Книги з особової бібліотеки Варвари Миколаївни Ханенко у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 165-річчя від дня народження видатної українки)

Ханенко Варвара Миколаївна (1852–1922) – уроджена Терещенко. Дочка цукрозаводчика Миколи Артемовича Терещенка. Побравшись з нащадком українського гетьмана Богданом Ханенком, вона все життя підтримувала свого чоловіка, розділяючи його непомірну пристрасть до колекціонування творів образотворчого мистецтва. Ці два представники давніх козацьких родів більшу частину свого життя присвятили справі розвитку та збереження української культури, зокрема організації музейної справи та просвітницької діяльності, наприкінці XIX – на початку XX ст. Книжкове зібрання Богдана Івановича та Варвари Миколаївни Ханенків було визнане кращими серед приватних збірок з мистецтвознавства початку ХХ ст. Колекцію живопису і скульптури, гравюр, порцеляни і майоліки, старовинні меблі, великокняже і візантійське золото, колекцію російських ікон та українського ужиткового мистецтва, оформлений для неї особняк Ханенко заповів Києву. Після смерті Богдана Івановича (1917 р.) Варвара Миколаївна у 1918 р. виявила бажання передати всю сімейну культурну спадщину новоствореній установі – Українській академії наук. Після захоплення Києва більшовиками, відповідно до декрету Раднаркому України від 23 червня 1919 р. про приватизацію приватних збірок, колекції Ханенків надано статусу державної музейної установи. Згодом був виданий декрет про націоналізацію збірки та перетворення на II Державний музей, підпорядкований Всеукраїнському комітету охорони пам'яток мистецтва й старовини. Лише у 1921 р. Всеукраїнська академія наук вступає у володіння музеєм. Було затверджено статут Музею мистецтв імені Б. І. і В. М. Ханенків Української академії наук, створено Раду для керування роботою Музею, а Варвара Миколаївна увійшла до її складу. Очолив музей відомий вчений-мистецтвознавець, археолог та художник М. О. Макаренко. На той час Музей був єдиною доступною установою в Києві для студентів та молодих художників. 1924 року було змінено назву музею, позбавивши його імені Богдана та Варвари Ханенків за відсутність революційних вчинків і неналежність до пролетарської культури. Нова назва – Музей мистецтв при Академії наук. Всупереч волі Варвари Миколаївни та Богдана Івановича за роки Радянської влади колекція та бібліотека видатних київських меценатів не зберегла свою цілісність. У поданій електронній виставці, присвяченій 165-річчю від дня народження видатної меценатки, представлені фотокопії титульних сторінок книг з особової бібліотеки Варвари Миколаївни. Ці книги зараз зберігаються у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ. Детально з бібліографічним описом книг можна ознайомитися за посиланням http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vik/cgiirbis_64.exe?I21DBN=VIK&P21DBN=VIK&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwe : Репрезентовано також фотографії власницьких знаків, за якими можна визначити приналежність документа до бібліотеки В. М. Ханенко. Це є дуже важливим для подальшого пошуку документів з особової бібліотеки видатної українки. Список використаних джерел та літератури: 1. Киевский музей западного и восточного искусства: Фотопутеводитель. – К.: Мистецтво, 1986. – 159 с. 2. Мяскова Т. Є. Варвара Миколаївна Ханенко та доля її бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. – К.:НБУВ, 2011. – Вип. 31. – С. 300–313. 3. Мяскова Т. Е. Книги из личной библиотеки Варвары Николаевны Ханенко в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского : история и современность // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов = Berkovskye chteniya. Book culture in the context of International contacts : материалы Междунар. науч. конф., Полоцк, 24–25 мая 2017 г. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд., Нац. акад. наук Беларуси, Рос. акад. наук [и др.] ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун. – Минск ; Москва, 2017. – С. 252–254. 4. Рославець О. Богдан Іванович Ханенко – засновник Київського музею західного та східного мистецтва // До 150-річчя з дня народження Богдана Івановича Ханенка, мецената, колекціонера, фундатора музею: Матеріали наук.-практ. конф. / Київський музей західного та східного мистецтва. – К. : Кий, 1999. – С. 5–13. 5. Заявление Ханенко Варвары Николаевны в Украинскую Академию Наук о принесении в дар А. Н. памятников искусств, библиотеку, здания и условия передачи. 15 декабря 1918 г. Киев. Печат. На машинке //ІР НБУВ, ф. І, спр. № 26173, 6 арк. + 1 конв. Виставку підготувала с. н. с., к. і. н. Мяскова Т. Є.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства