Психологія

Психологія (від грецького ψυχή (psyché) — душа, дух; λόγος (logos) — вчення, наука) — наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення які знаходимо в цих явищах.

Слово психологія з'являється в XVI столітті. Вперше вжите в назві книги, що не збереглась, але згадана в списку праць хорватського гуманіста Марка Маруліча (1450—1524). Визнання термін зажив завдяки працям Кристіана Вольфа (1679—1754) Psychologia empirica та Psychologia rationalis, згаданих у французькій Енциклопедії.
Сьогодні, крім назви системи наукових знань, слово психологія та його похідні вживаються щодо широкого спектру побутових, професійних, соціальних явищ: в побуті психологією називають світ переживань, мотивів, взаємин, тобто те, що є предметом психологічної науки і описується категорією психічне; навчальна дисципліна психологія викладається у всьому світі як майбутнім психологам, так і студентам суміжних дисциплін. В Україні з 1998 року психологія входить у навчальну програму середньої школи; про психологізм, говорять у випадках, коли психологією пояснюють явища та факти (термін поширений у мистецтво- та правознавстві); на ринку послуг присутні пропозиції психологічних тренінгів, тестів, консультацій — практик, що часто не мають наукового підґрунтя, але «використовують бренд».

Книжки представлені на виставці:

 1. Бакингем М. К черту недостатки! Как использовать свои сильные стороны / Маркус Бакингем ; Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. - 232 с.

  Стремясь повысить прибыль и эффективность компаний, современные руководители непрерывно и тщетно борются с недостатками сотрудников. Большинство амбициозных людей также стремится стать лучше и профессиональнее. Для этого они изо дня в день из последних сил пытаются исправить свои недостатки. Но все это не работает! Маркус Бакингем, один из ведущих мировых специалистов по менеджменту и лидерству, провел масштабное международное исследование с целью выяснить пути, ведущие к максимальной самореализации человека и предельной эффективности бизнеса. Оказывается, для того, чтобы достичь профессионального совершенства и получать удовольствие от каждого прожитого дня, не нужно исправлять свои недостатки и преодолевать слабые стороны. Сосредоточьтесь на сильных сторонах и максимально развивайте их. Только в этом случае вы и ваша компания достигнете настоящего успеха. Автор подробно и убедительно, на примере реальных историй крупных компаний и данных научных исследований, показывает, как отыскать в себе качества, развив которые можно сделать успешную карьеру и достичь внутренней гармонии. Как, распределив обязанности сотрудников в соответствии с их уникальными способностями, руководитель может дать новый импульс развитию бизнеса.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 743788
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95;Б-18

 2. Балагутрак Микола Генеза етнопсихології в Україні XIX століття: історико-етнологічний аспект.- Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007.- 224 с.

  У монографії висвітлюється процес формування етнопсихології в Україні XIX ст. як відносно самостійної галузі народознавства з притаманною їй проблематикою та специфікою науково-пізнавальних підходів. Простежується еволюція етнопсихологічних поглядів, ідей, концепцій, категоріального апарату на всіх етапах XIXстоліття. З'ясовується значення і вплив етнопсихологічних ідей та підходів українських вчених-народознавців XIX ст. на утвердження низки напрямків вітчизняної та європейської гуманістики, їх нове бачення в сучасному народознавстві. Основні ключові положення, результати дослідження можуть бути застосовані у політології, соціології, прикладній політиці, а також використані у викладанні історії етнічної психології, розробці навчальних курсів та посібників тощо.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 723900
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95;Б-20

 3. Письма Кирилла Павловича Беликова / сост., автор вступ. ел. Е. Г. Петренко ; Одес. Дом-Музей им. Н. К. Рериха. - Одесса : Астропринт, 2011. - 320 с. : ил. - (Серия : "Архивы. Исследования" : вып. 10)

  Настоящее издание представляет собрание писем К. П. Беликова - сына исследователя творческого наследия семьи Рерих П. Ш. Беликова, адресованных врачу В. И. Ничипоруку (Киев, Украина). Письма публикуются впервые, в авторской редакции, охватывают период с 1979 по 1990-е гг. Находятся в отделе рукописей Одесского Дома-Музея имени Н. К. Рериха.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 744624
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю392)5/6; Б-43

 4. Вернуліна І. В. Естетико-психологічний дискурс в Україні на межі ХІХ-ХХ століть:Монографія. - К.: "Атіка", 2011. - 492 с.

  У монографії в контексті філософської, естетико-психологічної проблематики проаналізовано українську модель теоретичного дискурсу кінця XIX-початку XX століть. Значної уваги приділено проблемам мистецтва, художньої творчості, особистості митця, особливостям поняттєво-категоріального забезпечення естетичних і психологічних досліджень. Актуалізовано наукові традиції України в аспекті персоніфікованого досвіду О. Потебні, Д. Овсянико-Куликовського, І. Франка, Ю. Охоровича, М. Євшана. Естетичні засади культуротворчого процесу студійовані на матеріалі утворення українських видавництв, періодичної преси, мистецьких гуртків, що яскраво відбивали чисельні літературні й художні тенденції зламу віків. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією української науки і культури.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 743368
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8Г; В-35

 5. Власова, О. І. Основи психології і педагогіки: підручник для студентів гуманітарних факультетів класичних університетів / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. - 255 с.

  У підручнику з позиції наукового підходу узагальнюється основний загальноосвітній зміст сучасного науково-психологічного і науково-педагогічного знання, аналізуються предмет, завдання, методологія та методи психологічної та педагогічної наук, основні поняття і категорії сучасної психології і педагогіки, розвиток педагогічних процесів в Україні, розглядаються принципи, методи, напрями, форми організації навчання, виховання, управління в освітній галузі. Для студентів університетів, які вивчають психологію і педагогіку як навчальні предмети в рамках єдиного курсу "Основи психології і педагогіки".

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 50663
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7; В-58

 6. Історія філософії: підручник / В. І. Ярошовець, О. В. Алєксандрова, Г, Є. Аляєв та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 927 с.

  Розглянуто світову історико-філософську спадщину як складний і багатовимірний процес еволюції філософської рефлексії людства, простежено становлення та розвиток різноманітних напрямів, течій, шкіл від стародавнього світу до сучасності. Історію філософії викладено відповідно до принципів парадигмального підходу, що поєднує в собі загальність і цілісність конкретно-історичного уявлення про реальність. Особливу увагу надано оригінальному розумінню співвідношення філософії та історії філософії. Для студентів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією філософії.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 736960
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3я7; І-90

 7. Могилянські історико-філософські студії. К., Видавничий дом "Києво-Могілянська академія", 2008, 422 с.

  Збірник наукових праць Могилянські історико-філософської студії репрезентує фахові наукові доробки викладачів НаУКМА, а також фахові наукові праці дослідників інших навчальних закладів та наукових інституцій. Хоча матеріали збірника не об'єднані однією темою або проблемою, а радше дають загальне уявлення про окремі аспекти розвитку історико-філософської науки в Україні впродовж останніх років, визначення ключових проблем видається вкрай необхідним для забезпечення подальшого поступу в цій галузі науки. Ми маємо на меті зробити Могилянські історико-філософськг студії неперіодичним фаховим виданням, головним завданням якого стане обговорення методологічних принципів і напрямів розвитку історико-філософського знання, а також стану і шляхів розвитку історико-філософських досліджень в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 706490
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2Ук); К-38

 8. Крадюк П. М. Любомудри Володимири : Філософ на троні (князь Володимир Василькович); Аристократ духу (Арсен Річинський) / П. М. Крадюк. - Луцьк: ПВД "Твердиня", 2010. - 168 с. - (Сер. "Пантеон"). Про князя-філософа Володимира Васильковича (1203, Володимир ? - 1269, Володимир), молодшого сина засновника Волинсько-Галицької держави Романі Мстиславовича, навіть самі українці знають дуже мало. Його постаті незаслужено губиться серед князів-войовників - Святослава, Володимире Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Данила Галицького та інших. Однак ця фігура заслуговує на увагу й повагу. На тлі інших давньоруських князів він вирізнявся нестандартною поведінкою. Можна сказати, що ця людина випередила свій час, намагаючись запровадити нові підходи в політичному суспільному й культурному житті. Сучасники іменували його філософом. І це т варто сприймати як лестощі. Володимир Василькович культивував філософію, і свої філософські ідеї прагнув втілити в життя.

  Ім'я А. Річинського (1892, с. Тектилівці Волинської губернії-1956, Казахстан) й досі залишається маловідомим в Україні. Що вкрай несправедливо. Адже вії був не лише, висококваліфікованим лікарем-спеціалістом, але й філософом, релігієзнавцем, культурологом, мистецтвознавцем, церковним композитором, фольклористом, тощо. Ця людина активно трудилася на громадській ниві, змагаючись за незалежну Українську державу і незалежну Православну Українську Церкву. За це А. Річинський і зазнав переслідувань та поклав своє життя.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 734865
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2Ук); К-78

 9. Маркузе Г. Структура інстинктів і суспільство: Філософське дослідження вчення Зиґмунда Фройда / Г. Маркузе ; пер. О. Юдін. -К.: Ніка-Центр, 2010. -248 с.

  Ім'я автора книги "Структура інстинктів і суспільство" Герберта Маркузе стало відомим далеко за межами кола людей, так чи так причетних до філософських інтересів. Пропонована книга має підзаголовок: "Філософське дослідження вчення Фройда". Отже, саме автора теорії позасвідомого Маркузе бере собі в союзники у пошуках методологічної опори для критичного розгляду сучасного стану цивілізації, "діагностики загального розладу". На відміну від Фройда Маркузе вважає, що конфлікт між інстинктами та цивілізацією не є абсолютним: репресивність не є сутністю цивілізації як такої, а лише властива "специфічно історичній організації людського існування". Маркузе намагається внести історичний та суспільний вимір до поза-історичної побудови. Для широкого кола читачів, яких цікавлять сучасні проблеми філософії, соціології, історії.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 728008 Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4); М-27

 10. Нартова-Бочавер С. К. Человек суверенный: психологическое исследование субъекта в его бытии. - СПб.: Питер, 2008. - 400 с: ил. - (Серия "Учебное пособие").

  В предлагаемой книге впервые в отечественной психологии систематически исследуется феноменология " становление психологической суверенности личности как одной из форм человеческой свободы. Обосновывается принципиально новый методологический взгляд на понимание бытия человека - предлагаемый автором субьектно-средовой подход, ключевым конструктом которого является "Психологическое пространство личности". Рассматриваются разные онтологические языки самовыражения, соответствующие измерениям психологического пространства: язык тела, территории, вещей, социальных привязанностей, временных привычек, вкусов и ценностей. Анализируется внутрисемейное взаимодействие с точки зрения сохранения личной суверенности, границ и оптимальной психологической дистанции по отношению к близким. Дается новая психологическая интерпретация явлениям доверия и толерантности. Книга содержит богатый опыт исследований и многолетней клинической практики автора, изложенный живым эмоциональным языком и полезный психологам, психотерапевтам, социальным педагогам, политологам, социологам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 700899
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93; Н-30

 11. Кубіцький С.О., Дубровинський Г.Р., Зонь В.В., Черняк А.І., Безбах В.Г. Основи загальної та військової психології і педагогіки : навчальний посібник / С.О. Кубіцький, Г.Р. Дубровинський, В.В. Зонь, А.І. Черняк, В.Г. Безбах. - К., 2010. - 400 с.

  У навчальному посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Головна увага зосереджена на методологічних і теоретичних основах психології та педагогіки, законах і закономірностях функціонування психіки людини, особливостях військової діяльності, психології навчання. Навчальний посібник розрахований на викладачів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться питаннями психології і педагогіки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 735850
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7; О-75

 12. Подшивалкіна Валентина Іванівна, Свинаренко Родіон Миколайович, Полевщикова Олена Вікторівна. Наукова спадщина М. М. Ланге в університетській бібліотеці. Одеса, Астропринт, 2010, 346 с.

  Монографію присвячено видатному вченому, основоположнику вітчизняної експериментальної психології М. М. Ланге. Розглянуто різноманітні аспекти багатобічної діяльності М. М. Ланге - психолога, філософа і діяча освіти. Книга містить документи з особистого архіву М. М. Ланге, який зберігається у Науковій бібліотеці, а також неопубліковані раніше праці вченого. Складовою частиною монографії є біобіблюграфічний покажчик робіт М. М. Ланге і літератури про нього. У Додатках опубліковано архівні матеріали і роботи М. М. Ланге, які становлять інтерес для історії вітчизняної науки. Видання призначено для психологів, філософів, істориків, наукових робітників і викладачів, аспірантів і студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 50335
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю91; П-44

 13. Пхиденко С. С. Нариси з історії логіки Стародавнього світу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Станіслав Семенович Пхиденко - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010 - 180 с.

  У посібнику висвітлено історію становлення та розвитку логічних учень у країнах Стародавнього світу: Індії, Китаї, Греції. На основі принципу поєднання історичного й логічного, методом порівняльного аналізу розкривається зміст ідей і повчань окремих шкіл та течій трьох регіонів світу, у яких уперше сформувалися знання про форми, правила й закони логічного мислення, становлення та вдосконалення котрих привело до утворення логіки як самостійної філософської науки. Видання є першою спробою у вітчизняній науково-навчальній літературі узагальнити й систематизувати матеріал відповідно до вимог програми курсу історії логіки для студентів філософських спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 731757
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4; П-91

 14. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості: наук, -метод, посіб. / В. В. Рибалка; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих; Інститут обдарованої дитини - К. : НАПН України: Ін-т обдарованої дитини, 2010.-442 с.

  В посібнику висвітлюються психолого-педагогічні питання розвитку у людини якостей творчо обдарованої особистості. Особлива увага приділяється розкриттю таких понять, як творчість, обдарованість, особистість, творчо обдарована особистість. Розглядаються історико-теоретичні дані з цієї тематики, класифікація якостей творчо обдарованої особистості, методологічні, зокрема, культурно-психологічний та аксіопсихологічний підходи, навчально-виховні програми та методичні засоби виявлення, розвитку і самоактуалізації творчого потенціалу обдарованої молоді. Призначений для психологів і педагогів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, науковців і викладачів навчальних закладів, студентів, аспірантів і докторантів, які займаються цією тематикою в теоретичному і практичному плані.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 737501
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7; Р-49

 15. Рибалка В. В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: науково-методичний посібник. -К.: ТОВ "Інформаційні системи", 2011. - 428 с.

  У роботі висвітлюються культурологічні та аксіопсихологічні аспекти проблеми честі і гідності особистості, їх прояв і розвиток в учнівської молоді та дорослих. Проблема честі і гідності як культурно-аксіопсихологічних феноменів ставиться і розглядається на основі особистісного, ціннісно-рефлексивно-креативного підходу, за яким вони постають як своєрідний центр загальної та психологічної культури людини,як форма усвідомлення, переживання особистістю своєї соціальної та індивідуальної цінності в суспільстві та у власній свідомості. Честь і гідність особистості виступають сутнісною етико-психологічною та аксіопсихологічною ознакою людини, як суб'єкта високоморальної поведінки та творчої діяльності, з продукування духовних і матеріальних цінностей, в тому числі і самої себе як найвищої цінності. Надмірне приниження або піднесення особистості, відхилення від суспільного та індивідуального кодексу честі і гідності призводять до гострих особистісних і громадських проблем, частину з яких можна долати запропонованими автором спеціальними діагностичними, розвивальними, профілактичними, консультативними, терапевтичними засобами практичної психології. Посібник призначений для менеджерів різних рівнів і профілів, керівників системи освіти, академічних психологів та педагогів, вчителів, практичних психологів і соціальних працівників, школярів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів, аспірантів та докторантів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 737503
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7; Р-49

 16. Рыбалка, Валентин Васильевич Психология чести и достоинства личности: культурологические и аксиологические аспекты: научно-метод. пособие. В.В.Рыбалка; НАПН Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых; Ин-т одаренного ребенка; МОН И НАПН Украины, Укр. науч.-метод, центр прадт. психологии и соц. работы, - Одесса: "ІНТЕРПРІНТ", 2010. - 414с.

  В работе освещаются культурологические и аксиологические аспекты проблемы чести и достоинства личности, их проявление и развитие у учащейся молодежи и взрослых. Проблема чести и достоинства как культурно-аксиопсихологаческих феноменов рассматривается на основе личностного, ценноетно-рефлексивно-креативного подхода, согласно которому они предстают своеобразным центром общей и психологической культуры человека, формой осознания, переживания личностью своей уникальной социальной и индивидуальной ценности в обществе и в собственном сознании. Пособие предназначено для менеджеров разных уровней и профилей, руководителей и работников системы образования, академических психологов и педагогов, учителей, преподавателей, воспитателей, практических психологов и социальных работников, школьников, учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов, аспирантов и докторантов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 737502
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7; Р-93

 17. Слоан Пол. Искусство мыслить незаурядно. Пер. с англ. - К.: Сотрашоп Огоир, 2011.-224 с.

  В своей книге Пол Слоан приводит детальное руководство к действию в области искусства мышления, как формулировать сильные идеи, думать нестандартно и благодаря этому стать успешным в бизнесе и карьерном росте. Книга поможет отточить навыки нешаблонного мышления, аналитического подхода в решении проблемных ситуаций, действенной аргументации и внедрения идей в жизнь. Автор рекомендует такие методики и наборы упражнений, которые полностью применимы в ежедневной практике.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 734864
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93; С-48

 18. Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси Монографія. - К.: Видавець ПАРАПАН, 2009. - 284 с.

  Монографія присвячена дослідженню соціоприродних систем, генези та розвитку соціоприродного підходу до актуальних проблем сучасності. Акцент робиться на виявлення новітніх тенденцій гуманізації та гуманітаризації сучасного наукового знання; впливу гуманітарно-екологічних ідей на світоглядно-методологічну реконструкцію науки; виявлення шляхів та засобів врахування специфіки соціоприродних систем у сферах антропології, економіки, політики, урбаністики, культури та освіти. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами філософії науки та практичної філософії.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 723863
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2; Ф-42

 19. Фромм, Еріх. Мати чи бути?: пер. з англ. / Еріх Фромм. - К.: Укр. письменник, 2010. - 222 с. - (Світло світогляду). - Бібліогр.: с. 215-222.

  Книга містить соціопсихологічний аналіз двох способів існування сучасної людини в межах принципів "володіння та буття": егоїстичний та альтруїстичний, пасивний і активний, солідарний і антагоністичний, а також пошук виходу з кризи "суспільства тотальної відчуженості" шляхом самовдосконалення і за допомогою методики "соціальної терапії".

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 724882
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю91; Ф-91

 20. Энкельманн Николаус Б. Власть мотивации. Харизма, личность, успех: Пер. с нем. - М.: ЗАО "Интерэксперт", 2005.- 272 с.

  Автор, известный в Германии специалист по вопросам мотивации, обобщил свой опыт преподавательской деятельности, которую он осуществлял на протяжении 35 лет. Он рассказывает, как можно овладеть умением мотивировать себя и других людей, как максимально раскрыть свои способности как применить такой инструмент мотивации, как красноречие, как завоевать доверии окружающих благодаря притягательной силе своей личности и как с помощью мотивации способствовать успехам подчиненных. Для деловых людей и широкого круга читателей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 670041
  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95; Э-66

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38