Психологія. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин [Текст] : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2016 р. / [за ред. С. Д. Максименка. Л. А. Онуфрієвої] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. - Кам'янець-Подільський[та ін.] : [б. в.], 2016. - 247 с.

У матеріалах VIII Міжнародної науково-практичної конференції окреслено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і зарубіжних дослідників; здійснено аналіз проблем, умов і труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання.

Матеріали опубліковано в авторській редакції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803517

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 А-43

2. Берн, Ерік.

Ігри, у які грають люди [Текст] : світовий бестселер із психології стосунків / Ерік Берн ; [пер. з англ. Карини Меньшикової]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 255, [1] с.

Чому книжка Еріка Берна така популярна? Засновник власної теорії про людські стосунки блискуче пояснює головні причини того, чому відносини заходять в глухий кут, а в колективі виникають непорозуміння. Уся річ в іграх, у які ми майже щодня граємо один з одним упродовж усього життя. Берн дотепно пояснює 120 ігор, у які люди грають чи то за власним бажанням, чи то проти нього. Але найпрекрасніше, що він пропонує, –  випробувані, інтелектуально витончені антиігри, за допомогою яких ви можете навчитись протистояти прийомам ігор, у які вас намагаються втягнути. Він допомагає проаналізувати нюанси поведінки, позбавитись стереотипів у спілкуванні й дає розуміння сутності людських вчинків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800663

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 Б-51

3. Гічан, Іван Степанович.

Експериментальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Гічан, О. І. Гічан ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 222, [1] с.

У навчальному посібнику розглянуто основні питання планування й проведення психологічного експерименту як головної предметної сторони діяльності психолога, наведено сучасні методи психологічного вимірю­вання, обробки, представлення й інтерпретації даних емпіричних дос­ліджень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786303

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 Г-51

4. Данильченко, Тетяна Вікторівна.

Суб'єктивне соціальне благополуччя: психологічний вимір [Текст] : монографія / Т. В. Данильченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 543 с.

У монографії представлено дослідження переживання особистістю власного соціального благополуччя. Розглянуті різні підходи до вивчення суб'єктивного благополуччя в цілому та його соціального аспекту зокрема. Наведено результати емпіричного дослідження суб'єктивного соціального благополуччя українців. Виокремлено закономірності та фактори його переживання, висвітлені психологічні засоби його підвищення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА805694

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 Д-18

5. Дроздов, Олександр Юрійович.

Основи психології масової геополітичної свідомості [Текст] : монографія / О. Ю. Дроздов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 563 с.

У монографії висвітлено авторську концепцію нового напрямку політичної психології – психології масової геополітичної свідомості. Аналізуються феномени «геополітична свідомість» та «геополітична ментальна карта», наведено результати комплексного емпіричного дослідження особливостей масової геополітичної свідомості громадян України 2010-х рр. Висвітлено процедуру та результати емпіричного дослідження статево-вікової специфіки масової геополітичної свідомості. Приділено увагу особистісному, культурно-регіональному та загальнонаціональному вимірам масової геополітичної свідомості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798294

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 Д-75

6. Євдокимова, Наталя Олексіївна.

Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя [Текст] : путівник з психології для "чайників" / Н. О. Євдокимова, В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 180, [1] с.

Посібник присвячено окремим аспектам психології спілкування людини у кризових умовах, у тому числі адаптації учасників бойових дій до мирного життя. У книзі висвітлено особливості проведення переговорів, підготовки до співбесіди, написання резюме, розглянуто особливості спілкування  Інтернет-масенджерами, види маніпуляцій та шляхи протидії ним.Психологам і соціальним працівникам путівник стане у нагоді при підготовці тренінгових та індивідуальних занять з клієнтами.

Ця книга - результат поєднання теорії та практики плі­дної співпраці між академічною установою та вищим навча­льним закладом, притаманний лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Миколаївському національному універси­тету імені В. 0. Сухомлинського.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802036

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 Є-15

7. Климчук, Виталий Александрович.

Практическая психология, или Как подобрать ключик к любому человеку. 1000 подсказок на все случаи жизни [Текст] / В. А. Климчук. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 415 с.

Как работать в удовольствие и достигать успеха без стресса, преодо­левать кризисы в отношениях и находить общий язык с детьми, общаться без боязни и добиваться желаемого, распознавать психологические ло­вушки и устанавливать свои правила, справляться с фобиями и тревогами и помогать близким людям? Ответы вы найдете на страницах этой книги. Простые и понятные рекомендации практикующего психолога подскажут, как эффективно вести себя в различных жизненных ситуациях, а техники и упражнения помогут отработать необходимые навыки общения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793659

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 К-49

8. Кові, Стівен Р.

7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості [Текст] / Стівен Р. Кові ; [пер. з англ. О. Любенко]. - 2-ге вид., стер. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 382 с.

Ця книга – світовий супербестселер, що змінив долі мільйонів людей. Білл Клінтон –  один із них –  радить мати її кожному, хто прагне досягти успіху! Вона допоможе вам чітко сформулювати для себе життєві пріоритети й цілі, максимально реалізувати закладений у вас потенціал, стати кращим у профе­сійній діяльності та вибудувати гармонічні взаємини з оточенням.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796364

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 К-56

9. Крістенсен, Клейтон М.

Як ви збудуєте своє життя? [Текст] / Клейтон Крістенсен, Джеймс Олворт, Карен Діллон ; пер. з англ. Ольги Любарської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 186, [2] с.

Ця книжка – спроба крізь призму бізнес-ідей показати можливості для досягнення цілей, які ставить перед собою кожна людина: побудова кар’єри, щасливі сімейні стосунки, гармонійне виховання дітей. Автори не обмежуються загальними теоріями, а на конкретних прикладах розглядають стратегії для досягнення успіху.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801440

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 К-82

10. Лайнен, Марша М.

Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности [Текст] / Марша М. Лайнен, д-р философии ; [пер. с англ. В. В. Кулебы ; под ред. Э. В. Крайникова]. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2015. - 590 с.

Для среднего клинициста, клиники или стационарного отделения работа с пограничными индивидами часто представляет собой самый трудный случай. Эта книга впервые предлагает стратегии, подтвердившие свою эффективность в контролируемых клинических испытаниях; в ней представлен всесторонний, интегрированный подход к терапии данной категории пациентов. Клиницист-новатор, Марша Лайнен проанализировала различные аспекты пограничного расстройства личности и разработала системный подход к каждому из них Марша М. Лайнен дает конкретные рекомендации, в которых творчески сочетаются лучшие элементы поведенческой, психоаналитической, стратегической и других распространенных видов терапии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60329

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 1)Л-18

11. Практична психологія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [М. С. Корольчук та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 727 с.

Навчальний посібник містить узагальнені та систематизовані науково-практичні здобутки в сучасній вітчизняній та зарубіжній психології в галузі практичної психології. Практична психологія розглядається як специфічний вид психологічної практики, основним завданням якої є дослідження індивідуальності людини чи особливостей групи людей у конкретних обставинах і внесення позитивних змін у їх активність і розвиток у контексті життєвої ситуації та життєвого шляху.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60311

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 П-69

12. Психологія мислення [Текст] : підручник / [Пасічник, Ігор Д. та ін.] ; за ред. Ігоря Пасічника. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2015. - 559 с.

У підручнику висвітлюється історія психо­логії мислення, сучасний стан дослідження мислення як пізна­вального процесу та як метакогнітивного феномену, розгля­дається проблема методів дослідження мислення, порушення процесу мислення, а також система процедур, що забезпечу­ють самостійне, творче засвоєння інформації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799915

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 П-86

13. Самоідентифікація молоді: соціокультурний і транскультурний виміри [Текст] : монографія / [Дзвінчук Д. І. та ін.] ; за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка ; Нац. акад. пед. наук України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Навч.-наук. ін-т проблем педагогіки і психології. - Івано-Франківськ ; Київ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2014-2015. - 211 с.

У монографії розглянуто філософсько-методологічні засади забезпечення самоідентифікації молодої людини як патріота незалежної України. Визначено психолого-педагогічні й духовні чинники й механізми впливу на формування національної ідентичності та самосвідомості молодого покоління. Висвітлено широке коло соціокультурних і етнокультурних спрямувань в утвердженні на­ціональних пріоритетів, ідеалів української державності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803166

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 С-17

14. Седих, Кіра Валеріївна.

Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / К. В. Седих. - Київ : Академія, 2015. - 191 с.

Навчальний посібник розкриває основні аспекти сім’ї як психо­логічного феномену. У ньому йдеться про сім’ю як соціопсихологічну систему, її виховний потенціал, чинники стійкості і криз. Викладено прикладні аспекти психологічної роботи із сім'єю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА793660

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 С-28

15. Співак, Любов Миколаївна.

Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності [Текст] : монографія / Л. М. Співак ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2015. - 299 с.

Монографію присвячено теоретико-методологічному та практичному вивченню психологічних засад розвитку національної самосвідомості особистості періоду юності, здійсненому в руслі авторського інтегративно- ціннісного підходу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795432

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 С-72

16. Шляхи оптимізації соціально-психологічної адаптації студентів-азійців інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст] : [монографія] / Соколова І. М. [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : С.А.М., 2014. - 150 с.

Монографія присвячена вивченню соціально-психологічних, психолого-педагогічних та соціокультурних умов попередження дезадаптації азійських студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі навчання. В роботі подані результати дослідження чинників, що впливають на процес і результат навчальної діяльності студентів з Азійського регіону на всіх рівнях: соціально-психологічному, психолого-педагогічному та соціокультурному. Подано модель психопрофілактики та психокорекції проявів дезадаптації студентів щодо оптимізації регуляції адаптаційних процесів студентів в процесі навчання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792860

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш-70

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138