«Політика. Політичні науки»: виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Базалук, Олег О.

Корупція в Україні: ментальність правителів і доля народу. Геофілософія України [Текст] / Олег Базалук. - Київ : МФКО, 2016. - 253 с.

Методологія геофілософії дозволила автору розширити розуміння України як лімітрофної держави, територією якої проходить рубіж протистояння двох світових культур; пояснити зв’язок між тотальною корумпованістю української влади й територіальним розташуванням України. На основі відкритих джерел інформації автор склав психологічні портрети п’яти президентів України та представників їхнього найближчого оточення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803052

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Б-17

2. Донбас в етнополітичному вимірі [Текст] / [В. Котигоренко (керівник) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіНЕД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. - 579 с.

У книзі подано результати комплексного дослідження історії і сучасної динаміки етнополітичних процесів на території українського Донбасу. В контекстах цієї динаміки розкривається зв’язок етнічного і політичного в генезисові складу, зайнятості та соціально-професій­ної стратифікації, мовних, культурних і релігійних орієнтацій та пере­ваг, регіональної ідентичності та особливостей суспільної поведінки населення Донбаського регіону України. Обґрунтовано комплекс пропозицій щодо умов і способів реінтеграції Донбасу і його насе­лення в суспільний простір України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798488

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Д-67

3. Ігнатьєв, Павло Миколайович.

Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці [Текст] : підручник / П. М. Ігнатьєв. - Чернівці ; Київ : Книги - XXI, 2014. - 363 с.

У підручнику розглядаються геополітичні та геоекономічні інтереси країн світу і розкрито механізми їх реалізації. Особлива увага приділяється конфліктам щодо розподілу природних ресурсів, глобальним проблемам людства, явищам глобалізації та регіоналізму.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59802

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО І-26

4. Історія української політичної думки [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [М. І. Обушний та ін.] ; за заг. ред. проф. М. І. Обушного ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 479 с.

У навчальному посібнику визначено та проаналізовано основні етапи становлення й розвитку україн­ської політичної думки від часів Київської Русі до кінця XX ст. Значну увагу приділено аналізу політико-правових документів і праць відомих українсь­ких мислителів – Т. Шевченка, І. Франка, М. Грушевського, В. Винниченка, В. Липинського, Д. Донцова, М. Міхновського, О. Бочковського, М. Сціборського, С. Рудницького, Ю. Липи, учасників дисидентського руху, учених з української еміграції, які сформували ряд важливих політичних ідей і тим са­мим зробили помітний внесок у розроблення української політології – важливої складової світової політичної науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791226

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО І-90

5. Крушинський, Вадим Юрійович.

Зовнішня політика Великої Британії (1997-2007) [Текст] : монографія / В. Ю. Крушинський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 175 с.

У монографії досліджено пріоритетні напрями зовнішньої політики Великої Британії в період уряду лейбористів на чолі з Е. Блером (1997 - 2007 рр.). Проаналізовано відносини Великої Британії зі Сполученими Штатами. Досліджено особливості формування і реалізації політики щодо європейської інтеграції. Розглянуто участь Великої Британії в урегулюванні конфліктів на Близькому Сході, у колишній Югославії, Африці.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797102

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО К-84

6. Липинський, В'ячеслав Казимирович

Повне зібрання творів, архів, студії [Текст] : [у 25 т.] / В'ячеслав Липинський ; голов. ред. Ярослав Пеленський ; Східноєвроп. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (США), НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Український письменник - ВД "Простір" ; Філадельфія : Східноєвроп. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (США), 2015.

Т. 1 : Суспільно-політичні твори (1908-1917) / ред.: Ігор Гирич, Олег Проценко. - 2015. - 780 с.

Повне зібрання творчої спадщини В’ячеслава Липинського, його архіву та студій про нього заплановано у 25-ти томах, у трьох серіях: І. Твори  – історичні праці та монографії, політологічні трактати та публіцистика; II. Архів – листи, щоденники, записки та нотатки В. Липинського, листи різних осіб до В. Липинського, матеріали українського віденського посольства та інше; III. Студії – дослідницькі праці і мате­ріали про життя і творчість В. Липинського та про його рід. Кожна серія має свою власну черговість томів.

До першого тому творів увійшли статті, надруковані в часописах “ Przeglad Krajowy” (1909), “Рада” (1908-1912), “Літературно-науковий вісник” (1908-1912), “Украинская жизнь” (1912), окремі твори: “Шляхта на Україні” (1909) та ін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355734/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Л-61 I

7. Майборода, Олександр Микитович.

Етнічність у міжнародній системі [Текст] / О. М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. - 403 с.

У книзі на основі аналізу різноманітних фактів з історії міжнародних відносин, у яких політичним чинником їхньої еволюції виступала етнічність, пропонується теоретико-концептуальне  наближення до наукового підходу, який полягає у застосуванні положень загальної теорії систем до суспільних явищ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797009

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО М-14

8. Мультикультуралізм як політико-правове явище: виклики глобалізованого світу [Текст] : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29 січ. 2016 р.] / [за ред. М. П. Недюхи] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : Арт-технологія, 2016. - 180 с.

Наведено теоретико-методологічні можливості застосування принципу народного суверенітету за умов становлення мультикультурального суспільства. Подано сучасні підходи до визначення сутності європейської політики мультикультуралізму. Викладено теоретико-методологічні засади етнополітичної толерантності. Розглянуто проблему кризи сучасного глобалізованого світу в контексті відродження національного традиціоналізму. Висвітлено теоретико-правові концепти захисту прав і законних інтересів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798632

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО М-90

9. "Нова Україна", Інститут стратегічних досліджень. Збірник доповідей Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна" за 2016 рік [Текст] / "Нова Україна", Ін-т стратег. дослідж. - Кіровоград : Імекс, 2016 .

Ч. 1 / [підгот.: Андрій Єрмолаєв та ін.]. - 2016. - 229, [3] с.

У матеріалах збірника представлені публікації Інституту стратегіч­них досліджень «Нова Україна» – експертно-аналітичного центру, який здійснює дослідження та надає рекомендації з широкого спектру суспіль­но-політичних та соціально-економічних питань.

Проаналізовано результати переговорів "Париж-1" та поточну ситуацію. Досліджено економічні проблеми і виклики. Розглянуто основні інструменти політики "сильної держави". Наведено успішні приклади проведення реіндустріалізації. Охарактеризовано нові виклики та ризики дезінтеграції європейського проекту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В356291/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО  Н-72 I

10. Осельська, Олена Сергіївна.

Геополітичний аналіз міждержавної інтеграції: концептуальні основи та методологія [Текст] : монографія / О. С. Осельська ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Грані, 2015. - 400 с.

Монографія представляє собою розробку теоретико-методологічних засад геополітичного аналізу міждержавної інтеграції як універсального механізму, що дозволяє всебічно та грунтовно досліджувати інтеграційні процеси будь-якого рівня. Простежено процес становлення та розвитку наукових досліджень міждержавних інтеграційних процесів. Розглянуто геополітичний аналіз як специфічний вид політичного аналізу, розкрито предмет і концептуальні основи геополітичного аналізу порівняно з політичним аналізом. Розроблено процесуальну структуру геополітичного аналізу. Розкрито сутність та принципи геополітичного моделювання і досліджено можливості застосування принципу моделювання для аналізу геополітичних ситуацій і процесів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801037

 Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО О-72

11. Остапець, Юрій Олександрович.

Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів [Текст] : монографія / Юрій Остапець ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. політології і держ. упр., НДІ політ. регіоналістики. - Ужгород : Ліра, 2016. - 410 с.

У монографії досліджено електоральні процеси на Закарпатті через призму загальнонаціональних виборів, зокрема, характеризуються теоретико- методологічні підходи до вивчення виборчого процесу, поведінки виборців, участі національних меншин у виборчих кампаніях. Проаналізовано виборчі кампанії в Україні та Закарпатській області за період 199 -2015 рр. Висвітлено участь політичних партій, національних меншин у виборчих процесах, охарактеризовано результати виборів, їх політичні наслідки та вплив на суспільно-політичні процеси в області.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801037

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО О-76

12. Політичні ідентичності в сучасній Україні [Текст] : [монографія] / [М. Кармазіна та ін. ; за ред. М. С. Кармазіної] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. - 286 с.

Дослідження присвячене вивченню одного з найскладніших фено­менів – політичним ідентичностям у сучасній Україні. Аналіз проведено на основі вивчення політичних ідентичностей (індивідуаль­них і колективних) у міських громадах низки українських міст-обласних центрів, зокрема, таких, як Донецьк, Одеса, Полтава, Чернівці і Чернігів. З врахуванням історичного підґрунтя, соціокультурного та економічного контексту виокремлено та досліджено чинники, які впливали на трансформацію множини політичних ідентичностей гро­мадян України. Із залученням значного масиву емпіричних даних проаналізовано суб’єктів політики ідентичностей, особливості останньої в кожній з міських громад; висвітлено ціннісне підґрунтя політичних ідентичностей в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805263

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-50

13. Почепцов, Георгій Г.

Сучасні інформаційні війни [Текст] / Георгій Почепцов. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Києво-Могил. акад., 2016. - 502 с.

Сьогодні, коли кожна людина, а особливо телеглядач, стика­ється з проявами інформаційної війни, конче необхідно навчитися відрізняти правду від брехні, а ще як уберегти себе від чужих ін­формаційних впливів в умовах інформаційного конфлікту. У книжці Георгія Почепцова, відомого фахівця в галузі інфор­маційної війни, системно викладено історію виникнення і розвитку методології інформаційних воєн та розкрито різницю між американською, британською і російською моделями. Вперше вводить­ся поняття смислової війни, розглядається її роль в сучасному світі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805630

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО П-65

14. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем [Текст] : навч. посіб. / [К. І. Грищенко та ін.] ; за концепцією та наук. ред. проф. Л. Д. Чекаленко ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. - К. : Дип. акад. України при МЗС України, 2013. - 624, [2] с. 

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні засади світових інтеграцій­них процесів сучасності, розглядаються історичні передумови і витоки інтеграції, аналізуються різноманітні і різнопланові об’єднавчі процеси, дається поглиблена по­рівняльна характеристика інтеграційним об’єднанням у географічних регіонах світу: Європейського, Американського, Азіатського і Африканського континентів.

Особливу увагу автори, спираючись на широке коло документів, причетних інте­граційному досвіду інших цивілізацій, приділили географічним, політичним, дипло­матичним і економічним факторам європейських устремлінь України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766989

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-24

15. Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації [Текст] : аналіт. доп. / [Бевз Т. А. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2015. - 156 с. 

Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи. У ній здійснено узагальнений аналіз суперечностей ідентичностей у сучасній Україні (підстави, прояви, ризики); державно-правового забезпечення запобігання конфліктності й функціону­вання механізмів консолідації нації; соціально-економічних реалії як чинника посилення конфліктогенного потенціалу ідентичностей в Україні; демокра­тичних цінностей як основи для консолідації нації; деструктивних релігійно-конфесіональних впливів; механізмів консолідації нації в умовах зміни конфігурації етнонаціональної «ідентифікаційної матриці» громадян України; громадських організацій і політичних партії як інструментів нівелювання ідентифікаційних суперечностей і консолідації нації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800762

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-89

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

 

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38