Нові надходження довідково-бібліографічних видань

Електронна виставка нових надходжень до відділу науково-бібліографічної інформації.

 

Медицина. Медичні науки

 

1. Нефрологія : термінол.-тлумач. слов. / уклад.: Д. Д. Іванов [та ін.] ; за ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України Л. А. Пирога. – Київ : Заславський О. Ю., 2017. – 115 с. – Бібліогр.: с. 115.

У виданні зібрано й систематизовано терміни і поняття, що стосуються анатомії, гістології, фізіології нирок, симптомів, синдромів хвороб нирок, методів їх діагностики та лікування. Подано тлумачення термінів і понять нефрологічного профілю: новостворених і давніх, які сьогодні хоч і не використовуються, але зустрічаються в медичній літературі (науковій, у посібниках, підручниках) попередніх років.

Шифр зберігання НБУВ: Ва813755

Шифр зберігання ВНБІ: Р41/60 я2 Н-58

 

Історія. Історичні науки

 

2. Броди. Міська абетка : довідник / Громад. орг. «Край» ; авт. проекту та упоряд. В. Стрільчук. – Львів : БОНА, 2017. – 50 с.

Це видання з історії Бродів є своєрідним довідником, у якому зібрані відомості про різні пам’ятки міста, відомих людей, пояснено походження окремих назв та понять. Книга представляє цікаві сторінки історії давнього міста, показує важливі елементи багатокультурної спадщини, які виділяють Броди серед інших галицьких, українських та європейських міст.

Цим виданням, зробленим у формі абетки, автори звертаються до питання необхідності збереження історико-культурної спадщини міста, яке сьогодні є особливо актуальним.

Шифр зберігання НБУВ: Ва813834

Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР–ЛЬВ) я2 Б-88

 

3. Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред.: О. І. Потапенка, В. П. Коцура, В. В. Куйбіди. – 7-ме вид., допов. і випр. – Корсунь-Шевченківський : Корсун. видавн. дім «Всесвіт», 2017. – 688 с.

Символіка – це інструмент пізнання, метод вираження реальності і прихованих скарбів духовності. У виданні подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові символи українців. Інформація охоплює значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування. Простежується виникнення, функціонування символів на всіх континентах, від найдавніших часів до сьогодення. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії (Єгипет, Греція), слов’янському народовір’ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі. У статтях показана роль, значення, функціонування тих чи інших символів в усній народній творчості, художній літературі, мистецтві тощо. У деяких статтях з метою кращого розуміння семантики слова-символу  подано його етимологію, паралелі з іншомовними термінами. Уміщено також численні українські фразеологічні одиниці, ядром яких стали українські слова-символи.

Шифр зберігання НБУВ: Со35452

Шифр зберігання ВНБІ: Т5(4Укр) я2   Е-64

Рец.: Добко Т. Універсальне довідкове видання символів України / Тетяна Добко, Лідія Мацкевич // Вісн. Кн. палати України. – 2018. – № 1. – С. 31–33. – Рец. на кн.: Енциклопедичний словник символів України за ред. О.І. Потапенка, В. П. Коцура, В.В. Куйбіди. – Вид. 7-ме, доп. і випр. – Корсунь-Шевченківський, 2017. – 688 с.

 

4. Покажчик праць з історії України Сергія Олеговича Павленка (2006–2016 рр.) : бібліогр. довід. / авт-упоряд. А. С. Клепак ; ред. В. О. Мідько. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 23 с.

Бібліографічний довідник подає інформацію про книги, статті та інші матеріали підготовлені до друку істориком та журналістом С. О. Павленком у 2006–2016 роках. Видання складається з чотирьох частин. Перша частина «Книги» включає наукову та популярну літературу, збірки документів, праці у співавторстві, редаговані збірки документів. Друга частина «Статті в журналах та збірниках». У третій частині «Газетні публікації» зібрано статті, які були опубліковані у «Голосі України», загальнодержавних та місцевих газетах.

Четверта частина «Різне» містить рецензії, відгуки на студії С. Павленка, інтерв’ю з ним, статті та довідкові матеріали про С. О. Павленка. Важливим доповненням довідника є географічний та іменний покажчики.

Шифр зберігання НБУВ: Р132826

Шифр зберігання ВНБІ: Т1(4УКР) д я1

 

5. Слов’янознавство в Харківському університеті (1991–2016) : бібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова, Іст. ф-т ; уклад. О. С. Журавльова ; вступ. ст. С. Ю. Страшнюка ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 95 с.

Видання є продовженням бібліографічного покажчика з історії слав’янознавства у Харківському національному університеті (ХНУ) за період 1805 – 1917 рр. і з 1917 – 1989 рр., які вийшли у 1988, 1990 роках. У нинішньому виданні подано роботи викладачів, аспірантів, студентів, випускників Харківського університету, що стосуються слов’янства загалом, а також історії окремих зарубіжних слов’янських країн і народів (Білорусі, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Чехії). Крім цього у книзі широко представлено матеріали з різних галузей славістики: історії, культури, мовознавства тощо.

Вступна стаття до покажчика підготовлена кандидатом історичних наук, доцентом історичного факультету, директором Центру болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна С. Ю. Страшнюком.

Покажчик включає понад 720 позицій бібліографії. Це дозволяє зробити висновок про те, що за роки, що минули від часу проголошення незалежності України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна затвердився як визначний центр європейської славістики. До видання увійшли і студентські публікації, наявність яких свідчить про беззаперечний інтерес молоді до історії південних та західних слов’ян.

Шифр зберігання НБУВ: Ва814370

Шифр зберігання ВНБІ: Т3(49=СЛ) я1 С-48

 

Держава і право. Юридичні науки

 

6. Бичкова С. С. Сімейне право України : термінол. слов. / С. С. Бичкова, О. В. Куриліна Ю. Ф. Іванов ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Освіта України, 2017. – 92 с.

Словник відповідно до чинного законодавства розкриває термінологію сімейного права України, яка міститься в нормативно-правових актах сімейного законодавства. До довідника увійшли терміни, що стосуються сфери сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, а також формування практичних умінь і навичок щодо правильного тлумачення та застосування сімейно-правових норм, що регулюють зазначену сферу сімейних відносин. Довідник включає близько 500 термінів. Побудовано словник за програмою навчальної дисципліни «Сімейне право» для вищих навчальних закладів (спеціальність «Правознавство»).

Шифр зберігання НБУВ: Ва814905

Шифр зберігання ВНБІ: Х83(4УКР) я2 Б-67

 

7. Іванов Ю. Ф. Право інтелектуальної власності : термінол. слов. / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова ; М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Освіта України, 2017. – 281 с.

Розвиток будь-якої сфери діяльності людини, зокрема науки, культури, промисловості, сільського господарства є результатом творчої діяльності особистості, а відтак – об’єктами права інтелектуальної власності. Інтелект, знання і творчий потенціал людини в умовах стрімкого розвитку інновацій у сучасному світі набуває все більшого значення.

У словнику на основі чинного законодавства розкривається термінологія права інтелектуальної власності. Довідник містить близько 1000 визначень, які розкриваються у нормативно-правових актах. Видання надає допомогу в упорядкуванні понятійного апарату у сфері інтелектуальної власності, підвищення ефективності правового регулювання, сприяння поширенню правової культури та свідомості.

Шифр зберігання НБУВ: Ва814904

Шифр зберігання ВНБІ: Х83(4УКР) я2 І-20

 

8. Карпенко О. Опіка над дітьми у Польщі у порівняльно-історичній ретроспективі (1900–2016) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Ореста Карпенко ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2017. – 243 с.

Потреби інтеграції України до європейського освітнього простору викликають зацікавлення системою опіки дітей у країнах Європейського Союзу. Опіка привертає до себе увагу державних органів і громадських організацій різних країн світу, є предметом досліджень різних галузей наук (психології, педагогіки, медицини, права, економіки, соціології, політики).

Книга охоплює загальну характеристику розвитку опіки над дітьми у педагогічній теорії і практиці Польщі XX – початку XXI ст.; публікації польських і українських авторів, систематизовані за видами видань (книги, статті) та впорядковані за алфавітом; перелік авторефератів дисертацій українських і польських науковців, захищених в Україні. Видання вміщує алфавітний покажчик назв авторефератів дисертацій і публікацій, іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва813727

Шифр зберігання ВНБІ: Х83(4ПОЛ) я1 К-26

 

Культура. Наука. Освіта

 

9. Вергунов В. А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: історична ретроспектива до вікового ювілею / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. сільськогосподар. б-ка ; В. А. Вергунов ; літ. ред. Л. Л. Ткач. – Київ, 2017. – 100 с.

Видання знайомить з діяльністю Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України з 1917 по 2017 рр. Розглянуто особливості функціонування установи за часи української революції (1917–1921). Зроблено уточнення стосовно виконання основних функцій книгозбірні у 20–30-х рр. минулого століття, а також реконструйовано діяльність установи у часи німецької окупації Харкова та Києва (1941–1943).

Шифр зберігання НБУВ: Ва814467

Шифр зберігання ВНБІ: Ч734(4Укр)7 я2   В-31

 

10. Використання Універсальної десяткової класифікації при формуванні структури бібліографічних покажчиків : інструкція / ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» ; уклад.: О. М. Устіннікова, О. В. Клюшніченко. – Київ : Кн. палата України, 2017. – 52 с.

Інструкція призначена допомогти формувати структуру бібліографічних покажчиків, у яких використовується Універсальна десяткова класифікація.

Шифр зберігання НБУВ: Ва814689

Шифр зберігання ВНБІ: Ч737.215.12 я2   В-43

 

11. Дениско Л. М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 350 с. : іл. – Бібліогр.: c. 281–310.

Видання є наслідком наукового дослідження книг із колекції рідкісних видань відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Каталог вперше знайомить читачів із зображенням та описом екслібрисів різних видів, які засвідчують власність приватних осіб або різних приватних і державних установ на книги, які нині входять до названої колекції. У книзі вперше презентовано описи книжкових знаків книгарень, книжкових складів, палітурних майстерень та інших схожих закладів, власники яких у різний час мали відношення до примірників колекції. Хронологічно каталог охоплює книжкові знаки XVII–XX ст., переважно XIX – початку XX ст. Знаки систематизовано у шести розділах і викладено за іменами власників чи назвами установ-власників за абеткою. Перелік книжкових знаків супроводжується даними про власника та його бібліотеку, інформацією про книги, на яких цей знак міститься.

Шифр зберігання НБУВ: Вс63050

Шифр зберігання ВНБІ: Ч611 я1 Д-33

 

12. Завальнюк О. М. Подільські науковці й освітяни: звершення в ім'я незалежної України. [Персональний вимір] / О. М. Завальнюк ; рец.: П. П. Гай-Нижник, В. В. Марчук, М. П. Олійник. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 576 с.

У дослідженні вміщено 34 біографічні нариси про життя і трудові досягнення більше трьох десятків науково-педагогічних працівників Хмельниччини, з якими у свій час співпрацював чи продовжує співпрацювати в управлінській, науково-педагогічній і громадських сферах доктор історичних наук Олександр Михайлович Завальнюк.

Шифр зберігання НБУВ: Ва813266

Шифр зберігання ВНБІ: Ч48(4Укр-Хме)д. я2   З-13

 

13. Крижанівський В. Викладачі Глухівського інституту (1874–1924 рр.) : біобібліогр. слов. / В. Крижанівський. – Глухів : Піскова М. А., 2017. – 95 с.

Глухів у XVIII ст. був одним із важливих інтелектуальних осередків козацької держави. Саме з цим містом епохи українського Просвітництва була пов’язана доля видатних мислителів та митців: філософа Я. П. Козельського, істориків Ф. В. Туманського та Д. С. Симоновського, живописця А. П. Лосенка. Видання підготовлене кандидатом історичних наук, старшим викладачем кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка Віталієм Крижанівським.

Біобібліографічний словник містить 84 статті, які відображають віхи життя, педагогічної, громадської діяльності та наукового доробку викладачів Глухівського інституту від заснування установи – 1874 р. до її ліквідації – 1924 року. Книга має передмову, примітки, іменний покажчик, список архівних фондів та використаної літератури.

Шифр зберігання НБУВ: Ва814506

Шифр зберігання ВНБІ: Ч48(4УКР) д я1 К-82

 

14. Календар-довідник 2017–2018 навчальний рік : довід. вид. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; відп. за вип.: А. Мелешевич, Т. Ярошенко, О. Куценко. – Київ : [друк. «Гліф Медіа»], 2017. – 192 с.

Видання містить загальну інформацію про історію та сучасність Академії. Електронний варіант «Календаря-довідника» розміщено на сайті НаУКМА (режим доступу: www.ukma.edu.ua).

Шифр зберігання НБУВ: Ж71983/2017–2018

Шифр зберігання ВНБІ: Ч48(4Укр) я2   К-17

 

15. Пилипчук Д. Про дозу дьогтю в бочці меду. Статистика українського друку на тлі гібридної війни / Д. Пилипчук. – Київ : Просвіта, 2017. – 63 с. : табл.

Незвичайність цього культурологічного, політичного, а підчас і суперечливого дослідження – у глибокому порівняльному вивченні не лише загальної картини друку незалежної України, а й мовної політики держави в конкретних сферах друку таких, як художня література, переклад, література для дітей, підручники і навчальні посібники для вищої і середньої школи, періодичні видання тощо. Автор уважно слідкує за національним книговиданням і пресою з погляду дотримання чи недотримання конституційного статусу української мови, оцінюючи культурні та політичні реалії в контексті гібридної війни Росії проти України і тенденцій європейської видавничої практики. Надзвичайно важливими в цій публікації є численні таблиці, укладені дослідником на підставі українських та іноземних статистичних і аналітичних джерел.

Шифр зберігання НБУВ: Вс62457

Шифр зберігання ВНБІ: Ч617(4УКР) я2 П-32

 

16. Підготовка та редагування бібліографічних посібників у виданнях : метод. рек. / Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» ; уклад.: П. М. Сенченко, О. М. Устіннікова. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ, 2017. – 68 с. – Бібліогр.: с. 64–67.

Рекомендації надають комплекс теоретичних і практичних знань, необхідних для вибору, підготовки, редагування та відповідного оформлення бібліографічних посібників. Текст видання згруповано за п'ятьма розділами: система бібліографічних посібників у виданнях; класифікація бібліографічних посібників за видами; методи створення бібліографічної інформації (бібліографування); бібліографічне групування; особливості редагування бібліографічних посібників.

До теоретичної частини перших чотирьох розділів додано приклади, що ілюструють розглянуті питання і дають змогу використати їх як зразки на відповідних етапах видавничого процесу.

Шифр зберігання НБУВ: Ва812238

Шифр зберігання ВНБІ: Ч751 я2   П-32

 

17. Google Академія для науковців : практ. посіб. / Мін-во освіти і науки України Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд. М. А. Назаровець ; рец.: Л. Й. Костенко, С. О. Канєвська. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 31 с. – Бібліогр.: с. 25–30.

У виданні викладено основні особливості роботи з пошуковою системою та наукометричною базою даних Google Академія, інформацію по застосуванню її показників для складання світових і українських рейтингів науковців, покрокову інструкцію з реєстрації, наповнення та редагування власного профілю у системі. Описано інструмент укладання користувачем власної бібліотеки бібліографічних посилань, які індексуються системою Google Академія, і сервіс, за допомогою якого будуються рейтинги найвпливовіших фахових періодичних видань у світі. Поточний розмір бази даних Google Академія становить понад 160 млн. унікальних документів, що майже в три рази перевищує охоплення платних конкурентів: Web of Science від Thomson Scopus від Elsevier.

Шифр зберігання НБУВ: Р132787

Шифр зберігання ВНБІ: Ч21 я2 Г93

 

Філологічні науки. Художня література

 

18. Костюк В. К. Багатомовний словник анатомічних термінів (українсько-латинсько-англійсько-російсько-білорусько-польсько-румунський) / В. К. Костюк, Е. Раsіска, М. В. Щипакін [та ін.] ; за ред. В. К. Костюка ; передм. В. Костюк. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 840 с. – Бібліогр.: с. 839.

Посібник містить всі назви анатомічних структур організму тварин українською, латинською, англійською, російською, білоруською, польською, румунською мовами. Всі терміни включено до Міжнародної анатомічної ветеринарної номенклатури, відповідні національні видання якої, разом з іншою використаною літературою, наведено у кінці видання. У кінці словника також наведено покажчик термінів іноземними мовами.

Шифр зберігання НБУВ: Со35355

Шифр зберігання ВНБІ: Ш12-4 я2   Б-14

 

Література універсального змісту

 

19. Вісник Національного банку України : бібліогр. покажч. змісту 1994–2016 / авт.-уклад. Д. І. Крохмалюк. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 480 с. : іл.

Покажчик відбиває бібліографічну інформацію про періодичне видання від початку його заснування в 1994 році до 2016 року включно. Вперше розкрито повний зміст матеріалів із питань банківської справи, розширено тематичний спектр публікацій, висвітлено нагальні проблеми економіки загалом, фінансово-кредитні відносини тощо. Справжнім надбанням для «Вісника НБУ» є опубліковані в журналі статті В. Ющенка, В. Стельмаха, В. Гетьмана, А. Гальчинського, В. Гейця та інших.

Видання містить 7538 записів журнальних публікацій за 23 роки. Покажчик включає дві частини: «Систематичний покажчик змісту журналу за 1994–2016 рр.», «Матеріали до історії журналу «Вісник Національного банку України».

Матеріали першої частини згруповано за 28 розділами та розміщено за тематичним принципом і максимально наближено до порядку подачі відповідних рубрик у самому журналі. Завершує першу частину «Покажчик імен». У «Покажчику імен» наводиться бібліографічний опис авторських статей, опублікованих у додатку до журналу «Вісник Національного банку України» збірнику «Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності». Вони не включалися до систематичного покажчика змісту «Вісника», а подані у висновках «Покажчика імен».

У допоміжних матеріалах подано перелік 247 поточних і спеціальних випусків журналу за цей період, дані про їхній обсяг, уміщено перелік інших періодичних та неперіодичних видань Національного банку України.

Шифр зберігання НБУВ: Вс62989

Шифр зберігання ВНБІ: Я172(4Укр)12   В-53

Рец.: Головащук А. Бібліографічне відображення банківської справи в Україні / А. Головащук // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 2. – С. 25–27. – Рец. на кн.: Вісник Національного банку України: бібліогр. покажч. змісту. 1994–2016 / авт.-уклад. Д. Крохмалюк. – Київ: ДВНЗ «Ун-т банків. справи», 2017. – 480 с.: іл.

 

20. Газети України 1956–1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник), С. В. Дригайло, Д. Г. Захаров, С. М. Малюк ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2017. – 984 с.

Каталог містить 6216 бібліографічних описів, із них – 4343 газети різного типу: республіканські, обласні, міські, районні та низові (фабрично-заводські, шахтні, освітянські, будівельні тощо). У книзі вперше описано колгоспні багатотиражки. Також до видання внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки. Описано 1875 різноманітних додатків: комсомольсько-молодіжних, літературних, технічних сторінок, блискавок, бюлетенів, спеціальних випусків тощо. За одиницю опису взято всі номери однієї газети незалежно від зміни її назви у зазначений період. Назви видань і відомості, що належать до заголовку, подано мовою оригіналу.

Допоміжний апарат включає: покажчик місць видання газет (зазначено місце видання газет і перейменування окремих населених пунктів) та покажчик мов видання. Географічні назви відповідають сучасному адміністративно-територіальному поділу (станом на 1 січня 2016 р.).

Шифр зберігання НБУВ: Вс63100

Шифр зберігання ВНБІ: Я171(4Укр)112   Г-13

 

21. Космеда Т. Короткий українсько-польський словник усталених виразів: еквіваленти слова, фразеологізми, прислів’я та приказки / Ун-т ім. Адама Міцкевича в Познані, Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. А. Космеди ; авт. передм. проф. Т. А. Космеда ; уклад.: Т. Космеда, О. Гоменюк, Т. Осипова. – Познань ; Харків, 2017. – Вид-во «Коло», Дрогобич. – 408 с.

Дане видання сприяє актуалізації досліджень у сфері порівняльного українсько-польського мовознавства, фразеологічної, зокрема й пареміологічної лексикографічної теорії і практики, поглиблює знання щодо етнічної специфіки міжнародного спілкування, мовного етикету, комунікації відповідно до чинних законів, правил. Словник містить усталені вирази різних типів за структурою і семантикою, походженням, поширенням у мовленні, стилістичними параметрами, активністю вживання. Видання репрезентує українські усталені вирази з наданням їхніх польських еквівалентів з відповідним тлумаченням.

Шифр зберігання НБУВ: Ва815058

Шифр зберігання ВНБІ: Я141.4 я2   К-71

 

22. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : покажч. вид. б-ки та літ. про її діяльність (2010–2015) / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; уклад.: Л. О. Ільницька, М. З. Литвин, І. В. Морозова ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2017. – 319 с.

Покажчик видань «Львівська національна наукова бібліотека України  імені В. Стефаника» хронологічно продовжує аналогічні покажчики і містить відомості про друки бібліотеки, окремі публікації її працівників та літературу про її діяльність за 2010–2015 роки. Попередні видання вийшли друком (1940–1980 рр.) у 1982 році; (1981–2000 рр.) у 2004 році; (2001–2005 рр.) у 2007 році; (2006–2009 рр.) у 2010 році.

Матеріал, зібраний у покажчику, систематизовано за трьома розділами.

У першому розділі матеріал представлено у підрозділах: збірники наукових праць; матеріали наукових конференцій; монографії; історико-бібліографічні дослідження; науково-документальні матеріали; науково-довідкові видання; навчальні посібники; бібліографічні покажчики, каталоги; методичні видання; публіцистика, художні твори. У другому розділі зібрано праці співробітників бібліотеки, видані поза її межами. Третій розділ містить публікації про діяльність бібліотеки.

Література у всіх розділах розміщена за хронологією, а в межах року – за алфавітом авторів і назв. Покажчик частково анотований. Допоміжний апарат складають алфавітний покажчик назв видань бібліотеки та іменний.

Шифр зберігання НБУВ: Ва815336

Шифр зберігання ВНБІ: Я175(4УКР)9 Л-89

 

23. Наукові праці І. І. Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки : друк. кат. / Комун. закл. охорони здоров'я, Харк. наук. мед. б-ка ; уклад.: О. І. Мікуліна, Л. П. Беззубець ; наук. ред. О. М. Клімова. – Харків : Вид-во Федорко, 2016. – 150 с. : іл.

Видання присвячене першому Нобелівському лауреату Слобожанщини, видатному вченому І. І. Мечникову та його харківським послідовникам: С. І. Златогорову, С. В. Коршуну, В. І. Недригайлову – засновникам школи імунологів. Каталог містить 226 джерел та 232 публікацій про життя і наукову діяльність І. І. Мечникова. Наукові праці вчених охоплюють період 1883–1989 років, література про І. І. Мечникова – 1886–2016 роки.

Довідковий апарат складається з хронологічного покажчика наукових праць, іменного покажчика та алфавітного покажчика назв праць вчених, відомостей про основні дати життя та діяльності І. І. Мечникова, статей про наукову діяльність вчених.

Шифр зберігання НБУВ: Ва814097

Шифр зберігання ВНБІ: Я181(4Укр)2   Н-34

 

24. Праці викладачів та професорів Національного університету «Києво-Могилянська академія» 2003–2007 рр. : бібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», наук. б-ка ; уклад.: Т. О. Ярошенко, Т. О. Патрушева ; наук. ред. Т. О. Ярошенко ; авт. вступ. ст. В. П. Моренець. – Київ : НаУКМА, 2017. – 506 с.

Видання містить відомості про праці співробітників Національного університету «Києво-Могилянська академія» за 5 років: монографії, наукові збірники, методичні посібники, публікації із наукових збірників та журналів, тези доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах, бібліографічні видання, рецензії та результати наукових досліджень, дисертації та автореферати. Кількість бібліографічних записів – 4431. Багато матеріалів, відображених у покажчику, уперше було оприлюднено на сторінках університетських періодичних видань та в іноземних наукових виданнях. Основним джерелом отримання відомостей про публікації викладачів є щорічні наукові звіти кафедр університету.

Покажчик побудовано за хронологічним принципом. Структурно ця праця складається з двох великих розділів: «Загальні праці», «Науково-педагогічна та науково-дослідна діяльність Університету» (містить 3 підрозділи) та додатків. У додатку «Праці співробітників» зібрано відомості про публікації співробітників відділу зв’язків із громадськістю, наукової бібліотеки та юридичного відділу. Допоміжний апарат складається з іменного покажчика.

Видання є свідченням повсякчасної активної участі вчених НаУКМА у примноженні наукових знань, вагомого внеску дослідників у русі сучасних наукових ідей та дедалі більшої інтегрованості університету у світовий науково-дослідний простір.

Шифр зберігання НБУВ: Ва815965

Шифр зберігання ВНБІ: Я175(4Укр)3   П-70

 

25. Праці викладачів та професорів національного університету «Києво-Могилянська академія» 2011–2013 рр. : бібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», Наук. б-ка ; уклад.: Г. В. Войнаровська, О. Л. Жолудь, О. В. Олофінська. – Київ : НаУКМА, 2017. – 342 с.

Видання містить праці професорсько-викладацького колективу та співробітників Національного університету «Києво-Могилянська академія» за три роки – з 2011 по 2013 рр. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького колективу представлено у вигляді монографічних досліджень, підручників, статей у наукових збірниках та часописах, доповідях на конференціях, семінарах та ін. Основним джерелом отримання інформації про публікації робіт викладачів є щорічні наукові звіти кафедр університету.

Покажчик складається з двох розділів. Перший розділ «Загальні праці» надає інформацію про довідкові видання університету, праці Сергія Мироновича Квіта – президента НаУКМА у 2007–2014 рр. та В’ячеслава Степановича Брюховецького – першого ректора, почесного президента НаУКМА. Другий розділ «Науково-педагогічна діяльність університету» складається з трьох підрозділів: перший містить матеріали наукових конференцій, збірників, які розташовано за хронологічно-алфавітним принципом. Другий підрозділ – публікації викладачів за факультетами університету. У межах факультетів праці систематизовано за кафедрами. Третій підрозділ – це видання наукових інститутів, центрів і лабораторій НаУКМА.

Шифр зберігання НБУВ: Ва815966

Шифр зберігання ВНБІ: Я175(4УКР)3 П-70

 

26. Публікації Інституту електродинаміки Національної академії наук України : бібліогр. покажч. за 2007–2016 рр. / НАН України, Ін-т електродинаміки ; уклад. Л. М. Нікітіна. – Київ, 2017. – 22 с.

Сфера діяльності Інституту електродинаміки пов’язана з поглибленням теоретичних основ електротехніки, розробкою науково обґрунтованої стратегії розвитку електроенергетики України, побудовою наукових основ створення високоефективних пристроїв видобутку, передачі та перетворення електричної енергії, енергозберігаючих технологій, пошуком та розробкою нових принципів побудови засобів вимірювання електричних та магнітних величин.

У 2007 році з нагоди ювілею було видано бібліографічний покажчик публікацій інституту за 60 років. У представленому сьогодні випуску зібрано наукові праці, зокрема монографії, навчальні посібники, підручники, статті та доповіді конференцій, які друкувались упродовж 2007–2016 років.

Шифр зберігання НБУВ: Р132407

Шифр зберігання ВНБІ: Я175(4УКР)2 П-88

 

27. Українська книга 1917–1921 рр. у фондах Педагогічного музею України : кат.-путівник / Пед. музей України ; уклад.: В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська. – Київ : ПМУ : Спринт-Сервіс, 2017. – 172 с. : фот. – (Бібліофонд Педагогічного Музею; вип. 3).

У виданні представлено бібліографічну та фактологічну інформацію про масив видань зазначеного періоду. Книга складається з двох частин.

Перша частина каталогу містить бібліографічні описи 163 українських видань 1917–1921 рр., що зберігаються у музеї. Інформацію згруповано за трьома розділами: «Книги українською мовою» (103 вид.), «Книги іншими мовами» (22 вид.), «Періодичні видання» (38 вид.).

Укладачами розкриті псевдоніми та криптоніми, встановлені місце й рік видання книги, відсутні на титульному аркуші; максимально збережено особливості орфографії описуваних видань.

Друга частина відображає науково-довідковий апарат: покажчики та анотовані покажчики. Відомості, вміщені у каталозі, допомагають розкрити історію створення та подальшу долю конкретного видання. Матеріал систематизований в анотованих покажчиках: «Автори, перекладачі, редактори, упорядники, художники, видавці», «Культурно-освітні та педагогічні організації», «Видавничі організації». Крім того, до допоміжного апарату увійшли покажчики: іменний, назв творів друку, культурно-освітніх та видавничих організацій, друкарень, місць видань творів друку, печаток, штампів, присвят, епіграфів та інших поміток.

Видання, представлені у каталозі-путівнику, оцифровано. Серія «Бібліофонд Педагогічного Музею» виходить у друкованому та електронному варіантах (режим доступу: http://pmu.in.ua/ у розділі «Публікації»).

Шифр зберігання НБУВ: Ва815726

Шифр зберігання ВНБІ: Я181(4Укр)2   У-45

 

Підготували : Антоніна Головащук, молодший науковий співробітник

Анжела Шумілова, молодший науковий співробітник

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45