Політологія України

Оточуючу нас дійсність вивчає складна система наук. Наука — це сума знань про навколишній світ. Існують науки природознавчі, які вивчають природу; технічні, що містять знання про різні технічні кон­струкції; суспільні, які досліджують суспільне життя. Кожна з наведе­них великих структур поділяється на окремі галузі науки. Наприклад, серед суспільних наук розрізняють історичну, економічну, юридичну та ін. Підставою для розмежування наук є їх предмет та об'єкт.

Юридична наука (правознавство) — це суспільна наука, яка вивчає державу і право, включає знання про виникнення, розвиток і функціонування державно-правових явищ.
Юридична наука — одна з найстаріших суспільних наук. Історич­не виникнення юридичної науки пов'язане з виникненням та розвит­ком права. Перші системні відомості про державу та право викладені у працях визначних мислителів Стародавньої Греції — Платона та Арістотеля. Значний внесок у розвиток юридичної науки зробили юри­сти Стародавнього Риму, які визначили правові поняття і конструкції. З того часу юридична наука має велике значення в житті суспільства, що проявляється в її функціях, тобто основних напрямках впливу на суспільне життя.
Функції юридичної науки — це основні напрямки її впливу на со­ціальні явища, на формування і розвиток особи.

Книжки представлені на виставці:

 1. Адміністративно-правовий захист прав громадян : навч.-метод. пос. / [К.К. Афанасьєв, В.В. Гостєв/ Є.О. Несвіт та ін.]; МВС України/ Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Ді-доренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. -280 с. - Бібліогр.: С. 261 - 279.

  У навчально-методичному посібнику розкриваються поняття адміністративно-правового захисту прав громадян, основні закономірності розвитку демократичних засад державного управління, основи політики України з питань адмінісгративно-правового забезпечення захисту прав громадян, механізм цього забезпечення та пропонуються методичні рекомендації щодо вивчення тем навчальної дисципліни "Адміністративно-правовий захист прав громадян". Посібник розрахований на науково-педагогичних працівників, ад'юнктів, магістрів, аспірантів, студентів і слухачів юридичних навчальних закладів і факультетів України. Буде корисним для працівників правоохоронних органів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 738607
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620; А-31

 2. Антошкина Л.И., Висящев В.А.Андріїв, В.М. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників [Текст] : монографія / Андріїв В.М. - Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. - 305 с.

  У монографії розглянуто існуючі проблеми у сфері забезпечення трудових прав працівників, здійснено аналіз елементів і юридичного механізму такого забезпечення та внесено обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення положень чинного трудового законодавства у сфері гарантування, охорони та захисту трудових прав. Дане наукове видання призначене та може бути використане науковцями, юристами, аспірантами, викладачами навчальних закладів, студентами юридичних вузів та практичними працівниками.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 742885
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х627; А-65

 3. Багакець О.В. Незручний прокурор / О. В. Баганець. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 320 с.

  Книга є автобіографічною. її автор - колишній працівник органів прокуратури, який пройшов досить непростий шлях від слідчого рай-прокуратури до заступника Генерального прокурора України. Попри певну особистісність оповіді, книга, яка охоплює дві історичні доби - останнє десятиліття існування СРСР і період незалежної України, читається як захоплюючий детектив. Автор описує нелегкі будні прокурорської роботи, свою участь у розкритті резонансних кримінальних справ, справжню чоловічу дружбу й зраду колег, кар'єризм та проте-жування, які і сьогодні процвітають в органах прокуратури. Видання розраховане на широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 741619
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.0/1; Б-14

 4. Антошкина Л.И., Висящев В.А.,Богдан Баласинович, Юстина Ярошевська ГМО: виклики сьогодення та досвід правового регулювання /К.:Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2001. - 257 с.

  В цій книзі розглянуто регуляторні системи ЄС та США щодо використання генетично модифікованих організмів та аналіз ситуації, яка склалась у цій сфері в Україні. Головна увага зосереджена на процедурах затвердження ГМО, порядку їх маркування та уже затверджених ГМО. Розглянуто торгівельний конфлікт між ЄС та США, внаслідок запровадження Європейським союзом жорсткої обмежувальної політики щодо торгівлі ГМО. Проаналізовано поточну ситуацію та прокоментовано інтереси як економічного, так і політичного характеру, що формують основу для вирішення проблеми ГМО в Україні. Для більш повного розуміння процесів, що відбуваються сьогодні, розглянуто шлях, який пройшло людство від простих дослідів по гібридизації до генної революції, описано три покоління генетично модифікованих організмів, вказано на переваги та наведено аргументи їх прихильників, а також проаналізовано можливі ризики пов'язані з ГМО, зроблено огляд світового ринку ГМО, визначено тенденції та перспективи його розвитку. Вперше опубліковано переклад на українську мову німецького федерального Закону щодо врегулювання питань генної інженерії та Закону ФРН на виконання директив Європейського Співтовариства щодо генетично-інженерних робіт та маркування продуктів харчування, вироблених без використання генетично-інженерних методів. Книга буде цікава всім, кого турбує проблематика ГМО.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 50065
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91; Б-20

 5. Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні: проблеми теорії ТА практики: Монографія / За заг. ред. Ю.Л. Бошицький, Я. Г. Воронін - К.: Видавництво Європейського університету, 201С- 342 с.

  Монографія присвячена дослідженню актуальних питань теоретичного ТА практичного характеру, пов'язаних з цивільно-правовою охороною винаходів ТА корисних моделей в Україні. В роботі досліджуються діючі нормативно - правовові акти, судова практика, вітчизняна та зарубіжна юридична, література, законодавство іноземних держав та країн ЄС. В монографії розглянута правова основа змісту винаходу та корисної моделі їх суб'єкти та об'єкти. Досліджено питання гармонізації законодавства України та ЄС при врегулюванні правовідносин, що виникли, змінюються або припиняються по відношенню до винаходів і корисних моделей. Розглянуто правовідносини з комерціалізації винаходів і корисних моделей та виявлено специфіку захисту прав на вказані об'єкти. Розрахована на науковців, аспірантів, магістрів, юристів-практиків і всіх, хто цікавиться правом інтелектуальної власності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 744992
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623; Б-86

 6. Антошкина Л.И., Висящев В.А. Ворона П. В. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: досвід для України : навч. посіб. [для депутатів місцевих рад] / П. В. Ворона. - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 210 с. Бібліогр. : 51 назв. Табл. 8. Іл. 25.

  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти організації роботи місцевого управління як складової частини публічної влади. На прикладі дев'яти країн проаналізовано особливості зарубіжного досвіду функціонування місцевої влади та місцевого самоврядування. Для депутатів місцевих рад та голів територіальних громад, науковців, аспірантів, викладачів, які займаються проблемами державного управління та місцевого самоврядування.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 736629
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8; В-75

 7. Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації: збірник матеріалів "круглого столу" / за ред. М. Г. Гуцало. -К. :НІСД, 2011. - 120 с.

  Розглянуто актуальні питання й перспективи формування та реалізації державної політики протидії тероризму за напрямами: організаційно-правові аспекти забезпечення антитерористичної діяльності в державі; розроблення проектів нових або внесення змін до чинних актів законодавства у сфері боротьби з тероризмом, екстремізмом відповідно до Указу Президента України № 1119/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 р. "Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році"; шляхи підвищення ефективності заходів запобігання тероризму з урахуванням передумов, реальних та потенційних чинників загроз тероризму зовнішнього та внутрішнього характеру. Розраховано на працівників органів державної влади, правоохоронних та спеціальних служб, науковців, викладачів, студентів вузів та широку громадськість.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 744743
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628; Д-36

 8. Антошкина Л.И., Висящев В.А. Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: 36. наук, праць IV Міжнар. наук.-практ. конф. / Редколегія: Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Ващук О.М. - К.: Вид-во Європейського університету, 2010. - 308 с.

  У збірнику матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції опубліковано статті студентської молоді, присвячені проблемам розвитку юридичної освіти і науки в умовах євроінтеграції., аналізу готовності вищої юридичної освіти України до входження у загальноєвропейський освітній простір. Дня науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану юридичної освіти та науки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 731388
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91; Є-24

 9. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДШЛ, ПАРЄ / За ред. Ю. Ключковського. - К.: ФАДА, ЛТД, 2008. - 340 с.

  До матеріалів увійшли доповіді, висновки, резолюції, рекомендації авторитетних міжнародних організацій Ради Європи, у тому числі: Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія), Парламентської Асамблеї Ради Європи, Конгресу місцевих і регіональних влад, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Бюро демократичних інституцій та прав людини. Матеріали стосуються галузі виборчого права та деяких суміжних питань. Розраховано на фахівців у галузі конституційного, зокрема виборчого, права - науковців, аспірантів та студентів юридичних та політологічних спеціальностей, політиків, експертів та фахівців-практиків з питань виборчого права та виборчого процесу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 45633
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91; Є-24

 10. Антошкина Л.И., Висящев В.А. Законопроектування / О.Л. Копиленко, О.В. Богачова та ін.; за ред.: О.Л. Копиленка, О.В. Богачової. - К. : Реферат, 2010. - 176 с.

  Монографія містить систематизовані відомості і рекомендації щодо законопроектування як комплексу найважливіших стадій законотворчого процесу. Вона привертає увагу до різних аспектів законопроектування, надає розуміння його властивостей та механізмів відображення дійсності, її суттєвих характеристик, закономірностей суспільного розвитку та впливу на суспільні відносини. Видання буде корисним для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, фахівців апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, вчених-правознавців, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами законопроектування. Видання підготовлене на основі законодавства України та його офіційних роз'яснень станом на 1 серпня 2010 р.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 734445
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0; З-19

 11. Кулаков В.В., Лень В.В., Мірошниченко С.С., Руфанова В.М., Титаренко О.О. Запобігання злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: наук.-практ. посіб. - Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011.- 289 с.

  У науково-практичному посібнику на основі узагальнення матеріалів діяльності правоохоронних органів та результатів наукових досліджень висвітлюється сучасний стан запобігання економічним злочинам, які вчинюються з використанням бюджетних коштів, надається кримінологічна характеристика найбільш поширених схем порушення бюджетного законодавства, досліджується причинний комплекс цих злочинів. Поряд з цим у посібнику міститься інформація про існуючу систему запобіжних заходів, розглянуто питання кваліфікації та звертається увага на прокурорську практику організації нагляду за додержанням бюджетного законодавства. Науково-практичний посібник розрахований на практичних працівників підрозділів ДСБЕЗ, працівників прокуратури, викладачів, науковців, студентську та курсантську аудиторії юридичних навчальних закладів, а також на читачів, які цікавляться проблемами запобігання злочинним проявам у бюджетній сфері. Посібник є допоміжним методичним матеріалом при вивченні навчальних дисциплін "Кримінологія та профілактика злочинів", "Кваліфікація злочинів", "Актуальні проблеми протидії злочинності", "Організація боротьби зі злочинністю в сфері економіки", які викладаються в вищих навчальних закладах МВС України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 737521
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628; З-33

 12. Антошкина Л.И., Висящев В.А., Кіселичник В.П. Львівське міське право (друга половина ХНІ -початок XX ст.): монографія / В.П. Кіселичник. -Львів: ЛьвДУВС, 2011. - 472 с.

  У монографії висвітлено історію міського права Львова другої половини ХШ -початку XX століття. Досліджено основні етапи розвитку львівського міського права доби Середньовіччя та Нового часу. Проаналізовано основні риси права львівської громади на самоврядування, права на міське громадянство, статутного права та правотворчої діяльності самоврядних органів. Простежено вплив міського права на розвиток територіальної громади, її самоврядування, становлення міського (муніципального) права в Україні. Особливу увагу приділено конкретно-історичним особливостям міського права Львова означеного періоду, правовим цінностям, які сформувалися в історико-правовому процесі його розвитку. Для науковців, студентів, працівників органів місцевого самоврядування та всіх тих, хто цікавиться історією міського (муніципального) права та діяльності самоврядних органів в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 744746
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2; К-44

 13. Ковальчук В. Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: моногр. / В. Б. Ковальчук. - К.: Логос, 2011. - 392 с. - Бібліогр.: С. 354-387.

  Монографія присвячена правовому дослідженню проблеми легітимності державної влади як категорії, що визначає ціннісний зміст держави та права. У праці досліджується еволюція ідеї легітимності в європейській та вітчизняній правовій і політичній теорії, аналізуються основні підходи до розуміння теорії легітимності державної влади в доктринах природного права та юридичного позитивізму. Особлива увага приділяється розробці власного підходу до розуміння правової сутності легітимності державної влади, правова природа якої встановлюється через критерії прав людини та демократичної участі громадян в політичному процесі. У монографії досліджується механізм легітимації влади в умовах функціонування сучасної демократичної, правової держави, наголошується на особливому значенні принципу народного суверенітету як умови легітимності державної влади, а також визначається місце органів конституційної юрисдикції в системі гарантій легітимності та легальності державної влади. Для науковців, законодавців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 741089
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0; К-56

 14. Антошкина Л.И., Висящев В.А. Кудін С.В. Історія держави і права України: навч.-метод, посіб. для студ. вищих навч. закл. - К.: Вид-во Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. - 208 с.

  У пропонованому навчальному посібнику містяться рекомендації щодо опрацювання тем з навчальної дисципліни "Історія держави і права України", починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни "Історія держави і права", розробленої на кафедрі теорії, історії держави і права та конституційно-правових дисциплін. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також на широкий загал читачів, які цікавляться історією державного й правового розвитку України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 738979
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2; К-88

 15. Антошкина Л.И., Висящев В.А., Мануйлов Є. М. Формування особистості майбутнього фахівця права. Вибрані праці: статті, матеріали конференцій, "круглих столів" (2006-2011) / Є. М. Мануйлов. - X. : Право, 2011. - 216 с.

  У збірник увійшли вибрані праці доктора філософії, професора Є. М. Ма-нуйлова, опубліковані у фахових наукових виданнях, матеріалах міжнародних та науково-практичних конференцій, "круглих столів" у межах НДР кафедри філософії "Філософські і культурологічні проблеми духовного життя суспільства та розвитку особистості". Поряд з науковими статтями та матеріалами конференцій до видання включено погляди автора на зміст і основні завдання та напрями виховної роботи в сучасних ВНЗ, а також проблеми гуманізації та гуманітаризації вищої освіти в Україні. Для наукових працівників, викладачів ВНЗ, студентів юридичних спеціальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 739006
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ха/я; М-24

 16. Марущак, Н. В. Забезпечення права особи на повагу до її гідності на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України [Текст]: монографія / Марущак Н.В. - Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. - 159 с.

  Монографію присвячено проблемам забезпечення поваги до гідності особи на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України. На основі аналізу чинного кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування, законодавчого, практичного й наукового досвіду інших країн формулюється й обґрунтовується комплекс теоретичних положень, на яких базується висновок про те, що забезпечення поваги до гідності особи є самостійним принципом кримінального процесу. Досліджується система процесуальних гарантій принципу поваги до гідності особи, порядок і стан відшкодування моральної шкоди, що завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду на стадії досудового розслідування в кримінальному процесі України, з'ясовуються особливості дії процесуальних гарантій поваги до гідності особи в кримінальному процесі, розглядається моральна шкода як наслідок приниження гідності особи в кримінальному процесі. Дане наукове видання призначене та може бути використане аспірантами та викладачами, студентами юридичних вузів, співробітниками правоохоронних органів та установ, а також усіма, хто цікавиться проблемами захисту прав людини.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 742882
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.3; М-29

 17. Антошкина Л.И., Висящев В.А. Перспективи судово-правової реформи в Україні : збірник наукових публікацій / [С. В. Ківалов, М. В. Косюта, Ю. Є. Полянський, В. В. Долежан]; За ред. С. В. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2009. - 744 с.

  У збірнику вміщено наукові публікації провідних фахівців Одеської національної юридичної академії за 2000-2008 роки з проблем судоустрою, діяльності прокуратури та інших питань, присвячених судово-правовій реформі в Україні. Аналізуються суча-ний стан організації і діяльності судів України, проблеми, що заважають успішному завершенню судової реформи, та пропонуються шляхи їх вирішення. Висловлено міркування щодо місця прокуратури України у системі поділу влади, її функцій і повноважень в умовах перехідного періоду. Внесено пропозиції щодо удосконалення законодавства і практики його застосування. Збірник може бути корисним для науковців - юристів, викладачів і судентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, передусім судців, прокурорів та адвокатів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 715992
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.0/1; П-27

 18. Правила для бизнеса - 2011: Уроки судебных дел: Сборник / Сост. М.В. Завязочникова; Под ред. С.Г. Пепеляева. -М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 406 с.

  В сборнике содержится информация о судебных спорах 2010 г., актуальных для правоприменительной практики 2011 г., а также обзор актуальных для бизнеса проблем правоприменения. Статьи, подготовленные юристами "Пепеляев Групп", содержат комментарии складывающейся практики, практические рекомендации по разрешению спорных вопросов и наиболее эффективные пути защиты от претензий контролирующих органов и разрешения спорных ситуаций. Книга адресована руководителям, менеджерам, главным бухгалтерам и юристам компаний, адвокатам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 743799
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х629.2; П-68

 19. Антошкина Л.И., Висящев В.А. Право, мораль, релігія: історичні зв'язки та сучасність:матеріали II Курсаитсько-студентських наукових читань (Івано-Франківськ, 22 грудня 2010 р.) - Надвірна ЗАТ "Надвірнянська друкарня", 2011. - 424 с.

  Розвитоксучасної цивілізації обумовив становлення та функціонування системи норм, взаємопов'язаних між собою. Норми, що регулюють суспільні відносини, відображають дію об'єктивних законів, які базуються па історично обумовлених закономірностях життєдіяльності суспільства з властивими йому моральними та духовними цінностями. Історія розвиткуцивілізації свідчить, що право і мораль, як складові частини духовної культури суспільства, органічно пов'язані одне з одним. Найбільш характерною рисою взаємодії права та моралі є їх зближення, взаємопроникнення та посилення взаємоузгодженого впливу на суспільство. Одним із суспільних інститутів, що збалансовує право і мораль, є релігія, тому вони як складові частини суспільного життя, не розчиняючися у ньому і завдяки релігії, не втрачають своїх якостей, а, навпаки, утворюють соціальну цінність, що активно впливає на юридичну практику. Саме цим проблемам присвячені II Курсантсько-студентські наукові читання "Право, мораль, релігія: історичні зв'язки та сучасність", які дають відповідь на низку питань, що хвилює сучасну молодь.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 742219
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ха/я; П-68

 20. Река, В.А., Кузьменко, О.А., Пивовар, Ю.І. Правове регулювання та організація здійснення фінансового контролю державною контрольно-ревізійною службою в Україні: [Монографія] / В. А. Река, О. А. Кузьменко, Ю. І. Пивовар. - К. :ТОВ "Три . К", 2011.-194 с.

  В монографії розглядаються питання фінансово-правового регулювання діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю в Україні. Проведено комплексний теорстико-мстодологічннй аналіз системи державного фінансового контролю, виявлено особливості правового регулювання та організації здіснення основних форм фінансового контролю, що здійснюються органами державної контрольно-ревізійної служби. Особливу увагу приділено дослідженню фінансово-правової відповідальності як заходу державного впливу органів державної контрольно-ревізійної служби при здійсненні фінансового контролю. Дане монографічне дослідження може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, а також практичних працівників служб та підрозділів органів державної влади, установ й організацій, що здійснюють державний, відомчий та внутрішньо-господарський фінансовий контроль в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 741346
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622; Р-36

 21. Антошкина Л.И., Висящев В.А., Рубаник В. Е. История государства и права зарубежных стран : учебник / В. Е. Рубаник. - М.: Эксмо, 2011. - 544 с. - (Российское юридическое образование).

  Учебник соответствует Государственному образовательному стандарту по дисциплине "История государства и права зарубежных стран". Содержание охватывает развитие государства и права в Древнем мире, в Средние века, Новое и Новейшее время. Новым в сравнении с иными изданиями подобного рода является более детальное рассмотрение специфики государственно-правового развития стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки - Израиля, Пакистана, Венесуэлы, Аргентины, Боливии, Чили и др. Определенная конспективность изложения материала, его систематизация и структуризация призваны облегчить восприятие и использование материала в учебном процессе. Предназначено для студентов юридических вузов и факультетов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 744475
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х2;Р-82

 22. Сопільник Л.І. Організація дорожнього руху в Україні: монографія / Л.І. Сопільник, В.В. Новіков. - Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2010.-256 с.

  На основі фундаментальних положень теорії адміністративного права, практики забезпечення безпеки дорожнього руху, виконаних наукових досліджень обгрунтовано проблеми організації дорожнього руху, умови його безпеки, подано характеристику повноважень органів державної влади у сфері організації безпеки дорожнього руху, адміністративно-правові аспекти регулювання відносин у відповідній сфері, зокрема владні повноваження Державної автомобільної інспекції. Для науковців, які займаються проблемами безпеки дорожнього руху, працівників ДАІ, викладачів, студентів та слухачів навчальних закладів відповідного профілю.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 734493
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х621; С-64

 23. Антошкина Л.И., Висящев В.А., Чернявський Сергій Сергійович Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування [Текст] : [монографія] /Чернявський С. С. - К.: "Хай-Тек Прес", 2010.-624 с.

  На підставі аналізу широкого кола наукових джерел, законодавства, а також матеріалів соціологічних досліджень у монографії проведено комплексний аналіз феномена фінансового шахрайства та його виявів в Україні. Зокрема, розглянуто зміст елементів криміналістичної характеристики фінансового шахрайства, визначено наукові та практичні засади формування комплексної методики розслідування, досліджено криміналістичні засади виявлення, розкриття та розслідування злочинів з розробленням засобів і прийомів удосконалення слідчої діяльності. Праця може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного та економічного профілю, практичних працівників правоохоронних органів, фахівців органів державної влади, суддів та всіх, хто зацікавлений у протидії економічній злочинності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 49399
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х628; Ч-49

 24. Шем'яков О.П., Хохлова І.В. Правове регулювання використання та охорони надр в Україні: проблеми теорії, застосування і розвитку законодавства : Монографія. - Донецьк : Державне видавництво "Донбас", 2011. - 515 с.

  Монографія є першим в Україні комплексним науковим дослідженням проблем теорії правового регулювання відносин в сфері використання і охорони надр. На основі сучасних методологічних підходів, глибокого доктринального аналізу теоретичних джерел з питань екологічних відносин, положень чинного природоресурсного та природоохоронного законодавства, теорії екологічного права, аналізу правозастосовчої практики, авторами досліджено об'єктно-суб'єктний склад правовідносин у сфері надрокористування і особливості правового регулювання використання та охорони надр, запропоновані нові або уточнені визначення низки категорій і понять, розроблені їх класифікації. У дослідженні вперше науково обґрунтовується існування та пропонується введення в науковий обіг теорії екологічного права інститутів загального і вторинного надрокористування, спеціального режиму використання техногенних мінеральних утворень. Рекомендації, які витікають із змісту монографії, втілені в авторському проекті нової редакції КУпН. Розрахована на науковців, керівників та працівників державних контрольно-інспекційних органів, працівників органів прокуратури, керівників підприємств, що здійснюють діяльність, пов'язану з надрокористуванням, аспірантів, студентів юридичних та технічних вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 742838
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х625/626; Ш-46

 25. Антошкина Л.И., Висящев В.А., Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах : монографія / О. Ю. Шостко. - X.: Право, 2009. - 400 с.

  Монографія присвячена розгляду теоретичних і практичних проблем протидії організованій злочинності на Європейському континенті. Автором досліджуються загальні риси та особливості сучасного стану організованої злочинності в європейських країнах, нормативно-правові акти Європейського Союзу й Ради Європи та окремих країн із цього питання, діяльність спеціалізованих ланок системи кримінальної юстиції із протидії організованій злочинності, а також міжнародне інституційне співробітництво. Особлива увага приділена розгляду найбільш ефективних заходів запобігання та протидії організованій злочинності у різних державах Європи, рекомендаціям щодо впровадження позитивного закордонного досвіду в національне законодавство й практичну діяльність українських суб'єктів протидії організованій злочинності. Розрахована на науковців, викладачів права, працівників органів та установ кримінальної юстиції, аспірантів (ад'юнктів), студентів, слухачів вищих навчальних закладів, посадових і службових осіб законодавчої та виконавчої гілки влади, усіх тих, хто приймає стратегічні рішення у сфері протидії організованій злочинності, а також цікавиться цією проблематикою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 721869
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8; Ш-79

 26. Юшина С.І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. (практикум).- К., Вид-во Європейського університету, 2010.- 157 с.

  У навчальному посібнику стисло викладено основні теми навчальної дисципліни "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності". У межах кожної теми виокремлено питання, на які студенти обов'язково повинні звернути увагу; запропоновано також тестові, практичні й ситуаційні завдання, які сприяють закріпленню теоретичних знань і набуттю практичних умінь і навичок з питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник розрахований на студентів юридичних факультетів; студентів економічних спеціальностей, які вивчають відповідну навчальну дисципліну; викладачів; фахівців різних спеціальностей у зовнішньоекономічній сфері.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 730416
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623; Ю-95

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38