СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ, ЦІННІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування.

Соціальне управління – це управління, здійснюване у людському суспільстві, людьми стосовно людей. І суб'єкт, і об'єкт управління представлені тут людиною. Отже, в управлінських системах, які функціонують у соціальному середовищі, головним і провідним є людський фактор.

Управління має місце практично у кожному суспільстві і у будь-якому людському колективі. Залежно від історичних, екологічних, політичних та інших обставин можуть змінюватися його цілі, форми, методи. Незмінною залишається необхідність в управлінні.

Соціальне управління спрямоване на впорядкування та узгодження колективних дій людей для досягнення мети, яка стоїть перед ними. Об'єктивна необхідність виникнення та розвитку управління в соціальній сфері обумовлена суспільним характером праці.

Управління само по собі не створює ніяких духовних і матеріальних цінностей, але воно сприяє оптимізації відповідних зусиль окремих виконавців.

Сутність управління виявляється у діяльності, яка за своїм змістом є впливом на волю і поведінку людей, їх взаємовідносини і спільні дії. Такий вплив не виникає сам по собі. Рушійною силою управління виступають інтелект і воля людини. Завдяки цьому управлінський вплив є цілеспрямованим, тобто визначає напрямки спільної діяльності, її проміжні і кінцеві результати.

Управління необхідне там і тоді, де і коли вини­кає потреба в об'єднанні дій певної кількості людей заради досягнення спільної мети. Кожна людина сама керує своїми вчинками, але для то­го, щоб група людей здійснила певні узгоджені дії, необхідно визна­чити спільні цілі, шляхи їх реалізації і спрямувати на їх досягнення поведінку кожного члена спільноти. В цьому полягає організуюча спрямованість управління.

Організовувати – означає розподіляти людей у просторі та за функціями, забезпечувати їх місцями роботи і засобами праці, нала­годжувати їх взаємодію у праці та суспільному житті, розширювати їхні творчі можливості шляхом узгодження і концент­рації їх зусиль.

Отже, соціальне управління – це здійснення цілевстановлюючого, організуючого і регулюючого впливу на спільну (колективну) діяльність людей з метою ефективного досягнення за­гальних результатів відповідно до реальних суспільних потреб.

1. Аблязов Рауф Ахметович.

Командний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. А. Аблязов [и др.] ; ред. Р. А. Аблязов ; Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. - К. : Професіонал, 2008. - 352 с.

В навчальному посібнику в систематизованій та комплексній формі розглянуті теоретичні основи формування управлінської команди, технологія оцінки членів команди, життєвій цикл команди та причини її розпаду в умовах корпоративного управління. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей ,керівників, спеціалістів та всіх, хто професійно цікавиться роботою з людьми та командами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА711387

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21-27 1)А-15

2. Авдулова Татьяна Павловна.

Психология менеджмента [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. П. Авдулова. - М. : Издательский центр "Академия", 2003. - 250 с.

В учебном пособии рассматривается управление как процесс принятия решений, как реализация индивидуального стиля руководства и личностных особенностей менеджера. Раскрываются основы теории принятия управленческих решений, психологические вопросы управленческой деятельности, проблемы кризисного управления. Приводятся современные данные о психологии кадрового менеджмента, системе мотивации труда, тендерном аспекте управленческой деятельности.

Может быть полезно широкому кругу специалистов, работающих в области менеджмента.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА646354

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 А-18

3. Атаманчук Григорий Васильевич.

Управление: сущность, ценность, эффективность [Текст] / Г. В. Атаманчук. - М. : Академический Проект : Культура, 2006. - 543 с.

В предлагаемой книге, рассчитанной на тех, кто уже занят управлением в органах государственной власти и местного самоуправления, в бизнес-структурах и общественных организациях, и тех, кто еще готовится стать управленцем, рассмотрены блоки вопросов, раскрывающие современные представления о сущности, ценности и эффективности управления. Сделана попытка выявить типовые черты и основные проявления всех видов управления в обществе с тем, чтобы интегрировать их усилия в деле развития России. Представляет интерес и для широкого круга читателей, поскольку написана в полемическом стиле, простым и понятным всем языком и основана на фактах жизни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА683190

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1)А-92

4. Бех Володимир П.

Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни [Текст] : [монографія] / Володимир Бех, Юлія Бех, Сергій Попов ; [за наук . ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Беха]. - Запоріжжя : Просвіта, 2012. - 571 с.

В монографії обґрунтовується концептуальне бачення соціального управління у кон- тексті саморегуляції соціального організму країни. Рефлектуються атрибутивні характе- ристики соціального управління і системи саморегуляції, встановлюються родовидові відносини між ними, формалізується наявність у ціннісно-смисловому просторі морфоло- гічного органу – гомеостату, що забезпечує організаційну взаємодію між даними інгредіє- нтами, відтворюються їх різновиди на рівні планетарної спільноти. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, що займа- ються дослідженнями філософії управління, теорії управління, соціології управління, психології управління.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762540

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Б-55

5. Бутенко Наталія Юріївна.

Організаційна поведінка [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко [и др.] ; заг. ред. Н. Ю. Бутенко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 744 c.

У посібнику розкриваються особливості поведінки людей та груп в організа­ціях, висвітлюються умови та чинники формування функціональної поведінки, пропонуються методики та практичні підходи до управління поведінкою людей, аналізуються аспекти організаційної культури та напрями організаційного роз­витку. Посібник містить методичні рекомендації з питань оптимізації взаємодії в організаціях, управління та розв’язання конфліктних ситуацій, використання ор­ганізаційних та соціально-психологічних складових формування поведінки інди­відів та груп у процесі діяльності.

Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, менедже­рів, інших фахівців,іа також усгх тик, хго цікцвмі'Нсі питаннями вдосконалення управління поведінкою людей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА705178

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Б-93

6. Веселова Нина Григорьевна.

Социальное управление и элементы его культуры. Обобщение и рекомендации [Текст] / Н. Г. Веселова ; ред. В. А. Трайнев ; Международная академия наук информации, информационных процессов и технологий (МАН ИПТ) (имеет ассоциированный статус при Департаменте общественной информации ООН). - М. : ИТК "Дашков и Ко", 2002. - 339 с.

В книге рассматриваются теория и практика социального системного управления. Излагается система принципов, методов, функций социального управления в условиях рыночной экономики. Существенная роль отводится социологии предпринимательства, социальному партнерству, роли и месту профсоюзов в сфере социального партнерства и другим элементам организационной культуры, а также информационным технологиям и системам в социальном управлении.
Книга может быть использована руководителями регионов, предпринимателями, профессорско-преподавательским составом, аспирантами, студентами в учебном процессе в соответствии с образовательным стандартом по специальностям: менеджмент, социология труда и др., а также руководителями общественных и профсоюзных организаций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА649283

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 В-38

7. Гаєвська Оксана Борисівна.

Управління як соціальний феномен [Текст] / О. Б. Гаєвська ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2000. - 168 с.

У пропонованому виданні аналізується управління як соціальний феномен, його організаційна сутність. Автор уводить до структури цього феномену управління виробничою організацією, самоуправління духовної культури, політичні відносини як об’єкт управління, управління «світовим кооперативом», що промовистіше свідчить про загальноцивілізаційність цього феномену.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА596700

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Г-13

8. Галенко В. П..

Как эффективно управлять организацией? [Текст] / В. П. Галенко [и др.]. - 2.изд., перераб. и доп. - М. : Бератор, 2004. - 170 c.

Как наиболее эффективно управлять организацией, почему одни организации добиваются успеха, а другие терпят фиаско?

Авторы рассматривают весь комплекс вопросов, связанных с управлением персоналом в современной организации: кадровая политика, планирование работы с персоналом, конфликты и методы их разрешения, роль руководителя в системе управления организации.

Книга предназначена для руководителей предприятий, управляющих персоналом, сотрудников кадровых служб и служб занятости, студентов экономических колледжей и вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА646308

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 Г-15

9. Галкина Татьяна Петровна.

Социология управления: от группы к команде [Текст] : учеб. пособие по спец. "Менеджмент" / Т. П. Галкина. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 223 с

Автор книги - кандидат социологических наук. С 1992 г. занимается проблемами управления персоналом. Проходила стажировку в США и других ведущих странах. Рассматриваются понятие и виды групп, методы формирования эффективных групп и команд, в том числе управленческих команд; организационное развитие и организационная культура, Файро-метод. Книга имеет практикум.
Для студентов, специализирующихся в области менеджмента, экономики и социологии труда, руководителей и специалистов кадровых служб.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644310

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Г-16

10. Джордж Дженнифер М..

Организационное поведение [Текст] : основы управления: Учеб. пособие для студ. вузов / Д. М. Джордж, Г. Р. Джоунс ; пер. с англ. В. Н. Егоров ; ред. пер. КлЕ. А. Климов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 447 с.

Подробно рассматриваются вопросы мотивации, стимулирования, оценивания показателей деятельности, влияния на отношения между членами коллектива, формирования команд, устранения негативных явлений в деятельности группы, приема в члены организации и т.п.

Авторы анализируют организационное поведение применительно к сфере бизнеса. Обширный теоретический материал, часто представленный в динамичном развитии, органично связан с многочисленными примерами из реальной жизни широко и менее известных структур бизнеса.

Для студентов и преподавателей, руководителей организаций и предприятий, сотрудников кадровых служб, консалтинговых агентств, психологов, а также для широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА642963

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 Д-42

11. Димитрова Людмила Михайлівна.

Соціологія управління та організацій [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Димитрова ; Національний технічний ун-т "Київський політехнічний ін-т". - 2-ге вид., виправ. і доп. - К. : Політехніка НТТУ "КПІ" : Ліра-К, 2005. - 156 с

Здійснено синтез двох галузевих соціологій - соціології управління та со­ціології організацій, які базуються на спільних законах, принципах, методах управління. Розглянуто суб’єкти та об’єкти управління, закони й закономір­ності їх взаємодії.

Навчальний посібник складено на основі робочої навчальної програми для студентів вищих навчальний закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА657283

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Д-46

12. Зборовский Гарольд Ефимович.

Социология управления [Текст] : учеб. пособие для студ. гуманит. (несоциол.) спец. / Г. Е. Зборовский, Н. Б. Костина. - М. : Гардарики, 2007. - 270 с.

Рассматриваются предмет социологии управления, ее функции и место в системе социологического знания, история возникновения и развития. Основное внимание уделяется анализу системы социального управления, его особенностей на различных уровнях, социальных институтов управления, соотношению с социальной политикой. Дается характеристика методологии и методики социологического изучения социального управления; выявляется связь социального управления с правами человека; анализируется образование как предмет социального управления; вскрывается взаимосвязь социального управления, общественного мнения, массовой коммуникации, паблик рилейшнз.
Для студентов гуманитарных (несоциологических) специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА684110

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1)З-41

13. Иванов В. Н..

Инновационные социальные технологии устойчивого развития [Текст] : учебное пособие / В. Н. Иванов [и др.] ; Башкирский гос. ун-т, Академия труда и социальных отношений, Академия наук социальных технологий и местного самоуправления, Институт повышения квалификации профсоюзных кадров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : ООО "ДизайнПолиграфСервис", 2003. - 351 с.

Данное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Государственное и муниципальное управление", а также для преподавателей, аспирантов и руководителей разных уровней управления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644289

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 И-20

14. Інформаційне забезпечення державного та регіонального соціального управління [Текст] / О. Г. Осауленко [та ін.] ; наук. ред. О. Ф. Новікова ; НАН України, Інститут економіки промисловості, Державний комітет статистики України. - К. ; Донецьк : [б.в.], 2004. - 655 с.

Монографія містить концептуальні науково-методичні розробки з визна­чення стану і тенденцій соціально-економічної захищеності населення України на державному та регіональному рівнях. Вона розкриває проблеми та пропонує на­прями удосконалення державного та регіонального соціального управління на основі якісного та своєчасного інформаційного забезпечення. Наведено апробо­вану та удосконалену методику визначення інтегрального показника соціально- економічної захищеності з конкретними розрахунками вимірювання рівня соціально-економічної захищеності населення України у 2000. 2002 і 2003 рр. Запро­поновано нові науково-методичні підходи до визначення якості життя населення. Визначено стан, тенденції та особливості соціально-економічної захищеності населення як України в цілому, так і її регіонів. Розкрито проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу держави та її регіонів. Обгрунтовано проблеми міжрегіональної диференціації стану соціально-економічної захищеності насе­лення. визначено відмінності та особливості соціальних проблем східного і захід­ного регіонів.

Для державних і регіональних органів у правління, органів державної ста­тистики. фахівців із соціальної політики та трудових відносин, науковців, робо­тодавців. профспілок.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА653040

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 І-74

15. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Гавловський [та ін.] ; заг. ред. М. Я. Швець, Р. А. Калюжний ; Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). - К. : МАУП, 2003. - 332 с.

У роботі висвітлюються організаційно-правові питання теорії і практики інформатизації управління соціальними системами. Головна увага приділя­ється проблемам інформаційного забезпечення функціонування соціальних організацій щодо всебічного задоволення їхніх потреб шляхом автоматизації опрацювання інформації за допомогою комп'ютерних технологій; ролі права і теорії функціонування соціальних систем за умов інформатизації управлін­ської діяльності.

Для менеджерів, працівників системи державного управління, викладачів і студентів навчальних закладів та осіб, які вивчають проблематику впровад­ження новітніх інформаційних технологій у всьому спектрі галузей суспільної діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645157

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 І-74

16. Капитонов Э. А..

Управление общественными отношениями [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Э. А. Капитонов [и др.]. - М. : Дашков и Ко ; Ростов н/Д. : Наука-Пресс, 2008. - 367 с.

В учебном пособии в соответствии с Государственным стандартом на основе междисциплинарного синтеза системно изложены основы теории и практики управления сферой общественных отношений. Учебный материал носит проблемный характер, побуждающий к творческому осмыслению современных представлений формирования и функционирования общественных отношений в условиях развития частной собственности, плюралистической демократии.

Для студентов, аспирантов, преподавателей управленческих вузов, а также специалистов в

сфере госслужбы, менеджмента, управления персоналом, паблик рилейшнз.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699599

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1)К-20

17. Карманова О. А.

Карьерные стратегии молодёжи: учеб. пособие / О. А. Карманова, В. Н. Лаврикова. В. И. Подшивалкина, В. В. Харабет, Л. М. Хиж- няк; Забайкал. гос. ун-т. - Чита, 2013. - 213 с.

Учебное пособие, разработанное в результате сотрудничества российских и украинских учёных, рассматривает вопросы профессио­нального становления, адаптации, формирования активной жизненной позиции молодёжи, планирования и управления карьерой, формирова­ния карьерных стратегий молодёжи в современных социально-эконо­мических условиях.

Данное учебное издание предназначено для студентов направле­ния 040700.62 Организация работы с молодёжью для изучения дисци­плины «Карьерные стратегии молодёжи», а также может применяться в обучении студентов таких направлений, как «Социальная работа» и «Социология».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779228

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 К-27

18. Кнорринг Владимир Игоревич.

Основы искусства управления [Текст] : учеб. пособие для студ. управленческих и экон. спец. вузов / В. И. Кнорринг ; Институт бизнеса и делового администрирования ИБДА, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2003. - 327 с.

Учебное пособие написано в форме самоучителя и предназначено для изучения нового спецкурса "Искусство управления". Впервые процессы управления персоналом рассматриваются с позиций не только науки, но и искусства воздействия на любой социум: производственный коллектив, семью или отдельную личность.
Доступный стиль изложения позволяет адресовать учебное пособие самому широкому кругу читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА641067

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 К-53

19. Кнорринг Владимир Игоревич.

Социальное управление. Государство, коллектив, личность [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по упр. и экон. спец. / В. И. Кнорринг. - М. : Экзамен, 2008. - 687 с.

В учебнике впервые в отечественной и зарубежной учебной литературе рассматриваются не только проблемы теории, но и искусства социального управления. Рассматриваются также варианты решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и пути формирования модели государственного и регионального управления России. Для студентов, слушателей академий и системы повышения квалификации по специальностям "Менеджмент", "Управление персоналом", "Маркетинг", "Государственное и муниципальное управление" и другим смежным дисциплинам.
Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701132

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 1)К-53

20. Кожухар Владимир Макарович.

Основные категории теорий управления и организации: анализ, синтез [Текст] : монография и учеб. пособие по курсам "Теория управления", "Теория организации", "Исследование социально-экономических и политических процессов" для студ. спец. 061000- Государственное и муниципальное управление", 061100- Менеджмент организаций / В. М. Кожухар ; Федеральное агентство по образованию. - Брянск : [б.и.], 2005. - 132 с

Выполнен анализ основных категорий наук об организации и управлении производством, уточнено содержание ряда категорий и предложены некоторые новые определения. Монографическое исследование может быть использовано в качестве учебного пособия.

Как учебное пособие предназначено для углубленного изучения названных дисциплин, использования при написании рефератов, контрольных и курсовых ра­бот, а также для учебно-исследовательской работы студентов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА679250

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 К-58

21. Колпаков Виктор Михайлович.

Теория и практика принятия управленческих решений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Колпаков ; Межрегиональная академия управления персоналом. - 2. изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 504 с.

В учебном пособии рассмотрены теоретико-методологические основы разработки, принятия и реализации управленческих решений, обобщены методы и приемы, используемые персоналом управления при их принятии. Предложены подходы к совершенствованию теории и практики принятия решений. Показана связь управленческих и функциональных решений. Изложена новая парадигма принятия решений.

Для студентов, аспирантов, преподавателей и управленцев-практиков.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА679250

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21-27 К-61

22. Коренченко Рем Александрович.

Общая теория организации [Текст] : учебник для студ. вузов / Р. А. Коренченко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 286 с.:

В учебнике освещаются естественнонаучные и социологические основы междисциплинарного предмета `Теория организации`. Впервые научно обосновываются сам предмет и объекты исследования. Раскрываются законы, закономерности и принципы возникновения, функционирования и эволюции организованных систем. Рассматриваются единство и различие понятий `система` и `организация`, а также принципы их классификации. Определяются методологические основы и морфологический состав, структура организации как целенаправленного процесса. Раскрываются содержание основных законов организации, особенности, принципы искусственно формируемых оргкомплексов.

Особое внимание обращено на связь теоретических положений курса с практикой организационной работы. Дополняет учебник словарь основных терминов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА642866

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 К-66

23. Котов Євген Валерійович.

Управління соціальними ризиками в умовах обмежених можливостей [Текст] / Котов Є. В., Вишневський О. С. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк : [б. в.], 2010. - 107 с

У монографії подано результати наукових досліджень із проблем державного управління соціальними ризиками, взаємодії суб’єктів управління соціальними ризиками на державному та регіональному рівнях. На підставі аналізу концептуальних засад створення та функціонування системи управління соціальними ризиками обгрунтовано відокремлення семи компонент управління ними: визначення соціальних цілей, ідентифікація соціальних ризиків, оцінка соціальних ризиків, реагування на соціальні ризики, моніторинг управління соціальними ризиками, контрольне та загальнодержавне середовище. Проаналізовано стан та визначено напрями удосконалення державної соціальної політики як головного інструменту захисту населення від соціальних ризиків, проведено оцінку головних елементів системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, які впливають на ефективність захисту населення від соціальних ризиків.

Досліджено основні наслідки впливу соціальних ризиків на українське суспільство. Запропоновано систему державного моніторингу соціальних ризиків, яка дозволяє визначати ризики, що можуть перешкоджати виконанню встановлених соціальних цілей, проводити аналіз альтернативних напрямів реалізації соціальної політики та розробляти додаткові заходи у випадку неефективності державної соціальної політики, формувати інформаційно- методичну базу даних для розробки адекватних стратегій управління окремими соціальними ризиками. Розглянуто можливість закріплення за Радою національної безпеки і оборони України, яка підпорядковується безпосередньо

Президенту України та складається з представників всіх гілок влади, функцій єдиного координаційного центру управління соціальними ризиками.

Для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців, роботодавців, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА735826

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 К-73

24. Кравченко Альберт Иванович.

Социология управления. Фундаментальный курс [Текст] : учеб. пособие для студ. узов, обучающихся по направлению подгот. и спец. "Социология" / А. И. Кравченко, И. О. Тюрина. - [4-е изд., испр. и доп.]. - М. : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2008. - 983 с.

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие посвящено проблемам социологии управления — науки, усилиями которой разработанные социологами концепции, подходы и методические приемы находят применение в сфере управленческих отношений, возникающих в любом обществе и в любую историческую эпоху.

Цель учебного пособия — познакомить читателей с зарубежной и отечественной историей становления и развития социологии управления, ее предметом и методом, базовыми понятиями, используемыми в данной области, а также с современными подходами к управлению различными организационными структурами и процессами.

Книга состоит из двух разделов — теоретического и практического. В теоретическом разделе освещаются теоретико-методологические проблемы, связанные с разграничением двух отраслевых дисциплин. В практическом разделе освещаются современные практики менеджмента в бизнес-организациях: от стратегического, инновационного, корпоративного и кадрового менеджмента до конкретных технологий работы с персоналом, включая тренинги, центры оценки и деловые игры.

Издание предназначено для студентов социологических и экономических специальностей, а также для всех интересующихся проблемами социологии управления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699950

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1)К-78

25. Латфуллин Геннадий Рашидович.

Теория организации [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 061100 Менеджмент организации, 061000 Государственное и муниципальное управление / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. - СПб. : Питер ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж : [б.и.], 2003. - 394 с

Настоящий учебник представляет версию изложения классического курса «Теория организации» для экономических вузов и специальностей. Учебник соответствует учеб­ ной программе и государственному образовательному стандарту РФ этой дисциплины. Авторы основывают материал учебника на интерактивных процедурах, которые предпо­ лагают широкое и разнообразное участие обучающихся в раскрытии и наполнении содер­ жания программы.

Книга будет интересна не только студентам вузов, но и работникам органов испол­ нительной, законодательной и региональной власти, руководителям предприятий и менеджерам разных уровней.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА642960

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Л-27

26. Литвак Борис Григорьевич.

Разработка управленческого решения [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент" / Б. Г. Литвак ; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2000. - 392 с.

Учебник создан на основе курсов лекций, которые автор читал в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, в Московской Академии государственного и муниципального управления, РАГС при Президенте РФ и других вузах. Это первое в отечественной литературе систематическое изложение курса "Разработка управленческого решения", с одной стороны, базирующееся на российской практике управления, а с другой - учитывающее опыт западного менеджмента.

Книга предназначена для студентов и аспирантов, изучающих курс менеджмента, а также для специалистов-практиков, которым по роду своей деятельности приходится решать управленческие проблемы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602119

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 Л-64

27. Лопатина Наталья Викторовна.

Информационные специалисты: социология управления [Текст] / Н. В. Лопатина ; РАН, Институт научной информации по общественным наукам. - М. : Академический Проект, 2006. - 203 с.

Монография представляет многоаспектный социологический анализ профессиональных

ресурсов информационной деятельности в историческом и современном разрезе, анализирует их специфическую миссию и особенности функционирования в условиях информатизации, а также предлагает социологический подход к управлению кадровым ресурсом информатизации и теоретико-методологические основания реализации функций управления профессиональными ресурсами информационной деятельности институтами государственного управления, профессионального образования и информационного менеджмента. Книга предназначена специалистам в области социологии, наук информационного цикла, социального управления, государственного управления, менеджмента, профессионального образования.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680201

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Л-77

28. Менеджмент [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / ред. Г. В. Щокін [та ін.] ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 816 c.

Посібник охоплює широке коло питань з теорії та практики менеджменту: теоретико-методологічні засади менеджменту, історію його розвитку у світі та в Україні, зміст і особливості застосування сучасних технологій управління. Вперше в Україні систематизовано інформацію щодо сутнісних характеристик та особливостей становлення галузевих і внутріорганізаційних видів менеджменту, проаналізовано специфіку національних моделей, наведено інформацію про внесок провідних вчених і практиків з різних країн світу в розвиток теорії та практики управління.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться

проблемами теорії і практики управління.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 44332

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)21-27 1)М-50

29. Мишин Виктор Михайлович.

Исследование систем управления [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент организации" / В. М. Мишин. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 527 с

Дается характеристика систем управления как объектов исследования. Рассматриваются основы методологии, методики и практики их исследования, включающие базовые методологические подходы и положения, принципы, методы, вопросы планирования, организации, методики и практики проведения исследования систем управления; уделяется внимание решению исследовательских проблем в ряде подсистем систем управления.

Для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» всех специализаций, слушателей системы повышения квалификации и послевузовского образования, аспирантов, специализирующихся в области управления, а также для широкого круга специалистов и менеджеров, участвующих в исследовании, преобразовании и развитии систем управления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645086

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 М-71

30. Мухин Владимир Иванович.

Исследование систем управления. Анализ и синтез систем управления [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент" / В. И. Мухин. - М. : Экзамен, 2003. - 383 с.

В учебнике рассматриваются концептуальные и методологические основы исследования систем управления. Описаны особенности анализа и синтеза различных видов систем управления. Проведен системный анализ и синтез проблемы. Рассмотрены методы исследования систем управления.

Учебник предназначен для студентов ВУЗов по специальности менеджмент, аспирантов и преподавателей. Он может представлять интерес для научных работников и практикующих менеджеров.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644263

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 М-92

31. Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна.

Психологія управління [Текст] : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 567 с.

Посібник є однією з перших системних спроб у сучасній практиці вищої школи узагальнити й систематизувати знання з психології управління: феномен, загальні засади, структуру, функції, методологію, історію розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. У ньому всебічно розкрито соціально-психологічні особливості управління, психологію управлінської діяльності, психологічні особливості особистості й організації в управлінні, а також різноманітні прикладні проблеми. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА638139

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 О-63

32. Парахина В. Н..

Теория организации [Текст] : учеб. пособие по спец. "Государственное и муниципальное управление" / В. Н. Парахина, Т. М. Федоренко. - Изд.3-е, стер. - М. : Кнорус, 2007. - 296 с

Представлен материал, отражающий содержание образовательного стандарта специальности "Менеджмент организации" по дисциплине "Теория организации", а также практикум, предусматривающий закрепление теоретического материала по основным темам курса. На профессиональном уровне рассмотрены основные элементы теории организации, различные формы организаций, управление в организационных системах и основы проектирования организационных отношений.

Для студентов вузов, изучающих цикл управленческих дисциплин, аспирантов, преподавателей, а также для сотрудников органов местного самоуправления и специалистов, занимающихся проблемами управленческой и организаторской деятельности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА683958

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1)П-18

33. Переверзев Марель Петрович.

Менеджмент в молодежной политике [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 040104 "Организация работы с молодежью" / М. П. Переверзев, З. Н. Калинина. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 237 с.

В учебном пособии раскрываются следующие проблемы: общество, государство, управление; молодежная политика; межсекторное взаимодействие и управление молодежной политикой; место и роль местного самоуправления в государстве; стратегия и технология социального партнерства общества, бизнеса и органов власти, опыт сотрудничества; модернизация управления молодежной политикой; методология менеджмента в сфере разработки и реализации молодежной политики; инструментальное обеспечение менеджмента; этика менеджмента в молодежной политике; требования к работникам государственных и муниципальных органов, работающих с молодежью.
Для студентов, обучающихся по специальности 040104 "Организация работы с молодежью", преподавателей высших и средних учебных заведений, аспирантов, слушателей школ подготовки работников, занятых в сфере молодежной политики.
Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА693836

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1)П-27

34. Пірен Марія Іванівна.

Політико-управлінська еліта України: соціо-психологічний аналіз [Текст] : монографія / Марія Пірен ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 423 с.

У монографії розглянуто характеристики сучасної політико- управлінської еліти в Україні, осмислено її соціально-психологічні особливості, розкрито проблеми становлення та функціональну роль у процесі державотворення, запропоновано шляхи формування елітних кадрів, запобігання викликам, що зумовлють корупцію та бюрократію в політико-владних структурах.

Монографія призначена для управлінців, політиків, викладачів, аспірантів, студентів, а також широкого загалу читачів, котрі цікавляться актуальними питаннями змін суспільно-політичного життя на демократичних засадах в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА774515

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 П-33

35. Подлесных Виктор Иванович.

Теория организации [Текст] : учеб. пособие / В. И. Подлесных. - СПб. : Бизнес-пресса, 2003. - 328 с.:

Учебник подготовлен в соответствии с примерной программой дисциплины "Теория организации", утвержденной Министерством образования РФ.
В учебном пособии освещается широкий круг вопросов современной теории организации: понятие, предмет, метод, сущность и основные категории теории организации, обеспечивающие объективные условия организованности и управляемости систем.
Впервые в курсе теории организации: - раскрыты методологические основы и логика структурообразующей модели современной теории организации; введены разделы по синергетике и гармоническому развитию систем, реинжинирингу процессов и формированию организационной культуры; представлены новые методы оценки уровня организации систем; - рассмотрены законы и принципы организации, характер их проявления в природе и обществе, содержание работ по организационному проектированию, а также перспективные направления развития организационных систем.
Теоретические и практические вопросы организации отражают современный подход к изучению теории организации.

Для преподавателей, студентов и аспирантов вузов, научных и практических работников, органов исполнительной и законодательной власти, руководителей организаций и их подразделений, сотрудников местного самоуправления, а также для тех, кто интересуется актуальными проблемами теории и практики организации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645342

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 П-44

36. Рапопорт Б. М..

Оптимизация управленческих решений [Текст] / Б. М. Рапопорт ; науч. ред. Э. А. Уткин. - М. : ООО "ТЕИС", 2001. - 264 с.

Сегодня уже никто, наверное, не сомневается в том, что именно оптимальное управленческое решение (если под этим понимать не только содержание решения, но и его реализацию) определяет судьбу предприятия. Как при различных условиях сделать решение менеджера оптимальным? На каком уровне управленческой иерархии следует принимать такое решение для стратегических задач, а на каком - для тактических и оперативных задач? Что обеспечивает оптимальность управленческого решения и какое решение считать оптимальным? Таких или иных вопросов при решении проблемы оптимизации деятельности менеджеров можно задать много. Поэтому в данном издании сделана попытка дать ответы лишь на часть проблем оптимизации решений менеджеров. В зарубежной литературе об управлении уже более 15 лет используется понятие `адаптивная корпорация`, то есть это компания, которая в наибольшей степени способна отвечать постоянно изменяющимся требованиям рынка. Но такая корпорация должна иметь и соответствующий состав бизнес-единиц, и `адаптивную` организационную структуру управления, и `адаптивный` менеджмент. В свою очередь, создание такой корпорации и `адаптивность` важнейших составляющих ее системы управления - это одновременно и результат оптимальных управленческих решений, и условия принятия таких решений. В настоящей работе наряду с использованием опыта менеджеров и консультантов отечественных предприятий обобщены некоторые теоретические и практические основы оптимизации управленческих решений. Книга предназначена для менеджеров всех уровней управления предприятий и холдинговых структур. Она может быть использована также в качестве учебного пособия для студентов экономических вузов и факультетов по курсам `Менеджмент`, `Маркетинг`, `Разработка управленческих решений` и `Управление персоналом`.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА607197

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 Р-23

37. Руженський Микола Мусійович.

Соціальний менеджмент [Текст] : [навч. посіб.] / М. М. Руженський ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : [ІПК ДСЗУ], 2011. - 255 с.

Навчальний посібник містить виклад основних тем навчальної дисципліни «Соціальний менеджмент» з урахуванням напрацювань вітчизняних та зарубіжних учених у сфері управління.

Розрахований для використання викладачами, студентами і слухачами, державними службовцями, менеджерами - практиками, а також тими, хто цікавиться сучасними проблемами соціального менеджменту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА737365

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Р-83

38. Семенов Юрий Григорьевич.

Организационная культура [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению "Менеджмент" и спец. "Менеджмент организации" / Ю. Г. Семенов. - М. : Логос, 2006. - 256 с.:

Рассматриваются организационная культура как существенный аспект функционирования современных предприятий, организаций и учреждений, ее роль в индустриальных и постиндустриальных обществах, где она оказывает прямое влияние на развитие организаций различного типа, а также на экономический рост и общественную жизнь в целом. Раскрывается генезис научных представлений, связанных с организационной культурой, ее функций, моделей, патологий. Предлагается комплексный подход к диагностике и управлению организационными процессами. Освещаются последние результаты социально-психологического мониторинга организационной культуры предприятий различного профиля, дается их анализ в рамках существующих на практике моделей и теоретических концепций.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент" и специальности "Менеджмент организации". Может использоваться в учебном процессе при подготовке, повышении квалификации и переподготовке широкого круга руководителей и специалистов, участвующих в подготовке и принятии организационно-управленческих решений и в подборе персонала. Представляет интерес для ученых и специалистов, исследующих проблемы управления в социальных системах, а также для кадров аппарата управления, менеджеров по персоналу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА684114

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1) С-30

39. Сметана Владимир Васильевич.

Социальные организации: структура, виды, организационная культура и организационный менеджмент [Текст] / В. В. Сметана ; науч. ред. В. И. Курбатов. - М. : Современная экономика и право, 2007. - 296 с.

Издание представляет собой научно-популярный дайджест по организационному менеджменту, в котором автор попытался рассмотреть теоретический и практический опыт построения социальных организационных структур, проанализировать их сущность, принципы функционирования и компонентный состав.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами теории социальных организаций или планирующих заняться построением собственного бизнеса.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА698878

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1) С-50

40. Социальная инноватика в управлении: вопросы и ответы, структурно-логические схемы [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. Иванов [и др.] ; общ. ред. В. Н. Иванов ; Академия наук социальных технологий и местного самоуправления, Отделение РАЕН "Инноватика социального управления", Московский гос. социальный ун-т, Белгородский гос. ун-т. - 2.изд., доп. и перераб. - М. : Муниципальный мир, 2004. - 288 с.

В учебном пособии осмысливаются проблемы социальной инно­ватики в управлении - рождающейся сегодня отрасли знания, призван­ного ответить на неординарные вопросы времени. Представлены ос­новные категории инноватики, принципы и механизмы принятия инновационных решений, реализации программ и проектов. Теорети­ческий материал сопровождается таблицами, примерами, статистичес­кими данными, дана характеристика инновационных решений.

Для студентов, преподавателей, работников управления, всех, кто заинтересован в повышении эффективности управленческой деятель­ности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА654315

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 С-69

41. Социология социальной сферы [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "Социальная работа" / М. М. Акулич [и др.] ; ред. М. М. Акулич, В. Н. Кузнецов. - М. : Гардарики, 2007. - 238 с.

В учебном пособии излагаются основные вопросы социологии социальной сферы. Социальная сфера представлена как интегративная система, выявлены ее основные элементы и социологические характеристики. Рассматриваются проблемы возникновения и исследования социального управления, управления обществом, управления и идеологии, власти и гражданского общества, личности в системе управления, тактического и стратегического социального управления, технологии социального управления.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности«Социальная работа», а также для всех интересующихся социальной проблематикой.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА683297

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1)С-69

42. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. - К.: УДЦССМ, 2001. - 344 с. // Соціальна робота. Книга І.

Монографія розкриває актуальні проблеми соціальної роботи, а саме: аналіз су­часних теорій даного типу, парадигмальні та системні основи, характеристику об’єкта в загальнолюдському вимірі, поліфункціональність суб’єкта в соціально орі­єнтованому суспільстві та інше.

Розрахована на викладачів та студентів навчальних закладів різних рівней, спе­ціалістів, практиків, волонтерів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА345754/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 С-69I

43. Соціальна робота: навчальний посібник//Соціальна робота. Книга П. К.: ДЦССМ, 2002-440 с.

 Навчальний посібник побудований за класичною логікою написання подібних видань: від з’ясування предмета, завдання та структури курсу соціальної роботи, розкриття генези соціа­льної роботи у вітчизняній теорії та практиці, пояснення природи, сутності, форм, методів та напрямів соціальної роботи як системи, а також місця соціальної роботи в здійсненні гумані­тарної політики України. Характерним для викладення матеріалу є постійний порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних напрацювань з теорії і практики соціальної роботи.

Розрахована на науковців і викладачів, аспірантів та студентів, а також на керівників і спеціалістів-практиків соціальної сфери.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА345754/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 С-69II

44. Теория управления [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. "Государственное и муниципальное управление" / Ю. В. Васильев [и др.] ; ред. Ю. В. Васильев [и др.]. - Изд. 2-е, доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 608 с.

Книге присуждена премия Правительства Российской Федерации 2006 года в области образования.
Рассматриваются сущность управления организацией и его методологические основы, структурирование организаций, функции управления, способы принятия решений, коммуникационные процессы в управлении, групповая динамика и стиль руководства, власть и влияние руководителя, эффективность управления, методы и приемы самоменеджмента. Содержится систематизация богатейшего материала, имеющегося в отечественной и зарубежной науке

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА698883

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 1)Т-33

45. Теория управления [Текст] : учебник / Ю. П. Алексеев [и др.] ; общ. ред. А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин ; Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации, Волгоградская академия гос. службы, Орловская академия гос. службы. - М. : Издательство РАГС, 2003. - 558 с.

Излагаются теоретико-методологические и практические вопросы по программе курса "Теория управления". Главы и разделы учебника по структуре и содержанию соответствуют Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальности "Государственное и муниципальное управление". Рекомендовано Учебно-методическим советом РАГС для слушателей различных форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также для студентов вузов, изучающих учебный курс "Теория управления".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644941

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Т-33

46. Трояновский Василий Михайлович.

Разработка управленческого решения [Текст] : учеб. пособие / В. М. Трояновский. - М. : РДЛ, 2003. - 203 с.: рис. - Библиогр.: с. 201.

Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по специальности `Менеджмент` (специальность 061100). Пособие написано в соответствии с действующей программой одноименного курса, что и определило подбор материала, его структуру и характер изложения.
Акцент в книге делается на применение студентами знаний, которые они накопили при изучении предшествующих дисциплин, для выполнения такой функции менеджера, как разработка и принятие управленческого решения. Данная функция является одной из основных функций менеджера, чем и объясняется важность названной дисциплины.
Поскольку пособие написано в соответствии со стандартом, оно является самостоятельным и автономным курсом. Но вполне возможно его использование в качестве обобщения и завершения курсов, содержащихся в предыдущих пособиях автора.
Книга может быть полезна и для студентов экономических специальностей, желающих получить необходимые сведения о практике менеджмента.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА642867

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2)21 Т-76

47. Тюптя Лідія Тимофіївна.

Соціальна робота: методика викладання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України / Л. Т. Тюптя, Б. І. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 339 с.

Навчально-методичний посібник «Соціальна робота (методика викладання) є одним із перших видань, що призначене для професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах інтегрованого навчального середовища на основі теорії вростання особистості в культуру, теорії особистісного орієнтованого навчання, теорії навчання на досвіді. У посібнику розкриваються методологічні основи процесу навчання, форми навчання та організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, методи, прийоми і технології навчання, особливості формування у студентів знань, умінь і навичок професійної діяльності та викладання соціальної роботи студентам із особливими потребами, основи підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери.

Посібник призначений для магістрів спеціальності «Соціальна робота», аспірантів та пошукувачів зі спеціальностей «Соціологія», «Соціальна педагогіка», «Психологія», викладачів вищих навчальних закладів.

Посібник є одним із перших видань, орієнтованих на підготовку фахівців соціальної сфери в умовах інтегрованого навчання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746956

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Т-98

48. Уколов Владимир Федорович.

Теория управления [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 061000 Государственное и муниципальное управление / В. Ф. Уколов [и др.]. - М. : Экономика, 2003. - 576 с.

Принципиальное отличие учебника от аналогичных изданий состоит в том, что он содержит философию управления, пронизывающую смысловую основу курса и позволяющую понять управление как систему, встроенную в процессы упорядочения жизнедеятельности многонационального российского общества и обеспечивающую полноту и гармонию его развития.

Третье издание книги дополнено главой, посвященной проблемам психологии в управлении.

 
Шифр зберігання книги у НБУВ: АО263432

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 У-44

49. Управление общественными отношениями [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 080504 "Государственное и муниципальное управление" / Ю. К. Федулов [и др.] ; ред. Ю. К. Федулов. - М. : Вузовский учебник, 2008. - 151 с.

В учебном пособии рассматривается широкий круг вопросов, раскрывающих понятие "управление общественными отношениями" в соответствии с государственным образовательным стандартом РФ: сущность и принципы связей с общественностью, общественное мнение как структурный элемент ПР, информационные процессы в обществе и управление ими, имидж как явление массового сознания. Анализируются методы подготовки и проведения ПР-кампании, ПР-деятельности в органах власти, политике и бизнесе, работа ПР-служб в кризисных ситуациях. Большое внимание уделено организационно-правовому обеспечению деятельности ПР-служб в РФ, использованию СМИ и защите информации при осуществлении связей с общественностью. Представлена характеристика современного состояния ПР-практики в России.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности 061000 "Государственное и муниципальное управление", а также всех интересующихся социально-политическими проблемами современного общества.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699783

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1)У-67

50. Чорноволенко Вілен Пилипович.

Про соціологію та соціальну структуру [Текст] : ст., інтерв'ю про нього, док.: до 80-річчя з дня народження / В. П. Чорноволенко ; упоряд. С. О. Макеєв ; НАН України, Ін-т соціол., Київ. міжнар. ін-т соціол. - К. : Ін-т соціол., 2009. - 194, [32] с.

Видання підготовлене до 80-річчя Вілена Пилиповича Чорноволенка — наставника й колеги принаймні трьох поколінь соціологів у Національній академії наук України Три статті в першому розділі дають уявлення про його наукові інтереси та уподобання. В другому розділі пред­ставлено спогади про ті часи, коли соціологія тільки-нс вкорінювалася в сукупність суспільствознавчих дисциплін та про роль В.П.Чорноволенка в цьому непростому про­цесі. Третій розділ містить документи, що стали етапними в інституціоналізації дисципліни.

Для істориків науки, викладачів соціальних та гумані­тарних дисциплін, друзів і шанувальників В.П.Чорно­воленка.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА727614

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Ч-75

51. Шишкина, Марина Анатольевна.

Паблик рилейшнз в системе социального управления [Текст] / М. А. Шишкина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет журналистики. - СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999.

Книга посвящена комплексному рассмотрению феномена паблик рилейшнз (PR) в системе социального управления. Автор определяет онтологический статус PR, цели, предмет, содержание, результат связей с общественностью. В работе делается попытка институциональной трактовки PR, выделение его социальных функций, механизмов включения связей с общественностью в регулирование отдельных сфер социума.

Для специалистов по связям с общественностью, социологов, политологов, экономистов, преподавателей высших учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599266

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Ш-65

52.  Щокін Георгій Васильович.

Закони соціального розвитку і управління [Текст] / Г. В. Щокін ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2006. - 192 с.

Унікальність цієї праці полягає в тому, що в ній вперше наведені найважливіші соціальні закони розвитку суспільства та управління, знання і використання яких у суспільному бутті уможливлює оптимізацію керування різноманітними соціальними процесами — від глобального загальнолюдського рівня до рівня окремої організації.

Для керівників, спеціалістів у галузі управління та суспільствознавства, для студентів і всіх, хто цікавиться пробле мами суспільного розвитку та соціального управління.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО265538

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 1)Щ-92

53. Яценко Анатолій Миколайович.

Організаційно-культурні ресурси і механізми соціального управління [Текст] : соціологічний аналіз / А. М. Яценко ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. Інститут соціальних наук. Кафедра соціології. - О. : Астропринт, 2003. - 205 с.:

У монографії знайшли своє висвітлення теоретичні і прикладні організаційно-культурні аспекти соціального управління, які потре­бують свого подальшого вирішення відповідно до трансформаційних умов українського суспільства. Робиться спроба соціологічного ана­лізу організаційно-культурної парадигми соціального управління, со­ціальних механізмів і тенденцій його інституціональної трансфор­мації. Проаналізовані концептуальні засади і соціальні технології діагностики і формування організаційної культури, на матеріалах со­ціологічних досліджень розглядається її ресурсно-функціональне на­вантаження.

Розрахована на викладачів, науковців і соціальних менеджерів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644501

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С573 Я-92

 

Підготували:

зав. сектору Смоляр І.Е.,

провідний бібліотекар Музиченко Я.О.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138