Культура. Освіта. Педагогіка

Культура (лат. Culture — «обробіток», «обробляти») — сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії.
Поняття культура об'єднує в собі науку (включно з технологією) і освіту, мистецтво (літературу та інші галузі), мораль, уклад життя та світогляд. Культура вивчається комплексом гуманітарних наук, насамперед культурологією, етнографією, культурною антропологією, соціологією, психологією, історією.

Книжки представлені на виставці:

 1. Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939): напрями діяльності та постаті : збірник наукових праць / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ; упорядкув. і загальна редакція текстів Л. І. Ільницької ; відп. ред. М. М. Романюк.- Львів, 2010.- 498 с.

  Збірник присвячений діяльності наукового осередку НТШ, який вперше в Україні надав українознавчій бібліографії організованого і планомірного характеру. Розглядаються організаційні засади створення Бібліографічної комісії, її зв'язки з науковими установами в Києві, діяльність окремих членів комісії, серед яких: М. Грушевський, І. Ом. Левицький, В. Дорошенко, Д. Дорошенко, І. Кревецький, М. Комаров, 3. Кузеля, К. Паньківський, К. Студинський, Б. Романнчук, І. Шендрик та ін. Публікуються також архівні матеріали та епістолярій.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 743517
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 214/215; Б-59

 2. Бойко, А. I. Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій :світоглядно-філос. аналіз / А. I. Бойко. -К. : Знания України, 2009. - 379 с.

  Актуальність дослідження процесу модернізації освіти зумовлена потребами практики - тими реальними викликами, що делегують системі освіти новітні чинники суспільного життя, насамперед, глобалізація й інформаційна революція, демократизація і становлення ринкових відносин, інтенсифікація суспільних стосунків і міждержавних культурних зв'язків. Світ за останні десять-п'ятнадцять років став дещо іншим. Іншою має бути й система підготовки людини до життя. Загальний напрям принципових змін охоплюється поняттям "модернізації", зміст якого містить оновлення системи освіти та виховання з одночасним збереженням тих актуальних надбань, які були досягнуті попереднім історичним періодом.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 719584
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч30а/я; Б-77

 3. Всеукраїнські педагогічні читання "Гуманна педагогіка у вищій школі" - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 88 с.

  Подано тези доповідей учасників Всеукраїнських педагогічних читань "Гуманна педагогіка у вищій школі", що проходили 18 листопада 2010 на кафедрі філософії Національного гірничого університету. Запропоновано тези науковців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів України присвячені осмисленню теоретичних основ та формуванню практичних рекомендацій до впровадження концепції гуманної педагогіки у вітчизняній вищій школі.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 734507
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49; Г-94

 4. Жежнич П.І. Технології інформаційного менеджменту: навч. посіб. / П.І. Жежнич. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -260 с. - (Серія "Консолідована інформація", вип. 6).

  Окреслено комплекс теоретичних, методичних, технологічних та організаційно-практичних проблем з інформаційного менеджменту. Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу для вищих навчальних закладів. Навчальний посібник містить основні методи, моделі та засоби інформаційного менеджменту, поняття інфодинаміки, методи оцінювання якості інформаційних систем та підходи до здійснення інформаційного маркетингу.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 734730
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч61/63,0; Ж-47

 5. Журналістика в піарі та піар у журналістиці / Упорядн. В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. - К.: "Грамота", 2010. - 288 с.

  У посібнику розкриваються концептуально-теоретичні та практичні засади функціонування журналістики та піару в журналістиці, що дає можливість отримати уявлення про їх сутність. Посібник адресується працівникам ЗМІ, студентам ВНЗ, які опановують спеціальності "Журналістика" і "Зв'язки з громадськістю".

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 733197
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч61/63,0; Ж-92

 6. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 287 с.

  У навчальному посібнику колективу авторів кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка розглядаються найважливіші питання організації газетно-журнального виробництва. Значна увага приділяється проблемам свободи слова, правової регламентації функціонування мас-медіа. Також порушуються питання журналістських методів пошуку і збирання інформації, організації роботи редакції, викладаються головні аспекти теорії і практики жанрології, візуальної інформації та реклами на газетних і журнальних сторінках. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Журналістика", журналістів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями свободи слова, сучасними проблемами організації та виробництва газети та журналу.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 740171
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612; Ж-92

 7. Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика: тези доп. II Всеукраїнської науково-методичної конференції, 27 жовтня 2011 р. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2011.-224 с.

  У збірнику подано тези доповідей II Всеукраїнської науково-методичної конференції, в яких відображено сучасний стан та перспективи системи ступеневої вищої та післядипломної освіти в контексті неперервного навчання як шляху до професійної компетентності та якості сучасної освіти та важливої умови інноваційного розвитку суспільства. Також окреслено шляхи використання європейського досвіду ступеневої вищої та післядіпіломної освіти в Україні та висвітлено загальні проблеми освіти.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 745814
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34;З-12

 8. Родчанин Е.Г., Зязюн И.А., Черненко А.Л. Гуманист. Мыслитель. Педагог: Об идеалах В.А. Сухомлинского. Ростов н/Д: Альтаир, 2011. - 160 с.

  Книга представляет 2-е переработанное и дополненное издание работы, опубликованной в 1991 г. Москва, "Педагогика". В 1-м издании книги была впервые принята попытка осветить мировоззренческие основы педагогических взглядов замечательного советского педагога, героя социалистического труда, мыслителя и гуманиста В.А. Сухомлинского. В основе его педагогической системы - гуманистический идеал формирования гармонично развитой личности. Во 2-м издании авторами включены новые, никогда ранее не опубликованные материалы как из биографии В.А. Сухомлинского, которые оказали большое влияние на формирование его мировоззрения, так и глубинные истоки его педагогической системы, являющейся, по сути дела, философией детской души. Главный педагогический принцип, цель и смысл жизни В.А. Сухомлинского - любовь к детям. Для учащихся школ и студентов вузов, родителей, учителей, специалистов в области педагогики, психологии, философии, Для самого широкого круга читателей.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 743891
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 33; З-61

 9. Івашина О. О. Загальна теорія культури. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 215 с.

  У навчальному посібнику автор - викладач кафедри теорії та історії культури Києво-Могилянської академії - розмежовує "територію культури" на теми та проблеми, які в рамках запропонованих теоретичних підходів покликані допомогти гуманітарію відрефлексувати своє місце в царині актуального академічного знання. У ситуації фундаментальної невизначеності критеріїв якісної гуманітарної освіти посібник є спробою продемонструвати можливість авторської об'єктивності через доречно відібрані і створені наративи, описи, пояснення, аргументи, обґрунтування та інтерпретації.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 706303
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 11,0; І-24

 10. Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загально освітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: Монографія. -К.: ЦНП, 2011. -368 с.

  Монографію присвячено дослідженню проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності. У роботі подається наукова концептуалізація проблеми соціальної зрілості, розкрито специфіку виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. Розглянуто типи, завдання, специфіку, соціально-педагогічні функції загальноосвітніх шкіл-інтернатів України. Проаналізовано стан сформованості соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів та стан готовності педагогів шкіл-інтернатів до виховання соціальної зрілості старшокласників. Визначено, теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено комплекс педагогічних умов виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 734730
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49; К-19

 11. Квієк, Мзрек. Університет і держава: вивч.глобал.трансформацій / М.Квієк ; пер.з англ.Т.Цимбала. - К. Таксон,2009. - 380 с.

  Автор книжки неспростовно доводить, що нинішній перегляд повоєнного "суспільного договору" про державоутворення та добробут у Європі супроводжується переосмисленням масштабного "пакту" між університетом і нацією-державою. Новітні трансформації, яких вона зазнає, неминуче зачеплять і університет. А це спонукає до широкої публічної дискусії про його місце та майбутнє. В умовах нового глобального ладу попри дуже складні обставини університети прагнуть зберегти свою провідну роль у суспільстві. Незаперечним є їхнє значення як рушійних сил економічного зростання та чинників конкурентноспроможностей знаннєвих економік. Водночас це вимагає докорінного переформулювання їхніх традиційних соціальних ролей. Головними причинами теперішніх перетворень університету є "тиск глобалізації на націю-державу та її послуги, кінець "золотого віку кейнсіанства" та постання знаннєвих економік. Тому його уже не можна розглядати винятково в традиційних дисциплінарних контекстах. Автор цієї книги пропонує сучасний погляд на університет, бачення його майбутнього з різних позицій та крізь призму цілої низки дисциплін (головно наук про освіту, політичної економії, соціології, політології та філософії). Видання призначене працівникам органів вищої освіти, керівникам, викладачам та науковцям закладів вищої освіти та всім, хто зацікавлений проблемами становлення та розвитку університетів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 725898
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34; К-32

 12. Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: Підр. для студентів вищих навчальних закладів / 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 831 с.

  Кращий вітчизняний підручник зі зв'язків із громадськістю (паблик рілейшнз), у якому цілком відображені сучасні досягнення теорії і практики, науки і мистецтва комунікацій між організаціями та важливими для них групами особливого інтересу. Він відповідає вимогам як Міжнародної асоціації паблик рілейшнз, так і постановам керівних органів України щодо підготовки фахівців у цій сфері. У книзі викладено методологічні та методичні основи навчальної дисципліни "Зв'язки з громадськістю" з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Особливу увагу приділено поєднанню зарубіжного й вітчизняного досвіду в означеній сфері. Підручник поповнено новітніми документами та прикладами з практики паблик рілейшнз у сфері бізнесу, політичного життя, зв'язків із міжнародною громадськістю. Видання адресоване викладачам, аспірантам і студентам вузів, дослідникам і практикам, фахівцям у сфері менеджменту й державного управління. Книга буде корисною для активу політичних партій, керівників виборчих кампаній - усіх, хто працює або прагне працювати у сфері зв'язків із громадськістю.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 722665
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч61/63,0: К-68

 13. Культура в сучасних трансформаційних процесах : монографія / М.М. Бровко та інші. - Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2011. - 396 с.

  У монографії аналізуються проблеми трансформації культури в реаліях сучасного світу. Колізії, що виникають внаслідок утвердження людини в сучасному високотехно-логізованому, інформаційно насиченому соціумі породжують такі питання, адекватні відповіді на які неможливо знайти поза межами філософії, культурології, етики, естетики та інших суспільних наук. Для викладачів суспільних дисциплін, наукових працівників, студентів гуманітарних вузів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 738256
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0; К-90

 14. Лобода С. М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття:протистояння ідей : монографія / С. М. Лобода; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2010. - 504 с.

  У монографії на матеріалі української педагогічної преси представлено аналіз провідних ідей педагогічної творчості XX століття. Значну увагу приділено розкриттю взаємовпливу процесів розвитку вітчизняної педагогічної періодики й генези педагогічної творчої думки. Видання буде корисним для науковців, педагогів-практиків, майбутніх учителів, педагогічних журналістів, редакторів освітніх видань -усіх, кого цікавлять проблеми сучасної педагогічної науки та освіти.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 734389
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч33;Л-68

 15. Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: монографія / СМ. Ніколаєнко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. -419 с.

  У монографії розкрито сучасні наукові підходи, принципи, тенденції, напрями, умови, форми та технології управління інноваційним розвитком національної освіти України як системи, в якій підвищується рівень інформаційно-інноваційного забезпечення, зростає потенціал педагогічних організацій і кадрів, відбувається адаптація до європейських і світових стандартів освіти, якісно змінюються зміст, форми і методи навчання та його організації. Рекомендовано керівникам закладів і установ освіти різних рівнів і типів, науковцям з проблеми галузевого управління, освітянам.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 709077
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34; Н-63

 16. Приходько В.В. Інноваційна реформа вищої освіти в сучасній Україні: Монографія. Дніпропетровськ: Пороги, 2010. - 456 с.

  У монографії розміщені статті, присвячені проблемі глибинного реформування вітчизняної вищої школи, яку Україна успадкувала від часів СРСР. Мету інноваційної реформи автор вбачає у системі відповідних культурі комплексних заходів, пов'язаних із всебічним розвитком особи студента. Обґрунтована необхідність і показані шляхи використання у ході реформи вищої школи положень педагогічної антропології. Подані напрацьовані оригінальні методики й технологія педагогічного впливу на особу студента, які спонукають його до власних самозмін. Як приклад застосування педантропології задля поступу окремої навчальної дисципліни, запропонована концепція креативної валеології, як дієвого засобу посилення освітньої складової вузівського предмета "Фізичне виховання".

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 726078
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49; П-77

 17. Реклама та РR у масовоінформаційному просторі : монографія / [Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кондратенко, Н. В. Кутуза та ін.] ; за заг. ред. О. В. Александрова ; відп. ред. Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза. - Одеса : Астропринт, 2009. - 400 С

  Колективну монографію вчених-журналістикознавців Одеського національного університету імені І. І. Мечникова присвячено всебічному аналізу реклами та РR як концептуальних складників сучасного медіа-простору: виокремлено кваліфікаційні ознаки та жанрові різновиди актуальних дискурсів, деталізовано структурно-семантичні .компоненти реклами та РR, доведено їх впливову домінанту та маніпулятивну природу із застосуванням методів новітньої парадигми нейролінгвістичного програмування, систематизовано комплекс мовних і невербальних сугестогенів у контекстах ЗМІ, запропоновано низку експериментальних методів дослідження реклами та РR, скерованих на ефективне конструювання зазначених текстових масивів. Адресовано науковцям, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться проблемами реклами та РК.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 714904
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 61/63,0; Р-36

 18. Ржевська А. В. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи : монографія / А. В. Ржевська ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". - Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011.- 356 с.

  У монографії представлено результати аналізу генези сучасної університетської освіти в Андоррі, Бельгії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Нідерландах, Португалії та Франції - її національні особливості, передумови, тенденції розвитку, домінуючі ідеї та процеси. Значну увагу приділено організації та головним характеристикам західноєвропейського університету сьогодення як складної впливової багатофункціональної соціальної інституції, сучасному європейському простору вищої освіти. Призначено для керівників вищих навчальних закладів, освітян і науковців; спеціалістів із компаративної педагогіки, управління та історії європейської освіти; працівників Міністерства освіти і науки України, відділів із забезпечення якості, міжнародної та фінансової діяльності університетів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 740545
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34; Р-48

 19. Тадеуш Вацлав Новацький. Доктор Honoris Causa Націоонального педагогічного університету iмені М.П.Драгоманова. / За ред. В.П.Андрущенка, Н.Г.Ничкало - К.: 2005 - 41с.

  Видання присвячене вшануванню видатного польського вченогс, основоположника педагогіки праці Тадеуша Вацлава Новацького з нагоди присвоєння йому почесного звання Honoris Causa Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Опубліковано документи i матеріали, що засвідчують визначення професора та характеризують його Hayкові здобутки. Для наукових працівників acпipантів, докторантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів piзних piвнів акредитаци.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р 106332
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч33; Н-72

 20. Теорія і практика професійного навчання дорослих у ПТНЗ і на виробництві: [монографія] / авт. кол.: Ничкало Н. Г, Лук'янова Л. Б., Аніщенко В. М. та ін.-К.: Педагогічна думка, 2010. - 160 с, іл., табл.

  У колективній монографії висвітлено особливості професійного навчання дорослих у ПТНЗ і на виробництві як складової системи неперервної освіти. Проаналізовано сучасні проблеми і перспективи розвитку підготовки виробничого персоналу в умовах ринку праці, викладено критерії якості підготовки робітничого персоналу на виробництві (на прикладі професійної компетентності), концептуальні засади формування екологічної компетентності майбутніх фахівців. Викладено організаційно-педагогічні засади професійного навчання незайнятого населення на виробництві, схарактеризовано сучасний стан підготовки педагога професійної школи в умовах інформаційно-технологічного розвитку суспільства. Висвітлено методичні засади професійно-педагогічного вдосконалення викладачів і майстрів виробничого навчання професійно-художньої школи, психологічний аспект неформальної освіти дорослих, проблеми підготовки викладачів економічних дисциплін у ВПУ і коледжах, особливості розвитку графічної грамотності робітників машинобудівної галузі. Для науковців, педагогів-практиків, представників громадських організацій, фахівців у галузі професійної освіти, зайнятості населення.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 740596
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49; Т-33

 21. Тюнников Ю.С. Развитие системы дополнительного профессионального образования : современные вызовы, теория, практика : монография / Ю.С. Тюнников, М.Л. Мазниченко. - М. : Флинта : Паука, 2009. - 384 с.

  В настоящей монографии представлены результаты системного анализа состояния дополнительного профессионального образования России, приоритетов ее развития и проектирования, их реализации в педагогической теории и практике региональных систем ДНО. Изложены результаты анализа социально-экономической ситуации в России как детерминантного контекста развития системы ДПО, дана оценка ее современного состояния, выделены ключевые проблемы, проанализирован зарубежный опыт организации ДПО в аспекте его использования в отечественной системе. Дан обстоятельный анализ программных документов в области ДПО и декларируемых ими приоритетных направлений развития российской системы ДПО, оценена практика разработки приоритетных направлений развития ДПО, декларируемых программными документами, в отечественных и зарубежных научных исследованиях и их реализация в региональных системах ДПО. Работа может быть полезна исследователям, занимающимся проблемами ДПО, а также практическим работникам системы дополнительного профессионального образования, занимающимся ее совершенствованием и реформированием.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 744947

 22. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г.Н. Швецова-Водка. - М. : Рыбари ; К. : Знання, 2009. - 487 с. ("Рыбари", Россия) 978-966-346-518-0 ("Знання", Украина)

  В пособии раскрываются основные теоретические вопросы общего документоведения - от определения "документа" до классификации печатных изданий. Изложение учебного материала отражает авторскую концепцию, согласованную с распространенными представленнями о документе и книге, а также с исследованиями разных ученых, изучавших проблемы документоведения и книговедення. Пособие содержит теоретические материалы, соответствующие программе курса "Документоведение". Учебное пособие состоит из двух частей: "Основы теории документа" и "Книга как вид документа". Пособие предназначено студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям документоведческих, книговедческих и библиотековедческих специальностей университетов и академии, библиотечно-информационных факультетов вузов культуры и искусств.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 702271
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 611; Ш-35

 23. Щербак,О.І. Професійно-педагогічна освіта : теорія і практика : монографія / О. І. Щербак / за ред. Н. Г. Ничкало - К.: Наук. світ, 2010. - 279 с.

  У монографії висвітлюються методологічні засади професійно-педагогічної освіти, особливості її розвитку в контексті неперервної освіти - освіти впродовж життя. Проаналізовано зарубіжний досвід підготовки педагога для професійної школи. Розкрито положення Концепції професійно-педагогічної освіти та організаційно-педагогічні умови її реалізації. Теоретично обгрунтовано введення нової професії "педагог професійного навчання". Сформульовано дидактичні вимоги до стандарту спеціальності "Професійне навчання (за профілем підготовки)". Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 728327
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 41/49; Щ-61

 24. Час "дешевого клоуна" (Українська освіта : випробування горе-реформами) / [НаУКМА; Упоряд. В. Панченко]. - К.: ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2011. - 99 с. У збірнику вміщено документи, інтерв'ю та статті, що висвітлюють ситуацію в українській освіті, а також діяльність міністра Д. Табачника. Автори - Сергій Квіт, В'ячеслав Брюховецький, Володимир Моренець, Володимир Панченко та Андрій Мелешевич, - і стверджують, що горе-реформаторство ставить Україну перед небезпекою "радянізації" та русифікації освіти, реально загрожує відлученням її від світового інтелектуального простору. Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 740806
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34; Ч-24
 25. Яворук О.А. Знание. Дидактические перспективы решения знаниевой проблемы. Монография. - Ханты-Мансийск: ЮГУ, 2009. - 170 с.

  В монографии раскрываются дидактические перспективы решения знаниевой проблемы. В связи с этим ставятся и рассматриваются следующие вопросы: что такое знание, научное знание и ненаучное знание, единство и универсальность научного знання, знание и понимание, знание и информация, актуальное и акцентуированное знание, перспективы решения проблеми структуризации знания, факты в системе естественно-научных знаний, модели естественно-научного познания, дидактические перспективы простоты, перспективы учебной книги, дидактические перспективи компьютеров, универсальные решения знаниевой проблемы, архаизм и футуризм как педагогические ориентиры. Адресуется научным работникам, аспирантам, вузовским преподавателям и школьным учителям.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 738907
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31; Я-22

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38