Мовознавство: теорія та методологія. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Мовознавство або лінгвістика (від лат. lingua – мова) – це наукова дисципліна, що займається дослідженням природи мови, її структури, функціонування та розвитку. Предметом мовознавства є мова у всіх формах її прояву

Кожна мова є надбанням певного народу. У ній зафіксовано історичний досвід попередніх поколінь, неповторний менталітет етносу, його духовні надбання. Мова – важливий державотворчий чинник, засіб консолідації народу.

Залежно від мети і проблем виділяють конкретне й загальне мовознавство.

Конкретне мовознавство вивчає конкретну мову, групу споріднених мов або сім’ю мов; подає фактичний матеріал для теоретичних узагальнень.

Загальне мовознавство вивчає мову як загальнолюдське явище, її структуру й закономірності функціонування і є теоретичною, методологічною базою для конкретного мовознавства.

Загальне мовознавство створює лінгвістичну теорію, тому його часто називають теоретичним. Теоретичне мовознавство включає лінгвістич­ні проблеми, що стосуються найсуттєвіших ознак мови як суспільного явища в її відношенні до інших явищ дійсності.

Методологія  у мовознавстві  визначає загальну орієнтацію і характер лінгвістичного дослідження і значною мірою зумовлює його наукові результати. У мовознавстві, як і в інших галузях науки, методологія виконує чотири головні функції: визначення і побудова предмета дослідження з формулюванням загального розуміння його суті й відмежування його від предметів суміжних наук; визначення мети кожного окремого дослідження у співвіднесенні з метою вивчення предмета у цілому; розроблення методів і прийомів дослідження мови і настанов щодо їх практичного застосування; оцінка ступеня відповідності результатів дослідження поставленим перед ним цілям.

1. Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство [Текст] : (зб. наук. пр. до 90-річчя з дня народж.) / [редкол.: О. Б. Ткаченко (голова), С. С. Єрмоленко, Г. В. Зимовець]. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - 278 с.

У збірнику висвітлено актуальні проблеми провідних напрямків мовознавства (індоєвропеїстики, славістики, загальної теорії мови, семіотики, методології лінгвістичних досліджень), пов’язаних із науковою діяльністю академіка О. С. Мельничука, проаналізовано основні аспекти його лінгвістичної спадщини та показано її значення для розвитку сучасних гуманітарних досліджень. Для мовознавців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 757673

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я А-38

2. Античные теории языка и стиля [Текст] : антология текстов / ред. О. М. Фрейденберг [и др.]. - СПб. : Алетейя, 1996. - 368 с.

Античные теории языка и стиля` - антология переводов с древнегреческого и латинского языков, в систематизированном виде представляющая высказывания античных авторов. Редактором грамматического раздела является И.М.Троцкий, стилистического - С.В.Меликова-Толстая. Общая редакция О.М.Фрейденберг. Сборник имеет целью ознакомление читателя, интересующегося лингвистическими и культорологическими проблемами, с историческим развитием и мировоззренческими основами античного языкознания и античной риторики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 568806

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я А-72

3. Бацевич Флорій Сергійович.

Нариси з комунікативної лінгвістики [Текст] / Ф. С. Бацевич ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. - 278 с.

Визначено місце комунікативної лінгвістики в струк­турі сучасної науки про мову з урахуванням новітніх тен­денцій розвитку мовознавства та когнітивістики. Розгля­нуто найважливіші категорії міжособистісного спілкування: дискурс, мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт. З’ясовано роль контекстних складових комунікації: регістру, тональ­ності й атмосфери спілкування. Окреслено типи аномалій, спричинені порушеннями як мовних, так і контекстних складових комунікації.

Для мовознавців, учителів рідної та іноземної мов

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 649867

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш100 Б-31

4. Бевзенко Степан Пилипович.

Вступ до мовознавства: Короткий нарис [Текст] : навч. посібник для студ. філол. спец. вищих навч. закл. / С. П. Бевзенко. - К. : Вища школа, 2006. - 143 с

 Висвітлено зв’язок мовознавства з іншими науками, прийоми лінгвістичних досліджень. Розкрито природу та суспільні функції мови, взаємозалежність мови і мислення, походження, історич­ний розвиток мов. Розглянуто будову мови, її системний харак­тер, основні структурні рівні мови.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчаль­них закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 682059

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш10я7 Б-36

5. Бережняк Валентина Миколаївна.

Загальне мовознавство [Текст] : хрестоматія / Бережняк В. М. ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 361 с.

 У хрестоматії із загального мовознавства вміщено наукові стапипі авторитетних та молодих учених, фрагменти монографій, що містять ключові положення загального мовознавства.

Навчальний посібник призначено для студентів, які вивчають курс загального мовознавства, науковців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 740733

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш10я7 Б-48

6. Білецький Андрій Олександрович.

Про мову і мовознавство [Текст] : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / А. О. Білецький. - К. : АртЕк, 1997. - 224 с

У пропонованому посібнику в доступній для широкого читача, жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем загального мовознавства: мова як знакова система і її відмінність від інших знакових систем, походження людської мови, її будова й особливості функціонування, взаємозв’язок мови й мислення, мови і суспільства, мови і культури, класифікація мов, систем письма тощо. Виклад теоретичного матеріалу супроводжено багатим і різноманітним ілюстративним матеріалом з багатьох індоєвропейських мов, а також східних мов, фактами з історії культури та необхідними для кращого розуміння матеріалу відомостями з інших наук. Чільне місце в ілюстраціях та обговоренні посідає українська мова, адже вперше працю такого роду адресовано безпосередньо українському читачеві.
Книжка, без сумніву, зацікавить студентів гуманітарних факультетів університетів та педінститутів, фахівців філологів, викладачів, а також усіх, хто серйозно цікавиться мовними проблемами

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 578525

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш10я7 Б-61

7. Білецький Андрій Олександрович

Вибрані праці [Текст] / А. О. Білецький ; [упоряд.: Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, А. О. Савенко ; редкол.: П. Ю. Гриценко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - К. : Вид дім Дмитра Бураго, 2012. - 791, [17] с.

Книга містить вибрані праці видатного українського вченого - доктора філоло­гічних наук професора Андрія Олександровича Білецького (1911-1995) з лінгвосе- міотики, загального, порівняльно-історичного мовознавства, етимології, епіграфі­ки, діалектології та ономастики, класичної філології та неоелліністики, створені за майже півстоліття його наукової діяльності. До зібрання ввійшли також переклади А.О.Білецького з давньо- і новогрецької мови, передмови до українських перекла­дів грецької літератури, рецензії, огляди, спогади про А.О.Білецького його колег і учнів.

Для науковців, викладачів, студентів, учителів і всіх, хто цікавиться проблема­ми філології та історії культури народів світу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53039

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Б-61

8. Бодуэн де Куртенэ, И. А.

Избранные труды по общему  языкознанию.  / И. А. Бодуэн де Куртенэ. —В 2-х томах. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. — 391 с.
Том 1:

Настоящее издание «Избранных трудов по общему языкознанию» выдающегося польско-русского лингвиста, члена-корреспондента Академии наук Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (1845—1929), подготовленное к печати Институтом языкознания и Институтом русского языка АН СССР, состоит из двух томов и включает в общей сложности 52 работы.
В последние годы интерес к научному наследию Бодуэна как у нас, так и за рубежом значительно возрос. Выпущен сборник статей о Бодуэне, включающий также библиографию его работ. В различных журналах и сборниках появился ряд статей, в которых рассматриваются отдельные стороны научной деятельности Бодуэна в свете лингвистической науки сегодняшнего дня: Бодуэн как русист, как украиновед, как полонист; как фонетист, как диалектолог, как этимолог и т.д.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В311710/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Б-75I

9. Бодуэн де Куртенэ, И. А.

Избранные труды по общему  языкознанию.  / И. А. Бодуэн де Куртенэ. —В 2-х томах. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. — 391 с.
Том 2:

В настоящем томе собраны общелингвистические работы И. А. Бодуэна де Куртенэ, вышедшие в свет в 1901—1930 гг. В том включена также статья «Знаки препинания», печатаемая впервые по рукописи.

В приложении к тóму, кроме библиографического комментария, даются предметный указатель, именной указатель, алфавитный указатель основных работ И. А. Бодуэна де Куртенэ, список основных работ о нем и список рукописных материалов И. А. Бодуэна де Куртенэ с указанием места их хранения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В311710/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Б-75II

10. Булаховський Леонід Арсенійович

«Вибрані праці» (у 5 т.; 1975–1983).

Т. 1: Загальне мовознавство. К.: Наукова думка, 1975. - 495 с.

Леонід Арсенійович Булаховський) – видатний український мовознавець, академік АН УРСР (з 1939), член-кореспондент АН СРСР (з 1946), заслужений діяч науки УРСР (1941). Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету (1910). Викладав у гімназіях. Був професором Пермського (1917–1921), Харківського (1921–1942) та Київського (1944–1960) університетів. Керівник секції слов’янських мов (1930–1935), потім – старший науковий співробітник Харківської філії Інституту мовознавства АН УРСР. Директор Інституту мовознавства АН УРСР (1944–1961). Голова Українського комітету славістів (1957–1961 рр.).

Автор понад 400 наукових публікацій, з них понад 30 книг, брошур, підручників, посібників для середньої та вищої школи. Дослідження стосуються широкого кола проблем теоретичного мовознавства, славістики, україністики, русистики, зокрема походження й розвитку літературних мов, походження української мови, порівняльно-історичної акцентології та лексикології слов’янських мов, семасіології, фонетики, морфології, синтаксису, стилістики й історії мовознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В326397/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Б-90I

11. Булаховський Леонід Арсенійович

«Вибрані праці» (у 5 т.; 1975–1983).

Т.2: Українська мова. - К.: Наукова думка, 1977. - 631 с.

Леонід Арсенійович Булаховський) – видатний український мовознавець, академік АН УРСР (з 1939), член-кореспондент АН СРСР (з 1946), заслужений діяч науки УРСР (1941). Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету (1910). Викладав у гімназіях. Був професором Пермського (1917–1921), Харківського (1921–1942) та Київського (1944–1960) університетів. Керівник секції слов’янських мов (1930–1935), потім – старший науковий співробітник Харківської філії Інституту мовознавства АН УРСР. Директор Інституту мовознавства АН УРСР (1944–1961). Голова Українського комітету славістів (1957–1961 рр.).

Автор понад 400 наукових публікацій, з них понад 30 книг, брошур, підручників, посібників для середньої та вищої школи. Дослідження стосуються широкого кола проблем теоретичного мовознавства, славістики, україністики, русистики, зокрема походження й розвитку літературних мов, походження української мови, порівняльно-історичної акцентології та лексикології слов’янських мов, семасіології, фонетики, морфології, синтаксису, стилістики й історії мовознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В326397/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Б-90 II

12. Булаховський Леонід Арсенійович

«Вибрані праці» (у 5 т.; 1975–1983).

Т.3. Славістика. Російська мова. - К.: Наукова думка, 1978. - 587 с.

Леонід Арсенійович Булаховський) – видатний український мовознавець, академік АН УРСР (з 1939), член-кореспондент АН СРСР (з 1946), заслужений діяч науки УРСР (1941). Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету (1910). Викладав у гімназіях. Був професором Пермського (1917–1921), Харківського (1921–1942) та Київського (1944–1960) університетів. Керівник секції слов’янських мов (1930–1935), потім – старший науковий співробітник Харківської філії Інституту мовознавства АН УРСР. Директор Інституту мовознавства АН УРСР (1944–1961). Голова Українського комітету славістів (1957–1961 рр.).

Автор понад 400 наукових публікацій, з них понад 30 книг, брошур, підручників, посібників для середньої та вищої школи. Дослідження стосуються широкого кола проблем теоретичного мовознавства, славістики, україністики, русистики, зокрема походження й розвитку літературних мов, походження української мови, порівняльно-історичної акцентології та лексикології слов’янських мов, семасіології, фонетики, морфології, синтаксису, стилістики й історії мовознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В326397/3

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Б-90 III

13. Булаховський Леонід Арсенійович

«Вибрані праці» (у 5 т.; 1975–1983).

Т.4.: Слов'янська акцентологія. - К.: Наукова думка, 1980. - 575 с.

Леонід Арсенійович Булаховський) – видатний український мовознавець, академік АН УРСР (з 1939), член-кореспондент АН СРСР (з 1946), заслужений діяч науки УРСР (1941). Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету (1910). Викладав у гімназіях. Був професором Пермського (1917–1921), Харківського (1921–1942) та Київського (1944–1960) університетів. Керівник секції слов’янських мов (1930–1935), потім – старший науковий співробітник Харківської філії Інституту мовознавства АН УРСР. Директор Інституту мовознавства АН УРСР (1944–1961). Голова Українського комітету славістів (1957–1961 рр.).

Автор понад 400 наукових публікацій, з них понад 30 книг, брошур, підручників, посібників для середньої та вищої школи. Дослідження стосуються широкого кола проблем теоретичного мовознавства, славістики, україністики, русистики, зокрема походження й розвитку літературних мов, походження української мови, порівняльно-історичної акцентології та лексикології слов’янських мов, семасіології, фонетики, морфології, синтаксису, стилістики й історії мовознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В326397/4

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Б-90 IV

14. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю.

Лингвистические основы учения о терминах / М.: Высшая школа, 1987. — 105 с.

В пособии в сжатой форме излагаются лингвистические основы учения о терминах.
Цель его - ознакомить студентов с предметом и задачами терминоведения, местом его в системе лингвистических и нелингвистических наук, состоянием современной терминологии филологических наук.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 469158

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Г-61

15. Гумбольдт В.

Язык и философия культуры / М.: Прогресс, 1985. - 452 с. (Автор: Вильгельм фон Гумбольдт)

Настоящим сборником немецкого ученого-гуманиста Вильгельма фон Гумбольдта мы продолжаем публикацию трудов из классического наследия выдающегося филолога и философа конца XVIII - начала XIX века. Сборник многообразен по тематике: в него включены работы по философии истории, труды по эстетике, антропологии, статьи и фрагменты из монографий по лингвистике

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 443685

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Г-94

16. Европейские лингвисты XX века [Текст] : сб. обзоров / отв. ред. Ф. М. Березин ; РАН, Институт научной информации по общественным наукам. - М. : ИНИОН РАН, 2001. - 167 с.

В аналитических материалах сборника анализируются лингвистические концепции крупнейших европейских лингвистов XX в., оказавших значи­тельное влияние на развитие мировой лингвистики, таких как А.Мартине, Е.Курилович, Ш.Балли, В.Матезиус, К.Бюлер, Л-Шпитцер, Дж. Фёрс, X. Педерсон и др.

Преимущественное внимание при анализе лингвистических взглядов ученых обращается на малоизвестные стороны их учений, включение в научный оборот недоступных широкому кругу российских языковедов работ этих авторов, в большинстве нсперсведенных на русский язык.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 611902

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Е-24

17. Журавлев В.К.

Язык-Языкознанение-Языковеды. – М.:Наука, 1991.-208 с.

Книга представляет собой рассказ языковеда о своей профессии, истории, проблемах и задачах языкознания, о выдающихся лингвистах, о роли языка и языкознания в развитии общества, развитии цивилизации.

Книга написана в форме живых бесед языковеда с представителями других наук. Это - ответы языковеда на вопросы, диспуты на самые разнообразные темы - от первобытного человека до эпохи НТР.

Для всех, кто интересуется языкознанием.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 543874

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Ж-91

18. Звегинцев В.А.

История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. В 2-х частях. М.: Просвещение, 1964 М.: (Ч. 1):

Настоящее учебное пособие представляет собой переиздание основных работ крупнейших языковедов. Книга позволит ознакомиться с историей языкознания за последние два века, с концепциями авторов работ. Подбор текстов ориентируется преимущественно на два основных для науки о языке момента: на проблему предмета (природа и сущность языка) и на проблему научного метода лингвистического исследования.

В первую часть включён краткий очерк истории языкознания до XIX века, информация по истории становления сравнительно-исторического языкознания, а также извлечения из работ величайших исследователей XIX - начала XX века. Выдержки из работ представлены в разделах, отражающих основные направления филологической мысли того времени (младограмматическая школа, психологическое направление и так далее).

Шифр зберігання книги у НБУВ: В313526/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я З-43I

19. Звегинцев В.А.

История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. В 2-х частях. М.:

Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР , 1965 (Ч. 2):

Часть II посвящена в основном современному периоду, который характеризуется активными и разнонаправленными поисками новых методов лингвистического исследования. Подбор текстов ориентируется преимущественно на два основных для науки о языке момента: на проблему предмета (природа и сущность языка) и на проблему научного метода лингвистического исследования.

Вторая часть составлена по тем же принципам, что и первая, и ориентируется только на две (и, несомненно, важнейшие) проблемы: проблему предмета науки о языке (природа и сущность языка) и проблему метода научного исследования. Выход за эти пределы привел бы к нарушению единства книги и значительному увеличению её объема.

Пособие может быть полезно специалистам в области лингвистики, студентам и просто интересующимся историей языкознания.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В313526/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я З-43II

20. Иванова Людмила Петровна.

Методы лингвистических исследований [Текст] : учеб. пособие для студ. филол. фак. пед. ин-тов и ун-тов / Л. П. Иванова ; Украинский гос. педагогический ун-т им. М.П.Драгоманова. - К. : ІСДО, 1995. - 88 с

В пособии рассмотрены теоретические основы методов лингвис­тических исследований, я также проанализированы в конкретном при менении наиболее распространенные из них: описательный, сравни­тельный, сопоставительный, функциональный, а также математические методы и приемы анализа языке.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 568208

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я И-20

21. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України - 75. 1930-2005 [Текст] : матеріали до історії / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; відп. ред. В. Г. Скляренко. - К. : Довіра, 2005. - 566 с.

Понад сім десятиліть творчих пошуків, наукових злетів і досягнень - це історія Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

У життєписі однієї з найстаріших наукових установ України відбилися віхи складного шляху, здобутки і відкриття, а головне - долі тих людей, для яких ук­раїнська наука є сенсом життя, найблагороднішою твор­чою працею.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 41191

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я І-71

22. Карпенко Юрій Олександрович.

Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / Ю. О. Карпенко. - К. : Видавничий центр "Академія", 2006. - 336 с.

У підручнику розкрито теоретичні засади мовознавства, сут­ність його основних напрямів, розглянуто природу, функції, будо­ву і розвиток мови, подано класифікації мов. Особливу увагу при­ділено характеристиці фонетики, фонології, графіки, орфографії, лексикології, граматики як розділів мовознавства.

Уміщені в кінці тем запитання і завдання, а також короткий словник лінгвістичних термінів сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.

Підручник адресовано студентам вищих навчальних закладів, учителям.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672678

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 10я7 1)К-26

23. Карцевский Сергей Иосифович

Из лингвистического наследия [Текст] / С. И. Карцевский. - М. : Языки славянской культуры, 2004 . - (Studia philologica).

Т. 2 / сост., пер., вступ. ст. и коммент. И. И. Фужерон [и др.]. - [Б. м.] : [б.и.], 2004. - 296 с.

Настоящая книга задумана как второй том выпущенной в 2000 году этим же издательством книги "С.И.Карцевский. Из лингвистического наследия". Цель данного издания - предоставить широкой лингвистической аудитории некоторые работы Карцевского, написанные более пятидесяти лет назад и никогда не издававшиеся на русском языке.
В основе этого тома лежит книга Карцевского "Система русского глагола", переведенная на русский язык. Решение вывести из забвения центральную работу ученого привело к мысли об издании в переводе и некоторых других работ Карцевского, опубликованных в разные годы и разбросанных по разным сборникам. Книга позволяет проследить одну из особенностей манеры Карцевского-исследователя, а именно, неоднократное возвращение к однажды затронутой теме и углубление ее анализа.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В348343/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я К-27II

24. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса [Текст] : пер.с фр. и португ. / сост., общ.ред., вступ.ст. и коммент. П. Серио ; авт. предисл. Ю. С. Степанов. - М. : Прогресс, 1999. - 416 с.

Книга представляет собой сборник статей ведущих представителей современной французской лингвистической школы, объединенных наиболее актуальной в наши дни тематикой - анализом дискурса. Сборник охватывает все основные аспекты этой тематики - от собственно лингвистического анализа до направлений, близких к психоанализу. Составитель сборника - профессор Лозаннского университета П. Серио, автор большого количества научных работ и, в частности, широко известной книги "Анализ советского политического дискурса" (на французском языке).
Книга рекомендуется лингвистам всех специальностей, психологам, социологам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВа 1046

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я К-32

25. Кириченко Григорій Сидорович

Нариси загального мовознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / Г. С. Кириченко [и др.]. - К. : Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського, Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, 2008 . - ISBN 978-966-313-378-2.

Ч. 1 : Мова, її будова та функції в суспільстві. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 168 с.

 Навчальний посібник складається з двох частин. У першій частині мова розглядається як предмет наукового дослідження. Визначається природа мови, її сутність, зв'язок з мисленням і суспільством, системно-структурна організація мови, лінгвістичні методи і прийоми її дослідження.
Посібник рекомендується для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти, а також широкого кола читачів, які цікавляться лінгвістикою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350563/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я К-27I

26. Кобилянський Б.В.

Короткий огляд історії мовознавства: державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа»/Київ.:-1964.-153 с.

У «Короткому огляді історії мовознавства» стисло розш відається про розвиток граматичних і загальномовознавчи вчень, починаючи від староіндійської та старогрецької наук і про мову, через середньовіччя і епоху Відродження до порів няльно-історичного мовознавства в його виникненні й мето дологічному вдосконаленні протягом кількох генерацій і г- наших днів.

Відповідна увага приділена сучасним лінгвістичним шко лам структуралізму, а також прикладному мовознавству т математичним методам у лінгвістиці.

З метою зіставлення, поряд з характеристикою західне європейських лінгвістичних напрямів, в «Огляді» виділено необхідні довідкові статті про східнослов’янські мовознав’ і школи та вчених, що їх очолювали.

«Огляд» розрахований на студентів філологічних факуль тетів, викладачів мовознавства та осіб, які цікавляться пі таннями історії мовознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВО 904410

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я К-55

27. Кондильяк Этьенн Бонно де.

О языке и методе [Текст] / Э. Б. Кондильяк ; пер. с фр. И. С. Шерн-Борисова ; общ. ред. В. М. Богуславский ; коммент. В. М. Богуславский, Е. Л. Пастернак ; вступ. ст. Е. Л. Пастернак. - Изд. 2-е. - М. : URSS. КомКнига, 2006. - 175 с.

Настоящая книга представляет собой филологический раздел "Опыта о происхождении человеческих знаний" одного из наиболее выдающихся философов французского просвещения Э.Б. де Кондильяка. Главными научными вопросами для автора были теория знаков, происхождение и развитие языка, соотношение устного и письменного языков. Научные идеи Кондильяка оказали влияние на формирование многих современных лингвистических учений.
Книга будет интересна лингвистам, философам, историкам, культурологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся становлением науки о языке.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 702949

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я 1)К-64

28. Корольов Ігор Русланович.

Основи лінгвістичних знань [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Р. Корольов, Ю. О. Письменна, З. В. Рожченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 287 с

Подаються основні термінопоняття і теорії, що остаточно усталилися в мовознавчій науці та становлять зміст нормативної дисципліни "Вступ до мовознавства".

Посібник є оригінальним доповненням до "Вступу до мовознавства", (2007-2010), у якому, крім конспективно викладеного теоретичного мате­ріалу, містяться розгорнуті цитати з першоджерел, вправи і завдання, зра­зки модульних контрольних робіт.

Призначений для забезпечення семінарсько-практичних занять зі сту- дентами-бакалаврами різних спеціальностей у межах курсу "Вступ до мо­вознавства".

Для філологів-лінгвістів, учителів, тих, хто цікавиться сутністю, будовою, функціями і розвитком природної людської мови.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 780020

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 10я7 К-68

29. Кочерган Михайло Петрович.

Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / М. П. Кочерган. - 2. вид. - К. : ВЦ "Академія", 2006. - 368 с. - (Серія "Альма-матер").

У підручнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови тощо. Подано необхідну довідкову інформацію: перелік основної та допоміжної літератури, предметний покажчик, а також запитання і завдання для самоперевірки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 677920

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 10я7 1)К-75

30. Кочерган Михайло Петрович.

Основи зіставного мовознавства [Текст] : підручник / М. П. Кочерган. - К. : Видавничий центр "Академія", 2006. - 424 с. - (Серія "Альма-матер").

Це перший в Україні підручник, у якому на рівні сучасних досягнень лінгвістики зінтерпретовано основні поняття контрастивного мовознавства, розкрито методику контрастивних досліджень і висвітлено найважливіші спільні й відмінні ознаки мов світу на всіх рівнях їхньої структури.

Викладені теоретичні положення проілюстровано прикладами з різноструктурних мов світу. Подано запитання, завдання, термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 675796

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 10я7 1)К-75

31. Кочерган Михайло Петрович.

Загальне мовознавство [Текст] : підруч. для студ. філол. спец. ВНЗ / М. П. Кочерган. - 2.вид., випр. і доп. - К. : Видавничий центр "Академія", 2006. - 463 с. - (Серія "Альма-матер").

У підручнику розглянуто сутність, предмет, завдання, міс­це загального мовознавства у системі наук про мову, основні ас­пекти теорії мови: знакову природу, структуру мови, взає­мозв'язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Широко розкрито суспільну природу, суспільні функції мови, соціальну зумовленість мовних явищ, національ­но-етнічні особливості буття мови, а також методи і прийоми її наукового дослідження. Характерною особливістю другого ви­дання підручника є висвітлення розвитку лінгвістичної думки від початків до XXI ст., утвердження мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, тих, що визначають обличчя сучас­ної мовознавчої науки.

Допоміжний апарат підручника охоплює іменний, пред­метний покажчики, покажчик мов, короткий словник лінгвіс­тичних термінів.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 673362

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 10я7 1)К-75

32. Куликова Ирина Степановна.

Введение в металингвистику [Текст] : системный, лексикографический и коммуникативно-прагматический аспекты лингвистической терминологии / И. С. Куликова, Д. В. Салмина. - СПб. : САГА, 2002. - 351 с

В книге дается описание лингвистической терминологии в системном и коммуникативно-прагматическом аспектах. Впервые объектом исследования стали лингвистические термины, изучающиеся в курсе "Основы науки о языке" ("Введение в языкознание").
В качестве Приложения книга включает новый вид словаря - Обучающий словарь лингвистических терминов, в словник которого входит более 600 единиц.
Книга адресована студентам и преподавателям филологических факультетов университетов, педагогических колледжей, а также учащимся старших классов гуманитарных гимназий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 645202

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 10я7 К-90

33. Левицкий Юрий Анатольевич.

История лингвистических учений [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Левицкий, Н. В. Боронникова. - М. : Высшая школа, 2005. - 302 с.

Учебное пособие вводит в курс развития лингвистических идей, раскрывает противоречия концепций и эволюции методов. Труды лингвистов прошлого выстраиваются в определенной последовательности и представляются в их взаимной зависимости. Учитывается не только объективное содержание научных трудов, но и их общественный резонанс.
Для студентов и аспирантов филологических факультетов университетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680018

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я 1)Л-37

34. Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи [Текст] : [зб. наук. праць] / НАН України, Центр наук. дослідж. і викладання інозем. мов ; [редкол.: Бєлова А. Д. (голов. ред.) та ін.]. - К. : Логос, 2010. - 252 с.

Збірник наукових праць містить результати досліджень в різних сферах лінгвістики - експериментальній фонетиці, когнітивній лінгвістиці, дискурсивному аналізі, комунікації у сучасній науці, міжкультурній комунікації, вивченні проблем ідіолекту та мовної номінації, використанні мов у сучасному програмному забеспеченні, ідіоматиці. матеріалом дослідження стали сучасні мовні дані. результути діахронічних досліджень, що висвітлюються у збірнику, враховують принципи когнітивної лінгвістики. видання розраховане на наукових співробітниківв, викладачів і студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 743742

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Л-59

35. Лингвистика XXI века : сб. науч. Ст.. : к 65-летнему юбилею проф. В. А. Масловой/ серед. В.В. Колесов, М.В. Пимонова, В.И. Терку лов. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 944 с.

Сборник научных статей (третий выпуск из серии «Концептуальный и лингвальный миры») посвящен рассмотрению таких вопросов, актуальных для современной лингвистики, как теоретические основы теории ментальности и концептуальных исследований, языковой вербализации концептов, концептуальной, научной, авторской картин мира, соотношения концепта и языкового сознания, прикладных аспектов концептологии, исследования жанра и дискурса, гендера и языковой личности и др.

Сборник предназначен для лингвистов, литературоведов, культурологов, психологов и широкого круга читателей, интересующихся проблемами языка, психологии, культуры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 779787

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я 1)Л-59

36. Лучканин Сергій Мирославович.

Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронне дослідження) [Текст] : монографія / С. М. Лучканин. - К. : Науковий світ, 2012. - 339 с.

У монографії в зіставно-діахронному плані висвітлено проблеми становлення і розвитку загальномовознавчих ідей і теорій (природа і сутність мови; мова і суспільство; мова як особлива знакова система; структура мовної системи; мова як історична категорія) в історії української та румунської лінгвістики (на фоні європейської лінгвістичної традиції) від їхнього зародження до наукових парадигм ХІХ-початку XXI ст. - порівняльно-історичної (компаративної), структуралістичної, антропоцентричної. Розвиток загальномовознавчих теорій в українській та румунській лінгвістиці ХІХ-початку XXI ст. також невіддільно пов’язаний із суспільно-політичними умовами - об’єднанням Дунайських князівств (1859), проблемою дако-романського континуітету в Трансільванії, ідеологізацією лінгвістики в СРСР та в Румунії у 1947-1989 рр.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів та істориків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 759795

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Л-87

37. Матезиус Вилем.

Избранные труды по языкознанию [Текст] : пер. с чеш. и англ. / В. Матезиус ; закл. ст. Д. В. Сичинава. - М. : Едиториал УРСС, 2003. - 229 с.

В.Матезиус - чешский лингвист, один из инициаторов создания в 1926 г. Пражского лингвистического кружка, в лоне которого развивались идеи функциональной лингвистики. Одним из первых Матезиус обратил внимание на существование функциональных вариантов в литературном языке и назвал их функциональными стилями. Постоянно подчеркивая, что функция и форма в языке не отделимы друг от друга, Матезиус предлагает идти от функции к формальным средствам, с помощью которых эта функция выявляется. Такой метод позволяет увидеть огромное богатство и многообразие существующих в языках средств выражения и создает основу для особого типа сопоставления языков, который Матезиус называет "характерологическим" (от греч. charakter - "особенность"), потому что он демонстрирует своеобразие сравниваемых языков, их непохожесть друг на друга.

Книга предназначена специалистам по общему и справнительному языкознанию, студентам-филологам, а также всем, кто интересуется наукой о языке и ее историей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 646222

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я М-34

38. Міжнародний конгрес україністів (4 ; 1999 ; Одеса).

Мовознавство [Текст] : доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т укр. мови НАН України, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; відп. ред. В. Німчук. - К. : Університетське видавництво "Пульсари", 2002. - 418 с.

До цього тому увійшли доповіді та повідомлення, присвячені дослідженню різних структурних рівнів сучасної української мови, питанням її походження, історії українського мовознавства, акту­альним проблемам соціолінгвістики й перекладознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 36771

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4 М-58

39. На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут [Текст] : [зб. ст.] / [В. М. Абашина та ін. ; упоряд. О. С. Іщенко ; редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін.] ; Нац. акад. наук. України, Ін-т укр. мови. - К. : КММ, 2011. - 277, [3] с.

Цією книгою вчені України, Білорусі, Польщі, Росії вшановують пам’ять відомого українського мовознавця – фонетиста, славіста, термінолога, лексикографа, перекладача – Алли Йосипівни Багмут (1929–2008). У статтях висвітлено проблеми української, інших слов’янських і германських мов, зокрема аспекти теоретичної та експериментальної фонетики, лексикографії, лексикології, термінології, соціо лінгвістики, історії мови тощо.
Подано спогади про життя і наукову творчість та бібліографію праць А.Й. Багмут.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 525550

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Н-12

40. Потебня Александр Афанасьевич.

Собрание трудов [Текст] ; Мысль и язык / А. А. Потебня ; подгот. Ю. С. Рассказов, О. А. Сычев ; . - М. : Лабиринт, 1999. - 300 с.

В состав тома, открывающего полное собрание трудов отечественного филолога и философа А.А. Потебни, входит ключевая для всего творчества учёного работа "Мысль и язык", а также тематически примыкающая к ней статья "Психология поэтического и прозаического мышления". Замыкает том "Автобиографическое письмо" учёного, комментарии, именной указатель. Глубина подхода автора и живость изложения делают книгу нужной не только специалистам-филологам, но и ученым самых различных направлений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 593538

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я П-64

41. О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури [Текст] : зб. наук. праць / Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України ; відп. ред. В. Ю. Франчук. - К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. - 368 с

У збірнику висвітлено актуальні проблеми філософії, мовознавства, літера­турознавства на основі наукових положень О. О. Потебні, показано вплив його вчення на розвиток гуманітарних наук у слов’янському світі. У широкому філоло­гічному та культурологічному контексті розглянуто семантичну, поетичну, націо­нально-культурну концепції вченого.

Для філологів і філософів, усіх зацікавлених читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 662803

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я П-64

42. Радченко Олег Анатольевич. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства [Текст] : [монография] / О. А. Радченко. - Изд. 3-е, стер. - М. : URSS. КомКнига, 2006. - 310 с.

Пpедлагаемая моногpафия представляет собой опыт аналитического описания неогумбольдтианского языковедения - одного из наиболее значительных напpавлений в совpеменном немецком и евpопейском языкознании. В pаботе дается характеристика основных положений неогумбольдтианской философии, социологии и психологии языка, получивших наиболее глубокое pазвитие в тpудах Й.Л.Вайсгеpбеpа и его учеников. Книга впеpвые в отечественном языкознании всестоpонне освещает это лингвистическое течение, во многом опpеделившее pазвитие лингвистики втоpой половины нашего столетия.
Моногpафия pассчитана на специалистов по общему языкознанию, филологии и философии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693294

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я 1)Р-15

43. Семотюк Орест Любомирович.

Сучасні технології лінгвістичних досліджень [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Семотюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 149 с

Визначено поняття методики і методології наукової діяльності, описано загальнонаукові та лінгвістичні методи, проаналізовано розвиток та науковий доробок основних лінгвістичних шкіл. У навчальному посібнику простежено також відмінності між українським та зарубіжним підходами до прикладної лінгвістики, подано історію розвитку та основні визначення контент-аналізу, обгрунтовано процедуру його проведення та сфери застосування, визначено особливості сучасних технологій опрацювання текстів та показано можливості їхнього застосування.

Для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, посібник може бути корисний для студентів інших спеціальностей, які зацікавлені проблемами сучасної лінгвістики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 747011

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я С-30

44. Сосюр Фердінан де.

Курс загальної лінгвістики [Текст] / Ф. д. Сосюр. - К. : Основи, 1998. - 324 с.

Курс загальної лінгвістики” відомого швей­ царського мовознавця Фердінана де Сосюра являє собою інтерпретацію його лекцій, прочи­ таних у Женевському університеті і відтворе­ них Ш. Балі та А. Сешее за конспектами сту­ дентів.

Книга зацікавить студентів філологічних фа­ культетів, викладачів, широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 584023

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я С-66

45. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию

Переводы с французского языка под ред. А. А. Холодовича. — Москва: "Прогресс" 1977. — 695 с.

 Фердинанд де Соссюр (1857 - 1913) - выдающийся швейцарский лингвист, один из основоположников и теоретиков современного языкознания. на русском языке из его трудов был издан 40 назад лишь "Курс общей лингвистики", давно ставший библиографической редкостью. в предлагаемом читателю томе впервые на русском языке издаются важнейшие лингвистические работы Ф. де Соссюра, в том числе знаменитый "Мемуар". Текст перевода "курса общей лингвистики" сделанный в свое время А. М. Сухотиным, полностью переработан редактором настоящего издания А. А. Холодовичем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 299771

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я С-66

46. Степанова Лариса Георгиевна.

Итальянская лингвистическая мысль XIV- XVI веков. (От Данте до позднего Возрождения) [Текст] / Л. Г. Степанова ; РАН, Институт лингвистических исследований. - СПб. : Изд-во РХГИ, 2000. - 504 с.:

Монография посвящена истории лингвистической мысли в Италии периода перехода от средневековья к новому времени, когда страна была культурным лидером Европы. Детальное исследование этого интереснейшего периода развития науки о языке вводит в научный обиход целый ряд имен и трудов, никогда не упоминавшихся по-русски или же освещенных скупо и поверхностно. История лингвистики в единстве собственно лингвистической теории, философии языка и филологии рассматривается в контексте философских и теологических концепций своего времени и предшествующей эпохи (средневековые истоки лингвистических идей Данте и т. д.).

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 602835

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я С-79

47. Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. — М., 1989.

В книге рассматриваются проблемы общей теории языка в связи с процессами моделирования; вопросы версификации методов и результатов реконструкции праязыковых состояний. История разработки теории и методики диахронической лингвистики в отечественном языкознании показана на примере анализа научного наследия Я. Эндзелина.

Для специалистов по общему языкознанию.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 499341

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Т-33

48. Трубецкой Н. С.

Избранные труды по филологии: Переводы/ Сост. В. А. Виноградова и В. П. Нерознака; Под общ. ред. Т. В. Гамкрелидзе и др.; Послесл. Т. В. Гамкрелидзе и др.— М.: Прогресс, 1987. — 560 с. (Языковеды мира).

Сборник избранных трудов крупнейшего лингвиста XX века, активного участника Пражского лингвистического кружка и основателя ряда новых отраслей современной лингвистической науки (фонологии, морфонологии, исторической типологии) содержит важнейшие работы ученого в области об­щего, индоевропейского, славянского и кавказского языкознания, а также некоторые его труды, связанные со смежными областями знаний: поэтикой, фольклором и музыковедением.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 470895

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Т-77

49. Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства [Текст] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Шевченко Л. І. - К. : Київ. ун-т, 2013. - 327, [16] с.

У пропонованому виданні зроблено аналіз фахової діяльності однієї з випускових кафедр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – кафедри історії та стилістики української мови. Подано інформацію про публікації членів кафедри, захисти дисертацій, зміст навчальних дисциплін, окреслено історію створення кафедри, її сучасність і перспективи розвитку.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, хто цікавиться актуальними проблемами українського мовознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 772596

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 141.4 У-59

50. Усманова Альмира Рифовна.

Умберто Эко: парадоксы интерпретации [Текст] / А. Р. Усманова ; Европейский гуманитарный ун-т. - Минск : Издательство ЕГУ "ПРОПИЛЕИ", 2000. - 199 с.

Умберто Эко (род. в 1932 г.) — итальянский семиотик, философ, медиевист, писатель, профессор и заведующий кафедрой семиотики Болонского университета. В данной монографии впервые в отечественной литературе проводится исследование научного творчества Умберто Эко в контексте дискуссий о сущности семиотики, ее перспективах как на­учной дисциплины и роли в современной гуманитаристике. В центре внимания — проблемы отношений между текстом и его читателем, ин­терпретации и гиперинтерпретации, иконическими кодами и визуаль­ной коммуникацией.

Книга адресована культурологам, философам, лингвистам, эстети­кам и всем, интересующимся проблемами семиотики, теории коммуни­каций и литературоведения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 602987

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я У-75

51. Франчук Віра Юріївна.

Олександр Опанасович Потебня. Сторінки життя і наукової діяльності [Текст] / В. Ю. Франчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - 375, [16] с

Книга в доступній формі знайомить із життям і діяльністю великого українського мовознавця-мислителя Олександра Опанасовича Потебні. З неї читач дізнається про шлях О.О.Потебні в науку, про його роль у розвитку славістики. Окремі фрагменти книги присвячені опису педагогічної діяльності вченого, який підготував цілу плеяду майбутніх діячів вітчизняної освіти і культури, досліджено його активну участь у громадському житті України

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 757677

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Ф-84

52. Шевельов Юрій В..

Портрети українських мовознавців [Текст] / Ю. В. Шевельов ; Українська Вільна Академія Наук у США, Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2002. - 131 с.

Перше перевидання в Україні праць всесвітньо відомого вченого-славіста Юрія Шевельова з історії українського мовознавства.

Книга містить нариси про видатних українських мовознавців доби Розстріляного Відродження – Всеволода Ганцова і Олену Курило, оглядову статтю, що характеризує діяльність учених тієї доби, а також нарис про Костя Михальчука – засновника української діалектології.

Видання адресоване науковцям, викладачам і студентам ВУЗів, учителям, усім, кого цікавить історія рідної мови.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 636010

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Ш-37

53. Юрченко Василий Семенович.

Философия языка и философия языкознания [Текст] : лингвофилос. очерки / В. С. Юрченко. - Изд. 2-е. - М. : КомКнига, 2005. - 367 с.

Настоящая публикация - это монографическое издание серии лингвофилософских очерков В. С, Юрченко, объединенных, общей идеей осмысления основных категорий языка, языковых процессов и лингвистической методологии. Для специалистов в области общего языкознания, русского языка, лингвистической философии, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех интересующихся проблемами связи внеязыковой действительности, языка и языкового мышления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 688688

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я 1) Ю-83

54. Ющук Іван Пилипович.

Вступ до мовознавства [Текст] : навч. посібник / І. П. Ющук. - К. : Рута, 2000. - 128 с.

У підручнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження й розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 599506

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 10я7 Ю-99

55. Якобсон Роман.

Язык и бессознательное [Текст] / Р. Якобсон. - М. : Гнозис, 1996. - 248 с.

Выходящий к 100-летию со дня рождения сборник статей Якобсона (1896-1982) имеет целью представить узловые моменты мышления одного из величайших лингвистов столетия, найти единую мотивацию его разносторонних изысканий. Структура сборника по возможности отражает это намерение. Тексты, собранные в книге, последовательно представляют анализы общей проблематики бессознательного, лингвистической структурированности афатических расстройств, речи ребенка, поэтической речи, проблем семиотики, структур языка как такового и его наименьшем смысловой единицы—фонемы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 570872

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш 1а/я Я-46

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38