчены области клинического применения кремнезема в виде индивидуального и композитных лечебных средств детоксицирующего, антимикробного, гемостатического и антиатеросклеротического действия. Описаны свойства и структура реакционных центров поверхности SіО2, обусловливающих специфическое взаимодействие с биообъектами. Охарактеризованы методы модифицирования поверхности с целью повышения селективности адсорбционных взаимодействий. Проанализированы основные закономерности изменений термодинамических и кинетических характеристик адсорбции. Обоснованы причины фармакологического действия препарата и дозы его использования. Детально изложены технологии лечения токсикоинфекционных заболеваний, гнойно-воспалительных процессов, болезней сердечно-сосудистой системы, патологий другого происхождения. Для физикохимиков, биохимиков, фармакологов, медиков, которые работают в отрасли создания и применения новых лекарственных средств эфферентной терапии. Монографія є першим узагальненням результатів фундаментальних фізико-хімічних і біо-медичних досліджень адсорбційних взаємодій високодисперсного кремнезему з біоактивними молекулами, біополімерами, біомембранами, клітинами, мікроорганізмами, вірусами. Викладено наукові принципи й окреслено сфери клінічного застосування кремнезему у вигляді індивідуального й композитних лікувальних засобів детоксикаційної, антимікробної, гемостатичної та антиатеросклеротичної дії. Описано властивості й структуру реакційних центрів поверхні SіО2, що зумовлюють специфічну взаємодію з біооб'єктами. Схарактеризовано методи модифікування поверхні з метою підвищення селективності адсорбційних взаємодій. Проаналізовано основні закономірності змін термодинамічних та кінетичних характеристик адсорбції. Обґрунтовано причини фармакологічної дії препарату і дози його використання. Детально викладено технології лікування токсикоінфекційних захворювань, гнійно-запальних процесів, хвороб серцево-судинної системи, патологій іншого походження. Для фізикохіміків, біохіміків, фармакологів, медиків, які працюють у галузі створення й застосування нових лікарських засобів еферентної терапії.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс37792
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 М-42
 34. Набивач В. М., Сухий М. П.Основи екологічного нормування і промислової токсикології Український держ. хіміко-технологічний ун-т. - Д. : УДХТУ, 2002. - 193с.
  Докладно охарактеризовані принципи встановлення і показники нормування хімічних забруднюючих речовин в атмосфері, водних системах, грунті і харчових продуктах. Викладено основи промислової токсикології, токсикометрії і класифікації шкідливих речовин. Посібник призначений для студентів екологічних і хіміко-технологічних спеціальностей і може виявитися корисним фахівцям-екологам і вчителям середніх шкіл.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 653250
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 12 Н-14
 35. Нековаль Ірина Вікторівна, Казанюк Тамара Вікентіївна. Фармакологія: підруч. для студ. вищих мед. (фармац.) навч. закл. I-III рівнів акредитації. - К. : Медицина, 2007. - 503c.
  У підручнику містяться відомості про сучасні лікарські засоби та загальні правила рецептури відповідно до вимог Болонської конвенції щодо реформування системи освіти. При його підготовці дотримано принципів фундаменталізації, міждисциплінарного зв'язку та проблемності. Відповідно до нової навчальної програми викладено найважливіші розділи фармакології. Наведено класифікацію та характеристику сучасних основних фармакологічних груп і препаратів, лаконічно і доступно висвітлено питання фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів. У кожній темі наведено повну характеристику основного лікарського засобу певної групи та порівняльну характеристику інших. Для полегшення запам'ятовування правильної назви препаратів, особливостей їхнього застосування, терапевтичних та вищих доз, а також належності до списків А і Б, у підручнику після кожного розділу представлено таблицю з даними відомостями. Характерною особливістю підручника є інформація про особливості роботи медичного персоналу з окремими препаратами кожної фармакологічної групи. Підручник містить запитання, тестові завдання та задачі для самопідготовки студентів. Професіональні задачі для студентів фармацевтичних факультетів виділено спеціальною позначкою (*). Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-III рівня акредитації за спеціальностями "Фармація", "Сестринська справа", "Акушерська справа".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 685609
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)Н-47
 36. Новицкий, Ю. А. Наномолекулярные углеродные и графитовые лекарственные средства, обладающие дермотропным и противоопухолевым действием [Текст] : [монография] / Ю. А. Новицкий, М. Ю. Новицкий ; ООО "Евразийский центр наномолекулярных технологий им. Алексея и Николая Новицких". - М. ; Рязань : [б. и.], 2010. - 674 с.
  В монографии объектом экспериментальных и клинических исследований являются структуры и биоколлоиды кожи, которая, являясь нанообразованием, состоит из внеклеточного матрикса, непосредственно соединительной ткани и коллагена. Как известно, коллаген, являясь основной частью биоколлоида, составляет около 50% всех белков в теле млекопитающих и образует главный компонент соединительной ткани. Коллаген отличается от других белков более высоким процентным содержанием аминокислот пролина и гидроксипролина. В связи с этим новые лекарственные средства, предлагаемые для лечения больных с заболеваниями кожи, должны взаимодействовать с различными гидрофильными и гидрофобными наноколлоидными структурами.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со29531
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 Н-73
 37. Кукин Павел Павлович, Пономарев Николай Лукич, Таранцева Клара Рустемовна, Келина Нина Юрьевна, Безручко Наталья Валериановна, Сотникова Елена Васильевна. Основы токсикологии: учеб. пособие для студ. вузов., обучающихся по направленям подгот. "Безопасность жизнедеятельности", "Защита окружающей среды" - М. : Высшая школа, 2008. - 279с.
  В пособии дана краткая история токсикологии как медицинской науки, представлена ее современная структура. Специальные разделы учебного пособия посвящены основным понятиям и классификациям, используемым в токсикологии, современным представлениям действия вредных веществ (ядов) на организм. Изложены основы токсикометрии и токсикокинетики. Отдельные разделы учебного пособия посвящены проблемам промышленной и экологической токсикологии, экотоксикологического анализа и его методов. Материал учебного пособия построен на новейших подходах к проблемам токсического действия вредных веществ (ядов) на живые организмы. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем специальностям направлений высшего профессионального образования "Безопасность жизнедеятельности" и "Охрана окружающей среды", а также для студентов отделов охраны труда и окружающей среды и работников природоохранных организаций.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 708941
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1) О-75
 38. Певницкий Лев Алексеевич. Русско-английский толковый словарь по иммунологии: Более 800 терминов. - М. : Мир, 2005. - 118с.
  Словарь содержит более 800 терминов, как из области традиционной иммунологии, так и по различным направлениям быстро развивающейся молекулярной иммунологии. Кратко и четко даны определения и разъяснения этих терминов, что позволяет использовать словарь также в качестве учебного пособия; приведенные в нем сведения раскрывают взаимосвязанные понятия и составляют интегрированную информацию, полезную для понимания основ современной иммунологии. Словарь можно использовать и в качестве англ о-русского, благодаря тому что в нем имеется указатель английских терминов. Для студентов, аспирантов и специалистов в области иммунологии и смежных областях биологии и медицины.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 670915
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 25я2 П-23
 39. Первая помощь при заболеваниях и несчастных случаях Б.А. Белопольский (сост.). - Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2006. - 416с.
  Хоть раз в жизни каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда рядом человеку становилось плохо. Или случается дорожно-транспортное происшествие, пострадавший истекает кровью, а помощь оказать некому. Кто-то из прохожих и хотел бы, но не умеет, кто-то просто боится. Страшно, когда не знаешь, что происходит с пострадавшим в момент травмы и что делать. А когда знаешь, то просто делаешь все необходимое. И для этого не обязательно иметь специальное образование. Первую помощь должны уметь оказывать все. Ведь если ждать "скорую помощь", то драгоценное время будет потеряно, а при несчастных случаях или других неотложных состояниях счет иногда идет на минуты или даже на секунды. Именно для того, что бы научить вас оказывать первую медицинскую помощь, разъяснить вам, что происходит с пострадавшим в момент травмы, и написана эта книга.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 675918
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 35 1)П-26
 40. Перевозченко Ігор Ігорович, Андрієнко Тетяна Леонідівна, Заверуха Борис Володимирович. Шукайте лікаря в природі - К. : Урожай, 2002. - 216с.
  Описано лікарські рослини, поширені на території України. Розповідається про їх використання у народній медицині та лікувальній практиці. Дано рекомендації щодо збирання і сушіння сировини, а також культивування цілющих рослин на присадибних, ділянках. В окремому розділі наведено апробовані прописи по використанню цих рослин при різних захворюваннях.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 633449
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 П-27
 41. Подколзин Александр Александрович, Гуревич Константин Георгиевич. Действие биологически активных веществ в малых дозах- М. : КМК, 2002. - 170с.
  В монографии рассмотрены кинетические закономерности действия биологически активных веществ в малых дозах. Особое внимание уделено описанию вариабельности эффектов малых доз и бимодальным зависимостям доза-эффект. Также рассмотрены закономерности формирования биологических эффектов микроэлементов. Книга богато иллюстрирована собственным и литературным материалом. Монография рассчитана на студентов, аспирантов и специалистов в области физико-химической медицины и биологии, фармакологии, фармакогнозии, фармакотерапии и гомеопатии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 638757
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 П-44
 42. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике: для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь / С.К. Терновой (ред.). - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 749 с.
  Руководство содержит современную и актуальную информацию о различных методах диагностики, включая рентгенологию, ультразвуковую диагностику, эндоскопию и электрокардиографию. Отдельные главы посвящены диагностике заболеваний молочной железы, а также врождённых пороков сердца и заболеваний лёгких. Издание предназначено участковым терапевтам и педиатрам, врачам общей практики, рентгенологам, врачам ультразвуковой и эндоскопической диагностики, а также клиническим ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА708437
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 34 1)Р-85
 43. Солдатенков Анатолий Тимофеевич, Колядина Надежда Михайловна, Шендрик Иван Васильевич. Основы органической химии лекарственных веществ - 2. изд., испр. и доп. - М. : Мир, 2003. - 191с.
  В книге наложены основы органической химии лекарственных веществ, которые нашли применение в практической медицине в 20-м веке. Отражена эволюция химии лекарственных веществ, рассмотрена современная стратегия синтеза фармакологически ценных соединений, освещена методология поиска среди них эффективных лекарственных препаратов. Основной материал книги - синтезы известных лекарственных веществ - систематизирован по классам и структурным группам химических соединений. Приведены современные представления о механизмах лекарственного действия биологически активных веществ. Для научных работников, занятых в области тонкого органического синтеза, фармацевтической химии и фармакологии. Будет полезна также студентам, аспирантам и преподавателям химических, фармацевтических, биологических и медицинских факультетов вузов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 643339
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 С-60
 44. Стандартизация и контроль качества лекарственных средств [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 060108(040500) - "Фармация" / Н. А. Тюкавкина [и др.] ; ред. Н. А. Тюкавкина ; Российский ун-т дружбы народов. - М. : МИА, 2008. - 384 с
  В учебном пособии представлены лекции ведущих специалистов (преподавателей вузов, сотрудников научно-исследовательских и контрольно-аналитических центров - химиков, провизоров, врачей, биологов), посвященные существующей системе стандартизации лекарственных средств и перспективам ее развития. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Фармация".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707070
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)С-76
 45. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. и фармац. вузов / Е. Ю. Афанасьева [и др.] ; ред. Н. И. Калетина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1016 с
  В книге на современном научно-теоретическом уровне изложен материал о методах проведения экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, допингов, природных токсинов, макро- и микроэлементов, алкоголя, технических жидкостей, пестицидов и других токсикантов. Обсуждаются механизмы действия и метаболизм токсикантов с учетом токсикогенетических факторов, а также технологии метаболомики и метабономики, вопросы биобезопасности. Для решения задач судебно-химического, клинико-токсикологического, криминалистического анализа, допинг- и наркоконтроля представлены различные способы пробоподготовки биообразцов и методы определения токсикантов (ГХ-МС, ВЭЖХ-МС-ЯМР, ВЭЖХ-ИСП-МС, ГХ-ИК-Фурье, ГРС, КЭ-ИСП-МС и др.). Особое внимание уделено вопросам обеспечения качества получаемых результатов на основе надлежащей лабораторной практики, системы валидации и квалификации в химико-токсикологических лабораториях. Книга демонстрирует междисциплинарный подход к решению задач определения токсикантов в биообъектах. Приведены примеры ситуационных задач и тестовых вопросов. Пособие имеет приложение на компакт-диске, в котором представлены нормативные документы, информационные материалы, экспертные методики, примеры из экспертной практики ряда профильных лабораторий г. Москвы, некоторые электронные ресурсы, материалы по истории становления судебной химии в России. Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Фармация". Может быть использовано студентами, обучающимися по специальностям химического, биологического и экологического профиля, а также слушателями факультетов последипломного медицинского и фармацевтического образования, специализирующимися в области судебно-химической экспертизы, клинико-токсикологического анализа, допинг- и наркоконтроля, профпатологии, токсикологической экологии, клинической фармакологии.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со28199
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)Т-51
 46. Каркищенко Н. Н., Хоронько В. В., Сергеева С. А., Каркищенко В. Н.Фармакокинетика - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 384с.
  В книге освещаются особенности проведения фармако-кинетических расчетов, основные фармакокинетические процессы, приводятся типыфармакокинетических моделей и т.д. В приложении даны тесты иситуационные задачи. Книгу отличает продуманная структура и четкость изложения материала. Рассчитана на студентов и преподавателей медицинских и фармацевтических вузов, клинических фармакологов, токсикологов, врачей, занимающихсяподбором и дозированием препаратов, а также специалистов по медицинской информатике.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 615030
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 Ф-24
 47. Зіньковський Володимир Георгійович, Жук Ольга Вікторівна, Головенко Микола Якович, Силантьєв Сергій Олександрович, Копаниця Максим Володимирович, Копаниця Максим Володимирович. Фармакологічний аналіз рецепторно-лігандної взаємодії. - К. : Академперіодика, 2001. - 207с.
  У монографії аналізуються фази та кінетика взаємодії ліків і організму, результатом яких є фармакологічні ефекти. Розглядаються сучасні уявлення і теорія рецепторно-лігандної взаємодії, методи, рівні досліджень і аналіз фармакологічних ефектів. Наведено основні типи рівноважних моделей, що використовуються у сучасних фармакологічних дослідженнях; аналізуються підходи до адекватного опису нерівноважних процесів синоптичної рецепторно-лігандної взаємодії. Розглядається теорія ізодинамічного аналізу як методу дослідження кінетики вмісту рецепторно-лігандних комплексів у біофазах дії цілісних організмів; сучасні дослідні методи вивчення молекулярних і клітинних процесів взаємодії ліків, ендогенних лігандів, рецепторно-ефекторних систем. Основні теоретичні положення проілюстровано прикладами, схемами ірисунками. Розрахована на фахівців у галузях фармакології, фізико-хімічної біології, медицини, теоретичної біології, аспірантів і студентів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 616787
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 Ф-24.01
 48. Безуглий Петро Овксентійович, Грудько Володимир Олексійович, Леонова Світлана Григорівна, Таран Світлана Григорівна, Українець Ігор Васильович. Аксенова Элеонора Николаевна, Андрианова Ольга Павловна, Арзамасцев Александр Павлович, Добрынская Алевтина Григорьевна, Дорофеев Владимир Львович. Фармацевтическая химия: учеб. пособие для студ. мед. вузов, обучающихся по специальностям 040500-Фармация / Александр Павлович Арзамасцев (ред.). - Изд. 3-е, испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 640с.
  Учебное пособие разработано коллективом кафедры фармацевтической химии ММА им. И.М. Сеченова и полностью соответствует примерной программе и дисциплине "Фармацевтическая химия" для специальности 040500 - "Фармация". Рассмотрены общие методы оценки качества лекарственных средств, в том числе современные физико-химические (ИК- и УФ-спектография, ЯМР-спектроскопия, хроматографические методы - ФЭЖХ, ГЖХ, ТСХ и др.), а также особенности количественного анализа применительно к индивидуальным веществам и лекарственным формам. Отражены современные тенденции в развитии фармацевтического анализа. Предназначено студентам фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов, аспирантам и провизорам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 700585
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 Ф-24.02
 49. Фармацевтична хімія [Текст] : метод. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад.: Лявинець О. С. та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. - 84с.
  Видання містить робочу програму з "Фармацевтичної хїміГ за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, розкриває змістово-діяльнісну структуру модулів, завдання для самостійної роботи, зразки тестового контролю, індивідуальні додаткові завдання. Для студентів хімічних факультетів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 732867
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1) Ф-24.03
 50. Фармацевтичний аналіз: Навч. посібник для студ. вищих фармац. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Національна фармацевтична академія України / Петро Овксентійович Безуглий (заг.ред.). - Х. : Золоті сторінки, 2001. - 240с.
  У посібнику подано матеріали з фармацевтичного аналізу лікарських засобів хімічними та фізико-хімічними методами. Класифіковано методи кількісного аналізу і наведено конкретні прклади їх використання. Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 611025
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 Ф-24.04
 51. Чмиленко Федір Олександрович, Чмиленко Тетяна Степанівна, Сапа Юрій Семенович, Саєвич Оксана Володимирівна. Хімічні елементи і речовини в організмі людини - у нормі та в патологіїУкраїнсько-російський довідник / Тетяна Степанівна Чмиленко (заг.ред.). - Д. : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2006. - 216с.
  В українсько-російському довіднику наведені дані про вміст хімічних елементів і речовин в організмі людини - як у тканинах, так і в біологічних (фізіологічних) рідинах - у нормі та в разі патології. Для науковців, лаборантів, лікарів, що практикують; за різними спеціальностями, а також студентів вищих навчальних закладів медичного, біологічного та хімічного профілів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс42762
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 25я2 Х-46
 52. Церулоплазмін: від біотехнології до клінічного застосування [Текст] / Н. К. Бердянських [та ін.]. - К. : [б.в.], 2006. - 176 с.
  Монографія присвячена висвітленню технології отримання та створення лікарського препарату Церулоплазмін і досвіду його застосування в лікарській практиці. Церулоплазмін - багатофункціональний глікопротеїн сироватки крові, Ре (11), кисень-оксиредуктаза (КФ 1.16.3:1). Він бере участь у найважливіших фізіологічних процесах (транспорт міді, кровотворення, регуляція вільнорадикального окиснення та ін.) і є одним з чинників природного захисту організму від шкідливих впливів: хімічних, фізичних, біологічних. Наведена проста й економічна технологія отримання Церулоплазміну з відходів виробництва імуноглобулінів або альбуміну. Представлені результати широкого вивчення його біологічних, фізико-хімічних і фармакологічних властивостей. Виявлені під час експериментального дослідження фармакологічні властивості церулоплазміну (здатність знижувати тяжкість інтоксикації, підтримувати кровотворення, кисневий гомеостаз, імунореактивність; протизапальна і радіопротекторна дія тощо) повністю підтверджені результатами клінічних досліджень, проведених в авторитетних медичних закладах. Препарат Церулоплазмін випускається у двох лікарських формах (ліофілізованій і рідкій) в Україні ЗАТ "Біофарма", його застосовують в лікувальних закладах різного профілю. Розробка оригінальної технології отримання та створення лікарського препарату Церулоплазмін є пріоритетом України. Монографія призначена онкологам, кардіологам, гематологам, імунологам, вірусологам, радіобіологам, хірургам, лікарям швидкої медичної допомоги, а також студентам біологічних факультетів вищих учбових закладів та медичних університетів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 674900
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 28 1)Ц-48
 53. Цитлау, Йорг Домашняя аптека [Текст] / Й. Циттлау [и др.] ; пер. с нем. А. Неделько. - Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2006. - 398 с.
  Представленные в данной книге лечебные средства ориентированы не только достижения современной медицины, но и на опыт прошлого. Читатели узнают какие домашние средства помогают при определенном заболевании, как он действуют, как их используют, где получают и в чем состоят их особенности. Большого количества недомоганий можно избежать, если вести здоровый образ жизни. Эта книга дает советы по профилактике многих заболеваний, также уделяется внимание преодолению наследственной предрасположенности.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 676681
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р 35 Ц-74

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38