Економічні науки. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки [Текст] : [монографія] / [Шубравська О. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Шубравської О. В. ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 455 с.

У монографії досліджені тенденції та чинники сучасного агропродовольчого розвитку України і сві­ту в контексті забезпечення національної продовольчої безпеки. Запропоновані мето­дологічні підходи щодо оцінки розмірів аграрного ресурсного потенціалу, ефективності використання основних ресурсів сільськогосподарського і харчопереробного вироб­ництв, відповідності існуючої моделі аграрного господарювання України концепції ста­лого розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786791

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)32 А-26

2. Аналіз політики для використання соціально-економічних переваг видобувних проектів в Україні [Текст] : практ. посіб. / [В. В. Тертичка та ін.] ; Укр. ін-т газу нетрадиц. джерел, ПП Наук. техн. центр "Псіхєя". - Київ : НТЦ "Псіхєя", 2015. - 83 с.

У виданні наведено джерела використання соціально-економічних переваг видобувних проектів, проаналізовано права та можливості територіальних громад. Описано принципи формулювання проблем, що можуть виникнути під час реалізації видобувних проектів, підходи до аналізу заінтересованих груп, встановлено принципи вироблення й порівняння альтернативних варіантів вирішення проблеми, охарактеризовано процес підготовки порад органам влади, а також ресурси та інструменти політики, доступні на місцевому рівні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796665

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 А-64

3. Артемова, Татьяна Ивановна.

Социально-экономическая природа фирмы: сущность и условия модификации в информационном обществе [Текст] : [монография] / Артемова Т. И., Морозова О. Г. - Херсон : Гринь Д. С. [изд.], 2014. - 256, [3] с.

В монографии раскрыто содержание социально-экономической природы фирмы, исследованы направления и формы ее модификации в условиях становления информационного общества, в том числе в переходной экономике инверсионного типа.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785143

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 А-86

4. Атюшкіна, Вікторія Віталіївна.

Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Атюшкіна, Я. В. Бурко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. - 190 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні питання формування та аналізу внутрішнього економічного механізму підприємства. Матеріал посібника згруповано за темами курсу з наданням основних термінів і понять теми, питань для перевірки знань з можливістю самоперевірки, тестових завдань та задач для розв’язання, переліку тем для рефератів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794138

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 А-92

5. Большаков, В. И.

Планирование строительства доступного жилья в генеральных планах крупных городов (на примере г. Киева) [Текст] : [монография] / В. И. Большаков, Т. С. Кравчуновская, С. П. Броневицкий ; [под общ. ред. В. И. Большакова]. - Днепропетровск : ПГАСА, 2015. - 145 с.

В монографии рассматриваются взаимосвязанные и взаимообусловленные проблемы формирования и восстановления жилищного фонда крупных городов и обеспечения населения доступным (социальным) жильем на примере г. Киева. Комплексно изложены содержание и принципы вторичной застройки и комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда с максимальным использованием существующих зданий и инфраструктуры городских территорий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796864

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 Б-79

6. Бондар, Наталія Миколаївна.

Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства [Текст] : монографія / Н. М. Бондар ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2014. - 333 с.

У монографії запропоновані науково-методологічні положення та методичний інструментарій щодо обґрунтування доцільності реалізації транспортних інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства, граничного розміру величини концесійних платежів, розподілу виграшу та ризиків між учасниками проекту. Представлені пропозиції щодо удосконалення законодавчо-нормативної та інституціональної бази реалізації державно-приватного партнерства в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784216

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 Б-81

7. Буркинський, Борис Володимирович.

Капіталізація економіки регіонів України [Текст] : монографія / Б. В. Буркинський, В. Ф. Горячук ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. - 273 с.

Монографія присвячена теоретико-методологічним та прикладним засадам капіталізації економіки регіонів України. Здійснено історичний та семантичний аналіз поняття «капітал». Визначено співвідношення між поняттями «багатство» та «капітал». Розглянуто види капіталу та їх класифікації. Запропонована концептуальна модель широкого розуміння капіталу та системне уявлення капіталізації економіки. Розвинуто понятійний апарат дослідження фізичного, людського, соціального та природного капіталів, здійснено аналіз методичних підходів до їх оцінки, зроблено оцінку цих видів капіталів в регіонах України. Запропоновані механізми підвищення рівня капіталізації економіки. Роз­роблена сценарна модель оцінки зв’язку капіталізації економіки та конкуренто­спроможності регіонів Українського Причорномор’я.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785850

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 Б-91

8. Возная, Людмила Юрьевна.

Общая теория устойчивости социально-экономических систем [Текст] : монография / Людмила Возная. - Житомир : Евенюк А. А., 2014. - 317 с.

В монографии предпринята попытка на основе методов анализа, традиционно используемых экономической теорией, развить новые подходы, которые позволяют в рамках экономической науки более широко применять методы, используемые в рамках теории систем и изучения нелинейных процессов, в частности – синергетики. Проблема устойчивости экономических систем в монографии охватывает рассмотрение как экономических систем на уровне отдельных рынков, так и сложных экономических систем, важной составляющей которых являются социальные и политические институции. Теоретические выкладки во всех пяти разделах подкрепляются соответствующей статистикой и эмпирическими фактами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796348

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У018,0 В-64

9. Гойхман, М. І.

Вплив банківської системи на розвиток національної економіки [Текст] : монографія / Гойхман М. І. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 320 с.

У монографії викладено результати системних досліджень теоретичних засад, концептуальних підходів і стратегічного бачення методології удосконалених механізмів державного регулювання впливу банківської системи на сталий розвиток національної економіки. Проаналізовано основні показники і тенденції діяльності виробничого та банківського секторів економіки. Розроблено методичне забезпечення ідентифікації та нівелювання проблемних ситуацій у банківському секторі. Запропоновано математичну модель і методику визначення кількісної міри впливу факторів грошово- кредитної політики на комплексний індикатор економічного зростання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793008

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 Г-59

10. Дейч, Марина Євгенівна.

Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: управлінський аспект [Текст] : монографія / М. Є. Дейч ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк : [б. в.], 2014. - 351 с.

У монографії висвітлено результати наукових досліджень щодо проблем соціальної відповідальності, яка системно визначає рівні та функції в національній економіці. Розкрито стан, проблеми, перешкоди і шляхи становлення соціальної відповідальності особистості, суспільства, бізнесу та держави, запропоновано перспективні напрями її розвитку. Рекомендовано інструменти та механізми запровадження соціальної відповідальності. Оцінено проблеми та можливості досягнення цілей сталого розвитку на засадах соціальної відповідальності. Запропоновано інституалізацію соціальної відповідальності в Україні в системі державного управління.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА787195

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 Д-27

11. Дронова, Ольга Леонідівна.

Геоурбаністика [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Дронова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 419 с.

Матеріал посібника викладено відповідно до новітніх поглядів на геоурбаністику як на інтегральну дисципліну, що поєднує знання багатьох наук, але базується на географічному аналізі еволюції міських поселень. Висвіт­лено теоретико-методологічні засади вивчення урбанізаційних утворень, розкрито передумови й закономірності просторової еволюції міських систем розселення та процесів урбанізації у світі й Україні, охарактеризовано но­вітні тенденції глобального значення міст як фокусів зростання національ­них економік і розвитку світового господарства, проаналізовано передовий досвід здійснення міської політики. Детально розглянуто проблеми, що іс­нують у міському середовищі, підкреслено важливість переосмислення су­часної загальносвітової політекономічної практики, що впливає на розвиток міст і необхідність переходу до збалансованого розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797113

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Д-75

12. Дубовик, Тетяна Віталіївна.

Інтернет-маркетингові комунікації [Текст] : монографія / Т. В. Дубовик ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 331 с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи інтернет-маркетингових комунікацій підприємств торгівлі в Україні. Виявлено домінанти їх сучасного розвитку, охарактеризовано процес персоналізації та кастомізації як стратегічно значущого орієнтира еволюції інтернет-маркетингових комунікацій. Запропоновано термінологічний апарат вживання системних елементів інтернет-маркетингових комунікацій. Висвітлено механізм взаємодії підприємств торгівлі з різними суб’єктами впливу, що дало можливість розробити оптимальні інтернет-маркетингові комунікаційні стратегії з урахуванням принципів соціально-етичного маркетингу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788858

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 Д-79

13. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні [Текст] / Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" ; [за наук. ред. М. А. Хвесика, С. О. Лизуна]. - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. - 71 с.

У роботі досліджено поняття і сутність децентралізації влади та субсидіарності в наданні публічних послуг. Обґрунтовано економічні аспекти управління природними ресурсами в умовах децентралізації як необхідні чинники реалізації соціальних прав громадян на місцевому рівні. Запропоновано шляхи зміцнення інституту місцевого самоврядування й розширення можливостей територіальних громад та регіонів у цілому, розвитку фінансової системи через удосконалення податкового та бюджетного законодавства у сфері управління природокористуванням.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788588

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 Е-45

14. Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 23 груд. 2014 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: Суходоля О. М. та ін. ; за заг. ред. О. М. Суходолі]. - Київ : НІСД, 2014. - 167 с.

Висвітлено проблеми й перспективи забезпечення енергетичної безпеки України в сучасних умовах, стан і механізми реалізації державної політики в цій сфері. Проаналізовано теоретичні засади та практику формування енергетичної стратегії України як довгострокового механізму реалізації політики енергетичної безпеки. Збірник також містить проект Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, розроблений авторським колективом у складі працівників НІСД, НАН України, інших наукових закладів і профільних експертів з усіх видів діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу.
 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794886

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 Е-62

15. Зайчикова, Віталіна Вікторівна.

Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку [Текст] : монографія / В. В. Зайчикова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 423 с.

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретичних, методологічних і практичних засад формування та реалізації фінансової політики у сфері регіонального розвиту. Розглянуто інституційне та нормативне правове забезпечення фінансової політики держави та органів місцевого самовря­дування, спрямованої на стійкий розвиток територій. Визначено фінансові інструменти та складові фінансової політики у мультирівневих суспільних фінансах. Запропоновано шляхи та напрями реалізації концепції фінансу­вання збалансованого регіонального розвитку в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796169

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 З-17

16. Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища [Текст] : монографія / [О. В. Горняк та ін. ; за заг. ред. О. В. Горняк] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки. - Одеса : ОНУ, 2015. - 214 с.

У монографії розкриті закономірності та тенденції розвитку сучасних підприємств, визначені принципи дослідження, детермінанти впливу фінансової архітектури підприємств, роль акціонерного капіталу в їх розвитку та особливості функціонування і розвитку малих і середніх підприємств у сучасній економічній системі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796626

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 З-19

17. Засади модернізації виробничої інфраструктури України [Текст] : колект. монографія / [Чукаєва І. К. та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук Б. З. Піріашвілі та канд. екон. наук О. І. Никифорук ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : [б. в.], 2014. - 275 с.

У монографії розглядаються теоретичні положення щодо економічного змісту виробничої інфраструктури як інтеграційного чинника продуктивних сил. Висвітлена особливість взаємного впливу модернізації виробничої інфраструктури та комплексного оновлення продуктивних сил країни як одного із засобів забезпечення сталого розвитку економіки країни на основі узгодження відтворювальних процесів у інфраструктурних секторах і суміжних з ними основних виробництвах. Визначені проблеми та напрями модернізації виробничої інфраструктури із виокремленням загальних тенденцій і специфічних обставин, які притаманні розглянутим інфраструктурним секторам. Сформульовано засади державної політики модернізації виробничої інфраструктури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783630

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 З-36

18. Індустріальні парки в Україні: удосконалення політики стимулювання у контексті світового досвіду [Текст] : аналіт. доп. / [А. П. Павлюк та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 49, [14] с.

Доповідь присвячена розгляду концептуальних та інституційно-пра­вових засад, а також практичних питань розвитку індустріальних парків в Україні та формуванню пріоритетних напрямів і заходів щодо сприян­ня розвитку індустріальних парків у контексті світового досвіду.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803009

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 І-60

19. Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України [Текст] : монографія / [Бевз І. А. та ін.] ; за наук. ред. канд. екон. наук Т. В. Голікової ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 243 с.

У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на сутність феномену регіо­нального економічного простору, запропоновані методичні підходи до виміру та моделюван­ня процесів його формування. Обґрунтовано конкретний інструментарій формування еконо­мічного простору держави в сучасних умовах з визначенням його властивостей, функцій та елементів, що його утворюють. Стратегічне управління представлено як ефективний засіб модернізації сучасного економічного простору, що орієнтує на підвищення конкурентоспро­можності як держави, так і її регіонів. Розглянуто сукупність інструментів і методів щодо покращення управління економічною конкуренцією, включаючи трансформацію і синхроніза­цію структури адміністративно-територіального устрою держави з її економічним простором, що об'єктивно змінюється у часі під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798778

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 І-72

 20. Іщук, Степан Іванович.

Суспільно-географічна комплексологія [Текст] : підруч. для студентів геогр. та екон. спец. ВНЗ / С. І. Іщук, О. В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 287 с.

Висвітлюються теоретико-методологічні основи суспільно-географічного комплексоутворення, закономірності й принципи його формування та розвитку. Дається оцінка факторів, що впливають на формування суспільно-територіальних комплексів, спеціалізацію та інтеграцію різних груп галузей. Аналізуються основні методи наукового обґрунтування ефективного розміщення суспільно-територіальних комплексів на території. Розкриваються особливості регіональ­ного розвитку га територіальної організації промислових, агропромислових і соціальних комплексів. Дасться їхня змістовна сутнісна оцінки та типологія.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797419

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 І-98

21. Карпук, Анатолій Іванович.

Стратегічні пріоритети ефективного розвитку лісоресурсної сфери [Текст] : монографія / Анатолій Іванович Карпук, Максим Леонідович Шестак ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Луцьк : Твердиня, 2015. - 366 с.

У монографії розкриваються основні принципи, завдання та механізм розвитку лісоресурсної сфери в системі еколого-економічних відносин, висвітлюються проблеми розвитку лісоресурсної сфери в ринковій економіці. Запропоновано напрями модернізації техніко-економічного та інфраструктурного забезпечення лісового господарства, а також визначено науково-технічні та інноваційні пріоритети розвитку лісоресурсної сфери. Розроблено методологічні основи управління ефективністю у лісоресурсній сфері, а також виявлено перспективи формування системи стратегічного управління ефективністю лісокористування. Запропоновано набір інструментів стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу, розроблено механізми активізації підприємництва у лісоресурсній сфері, ідентифіковано джерела фінансового забезпечення діяльності лісокористувачів. Обґрунтовано доцільність укладання угод державно-приватного партнерства у сфері лісового господарства як важливого чинника нарощення інвестиційно-інноваційного потенціалу відтворення лісоресурсного потенціалу та модернізації об'єктів лісогосподарської та лісоохоронної інфраструктури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800326

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 К-26

22. Колесніков, В. П.

Промисловий маркетинг в хімічній галузі [Текст] : [навч. посіб.] / Колесніков В. П. ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 164 с.

В навчальному посібнику показано, що промисловий маркетинг у хімічної галузі здійснює вивчення руху товарів, робіт і послуг промислового призначення до споживача. Споживачами є організації, які купують їх для користуван­ня у виробництві інших товарів і послуг, які потім прода­ються, здаються в аренду чи поставляються іншим спожи­вачам. В посібнику розроблені умови і діяльність організацій на ринках товарів промислового призначення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796870

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 К-60

23. Коцупатрий, Михайло Миколайович.

Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 196 с.

Посібник підготовлено на основі законодавчих актів та нормативно-правових документів з питань оподаткування станом на 1 травня 2015 р. Відповідно до нормативної програми науки у навчальному посібнику викладено порядок обчислення і сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів, обов’язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також висвітлено організацію податкової звітності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО34168

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 К-75

24. Кухарская, Наталья Александровна.

Приоритетные направления государственной политики капитализации регионов: методология выбора [Текст] : [монография] / Н. А. Кухарская ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины. - Препринт. - Одесса : Интерпринт, 2014. - 94 с.

В монографии представлено научно-методологическое обоснование выбора при­оритетных направлений государственной региональной политики капитализации, основанное на эффективном использовании природно-экономического и научно-технического потенциалов и преимуществах положения региона на внешних рын­ках. Разработаны типы региональной политики капитализации, отличающиеся друг от друга видами привлеченного капитала, задачами, критериями применения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776730

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 К-95

25. Лазебник, Лариса Леонідівна.

Міжнародні банківські розрахунки [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Лазебник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 284 с.

Розглянуто теоретичні та практичні питання організації банківських міжнародних розрахунків. Досліджено роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі. Проаналізовано різні способи фінансування на основі платіжних документів з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Особливу увагу приділено специфіці механізмів реалізації банками різ­них форм розрахунків і таким формам фінансування, як лізинг, факто­ринг і форфейтинг.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797079

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Л-17

26. Мотивування персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ведерніков М. Д. [та ін.]. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2014. - 256 с.

У посібнику висвітлено сутність мотивування персоналу як складової соціально-трудових відносин. Охарактеризовано змістові та процесуальні теорії мотивування персоналу. Визначено зміст матеріального, трудового і статусного мотивування персоналу. Розкрито мотивуючу роль систем оплати праці та особливості організації преміювання персоналу. Розглянуто сутність контрактної форми найму і оплати праці, нетрадиційних методів матеріального стимулювання та методів нематеріальної мотивації трудової діяльності. Висвітлено зміст методів оцінювання персоналу, їх роль у мотивуванні трудової діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798783

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 М-85

27. Меліх, Олена Олександрівна.

Стратегія територіально-виробничої оптимізації харчової промисловості регіону: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / О. О. Меліх ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Астропринт, 2015. - 320 с.

Монографія містить результати досліджень сучасного стану, адап­тивних властивостей, економічних проблем управління підприєм­ствами харчової промисловості. Надано пропозиції щодо покращення управління підприємствами з виробництва харчових продуктів і напоїв з урахуванням їх територіального розміщення, зв’язку з сільськогоспо­дарськими постачальниками продовольства, експортними можливос­тями реалізації готової продукції, історичними особливостями роз­витку по регіонах. Класифіковано і запропоновано до використання інструментарій управління харчовими підприємствами, розкрито ал­горитм побудови адаптивних стратегій економічного розвитку, вияв­лено і проаналізовано сучасний стан адаптації і адаптивності харчових підприємств в Україні. Обґрунтовано різні методичні підходи до роз­робки стратегій харчових підприємств в кризових і в стабільних умовах господарювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795315

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 М-47

28. Міжнародний фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Кузьмін О. Є. [та ін.]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 192 с.

Навчальний посібник побудований так, щоб забезпечити якомога повніше охоп­лення передбаченого робочою програмою лекційного матеріалу, а також зацікавити студентів у пошуку додаткової інформації під час підготовки до занять та опрацювання літературних джерел, які висвітлюють альтернативні погляди щодо вирішення проблем міжнародного фінансового менеджменту.

Шифр зберігання книги у НБУВ:

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 М-58

29. Нікіфоров, Петро О.

Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст [Текст] : монографія / Петро Нікіфоров, Ілона Бабух ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 203 с.

Запропонована монографія – спроба комплексного, системного аналізу проблеми фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку українських міст. Визначаються теоретичні засади формування фінансової бази розвитку міст, на прикладі міст Чернівецької області здійснено аналіз практичних аспектів формування та використання фінансових ресурсів територіальних громад, запропоновано нові підходи до концептуальних засад фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793230

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 Н-65

30. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л. О. Пашнюк, О. П. Микитюк]. - Київ : Київський університет, 2015. - 207 с.

Висвітлено питання організації виробничих процесів у часі та просторі, потокового та автоматизованого виробництва, організації та нормування праці. Розглянуто організацію виробничої інфраструктури підприємства, а також організацію освоєння виробництва нової продукції. До кожної теми запропоно­вано практичні завдання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797418

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 О-64

31. Освоєння нетрадиційних вуглеводнів в Україні: шляхи використання соціально-економічних переваг [Текст] / [Г. Л. Рябцев та ін.] ; Укр. ін-т газу нетрадиц. джерел, ПП Наук.-техн. центр "Псіхєя". - Київ : НТЦ "Псіхєя", 2015. - 191 с.

Видання базується на аналітичних доповідях НТЦ «Псіхєя», присвячених можливостям, техноло­гіям і ризикам видобутку нафти й газу з нетрадиційних джерел, які було підготовлено в рамках виконання проекту «Забезпечення спроможності представників органів місцевого самоврядування та місцевих гро­мад реалізовувати соціально-економічні переваги проектів із розвідки та видобутку нетрадиційних вуг­леводнів в Україні», що реалізується за програмою «Український інститут газу нетрадиційних джерел». Нетрадиційні вуглеводні проаналізовано як складову енергетичної самодостатності України. Оха­рактеризовано основні проекти їхнього освоєння, розкрито міфічні й реальні проблеми видобутку. На­ведено шляхи зменшення ризиків, проаналізовано європейський досвід. Розкрито процедури вирішення проблем, що можуть виникнути під час реалізації видобувних проектів, права і можливості територіаль­них громад і джерела використання соціально-економічних переваг видобувних проектів в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797206

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 О-72

32. Островська, Ольга Анатоліївна.

Управління фінансовою санацією підприємств у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / О. А. Островська, О. О. Терещенко, О. Б. Соколова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 217 с.

У навчальному посібнику враховано останні зміни, що відбули­ся в нормативно-правовому забезпеченні процедур санації та банкрутства боржників. Стисле викладення основних положень теми, схеми, таблиці, перелік основ­них термінів; питання для перевірки знань; завдання для індивідуальної роботи та перелік нормативних й економічних джерел для поглибленого вивчення кож­ної теми допомагають студенту закріпити лекційний матеріал й отримати прак­тичні навички. Пропонована структура посібника сприяє активному засвоєнню матеріалу з усього курсу та перевірці ґрунтовності отриманих знань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779373

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 О-77

33. Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / А. Н. Асаул [и др.] ; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула. - М. : Проспект, 2016. - 383 с.

Изложены теоретические, методические и практические основы оценки собственности. Представлены понятийно-терминологический аппарат, используемый в процессе определения стоимости объектов оценки, и основные методические положения оценочной деятельности; даны практические рекомендации по формированию информационно-аналитической базы оценки стоимости объектов; рассмотрены методы оценки стоимости организации, бизнеса и предприятия как имуще­ственного комплекса с позиций затратного, сравнительного (рыночного) и доходного подходов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804377

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)29 О-93

34. Попадинець, Назарій Миколайович.

Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: проблеми та напрями розвитку [Текст] : монографія / Назарій Попадинець ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів : ІРД НАН України, 2014. - 181 с.

У монографії досліджено етапи формування та напрями розвитку теорії внутрішнього ринку, визначено та обґрунтовано роль і місце лісової промисловості у структурі внутрішнього ринку України. Розроблено методику оцінки розвитку внутрішнього ринку продукції лісової промисловості, що передбачає чотири етапи дослідження, на основі якої проведено аналіз і оцінку розвитку внутрішнього ринку продукції лісової промисловості. Запропоновано напрями розвитку внутрішнього ринку продукції лісової промисловості. Розглянуто стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції лісової промисловості на внутрішньому ринку та обґрунтовано принципи формування кластерної стратегії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782206

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 П-57

35. Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави [Текст] : монографія / [О. М. Алимов та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 2014. - 518 с.

У колективній монографії досліджуються проблеми формування об’єктивної системи оцінювання масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку держави та зафіксовано науковий пріоритет щодо реалізації інтеграційного вибору нашої держави. Розкрито наукові напрацювання щодо добору і застосування на практиці стратегічного управління процесами переходу України до сталого розвитку за використання домінант процесно-алокаційної концепції відповідного типу і структурно-інформаційної теорії надійності систем. Проведено аналіз конститутивно-ключових ресурсів, резервів і можливостей національного господарства в контексті реалізації інваріантних стратегій інтеграційного вибору держави та соціально-економічних процесів задля забезпечення надійності функціонування національної економічної системи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780814

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 П-64

36. Примачева, Наталья Николаевна.

Антикризисное управление в торговом судоходстве [Текст] : учебник / Н. Н. Примачева, Е. В. Сенько, Т. И. Фрасинюк ; под общ. ред. проф. Н. Т. Примачева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2015. - 316 с.

Рассматриваются вопросы эффективности использования экономического потенциала и совершенствования антикризисного управления в торговом судоходстве. Выделены задачи управления экономической стабильностью судоходства на основе возвратного финансирования. Освещаются кризисные ситуации в инвестиционной деятельности и определяются условия достижения нормализованного состояния морских транспортных предприятий в цикличности функционирования фрахтовою рынка и несовершенной конкуренции состояния ряда его секторов. Учитываются сложившиеся экономические взаимоотношения флота и портов со структурами глобальной экономики и грузовладельцами. Эти обстоятельства усиливают внимание к достижению сбалансированности состояния на основе принципов нормализации позиции в системе морской транспортной индустрии. Рассматриваются тенденции к институциональным согласованиям экономических интересов морского транспорта и потребителей его продукции.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790548

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 П-76

37. Прохорова, В. В.

Формування стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств [Текст] : монографія / В. В. Прохорова, Ю. Є. Безугла. - Харків : Смугаста типографія, 2014. - 182 с.

У монографії розглядаються проблеми, що пов’язані з теоретико- методичними засадами формування стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств, науково-практичними основами оцінки складових діяльності підприємств, вдосконалення механізму інтегрованих систем стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798123

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 П-84

38. Рекламний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [уклад.: Луцій О. П. та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. - 327 с.

У навчальному посібнику запропоновані концептуальні, теоретичні та методичні положення сучасного рекламного менеджменту та складові системи управління рекламною діяльністю підприємства. Сформульовано методологічні підходи до визначення цілей та завдань реклами, планування та організації проведення рекламних кампаній. Розглянуто теоретико-прикладні положення щодо виробництва електронних та друкованих рекламних звернень. Показано взаємозв’язок реклами і маркетингу, визначені головні тенденції розвитку глобального та національного ринків реклами. Подано рисунки, таблиці, ситуаційні вправи та тестові завдання для самостійної роботи студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793812

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 Р-36

39. Розвиток заради порятунку [Текст] / [Шевчук В. Я. та ін.]. - Київ : Геопринт, 2016. - 183 с.

У книзі обґрунтовано еколого-соціальну модель розвитку, дано відповіді як здійснити модернізацію економіки, викорінити бідність та розширити внутрішній ринок; висвітлено структуру економічного розвитку та викидів парникових газів; проблеми розвитку в умовах глобальної зміни клімату; стратегії, концепції і програми розвитку національного господарства та основних його секторів і кластерів (енергоефективності, енергетики, промисловості, інвестицій та інновацій, транспорту, інфраструктури, житлово-комунального господарства, сільського господарства, поводження з відходами та ін.); шляхи досягнення цілей сталого розвитку 00Н в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802312

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 Р-64

40. Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність [Текст] : монографія / [Н. О. Сімченко та ін. ; відп. ред. О. О. Охріменко] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 411 с.

Досліджено особливості формування та розвитку соціального капіталу з урахуванням характерних тенденцій економічного розвитку сучасного суспільства. Проаналізовано соціально-економічні чинники, що зумовлюють існування та еволюцію соціального капіталу в суспільстві, розкрито феноменологічну природу соціального капіталу, а також форми його прояву в діяльності підприємств. Подано результати оцінювання впливу соціального капіталу на рівень конкурентоспроможності підприємств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779087

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У018.5 С-69

41. Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір [Текст] : колект. монографія / за ред. д-ра екон. наук Черевка О. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 441 с.

У монографії розкривається сутність тіньової економіки, досліджено теоретичні та методологічні підходи до аналізу негативних проявів тінізації на безпеку держави, фінансові установи та суб’єктів господарювання. Приділено увагу вивченню зовнішніх та внутрішніх механізмів детінізації економічних процесів на мікро рівні через систему бухгалтерського обліку, контролю та економічної безпеки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786549

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 С-83

42. Теоретические и прикладные аспекты экономико-экологического анализа в управлении природопреобразующей деятельностью [Текст] : монография / [Громова Е. Н. и др. ; науч. ред. Р. А. Крыжановский] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед., Ин-т комплекс. проблем. мор. пиродопользования и НТП, Христиан. гуманитар.-экон. открытый ун-т. - Одесса : ИПРЭЭИ, 2014. - 191 с.

Монография посвящена проблеме анализа и оценки состояния экономию экологических систем в управленческой деятельности в условиях экологизации экономики. Проведена оценка адекватности  институционального и информационного обеспечения управления природопользованием реалиям перехода на устойчивое развитие, сформулированы возникающие проблемы и обоснованы направления их решения. Особое внимание уделено проблеме экологизации морехозяйственного комплекса Украины в его секторальном разрезе. Сформулированы принципиальные положения экономико-экологической сбалансированности в развитии данного сектора, дана оценка ресурсно-экологической ситуации в его развитии, а также предложены подходы к экологизации управления морским хозяйством с учетом международного сотрудничества.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790030

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 Т-33

43. Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб'єктів господарювання, регіонів та держави [Текст] : колект. монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т ; за заг. ред. канд. екон. наук О. Г. Черепа. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 247 с.

Монографія присвячена актуальним питанням теоретико-прикладних аспектів формування фінансової стратегії розвитку суб'єктів господарювання, регіонів та держави: досліджено проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення на основі інноваційно-інвестиційної складової. Авторами проведено значну наукову роботу, результати якої мають як теоретичне так і практичне значення, а також дозволяють істотно підвищити економічну ефективність окремих підприємств та стабільність розвитку регіонів та країн в цілому.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785397

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 Т-35

44. Технічні бар'єри і санітарні та фітосанітарні заходи в міжнародній торгівлі: види, тенденції розвитку, регулювання [Текст] : посіб. держ. службовця / [І. В. Бураковський та ін. ; за ред. І. В. Бураковського, К. Кравчука, М. Мовчан] ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. - Київ : [б. в.], 2015. - 243 с.

Мета посібника — ознайомити читачів зі поняттям технічних бар’єрів в торгівлі та санітарних і фітосанітарних заходів як особливого інструменту регуляторної політики та їх ролі в міжнародній торгівлі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60565

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Т-38

45. Ткаченко, Алла Михайлівна.

Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством [Текст] : монографія / А. М. Ткаченко, Т. О. Дробецька ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 188 с.

У монографії досліджено інноваційний розвиток підприємств металургійної галузі, проаналізовано процес формування інноваційної політики промислового підприємства, виконано аналіз інноваційної діяльності металургійних підприємств та окреслено сучасні підходи до оцінювання ефективності  інноваційного проекту та впливу планування витрат металургійного підприємства на реалізацію інновацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799320

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)29/31 Т-48

46. Управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України [Текст] : монографія / [Корецька С. О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. О. Корецької ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 256 с.

У монографії розкрито певне коло завдань, починаючи від аналізу концептуальних основ формування стратегії управління автомобільним транспортом і закінчуючи питанням оцінки економічної ефективності й економічного ризику в їх господарській діяльності, що в цілому дозволило побудувати теоретико-методологічну основу формування ефективних механізмів управління розвитком стратегічного потенціалу підприємств автомобільного транспорту країни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799554

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 У-67

47. Формирование и реализация налоговой политики в сфере управления развитием промышленности [Текст] : монограф. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики пром-сти ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк : [б. и.], 2014. - 148 с.

В монографии обоснованы предложения по формированию и реализации налоговой политики в сфере управления развитием промышленности Украины. Издание подготовлено в рамках плановых исследований ИЭП НАН Украины по НИР "Управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов" (государственный регистрационный номер 0110U000380).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779522

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21/27 Ф-79

48. Формування конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку суб'єктів господарювання, регіонів та держави [Текст] : колект. монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т ; за заг. ред. канд. екон. наук О. Г. Черепа. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 251 с.

Монографія присвячена актуальним питанням формування конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, регіонів та держави в цілому. Досліджено проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення на основі інноваційно-інвестиційної складової. Авторами проведено значну наукову роботу, результати якої мають як теоретичне, так і практичне значення, а також дозволяють істотно підвищити економічну ефективність окремих підприємств та стабільність розвитку регіонів та країн в цілому.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785407

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)0 Ф-79

49. Цибуляк, Віталіна Ярославівна.

Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект [Текст] : монографія / В. Я. Цибуляк ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : ДУ Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 271 с.

У монографії досліджено проблеми сільського розвитку, пов’язані з поступовим подоланням кризових явищ в економічному та суспільному житті. Розкрито сутність і складові інституційного середовища сільського розвитку, визначено взаємо­дію інститутів управління сільським розвитком. Обґрунтовано пропозиції щодо інституціалізації системи управління сільським розвитком на основі формування громадських інститутів сталого розвитку села, інституційних змін в організації державного регулювання сільського розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782287

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)32 Ц-56

50. Чаплінський, Вадим Ростиславович.

Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки [Текст] : монографія / В. Р. Чаплінський. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. - 171 с.

Основною метою монографії є теоретико-методологічне досліджен­ня сутності Інтелектуального капіталу та розроблення практичних реко­мендацій щодо подальшого його формування та розвитку. У першому розділі роботи досліджуються теоретичні засади ево­люції формування інтелектуального капіталу, як економічної категорії, проведено структуризацію та виділено три головних структурних еле­менти: людський, інноваційний та соціальний капітал, а також відміче­но існуючи методи оцінки нематеріальних активів та запропоновано ме­тодику оцінки інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки. Другий розділ монографії базується на досліджені та аналізі існуючого стану розвитку та потенціалу кожної із структурних складових інтелек­туального капіталу Хмельницької області та України в цілому. У третьому розділі запропоновано практичні рекомендації по вдосконаленню нормативно-правової бази, відмічено пріоритетні напрями бюджетного фінансування та сформовано мотиваційну модель розвитку інтелекту­ального капіталу аграрного сектору економіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795262

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)32 Ч-19

51. Череп, Алла Василівна.

Інформаційне забезпечення в системі управління промисловим підприємством [Текст] : монографія / А. В. Череп, О. М. Панченко, Л. А. Птіцина ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. - 264 с.

У монографії розглянуто теоретико-методичні засади формування інформаційного забезпечення управління підприємства. Увагу приділено дослідженню функціонування інформаційного забезпечення в системі управління підприємств хлібопекарської промисловості України. Оцінено вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність організації документообігу в системі управління інформаційного забезпечення підприємств цієї галузі. Проаналізовано витрати часу на документальне оформлення операцій з виробництва та реалізації продукції хлібопекарського підприємства. Розроблено показники якості стратегічного й інформаційного компонентів, зокрема, показники прибутковості апарату управління, трудомісткості управління, продуктивності праці персоналу апарату управління, собівартості виробництва документа.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785423

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК) 29/31  Ч-46

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

 

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38