Політичні технології. Виборча система

Політичні технології – це сукупність прийомів, методів, способів, процедур, які використовують суб’єкти політичної діяльності (особистості, політичні і суспільні групи, політичні партії, громадські об’єднання, групи тиску тощо). Аналіз політичної діяльності, її особливостей засвідчує, що політичні технології застосовуються для досягнення мети в політичній боротьбі не лише як певні засоби і методи, але й відповідні системи, що будуються і базуються на певних управлінських ідеологіях залежно від цілей, які ставили перед собою суб’єкти політики, а також від їх природи.

Політичні технології існують у кількох видах, а саме: розробка і ухвалення певних політичних проектів і рішень; реалізація політичних рішень; технології формування політичної влади; виборчі технології; технології організації діяльності політичних партій, організацій, об’єднань; технології формування громадянської свідомості, політичної культури; технології формування громадської думки; технології узгодження суспільних інтересів; технології розв’язання політичних конфліктів тощо.

Книжки представлені на виставці:

 1. Балабан Ростислав Валерійович. Теорія виборчої системи. - К. : Либідь, 2007. - 112с.

  У монографії викладено основи теорії та аналізу виборчої системи, подано історичну ретроспективу виборчого права та виборчої практики. Автор здійснює порівняльний політологічний аналіз виборчого законодавства низки європейських країн та країн СНД. Узагальнено електоральний досвід сучасної України та результати парламентських перегонів доби незалежності. Досліджується виборча система як комплекс взаємодій політичних інституцій та як елемент політичної системи. Здійснено спробу системного критичного аналізу виборчого законодавства України. У підготовці виданні використано досвід реальних виборчих кампаній.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 692110
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 Б-20

 2. Бебик Валерій Михайлович. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.- метод.посіб. / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). - К. : МАУП, 2001. - 214с.

  У пропонованому посібнику викладено основи проведення виборчих кампаній в умовах цивілізованого демократичного змагання за політичну владу. Виокремлено та описано поняття ресурсів влади, політичних технологій і маркетингу стосовно реальної політики. Для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра, аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) зі спеціальностей "Політологія", "Соціологія", "Психологія", "Правознавство", "Менеджмент", "Маркетинг", "Державне управління", "Міжнародна інформація".

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 618908
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-35

 3. Бебик Валерій Михайлович. Політологія для політика і громадянина / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 424с.

  У монографії викладено основні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як наукової, навчальної та практичної дисципліни. Може бути використана при підготовці фахівців за базовою (бакалавр) та повною (спеціаліст, магістр) вищою освітою з усіх спеціальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 647835
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-35.01

 4. Белов Сергей Александрович. Избирательная система как правовой институт. - СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005. - 118с.

  В монографии рассматриваются проблемы правовых элементов и особенности законодательного регулирования избирательной системы - порядка определения результатов выборов в зависимости от итогов голосования. Анализируется современное регулирование избирательной системы в России и за рубежом. Книга может представлять интерес при разработке законодательства о выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, может быть полезна для студентов и аспирантов при изучении избирательного права и для всех интересующихся проблемами теории конституционного права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 688696
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 1)Б-43

 5. Богашева Н. В., Ключковський Ю. Б., Колісецька Л. В.. Еволюція виборчого законодавства України (1989-2006 роки): Деякі аспекти / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Інститут виборчого права. - К. : ПЦ "Фоліант", 2006. - 146с.

  На підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів, та досвіду їх застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в Україні, зокрема зміни виборчої системи на виборах народних депутатів України та пов'язаний із цим розвиток партійної системи в Україні, а також еволюція територіальної організації загальнонаціональних виборів та системи виборчих комісій як органів управління виборчим процесом. У Додатку наведено текст Заключного звіту Місії спостерігачів ОБСЄ/БДШЛ зі спостереження за виборами до Верховної Ради України 26 березня 2006 року. Для фахівців у галузі виборчого права, організаторів та учасників виборів, керівників та активістів політичних партій та громадських організацій, які мають серед своїх завдань спостереження за виборчим процесом, а також для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА679666
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 Б-73

 6. Бойчук Микола Андрійович. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії. - К. : Атлант ЮЕмСІ, 2007. - 207с.

  Монографія присвячена філософсько-політологічному аналізу влади з метою обґрунтування її як самодостатнього соціального інституту, до якого рівною мірою мають відношення як держава, так і громадянське суспільство. При цьому у горизонті громадянського суспільства влада розглядається як атрактор самоорганізації родового життя людини, а у вимірі держави - як інструмент організації соціальних процесів. У ході дослідження діалектики самоорганізаційних і організаційних впливів на формування громадянського суспільства доведено, що влада дійсно є параметром управління у самовідтворенні соціального організму України. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, а також для всіх, хто займається дослідженнями в галузі політології.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА704269
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-77

 7. Бондарь Н. С., Джагарян А. А., Хачатуров Н. В.. Предвыборная агитация: теория и практика / Российская ассоциация избирательного права / Н.С. Бондарь (отв.ред.). - М. : ОАО "Издательский дом "Городец"; Формула права, 2004. - 116с.

  На основе новейшего федерального и регионального законодательства, обобщения практики избирательных кампаний раскрывается юридическая природа права на предвыборную агитацию как одного из важных политических (избирательных) прав граждан; особое внимание уделяется исследованию нормативного содержания права на предвыборную агитацию в соотношении со свободой слова, печати и свободой массовой информации. В качестве самостоятельных рассматриваются вопросы реализации права на предвыборную агитацию в нетрадиционных (инновационных) формах. Анализ проблем осуществлен на основе широкого использования практики Конституционного Суда РФ, решений Европейского Суда по правам человека, материалов практики судов общей юрисдикции. Предназначена для участников избирательного процесса, всех интересующихся проблемами выборов, проведения избирательных кампаний.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА670494
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 Б-81

 8. Буркут, Ігор Григорович. Виборчі технології: регіональний досвід [Текст] / Ігор Буркут, Олексій Колесников. - Чернівці : Букрек, 2009. - 240 с.

  У книзі комплексно досліджується вітчизняний досвід застосування виборчих технологій, аналізуються регіональні особливості втілення політичних технологій у виборчих перегонах загальнонаціонального рівня та до органів місцевого самоврядування на прикладі Чернівецької області. Матеріали дослідження можуть бути використані політичними консультантами, штатними співробітниками штабів, активістами політичних партій і рухів та кандидатами на посади у процесі виборчих кампаній на рівні областей. Напрацьовані результати послугують також подальшому розробленню практичних і теоретичних питань особливостей застосування виборчих технологій, у тому числі й на місцевому рівні, ведення виборчих кампаній з урахуванням факторів регіональної специфіки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 727015
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-91

 9. Бучин Микола Антонович. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні: монографія / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : ЛІСВ, 2009. - 231с.

  Пропонована робота - перша спроба комплексного наукового дослідження особливостей використання ресурсів виборчої кампанії під час виборчих перегонів. Особлива увага приділена аналізу такого недемократичного явища виборчої практики сучасної України, як адміністративний ресурс: розкривається його суть, різновиди, форми прояву, негативні наслідки використання. У дослідженні також проаналізовано правові аспекти використання адміністративного ресурсу в Україні, розроблено рекомендації щодо нейтралізації його впливу на хід та результати виборів. Монографія розрахована для політологів, істориків, юристів, політиків, викладачів, аспірантів і студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА713387
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-94

 10. Вибори Президента України 2010 року [Текст] : інформ.-аналіт. вид. / [В. М. Шаповал та ін. ; редкол.: В. М. Шаповал (голова редкол.) та ін.] ; Центр. виборча ком. - К. : [Фенікс], 2010. - 904 с.

  Пропоноване видання - це повне і систематизоване зібрання відомостей про організацію, перебіг та результати виборів Президента України 2010 року. Видання розраховане на широке коло учасників виборчого процесу, політиків, соціологів, політологів, науковців, викладачів та студентів навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями виборчого права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 30030
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО В-41

 11. Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії та практики: Зб. матеріалів міжнародної наук.-практич. конф. 9-10 червня 2005 року / Центральна виборча комісія / Я.В. Давидович (голова редкол.). - К. : Атіка, 2005. - 640с.

  До Збірника увійшли матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії та практики", проведеної 9-10 червня 2005 року Центральною виборчою комісією за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку, проекту "Сприяння організації виборів в Україні". У її роботі взяли активну участь народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, судової влади України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій, провідні науковці в галузі конституційного права, молоді вчені, політологи. У роботі конференції також взяли участь представники центральних виборчих органів іноземних держав, міжнародних організацій. Видання розраховане на організаторів виборів і референдумів в Україні, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників та активістів політичних партій і громадських організацій, науковців, студентів, широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА668143
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 В-41.01

 12. Відповідальність за порушення законодавства про вибори / Інститут законодавства Верховної Ради України; Академія правових наук України. Київський регіональний центр / О.Л. Копиленко (ред.), О.Л. Копиленко (підгот.). - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 72с.

  Розглянуті основні положення конституційно-правової, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства України про вибори народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Видання розраховано на виборців, інших учасників виборчого процесу, а також усіх, хто цікавиться проблемами виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА675321
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 1)В-42

 13. Войтенко В. П. Виборчі технології у дзеркалі математики / Інститут відкритої політики / А.С. Матвієнко (авт. передмови). - К., 1999. - 13с.

  У брошурі йдеться про виборчі технології та їх вплив на підсумки президентських перегонів. Дослідження, проведені у рамках наукової програми Інституту відкритої політики, ґрунтуються на математичних підходах до проблем і не торкаються морально-етичних і правничих аспектів того, що діялося в Україні восени 1999 року. Обрання Л. Кучми на другий термін є доконаний факт. Легітимність цієї події ніхто не може поставити під сумнів. Проте попереду - нові вибори, довгий шлях до істинної демократії, попереду урахування минулих помилок, а найголовніше - запекла боротьба за чистоту виборчих технологій.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Р 87788
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 В-65

 14. Волков Володимир Васильович, Корнійчук Вільям Петрович, Хом'як Костянтин Дмитрович. Стратегічний виборно-проривний менеджмент. - К. : "МП Леся", 2007. - 140с.

  Опинившись в епіцентрі планетарної кризи, Україна потребує негайної розробки активної державної політики, яка з залученням інноваційного підходу забезпечить активізацію загальнонаціонального антикризового процесу і на цій основі досягне виведення України у світові лідери. Автори зініціювали особистісно-орієнтований ноосферокосмічний інфраструктурний підхід до національного відродження та духовної експансії інтелектуально-технологічного прориву України у світові лідери. Автори концентрують зусилля на виявленні та примноженні такої інтелектуальної менеджер провідної законотворчої еліти нації на старті організації довгострокових позачергових парламентських виборів, сприяючою усвідомленню радикального українського вибору.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 687166
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО В-67

 15. Вылегжанин Дмитрий Александрович. Введение в политическую имиджелогию: учеб. пособие / РАО; Московский психолого-социальный ин-т. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта; МПСИ, 2008. - 136с.

  В пособии анализируются основные понятия, раскрывается содержание предмета и функции имиджмейкинга. Рассматриваются место и роль имиджмейкера в формировании политического имиджа. Определяются способы защиты имиджа политика. Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов вузов, а также для политиков, специалистов-практиков в сфере предвыборных технологий, политического консультирования и всех интересующихся проблемами имиджмейкинга.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 707382
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)В-92

 16. Выборы в России: вчера, сегодня, завтра: сборник статей / Сергей Владимирович Устименко (общ.ред.). - М.: Издательство РГСУ, 2007. - 93с.

  В настоящем сборнике представителями экспертного сообщества в области избирательных технологий - политологами, публицистами, представителями партий, социологами, юристами, историками - предпринята попытка с разных точек зрения проанализировать эволюцию выборов в России как важнейшего института демократии. Авторов сборника объединяет общая обеспокоенность судьбой института российских выборов, основанная на многолетней практике участия в организации и проведении избирательных кампаний. Эта проблема становится особенно актуальной в связи с предстоящими в ближайшее время парламентскими и президентскими выборами. Предлагаемый сборник будет полезен для политиков, кандидатов на выборные должности, организаторов избирательных кампаний, преподавателей, специалистов в области РК, студентов, аспирантов. Для всех, кто интересуется современной российской политикой.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 701556
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)В-92

 17. Гонюкова, Лілія Василівна. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз [Текст] : монографія / Лілія Гонюкова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2009. - 392 с.

  У монографії аналізуються концептуальні засади функціонування політичних партій як інституту державної політики та управління; висвітлюється роль впливу середовища на перевтілення політичних партій у державний інститут. Аналізуються партійні механізми формування державної політики; розкривається діяльність партій під час формування вищих органів державної влади та виконання ними державницьких функцій. Для фахівців у галузі державного управління, політичних наук, студентів та слухачів зі спеціальностей "Державне управління", "Політологія" вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами політичного розвитку сучасної України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ : ВА725788
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Г-65

 18. Гришин Николай Валерьевич. Основы проведения избирательных кампаний. - М. : РИП-холдинг, 2003. - 182с.

  В сборнике подробно описан алгоритм подготовки и проведения избирательной кампании. В приложениях содержатся методические материалы по разработке программы кандидата и подготовке публичного выступления, а также различные инструкции. Материал сборника подготовлен и систематизирован на основе многолетнего практического опыта автора, участвовавшего в более десяти избирательных кампаниях разного уровня. Карьера автора в качестве политического технолога включает в себя опыт участия на всех уровнях иерархической пирамиды менеджмента избирательных кампаний, начиная от сборщика подписей до руководителя кампаний. В сборник включены материалы в основном касающиеся организационно-технологического характера, которые автор имел честь подвергнуть собственному анализу и преподнести читателю в структурированном виде. Содержание написано доступным языком и готово к практическому применению. Сборник рассчитан на внимание широкого круга читателей, чьи интересы, как-то соприкасаются с проведением избирательных кампаний. А значит, для всех общественных деятелей, политиков, руководители крупных и средних предприятий и организаций, для всех специалистов работающих в сфере РК, студентов и преподавателей факультетов гуманитарных технологий.

  Шифр зберігання книги у НБУВ : ВА641472
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Г-85

 19. Избирательное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / [В.О. Лучин и др.]; под ред. В.О. Лучина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 671 с.

  Учебная дисциплина "Избирательное право России" - важное средство освоения как мирового, так и отечественного опыта в области публично-правовых отношений. Рассматриваются предмет, метод и принципы избирательного права; анализируются юридическая природа избирательного права, источники избирательного права и система избирательного законодательства РФ. Особое внимание уделяется избирательному процессу, а также таким вопросам, как информационное обеспечение выборов, финансирование выборов, методики определения результатов голосования. В специальном разделе рассматриваются юридическая ответственность и судебная практика. Нормативные акты избирательного законодательства приводятся по их состоянию на 1 октября 2007 г. Для студентов, курсантов, аспирантов, исследователей и практических работников, членов избирательных комиссий, занимающихся организацией избирательного процесса, а также всех читателей, интересующихся проблемами избирательного права и электорально-правовой культурой в целом.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 704699
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 1)И-32

 20. Капустин Борис Гурьевич. Моральный выбор в политике: Учеб. пособие по дисциплине "Политология" для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. и направлениям подгот. / Национальный фонд подготовки кадров; Московская школа социальных и экономических наук - М. : Издательство МГУ, 2004. - 496с.

  Книга посвящена исследованию роли, которую мораль играет в политике. В противовес морализаторскому, оценочному подходу к политической жизни данное исследование фокусируется на том, какое значение имеет мораль для деятельности субъектов политики. Формы, варианты, следствия включения морали в политику рассматриваются в историко-философском, теоретическом и практическом планах. Центральное место в книге занимают проблемы соотношения насилия и ненасилия, морального долга и политической целесообразности, неповиновения власти и нравственной ответственности. Указанные темы раскрываются в широком контексте классической и современной философской, политической и этической мысли. Помимо самостоятельного значения, книга служит учебным пособием по курсу "Мораль и политика" для студентов, магистрантов и аспирантов гуманитарных специальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681330
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)К-20

 21. Клима Ричард Э., Ходж Джонатан К.. Математика выборов / Независимый ин-т выборов. - М. : Издательство МЦМНО, 2007. - 224с.

  Вопрос о том, являются ли те или иные выборы демократичными, соответствуют ли результаты выборов воле народа, имеет много разных аспектов. В книге американских преподавателей Дж. К. Ходжа и Р. Э. Клима в научной форме, живо и наглядно обсуждаются проблемы математической теории выборов и референдумов. Книга написана в форме учебника и рассчитана прежде всего на студентов. Для ее понимания вполне достаточно школьных знаний по математике. Книга предназначена для политологов, социологов и юристов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700079
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)К-49

 22. Климанська Лариса Дмитрівна. Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної "кухні"/ Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2007. - 332с.

  Досліджено поняття та види соціально-комунікативних технологій моделювання політичного простору, зокрема резонансні комунікативні технології, що будуються з використанням визначених когнітивних, комунікативних та резонансних схем. Зроблено спробу проаналізувати результати використання когнітивних схем у політичному просторі українського суспільства. Видання адресоване широкому науковому загалові, викладачам, аспірантам, студентам, а також тим, хто цікавиться проблемами комунікації, зокрема у політиці.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА688669
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)К-49.01

 23. Кокошин Андрей Афанасьевич. О стратегическом планировании в политике / Институт проблем международной безопасности РАН; Факультет мировой политики Московского гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. - М. : КомКнига, 2007. - 220с.

  В своей монографии академик РАН А. А. Кокошин рассматривает комплекс вопросов методологии и практики стратегического планирования в политике применительно к деятельности государства на международной арене, к укреплению военной мощи государства в экономическом развитии и др. Автор предлагает формулу стратегического планирования, включающую в себя определение жизненно важных и стратегических интересов, целеполагание, эшелонирование во времени и пространстве задач, средств и ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей. В исследовании автор опирается на свой опыт и как ученого, и как практического работника исполнительной власти (первого заместителя министра обороны РФ, секретаря Совета обороны РФ, затем секретаря Совета безопасности России), а также депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Книга предназначена как для специалистов в области стратегического планирования в государственном аппарате и в бизнесе, так и для широкого круга читателей, в том числе для студентов и аспирантов гражданских и военных вузов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690116
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)К-59

 24. Колесников Андрей. Раздвоение ВВП. Как Путин Медведева выбрал. - М. : Коммерсантъ; Эксмо, 2008. - 335с.

  Кого выбрала Россия в президенты в 2008 году? Кто и как подготовил и провел самую масштабную кадровую комбинацию в новейшей истории России? Наконец, кто такой Дмитрий Медведев - клон Путина или самостоятельная политическая фигура? Книга репортера ИД "Коммерсанть", журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова, дает ответы на эти вопросы. Читатели станут свидетелями захватывающего описания политической карьеры Дмитрия Медведева от замглавы Администрации Президента Российской Федерации до избранного президента. Вместе с автором вы сможете проследить, как Путин выбирал и готовил себе преемника, что считал нужным сообщить по этому поводу людям, а о чем - умолчать. Вам откроются методы и приемы кремлевской политической конкуренции. И никакой конспирологии - только факты!

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА708921
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)К-60

 25. Давидов Ренольд Костянтинович, Кравченко Віктор Віталійович, Лінецький Сергій Володимирович, Мельник Микола Іванович, Ставнійчук Марина Іванівна. Коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" / Марина Іванівна Ставнійчук (ред.), Микола Іванович Мельник (ред.). - К. : Атіка, 2002. - 384 с.

  Коментар розрахований насамперед на кандидатів у народні депутати України, їх довірених осіб, представників політичних партій (блоків), які є суб'єктами виборчого процесу, уповноважених осіб таких партій (блоків), членів виборчих комісій. Офіційних спостерігачів, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також інших осіб, які відповідно до закону беруть участь у забезпеченні виборчого процесу. Може бути корисним викладачам конституційного права, студентам юридичних навчальних закладів, науковцям, а також для всіх, хто цікавиться питанням виборів, реалізації виборчого права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 615585
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 К-63

 26. Кошелюк Мирослав Евгеньевич. Технологии политических выборов. - 2.изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2004.

  Данная книга посвящена теории и практике сопровождения избирательных кампаний. Автор, опираясь на свой многолетний опыт работы в этой области, предлагает оригинальную методологию политического консалтинга. В ее основе лежит понимание политического РК. как коммуникационного менеджмента, то есть как гибкого управления социальными процессами и массовыми коммуникациями. Избирательная кампания рассматривается как сложный социокультурный феномен, который анализируется через призму таких понятий, как игра, миф, архетип, социальный конфликт, измененное состояние сознания и др. В результате автор выходит на конкретные технологические решения, иллюстрированные примерами из практики. Книга адресована политикам, политическим технологам, политологам, социологам, психологам, а также широкому кругу заинтересованных читателей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 648427
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО К-76

 27. Кресіна Ірина Олексіївна, Перегуда Євген Вікторович. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. - 366с.

  Аналізуються основні тенденції, особливості, чинники парламентських виборів в Україні. Показано еволюцію виборчого законодавства у 90-і роки 20 ст. та на початку 21 ст. Всебічно охарактеризована участь політичних партій у предвиборних компаніях. Розкрито проблеми і перспективи здійснення політичної реформи в Україні. Для всіх, хто цікавиться проблемами політичного життя.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА637253
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 К-80

 28. Кресіна І.О., Волан С.В. Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. - 68 с.

  У книзі досліджено природу феномена відповідальності. Проаналізовано політичну відповідальність як самостійний вид відповідальності Розкрито моральний аспект функціонування політичної відповідальності. Визначено політичні та правові аспекти відповідальності суб'єктів політичного процесу. Для науковців, політиків, державних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами політичного життя.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА712294
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО К-80

 29. Куліш Андрій, Самолевська Наталка. Вибори, агітація, медіа: Практичні поради керівникам виборчих штабів.- К. : Незадежна громадська PR-мережа України, [2006]. - 268с.

  У цій книзі читач знайде суто практичні поради й рекомендації керівниками та менеджерам виборчих штабів - тим, хто буде "тягнути лямку" виборів. Її можна використовувати буквально як збірник настанов з агітаційно-інформаційної справи. Невдовзі знову загримлять в Україні гучні політичні битви, і знову лідери-головнокомандуючі піднімуть армії агітаторів, яких поведуть в "атаку" піарщики. Тож книга присвячена "командувачам армій, комдивам, командирам полків і батальйонів" - чорноробам виборів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 672193
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)К-90

 30. Максимов Андрей Альбертович. "Чистые" и "грязные" технологии выборов. Российский опыт. - М. : Дело, 1999. - 448с.

  В книге рассматриваются итоги десяти лет применения избирательных технологий во время проведения выборов всех уровней в странах СНГ. В условиях относительной демократии традиционные технологии организации и проведения избирательных кампаний претерпели огромные изменения. Распространение получили и так называемые грязные технологии выборов. Из этой книги читатели смогут узнать о том, как становятся публичными политиками в современной России, какие формы приобрела демократия в некоторых регионах СНГ. Для современных и будущих политиков, специалистов в области избирательных технологий, рекламы, паблик рилейшнз, журналистов, политологов, студентов и преподавателей.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА594580
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО М-17

 31. Малкин Евгений Борисович, Сучков Евгений Борисович. Основы избирательных технологий и партийного строительства. - К. : Основні цінності, 2005. - 524с.

  Наиболее полное и систематическое руководство по всем ключевым вопросам избирательных технологий - от стратегии и тактики проведения кампаний до специальных вопросов партийного строительства. Книга иллюстрирована многочисленными примерами из истории российских избирательных кампаний последнего десятилетия. Настоящее издание доработано и расширено: внесен ряд изменений в главу 3, значительно дополнена глава 7, посвященная вопросам партийного строительства. По мнению рецензентов, это лучшая и наиболее профессиональная книга на указанную тему. Для специалистов - политконсультантов, имиджмейкеров, парторганизаторов и всех, кто в своей профессиональной деятельности связан с проведением избирательных кампаний.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА670130
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО М-19

 32. Малкин Евгений Борисович, Сучков Евгений Борисович. Политические технологии: избират. технологии, парт. строительство, полит. проекты:[руководство] / Институт избирательных технологий - 2-е (7-е) изд., стер. - М. : Русская панорама, 2008. - 679с.

  Первое наиболее полное и систематическое российское руководство по всем вопросам политических технологий. Книга представляет собой развитие и обобщение работы авторов "Основы избирательных технологий и партийного строительства", выдержавшей пять изданий за последние годы. Впервые с единых методологических позиций рассмотрены вопросы подготовки и проведения избирательных кампаний, политических кампаний и политических проектов, а также вопросы партийного строительства. Особое внимание уделено особенностям проведения федеральных и региональных избирательных кампаний крупными политическими партиями (параллельные кампании). Книга написана на основании российского опыта и иллюстрирована многочисленными примерами из практики российских избирательных кампаний и партийного строительства последних пятнадцати лет. Для политиков, политологов, менеджеров избирательных кампаний, специалистов по политической рекламе; студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами политики и политических технологий.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА692244
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)М-19.01

 33. Мальцева Нэлля Михайловна. Грязные избирательные технологии: Мифы и реальность. - М., 2003. - 207с.

  Эта книга предназначена всем участникам избирательного процесса и тем нашим согражданам, которые, все чаще уклоняются от участия в выборах или выбирают стратегию протестного голосования. Таким образом они стремятся избежать манипуляций, составляющих суть "грязных избирательных технологий". Знакомство с тем, что представляют собой эти технологии, а также методами противодействия им, - путь к пониманию того, что "не так страшен черт, как его малюют". Даже в условиях широкомасштабного применения "грязных технологий" у ответственных и трезвомыслящих людей всегда есть выбор, позволяющий улучшить условия жизни в нашей стране в рамках демократических процедур.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА644840
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО М-21

 34. Мейтус Владимир Юлиевич, Мейтус Виктор Владимирович. Политическая партия: менеджмент избирательной кампании. - К. : Ника-Центр, 2005. - 120с.

  Избирательная кампания является одним из определяющих моментов деятельности политической партии, в ходе которой проверяется ее способность организовать публичную поддержку партии избирателями. В книге рассматриваются вопросы организации менеджмента политической партии, необходимые для эффективного проведения избирательной кампании. Рекомендуется специалистам в области партийного строительства и управления, политологам, преподавателям политологических дисциплин, студентам и аспирантам, а также кругу читателей, интересующихся проблемами политических партий.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА673789
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)М-45

 35. Пономарев Николай Филиппович. Политические коммуникации и манипуляции: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Политология", "Государственное и муниципальное управление" и "Журналистика". - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 127с.

  Данное учебное пособие соответствует программе направления "Политология" и раскрывает коммуникативные аспекты политического менеджмента (специальность "Политические институты и процессы"). Для студентов и аспирантов, слушателей институтов повышения квалификации и переподготовки преподавательских кадров по специальностям "Политология", "Государственное и муниципальное управление", "Журналистика".

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701155
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)П-56

 36. Порфімович Олена Леонідівна. Імідж і влада: Навч. посібник. - К., 2007. - 80с.

  Зовнішній та внутрішній аспекти іміджу органу державної виконавчої влади перебувають в діалектичному зв'язку, процеси їхнього формування взаємообумовлені. Імідж є складовою політичної культури. Орган державної виконавчої влади, за умов несформованості громадянського суспільства, виступає в ролі креатора, носія та провідника політичної культури. Книга може стати в нагоді всім, хто цікавиться проблемами реформування та функціонування державної виконавчої влади, професійним іміджмейкерам, а також слугувати навчальним посібником студентам Інституту журналістики Київського національного університету імені Т.Шевченка, які є слухачами спецкурсу "Кримінальна проблематика в ЗМІ" (модуль "Правоохоронні органи").

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА681958
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)П-60

 37. Почепцов Георгий Г.. Имидж и выборы: Имидж политика, партии, президента. - К. : АДЕФ-Украина, 1997. - 140с.

  Имидж является как экономической, так и политической категорией. В экономике он помогает продавать товары, в банковской деятельности привлекает клиентов, в политике способствует позитивному отношению к той или иной политической фигуре. Благоприятный имидж страны помогает привлечению в нее туристов, создает климат для инвестиций.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА580518
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-65

 38. Почепцов Георгий Георгиевич. Информационно-политические технологии. - М. : Центр, 2003. - 381с.

  Книга посвящена вопросу о том, что медиа- или информационное пространство сегодня стало точкой столкновения противоположных сил, которые в подобном модельном варианте проверяют свои возможности. Они хотят захватить виртуальные территории, чтобы затем осуществлять захват реальности. Усиление роли информационного пространства ведет к еще более изощренным техникам воздействия в других сферах человеческой деятельности - социальной, военной и политической. Анализ террористических актов последнего времени свидетельствует о том, что пропаганда и контрпропаганда сохраняют свой статус и в демократическом обществе. Для студентов и всех интересующихся актуальными проблемами современного общества. Электронный адрес автора: gpnrheptsov@hotmail.com

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА642162
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-65.01

 39. Пушкарева Галина Викторовна. Политический менеджмент: Учеб. пособие для студ.управленческих спец. вузов / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Факультет гос. управления; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2002. - 399с.

  В предлагаемой книге впервые в отечественной литературе систематически изложены общие вопросы политического менеджмента как особого вида управленческих отношений в политике, когда субъект управления, стремящийся к достижению политической цели, лишен возможности создавать общеобязательные нормы и опираться на право "легитимного насилия". Автор рассматривает вопросы организации политической кампании, определяет задачи управления мотивацией политического действия, технологии убеждающей коммуникации, принципы формирования политической идентичности, особенности действий в политической конкурентной среде. Пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных вузов, исследователей и специалистов в области политического менеджмента.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА638840
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-91

 40. Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі: Зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. конф. (доповіді, виступи, рекомендації) / Центральна виборча комісія / М.М. Рябець (ред.кол.) - К., 2000. - 133с.

  До збірника увійшли матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі", проведеної 27 жовтня 2000 року Центральною виборчою комісією за сприяння Міжнародної фундації виборчих систем (ІFЕS). У її роботі взяли активну участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, провідні науковці, правознавці, журналісти, політологи, молоді вчені. У роботі конференції також взяли участь представники виборчих органів зарубіжних країн. У виголошених на конференції доповідях і виступах містяться змістовні пропозиції і рекомендації щодо необхідності послідовного та комплексного вирішення сучасних проблем правового регулювання участі засобів масової інформації у виборчому процесі в Україні. Видання розраховане на всіх учасників виборів та референдумів, науковців, студентів, широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА603814
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Р-68

 41. Санаев Алексей. Выборы в России. Как это делается: [монография]. - М. : Ось-89, 2007. - 240с.

  Вниманию читателя предлагается вторая монография автора известного пособия по корпоративным связям с общественностью "Русский Пиар". В книге детально описываются механизмы планирования и проведения выборных кампаний в России, особенности избирательного процесса в российских регионах, тонкости взаимоотношений между кандидатом и агентством политических консультаций. Книга будет интересна как профессионалам в политической сфере, так и всем, кто хотел бы узнать "кухню" российских избирательных технологий - в том числе и наиболее "грязных" из них.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА706013
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)C-18

 42. Скрипкина Жанна Борисовна. Избирательные системы и технологии: Учеб. пособие. - М. : Вузовский учебник, 2007. - 173с.

  В учебном пособии комплексно освещаются проблемы теории и практики избирательного процесса. В систематизированном виде излагается широкий круг вопросов: место и роль института выборов в современных демократиях, структура избирательной системы, ее функционирование и трансформация, основные типы избирательных систем, различные избирательные технологии, в том числе и так называемые грязные. Дана характеристика и таких политических институтов, как референдум и отзыв выборного лица. Учтены изменения, внесенные в избирательное и сопутствующее ему законодательство в 2004-2005 гг. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и список литературы. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также для избирателей, желающих осознанно реализовать свое право голоса.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА681347
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)C-45

 43. Соловьев Александр Иванович. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учеб. пособие для студ. вузов. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 559с.

  В данном издании освещаются важнейшие проблемы политической науки, традиционно включаемые в фундаментальные курсы зарубежных и отечественных университетов. Наряду с этим в книге раскрываются основные технологии, используемые при проведении выборов, организации информационных кампаний и обеспечении других задач в реальном политическом процессе. Для студентов высших учебных заведений.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА645959
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-60

 44. Соловьев Александр Иванович. Политология. Политическая теория. Политические технологии: учебник для студ. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 575с.

  В учебнике раскрываются ключевые проблемы современной политической науки, отражающие мировой опыт изучения политики и традиции университетского образования. Во втором переработанном издании использованы материалы, демонстрирующие новейшие интерпретации политических явлений в условиях формирования информационного общества, освещающие общепринятые и альтернативные подходы к различным политическим проблемам. Наряду с теоретическими представлениями в книге освещены базовые технологии и практики политического процесса, отражающие его современную динамику. Учебник позволяет создать целостное представление об актуальном состоянии политической науки, понять тенденции и перспективы развития политической сферы в современном мире. Для студентов гуманитарных факультетов университетов и высших учебных заведений, всех, интересующихся политическими проблемами.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА710082
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)С-60.01

 45. Співак Василь Іванович. Правова культура виборів в Україні: Теорія і практика / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Юридична думка, 2006. - 156с.

  Висвітлюються теоретичні й практичні проблеми правової культури учасників виборчого процесу як засобу забезпечення реалізації виборчих прав громадян України. Запропоновані визначення понять виборчого процесу, виборчих документів, правової культури учасників виборчого процесу. Розкрито зміст компонентів виборчого процесу - суб'єктивного, інституційного, технологічного. Особлива увага приділена морально-правовим вимогам до членів виборчих комісій та вдосконаленню виборчого законодавства. Визначені основні фактори розвитку правової культури учасників виборчого процесу. Досліджено роль засобів масової інформації у підвищенні правової культури учасників виборчого процесу. Для науковців, організаторів виборів, викладачів, студентів, керівників та активістів політичних партій, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться питаннями формування громадянського суспільства в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672428
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 1)С-72

 46. Ставнійчук Марина Іванівна. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / В.Ф. Погорілко (ред.). - К. : Факт, 2001. - 156с.

  У монографії висвітлюються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання виборів народних депутатів України. Досліджуються фундаментальні наукові проблеми становлення сучасного виборчого права та виборчого процесу в Україні, детально розглядається система виборчого законодавства України; аналізуються фактори становлення та функції законодавства про вибори народних депутатів України в умовах незалежної Української держави. Детально аналізуються види виборчих систем, видів виборів, стадії виборчого процесу. Особлива увага приділяється питанням вдосконалення законодавства про вибори народних депутатів України. Для науковців, народних депутатів України. Організаторів виборів, викладачів. Студентів. Усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 606119
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 С-76

 47. Сухов Анатолий Николаевич, Трыканова Светлана Анатольевна. Выборы: теория и практика: Учеб. пособие / РАО; Московский психолого- социальный ин-т / Анатолий Николаевич Сухов (ред.). - М. : Издательство МПСИ, 2006. - 255с.

  В учебном пособии раскрываются история, понятия выборов и легитимности власти, анализируются на фактологическом материале организация выборов во властные структуры различных уровней, политтехнологии, использующиеся в предвыборных кампаниях, а также методы изучения рейтинга кандидатов и партий. При этом материал о выборах освещается в сравнительном плане, т.е. с точки зрения отечественной и зарубежной теории и практики. Пособие предназначено для студентов специальности "Политология" и специализации "Политическая психология", политологов, психологов, социологов и госслужащих.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА682329
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)С-91

 48. Тагієв Сагід Рза огли, Мазур Микола Вікторович, Мягков Микола Олександрович. Порушення виборчого законодавства: проблеми судового оскарження та юридичної відповідальності / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ; Луганський гуманітарний центр. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. - 208с.

  У даному виданні, підготовленому в рамках проекту Луганського гуманітарного центру "Розробка пропозицій щодо вдосконалення виборчого законодавства України", досліджуються найбільш гострі проблеми у сфері законодавчої регламентації механізму суворого оскарження рішень, дій і бездіяльності, що стосуються виборів і референдуму, і системи юридичної відповідальності за "виборчі" правопорушення на основі ґрунтовного аналізу відповідних правових норм, практики судових та правоохоронних органів та наукових джерел; висловлюються пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства та юридичної практики. Для науковців, політиків, громадських діячів. Студентів, працівників правоохоронних органів, правозахисників. А також усіх, кого цікавлять проблеми захисту виборчих прав громадян.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 678965
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х620.5 1)Т-13

 49. Закон України "Про вибори народних депутатів України" / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське видавництво, 2004. - 120с. Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 652934
  Шифр зберігання книги у універсальному підсобному фонді: Х 620.5 У-45
 50. Шведа Юрій Романович. Партії та вибори: енциклопедичний словник / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 750 с.

  В енциклопедичному словнику "Партії та вибори" зібрано понад 1500 термінів і понять, які стосуються політичних виборів, виборчих систем, виборчого законодавства, виборчої о процесу та місця у ньому політичних партій. Через розкриття суті відповідних термінів автор подає об'єктивні індикатори демократичних механізмів і процедур формування влади, робить порівняльний аналіз світового досвіду та українських реалій виборчої демократії. У додатках до словника вміщено найважливіші міжнародні нормативно-правові акти, які стосуються політичних виборів. Словник буде корисним не лише науковцям та фахівцям, студентам та викладачам, державним службовцям та працівникам органів місцевого самоврядування, партійним працівникам та активістам, але й усім, хто цікавиться політикою. Для студентів і викладачів, державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування, партійних працівників і активістів, а також буде корисним не лише науковцям і фахівцям, але й усім, хто цікавиться політикою.

  Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс51224
  Шифр зберігання книги у універсальному підсобному фонді: Ф6я2 Ш-34

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38