Фізико-математичні науки. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

1. Адамян, Вадим Мовсесович.

Вступ до математичної фізики. Варіаційне числення та крайові задачі [Текст] : навч. посіб. для студентів фіз. та інж.-фіз. спец. ВНЗ / В. М. Адамян, М. Я. Сушко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2014. - 376 с.

У посібнику розглядаються постановка й методи розв’язування простих лінійних задач класичної математичної фізики. Коло розгля­нутих питань охоплює принципи варіаційного числення, одновимірні крайові задачі теорії коливань і теплопровідності з докладним аналізом крайової задачі Штурма-Ліувілля та обґрунтуванням методу Фур’є, приклади розв’язування відповідних задач у двох і трьох вимірах із не­обхідними елементами теорії спеціальних функцій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789099

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В311 А-23

2. Анісімов, Ігор Олексійович.

Синергетика [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / І. О. Анісімов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 511 с.

Розглядаються процеси формування основних типів дисипативних структур (регулярних та стохастичних) у відкритих нелінійних дисипативних системах із розподіленими параметрами. Перша частина книги присвячена термодинаміці відкритих систем і передумовам порушення стійкості їхніх однорідних стаціонарних станів. У другій частині послідовно розглядаються основні класи відомих на сьогодні регулярних дисипативних структур: квазі- гармонічні автохвилі, біжучі автохвилі в сильнонелінійних середовищах, стаціонарні дисипативні структури, зумовлені розвитком аперіодичної не­стійкості та розподіленим зворотним зв’язком. Нарешті, у третій частині розглядається турбулентність у гамільтонівських та дисипативних розподілених системах і показується, що в багатьох випадках вона зводиться до хао­тичної динаміки систем із багатьма ступенями вільності.

Для студентів фізико-математичних та природничих спеціальностей, аспірантів, викладачів та науковців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА791292

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В317 А-65

3. Бедрій, Орест.

'1'. Основа основ усього, передбачення законів природи та математизація фізики [Текст] : [монографія : пер. з англ.] / Орест Бедрій. - Київ : Companion Group, 2014. - 119 с.

Монографію присвячено проблемам розуміння процесів існування, створенню єдиної картини механізмів існування (еволюції) часу-простору. Враховуючи високий рівень сучасних наукових дисциплін, постала потреба застосування методів математичної статистики. Такий підхід представлено у монографії відо­мого українського і американського фізика й математика О. Бедрія.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796939

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В311 Б-38

4. Белоус, Анатолий Григорьевич.

Высокодобротные сверхвысокочастотные диэлектрики [Текст] : [монография] / А. Г. Белоус ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т общ. и неорган. химии им. В. И. Вернадского. - Киев : Наукова думка, 2016. - 217, [1] с.

Развитие мобильной и спутниковой связи требует разработки новых СВЧ-диэлектриков. На их основе создаются диэлектрические резонаторы, диэлектрические подложки, которые являются элементной базой при разработке устройств беспроводной связи. В монографии систематизированы результаты исследований важных классов СВЧ-диэлектриков, изложены методы синтеза и изучения электрофизических свойств, приведены различные классы высокодобротных СВЧ-диэлектриков на основе сложных оксидных систем различной кристаллической структуры, в частности, калиево-вольфрамовой бронзы, перовскита, колумбита. Рассмотрены композиционные СВЧ-диэлектрики. Приведена кратка информация о природе электрофизических свойств СВЧ-диэлектриков и возможных областях их применения.

Для научных сотрудников, инженеров, аспирантов, студентов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804746

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В379.3 Б-43

5. Боровик, Олександр Олександрович.

Автоіонізація атомів лужних металів [Текст] : [монографія] / О. О. Боровик ; НАН України, Ін-т електрон. фізики. - Київ : Наукова думка, 2016. - 209, [1] с.

У монографії на прикладі досліджень спектрів розсіяних та ежектованих електронів, що утворюються при збудженні електронним ударом субвалентних оболонок атомів лужних металів (літію, натрію, калію, рубідію, цезію), розглянуто явище автоіонізації, а також інші внутрішньоатомні процеси, що супроводжують його, зокрема утворення резонансів негативних іонів, каскад­не заселення, взаємодію після зіткнення, іонізацію. Описано методику і тех­ніку експериментальних досліджень, а також основні теоретичні методи роз­рахунків параметрів автоіонізації. Наведено численні результати експеримен­тального дослідження енергій, ефективних перерізів збудження і каналів розпаду атомних автоіонізаційних станів та резонансів негативних іонів ато­мів лужних металів. Проведено порівняння цих даних з результатами наяв­них теоретичних розрахунків.

Для наукових співробітників, що працюють у галузі атомної фізики, фі­зичної електроніки, фізики плазми, а також аспірантів та студентів старших курсів фізичних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802277

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В378 Б-83

6. Головина, И. С.

Диэлектрические резонаторы для ЭПР спектроскопии [Текст] / И. С. Головина, И. Н. Гейфман, В. Е. Родионов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. - Киев : НАН Украины, 2015. - 158 с.

В данной книге изложены основные особенности диэлектрических резонаторов и принципы их применения для ЭПР спектроскопии, обобщен опыт авторов по моделированию и исследованию свойств резонаторов из монокристаллического танталата калия и керамики с высокой диэлектрической проницаемостью. Рассмотрены материалы, перспективные для применения в качестве ЭПР резонаторов, сделан прогноз относительно направлений дальнейшего развития в этой области.

Книга будет полезна студентам и преподавателям физических и радиофизических факультетов ВУЗов, материаловедам и специалистам в области техники СВЧ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795941

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В344 Г-61

7. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. М. Гребенюк [та ін.] ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014 . Ч. 1. - 2014. - 230 с.

Посібник охоплює один із найважливіших розділів математичного аналізу – диференціальне числення функції однієї змінної. Він містить теоретичну частину, короткий нарис історії розвитку диференціального числення, практикум із розв'язання задач, варіанти індивідуальних типових завдань із прикладом виконання такого завдання, а також питання для самоконтролю і список рекомендованої літератури.

Посібник призначений для студентів математичних факультетів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355403/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В161.2  Д-50I

8. Загородний, Анатолий Глебович.

Введение в физику плазмы [Текст] : [монография : в 2 ч.] / А. Г. Загородний, О. К. Черемных ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. Н. Н. Боголюбова, Гос. косм. агентство Украины, Ин-т косм. исслед. - Киев : Наукова думка, 2014. - 694, [1] с.

Монография состоит из двух частей. В первой части приведены устоявшиеся представления о плазме. Обсуждаются формы ее существования и области применения. Изложено описание плазмы в одночастичном приближении. В рамках этого описания проанализированы задачи о движении заряженных частиц в электриче­ских и магнитных полях и проблема их удержания в этих полях. Рассмотрено маг­нитогидродинамическое описание плазмы, с помощью которого изложены про­блемы равновесия и течения плазмы, а также проанализированы волны в плазме и процессы переноса в ней.       ч

Во второй части на основе методов электродинамики сплошных сред дано описание электромагнитных волн в плазме. Проанализированы кинетические эф­фекты в плазменных волнах. Приведены различные подходы к исследованию устойчивости плазмы. Рассмотрены стационарные нелинейные волны в плазме и нелинейные волновые взаимодействия. Изложены современные представления о турбулентных процессах в плазме.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788743

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В333 З-14

9. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, 1966 - 2016 [Текст] / НАН України ; [редкол.: А. Г. Загородній (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Академперіодика, 2015. - 401, [18] с.

 Висвітлено основні віхи історії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України і показано внесок колективу Інституту в організацію та розвиток досліджень у різних галузях теоретичної фізики, зокрема у фізиці й астрофізиці високих енергій, квантовій космології, теорії ядерних систем, квантовій теорії поля, теорії симетрій, теорії нелінійних процесів у макромолекулярних структурах, наносистемах і плазмі, динаміці відкритих, сильнонерівноважних фізичних, біологічних, економічних та інформаційних систем.

Для широкого кола наукових працівників, що цікавляться теоретичною фізикою та історією науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС60173

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В3гІ-71

10. Казімірський, Петро Степанович

Розклад матричних многочленів на множники [Текст] : [монографія] / П. С. Казімірський ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Вид. 2-ге, випр. - Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАНУ, 2015. - 280 с.

У монографії розглядаються питання розкладності матричних многочленів на множники. Побудовано теорію, яка дозволила, зокрема, розв’язати проблему виділення регулярного множника із матричного многочлена, а також встановити критерій звідності скінченного набору числових матриць перетворенням подібності до клітково-трикутного вигляду. Сформульовано необхідні та достатні умови, які конструктивно перевіряються, за яких виділяються регулярні множники із матричних многочленів. Доведено теореми єдиності розкладів. Вказано ефективні методи для фактичної побудови розкладів.

Для науковців, викладачів і студентів фізико-математичних факультетів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796750

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В152  К-14

11. Киндеревич, Анатолий Владимирович.

Современная астрофизика и космология [Текст] / А. В. Киндеревич. - Киев : Феникс, 2016. - 456 с.

В книге изложены материалы, которые являются следствием Тео­рии поля, её подтверждающим звеном. Эти материалы радикальным образом изменят представления о Вселенной и о космологических за­конах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800668

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В63 К-41

12. Киндеревич, Анатолий Владимирович.

Основы гиперсветового движения. Законы гиперсветовой связи [Текст] / А. В. Киндеревич. - Киев : Феникс, 2016. - 366 с.

В книге изложены материалы, служащие дальнейшему развитию Теории поля в области гиперсветового движения, сверхбыстрой космической связи и новых свойств систем связи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800625

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В313 К-41

13. Кошманенко, Володимир Дмитрович.

Спектральна теорія динамічних систем конфлікту [Текст] : [монографія] / В. Д. Кошманенко ; НАН України, Ін-т математики. - Київ : Наукова думка, 2016. - 286 с.

У монографії послідовно викладається новий математичний підхід до опису конфліктних процесів у моделях складних систем у термінах спект­ральної теорії. Підхід ґрунтується на інтерпретації протилежних сторін кон­флікту як імовірнісних розподілів (мір) на спірній території. В основу фор­мули конфліктної динаміки закладено принцип незнищенності опонента. Результатом конфліктної боротьби є не знищення опонента, а встановлен­ня компромісу у формі рівноважного стану. Опис граничних компромісних станів здійснюється в термінах спектральних характеристик імовірнісних розподілів.

Для фахівців у галузі динамічних систем з конфліктною взаємодією, теорії нелінійної динаміки, сучасних проблем моделювання складних систем, аспірантів і студентів старших курсів прикладних математичних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804747

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В161.6  К-76

14. Лісовський, Ігор Петрович.

Тонкоплівкові структури з нановключеннями кремнію: Фізика, технологія, перспективи застосування [Текст] : монографія / І. П. Лісовський, А. В. Саріков, М. І. Сипко. - К. ; Чернівці : Книги-XXI, 2014. - 383 с.

Монографія представлявляє собою детальний огляд результатів досліджень властивостей плівок оксиду кремнію з вбудованими у них нановключеннями кремнію, а також технологічних підходів до оптимізації їх світловипромінювальних властивостей. Докладно описується термодинамічний підхід до вивчення процесу формування рівноважних станів у системі кремній / оксид кремнію при термостимульованому розпаді субоксидів кремнію, що приводить до утворення кремнієвих нановключень в оксидній матриці. Сучасні методи діагностики у мікроелектроніці розглянуто саме в аспекті їх адаптації до дослідження плівкових нанокомпозитів, виготовлених на основі кремнію. Окремо розглянуто можливі перспективні розробки наноелектронних приладів та пристроїв (світлодіодів, сонячних перетворювачів, елементів пам’яті), виготовлених з використанням кремнієвих плівкових нанокомпозитів.

Значну частину викладеного матеріалу становлять оригінальні результати теоретичних та експериментальних досліджень плівкових кремнієвих нанокомпо­зитів, отримані авторами монографії.

Монографія призначена для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в області фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА800482

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В379.2 Л-63

15. Литвяк, Владимир Сергеевич.

Строение материи: волновая и корпускулярная теории [Текст] / В. С. Литвяк, В. В. Литвяк. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 447 с.

В книге представлена волновая и корпускулярная теории строения мате­рии. Установлено, что в любом материальном объекте присутствует пусто­та – непроявленная материя (потенциальная возможность).

Продемонстрировано формирование и строение электромагнитной вол­ны –особой структуры, предназначенной для отделения усилия (действия) от антиусилия (противодействия) и трансформации их в движение.Приведена характеристика протона, электрона, нейтрона, атома, а так­же описан процесс генезиса (развития) атома водорода. Рассмотрены основы космологии (эволюция звезд и развитие Вселенной). Предложенные теории строения материи не противоречат существую­щим в настоящее время, а лишь уточняя и дополняя, обобщают их.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798639

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В313 Л-64

16. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур [Текст] = Математические проблемы механики неоднородных структур = Mathematical problems of mechanics of nonhomogeneous structures : [зб. наук. пр.] / під заг. ред. акад. НАН України І. О. Луковського, чл.-кор. НАН України Г. С. Кіта та чл.-кор. НАН України Р. М. Кушніра ; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : [б. в.], 2014. - 411 с.

Збірник містить наукові праці, присвячені проблемам математичного моделювання в механіці деформівних твердих тіл; математичних методів механіки і термомеханіки; механіки неоднорідних твердих тіл та наномеханіки; механіки контактної взаємодії, тіл з тріщинами та тонкими включеннями; динаміки не­однорідних середовищ; оптимізації та проектування елементів конструкцій і бі­омеханічних систем. Ці питання були обговорені на IX Міжнародній науковій конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур», яка проходила 15-19 вересня 2014 р. у Львові.

Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів, які цікавляться означеними вище проблемами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785573

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В25 М-34

17. Мельник, Тарас Анатолійович.

Комплексний аналіз [Текст] : підручник / Т. А. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 189, [2] с.

 Містить стисло викладений матеріал із чіткими і строгими доведеннями, що повною мірою охоплює програму нормативної дисципліни "Комплексний аналіз" для студентів спеціальностей "Математика" та "Статистика"    механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автором модернізовано виклад ряду традиційних розділів цієї дисципліни. Наведений теоретичний матеріал супроводжується багатьма прикладами, рисунками та вправами.

Для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів і викладачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797425

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В161.5я7 М-48

18. Михайлюк, Віктор Олексійович.

Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування [Текст] : [монографія] / В. О. Михайлюк, І. В. Сергієнко ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ : Наукова думка, 2015. - 245, [1] с.

У монографії пропоновано теоретичний фундамент для отримання, дослідження та використання оцінок складності постоптимального аналізу, здійснено подальший розвиток і удосконалення наближених алгоритмів реоптимізації розв’язування задач дискретної оптимізації. Зокрема, отримано верхні та нижні оцінки відношення апроксимації наближених алгоритмів реоптимізації з використанням напіввизначеної та лінійної релаксацій початкових задач. Отримано достатні умови існування поліноміальних набли­жених оптимальних або порогових алгоритмів реоптимізації для узагальне­них задач про виконуваність. Запропоновано підхід до проектування полі­номіальних наближених оптимальних (порогових) алгоритмів реоптимізації для задач дискретного програмування, який має місце і для сублінійних ал­горитмів константної складності.

Для широкого кола наукових співробітників, аспірантів та студентів, які цікавляться наближеними методами розв’язування задач дискретного програмування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797783

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В173 М-69

19. Антон Григорович Наумовець [Текст] : [біобібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т фізики НАН України. - Київ : Академперіодика, 2016. - 157, [18] с. - (Біобібліографія вчених України).

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності відомого українського вченого в галузі експериментальної фізики поверхні, фізичної, нано- та молекулярної електроніки, лауреата Державної премії СРСР та України у галузі науки і техніки, відзначеного багатьма вітчизняни­ми та зарубіжними нагородами, кавалера Ордена Ярослава Мудрого V—III сту­пенів, першого віце-президента Національної академії наукУкраїни А.Г. Наумовця. Хронологічний покажчик друкованих праць і розділ, присвячений головним науко­вим результатам, дозволяють скласти уявлення про вагомий доробок ученого.

Д ля наукових працівників і всіх, хто цікавиться сучасною вітчизняною наукою та її історією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804467

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В3гН-34

20. Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах [Текст] : монография / [Р. В. Витер и др.] ; под общ. ред. проф. В. А. Смынтыны ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : ОНУ, 2015. - 239 с.

В монографии рассмотрены методы получения ряда сенсорных наноматериалов и основные свойства этих наноструктур, которыми ониобладают в неравновесных условиях.

Представленные материалы могут быть полезными для научных сотрудников, инженеров, работающих в области нанофизики, нанотехнологий, преподавателям, докторантам, аспирантам, студентам старших курсов природоведческих специальностей университетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797301

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В371 Н-54

21. Общая теория относительности: признание временем [Текст] : [монография] / [А. Н. Александров и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Гл. астрон. обсерватория. - Киев : Наукова думка, 2015. - 329, [1] с.

В монографии приведен обзор современного состояния общей теории относительности в преддверии ее столетнего юбилея. Кратко изложены основы этой теории, систематизированы экспериментальные проверки и очерче­ны основные области ее приложений в астрофизике, космологии и астромет­рии с учетом результатов последнего десятилетия.

Для научных сотрудников, аспирантов и студентов, специализирующихся в области общей теории относительности, а также для всех, кто интересуется вопросами общей теории относительности, релятивистской астрофизики и космологии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797771

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В313 О-28

22. Репецький, Станіслав Петрович.

Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища [Текст] : навч. посіб. / С. П. Репецький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 287 с.

Наведено основні методи, що використовуються при описі фізичних явищ у твердих тілах. Розглянуто явища, зумовлені трансляційною симет­рією твердого тіла, а також одноелектронні стани і коливання кристалічної ґратки ідеальних кристалів та кристалів з невеликою кількістю домішок. Викладення матеріалу ґрунтується на використанні математичного апа­рату квантової механіки та статистичної фізики.

Для студентів, магістрів та аспірантів фізичного факультету універси­тету, а також може бути корисним для викладачів і науковців фізичних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА797108

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В371 Р-41

23. Родионов, В. Е.

Люминесценция оксидных и сульфидных пленок [Текст] / В. Е. Родионов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. - Киев : [б. и.], 2015. - 208 с.

В данной работе приведены сведения о некоторых аспектах физики электролюминесцентных пленочных материалов; предложен метод моделирования процесса электролюминесценции ионов редкоземельных элементов в широкозонных матрицах. Приведены данные исследований, проведенных автором, фотолюминесценции, катодолюминесценции и электролюминесценции ряда сульфидных и оксидных пленочных материалов и влияние на их характеристики условий получения.

Работа может представлять интерес для разработчиков электролюминесцентных индикаторов и научных сотрудников, изучающих процессы люминесценции в пленках полупроводников.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795948

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В34 Р-60

24. Шут, Микола Іванович.

Електрика та магнетизм [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. курсу фізики / М. І. Шут, А. В. Касперський, А. М. Шут ; [за ред. М. І. Шута, А. В. Касперського] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 240 с.

У навчально-методичному посібнику представлено узагальнені тексти лекцій з розділу «Електрика та магнетизм», які розроблені авторами на допомогу студентам різних спеціальностей у їх самостійній роботі з фізики. Посібник відбиває сучасний рівень фізики і враховує зміни в програмах. Особлива увага приділена формуванню у студентів свідомого розуміння суті фізичних явиш, законів, закономірностей. Чітко формулюються межі застосування фізичних теорій і законів. В кінці кожної теми наводяться запитання повторення, а в кінці розділів даються приклади розв'язків типових задач. Посібник містить тексти задач для самостійної роботи.

Посібник призначений для самостійного вивчення курсу фізики студентам фізико-математичних, інженерно-педагогічних, педагогічно-індустріальних, інженерно-технологічних факультетів вузів. Він також буде корисним учителям і учням профільних шкіл, ліцеїв та коледжів.       

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796161

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В33 Ш-97

25. Щерба, Анатолий Андреевич.

Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах [Текст] : [монография] / А. А. Щерба, О. Л. Резинкин, М. М. Резинкина ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. - Киев : Наукова думка, 2016. - 190, [1] с.

В монографии описаны методы математического и физического моделирования элек­трофизических процессов, возникающих в диэлектрических, проводящих и магнитных сре­дах под действием электромагнитных полей. Рассматриваемые среды в зависимости от параметров приложенного электромагнитного воздействия могут обладать как линейными, так и нелинейными электромагнитными свойствами. Расчеты электромагнитных полей в неоднородных средах, обладающих сложной пространственной структурой, выполнены в терминах векторного магнитного, а также скалярных электрического и магнитного потен­циалов. Приведены передовые методы синтеза диэлектрических сред с нелинейными свой­ствами, а также методы определения их электромагнитных параметров. Дано описание об­разцов высоковольтных импульсных генераторов, разработанных с помощью математиче­ского и физического моделирования.

Для специалистов в области математического и физического моделирования электро­магнитных процессов применительно к задачам электротехники и электроэнергетики, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС61310

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: В313 Щ-61

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138