«Культура. Наука. Освіта»: виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп.; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. – Київ: Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. – 325, [1] c.

Путівник продовжує серію науково-довідкових видань, що розкривають склад та зміст багатопрофільних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Дане видання репрезентує колекційні фонди світських та релігійних установ, організацій, навчальних закладів, установ культури, просвітницьких товариств, документи яких з тих чи інших причин були передані на зберігання до НБУВ. Описові статті надають інформацію про власне фондоутворювачів, історію надходження колекцій до Бібліотеки, склад та зміст документів колекційних фондів, літературу про фонди.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс60788

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч73 А-87

2. Бабич, Вячеслав Іванович

Професійна підготовка майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків: теорія і практика [Текст] : монографія / В. І. Бабич ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 487 с. 

У монографії подано теоретичні та методичні засади педагогічної системи професійної підготовки майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків. Автором висвітлено сутність і зміст соціального здоров’я підлітків. Розглянуто можливості виховання соціально здорових учнів основної школи в загальноосвітніх навчальних закладах. Розроблено модель педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до формування соціального здоров’я підлітків. Розкрито змістовні та процесуальні складові поетапної підготовки майбутніх учителів до виховання соціально здорових учнів основної школи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789102

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 Б-12

3. Барабаш, Юрій Григорович

Освітній менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю. Г. Барабаш, Р. М. Пріма, Ц. Й. Барабаш ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - 446 с.

Навчальний посібник висвітлює основи теорії і методики менедж­менту в дошкільному та загальноосвітньому навчальних закладах. Особ­ливу увагу звернуто на питання управління інноваційними процесами, розвитку, забезпечення наступності між цими двома складниками системи безперервної освіти в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786018

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 Б-24

4. Барановська, Лілія Володимирівна.

Педагогіка та психологія вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. В. Барановська ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 238, [1] с.

Розглянуто систему вищої освіти України як об'єкт педагогіки вищої школи. Розкрито поняття про педагогічний процес та його структурні компоненти. Обґрунтовано принципи навчання, закони та закономірності дидактики. Надано загальну характеристику змісту освіти. Висвітлено історію вищої освіти в Україні. Подано інформацію про Європейську кредитно-трансферну систему та систему накопичення ЕСTS, принципи, шляхи та засоби її адаптації до вищої освіти України. Охарактеризовано методологічні засади дослідження психології вищої школи. Приділено увагу студентові з позиції вікової психології, структурі середовища його існування та розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801915

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч31 Б-24.01

5. Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 640 с.

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції, організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (4-6 жовтня 2016 р.), в яких порушуються актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як стратегічного напряму прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України. Українськими та зарубіжними фахівцями висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти інтенсифікації процесів інтеграції бібліотек із закладами науки, освіти та культури; формування і розбудови національних інформаційних ресурсів, зокрема історико-культурних фондів; розвитку бібліотечно-інформаційних послуг, інноваційних бібліометричних технологій і наукометричних досліджень, а також питання інтелектуальної власності, авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805571

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч73 Б-59

6. Білан, Надія Іванівна

Організація роботи прес-служб [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Білан, М. М. Нетреба ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 303 с. 

Висвітлено основні поняття комунікаційних технологій. Охарактеризовано типи прес-служб і їх структуру. Розглянуто особливості діяльності прес-служб в органах державної влади, бізнес-структурах, громадських організаціях, вищих навчальних закладах. Розкрито методи, прийоми, канали та форми комунікації у демократичному суспільстві. Подано інформацію про медіатексти, комбіновані PR-тексти, технології "подієвої комунікації", основні правила проведення прес-конференцій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797426

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч61/63,0 Б-61

7. Білик, Надія Іванівна

Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : монографія / Н. І. Білик ; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. - Полтава : АСМІ, 2015. - 463 с.

У монографії розкрито авторське бачення проблеми дослідження через застосування системного, регіонального, проектного, андрагогічного, компетентнісно зорієнтованого, новаторського і дисемінаційного підходів, пред­ставлено концепцію управління адаптивно-педагогічним проектуванням регі­ональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тезаурус базових понять дослідження, обґрунтовано шляхи модернізації регі­ональних освітніх систем через упровадження інноваційних курсів підвищен­ня кваліфікації та створення освітніх педагогічних спільнот.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60720

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Б-61.01

8. Бондар, Юрій Володимирович

Правидавництво: Грецька рапсодія: Зародження та розвиток видавничої справи в Античному світі [Текст] : монографія / Ю. В. Бондар. - Київ : Персонал, 2016. - 215 с. 

У монографії  простежується зародження та розвиток видавництва у процесі суспільно-політичних трансформацій Стародавнього світу, систематизовано та проаналізовано практику використання, роль та місце книг, інших видавничих, насамперед письмових, творів у процесі таких змін, а також здійснення інформа­ційної політики у Стародавній Греції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800165

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч617 Б-81

9. Бондар, Юрій Володимирович

Правидавництво: Римська колона (Зародження та розвиток видавничої справи в Античному світі) [Текст] : монографія / Ю. В. Бондар. - Київ : Персонал, 2015. - 203 с. 

У виданні простежується зародження та розвиток видавництва у процесі суспільно-політичних трансформацій Стародавнього світу, систематизовано та проаналізовано практику використання, роль та місце книг, інших видавничих, насамперед письмових, творів у процесі таких змін, а також здійснення інфор­маційної політики у Стародавньому Римі, запропоновано авторське бачення доби зародження та складових частин первісного видавництва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795570

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч617 Б-81.01

10. Будуємо нову Україну [Текст] : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Дем'янчук О. та ін.]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 407 с.

Збірник укладено за підсумками першої конференції Українсько­го Фулбрайтівського кола, що зібрала випускників Програми імені Фулбрайта та інших про­грам академічного обміну – фахівців у гуманітарній, економічній, природоохоронній та інших сферах знання, управлінців, представників бізнесу та громадського сектору.    

Проаналізовано систему визначення результатів ЗНО як індикатор якості підготовки випускників шкіл. Приділено увагу розвитку мережевої взаємодії бізнесу, освіти та науки відповідно до нового Закону про вищу освіту в Україні. Узагальнено європейський досвід реформування музейної сфери. Розроблено систему підвищення економічної стійкості підприємства на основі соціальних стратегій розвитку підприємства. Досліджено трансформаційні зміни у податковій політиці щодо пореформеного аграрного сектору економіки України. Охарактеризовано основні підходи до заповідної справи в Україні у зв'язку з інтеграцією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795595

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Б-90

11. Васильев, Иван Борисович.

Теоретические и методические основы подготовки педагогов профессионального обучения [Текст] : монография / Васильев И. Б. ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. - Харьков : Смугаста типографія, 2015. - 447 с.

В монографии раскрыты социальные, исторические и научные предпосылки становления и развития профессионально-педагогического образования в Украи­не и зарубежных странах. Разработаны методические основы профессионально-педагогической подго­товки будущих и действующих педагогов профобучения. Уточнены базовые по­нятия профессиональной педагогики как науки, предложены соответствующие подходы к ее изучению в системе профессионально-педагогического и последи­пломного образования, а также способы диагностики успешности усвоения учебного материала.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797819

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 В-19

12. Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України [Текст] : іст.-біогр. довід. / [К. С. Буркут та ін. ; відп. ред. М. Г. Жулинський ; упоряд. В. А. Бурбела] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. - 298, [5] с. 

У довідковому історико-біографічному виданні йдеться про становлення та розвиток Відділення літератури, мови та мистецтвознавства як складової частини Національної академії наук України, наведено стислі відомості про життя, науко­ву та організаційну діяльність академіків і членів-кореспондентів Відділення за час існування Національної академії наук України (1918-2015). Представлено дані про наукові установи Відділення та наукові періодичні видання, списки лауреатів Державних премій України та іменних премій, заслужених діячів науки і техніки України та інші матеріали.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797214

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч214/215 В-42

13. Віки живуть в старому фоліанті. Скарби медичної думки [Текст] / Нац. наук. мед. б-ка України ; [авт.-уклад.: Павленко Р. І. та ін.]. - Київ : Коляда О. П., 2015. - 60 с.

У виданні подаються відомості про 52 стародруки, рідкісні та цінні видання, 28 з яких було опубліковано до 1800 року. Книжка ілюстрована портретами авторів-медиків, зображеннями титульних аркушів їхніх праць та рисунків, вміщених у них. Відомості про кожну книжку супроводжуються біографічними даними про автора та його внесок у розвиток медичної науки.

Видання підготовлено до 85-ї річниці заснування Національної наукової медичної бібліотеки України. Передмова Ліни Костенко.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795409

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч73 В-43

14. Волобуєва, Анастасія Михайлівна

Історія української журналістики. Преса Києва (1835-1917). Суспільно-духовна і національно-культурна спрямованість [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. М. Волобуєва, Н. М. Сидоренко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет", 2015. - 191 с. 

Висвітлено процес становлення та розвитку періодики Києва в 1835 - 1917 рр. Розглянуто умови функціонування окремих типологічних груп видань, проаналізовано національно-патріотичну пресу міста. Охарактеризовано релігійно-духовну періодику Києва XIX - початку XX ст. Увагу приділено таким виданням, як "Киевские губернские ведомости", "Киевский телеграф", "Киевлянин", "Киевская старина", "Громадська думка", "Літературно-науковий вісник", "Українська хата".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797423

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч610.3 В-68

15. Гресько, Ольга Вікторівна

Телерадіомовлення України в міжнародній комунікації [Текст] : монографія / О. В. Гресько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 303 с. 

Телерадіомовлення України досліджено як перспективний інструмент міжнародних медіакомунікацій. Теоретико-практичні моделі суспільного й комерційного мовлення в Україні та світі розглянуто в умовах конвергентності ЗМК. Візуалізація і віртуалізація контенту, як основа масово-інформаційної діяльності людини, визначені ключовими тенденціями в теорії соціальних комунікацій XXI ст. Запропоновано концепцію мовлення із застосуванням новаторських форм телерадіовиробництва і мульти­медійних технологій з метою активізації України в міжнародній комунікації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803751

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч 63 Г-80

16. Життя і смерть Редактора: Книга пам'яті Бориса Дерев'янка [Текст] = Жизнь и смерть Редактора: Книга памяти Бориса Деревянко / Нац. спілка журналістів України ; [упоряд. Л. Г. Бурчо]. - Одеса : Прес-кур'єр, 2015. - 349, [16] с.

У виданні розповідається про першого редактора газети «Вечерняя Одесса», заслуженого журналіста України Бориса Федоровича Дерев’янка, вбитого за професійну діяльність 11 серпня 1997 року. Спогади учнів, колег і друзів відомого журналіста доповнюються розповідями про результат розслідування резонансного вбивства і суд  над найманим вбивцею. Книга містить вибрані публіцистичні статті та нариси Б. Ф. Дерев’янка, світлини про його життя, діяльність і смерть.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795445

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч610.3 Ж-74

17. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013-2014 рр.) [Текст] : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Р. Л. Красій та ін. ; відп. ред. О. П. Бодак]. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 236 с.

Науково-інформаційний систематичний покажчик «Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НЛН України» інформує про іноземні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел централізованого і децентралізованого комплектування за 2013-2014 рр. до фондів НБУВ, ЛННБ ім. В. Стефаника та 82 бібліотеки НДУ НАН України. Крім того, подано відомості про журнали за 2011-2012 рр., які надійшли з запізненням.

Покажчик включає 1 642 назви іноземних журналів. Матеріал розміщено за Рубрикатором НБУВ. Опис видань здійснено мовою оригіналу за алфавітом назв та в межах розділів розміщено спочатку за кириличною, а потім латинською абетками. Подаються паралельні назви іншими мовами. У разі, коли назва журналу не розкриває його основного змісту, наводяться підзаголовні дані. Вказуються також роки видань та сигли бібліотек, в яких ці журнали зберігаються. Для зручності користування додається допоміжний апарат, який складається з алфавітного покажчика назв журналів та списку бібліотек НДУ НАН України із зазначенням їхніх сигл, адрес та контактів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799092

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч73 З-35

18. Збірка методичних рекомендацій до відзначення пам'ятних дат у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / Український інститут національної пам'яті ; Український інститут національної пам'яті. - Київ ; Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2016. - 120 с.

Видання містить методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів України, розроблені Українським інститутом національної пам’яті та схвалені Міністерством освіти і науки України до використання у навчально-виховному процесі. Матеріали присвячено відзначенню пам’ятних дат історії України, вшануванню борців за незалежність України у ХХ столітті, жертв тоталітарних режимів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802298

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 З-41

19. Іваницький, Олександр Іванович

Професійна підготовка майбутнього вчителя фізики в умовах інформаційно-освітнього середовища [Текст] : [монографія] / Олександр Іваницький ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 228 с.

У монографії висвітлені психологічні, дидактичні та методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя фізики в умовах інформаційно-освітнього середовища. Значна увага приділяється теоретико-методичним аспектам розробки і впровадження в практику роботи національної школи сучасних технологій навчання фізики та професійній підготовці майбутнього вчителя фізики до цієї діяльності. Шляхом послідовного застосування контекстного навчання проектується акмеологічна технологія професійної підготовки вчителя фізики до розробки та впровадження інноваційних технологій навчання фізики у загальноосвітній школі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783995

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 І-19

20. Ідея університету: сучасний дискурс [Текст] : монографія / [Л. В. Губерський та ін.] ; за ред. Л. В. Губерського, А. С. Філіпенка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 367 с.

Монографію присвячено теоретичним, методологічним, світоглядним і практичним аспектам діяльності університету крізь призму викликів сучасної епохи. Го­ловну увагу приділено визначенню парадигмального статусу університету в контексті онтологічних та епістемологічних вимірів, його історичної місії, тен­денцій розвитку університетської освіти в XXI ст. Розглянуто питання входження в європейський освітній і науковий простір, процеси трансфор­мації університету в Україні часів незалежності, механізми використання по­тенціалу університетів у модернізаційній стратегії нашої держави.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791271

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 І-29

21. Каленський, Андрій Анатолійович

Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін [Текст] : монографія / Каленський А. А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2016. - 424 с.

У монографії розглянута система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін природоохоронної та аграрної галузей, охарактеризовано конкретні особливості як професійної етики, що беруть витоки із часткових умов, змісту і специфіки тієї чи іншої професії й виражаються в основному в моральних кодексах – вимогах у відношенні до спеціалістів, так і педагогічної етики, яка вивчає особливості педагогічної моралі, специфіку реалізації загальних принципів і педагогічної моралі в сфері праці викладача, розкриває її функції, специфіку, зміст принципів і етичних категорій. Основою обґрунтування педагогічної системи розвитку професійно-педагогічної етики у студентів вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей є розроблена автором концепція її розвитку.    

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804404

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 К-17

22. Каразін, Василь Назарович.

Діалоги у часі й просторі [Текст] : дослідження і матеріали / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [уклад.: О. І. Вовк. С. М. Куделко ; наук. ред. С. І. Посохов]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна , 2015. - 271, [16] с. 

Видання містить статті та екстракти досліджень про засновника Харківського університету Василя Назаровича Каразіна, що вийшли друком протя­гом XIX - початку XXI ст. Для публікації було відібрано найбільш вагомі твори да­ної тематики. До них додано фактографічні та історіографічні коментарі, а також ілюстрації. Видання розраховане на усіх тих, хто цікавиться історією вітчизняної науки й освіти, історією Харківського університету та особистістю В. Н. Каразіна.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59517

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 К-21

23. Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад. О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін.; ред.-бібліограф: М. І. Швець ; комп'ютер. технологія: К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2015. - 602, [2] с.

Наведено повні бібліографічні описи 1 778 назв періодичних видань (газет), розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети, опис здійснено мовою оригіналу. Видання містить чотири допоміжні покажчики - іменний та словник псевдонімів і криптонімів до нього, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60783

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612  К-38

24. Ківшар, Таїсія

Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) [Текст] : монографія / Таїсія Ківшар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 530, [1] с.

Монографія присвячена вивченню бібліотекознавчого, книго­знавчого, бібліографознавчого та бібліографічного доробку визначно­го українського бібліолога С. О. Сірополка, висвітленню його книжко­вої та бібліотечної діяльності. Досліджено роль ученого у формуванні теоретико-методологічних засад вітчизняної бібліології, проаналізова­но внесок у розбудову книжкової та бібліотечної справи України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797390

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч73 К-38

25. Ковальчук, Галина Іванівна

Український науковий інститут книгознавства (1922 - 1936) [Текст] / Г. І. Ковальчук ; [наук. ред. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Вид. дім "Академперіодика". - Київ : Академперіодика, 2015. - 684, [3] с. 

Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського нау­кового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книго­знавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до пов­ного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його співробітників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60174

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч711 К-56

26. Колотуха, Олександр Васильович

Геопросторова організація спортивного туризму [Текст] : монографія / Олександр Колотуха ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Кіровоград : Александрова М. В., 2015. - 447 с.

У монографії викладено наукові основи та методологічні засади суспільно-географічного дослідження спортивного туризму як геопросторового явища. Визначено спортивний туризм як вагому складову світового туристського процесу, проведено макроекономічний аналіз його геопросторової організації й регіональний аналіз та оцінку функціонування системи спортивного туризму на прикладі України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793742

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 К-61

27. Кордонська, Ніна І..

Освітяни Новоушиччини [Текст] : про становлення і розвиток освіти у Новоушиц. р-ні Хмельниц. обл. / Ніна Кордонська. - Хмельницький : Мельник А. А., 2016. - 228 с.

Подано історію становлення і розвитку освіти в Ушицькому повіті Подільської губернії в другій половині XIX і на початку XX ст. на основі глибокого вивчення архівних матеріалів, які через століття дійшли до нас, та статей науковців, дослідників. Зазначено, що вивчення звітних документів, справ того часу, заяв вчителів, ділової переписки, пронизаних особливостями епохи, допомогло встановити відомості про перші навчальні заклади, їх матеріальне забезпечення, предмети, які вивчалися..

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА806124

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч33 К-66

28. Коротяев, Борис Иванович

Нестандартный взгляд на стандарты высшего образования [Текст] : монография / Б. И. Коротяев, В. С. Курило, С. В. Савченко ; Науч.-исслед. центр "Упр. качеством образования" Нац. акад. пед. наук Украины, Гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченко", Гос. вуз "Донбас. гос. пед. ун-т". - Старобельск : ГУ "ЛНУ им. Тараса Шевченко", 2016. - 294 с.

В монографии представлен нестандартный взгляд на исторически сложившиеся стандарты высшего образования, действующие в настоящее время во всех основных сег­ментах образовательного пространства высших учебных заведений: организации образо­вательного процесса, контроля и оценивания результатов образования, стандартообразующих документах высшего образования.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801066

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 К-68

29. Костікова, Ілона Іванівна.

Електронна педагогіка [Текст] : монографія / І. І. Костікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т педагогіки і психології. - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 157, [1] с.

У монографії аналізуються теоретичні й методичні аспекти електронної педагогіки як науки. Широке впровадження електронних дидактичних засобів навчання сприяє оновленню процесу професійно-педагогічної підготовки студентів у вищих навчальних закладах України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797149

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 К-72

30. Кравченко, Ганна Юріївна.

Адаптивне управління розвитком інститутів післядипломної педагогічної освіти в Україні [Текст] : монографія / Г. Ю. Кравченко ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 300 с.

У монографії розглянуто питання розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти. Висвітлено питання практики організації та розвитку кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти в сучасних умовах. Розкриваються теоретичні аспекти адаптивного управління та його вплив на розвиток кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти. Описуються модель та технологія формування професійної компетентності слухачів в умовах підвищення кваліфікації. Сформульовано основні підходи до управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників кафедр та слухачів курсів підвищення кваліфікації. Визначено інноваційні технології в управлінні освітньою діяльністю слухачів. Розглянуто інструментарій визначення якості розвитку професійної компетентності слухачі».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797574

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 К-78

31. Москаленко, Алла Миколаївна

Історія вітчизняної педагогіки [Текст] : навч. посіб. / А. М. Москаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 303 с.

Викладено історію вітчизняної школи та педагогіки, висвітлено процеси розвитку теорії та практики виховання, навчання в минулому, виявлено за­кономірності цих процесів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797431

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч33 М-82

32. Мулик, Катерина Віталіївна

Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів[Текст] : монографія / Мулик Катерина Віталіївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Харків : Бровін А. В., 2015. - 417 с.

У монографії приведено дослідження щодо використання спортивно-оздоровчого туризму в оздоровчій та рекреаційній діяльності школярів та студентської молоді. Представлено зміст спортивно-оздоровчого туризму для різних вікових груп школярів і студентів. Систематизовано заняття різними видами спортивно-оздоровчого туризму в учнів середніх та старших школярів. Надано зміст передпохідної підготовки і проведення пішохідного, лижного, водного та велосипедного походів і проведення їх по розробленим маршрутам в Харківській та Полтавській областях. Визначено шляхи удосконалення складових використання спортивно-оздоровчого туризму в оздоровчій та рекреаційній діяльності дітей, підлітків та студентської молоді.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797353

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 М-90

33.Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу [Текст] : [довідник] / [Б. А. Маліцький та ін. ; голов. ред. В. Л. Богданов] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва". - Київ : Фенікс, 2016. - 226 с.

Довідник містить основні статистичні дані про науково-технічний потенціал та результати діяльності Національної академії наук України. Матеріали довід­ника дають уявлення про місце та роль НАН України в системі наукових органі­зацій держави, у тому числі в секторальному розрізі, а також у світовому контек­сті. Статистичні дані охоплюють в основному період з 2010 по 2014 роки. При підготовці довідника використані матеріали Державної служби статистики Укра­їни, щорічні звіти Національної академії наук України, а також міжнародні наукометричні бази даних та наукові публікації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805574

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч214/215 Н-35

34. Носова, Богдана Миколаївна

Міжнародна журналістика: сучасна зарубіжна публіцистика [Текст] : навч. посіб. / Богдана Носова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 127 с. 

У навчальному посібнику зроблено спробу розширити рамки вивчення міжнародної журналі­стики за рахунок дослідження публіцистичної творчості видатних інтелектуалів су­часності. Опрацьовано теми «Публіцистичний спадок сучасних світових інтелектуалів як погляд на світові перетворення» і «Образи країн та актуальні світові процеси у су­часній зарубіжній публіцистиці». Представлено тематичну спрямованість і жанрову різноманітність комунікативно-публіцистичної творчості світових інтелектуалів, які фо­рмують актуальний міжнародний порядок денний світових медіа.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802627

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 Н-84

35. Пальчук, Марина Ивановна

Системы подготовки производственного персонала сферы услуг в странах Европейского Союза: тенденции и перспективы развития [Текст] : монография / М. И. Пальчук ; под ред. действ. чл. НАПН Украины Н. Г. Ничкало ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. - Киев : Квадрат, 2015. - 479 с.

В монографии рассматриваются тенденции в развитии систем профессиональной подготовки производственного персонала сферы услуг на пяти этапах европейской интеграции. Проанализированы основные направления обучения производственного персонала в контексте фундаментализации и инновационности профессионального образования в начале XXI века. Изложена общая характеристика профессионального образования и обучения в странах Европейского Союза на примере Франции, Великобритании, Финляндии, Польши, Румынии. Обоснована структура многосторонних альянсов в организации социального партнерства с целью обновления содержания профессио­нального образования, обеспечения его качества, конкурентоспособности и профес­сиональной мобильности различных категорий населения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796627

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 П-14

36. Пастушенко, Олена Василівна

Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект [Текст] : монографія / Олена Пастушенко ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України, 2016. - 563 с. 

У монографії розглядається широке коло питань, пов'язаних з розвитком дисертацій­них досліджень книги і періодики в період незалежності України, коли відбулося звіль­нення від ідеологічних обмежень у галузі дослідження національної культури, науки, освіти, державотворення, шо дало змогу не лише активно розвивати свободу слова, а й проводити раніше заборонені або неактуалізовані дослідження історії книги, друку, пре­си, газетної та журнальної періодики, здійснити «інформаційний стрибок» в осмисленні власної історії та ролі книги і періодики у суспільному розвитку. Розглянуто особливо­сті розвитку системи атестації кадрів в Україні, становлення наукової галузі соціальних комунікацій, методологічні засади досліджень книги і періодики, кількісні показники ди­наміки захистів у різних наукових напрямах, гуманітарних науках та зі спеціальностей галузі «Соціальні комунікації», формування тематичних напрямів досліджень, науко­вих центрів підготовки та захисту дисертацій, роль керівників та опонентів тощо.

З урахуванням аналізу дисертацій, присвячених книзі і періодиці як модельному об’єкту соціальних комунікацій, розглядається проблема створення консолідованого інформаційного ресурсу науки на базі наукових бібліотек як сучасних комунікацій­них установ, запропоновано інтегровану модель інформаційно-аналітичної експертної системи соціокомунікаційного простору науки, що виконує експертні та прогностичні функції розвитку науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802569

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч611 П-19

37. Попова, О. В.

Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (на матеріалі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін) [Текст] : монографія / О. В. Попова, І. В. Таможська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 233 с. 

У монографії розкриваються теоретичні питання формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю, обґрунтовується науково-методичне забезпечення педагогічних умов формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (на матеріалі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803103

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 П-58

38. Радчик, Раїса Віталіївна

Журналістський фах: інформаційні жанри [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Радчик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 271 с.

Розглянуто найважливіші питання журналістських методів пошуку і збирання інформації, поняття жанру та жанроутворювальних факторів у журналістиці. Викладено головні аспекти теорії і практики інформаційних жанрів, загальні вимоги до інформаційних жанрів, методику роботи жур­наліста над інформаційними матеріалами. Аналізується жанрова спе­цифіка та різновиди замітки, інтерв'ю, репортажу, звіту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797106

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч612 Р-15

39. Рябченко, Володимир І

Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: (соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу) [Текст] : [монографія] / Володимир Рябченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ : Фітосоціоцентр, 2015. - 673 с.

У монографії уточнено сучасну місію вищої школи України. Визначено перелік найбільш небезпечних соціальних хвороб, якими системно уражені суспільство й вища школа. Обґрунтовано необхідність розв’язання проблеми компетентності з позицій багатовимірності. Актуалізовано світоглядну компетентність як визначальний чинник загальної компетентності. Сформульовано концептуальні зауваження щодо модернізації вітчизняної вищої освіти в контексті Болонського процесу. Розкрито сутність «грамотного» й «розумного» в життєвих виявах людини та проаналізовано проблему компетентності через тріаду: авторитаризм - цинізм - конформізм. Обґрунтовано актуалізацію особис­тості студента як дієвого чинника розвитку вищої школи й розроблено концептуальну модель соціалізації особистості студента. Визначено шляхи оздоровлення українського суспільства та його вищої школи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800577

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 Р-98

40. Сенченко, Микола Іванович.

Мозкові центри країн світу [Текст] / М. Сенченко, О. Сенченко, В. Гастинщиков. - Київ : Персонал, 2016. - 277 с.

Розглянуто спектр питань, пов'язаних із методологією, організацією і технологіями мозкових центрів (“фабрик думки”, “мозкових трес­тів”, англ. — think tanks, brains trust), що зосереджують свої зусилля на аналітичних дослідженнях у сферах політики, економіки, соціології, права тощо. Автори мають намір привернути увагу університетів, студентів, корпорацій, великих і малих підприємств до створення “фабрик думки” з метою значного підвищення ефективності діяльності своїх установ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803174

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч30 а/я С-31

41. Сербін, Олег Олегович

Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук[Текст] : монографія / Олег Сербін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 430 с.

У монографії представлено результати комплексного дослідження становлення та роз­витку систематизації інформації в контексті еволюції класифікацій наук, як інформаційно-пошукового підґрунтя ефективного функціонування наукового сегменту соціальних комуні­кацій. Висвітлено історичні передумови, основні тенденції й напрями еволюції класифікацій наук. Розглянуто актуальні теоретичні й практичні питання систематизації як основи органі­зації знань в контексті оптимізації, уніфікації, класифікації інформаційних даних. Проведено аналіз основних аспектів створення, запровадження та використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем крізь призму еволюції класифікацій наук.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802618

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч73 С-32

42.Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украиы [Текст] : коллект. моногр. / [Бакиров В. С. и др.] ; под ред. В. С. Бакирова ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 423 с.

В монографии раскрывается роль социокультурных факто­ров в модернизации высшей школы Украины: социокультурная обусловленность модернизации высшей школы, современные об­разовательные практики высших учебных заведений в социокуль­турном аспекте, социокультурные барьеры модернизации высшей школы и пути их преодоления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795622

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 С-69

43.Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди [Текст] / Кузьменко В. В. [та ін.] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". - 2-ге вид., перероб. і допов. - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2015. - 111, [6] с. 

У книзі схарактеризовано життєвий шлях та педагогічні погляди видатного вітчизняного педагога другої половини XX століття Василя Сухомлинського. Описано систему навчально-виховної роботи Павлиської середньої школи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795541

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч33 С-91

44. Терепищий, Сергій Олександрович.

Сучасні освітні ландшафти [Текст] : монографія / Сергій Терепищий. - Київ : Фенікс, 2016. - 308 с.

Проаналізовано одне з ключових понять сучасних досліджень освіти - освітній ландшафт. Обґрунтовано новий для вітчизняної філософії освіти концепт. Аналіз освітнього ландшафту здійснено в контексті трансдисциплінарної взаємодії природничого та гуманітарного знання. Приділено увагу генезі та сучасним трансформаціям європейського та українського освітніх ландшафтів у контексті суперечностей глобалізації та регіоналізації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804865

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч3/я Т-35

45. Тимчук, Людмила І

Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець XIX – XX століття) [Текст] : монографія / Людмила Тимчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2015. - 463 с. 

У монографії висвітлені результати цілісного аналізу становлення та розвитку андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні наприкінці ХІХ-ХХ ст. З урахуванням специфіки історико-педагогічного дослідження автором обгрунтувано періодизацію розвитку андрагогіки в Україні й розкрито її сутність на кожному етапі На основі авторської періодизації простежено структурні трансформації системи освіти дорослих в Україні, висвітлено генезу дидактики дорослих, доведено еволюційні процеси в розвитку наукових підходів до конструювання змісту, організаційних форм і методів освіти дорослих Окрема увага автора звернена на вивчення та узагальнення історичного досвіду підготовки фахівців для освіти дорослих

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797814

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 Т-41

46. Уроки Дмитра Прилюка [Текст] : [спогади, літ. твори] / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. М. М. Сорока]. - Київ : Експрес-об'ява, 2015. - 388, [32] с.

Книга розповідає про відомого українського журналіс­та, письменника, вченого, вихователя і наставника великої когорти творчих працівників українських ЗМІ, професора, декана факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка Дмитра Прилюка. У його біогра­фії – фронтові дороги, керівництво низкою обласних видань, республіканською газетою «Колгоспне село», багаторічна викладацька робота, створення основ теорії і практики жур­налістики тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795808

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч610.3  У-71

47. Фокін, Сергій Павлович

Спортивний туризм [Текст] : навч. посіб. / С. П. Фокін ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 166 с. 

Викладено основи теорії спортивно-туристської діяльності, методо­логічні принципи організації спортивного туризму. Розглянуто основні ви­ди, форми та маршрути спортивного туризму. Приділено увагу питанням безпеки туристських подорожей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801921

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Ф-75

48. Харківський університет і українська культура [Текст] : монографія : до 210-річчя від часу заснування ХНУ ім. В. Н. Каразіна / [Бакіров В. С. та ін.] ; за ред. Ю. М. Безхутрого ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 293, [2] с.

Колективна монографія присвячена дослідженню впливу Харківського університету на розвиток української культури в XIX - на початку XXI ст. Автор приділяють головну увагу питанням зародження українського національної відродження на Слобожанщині, формуванню наукового українознавства, особливостям культурно-освітньої діяльності викладачів та випускників університету впродовж його понад 200-літньої історії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59515

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч33 Х-21

49. Шальман, Тетяна Михайлівна

Основи реклами у сфері освіти [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Шальман ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 127 с.

Розкрито основоположні поняття реклами у сфері освіти. Досліджено імідж в рекламі та роль репутації у створенні іміджу навчального закладу. Вивчено типологію та групи цільової аудиторії за видом навчального за­кладу, теоретичні засади створення презентаційних матеріалів рекламно­го характеру для вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797412

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч34 Ш-18

50. Яцко, Наталія Бориславівна.

PR та маніпуляції [Текст] : практ. слов. / Наталя Яцко ; [ред. В. М. Карпенко]. - Київ : Вадим Карпенко, 2015. - 471 с.

Практичний словник включає визначення та пояснення базових термінів з комунікації, психології, логіки, політології, управління, маркетингу та реклами, а також різного роду маніпулятивних практик. Уважне знайомство зі словником допоможе читачеві зорієнтуватися в сучасних інформаційних потоках, зрозуміти їх витоки та призначення і відчути себе впевненіше з погляду власного вибору у спілкуванні з зовнішнім світом. Для полегшення сприйняття досить широкого різногалузевого матеріалу до словника включено нарис Олексія Карпенка «Історія піару та реклами на теренах України», а також практичні поради, деяку інформацію щодо загальної статистики і фізичних та психологічних можливостей людини, короткі англо-українські словники, адреси світових та національних мережевих пошукових систем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796526

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч61 /63я2/3 Я-93

 

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38