Статистика в Україні. Довідкові видання (1921–2016 рр.)

 

Статистика – це «наука, що вивчає кількісні показники розвитку суспільства в усьому його розмаїтті, а також зв'язок цих показників з їх якісним змістом».

«Великий тлумачний
словник української мови»
 
 

Статистика як наука виникла з потреб суспільного життя і пов’язується із суспільним поділом праці, появою держави, розвитком форм приватної власності. Вона охоплює та вивчає різні суспільні процеси та явища з кількісної та якісної сторін. Між статистичною наукою та людською діяльністю існує безперервний та тісний взаємозв’язок. Статистична наука використовує, систематизує та узагальнює інформацію про певні види діяльності, а різні установи чи суб’єкти використовують статистичні показники для прийняття різноманітних управлінських рішень.

Історія розвитку статистики сягає сивої давнини і складається з низки етапів. Слово «статистика» латинського походження («status» – стан, становище), а в наукову термінологію вперше було введено німецьким вченим Г. Ахенвалем у середині XVII ст. У той час воно означало політичний стан держави: «stato» – держава, «statistika» – певна сума знань про державу. Осіб, що володіли знаннями про устрій і стан справ у різних державах, тобто державних діячів, політиків називали «statista» (статиста).

Зародження статистики пов’язують з країнами Стародавнього Сходу, де вперше склалися розвинені системи адміністративного та державного обліку. Воно пов’язане саме зі створенням держави і зростаючими потребами народу та процесами його становлення і розвитку. Для ефективного управління державою потрібно було знати чималу кількість різноманітних показників, таких як чисельність і склад населення, стан торгівлі, склад земель тощо. Періодичні війни, збір податків, управління державою, торгівля зумовлювали потребу в інформації щодо чисельності населення, розміру земель, лісів, поголів’я худоби.

З часом почалося впорядкування і вдосконалення статистичних методів, з яких розвинулися два основних: описовий (дескриптивний) – збирання інформації, перевірка її якості, її інтерпретація, зображення статистичного матеріалу та індуктивний – застосування теорії ймовірності, закону великих чисел.

У XIX ст. статистика поступово здобуває наукову основу й починає інтенсивно розвиватися, зростають обсяги інформації, поширюються переписи населення. Подальший розвиток статистики вимагає введення інновацій та вдосконалення всіх можливих і наявних методів збирання, оброблення, узагальнення масових даних. Таким чином третій етап розвитку статистики отримав назву статистико-математичний.

У радянські часи розвиток статистики характеризувався перебудовою всієї системи статистичного обліку на основі його централізації в масштабах країни, створення державних статистичних установ у центрі й на місцях. Збір, обробка і аналіз статистичної інформації по всій країні здійснювались за єдиним планом та єдиними принципами органами державної статистики на чолі з Центральним статистичним управлінням при Раді Міністрів СРСР. Статистичні дані публікувалися в статистичних збірках. Головне завдання радянської статистики – здобуття і своєчасне надання державним органам достовірних, науково обґрунтованих даних, що показують хід виконання державних планів, зростання показників галузей народного господарства.

У XX столітті статистику розглядають вже як самостійну наукову дисципліну. Зростає зацікавленість в аналізуванні та зборі інформації у будь-якій галузі господарства та суспільного життя. Для цього розробляється спеціальна методологія дослідження і обробки матеріалів: масові статистичні спостереження та інші методи аналізу статистичних даних (метод угрупування, середніх величин, індексів, балансовий метод, метод графічних зображень). Процес збору та вимірювання інформації про задані зміни, встановлені систематичним способом, дають змогу відповісти на актуальні питання й оцінити результати роботи. Компонент збору даних певного дослідження характерний для всіх галузей знання, серед яких фізика, суспільні науки, гуманітарні науки і бізнес. У той час як методи можуть різнитися залежно від дисципліни, акцент на забезпечення точних і достовірних даних залишається.

На сьогодні статистика виконує важливу роль у механізмі управління економікою. Тому, сучасний стан соціально-економічного розвитку України потребує докорінних змін у підходах щодо розповсюдження статистичної інформації. Через ринкову систему економіки України існує нагальна потреба розроблення програми розповсюдження статистичних даних, головним завданням якої є створення нових умов – юридичних, економічних, технічних, технологічних, інформаційних, фінансових. Україна у своїх реформах також прагне застосовувати міжнародні підходи та методики щодо раціонального розподілу бюджету та впровадження нових технологій для більш якісної роботи статистичної системи. Тому реформування державної статистики у відповідності з міжнародними стандартами є надзвичайно важливим і актуальним завданням для України. Реалізація цього плану надасть змогу задовольняти потреби користувачів інформації, сприятиме вдосконаленню існуючих методів та підходів до збирання, розроблення, аналізу та поширення статистичної інформації високої якості.

У відділі науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського широко представлені статистичні довідники як загального призначення, так і з окремих галузей знання (сільського господарства, медицини, соціології, демографії тощо), а також з галузевої економіки (статистика промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, фінансів).

До бібліографічного покажчика включено статистичні довідники, щорічники, збірники, що відображають статистичні показники з питань розвитку народного господарства України за 1929–2016 роки. У статистичних збірниках подано інформацію про чисельність населення, промисловість, сільське господарство, транспорт і зв'язок, будівництво, торгівлю, народну освіту, науку і культуру, охорону здоров'я, фінанси і кредит. Матеріал представлено за розділами: 1. Загальні праці; 2. Регіони України: Київ. Київська область; Вінницька область; Волинська область; Дніпропетровська область; Житомирська область; Закарпатська область; Запорізька область; Луганська область; Львівська область; Харківська область; Хмельницька область; Чернівецька область; Чернігівська область; Крим; 3. Країни СНД; 4. Галузева статистика: Природничі науки; Технічні науки; Сільське та лісове господарство (тваринництво); Охорона здоров᾿я. Медичні науки; Демографія; Історичні науки; Економічні науки; Держава і право України; Культура. Освіта. Наука; Фізична культура і спорт. Туризм; Видавнича справа.

 
Загальні праці
 
1.Народное хозяйство Украины в 1921–1922 гг. / Центр. стат. упр. – Харьков,1923. – 125 с.
Шифр зберігання НБУВ: Сu497
 
2.Динамика народного хозяйства Украины 1921–1922–1924–1925 гг. / Центр. стат. упр. УССР. – Харьков, 1926. – IV, 145 с., 13 табл.
Шифр зберігання НБУВ: Вu8056
 
3.Народне господарство України в 1924–1925 рр. : у 4 кн. / Центр. стат. упр. УСРР. – Харків, 1926.
Кн. 1. – 386 с.
Кн. 2. – 369 с.
Кн. 3. – 296 с.
Кн. 4. – 308 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вu7806/1–4
 
4.Україна : стат. довід. / Центр. стат. упр. УСРР. – Харьків, 1926. – IІІ, 516 с.
Шифр зберігання НБУВ: Аu17042
 
5.Україна : стат. щорічник / Центр. стат. упр. УСРР. – Харків : [б. в.], 1926. – XVI, 407 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс36199
 
6.УСРР в цифрах / Центр. стат. упр. УСРР. – Харків, 1926. – 84, V с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао184978
 
7.Україна в цифрах. 1927 / Центр. стат. упр. УСРР ; заг. ред. М. А. Авдієнка. – Харків : Центр. упр. УСРР, 1927. – ІV, 132 с.
Шифр зберігання НБУВ: Аu4888
 
8.Україна : стат. щорічник на 1928 рік / Центр. стат. упр. УСРР. – Харків : [б. в.], 1928. – 387 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс2127
 
9.Україна : стат. щорічник на 1929 рік / Центр. стат. упр. УСРР. – Харків, 1929. – ХХІІ, 399 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во434321
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук)я2 У45
 
10.Народне господарство УРСР : стат. довід. / за ред. О. М. Асаткіна ; Упр. нар-госп. обліку УРСР. – Київ : Нар. госп-во та облік, 1935. – 664 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во336201
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук)я2 Н30
 
11.УСРР в цифрах : стат. довід. / Упр. нар.-госп. обліку ; за ред. О. М. Асаткіна. – Харків : Нар. госп-во та облік, 1936. – 744 с.: табл.
Шифр зберігання НБУВ: АО172627
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 У45
 
12.Народне господарство Української РСР [1956–1990 роки] : стат. щорічник / ЦСУ, Стат. упр. при Раді Міністрів УРСР. – Київ : Держ. стат. вид-во, 1957–1991.
 
… [у 1956 році]. – 1957. – 536 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во666839
 
… 1957 рік. – 1958. – 264 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во719687
 
… в 1959 році. – 1960. – 731 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во773825
 
… в 1960 році. – 1961. – 556 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во795221
 
… в 1961 році. – 1962. – 751 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во859087
 
… в 1962 році. – 1963. – 675 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во894003
 
… в 1963 році. – 1964. – 654 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во941076
 
… в 1964 році. – 1965. – 694 с.
Шифр зберігання НБУВ: Во976395
 
… в 1965 році. – 1966. – 715 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва5275
 
… в 1966 році. – Київ : Статистика, 1967. – 638 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва52749
 
… в 1967 році. – 1968. – 579 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва76811
 
… в 1968 році. – 1969. – 609 с.
Шифр зберігання НБУВ: Арх. 1969/Н 301
 
… в 1969 році. – 1970. – 611 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва144454
 
… в 1970 році. – 1971. – 565 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва175998
 
… в 1971 році : ювіл. стат. щорічник. – 1972. – 547 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва222286
 
… у 1972 році. – Київ : Вид-во політ. літ. України, 1974. – 599 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва239193
 
… в 1973 році. – Київ : Вид-во політ. літ. України, 1974. – 584 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва251871
 
… у 1974 році / упоряд.: В. В. Самченко, Є. О. Пенто. – Київ : Техніка, 1975. – 599 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва273860
 
… в 1975 році. – 1976. – 539 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва288662
 
… [у 1976 році] : ювіл. стат. щорічник / упоряд.: Б. А. Сівко, Є. О. Пенто. – 1977. – 463 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва302764
 
… у 1977 році. – 1978. – 454 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва322042
 
… в 1978 році / упоряд.: О. І. Троян, Б. А. Сівко, Є. О. Пенто. – 1979. – 358 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва338938
 
… в 1979 році. – 1980. – 367 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва354108
 
… в 1980 році / упоряд.: М. М. Артем’єв, В. П. Гаценко, Ю. І. Горохова [та ін.]. – 1981. – 382 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва371661
 
… у 1981 році: до 60-річчя утворення СРСР. – 1982. – 382 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва387574
 
… у 1982 році / відп. за вип. Б. А. Сівко. – 1983. – 383 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва403089
 
… у 1983 році. – 1984. – 383 с.
… у 1984 році. – 1985. – 406 с.
… у 1985 році. – 1986. – 398 с.
… [у 1986 році] : ювіл. стат. щорічник : до 70-річчя Великого Жовтня. – 1987. – 455 с.
… у 1987 році. – 1988. – 462 с.
… у 1988 році. – 1989. – 471 с.
… у 1989 році. – 1990. – 464 с.
… у 1990 році. – 1991. – 496 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж66799
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук)я2 Н30
 
13.Українська РСР в цифрах в [1961–1987] році : корот. стат. довід. / ЦСУ при Раді Міністрів УРСР. – Київ : Держстатвидав, 1962–1988.
 
… в 1961 році. – 1962. – 270 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао158518
 
… в 1962 році. – 1963. – 261 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао163281
 
… в 1964 році. – Київ : Статистика, 1965. – 182 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао170438
 
… в 1965 році. – 1966. – 214 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао174077
 
… в 1966 році. – 1967. – 192 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао179158
 
… в 1967 році. – 1968. – 167 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао184714
 
… в 1968 році. – 1969. – 175 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао188549
 
… в 1969 році. – 1970. – 198 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао192875
 
… в 1970 році. – 1971. – 182 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао196479
 
… в 1971 році. – 1972. – 143 с.
Шифр зберігання НБУВ: Арх. 1972 У 455
 
… в 1972 році. – Київ : Політвидав України, 1973. – 159 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао203238
 
… в 1973 році. – 1974. – 219 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао206165
 
… в 1974 році. – 1975. – 224 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао208913
 
… в 1975 році. – Київ : Техніка, 1976. – 223 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао212851
 
… в 1976 році. – 1977. – 392 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао215869
 
… в 1977 році. – 1978. – 383 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао218871
 
… в 1978 році. – 1979. – 286 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао221657
 
… в 1979 році. – 1980. – 350 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао224823
 
… в 1980 році. – 1981. – 302 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао227861
 
… в 1981 році. – 1982. – 296 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао230781
 
… в 1982 році. – 1983. – 327 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао234155
 
… в 1983 році. – 1984. – 334 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао234155
 
… в 1984 році. – 1985. – 174 с.
Шифр зберігання НБУВ: Арх. 1983 У 455
 
… в 1985 році. – 1986. – 384 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж67266
 
… в 1986 році. – 1987. – 384 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж67266
 
… в 1987 році. – 1988. – 384 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж67266
 
14.Україна за п’ятдесят років (1917–1967) : стат. довід. / ЦСУ при Раді Міністрів УРСР. – Київ : Політвидав, 1967. – 271 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао1800712
 
15.Народное хозяйство Украинской ССР в [1973–1989] году : стат. ежегодник / ЦСУ при Совете Министров УССР. – Киев : Изд-во полит. лит. Украины, 1974–1990.
 
… в 1973 году. – 1974. – 584 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва253479
 
… в 1974 году. – Киев : Техніка, 1975. – 600 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва270931
 
… в 1975 году. – 1976. – 539 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва288664
 
… [в 1976 году] : юбилейн. стат. ежегодник / сост.: Б. А Сивко, Е. А. Пенто; редкол.: А. И. Троян, Н. Н. Артемьева, П. П. Бурматова. – 1977. – 464 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва303204
 
… в 1977 году. – 1978. – 455 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва322015
 
… в 1978 году. – 1979. – 357 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва337955
 
… в 1979 году. – 1980. – 367 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва355508
 
… в 1980 году. – 1981. – 383 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва371430
 
… [в 1981 году] : к 60-летию образования СССР. – 1982. – 383 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва388191
 
… в 1982 году. – 1983. – 383 с.
… в 1983 году. – 1984. – 384 с.
… в 1984 году. – 1985. – 407 с.
… в 1985 году. – 1986. – 399 с.
… в 1987 году : к 70-летию Великого Октября : юбилейн. стат. ежегодник. – 1987. – 455 с.
… в 1987 году. – 1988. – 463 с.
… в 1988 году. – 1989. – 471 с.
… в 1989 году. – 1990. – 468 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж66800
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук)я2 Н30
 
16.Народне господарство України у [1991–1993] році : стат. щорічник / М-во статистики України ; відп. за вип. В. В. Самченко. – Київ : Техніка, 1992–1994.
З 1995 р. видання виходить під назвою: Статистичний щорічник України за ... рік.
 
… у 1991 році. – 1992. – 468 с.
… у 1992 році. – 1993. – 464 с.
… у 1993 році. – 1994. – 494 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж66799
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 Н30
 
17.Статистичний щорічник України за [1994–2015] рік / М-во статистики України. – Київ, 1995–2016. – Виходить щорічно. – Отримується з 1994.
До 1995 р.: Народне господарство України у … році.
 
… за 1994 рік / за ред. В. В. Самченка. – Київ : Техніка, 1995. – 519 с.
… за 1995 рік / відп. за вип. В. В. Самченко. – Київ : Техніка, 1996. – 576 с.
... за 1996 рік / відп. за вип. О. Г. Осауленко. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.», 1997. – 618 с.
… за 1997 рік / під ред. О. Г. Осауленка. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.», 1999. – 624 с.
… за 1998 рік / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. В. А. Головко. – Київ : Техніка, 1999. – 576 с.
… за 1999 рік. – 2000. – 648 с.
… за 2000 рік. – 2001. – 598 с.
… за 2001 рік. – 2002. – 644 с.
… за 2002 рік. – Київ : Вид-во «Консультант», 2003. – 663 с.
… за 2003 рік. – 2004. – 631 с.
… за 2004 рік. – 2005. – 591 с.
… за 2005 рік. – 2006. – 575 с.
… за 2006 рік / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. П. П. Забродський. – 2007. – 551 с.
… за 2007 рік. – 2008. – 571 с.
… за 2008 рік / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. П. Павленко. – Київ : Информ.-аналіт. агенство, 2009. – 566 с.
… за 2009 рік. – 2010. – 663 с.
… за 2010 рік. – Київ : Август Трейд, 2011. – 559 с.
… за 2011 рік / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. О. Е. Остапчук. – 2012. – 558 с.
… за 2012 рік. – 2013. – 551 с.
… за 2013 рік / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. О. А. Вишневська. – Київ : Вид-во «Консультант», 2014. – 533 с.
… за 2014 рік / за ред. І. М. Жук ; відп. за вип. О. А. Вишневська. – 2015. – 585 с.
… за 2015 рік / за ред. І. М. Жук ; відп. за вип. О. А. Вишневська. – 2016. – 574 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж68947
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 С78
 
18.Статистичний щорічник України за ... рік [Електрон. ресурс] : довід. вид. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Осауленко. – Київ : [б. в.]. – ел. опт. диск (CD-ROM). – Виходить щорічно. – Отримується з 2004.
Представлені дані на компакт-дисках відповідають змісту друкованих видань.
Шифр зберігання НБУВ: Ж68947: CDR
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 С78
 
19.Україна за роки незалежності. 1991–1998 / Є. М. Григоренко [та ін.] ; наук. ред., вступ.: В. М. Литвин, П. І. Гайдуцький. – 2-ге вид., переробл., допов. та розшир. – Київ : Нора-прінт, 1999. – 280 с.: табл.
Шифр зберігання НБУВ: Вс33688
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 У45
 
20.Україна у цифрах у [1995–2016 рр.] : стат. зб. / М-во статистики України. – Київ, 1996–2017. – Виходить щорічно. – Отримується з 1985 р.
До 2004 р.: Короткий статистичний довідник.
У 1984–1985 рр. та 1990–1991 рр. видання мало назву: Українська РСР у цифрах у ... році.
 
1995 рік : корот. стат. довід. / М-во статистики України ; відп. за вип. В. В. Самченко. – Київ : Техніка, 1996. – 143 с.
… у 1996 році. – Київ : Наук. думка, 1997. – 175 с.
… у 1997 році / Держ. ком. статистики України ; відп. за вип. О. Г. Осауленко. – Київ : Наук. думка, 1998. – 183 с.
… у 1998 році / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. В. А. Головко. – Київ, 1999. – 211 с.
… у 1999 році. – 2000. – 261 с.
… у 2000 році. – Київ : Техніка, 2001. – 253 с.
… у 2001 році. – 2002. – 262 с.
… у 2002 році. – Київ : Вид-во «Консультант», 2003. – 267 с.
… у 2003 році. – 2004. – 270 с.
… у 2004 році. – 2005. – 261 с.
… у 2005 році. – 2006. – 247 с.
… у 2006 році / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. П. П. Забродський. – Київ : Вид-во «Консультант», 2007. – 239 с.
… у 2007 році. – 2008. – 258 с.
2008 рік / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. П. Павленко. – Київ : Держ. підприємство «Інформ.-аналіт. агентство», 2009. – 258 с.
2009 рік. – 2010. – 257 с.
2010 рік. – Київ : ТОВ «Август Трейд», 2011. – 251 с.
2011 рік / Держ. служба статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. О. Е. Остапчук. – Київ : ТОВ «Август Трейд», 2012. – 250 с.
2012 рік. – 2013. – 248 с.
2013 рік. – Київ : Вид-во «Консультант», 2014. – 239 с.
2014 рік / за ред. І. М. Жук ; відп. за вип. О. А. Вишневська. – 2015. – 238 с.
2015 рік / Держ. ком. статистики України. – 2016. – 239 с.
2016 рік / Держ. служба статистики України; за ред. І. Є. Вернера ; відп. за вип. О. А. Вишневська. – Київ : ТОВ «Август Трейд», 2017. – 240 с.
 
Шифр зберігання НБУВ: Ж66842
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 У45
 
21.Регіони України : стат. зб., [2004–2016] / Держкомстат України ; за ред. О. Г. Осауленка. – Київ, 2004–2016. – Отримується з 2005.
 
2004. – 2004. – Ч. 1. – 511 с. ; Ч. 2. – 799 с.
Шифр зберігання НБУВ: В348741/1–2
 
2005. – 2005. – Ч. 1. – 511 с. ; Ч. 2. – 810 с.
2006. – 2006. – Ч. 1. – 511 с. ; Ч. 2. – 807 с.
2007. – 2007. – Ч. 1. – 347 с. ; Ч. 2. – 823 с.
2008. – 2008. – Ч. 1. – 367 с. ; Ч. 2. – 803 с.
2009. – 2009. – Ч. 1. – 367 с. ; Ч. 2. – 759 с.
2010. – 2010. – Ч. 1. – 367 с. ; Ч. 2. – 807 с.
2011. – 2011. – Ч. 1. – 358 с. ; Ч. 2. – 783 с.
2012. – 2012. – Ч. 1. – 311 с. ; Ч. 2. – 803 с.
2013. – 2013. – Ч. 1. – 323 с. ; Ч. 2. – 783 с.
2014. – 2014. – Ч. 1. – 303 с. ; Ч. 2. – 735 с.
2015. – 2015. – Ч. 1. – 307 с. ; Ч. 2. – 683 с.
2016. – 2016. – Ч. 1. – 299 с. ; Ч. 2. – 695 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73075
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 С 78
 
22.Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. О. О. Кармазіна. – Київ, 2014. – 186 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со33150
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 С 69
 
КИЇВ
 
23.Київ у цифрах : стат. зб. – Київ, 1994
1985–1990, 1992–1993 роки / М-во статистики України, Київ. міське упр. статистики. – 1994. – 222 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва562296
Шифр зберігання ВНБІ: С6я2 К38
 
24.Статистичний щорічник м. Києва за [2005–2015] рік / Держ. ком. статистики України, Гол. упр. статистики у м. Києві. – Київ, 2006–2016. – Виходить щорічно. – Отримується з 2005.
… за 2005 рік / за ред. Р. Г. Віленчук ; відп. за вип. Л. О. Машкова. – Київ : Вид-во «Консультант», 2006. – 359 с.
… за 2006 рік. – 2006. – 344 с.
… за 2007 рік / за ред. Р. Г. Віленчук ; відп. за вип. С. М. Батечко. – 2008. – 375 с.
… за 2008 рік. – 2009. – 386 с.
… за 2009 рік. – 2010. – 430 с.
… за 2010 рік. – 2011. – 474 с.
… за 2011 рік. – 2012. – 467 с.
… за 2012 рік. – 2013. – 458 с.
… за 2013 рік. – 2014. – 447 с.
… за 2014 рік. – 2015. – 443 с.
… за 2015 рік / за ред. Р. Г. Віленчук ; відп. за вип. О. О. Шестак. – 2016. – 434 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73157
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК-К)я2 С78
 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
25.Народное хозяйство Киевской области [за 1945–1958 гг.] : стат. сб. / Центр. стат. упр. при Сов. Мин. СССР, Стат. упр. Киев. обл. ; подгот. К. А. Благовещенская [и др.]. – Киев : Гос. стат. изд-во, 1959. – 256 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВО745304
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УКР-КИЕ)я2 Н-30
 
26.Народне господарство Київської області [за 1945–1958 гг.]: стат. зб. / Центр. стат. упр. при Раді Міністрів СРСР, Стат. упр. Київ. обл. ; підгот.: К. А. Благовіщенська [та ін.] ; заг. ред. М. Я. Шкребель. – Київ : Держ. стат. вид-во, 1960. – 255 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВО781096
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УКР-КИЕ)я2 Н-30
 
27.Народне господарство Київської області [за 1970–1975 роки] : стат. зб. / ЦСУ УРСР, Стат. упр. Київ. обл. ; авт. кол.: І. О. Артем᾿єва [та ін.] ; ред.: О. П. Сировець, М. Є. Ходос. – Київ : Урожай, 1977. – 219 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА300433
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УКР-КИЕ)я2 Н-30
 
28.Статистичний щорічник Київської області за … рік / Держ. ком. статистики України, Київ. обл. упр. статистики. – Київ, 2000–2013. – Виходить щорічно. – Отримується з 2000
за 1999 рік. – 2000. – 322 с.
за 2000 рік / відп. за вип. Л. М. Крамарська – 2001. – 358 с.
за 2001 рік / під. заг. керівництвом С. І. Коханчук. – 2002. – 391 с.
за 2002 рік / підгот. С. І. Коханчук ; відп. за вип. Л. І. Соловей. – 2003. – 365 с.
за 2012 рік / Держ. служба статистики України, Голов. обл. упр. статистики у Київ. обл. ; за ред. Л. П. Височан ; відп. за вип. І. А. Парамоненко. – 2013. – 477 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70784
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК-К)я2 С 78
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
29.Економічне і соціальне становище Вінницького регіону : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України, Вінниц. обл. упр. статистики. – Вінниця. – Отримується з 1997.
за січ.-серп. 2001 року / відп. за вип.: В. Д. Мельник, С. М. Тюремко. – 2001. – 134 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69617
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Він)я2 Е45
 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
30.Статистичний щорічник Волинь2011 / Голов. упр. статистики у Волин. обл. – Луцьк. – Виходить щорічно. – Отримується з 2012.
за 2011 рік / за ред. В. Ю. Науменка ; відп. за вип. Л. С. Баранюк. – 2012. – 558 с.
за 2013 рік. – 2014. – 509 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж74185
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК-ВОЛ)я2 С 78
 
31.Волинь за роки незалежності : стат. зб. : ювілейне вид. / Волин. обл. держ. адмін., Волин. обл. упр. статистики ; упоряд. М. І. Мотиль. – Луцьк : Надстир'я, 2001. – 384 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва611029
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Вол)я2 В-67
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
32.Соціально-економічне становище Дніпропетровської області / Держ. ком. статистики України, Дніпропетр. обл. упр. статистики. – Дніпропетровськ. – Отримується з 1998.
за січень-травень 2001 року. – 2001. – 201 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69448
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК-ДНІ)я2 С69
 
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 
33.Статистичний бюлетень за … року / Держкомстат України, Житомир. обл. упр. статистики. – Житомир, 2001. – Отримується з 2001.
січень-жовтень 2001 року. – 2001. – 188 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72269
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Жит)я2 С 78
 
34.Житомирщина, 2001 : стат. щорічник / Держ. ком. статистики України, Житомир. обл. упр. статистики. – Житомир. – Отримується з 2001.
2001. – 2001. – 366 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72122
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Жит)я2 Ж74
 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
 
35.Закарпаття у цифрах у 1994 році : стат. зб. / М-во статистики України, Закарпат. обл. упр. статистики ; підгот.: Т. І. Вашкаріна [та ін.] ; відп. за вип. І. В. Ільтьо. – Ужгород
за 1990–1994 роки. – 1995. – 371 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69131
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Зак)я2 З-18
 
36.Статистичний щорічник Закарпаття / Держ. ком. статистики України, Закарпат. обл. упр. статистики. – Ужгород. – Отримується з 1998.
1998 / відп. за вип.: Н. О. Маца [та ін.]. – 1999. – 334 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70627
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Зак)я2 С78
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
 
37.Запорізька область в цифрах (1990–1995 рр. і І півр. 1996 р.) : стат. довід. / М-во статистики України, Запоріз. обл. упр. статистики. – Запоріжжя, 1996. – 201 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69132
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Укр-Зап)я2 З-33
 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
38.Луганщина : стат. щорічник / Держ. ком. статистики України, Луган. обл. упр. статистики. – Луганськ. – Отримується з 2000.
… у цифрах, 1999 / за ред. С. Г. Пілієва ; відп. за вип.: О. І. Акулова [та ін.]. – 2000. – 304 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж71503
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Луг)я2 Л83
 
39.Соціальне та економічне становище Луганської області за … : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України, Луган. обл. упр. статистики. – Луганськ, 2001. – Отримується з 1996.
за січень-серпень 2001 року / відп. за вип. Л. І. Гадаєва. – 2001. – 183 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69641
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Укр-Луг)я2 С69
 
40.Статистичний щорічник Луганської області за [2001–2010] рік / Держкомстат України, Голов. упр. статистики в Луган. обл. ; за ред. С. Г. Пілієва. – Луганськ, 2002–2011.
… за 2001 рік. – 2002. – 316 с.
… за 2003 рік. – 2005. – 407 с.
… за 2006 рік. – 2007. – 510 с.
… за 2009 рік. – 2010. – 514 с.
… за 2010 рік. – 2011. – 490 с.
 
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
41.Радянській Львівщині 30 років : зб. док. і стат. матеріалів [за 1940–1968 роки] / ред. кол.: К. В. Бек [та ін.] ; упоряд.: Ф. І. Муратов. А. Т. Шамрай. – Львів : Каменяр, 1970. – 198 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва 118968
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Укр-Льв)я2 Р15
 
42.Економічне і соціальне становище Львівської області за ... рік : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України, Львів. обл. упр. статистики ; відп. за вип. І. Мельник. – Львів. – Отримується з 1999.
у січні 2001 року. – 2001. – 203 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69979
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Льв)я2 С78
 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
43.Харківська область в … році : стат. щорічник / Держкомстат України, Харків. обл. упр. статистики. – Харків. – Отримується з 2003
… в 2002 році / за ред. М. Л. Чмихало. – 2003. – 604 с.
… у 2007 році / за ред. М. Л. Чмихало ; відп. за вип. М. О. Григорчук. – 2008. – 588 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72529
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК-ХАР)я2 Х21
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
44.Статистичний щорічник Хмельницької області за … рік. – Хмельницький. – Виходить щорічно. – Отримується з 2006.
… за 2005 рік / Держ. ком. статистики України, Голов. упр. статистики у Хмельн. обл. ; за ред. В. Скальського ; відп. за вип.: Л. О. Хамська [та ін.]. – 441 с.
… за 2006 рік. – 435 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73891
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК-ХМЕ)я2 Х65
 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
45.Статистичний щорічник Чернівецької області за 1997 рік / Держ. ком. статистики України, Чернівец. обл. упр. статистики ; відп. за вип. М. І. Довгорук. – Чернівці, 1998. – 284 с. – Отримується з 1994.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69985
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Чен)я2 С78
 
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
46.Ринок праці Чернігівської області (2000 рік) : екон.-стат. огляд / М-во праці та соц. політики України, Держ. центр зайнятості, Чернігів. обл. центр зайнятості, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України ; підгот.: В. Сусло [та ін.]. – Чернігів, 2001. – 172 с.
Шифр зберігання НБУВ: Cо24448
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Чер)24я2 Р52
 
КРИМ
 
47.Народное хозяйство Крыма : (стат. сб.) / Минстат Украины, Гос. ком. по статистике Авт. Респ. Крым. – Симферополь
… [в 1985, 1990, 1992–1995 гг. ]. – 1996. – 248 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва 582096
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук-Кр)я2 Н-30
 
КРАЇНИ СНД
 
48.Співробітництво між Україною та країнами ЄС у … році = Cooperation between Ukraine fnd EU countries in ... : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ. – Виходить щорічно. – Отримується з 2003.
у 2003 році: [за 2001–2003 роки] / авт. кол.: С. В. Чернишова [та ін.]. – 2004. – 242 с.
у 2004 році: [за 2003–2004 роки] / за ред. Ю. М. Остапчука ; відп. за вип. С. В. Чернишова. – 2005. – 286 с.
у 2005 році: [за 2000–2005 роки]. – 2006. – 324 с.
у 2006 році: [за 2001–2006 роки] / відп. за вип. А. О. Фризоренко. – 2007. – 311 с.
у 2007 році: [за 2002–2007 роки]. – 2008. – 252 с.
за І квартал 2008 року. – 2008. – 121 с.
у 2014 році: [за 2010–2014 роки] / Держ. служба статистики України. – 2015. – 269 с.
у 2015 році: [за 2013–2015 роки]. – 2016. – 194 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72602
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)8я2 С72
 
49.Україна та країни СНД = Ukraine and the CIS countries : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; ред. І. А. Кузьмина. – Київ, 2004–2013. – Виходить щорічно. – Отримується з 2004.
2002 рік / Держ. ком. статистики України ; підгот.: О. В. Кузьміна [та ін.] ; відп. за вип. І. А. Кузьміна. – 2004. – 101 с.
2003 рік / підгот.: О. П. Александрова [та ін.] ; відп. за вип. І. А. Кузьміна. – 2004. – 119 с.
2004 рік / підгот.: Н. О. Бегма [та ін.] ; відп. за вип. П. П. Забродський. – 2005. – 107 с.
2005 рік / підгот.: Т. В. Несіна [та ін.] ; відп. за вип. П. П. Забродський. – 2006. – 119 с.
2006 рік / підгот.: Т. В. Несіна, О. А. Попова ; відп. за вип. І. Р. Петриченко. – 2007. – 116 с.
2007 рік / відп. за вип. І. Р. Петриченко. – 2008. – 113 с.
2008 рік / відп. за вип. Н О. Бегма. – 2008. – 112 с.
2009 рік. – 2010. – 111 с.
2010 рік / Держ. служба статистики України ; підгот.: І. Р. Петриченко [та ін.] ; відп. за вип. Н. О. Бегма. – 2011. – 106 с.
2011 рік / підгот.: Н. О. Бегма [та ін.] ; відп. за вип. О. А. Вишневська. – 2012. – 98 с.
2012 рік. – 2013. – 92 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72669
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 У45
 
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
 
50.Довкілля України = Environment of Ukraine : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2006–2015. – Виходить щорічно. – Отримується з 2000.
за 2005 рік / за ред. О. М. Остапчука ; відп. за вип. О. М. Прокопенко. – 2006. – 256 с.
за 2006 рік. – 2007. – 242 с.
за 2014 рік / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. Н. Ю. Гусєва. – 2015. – 223 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73028
Шифр зберігання ВНБІ: Б1(4УК)я2 Д58
 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
 
51.Дорожньо-транспортні пригоди в Україні (оперативна інформ. за 9 міс. 1995 р.) / М-во внутр. справ України, Упр. держ. автомоб. інспекції. – Київ, 1995. – 123 с.
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4Укр)я2 Д69
 
52.Розвиток інформатизації в Україні : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; під заг. керівництвом Ю. М. Остапчука ; відп. за вип. О. В. Голуб. – Київ, 1999–2000
1998 рік. – 1999. – 58 с.: іл.
Шифр зберігання НБУВ: СО2410
 
1999 рік. – 2000. – 74 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО24231
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4УК)я2 Р64
 
53.Стан і розвиток інформатизації в Україні за 2002 рік : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2003. – Отримується з 2003.
[станом на 1 січ. 2003 року]. – 2003. – 67 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72514
Шифр зберігання ВНБІ: Ч23(4Ук)я2 С76
 
СІЛЬСКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 
ТВАРИННИЦТВО
 
54.Тваринництво України : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; за ред. Ю. М. Остапчука. – Київ, 2008. – 236 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО28115
 
2010. – 202 с. : табл.
Шифр зберігання НБУВ: ВС49967
 
2011. – 202 с. : табл.
Шифр зберігання НБУВ: СО30569
 
[за 1960-2011 роки] / Держ. служба статистики України ; [за ред. Н. С. Власенко]. – 2012. – 211 с. : рис., табл.
Шифр зберігання НБУВ: СО31320
 
55.Тваринництво України = Animal production of Ukraine : стат. зб. / Держ. служба статистики України. – Київ. – Текст укр., англ.
 
за 1960–2012 роки / [за ред. Н. С. Власенко] ; відп. за вип. О. М. Прокопенко. – 2013. – 212 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО31963
 
за 1960–2013 роки / [за ред. Н. С. Власенко]. – 2014. – 212 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО32911
 
2014. – 2015. – 211 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО33876
Шифр зберігання ВНБІ: П5/6(4УК)я2 Т26
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ′Я. МЕДИЧНІ НАУКИ
 
56.Медико-демографічні паспорти територій України, контрольованих у зв᾿язку з Чорнобильською катастрофою (1981–1995 роки) : стат. довід. / М-во України з питань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, АМН України, Наук. центр радіац. медицини (НЦРМ) ; розроб.: М. І. Омельянець [та ін.] ; під заг. ред. В. І. Холоші. – Киев «Чернобыльинтеринформ», 1997.
Ч. 1 : Райони 2 та 3 зон радіаційного забруднення. – 1997. – 266 с.
Ч. 2 : Райони зони 4 радіаційного забруднення та міста обласного підпорядкування. – 1998. – 369 с.
Шифр зберігання НБУВ: В342633/1-2
Шифр зберігання ВНБІ: Р11/36я2 М42
 
57.Охрана здоровья в СССР : стат. сб. / Госкомстат СССР, Информ.-издат. центр ; отв. за вып. А. И. Краковский ; за ред. Н. М. Артамонова. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 239 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА526454
Шифр зберігання ВНБІ: Р11(2)я2 О-92
 
58.Охорона здоров'я в Україні : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; відп. за вип. І. Калачова. – Київ, 2001. – 271 с. : табл.
Шифр зберігання НБУВ: СО24485
Шифр зберігання ВНБІ: Р11(4Ук)я2 О-92
 
59.Статистичний огляд основних показників здоров'я населення України та ресурсів охорони здоров'я за 19931997 роки / М-во охорони здоров'я України, Центр мед. статистики ; уклад. М. В. Голубчиков ; гол. ред. Р. В. Богатирьова. – Київ, 1998. – 303 с. – Альтернативна назва : Медична статистика України. 1993–1997.
Шифр зберігання НБУВ: Ва590908
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4Ук)я2 С78
 
ДЕМОГРАФІЯ
 
60.Джерела засобів існування населення України : за даними Всеукр. перепису населення 2001 року / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип.: Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах. – Київ, 2004. – 382 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25529
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Д40
 
61.Демографічна криза в Україні: причини та наслідки / Держ. ком. статистики України, Ін-т демографії та соціальних досліджень Нац. акад. наук України ; авт. кол.: Н. С. Власенко [та ін.] ; за ред. С. І. Пирожкова. – Київ, 2003. – 230 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс39417
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Д31
 
62.Діти, жінки та сім'я в Україні = Children, females and family in Ukraine : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 1998–2014.
 
1985, 1990, 1995–1997 роки / відп. за вип. І. Калачова. – 1998. – 344 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС32882
 
за 1985, 1990, 1995, 1998, 1999 роки. – 2000. – 363 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС34400
 
за 1995, 2000, 2001–2003 роки. – 2004. – 397 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО26036
 
за 2000–2005 роки. – 2006. – 398 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС42855
 
за 2003–2007 роки. – 2008. – 383 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС46327
 
за 2005–2009 роки. 2010. – 361 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО30080
 
за 2008–2011 роки / Держ. служба статистики України; відп. за вип. І. В. Калачова. – 2012. – 361 c.
Шифр зберігання НБУВ: СО31495
 
за 2010–2013 роки / відп. за вип. О. О. Кармазіна. – Київ : Консультант, 2014. – 363 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО33215
 
за 2014–2015 роки. – 2016. – 329 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО34985
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Д49
 
63.Жінки і діти України : за даними Всеукр. перепису населення 2001 року / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип.: Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах. – Київ, 2004. – 289 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО25956
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Ж72
 
64.Жінки і чоловіки України: стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 1999–2015.
 
за 1939–1999 роки / відп. за вип. І. В. Калачова. – 1999. – 75 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва591932
 
за 1939–2001 роки. – 2001. – 88 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва 610755
 
за 1939–2004 роки. – 2005. – 84 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва 666719
 
за 1939–2006 роки. – 2007. – 131 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва 689053
 
за 1989–2010 роки / Держ. служба статистики України. – 2011. – 117 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва 745617
 
за 1989– 2012 роки. – 2013. – 119 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва773453
 
за 2002–2015 роки / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. О. О. Кармазіна. – 2015. – 113 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва 795586
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Ж72
 
65.Жінки та чоловіки України : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип.: Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах. – Київ, 2004
1989–2002 роки. – 2004. – 210 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС39416
 
66.Копчак В. П. Население Закарпатья за 100 лет : стат.-демогр. исслед. / В. П. Копчак, С. И. Копчак ; науч. ред. В. С. Стешенко. – Львов : Вища школа, Изд-во при ЛГУ, 1977. – 197 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва291171
Шифр зберігання ВНБІ: С7я2 К65
 
67.Копчак С. І. Етнічна структура та міграції населення українського Прикарпаття : стат.-демогр. дослідж. / С. І. Копчак, В. І. Мойсеєнко, М. Д. Романюк ; М-во освіти України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Львів : Світ, 1996. – 283 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс31431
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 К65
 
68.Міграція населення України : за даними Всеукр. перепису населення 2001 року / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип.: Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах. – Київ, 2004. – 322 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс39655
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 М57
 
69.Міграція населення України у … році : збірник / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2004–2008.
 
… у 2003 році / відп. за вип.: Л. М. Стельмах, Н. П. Івончик. – 2004. – 157 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА654837
 
… у 2004 році / відп. за вип. Л. М. Стельмах. – 2005. – 162 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА665329
 
… у 2005 році. – 2006. – 104 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА676292
 
… у 2006 році. – 2007. – 104 с.
… у 2007 році. – 2008. – 98 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73304
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 М75
 
70.Молодь України : кор. стат. довід. / Укр. наук.-дослід. ін-т проблем молоді ; редкол.: М. Ф. Головатий, О.О. Яременко. – Київ, 1991. – 217 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ва552138
Шифр зберігання ВНБІ: С5(4УК)я2 М75
 
71.Молодь України : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ.
за 1995, 2000–2002 роки / відп. за вип. І. Калачова. – 2003. – 171 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс38438
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 М75
 
72.Населення України = Population of Ukraine [2002–2015 рр.] : демогр. щорічник. – Київ, 2003–2016. – Виходить щорічно. – Отримується з 1993.
за 2001–2002 роки / Держ. ком. статистики України ; відп. за вип.: Л. М. Стельмах, Л. В. Задоенко. – 2003. – 317 с.
за 2001–2003 роки / відп. за вип. Л. М. Стельмах. – 2004. – 364 с.
за 2004 рік. – 2005. – 408 с.
за 2005 рік. – 2006. – 399 с.
за 2006 рік. – 565 с.
за 2007 рік. – 570 с.
за 2008 рік / відп. за вип. Г. М. Тимошенко. – 2009. – 449 с.
за 2009 рік. – 2010. – 449 с.
за 2010 рік / Держ. служба статистики України. – 2011. – 442 с.
за 2011 рік. – 2012. – 444 с.
за 2012 рік. – 2013. – 448 с.
за 2013 рік. – 2014. – 295 с.
за 2014 рік. – 2015. – 117 с.
за 2015 рік / відп. за вип. М. В. Тімоніна. – 2016. – 119 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж68617
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Н31
 
73.Населення України за місцем народження та громадянством : за даними Всеукр. перепису населення 2001 року / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип.: Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах. – Київ, 2004. – 223 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс39443
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Н31
 
74.Національний склад населення України та його мовні ознаки : за даними Всеукр. перепису населення 2001 року / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип.: Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах. – Київ, 2003. – 245 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25336
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Н35
 
75.Регіональний людський розвиток : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України ; відп. за вип. І. Калачова. – Київ, 2005–2007.
 
за 1999–2004 роки. – 2005. – 34 с.
Шифр зберігання НБУВ: Р104510
 
за 1999–2006 роки. – 2007. – 40 с.
Шифр зберігання НБУВ: Р109056
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Р33
 
76.Ретроспективні перерахунки чисельності населення за 1989–2001 роки : на базі даних Всеукр. перепису населення 2001 року : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; відп. за вип. Л. М. Стельмах. – Київ, 2006
Ч. 1. – 2006. – 374 с.
Ч. 2. – 2006. – 570 с.
Ч. 3. – 2006. – 570 с.
Ч. 4. – 2006. – 591 с.
Шифр зберігання НБУВ: С10652/1–4
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Р44
 
77.Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти : за даними Всеукр. перепису населення 2001 року / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип.: Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах. – Київ, 2004. – 373 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25530
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Р65
 
78.Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти за даними Всеукр. перепису населення 2001 року [Електрон. ресурс] : зб. / ред. О. Г. Осауленко ; Держ. ком. статистики України. – Київ : CD-Вид-во «ІНФОДИСК», 2004. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – (Всеукраїнський перепис населення' 2001).
Шифр зберігання НБУВ: CDR357
Видання зберігається у ВНБІ
 
79.Розподіл постійного населення України за статтю та віком. Станом на 1 січня … рр. : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2004–2008. – Виходить щорічно. – Отримується з 2004.
 
на 1 січня 2003 та 2004 рр. / відп. за вип.: Л. М. Стельмах, Н. П. Івончик. – 2004. – 438 с.
на 1 січня 2005 року / відп. за вип. Л. М. Стельмах. – 2005. – 411 с.
на 1 січня 2006 року. – 2006. – 411 с.
на 1 січня 2007 року. – 2007. – 416 с.
на 1 січня 2008 року. – 2008. – 417 с.
на 1 січня 2010 року. – 2010 / відп. за вип. Г. М. Тимошенко. – 417 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж 72788
 
на 1 січня 2012 року / Держ. служба України ; відп. за вип. Г. М. Тимошенко. – 2012. – 413 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со31399
 
на 1 січня 2013 року / відп. за вип. Г. М. Тимошенко. – 2013. – 413 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со32101
 
на 1 січня 2014 року. – 2014. – 413 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со33047
 
на 1 січня 2015 року. – 2015. – 348 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со33832
 
на 1 січня 2016 року / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. М. Б. Тімоніна. – 2016. – 347 с.
Шифр зберігання НБУВ: Cо34647
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Р65
 
80.Склад населення України за шлюбним станом : за даними Всеукр. перепису населення 2001 року / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип.: Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах. – Київ, 2003. – 216 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25451
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 С43
 
81.Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 1999–2016.
 
за 1996–1998 роки / відп. за вип. І. Калачова. – 1999. – 131 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА591751
 
за 1996–1999 роки. – 2000. – 240 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА600484
 
за 1996–2000 роки. – 2001. – 216 с.
Шифр зберігання НБУВ: Cо24396
 
за 1997–2001 роки. – 2002. – 227 с.
Шифр зберігання НБУВ: Cо27208
 
за 1998–2002 роки. – 2003. – 229 с.
Шифр зберігання НБУВ: Cо25313
 
за 1999–2003 роки. – 2004. – 229 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс39805
 
за 2000–2004 роки. – 2005. – 241 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со26527
 
за 2001–2005 роки. – 2006. – 243 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со27117
 
за 2002–2006 роки. – 2007. – 231 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со29378
 
за 2003–2007 роки. – 2008. – 240 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс46224
 
за 2004–2008 роки. – 2009. – 219 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс48621
 
за 2005–2009 роки. – 2010. – 221 с. : табл.
Шифр зберігання НБУВ: Со30186
 
за 2006–2010 роки / Держ. служба статистики України. – 2011. – 219 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со31121
 
за 2007–2011 роки. – 2012. – 220 с. : табл.
Шифр зберігання НБУВ: Со31670
 
за 2008–2012 роки. – 2013. – 221 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со32242
 
за 2009–2013 роки / відп. за вип. О. О. Кармазіна. – 2014. – 214 с. : табл.
Шифр зберігання НБУВ: Со33443
 
за 2010–2014 роки. – 2015. – 203 с. : табл.
Шифр зберігання НБУВ: Со33894
 
за 2016. – 2016. – 199 с. : табл.
Шифр зберігання НБУВ: Со34997
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4УК)я2 С69
 
82.Соціально-економічна захищеність населення України: стан, тенденції, напрями використання : стат. вид. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2003. – 147 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25440
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)24я2 С69
 
83.Стан демографічних процесів на територіях України, що зазнали впливу радіоактивних викидів внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції : інформ.-стат. довід. / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, АМН України. – Київ, 2000
Вип. 3 : Народжуваність (1996–1998 роки) . – 41 с.
Шифр зберігання НБУВ: В343476/3
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 С77
 
84.Стан демографічних процесів на територіях України, що зазнали впливу радіоактивних викидів внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції : інформ.-стат. довід. / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, АМН України ; уклад. М. І. Омельянець [та ін.]. – Київ, 2001
Вип. 4 : Смертність (1996–1998 роки). – 54 с. : мал.
Шифр зберігання НБУВ: В343476/4
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 С77
 
85.Статево-віковий склад населення України : за даними Всеукр. перепису населення 2001 року / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип.: Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах. – Київ, 2003. – 402 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25262
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 С78
 
86.Чисельність наявного населення / Держ. ком. статистики України, Упр. статистики України. – Київ. – Виходить щорічно. – Отримується з 1998.
 
на 1 січня 1998 року. – 1998. – 55 с.
на 1 січня 2004 року / відп. за вип.: Л. М. Стельмах, Л. В. Задоенко. – 2004. –113 с.
на 1 січня 2005 року / відп. за вип.: Л. М. Стельмах, І. А. Маляревська. – 2005. – 119 с.
на 1 січня 2006 року / відп. за вип.: Л. М. Стельмах, Л. В. Задоенко. – 2006. –117 с.
на 1 січня 2007 року / відп. за вип. Л. М. Стельмах. – 2007. –117 с.
на 1 січня 2008 року. – 2008. –115 с.
на 1 січня 2009 року / відп. за вип. Г. М. Тимошенко. – 2009. –115 с.
на 1 січня 2010 року. – 2010. –112 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж 72921
 
на 1 січня 2011 року. – 2011. –112 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со30568
 
на 1 січня 2012 року. – 2012. –112 с.
на 1 січня 2013 року / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. Г. М. Тимошенко. – 111 с.
на 1 січня 2014 року. – 2014. – 111 с.
на 1 січня 2015 року. – 2015. – 110 с.
на 1 січня 2016 року / відп. за вип. М. Б. Тімоніна. – 2016. –85 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж 72921
Шифр зберігання ВНБІ: С7(4УК)я2 Ч-66
 
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
 
87.Івченко А. Міста України : довід. / Андрій Івченко. – Київ : НВП «Картографія», 1999. – 135 с. – (Сер. «Україна на межі століть»).
Шифр зберігання НБУВ: Ао260226
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук)я2 І-25
 
88.Івченко А. Містечка України : довід. / Андрій Івченко. – Київ : НВП «Картографія», 2000. – 183 с. – (Сер. «Україна на межі століть»).
Шифр зберігання НБУВ: Ао260679
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук)я2 І-25
 
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
 
89.Бюджет України за ... рік : стат. зб. / М-во фінансів України, Департамент макроекон. прогнозування. – Київ. – Виходить щорічно. – Отримується з 2009.
за 2003–2008 роки / М-во фінансів України ; підгот.: В. О. Парнюк [та ін.]. – 2009. – 295 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж74004
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)26я2 Б98
 
90.Валова додана вартість по регіонах України за … роки : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ
 
… за 1996–2000 роки. – 2002. – 73 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со24844
 
… за 2001 рік. – 2003. – 48 с.
Шифр зберігання НБУВ: Р98287
 
… за 2001–2002 роки. – 2004. – 64 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО25762
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 В15
 
91.Витрати і доходи домогосподарств України у ... кварталі ... року. Ч.I : стат. бюл.: За данними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України / Держ. ком. статистики України. – Київ. – Отримується з 2002.
2002 : Ч.1. / відп. за вип. І. І. Осипова. – 2003. – 450 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72027
Шифр зберігання ВНБІ: С5(4УК)я2 В54
 
92.Діяльність підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності у ... році : стат. щорічник / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2003. – Виходить щорічно. – Отримується з 2003.
… у 2002 році / за ред. В. А. Головка ; відп. за вип. І. Ф. Книшенко. – 2003. – 208 с.
… у 2003 році / за ред. І. М. Жук; відп. за вип. М. С. Кузнєцова. – 2004. – 189 с.
2004, ч. І. – 2005. – 138 с.
2004, ч. ІІ. – 2005. – 223 с.
2005, ч. І. – 2006. – 164 с.
2006, ч. І. – 2007. – 258 с.
2006, ч. ІІ. – 2007. – 264 с.
2007, ч. І. – 2008. – 245 с.
2007, ч. ІІ. – 2008. – 211 с.
2008. – 326 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72612
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 Д50
 
93.Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва = Activity of large, middle-size, small and micro-enterepreneurship entities : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; за ред. М. С. Кузнецової. – Київ. – Отримується з 2014.
2013. – 2014. – 497 с.
2014. – 2015. – 479 с.
2015. – 2016. – 513 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж74484
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 Д50
 
94.Діяльність суб'єктів господарювання, 2009 = Activity of enterprises : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; [за ред. І. М. Жук]. – Київ, 2010. – 447 с. : табл.
Шифр зберігання НБУВ: СО30856
 
95.Діяльність суб'єктів господарювання, 2010 = Activity of business entities, 2010 : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; [за ред. І. М. Жук]. – Київ, 2011. – 453 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО30777
 
2011. – 2012. – 467 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО31592
 
2012. – 2013. – 839 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО33052
 
2013 / [за ред. М. С. Кузнєцової ; відп. за вип. О. М. Колпакова]. – Київ, 2014. – 474 с. : рис., табл.
Шифр зберігання НБУВ: СО33532
 
2014. – 2015. – 464 с. : рис., табл.
Шифр зберігання НБУВ: СО34033
 
2015. – 2016. – 483 с. : іл.
Шифр зберігання НБУВ: СО34906
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 Д50
 
96.Економіка України за 1991–2009 роки / НАН України. Ін-т екон. та прогнозув. ; за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – Київ : Держкомстат України, 2010. – 112 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со30163
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 Е45
 
97.Економічна активність населення у [1995–2015 роки] : стат. зб. – Київ, 1996–2016. – Виходить щорічно. – Отримується з 1996.
… у 1995 році / М-во стат. України ; відп. за вип. Н. В. Григорович. – 1996. – 162 с.
… у 1996 році : стат. зб. / Держ. ком. стат. Укр. ; відп. за вип. Н. В. Григорович. – 1998. – 185 с.
2003 рік. – 2004. – 214 с.
2004 рік. – 2005. – 256 с.
2005 рік. – 2006. – 238 с.
2006 рік. – 2007. – 228 с.
2007 рік. – 2008. – 224 с.
2008 рік. – 2009. – 234 с.
2009 рік / відп. за вип. І. В. Сеник. – 2010. – 207 с.
2010 рік / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. І. В. Сеник. – 2011. – 207 с.
2011 рік. – 2012. – 207 с.
2012 рік. – 2013. – 208 с.
2013 рік. – 2014. – 199 с.
2014 рік. – 2015. – 207 с.
2015 рік. – 2016. – 201 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69831
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4УК)я2 Е45
 
98.Житловий фонд України у … році : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2006–2014. – Отримується з 2004.
 
у 2005 році. – 2006. – 377 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со27022
 
у 2006 році / Держ. ком. статистики України ; відп. за вип. І. В. Калачова. – 345 с.
у 2007 році. – 2008. – 350 с.
у 2008 році. – 2009. – 351 с.
у 2009 році. – 2010. – 351 с.
у 2010 році / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. І. В. Калачова. – 2011. – 375 с.
у 2013 році. – 2014. – 99 с.
у 2014 році / відп. за вип. О. О. Кармазіна. – 2015. – 90 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73282
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)24я2 Ж74
 
99.Заробітна плата за професійними групами у 2012 році (за матеріалами вибіркового обстеження) : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. І. В. Сеник. – Київ, 2013. – 167 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО32955
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4УК)я2 З-35
 
100.Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в Україні : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2004. – Отримується з 2004.
 
1980–2003 роки / відп. за вип. О. М. Прокопенко. – 174 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж 72636
 
1980–2004 роки / відп. за вип. О. М. Прокопенко. – 54 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со26223
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук)32я2 З-41
 
101.Зовнішня торгівля України = Внешняя торговля Украины = Ukraine’s foreign trade : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2004 – 2016. – Текст укр., рос.,та англ. мовами.
 
за [2000–2003] роки / авт. кол.: С. В. Чернишева [та ін.] ; ред. Ю. М. Остапчук. – 2004. – 93 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО25950
 
за [2000–2004] роки / відп. за вип. С. В. Чернишева ; ред. Ю. М. Остапчук. – 2005. – 115 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО26507
 
за [2000–2005] роки / ред. Ю. М. Остапчук. – 2006. – 122 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО27019
 
за [2001–2006] роки / відп. за вип. А. О. Фризоренко. – 2007. – 121 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО27568
 
за [2002–2007] роки. – 2008. – 108 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО28287
 
за [2010–2014] роки / Держ. служба статистики України. – Київ : Консультант, 2015. – 101 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО34151
 
за [2013–2015] роки / Держ. служба статистики України. – Київ : Держ. служба статистики України, 2016. – 101 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО34995
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 З-78
 
102.Зовнішня торгівля України товарами та послугами у … році : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2004. – Отримується з 2003.
 
у 2003 році: Т. 1 / С. В. Чернишева [та ін.] ; ред. Ю. М. Остапчук. – 2004. – 147 с.
у 2003 році: Т. 2. – 2004. – 265 с.
Шифр зберігання НБУВ: С10448/Т. 1–2
 
у 2006 році: Т. 1: [2001–2006 роки] / відп. за вип. А. О. Фризоренко. – 2007. – 172 с.
у 2006 році: Т. 2 [2006 рік]. – 2007. – 236 с.
Т. 3: [2006 рік]. – 2007. – 114 с.
 
Шифр зберігання НБУВ: Ж72587
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 З-78
 
103.Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у ... кв. ... року : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2004 – 2012. – Отримується з 2005.
 
1995–2003 роки / підгот.: Т. Й. Свєшнікова [та ін.]. – 2004. – 146 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО25806
 
1995–2004 роки / відп. за вип. Н. Г. Луценко. – 2005. – 151 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс40563
 
1996, 2001–2008 роки / за ред. Л. М. Овденко ; відп. за вип. Н. Г. Луценко. – 2008. – 55 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со28028
 
1996, 2002–2010 роки / за ред. Л. М. Овденко. – 2010. – 60 с.
1996, 2003–2011 роки. – 2011. – 66 с.
1996, 2004–2012 роки / Держ. служба України. – 2012. – 66 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72911
 
1996, 2004–2013 роки / [за ред. Овденко Л. М.]. – 2013. – 69 с. : рис., табл.
Шифр зберігання НБУВ: СО32173
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)8я2 І-58
 
104.Інвестиції та будівельна діяльність в Україні у 1995–2002 рр. : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; підгот.: Т. Й. Свєшникова [та ін.] ; відп. за вип. Н. Г. Луценко. – Київ, 2003. – 262 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25422
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)31я2 І-58
 
105.Інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. [1993–1995 рр.]. – Київ, 1996–1997.
 
за 1993–1995 роки / М-во статистики Укр. ; авт. кол.: В. П. Жукович [та ін.] ; під заг. керівництвом М. Г. Кавун. – 1996. – 98 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО 23817
 
за 1993–1996 роки / Держ. ком. стат. України ; В. П. Жукович [та ін.]. – 1997. – 111 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС 32997
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4УК)я2 І-66
 
106.Квартирний облік та кількість наданих квартир в Україні у … році : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2002–2014. – Отримується з 2001.
у 2001 році. – 2002. – 182 с.
у 2009 році / відп. за вип. І. В. Калачова. – 101 с.
у 2010 році. – 2011. – 101 с.
у 2011 році / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. І. В. Калачова. – 101 с.
у 2012 році. – 2013. – 101 с.
у 2013 році. – 2014. – 101 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж71860
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)44я2 К32
 
107.Малі підприємства в Україні у … році : стат. зб. / Держ. ком. стат. України ; за ред. І. М. Жук ; відп. за вип. М. С. Кузнєцова. – Київ. – Отримується з 2004
… у 2003 році. – 2004. – 217 с.
… у 2004 році. – 2005. – 253 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72760
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 М19
 
108.Національні рахунки України за … рік = Nacional Accounts of Ukraine for…: стат. зб. / Держ. ком. стат. України. – Київ. – Виходить щорічно. – Отримується з 2001.
 
за 1990–2000 роки. – 2002. – 392 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС36670
 
за 2007 рік / за ред. І. М. Нікітіної ; відп. за вип.: О. Ю. Беглова, О. О. Москвін. – 2009. – 248 с.
за 2008 рік. – 2010. – 248 с.
за 2009 рік. – 2011. – 172 с.
за 2010 рік / Держ. служба статистики України ; за ред. І. М. Нікітіної ; відп. за вип. О. О. Москвін. – 2012. – 158 с.
за 2011 рік. – 2013. – 172 с.
за 2012 рік / за ред. І. М. Нікітіної ; відп. за вип.: О. М. Трипутень [та ін.] – 2014. – 151 с.
за 2013 рік. – 2015. – 163 с.
за 2014 рік. – 2016. – 179 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72357
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 Н35
 
109.Основні економічні показники діяльності підприємств-суб᾿єктів підприємницької діяльності за … рік / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2005–2007. – Отримується з 2005.
за 2004 рік. – 2005. – 225 с.
за 2006 рік / за ред. І. М. Жук ; відп. за вип. М. С. Кузнєцова. – 2007. – 231 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72990
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 О-75
 
110.Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств України (за 2002–2003 роки) : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; відп. за вип. О. М. Прокопенко. – Київ, 2004. – 93 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25948
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)32я2 О-75
 
111.Основні засоби України : стат. зб. / Держ. ком. стат. України ; відп. за вип. Н. Г. Луценко. – Київ. – Отримується з 2003.
 
[за 2000–2002 роки]. – 2003. – 121 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25426
 
… у 2002 році. – 2003. – 293 с.
[у 2000–2003 рр.]. – 2004. – 162 с.
[у 2000–2004 рр.]. – 2005. – 193 с.
[у 2000–2006 рр.]. – 2007. – 157 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72589
 
[за 2000, 2002–2007] роки / підгот.: Т.Є. Кобзєва [та ін.]. – 2008. – 157 c.
Шифр зберігання НБУВ:Cо28446
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 О-75
 
112.Паливно-енергетичні ресурси України [за 2013–2015 рр.] : стат. зб. = Fuel and energy resource of Ukraine : стат. зб. / Держ. служба статистики. – Київ. – Текст укр., англ.
 
за 2013–2014 роки / під керівництвом А. О. Фризоренко ; відп. за вип. В. М. Божок. – 2015. – 324 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со34150
 
за 2014–2015 роки. – 2016. – 156 с. : табл., схеми
Шифр зберігання НБУВ: Со34986
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)305/307я2 П14
 
113.Праця та соціальна політика в Україні : аналіт. - стат. зб. [за 1998 рік] / М-во праці та соц. політики України ; ред. кол.: В. М. Руденко [та ін.]. – Київ : Соцінформ, 1998. – 159 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА584979
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)24я2 П70
 
114.Праця та соціальна політика в Україні : зб. аналіт. - стат. матеріалів за 1999 рік / М-во праці та соц. політики України ; редкол.: С. А. Вегера [та ін.].– Київ : Соцінформ, 2000. – 127 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА599696
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)24я2 П70
 
115.Праця України : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ : [Держкомстат України], 2004–2006
 
2003 / відп. за вип. Н. В. Григорович. – 2004. – 385 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО25917
 
2004. – 2005. – 368 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со26513
 
2005. – 2006. – 352 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со27015
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)24я2 П70
 
116.Ринок праці України в … році : аналіт.-стат. зб. / М-во праці та соц. політики України, Держ. центр зайнятості ; відп. за вип. Н. І. Іванова, О. В. Козирєва. – Київ, [1999–2004]. – Отримується з 1998.
… в 1998 році. – 1999. – 122 с.
… в 2003 році. – 2004. – 209 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70177
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4УК)я2 Р52
 
117.Роздрібна торгівля України у 2000–2010 роках = Retail trade of Ukraine in 2000–2010 : [стат. зб.] / Держ. служба статистики України. – Київ, 2011. – 192 с. : рис., табл.
Шифр зберігання НБУВ: Со30625
 
118.Роздрібна торгівля України у ... році = Retail trade of Ukraine in ... : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ. – Текст парал. укр. та англ. мовами. – Виходить щорічно. – Отримується з 2004.
 
… у 2003 році / під заг. керівництвом Ю. М. Остапчука. – 2004. – 230 с.
… у 2004 році / під заг. керівництвом В. А. Головка. – 2005. – 226 с.
… у 2005 році. – 2006. – 214 с.
… у 2007 році / під заг. керівництвом В. О. Піщейка ; відп. за вип. А. О. Фризоренко. – 2008. – 173 с.
… у 2008 році. – 2009. – 173 с.
… у 2009 році. – 2010. – 173 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж 72770
 
… у 2011 році / Держ. служба статистики України. – 2012. – 177 с. : рис., табл.
Шифр зберігання НБУВ: Со31346
 
… у 2014 році. – 2015. – 152 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со34149
 
… у 2015 році. – 2016. – 135 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со35000
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4УК)я2 Р64
 
119.Cільське господарство України = Agriculture of Ukraine : стат. зб. / Держ. ком. України. – Київ. – Текст парал. укр., англ. мовами. – Отримується з 2004.
за 1990–2004 роки / під заг. керівництвом Ю. М. Остапчука ; відп. за вип. О. М. Прокопенко. – 2005. – 340 с.
за 1990–2005 роки. – 2006. – 366 с.
за 1990–2006 роки. – 2007. – 367 с.
за 1990–2013 роки / Держ. служба України ; відп. за вип. О. М. Прокопенко. – 2014. – 399 с.
за 1990–2014 роки. – 2015. – 379 с.
за 1990–2015 роки. – 2016. – 360 с.
за 2000–2016 роки. – 2017. – 246 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72783
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 С36
 
120.Сільське господарство Української РСР за десять років (1965–1975) : стат. зб. / Держ. плановий ком. Ради Міністрів Української РСР, ЦСУ, Стат. упр. при Раді Міністрів УРСР. – Київ : Політвидав України,1975. – 153 с.
Шифр зберігання НБУВ: АО208509
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)32я2 С36
 
121.Сільське господарство УРСР : стат. зб. / ЦСУ, Стат. упр. при Раді Міністрів УРСР ; відп. за вип. К. С. Коваленко. – Київ : Статистика, 1969. – 685 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВА111935
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 С36
 
122.Сільськогосподарська діяльність господарств населення України = Agricultural activity of households in Ukraine for ... : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; [під заг. керівництвом Ю. Остапчука] ; відп. за вип. О. М. Прокопенко. – Київ. – Отримується з 2003.
2002. – 2003. – 155 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72608
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)32я2 С36
 
123.Статистичний бюлетень про діяльність підприємств, які змінили форму власності за ... р. / Держ. ком. статистики України, Сум. обл. упр. статистики. – Суми. – Отримується з 1999.
за І півр. 1999 року / відп. за вип. Н. І. Міцура. – 101 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж71612
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УК)я2 С78
 
124.Торгова мережа України у … році : стат. зб. – Київ. – Отримується з 1998.
1995–1998 роки / Держ. ком. статистики України ; відп. за вип. Г. С. Пепелова. – 1999. – 110 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70329
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4УК)я2 Т60
 
125.Транспорт і зв'язок України ... р : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2007–2016. – Виходить щорічно. – Отримується з 2007.
2006 рік / за ред. Н. С. Власенко ; відп. за вип. І. В. Калачова. – 2007. – 277 с.
2007 рік. – 2008. – 275 с.
2013 рік / Держ. служба статистики ; відп. за вип. О. О. Кармазіна. – 2014. – 221 с.
2014 рік. – 2015. – 203 с.
2015 рік. – 2016. – 185 с.
2016 рік. – 2017. – 175 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж73713
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4УК)я2 Т65
 
126.Українська приватизація у цифрах (1991–2001) : у 2 ч. / авт.-уклад. О. М. Бондар [та ін.] ; заг. ред. О. М. Бондар. – Київ : Принт-Експрес, 2002.
Ч. 1. – 2002. – 491 с.
Ч. 2. – 2002. – 516 с.
Шифр зберігання НБУВ: С10263/Ч. 1-2
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук)я2 У45
 
127.Фінанси України за … / Держ. ком. статистики України. – Київ. – Отримується з 2003.
2003. – 2004. – 133 с.
І півр. 2004 року. – 122 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72604
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук)я2 Ф59
 
128.Ціни і тарифи на споживчі товари та послуги у 2003 році : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. – Київ. – Отримується з 2005.
[за 1995–2003 роки] / відп. за вип. О. М. Драговоз. – 2004. – 116 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж72852
Шифр зберігання ВНБІ: У8(4Ук)42я2 Ц65
 
ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ
 
129.Злочинність в Україні : стат. зб. / Держ. ком. статистики України ; відп. за вип. І. Калачова. – Київ, 2008. – 117 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс45558
Шифр зберігання ВНБІ: Х89(4Ук)я2 З-68
 
КУЛЬТУРА. ОСВІТА. НАУКА
 
НАУКА
 
130.Наука України : стат. зб. [1991–1996]. – Київ, 1996–1997.
 
1991–1995 роки / М-во статистики України ; авт. кол.: В. П. Жукович [та ін.]. – 1996. – 112 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО23816
 
1991–1996 роки / Держ. ком. статистики України ; авт. кол.: О. І. Ізотенко, Є. М. Жуйкова, О. М. Кузнєцова, І. В. Коряк. – 1997. – 109 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС32999
Шифр зберігання ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34
 
131.Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. : [1998–2015 роки] / Держ. ком. статистики України. – Київ, 1999–2016.
 
1991, 1995–1998 роки / підгот.: О. М. Кузнєцова [та ін.] ; відп. за вип. Н. Г. Луценко. – 1999. – 287 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС33629
 
1991, 1995, 1997–1999 роки. – 2000. – 318 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО24254
 
1991, 1995, 1998–2000 роки. – 2001. – 290 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО24484
 
2003 рік / підгот.: О. І. Білоконь [та ін.] ; відп. за вип. І. В. Калачова. – 2004. – 360 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО26008
 
2004 рік. – 2005. – 360 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО26528
 
2005 рік / відп. за вип. І. В. Калачова. – 2006. – 362 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО27108
 
2006 рік. – 2007. – 351 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО29371
 
2007 рік. – 2008. – 361 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО28346
 
2008 рік. – 2009. – 365 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО29264
 
2009 рік. – 2010. – 347 с.
Шифр зберігання НБУВ: CO30005
 
2010 рік / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. І. В. Калачова. – 2011. – 282 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО30667
 
2012 рік. – 2013. – 287 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО33109
 
2013 рік / відп. за вип. О. О. Кармазіна. – 2014. – 314 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО33151
 
2014 рік. – 2015. – 255 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС59660
 
2015 рік. – 2016. – 257 с.
Шифр зберігання НБУВ: СО34648
Шифр зберігання ВНБІ: C6(4УК) я2 Н34
 
132.Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу : [довідник] / НАН України, Держ. установа «Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва» ; голов. ред. В. Л. Богданов ; авт. кол.: Б. А. Маліцький [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2016. – 226 с. : рис., табл.
Шифр зберігання НБУВ: ВА805574
Шифр зберігання ВНБІ: Ч 214(4УК)я2 Н-30
 
133.Україна: наука, 1994–1995 : стат. зб. / [М-во статистики України, Держ. інновац. фонд України]. – Київ : Вид-во «Либідь», 1996. – 71 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ао259515
Шифр зберігання ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 У45
 
ОСВІТА
 
134.Загальноосвітні, позашкільні, дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1996–2000 рр.) : стат. зб. / М-во освіти і науки України. – Київ : ВВП «Компас», 2001. – 133 с.
Шифр зберігання НБУВ: ВС36480
Шифр зберігання ВНБІ: Ч 42/45(4УК)я2 З-14
 
135.Освіта Волині в 1999 році : стат. зб. / Волин. обл. держ. адмін.,Упр. освіти ; відп. за вип. В. С. Вознюк. – Луцьк, 2000. – 85 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70440
Шифр зберігання ВНБІ: Ч 34(4УК)я2 О-72
 
136.Освіта Київщини – 2000 : інформ.-аналіт. зб. / Упр. освіти і науки Київ. обл. держ. адмін. ; авт. кол.: І. Лікарчук [та ін.]. – Біла Церква, 2001. – 136 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со25250
Шифр зберігання ВНБІ: Ч 34(4УК)я2 О-72
 
137.Освіта Київщини в цифрах і фактах ... : Інформ.- аналіт. зб. / Упр. освіти і науки Київ. обл. держ. адмін. – Київ
 
(2002/2003 навч. рік) / І. Лікарчук (голова ред. групи). – Київ : Сакцент, 2003. – 111 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс38223
 
(2005/2006 навч. рік) / В. Г. Бутник (голова ред. групи). – Фастів : Поліфаст, 2006. – 129 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс42884
 
(2006/2007 навч. рік) / Голов. упр. освіти і науки Київ. обл. держ. адмін. ; В. Г. Бутник (голова ред. групи). – Фастів : Поліфаст, 2007. – 136 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс50944
 
(2009/2010 навч. рік) / Київ. обл. держ. адмін., Голов. упр. освіти і науки ; В. Г. Бутник (голова ред. групи). –[Київ], 2010. – 189 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс51660
 
2010/2011 навч. рік) / В. Г. Бутник (голова ред. групи). –[Київ], 2011. – 211 с.
Шифр зберігання НБУВ: Вс51659
 
2011/2012 навч. рік) / В. Г. Бутник (голова ред. групи). –[Київ], 2012. – 207 с.
Шифр зберігання НБУВ: Со31402
Шифр зберігання ВНБІ: Ч 34(4УК)я2 О-72
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. ТУРИЗМ
 
138.Качківський І. Статистика, 2014 : [довідник] / Качківський Іван ; Федерація легкої атлетики України. – Вінниця : Нілан, 2015. – 240, [16] с. : фот. кольор.
Шифр зберігання НБУВ: ВА794348
Шифр зберігання ВНБІ: Ч51(4УК)я2 К30
 
139.Туризм в Україні = Tourism in Ukraine : стат. бюл. / Держ. ком. України по туризму. – Київ : ДЕРЖІНФОТУР. – Отримується з 1999.
в 1998 році. – 1999. – 45 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70243
Шифр зберігання ВНБІ: Ч 51(4Ук)я2 Т88
 
ВИДАВНИЧА СПРАВА
 
140.Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні : стат. довід. / уклад.: Б. В. Дурняк [та ін.]. – Київ : УкрНДІ спец. видів друку, 2008. – 119 с. : табл., рис.
Шифр зберігання НБУВ: ВС50445
Шифр зберігання ВНБІ: М8(4УК)я2 В-42
 
141.Видавничо-поліграфічна галузь України в цифрах, 2001–2007 роки : довідник / ДАК «Укрвидавполіграфія», ВАТ «УкрНДІСВД» ; уклад.: В. І. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2010. – 175 с. : рис., табл.
Шифр зберігання НБУВ: ВА732654
Шифр зберігання ВНБІ: М8(4УК)я2 В-42
 
142.Друк України ... : стат. зб. / Кн. палата України. – Київ, 1999–2016. – Виходить щорічно. – Отримується з 1999.
(1986–1990) / уклад.: Т. І. Броніцька, О. М. Журба. – 1999. – 43 с.
(1991–1996 рр.) / уклад.: А. Дуцник, Т. Броніцька. – 1998. – 47 с.
(1997) / уклад.: А. Дуцник, Т. Броніцька. – 1999. – 44 с.
(1998) / уклад.: Т. Броніцька, О. Журба. – 1999. – 44 с.
(1999). – 2000. – 44 с.
(2000) / уклад.: Л. Дем'янова, О. Мовчан. – 2001. – 47 с.
(2001) / уклад.: Л. Дем'янова, С. Буряк. – 2002. – 51 с.
(2002). – 2003. – 56 с.
(2003). – 2004. – 59 с.
(2004). – 2005. – 143 с.
(2005). – 2006. – 130 с.
(2006) / уклад. С. Буряк. – 2007. – 111 с.
(2007). – 2008. – 115 с.
(2008). – 2009. – 116 с.
(2009). – 2010. – 123 с.
(2010). – 2011. – 138 с.
(2011). – 2012. – 143 с.
(2012). – 2013. – 135 с.
(2013). – 2014. – 146 с.
(2014). – 2015. – 134 с.
(2015). – 2016. – 122 с.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70234
Шифр зберігання ВНБІ: Ч610(4УК)я2 Д76
 
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА
 
143.Бібліотечна Україна в цифрах : стат. зб. (2000–2001 рр.) / М-во культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України ; підгот.: О. Лахно, Л. Салко ; відп. за вип. І. Цуріна. – Київ, 2002. – 36 с.
Шифр зберігання НБУВ: Р 96006
Шифр зберігання ВНБІ: Ч734(4Ук)я2 Б59
 
 
 
 
Підготували: 
молодший науковий співробітник   Блиндарук С. В.
 
Сканування обкладинок видань,
розміщення на сайті НБУВ
молодший науковий співробітник   Штих П. М.

Контактна інформація