Українське мистецтво та архітектура. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

У мистецтвознавчій науці досить довгий час все розмаїття стилів, напрямків та течій українського мистецтва визначалося єдиним терміном «реалізм». Ху­дожня спадщина цілком різних, навіть про­тилежних за творчою манерою, естетичними принципами та стилістичною спрямованістю митців іменувалася реалістичною, а у випад­ках, коли художник аж ніяк не укладався в це прокрустове ложе, його звинувачували у «формалістичних збоченнях». Прийняті у всьому світі визначення імпресіонізму, сти­лістичного напрямку модерн, кубізму тощо або зовсім не вживалися стосовно вітчизняно­го мистецтва, або мали негативний зміст.

У наш час українському мистецтву по­вертається право на власне місце в світово­му художньому процесі. Стає очевидним, що, крім реалізму, який, безперечно, посідає знач­не місце в українській художній творчості, на певному історичному етапі існував і пленеризм, і національний варіант імпресіонізму; що українські митці створили низку видатних взірців модерну, а представники українських авангардних напрямків початку XX ст. здобу­ли світове визнання і мали певний вплив на розвиток живопису, сценографії, скульптури в країнах Європи та Америки.

Усвідомлення того факту, що українське мистецтво, так само як і мистецтво інших на­родів, було і є невід’ємною частиною світо­вого художнього процесу і згідно з історичною закономірністю пройшло загальні стильові етапи та створило власний національний варі­ант у кожному з них, дозволяє сучасним до­слідникам під новим кутом зору розглянути творчість видатних майстрів, побачити певну закономірність у цілому, ряді мистецьких явищ, заповнити низку «білих плям» у вивченні процесів, що відбувалися в Україні. Ця проблема­тика потребує переосмислення з сучасних позицій, глибокого та уважного дослідження в новій історії українського мистецтва.

 

1. Абизов, Вадим Адільєвич.

Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем [Текст] : [монографія] / Вадим Абизов. - К. : [б. в.], 2009. - 240 с.

У монографії розглядаються питання становлення та розвитку архітектурно-будівельних систем, що є фундаментальними основами архітектури і будівництва. Автором прослідковані напрями та історичні етапи еволюції архітектурно-будівельних систем, визначені поняття, класифікація, структурна модель та принципи їх формування та розвитку. На основі глибокого аналізу українського та зарубіжного досвіду наводяться головні напрями вдосконалення та перспективи розвитку архітектурно-будівельних систем, у тому числі різноманітних і найбільш раціональних їх комбінацій. Надаються пропозиції з удосконалення житлової та містобудівної політики й будівельної бази України стосовно перспективного розвитку архітектурно-будівельних систем, а також методи їх формування та управління розвитком будівельного комплексу. Розглянуто методичні основи проектування та впровадження в проектно-будівельну практику запропонованої автором універсальної архітектурно-будівельної системи «ПОЛІС».

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО30124

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 А-15

2. Александрович, Володимир Степанович.

Собор святого Юра у Львові [Текст] / В. С. Александрович, П. А. Ричков. - К. : Техніка, 2008. - 232 с.

Книжку присвячено багатовіковій архітектурно-мистецькій історії однієї з найвизначніших християнських святинь Львова – собору св. Юра, який протягом багатьох сторіч був важливим осередком духовного й культурного життя на західноукраїнських землях. На підставі значного масиву літературних, музейних та архівних джерел всебічно висвітлюються суспільно-історичні обставини становлення та еволюції Святоюрського ансамблю, розповідається про архітектурно-стилістичні особливості храму та всього комплексу споруд, які разом з високовартісними творами скульптури, малярства, іконопису, ливарництва й ковальства належать до найкращих здобутків вітчизняної культури.

Для істориків, архітекторів, мистецтвознавців та широкого загалу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО266996

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 А-46

3. Асеева, Наталья Юрьевна.

Украинское искусство и европейские худо­жественные центры (конец XIX — начало XX века) [Текст] / Н. Ю. Асеева; Ин-т искусствов., фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. - К. : Наукова думка, 1989. - 199 с.

Книга посвящена связям украинского ис­кусства с тремя европейскими художествен­ными центрами — Парижем, Мюнхеном, Кра­ковом. Прослеживается развитие творческих взаимосвязей украинских и зарубежных ху­дожников, рассказывается об обучении моло­дых живописцев, графиков и скульпторов в крупных европейских художественных шко­лах. Особое внимание уделено выступлениям украинских мастеров на международных ху­дожественных форумах, а также отзывам зарубежной критики на эти выступления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 504319

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) А-90

4. Асєєв, Юрій Сергійович.

Мистецтво стародавнього Києва [Текст] / Ю.С. Асєєв. - К. : Мистецтво, 1969. - 238 с.

Книга розповідає про один з найбільших культурних цент­рів світу — древній Київ. Перед очима читачів ніби з глибин віків постануть пам’ятки ми­стецтва, що увійшли в скарб­ницю світової культури, кар­тини життя і побуту, умови праці їхніх творців. Тут і докладна характеристика споруд XI та XII ст., і реконструкція їхнього первіс­ного вигляду (Золоті ворота, Софійський собор, Ірининська церква та ін.), і аналіз всесвітньовідомих мозаїк і фресково­го розпису, шедеврів іконопи­су та виробів стародавніх різь­бярів і ювелірів. Поряд з розповіддю про давнозвісні па­м’ятки древнього Києва автор знайомить читачів з новітніми знахідками і дослідженнями археологів, архітекторів і мистецтвознавців, з пошуками мистецьких скарбів, з самовідданою роботою ре­ставраторів, що розкрили з-під кіптяви століть чудові витвори давньоруського мистецтва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 189133

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) А-90.01

5. Бєломєсяцев, Андрій Борисович.

Економічні основи архітектури [Текст] / А. Б. Бєломєсяцев ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасн. мистец. - К. : Фенікс, 2008. - 400 с.

Книга є продовженням студій автора, розпочатих монографіями «Філософські основи архітекту­ри» та «Правові основи архітектури», підготовлених та виданих в Інституті проблем сучасного мистецтва АМУ. В цій монографії зроблено спробу розглянути стан і розвиток економічних підвалин архітектури України як форми суспільного буття у чотирьох базових основах: народне госпо­дарство як матерія архітектурного розвитку, історико-політичні та соціально-економічні обмеження архітектури й містобудування, економічність архітектури, економіка архітектурної творчості.

Монографія розрахована на фахівців у галузі економічних відносин в архітектурно-будівній сфері, студентів ВНЗ і факультетів, котрі вивчають відповідний цикл дисциплін, архітектурознавців, а також буде цікавою широкому загалу читачів, які не байдужі до економічних проблем архітектури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС48909

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Б-43

6. Бєломєсяцев, Андрій Борисович.

Правові основи архітектури [Текст] / А. Б. Бєломєсяцев ; Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. - К. : Музична Україна, 2006. - 544 с.

Книга є продовженням студій автора, розпочатих монографією «Філософські основи архітектури». Зроблено спробу систематизувати позитивне право, тобто законодавчу ре­альність України за станом на 1.09.2006. У ряді випадків проводяться аналогії із законодавством Російської Федерації та США. Головний висновок із систематизації матеріалу полягає в тому, що назріла необхідність розглядати архітектурне право як відносно самостійну галузь права, а переважну більшість державних будівельних норм як норм права, тобто норм, які регулюють стосунки між людьми, а не норм технічних, які регулюють ті або інші виробничі процеси. Інакше кажучи, право є не тільки формою організації архітектурного процесу, але й істотним компонентом змісту архітектурної діяльності.

Монографія розрахована на фахівців в галузі правових відносин в архітектурно-будівній сфері, студентів ВНЗ і факультетів, які вивчають відповідні дисципліни, архітектурознавців, а також буде цікавою широкому загалу читачів, які не байдужі до правових проблем архітектури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43547

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Б-43.01

7. Білецький, Платон Олександрович.

Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII століть [Текст] / П. О. Білецький. - К. : Мистецтво, 1981. - 159 с.

В українському мистецтві XVII—XVIII століть відбився пафос національно-визвольної боротьби. В цей час виробляються форми так званого українського бароко, своєрідність якого значною мірою обумовлена впливом національного фольклору. У книзі простежуються шляхи розвитку архітектури, образотворчого та прикладного мистецтв, розглядаються найзначніші пам’ятки тієї доби.

Розрахована на широке коло шанувальників мистецтва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 362503

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) Б-61

8. Вечерський, Віктор Васильович.

Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини: Формування, дослідження, охорона [Текст] / В. В. Вечерський ; Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, НДІ теорії та історії архітектури й містобудування. - К. : Головкиївархітектура : НДІТІАМ, 2001. - 350 с.

Монографію присвячено дослідженню формування, розвитку, а також охорони та реставрації архітектурної й містобудівної спадщини доби Гетьманщини (1648-1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. При вивченні джерельної бази акцентовано важливість картографічних матеріалів з історії містобудування та джерельну значущість пам’яток містобудування і архітектури. З’ясовано соціально-економічні, культурні й фахові засади формування архітектури й містобудування, закономірності формування і розвитку містобудівних утворень (міст і сіл), оборонних і монастирських комплексів. Визначено розпланувально-просторові вирішення й архітектурно-пластичні, стильові особливості основних типів будівель і споруд. Доведено і вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного й містобудівного розвитку, з’ясовано регіональні особливості розвитку архітектури й містобудування, поточнено періодизацію, класифікацію, запропоновано поточнити визначення панівної стилістики архітектури доби Гетьманщини, визначено місце і роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури. Проаналізовано науково-методичні засади та практику охорони, реставрації та реабілітації об’єктів архітектурної та містобудівної спадщин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА608129

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 В-39

9. Вечерський, Віктор Васильович.

Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України [Текст] / В. В. Вечерський ; НДІ теорії та історії архітектури й містобудування. - К. : НДІТІАМ ; К. : Головкиївархітектура, 2002. - 592 с.

Монографію присвячено втраченим об'єктам архітектурної спадщини України. Вперше зібрано, систематизовано й проведено архітектурознавчий аналіз матеріалів щодо визначних архітектурних об'єктів, які з різних причин не дійшли до нашого часу, але без яких неможливо уявити собі справжню історію української архітектури. Основу монографії складає ілюстрований довідник втрачених об'єктів архітектурної спадщини (396 об'єктів). До кожного об'єкта подана коротка історико-архітектурна довідка, а також історична іконографія – фотографії, малюнки, кресленики тощо.

Книга розрахована на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів і всіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС36622

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 В-39.01

10. Вечерський, Віктор Васильович.

Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація [Текст] / В. В. Вечерський ; Державна служба охорони культурної спадщини, НДІ пам'яткоохоронних досліджень. - К. : ТОВ "Видавничий дім А.С.С.", 2005. - 588 с.

Монографію присвячено питанням виявлення, дослідження й наукової фіксації пам'яток архітектури й містобудування Лівобережної України. Розглянуто стан проблеми та історію питання, проаналізовано джерельну базу, становлення сучасної парадигми історико-архітектурних досліджень, з'ясовано зв'язок цих досліджень з підготовкою Зводу пам'яток історії та культури України, простежено загальні процеси розвитку архітектури й містобудування в областях Лівобережжя, формування архітектурної спадщини. Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 416 конкретних об'єктів культурної спадщини Київської області (лівобережної частини), Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей. Тексти супроводжуються ілюстративними матеріалами, креслениками планів і перерізів, історичною іконографією. Книга містить 1336 ілюстрацій.

Наукове видання, розраховане на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів, істориків, краєзнавців, працівників органів охорони культурної спадщини, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури і всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО26301

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 В-39.02

11. Вечерський, Віктор Васильович.

Спадщина містобудування України [Текст] : теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць / В. В. Вечерський ; НДІ теорії та історії архітектури й містобудування, Головне управління містобудування і архітектури Київської міськдержадміністрації. - К. : НДІТІАМ : Головкиївархітектура, 2003. - 560 с.

Монографію присвячено питанням дослідження містобудівного укладу старовинних населених місць України, їх культурної спадщини, методів і форм збереження пам’яток та традиційного характеру середовища. Розглянуто стан проблеми та історію питання, проаналізовано джерельну базу, простежено формування сучасної методики досліджень, з’ясовано нормативно-правові засади містобудівної охорони пам’яток та збереження традиційного характеру середовища, дано розгорнутий аналіз практичних заходів щодо забезпечення збереження пам’яток та історично сформованого архітектурного середовища. Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 27 конкретних історичних населених місць України – міст, сіл, приміських слобід, монастирських комплексів (Київ, Чернівці, Чигирин, Полтава, Чернігів, Новгород-Сіверський, Суми, Глухів, Путивль, Ромни, Софроніївський, Максаківський, Гамаліївський монастирі та інші). У додатках наведено чинні нормативно-правові акти, що стосуються містобудівної охорони нерухомих пам’яток та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць, а також проекти відповідних нормативно-правових актів, що становлять певний методичний інтерес.

Наукове видання, розраховане на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів, істориків і всіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС38112

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 В-39.03

12. Вечерський, Віктор Васильович.

Українська дерев'яна архітектура [Текст] / В. Вечерський = Ukrainian wooden architecture / V. Vechersky. - К. : Балтія-Друк, 2013. - 119 с.

Видання знайомить читачів із шедеврами української дерев'яної архітектури. Дерево було найпоширенішим матеріалом, з якого предки сучасних українців не тільки зводили різноманітні будівлі, а й виготовляли все необхідне для життя. У них було особливе, дуже шанобливе ставлення до дерева як до матеріалу живого й одухотвореного, прихильного до людини. Зразки народного житлового будівництва, традиційні українські млини, сакральні пам'ятки, представлені на сторінках альбому, збудовані за допомогою найпростіших інструментів. Саме тому вони створюють враження рукотворної, майже скульптурної роботи й ніби бережуть тепло рук давніх майстрів. 2013 року група унікальних дерев’яних церков карпатського регіону України занесена до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56125

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 В-39.04

13. Вечерський, Віктор Васильович.

Українські дерев'яні храми [Текст] / В. В. Вечерський. - К. : Наш час, 2007. - 272с.

Ця книжка розповідає про історико-мистецький феномен всесвітньо-історичного значення, який, на жаль, невблаганно відходить у минуле просто на очах нашого покоління, – українську дерев’яну архітектуру – та про її найвище досягнення – українсь­кий дерев’яний храм. За висновками авторитетних учених із різних країн (Баністер Флетчер, Девід Бакстон, Йозеф Стржиґовський та інші) наше дерев’яне церковне зодчество не має аналогів у народів світу. Не схоже воно, зокрема, й на те, що є в сусідів – поляків, словаків, росіян. У розвідці йдеться про найзнаменитіші дерев’яні хра­ми України, про цікаві події минувшини та видатних людей, пов’язаних із цими шедеврами, про збереження та реставрацію ос­танніх, про наші вітчизняні музеї просто неба, які є чи не єдиним засобом урятувати такі пам’ятки. Книжка розбиває усталене уяв­лення, ніби унікальні дерев’яні храми були і є тільки в Карпатах, – насправді вони трапляються по всій території України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА710564

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 В-39.05

14. Володимир Винниченко - художник [Текст] : альбом / упоряд. та комент. С. Гальченко, Т. Маслянчук ; авт. ст. С. Гординський [та ін.] ; перед. сл. М. Г. Жулинський. - К. : Мистецтво, 2007. - 223 с.

В альбомі подано мистецький доробок видатного українського письменника і державного діяча Володимира Кириловича Винниченка. Близько півтори сотні творів олійного живопису та графіки, а також картини, подаровані родині Винниченка закордонними українськими художниками і зарубіжними митцями, – цю неоціненну спадщину майстра слова і пензля передала в Україну в 2000 та 2002 роках Українська  Вільна Академія Наук у США. Нині ця колекція зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Розраховано на мистецтвознавців та шанувальників українського мистецтва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО27301

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) В-48

15. Висоцький, Сергій Олександрович.

Золоті ворота в Києві [Текст] : пер. з рос. / С. О. Висоцький. - К. : Техніка, 2000. - 160 с.

Золоті ворота в Києві – видатна архітектурно-історична пам’ятка оборонного будівництва Київської Русі. Із Золотими воротами, що служили понад 700 років головним в’їздом у місто, пов’язано багато історичних подій, про які розповідають літописи, перекази та легенди. Книжка доктора С. Висоцького, одного з авторів проекту відтворення Золотих воріт, знайомить читачів з історією, дослідженнями та первісним виглядом споруди, а також із заходами, що вживаються для її збереження.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО260692

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 В-53

16. Генералюк, Леся Станіславівна.

"Святим дивом сяють храми Божі...". Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка [Текст] / Леся Генералюк ; [вступ. сл. Мирослава Поповича] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. акад. наук України, Нац. музей Тараса Шевченка. - К. : Балтія-Друк, 2013. - 167 с.

Шевченкова спадщина, мистецька й словесна, апелює до пам'яті поколінь, встановлює зв'язок між минулим і теперішнім, подає нам картину майбутнього. Естетично, філософськи трактований Шевченком художній образ України з її духовними, культурними центрами – церквами, соборами, монастирями, перебуватиме у полі вашого зору. У всі часи поїздок Україною, починаючи з літа 1843 року, художник багато малював, записував, виконував поставлене перед собою завдання створити образ древньої унікальної землі, образ народу. Але особливу увагу його, тонкого поціновувача архітектури, привертали українські храми, які самими своїми архітектурними формами, самою структурою, інтегрованістю в ландшафт унаочнюють духовну ауру українства. Результатом мандрівок Шевченка Україною та її історичними місцями є де­кілька альбомів з нотатками, записами народної творчості, ескізами, начер­ками, етюдами й малюнками, є й окремі численні аркуші акварелей, офортів, олівцевих рисунків, сепій, більшість яких зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка і на яких присутні опоетизовані українські храми.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО32350

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Г-34

17. Годованюк, Олена Марківна.

Монастирі та храми Волинського краю [Текст] / О. М. Годованюк. - К. : Техніка, 2004. - 178 с.

Книжку присвячено монастирям і храмам Волині – одного з найдавніших регіонів України, якому належить визначна роль у формуванні та розвитку української архітектури. Читач довідаєть­ся про багатовікову складну історію цього краю, закарбовану, зокрема, в мо­нументальних мурованих християнських святинях. Крім широко відомих монастирських ансамблів, які були осе­редками віри й просвітництва, та ве­личних храмів, що збереглись і донині, згадаємо й про ті, що зараз вже не існу­ють. Особливу увагу приділимо збудова­ним у віддалених волинських селах церквам, виявленим і дослідженим авто­ром протягом останніх десятиріч.

Для істориків, архітекторів, а та­кож тих, хто цікавиться архітектурною та мистецькою спадщиною України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО264269

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Г-59

18. Горбик, Олена Олександрівна.

Римо-католицькі костьоли Києва та Київщини [Текст] / О. О. Горбик. - К. : Техніка, 2004. - 128 с.

У книжці висвітлюється історія ви­никнення в осередку православного міста католицьких побудов протягом IX - XX століть. Прослідковується зміна рушій­них сил католицтва, які в різні періоди опікувались розбудовою костьолів. Аналі­зуються особливості католицьких храмобудівних традицій. Гіпотетично реконст­руюється романсько-готична архітекту­ра костьолу давньоруської доби, середньовічних розбудов за часів володарювання Литви. Розглядається барокова католицька архітектура періоду приналежності територій до Польщі та класицистична і неостильова періоду Російської імперії.

Для істориків, архітекторів, мистец­твознавців та широкого загалу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО264137

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Г-67

19. Дегтярьов, Михайло Георгійович.

Михайлівський Золотоверхий монастир [Текст] / М. Г. Дегтярьов, А. В. Реутов. - К. : Техніка, 1997. - 159 с.

Книжку присвячено історії, архітек­турі та мистецькому спадку однієї з перлин української культури – Михайлів­ському Золотоверхому монастирю, який протягом кількох століть був виз­начним осередком духовного життя народу. Безжально знищений за радянсь­ких часів, зараз монастир відбудовуєть­ся. На основі ґрунтовного аналізу істо­ричних джерел автори змальовують яскраві картини з історії уславленої оби­телі, насиченої драматичними подія­ми, мистецькими злетами, подвиж­ництвом, розповідають про шедеври Михайлівського монастиря, як ті, що вціліли, так і ті, що були втрачені.

Для істориків, мистецтвознавців та широкого загалу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО259519

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Д-26

20. Дєдов, Володимир Миколайович.

Святогірська Свято-Успенська лавра [Текст] / В. М. Дєдов. - К. : Техніка, 2005. - 152 с.

Книжка присвячена найвизначнішому монастирському ансамблю Південно-Східної України – Святогірській Свято-Успенській лаврі на Сіверському Дінці, що на Донеччині. Автор на підставі багатьох історичних джерел, архівних матеріалів, результатів науково-дослідних і проектних робіт розкриває етапи формування архітектурного ансамблю Святих Гір, його долю в різні часи історичного минулого України, висвітлює питання відтворення архітектурних пам'яток в умовах діяльності історико-архітектурного заповідника, відновлення монастиря в 90-ті рр. XX ст., його ролі у духовному відродженні України, набуття їм почесного статусу Лаври у 2004 р.

Розрахована на широке коло читачів

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО264743

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Д-26.01

21. Завада, Віктор Тимофійович.

Дерев'яні храми Полісся [Текст] / В. Т. Завада. - К. : Техніка, 2004. - 165 с.

Книжку  присвячено одному з найбільш яскравих та самобутніх явищ в історії українського культового зодчества – дерев’яним церквам Полісся. Значні лісові масиви і досить щільна мережа річок, боліт та озер обумовили тривалу ізоляцію цього краю від оточуючого світу, а також існування тут чи не найбільшої кількості реліктових форм матеріальної та духовної культури в Європі. Значення цього фак­тору зростає ще більше з погляду на локалі­зацію тут у давнину історичної прабать­ківщини слов'ян, що дозволяє розглядати численні архітектурно-будівельні архаїз­ми Полісся як первісні форми української сакральної архітектури. Ґрунтуючись на матеріалі власних досліджень багатьох пам’яток дерев’яної архітектури XVI- початку XX ст. на території Полісся, а також на численних літературних та архівних джерелах, автор відтворює широку картину формуван­ня цілої низки найрізноманітніших типів дерев'яних храмів та їх нерозривний зв'язок з найдавнішими традиціями вітчизняного зодчества.

Призначена, для істориків архітектури, мистецтвознавців і широкого кола читачів, які цікавляться архітектурно-ху­дожньою спадщиною України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО264210

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 З-13

22. Замки та фортеці [Текст] : альбом / упоряд., вступ. ст., комент. та рез. Л. Прибєга ; перед. сл. М. Г. Жулинський. - К. : Мистецтво, 2007. - 351 с.

У лаконічній, концентрованій формі автор у виданні ви­світлює основні етапи розвитку фортифікаційного будів­ництва на теренах української землі. На прикладах відомих і маловідомих пам'яток оборонної архітектури розкриваються їх типологічні, конструктивно-технічні, стилістичні та архітектурно-мистецькі особливості. До кожної пам'ятки подається розгорнутий науково-по­пулярний нарис про історію її будівництва, формування, реконструкції, про видатних особистостей та знаменні події, пов'язані з цією спорудою. Розповідаючи про залишки давнього оборонного зод­чества – замки, фортеці, палаци та укріплені монастирі, автор закликає сучасників шанувати традиції наших предків, зберігати й охороняти пам'ятки фортифікаційно­го будівництва – свідки славного минулого українського народу.

Видання розраховано на архітекторів, мистецтвознавців, краєзнавців та широке коло шанувальників українських старожитностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО27300

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 З-26

23. Ієвлева, Валерія Павлівна.

Пам'ятки індустріального розвитку Києва кінця XIX - першої третини XX століття [Текст] / В. П. Ієвлева ; Державна служба з питань національної культурної спадщини, НДІ пам'яткоохоронних досліджень. - К. : [б.в.], 2008. - 248 с.

Наукову монографію присвячено індустріальному розвитку Києва кінця XIX - перших трьох десятиліть XX століття. Дослідженням охоплено майже весь виробничий комплекс тогочасного Києва, включаючи промисловість, залізничне господарство та перші загальноміські інженерні системи: водогін, каналізацію, електроенергетику, перший електричний транспорт – трамвай, фунікулер та тролейбус. Вперше в одній книзі зібрано матеріал, який ілюструє різноманітні аспекти індустріального розвитку та виробничої забудови Києва у найбільш визначальний історичний .період – на зла­мі двох століть – XIX та XX. Роблячи акцент на архітектурній спадщині, в книзі проаналізовано архітектурні форми, стилістичні напрямки, конструкції та будівельні матеріали, що використо­вувалися у промисловій архітектурі даного періоду. Не залишилися поза увагою й основні ар­хітектурні конкурси та окремі пропозиції стосовно загального індустріального розвитку міста та окремих галузей міського господарства, ті інженерні досягнення та основні містобудівні рішення, які залишили після себе значний слід на теренах сучасного міста.

Книга пропонується як довідковий матеріал для архітекторів, мистецтвознавців, істориків, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією розвитку промисловості та техніки в Києві.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО28563

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 І-30

24. Історія української архітектури [Текст] / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; ред. В. І. Тимофієнко ; Українська академія архітектури. - К. : Техніка, 2003. - 472 с

Вперше в історії України фундаментально висвітлено багато­віковий розвиток української архітектури. Системно викладено формування будівельної діяльності людини від найдавніших ча­сів, становлення й розквіт архітектури Київської Русі, стильові, типологічні й конструктивні особливості монументального зод­чества в наступні історичні епохи. Визначено характерні типи й естетичні засади народного будівництва. Виконана із залучен­ням численних архівних джерел та з урахуванням досліджень багатьох поколінь вітчизняних і зарубіжних науковців, ця праця не лише впевнено засвідчує національні пріоритети в архітектурній спадщині, але й значно розширює коло видатних пам'яток, що належать народу України.

Розрахована на архітекторів, мистецтвознавців, художни­ків, культурологів, краєзнавців і широке коло читачів, які цікав­ляться розвитком української культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС38226

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 І-90

25. Київський літопис ХХІ століття. Освіта, наука, архітектура [Текст] : всеукр. зб. / НАН України, Нац. спілка архітекторів України ; уклад. В. В. Стройков. - К. : СПД Стройков Володимир Васильович, 2007. - 372 с.:

Збірка присвячена 70-річному ювілею Національної спілки архітекторів України. Подана інформація про найвідоміших архітекторів ХХ століття, історична довідка про функціонування НСАУ, роботи сучасних українських архітекторів з усіх регіонів України. Наведені відомості про науково-дослідні та проектні інститути, освітні заклади України, особливо широко про архітектурну освіту. Діяльність НАН України висвітлена по відділеннях, особливу увагу приділено відділенню механіки й відділенню історії, філософії та права.

Читачі вперше зможуть ознайомитись із славетними династіями вчених-освітян, з династіями архітекторів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА687808

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 К-38

26. Кілессо, Сергій Костянтинович.

Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю [Текст] / С. К. Кілессо. - К. : Техніка, 2000. - 142 с.

Книжку присвячено історії, архітектурі та мистецькій спадщині першої гетьманської столиці Чигирина, улюбленої резиденції Бог­дана Хмельницького в селі Суботові й Мотронинському Свято-Троїцькому монастирю в Холодному Яру. На основі багаторічних архео­логічних досліджень, пошуків невідомих досі історичних джерел в архівах Києва і Львова, Москви і С.-Петербурга, Варшави і Кракова, Парижа і Дюнкерка авторові книжки вда­лося виявити матеріали, за якими створено науково обгрунтовані проекти реставрації Еллінської церкви-фортеці в Суботові – усипаль­ниці Богдана Хмельницького, архітектурно­го ансамблю Мотронинського монастиря, старовинного замку в Чигирині, комплексу історичних адміністративних споруд, а та­кож збудовано ошатну каплицю Покрови Пресвятої Богородиці, в крипті якої перепоховано сподвижників гетьмана. Описано досліджені та дбайливо відроджені мистецькі скарби Чигиринщини, які стали помітним явищем у культурному і громадському житті України.

Для істориків, архітекторів, мистецтвознавців та широкого загалу читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО260687

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 К-39

27. Киркевич, Віктор Генадійович.

Володимирський собор у Києві [Текст] / В. Г. Киркевич. - К. : Техніка, 2004. - 208 с.

Книгу присвячено одній з най супереч­ливих споруд міста Києва – Володимирському собору. Досі не вщухають спори навколо цього храму, але усі згодні з тим, що Володимирський собор є справжньою перлиною Києва. Історія спорудження собору, неповторні розписи цілого сузір’я видатних митців, долі тих, хто так чи інакше мав відношення до цього храму – усе це ви знайдете у цій книжці. Багато ілюстрацій, чимало з яких публікується вперше, допоможуть детально роздиви­тися те, що випадає з уваги під час огляду собору.

Для істориків, мистецтвознавців, культурологів і широкого загалу чи­тачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО264136

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 К-43

28. Коваленко, Анатолій Іванович.

Перлини кримської архітектури [Текст] : історія і принципи формотворення крим. архіт. кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Анатолій Коваленко. - Сімф. : Таврія, 2011. - 286 с.

Ця книга – про унікальні пам’ятники архітектури Криму, велика частина з яких виконана в історичних напрямках та інтернаціональному стилі – стилі мо­дерн, що отримав широку популярність в другій половині XIX - початку XX століть.

Для любителів мистецтва і широкого кола читачів, істориків, краєзнавців і мистецтвознавців, охочим глибше пізнати грані історичних стилів Криму, а в ціло­му - архітектурної спадщини України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51982

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 К-56

29. Колосок, Богдан Віталійович.

Православні святині Луцька [Текст] / Б. В. Колосок. - К. : Техніка, 2003. - 296 с.

Ця книжка про православні храми і монастирі Луцька. Храми – витвори душі й творчого досвіду багатьох поколінь. Ство­рювали їх конкретні люди – меценати, архітектори та фахівці багатьох інших ремесел. У міру обсягу книжки ви дізнаєтесь про деяких з них і про їх творіння.. Знання ці дійшли до нас завдяки зусиллям тих, хто, усвідомлюючи відповідальність за зв’язок поколінь, закарбував давні події для нащадків. Про них також розпові­дається. в цій книжці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО263653

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 К-61

30. Корнієнко, Вячеслав Васильович.

Корпус графіті Софії Київської (ХІ - початок ХVIII ст.) [Текст] / В. В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська". - К. : Горобець, 2010 . Ч. 5 : Приділ свв. Іоакима та Анни (південна сторона). - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2015. - 437, [2] с.

П’ята частина „Корпусу графіті Софії Київської” присвячена науковій публікації виконаних у південній частині приділа свв. Іоакима та Анни 672 написів та малюнків. Публікація епіграфічних пам’яток здійснена з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Цьому присвячений перший розділ книги. У другому висвітлюються попередні результати дослідження опублікованих написів та малюнків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В352360/5

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 К-67 V

31. Костриця, Микола Юхимович.

Преображенський кафедральний собор у Житомирі [Текст] / М. Ю. Костриця, Г. П. Мокрицький. - К. : Техніка, 2004. - 141 с.:

Книжку присвячено одній з найбільш самобутніх сакральних споруд  України – Спасо-Преображенському кафедральному собору у Житомирі. Дуже стримане внутрішнє оформлення, властиве скоріше католицьким храмам, привертає увагу до надзвичайно гармонійних пропорцій храму, просторового об'єму та місцевих оздоблювальних матеріалів. На основі історичних матеріалів автори розповідають передісторію спорудження собору, його нелегку, а часом і трагічну долю, видатних священнослужителів і українців, які поховані біля нього. Велику увагу приділено архітектурно-будівній історії власне Житомира й околиць.

Для істориків, архітекторів, мистецтвознавців і широкого загалу читачів

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО264211

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 К-72

32. Костриця, Микола Юхимович.

 Храм Святого Василія в Овручі [Текст] / М. Ю. Костриця, О. Л. Михайлишин. - К. : Техніка, 2011. - 96 с.

Книжку присвячено історичному мину­лому однієї з найдавніших архітектурних пам 'яток України – храму Святого Васи­лія в Овручі. Автори здійснили спробу про­слідкувати унікальну долю цієї давньо­руської святині, заснованої наприкінці Х ст., на тлі суспільного розвитку та формуван­ня архітектурно-містобудівного середови­ща міста. На основі аналізу значного числа літературних та архівних джерел оз­начено етапи відбудови храму протягом XIX- початку XX ст., особливості мето­дики ведення реставраційно-відновлювальних робіт, внесок визначних архітекторів і художників у його відродження.

Для істориків, архітекторів, мис­тецтвознавців та всіх тих, хто цікавиться архітектурною та мистецькою спадщиною України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО269544

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 К-72.01

33. Криволапов, Михайло Олександрович.

Українське мистецтво XX століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика [Текст] : монографія / Михайло Криволапов. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : КИТ, 2010. - 475 с.

У монографії відтворюється широка панорама культурного життя в Україні XX століття, аналізуються етапи становлення і розвитку образотворчого мистецтва, художньої критики та мистец­твознавчої науки, розглядаються мистецькі постаті, стилістичні на­прями, теоретичні концепції. Історія розвитку мистецтва та критичної думки простежуються на тлі й в тісному взаємозв’язку з активним поступом художнього життя в Україні XX ст.

Розраховано на мистецтвознавців, митців, науковців, аспіран­тів, студентів гуманітарних факультетів, а також широке коло мис­тецької громадськості

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА737838

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) К-82

34. Лесик, Олександр Володимирович.

Замки та монастирі України [Текст] / О. В. Лесик. -  Львів: Світ, 1993.— 175 с.

Україна щедро всіяна більш чи менш зруйнованими замками та монастирями-фортецями, оскільки історія наша – це одвічна боротьба з чужозем­ними загарбниками, яких манила до себе наша родюча земля з її природними багатствами. На теренах України налічується понад півтори тисячі архітек­турних пам’яток, які здебільшого занедбані. Тому праця, в якій автор по­ставив собі за мету облікувати та описати всі замки та монастирі, вивчити їх стан і дати рекомендації щодо реставрації та використання, безпереч­но, актуальна. Книга цікава ще й тим, що вона багато ілюстрована оригі­нальними художніми роботами автора.

Для всіх, хто цікавиться історією та архітектурою рідного краю або є фахівцем у цій галузі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 555355

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Л-50

35. Липа, Катерина Анатоліївна.

Величне тло для подвигів [Текст] : архіт. у л-рі та фольклорі ХVI-XVIII cт. / Катерина Липа. - К. : Наш час, 2009. - 199 с.

У наш перенасичений різноманітною інформацією час важко зіставля­ти відомості, імена і твори однієї доби, що належать до різних царин історії культури. Однак і колись, і нині архітектура та література були і є продук­том однієї епохи, що у різний спосіб віддзеркалювали її дух та історичну сутність. Тож цілком природним буде нагадати читачеві про таку історич­ну цілісність. Саме цьому і присвячено книгу. На розповіді про пам’ятки архітектури (переважно оборонної) надихнули літературні або фольк­лорні твори, які стосуються подій, що відбувалися під стінами твердинь. У народних піснях, думах і віршах згадуються якщо не власне фортифікаційні споруди, то визначні люди, що їх боронили чи штурмували. Кожний розділ книги присвячено одному літературному твору і, відповідно, згаданим у ньому пам’яткам фортифікаційного мистецтва, серед яких як загальновідомі фортеці Кам’янця-Подільського, Хотина, Острога, Почаєва чи Білгорода-Дністровського, так і маловідомі широкому читацькому загалові оборонні споруди Сатанова, Жванця, Кременця, Теребовлі та інших міст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА727110

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Л-61

36. Лукомський, Георгій Крескентійович.

З української художньої спадщини [Текст] / Г. К. Лукомський ; упоряд. В. Д. Буряк, І. Б. Гирич. - К. : Українські пропілеї, 2004. - 712 с.

Георгій Лукомський, що належить до піонерів українського мистецтвознавства, стояв біля джерел національного стилю в модерній архітекту­рі й малярстві і залишив непроминальний слід в історії нашої культури, опублікувавши низку мистецтвознавчих нарисів про садиби Харківщини, Батуринський і Вишневецький палаци, Луцький замок, архітектуру Галичини та багато інших досліджень, зокрема монографію про Київ. Він є також одним з фундаторів пам’яткоохоронної діяльності в Україні. З найвагомішим доробком видатного вченого, митця й культурного діяча, вперше зібраним під однією обкладинкою, знайомить це видання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС40292

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Л-84

37. Малаков, Дмитро Васильович.

Архітектор Городецький [Текст] : архівні розвідки / Д. В. Малаков. - К. : Кий, 1999. - 240 с.

У книзі розповідається про життєвий і творчий шлях видатного зодчого, автора багатьох відомих споруд, якого знають і пам’ятають не лише в місті Києві, в Україні, але й Польщі, Ірані.

Книга розрахована як па фахівців у галузі архітектури, так і на широкий читацький загал.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС33571

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 М-18

38. Мистецтво України 1991-2003 [Текст] : альбом / упоряд. Т. Придатко, З. Чеусова. - К. : Мистецтво, 2003. - 416 с.:

Альбом — перше з часу проголошення України незалежною державою фундаментальне видання, присвячене українському мистецтву в розмаїтті його видів, жанрів, напрямків та індивідуальних творчих спрямувань. Представлені в альбомі твори членів Національної спілки художників України з усіх регіонів країни широко висвітлюють нинішній художній процес, зміни, що відбулися в ньому за останні роки, визначають основи тенденції розвитку мистецтва як складової сучасної української культури.

Видання розраховано на художників, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться українським мистецтвом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО25420

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) М-65

39. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. [Текст] : у 2 кн. / голова ред. кол. В. Д. Сидоренко ; Академія мистецтв України. Інститут проблем сучасного мистецтва. - К. : Інтертехнологія, 2006 . Кн. 1 / ред.-упоряд. О. Авраменко. - К. : [б.в.], 2006. - 544 с.

«Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX століття» є результатом наукових досліджень поступу українського образотворчого мистецтва XX та перших років XXI століть. Видання складається з двох книг. У книзі першій аналізується творчий процес та художні явища в Україні 1900—1950-х років. Пропоновані дослідження демонструють об'єктивну, науково-культурологічну й філософсько-парадигматичну картину аналізованих історико-культурних процесів окресленого періоду. Таким чином вирізняються й отримують своє обґрунтування основні моделі функціонування українського мистецтва минулого століття. Видання ставить за мету поглиблення та систематизацію знань про історію становлення, розвитку й сучасні тенденції образотворчого мистецтва України.

Розраховане на фахівців у галузі художньої культури та широке коло читачів, що цікавляться проблематикою сучасного мистецтва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В351046/Кн. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 143(4Ук) Н-28I

40. Нариси з історії українського мистецтва [Текст] : Ю. С. Асєєв [та ін.]; ред. В. Г. Заболотний; Київський науково-дослідний ін-т теорії, історії та перспективних проблем радянської архітектури. - К.: "Мистецтво", 1966. - 670 с.

Виданню цієї книги передувала значна підготовча робота. Випустити історію українського мистецтва у вигляді багатотомної праці було задумано ще в 1953 році в колишній Академії архітектури УРСР. У зв’язку з цим посилилась робота по збиранню матеріалів, розпочато було складання розширених прог­рам з історії архітектури, живопису, графіки, скульптури й декоративного мистецтва. Ці програми, опублі­ковані в 1956 році, певною мірою пожвавили науково-дослідну роботу над історією українського мистецтва. У процесі роботи над нарисами з історії українського образотворчого мистецтва виявилося, що ряд питань потребують у дальшому нових досліджень і обговорень. А поки що ознайомити в стислій формі громадськість з історією українського образотворчого мистецтва покликані нариси, вміщені в цій книзі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 339

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) Н-28

41. Нікітенко, Надія Миколаївна.

Собор Святої Софії в Києві [Текст] / Н. М. Нікітенко. - К. : Техніка, 2000. - 230 с.:

Книжка знайомить читача з націо­нальною святинею України – Софією Київською. Пропонується нова концепція бачення собору, побудована па багаторіч­них дослідженнях автора. Цікаво й не­традиційно розповідається про історію св. Софії, її архітектуру, живопис, про уси­пальню князів і духовенства в соборі. Впер­ше розшифровується символіка художньо­го образу св. Софії, розкривається зміст сюжетів, пояснюється їх зв’язок з історією Русі-України.

Розрахована на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО260688

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Н-62

42. Овсійчук, Володимир Антонович.

Класицизм і романтизм в українському мистецтві [Текст] / В. А. Овсійчук ; наук. ред. С. Павлюк ; НАН України, Інститут народознавства. - К. : Дніпро, 2001. - 444 с.

Зміни в політичному і духовному житті України, що настали наприкінці ХХ ст., спричинилися до переосмислення українського мистецтва цього важливого періоду, в якому класицизм завершував тривалий хід давнього мистецтва і романтизм народжував новий етап подальшого його розвитку. У монографію ввійшло чимало нових матеріалів, раніше не висвітлених, а також висловлений  не тільки свіжий погляд на творчий процес багатьох митців, задіяних у тому часі, а й нове розуміння стильових явищ.

Для всіх, хто цікавиться мистецтвом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА610451

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) О-34

43. Пам'ятки архітектури та містобудування України [Текст] : довідник Держ. реєстру нац. культ. надбання / В. В. Вечерський [та ін.] ; ред. А. П. Мандер, В. В. Вечерський. - К. : Техніка, 2000. - 1 блок (ХVІс.)+ 2 блок (327с.)+ 3 блок (320 с.: іл.).

Довідник містить стислі відомості про понад 500 комплексів, будівель і споруд – пам’яток містобудування й архітектури. До видання ввійшли найвизначніші пам’ятки, що репрезентують основні етапи типологічного та стильового розвитку архітектури України з давніх часів до XX ст. і мають загальнонаціональне, а деякі й світове значення. Статті  ілюстровані фотографіями та кресленнями, які дають наочне уявлення про кожну пам'ятку.

Призначений для органів охорони історико-культурної спадщини, працівників наукових, проектних, реставраційних організацій і установ та спеціальних навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться архітектурою та архітектурною спадщиною України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Д3180

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 П-15

44. Пламеницька, Ольга Анатоліївна.

Християнські святині Кам'янця на Поділлі [Текст] / О. А. Пламеницька. - К. : Техніка, 2001. - 304 с.:

На основі нових матеріалів і досліджень представлено історико-архітектурний нарис про храмове будівництво Кам’янця-Подільського – унікального міста-фортеці. Упродовж кількох століть тут співісну­вали три християнські громади українців, вірменів та поляків, які створили урбаністичний феномен світового рівня.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО261962

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 П-37

45. Пучков, Андрій Олександрович.

Нарис історії архітектурознавства [Текст] / Андрій Пучков ; Ін-т пробл. сучас. мистец. - К. : Фенікс, 2013. - 194 с.

Книжка містить огляд основних напрямів становлення європейського архітектурознавства як окремої логоцентричної дисципліни гуманітарного циклу від часів античності.

Для студентів і аспірантів гуманітарних факультетів і кафедр, фахівців з теорії й історії культури, архітектурознавців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776078

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 П-90

46. Ричков, Петро Анатолійович.

Сакральне мистецтво Володимира-Волинського [Текст] / П. А. Ричков, В. Д. Луц. - К. : Техніка, 2004. - 192 с.:

Книжку присвячено одному з найціка­віших регіонів Західної України, історич­но пов’язаному з літописним столичним градом Володимиром. На основі опрацювання широкого комплексу архівних і літературних джерел автори, спираючись на результати власних дослідницьких розві­док і натурних обстежень, висвітлюють архітектурно-мистецьку еволюцію численних пам’яток від давньоруської доби до часів просвітництва – визначних монас­тирських ансамблів та православних і католицьких храмів. Серед найяскраві­ших пам’яток – собор Успіння Богородиці та. Василівська церква у Володимирі, Святогірський монастир у Зимному, Успенська церква в Низкиничах та ін. Окреме місце відведено характеристиці унікаль­них рухомих пам’яток сакрального мис­тецтва – іконопису, ливарництва, декоративного різьблення, гаптування, шитва тощо.

Для істориків, архітекторів, мистецтвознавців та широкого загалу читачів – шанувальників вітчизняної культурної спадщини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО264154

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 11 Р-56

47. Сидор-Гібелінда, Олег.

Українці на Венеційській бієнале: сто років присутності [Текст] / О. Сидор-Гібелінда. - К. : Наш час, 2008. - 303 с.

Автор висвітлює історію найвідомішого у світі фестивалю мистецтв — Венеційської бієнале, у дзеркалі якої, у свою чергу, відбилася складна та супе­речлива історія образотворчого мистецтва XX століття. З самого початку існу­вання фестивалю українські митці були його найактивнішими учасниками – як на рівні приватної участі (Рєпін, Мурашко, Архипенко), так і у складі окремих угруповань (бойчукісти), і лише останні кілька років – у контексті національно­го представництва, часто викликаючи суперечки та захоплення. Історія власно­го мистецтва Бієнале відбувалася у діалектичному протистоянні-притягуванні з мистецтвом модернізму. Книга – про взаємодію України й Заходу, про місце її талантів у світі та сприй­няття їх світом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА712391

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 143(4Ук) С-34

48. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ- початку ХХ ст [Текст] / П. О. Білецький [та ін.] ; відп. ред. Н. Ю. Асєєва ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : Наукова думка, 2000. - 240 с.:

У книзі розглядаються малодосліджені проблеми розвитку українського мистецтва та архітектури на рубежі XIX—XX ст. Висвітлюються новаторські пошуки та використання художніх традицій життя у різних регіонах України, творчість маловідомих або й зовсім невідомих митців. Досліджуються такі явища, як український модерн, український авангард, роль імпресіонізму в українському образотворчому мистецтві.

Для мистецтвознавців, істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599168

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) У-45

49. Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи [Текст] :матеріали міжнар. наук. конф., (Львів, 4-5 травня 1993 року) / Український Католицький ун-т ім. св. Климента Папи, Інститут народознавства НАН України; голов. ред. Е. Мисько. - Львів :  Свічадо, 1994. - 166 с.

У збірнику вміщено матеріали конференції, на якій порушено низку питань у галузі українського сакрального мистецтва, його історії, схоронності та перспектив вивчення, розвитку і популяризації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 558931

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) У-45.01

50. Уманцев, Федір Самійлович.

Мистецтво давньої України [Текст] : історичний нарис / Ф. С. Уманцев. - К. : Либідь, 2002. - 326 с.

У книзі розглядаються закономірності розвитку українського мистецтва в період від XIII ст. до середини XVIII ст. Характеризуються такі його види, як архітектура, скульптура, настінний розпис, іконопис, портретний живопис, графіка, народна картина. Висвітлюються процеси формування національних традицій і становлення стилю українського (козацького) бароко.

Для мистецтвознавців, а також широкого кола читачів, які цікавляться українським мистецтвом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА630157

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) У-52

51. Факторович,  Михаил Давидович.

Художественные музеи Киева [Текст] / М.Д Факторович, Л. Г. Членова. - М. : Ис­кусство, 1977. - 255 с.

В книге рассказывается о трех крупнейших музеях Киева: Государственном музее украинского изобразительного искусства УССР, Киевском музее русского искусства, Киев­ском музее западного и восточного искусства. Авторы знако­мят с историей создания музеев, формированием их коллек­ций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 216223

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 101 Ф-18

52. Федорук, Олександр Касьянович.

Перетин знаку [Текст] : вибр. мистецтвознав. ст.: у 3 кн. / О. К. Федорук. - К. : Академія мистецтв України. Інститут проблем сучасного мистецтва, 2006. Кн.1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. - К. : [б.в.], 2006. - 259 с.

Перша книга тритомника вибраних мистецтвознавчих статей академіка-секретаря Відділення теорії та історії мистецтв Академії мистецтв України, заслуженого діяча мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора О. К. Федорука містить публікації різних років, присвячені актуальним питанням теорії та історії українсько­го мистецтва, постатям видатних українських мистців, аспектам розвитку народної творчості.

Видання адресоване мистецтвознавцям, художникам, студентам і широкому зага­лу мистецької громадськості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350116/Кн. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) Ф-33I

53. Фіголь, Михайло.

Мистецтво стародавнього Галича [Текст] / М. Фіголь ; ред., упоряд. ілюстрацій Ю. Іванченко. - К. : Мистецтво, 1997. - 224 с.:

Перше у вітчизняній мистецтвознавчій літературі видання, у якому зібрано й охарактеризовано знахідки кількох поколінь дослідників галицької історії та культури — пам’ятки архітектури, іконопис, фресковий живопис, книжкова мініатюра, твори прикладного та ювелірного мистецтва, нумізматика тощо

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО23711

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) Ф-49

54. Художня культура України [Текст] : навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. України / Л. М. Масол [и др.] ; заг. ред. Л. М. Масол ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К. : Вища школа, 2006. - 240 с.

Висвітлено найвизначніші явища художньої культури України від найдавніших часів до сучасності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА674760

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) 1)Х-98

55. Шевченко, Тарас Григорович.

Мистецька спадщина [Текст] = Taras Shevchenko. Artistic heritage = Тарас Шевченко. Художественное наследие : [альбом] / [вступ. слово Дмитра Стуса, Тетяни Чуйко ; упоряд.: Дмитро Стус [та ін.] ; пер. англ. О. Подшибіткіної ; пер. рос. О. Бойко]. - К. : Мистецтво, 2013. - 351 с.

Альбом репрезентує малярську спадщину Тараса Шевченка (1814-1861), яка є набутком не лише українського народу, а й світової культурної спільноти. Живопис майстра, його офорти, сепії, малюнки та акварелі – гармонійно поєднані з поетичним словом Кобзаря. Портретний живопис, краєвиди, жанрові композиції та ілюстрації художника втілюють глибинну філософію українського народу. Репродукції творів супроводжуються науковими коментарями.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56349

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 143(4Ук) Ш-37

56. Шейко, Василь Миколайович.

Історія української художньої культури [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. мистецтва і культури / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; Харківська держ. академія культури. - Х. : ХДАК, 1999. - 194 с.

У книзі розкриваються процеси історичного розвитку української художньої культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художніх процесів в Україні від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Значна увага приділяється розгляду джерел формування української художньої культури. Підручник підготовлений у відповідності з начальною програмою курсу, який викладається в Харківській державній академії культури.

Може бути використа­ний студентами та викладачами вузів у навчальному процесі, а також в інших навчальних закладах, де викладається ця дисципліна.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС33753

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) Ш-39

57. Щербаківський, Вадим Михайлович.

Українське мистецтво [Текст] : вибрані неопубліковані праці / В. М. Щербаківський. - К. : Либідь, 1995. - 287 с.

У збірнику вперше публікуються унікальні праці визначного українського вченого, в яких у широкому світовому контексті аналізуються різні види і форми народного та професійного мистецтва України з найдавніших часів до XIX століття. Автор розглядає прадавню символіку української хати, писанок, церковної архітектури, одягу тощо. Оригінальна загальна концепція й сьогодні може вважатися новим словом у дослідженні духовного життя українців.

Для вчених-істориків, етнологів, мистецтвознавців; студентів та учнів шкіл, коледжів, ліцеїв.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА564940

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) Щ-61

58. Яців, Роман.

Українське мистецтво ХХ століття: ідеї, явища, персоналії [Текст] : збірник статей / Р. Яців ; НАН України, Інститут народознавства. - Л. : [б.в.], 2006. - 351 с.

Цікавим вченим проявився Роман Яців. Маючи профільну базову освіту художника, набуту у Львівському державному інституті прикладного та де­коративного мистецтва, він ще змалечку спостерігав і вбирав малярські навики від батька, відомого українського митця, а також мав можливість спілкування з мистецько-творчою елітою Львова. Праця  з 1979 по 1983 рр. ще повніше поглибила знання про природу українського малярс­тва, його повноту наукового опрацювання і тогочасні методологічні підходи. Виняткова заслуга вченого полягає у його теоретичному, ідеологічному ос­мисленні феномена національної художньої культури, коли він наголосив, що непродуктивно розглядати «українське образотвор­че мистецтво через призму ледь не канонізованих Матісса чи Пікассо, Далі або Міро...», що створило певний стереотип мистецької вторинності і лягло тавром на «естетичну матерію українського мистецтва», а розпрацювати справжню систему естетичної виразності, у якій «національний голос» був би співзвучний з цілісною мистецькою палітрою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС44322

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ 03(4Ук) Я-93

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138