Біобібліографічні покажчики у фондах відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ : нові надходження у 2018 році

1. Шевчик Б. М. Григорій Башнянин: внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць : присвяч. 65-річчю з дня народж., 40-річчю наук.-пед. діяльності Г. І. Башнянина та 200-річчю з часу засн. Львів. торг.-екон. ун-ту = Gryhoriy Bashnyanyn: Contribution to the development of economic science and the bibliographic index of works / Б. М. Шевчик. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 1563 с. : фот., табл.

Книга створена з метою висвітлення діяльності доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки і науково-дослідної лабораторії економічної оцінки Львівського торговельно-економічного університету, заслуженого діяча науки і техніки України Григорія Івановича Башнянина. Незвичайність цього ґрунтовного дослідження полягає в тому, що у ньому подається характеристика всіх наукових досягнень вченого-економіста, як фундатора новітніх версій економічної науки: економічної метаметодології як надметодології і надточної методології економічного аналізу та альтернативи традиційній політичній економії; економічної метрології та метрологічної економії як загальної теорії економічного вимірювання, теорії кількісно-якісного аналізу в економіці тощо. Оцінюється його внесок у розвиток економічної науки, зроблений ним упродовж останніх сорока років.

Мета виходу цього видання – це спроба узагальнити наукові здобутки Г. І. Башнянина, викласти їх максимально популярно та зрозуміло для широкого кола читачів, типологізувати економічні системи. Книга складається з п’яти частин, які розподілено за розділами та підрозділами, а також 27 додатків, де у вигляді численних таблиць розглядаються питання наукової діяльності вченого, надаються результати науково-публікаційної діяльності Г. І. Башнянина, 1975–2016 рр. Далі міститься інформація про видання та події, які плануються Г. І. Башняниним у найближче десятиріччя: наукові монографії, економічні енциклопедії, міжнародні наукові конференції; підкреслюються основні напрями подальшого розвитку різних типів метаметодології та метаекономії. Останній додаток містить поетичні ювілейні вітання Г. І. Башнянину від колективів вищих учбових закладів міста Львова.

Шифр зберігання НБУВ: Вс62892
Шифр зберігання ВДБО: д Б33

 

2. Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. М. Дмитрієва ; наук. ред. С. М. Куделко ; вступ. ст.: І. Ю. Можейко, Г. І. Іванцової]. – Харків, 2017. – 72 с. : портр. – (Краєзнавці Слобожанщини ; вип. 13).

Видання надає довідкову інформацію про життя і творчий доробок краєзнавця, пам’яткоохоронця та педагога позашкільної освіти Тетяни Микола-ївни Безрукової.

Спрямованість наукових інтересів Тетяни Миколаївни полягає у дослідженні Харківського району, історії Озерянської ікони Божої матері, селища Буди, фаянсового виробництва, а також діяльності визначних промисловців і меценатів Кузнецових на теренах Харківщини ХІХ–ХХ ст. У творчому доробку краєзнавця – п’ять книг та понад 200 наукових і популярних статей з питань позашкільної освіти та шкільного краєзнавства, зокрема історію окремих закладів, збереження пам’яток, релігійних святинь минулого та сучасного розвитку передмістя Харкова. Життєвий девіз дослідниці – «Шлях здолає той, хто йде».

До покажчика увійшли: публікації з освітянської тематики, з питань краєзнавства; матеріали про Т. М. Безрукову, як організатора та керівника клуба «Краєзнавець» при ХДНБ ім. Короленка; науково-допоміжний апарат (вступні статті, основні дати життя і діяльності, іменний покажчик); додатки (перелік радіо - та телепрограм, підготовлених за допомогою Т. М. Безрукової, та наукових конференцій, у яких вона брала участь упродовж 1996–2016 рр.).

Шифр зберігання НБУВ: Ва812379
Шифр зберігання ВДБО: д Б40

 

3. Білоножко Володимир Якович: доктор сільськогосподарських наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад.: О. М. Абразумова, Л. Г. Лисиця ; наук. ред. Г. М. Голиш]. – Черкаси, 2017. – 32 с. : портр. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 21).

У виданні представлено перелік наукових праць доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри екології та агробіології Володимира Яковича Білоножка. Коло його наукових зацікавлень – насіннєзнавство, селекція та агроекологія.

Матеріал покажчика систематизовано за розділами: «Життєвий і творчий шлях», «Основні дати життя й діяльності», «Основні курси, які викладає В. Білоножко», «Матеріали про В. Я. Білоножка», «Наукове керівництво», «Автореферати дисертацій, захищених при опонуванні В. Я. Білоножка», «Хронологічний покажчик друкованих праць» (1978–2016), «Патенти», «Видання за редагуванням В. Я. Білоножка».

Допоміжний апарат містить алфавітний покажчик авторів і співавторів, список умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Р132831
Шифр зберігання ВДБО: д Б61

 

4. Вакуленко Іван Семенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2016 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва ; [уклад.: В. В. Кунець та ін. ; наук. ред. Є. В. Руденко ; авт. вступ. ст. Є. В. Руденко ; пер. з англ. В. О. Даншин]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків, 2017. – 65, [16] с. : фот. – (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах ; кн. 18 ; Наукові здобутки вчених Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах).

У виданні, присвяченому 80-річчю від дня народження подано основні дати життя і діяльності доктора сільськогосподарських наук І. С. Вакуленка. За період наукової діяльності ученим підготовлено близько 200 наукових праць, з них 3 монографії, 8 довідників, 30 методичних рекомендацій, патентів, 3 авторських свідоцтва, розроблено і впроваджено 15 технологій і селекційних програм, 15 ДСТУ. Ученим розроблено положення щодо атестації звірівничих і кролівничих господарств з наданням їм племінного статусу, інструкції по бонітуванню хутрових звірів і кролів, форми племінного обліку.

Івана Семеновича за самовіддану працю в ім’я науки нагороджено почесною відзнакою «Знаком Пошани» та численими грамотами.

Науково-допоміжний апарат представлено предметно-тематичним та іменним покажчиками.

Шифр зберігання НБУВ: Ва817374
Шифр зберігання ВДБО: д В15

 

5. Професор Вєдєнєєв Дмитро Валерійович : бібліогр. покажч. пр. : до 50-річчя від дня народж. / Укр. фонд культури. – Київ, 2017. – 76 с. : фот.

У книзі відображено життєвий і творчий шлях, наукова, науково-організаційна та громадська діяльність українського історика, доктора історичних наук Дмитра Валерійовича Вєдєнєєва.

Професор В. Д. Вєдєнєєв – лауреат Міжнародної премії імені Володимира Винниченка, член науково-консультативної ради журналу «В мире спецслужб», член Експертної ради з історичних наук МОН України, Член Громадської ради при СБ України, член Головної редколегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», автор понад 600 друкованих праць, зокрема близько 50 монографій, навчальних посібників та науково-документальних праць.

У його працях простежується: історія дипломатії, розвідки та контррозвідки України, а також повстансько-підпільних рухів 20 століття; висвітлюються проблеми дипломатичної та воєнно-політичної історії, інформаційно-гуманітарної безпеки.

Матеріал у покажчику представлено за розділами: монографії, розділи монографічних праць та інші наукові видання; науково-документальні та науково-довідкові видання; статті, доповіді та повідомлення у наукових виданнях; навчальні посібники та вибрані навчально-методичні праці; публікації в науково-популярних виданнях та пресі; вибрані публікації в електронних виданнях; біографічні публікації про Д. В. Вєдєнєєва. Хронологічні межі добору матеріалу –1989–2017 рр.

Шифр зберігання НБУВ: Ва814703
Шифр зберігання ВДБО: д В-26

 

6. Власов Вячеслав Всеволодович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1998–2017 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, ННЦ «Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» [уклад.: В. А. Вергунов та ін. ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; наук. ред. В. А. Вергунов]. – Київ ; Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2017. – 163 с., [56] іл. : фот. – (Академіки Національної академії аграрних наук України).

У виданні відображено основні етапи життя та діяльності видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, академіка Національної академії аграрних наук України, заслуженого працівника сільського господарства України у галузі виноградарства і виноробства Вячеслава Всеволодовича Власова.

З його ім’ям пов’язано становлення в Україні важливого напрямку у виноградарстві – ампелоекологічної оцінки територій, тобто створення екологічних умов для вирощування різних сортів винограду. Практичним наслідком наукової діяльності В. В. Власова та його учнів стало комплексне різномасштабне ампеологічне районування Північного Причорномор’я з метою оптимизації розміщення виноградних насаджень та створення Кадастру виноградників України. Книга містить матеріали про роки навчання в різних навчальних закладах, зокрема у Калиновському сільскогосподарському технікумі (1972–1976), Кишинівському державному університеті (1976–1981) та періоди науково-дослідницької діяльності вченого (1981–1995). В окремих розділах подано перелік праць, опублікованих за науковою редакцією В. В. Власова (2005–2016) та дисертацій, підготовлених під його керівництвом. Науковий доробок вченого налічує близько 400 наукових і науково-популярних праць, з них 9 монографій, 32 патента України.

Видання доповнено відгуками почесних гостей ННЦ «Інституту виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», зі словами вдячності за збереження традицій виноробства та висловлювання відомих людей про вино.

Допоміжний апарат представлено хронологічним, предметно-тематичним та іменним покажчиками.

Шифр зберігання НБУВ: Ва817483
Шифр зберігання ВДБО: д В-58

 

7. Юрій Васильович Головач : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд.: М. Б. Красницька, О. Л. Іванків ; відп. ред.: І. М. Мриглод, О. Л. Іванків ; авт. вступ. ст.: І. М. Мриглод, О. Л. Іванків]. – Львів, 2017. – 68 с. – (Бібліографія українських вчених).

Пропоноване видання подає інформацію про відомого українського вченого у галузі теоретичної фізики, представника сучасної Львівської наукової школи статистичної фізики, популяризатора науки, доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Юрія Васильовича Головача.

Бібліографія включає понад 400 назв публікацій, які висвітлюють основні напрями наукових досліджень Ю. Головача – теорію фазових переходів і критичних явищ, фізику полімерних макромолекул, статистичну фізику складних систем нефізичної природи.

Покажчик подає у хронологічному порядку перелік наукових праць вченого, а також містить алфавітний покажчик співавторів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва816684
Шифр зберігання ВДБО: д Г-61

 

8. Горбатенко Володимир Павлович : до 60-річчя від дня народж. і 30-ліття наук.-пед. діяльності / упоряд. О. В. Кукуруз ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : ВЦ «Академія», 2017. – 144 с.

У біобібліографічному виданні висвітлено життевий та творчий шлях знаного українського вченого-правознавця, політолога, педагога, доктора політичних наук, професора, академіка Української академії політичних наук та Академії наук Вищої школи, заступника директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Володимира Павловича Горбатенка. Досліджено основні етапи його наукової, політичної та громадсько-політичної діяльності. В. П. Горбатенко – член редакційних колегій низки політологічних часописів і наукових збірників: «Держава і право», «Молода нація», «Нова парадигма», «Політика: історія і сучасність», «Сучасна українська політика: політики і політологи про неї», «Ґенеза», «Часопис Київського університету права», «Проблеми філософії права» тощо.

Вчений досліджує проблеми державного управління і місцевого самоврядування, політичної модернізації та політичного прогнозування, громадянської освіти, філософії права. У його працях визначено роль права як форми регулювання соціальних відносин, зокрема вплив соціальних норм на процес становлення правової системи, розглянуто важливі проблеми теорії і практики розбудови сучасного українського конституціоналізму.

В. П. Горбатенко – науковий редактор низки статей в енциклопедичних виданнях, автор та співавтор багатьох підручників, навчальних посібників з питань теорії держави та права: «Політологічний енциклопедичний словник», «Політологія», «Основи етнодержавознавства», «Великий енциклопедичний юридичний словник», «Юридична енциклопедія» тощо.

У книзі подано біографію В. П. Горбатенка, інтерв’ю, свідчення друзів, колег, учнів, перелік його праць і публікацій про нього.

Шифр зберігання НБУВ: Ва814151
Шифр зберігання ВДБО: д Г67

 

9. Лідія Платонівна Деполович (1869–1943) : біобібліогр. покажч. / Куликів. осередок Чернігів. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [уклад. і вступ. ст.: Н. М. Халімон, С. М. Спутай ; наук. ред. О. Б. Коваленко]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 31 с. – (Відомі особистості Куликівщини ; вип. 1).

Видання присвячене Лідії Платонівні Деполович – педагогу і методисту початкової освіти, автору букварів, які видавалися упродовж 1926–1956 рр. Наукова спадщина Л. П. Деполович обґрунтовує її внесок у розвиток шкільної науки, є джерелом вивчення педагогічних ідей, з’ясування засад педагогічної діяльності. У 30–60-х рр. ХХ ст. підручники Л. Деполович були найпопулярніші в Україні. Їх наклад сягав до 1 000 000 примірників на рік. За букварями Лідії Платонівни навчилося читати не одне покоління українських школярів.

Покажчик складається з двох основних розділів. До першого – включено бібліографічні описи підручників та методичних посібників педагога. У другому розділі подано описи рецензій на праці Л. П. Деполович та згадки про неї у монографіях, збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях, що вийшли друком як в Україні так і за її межами.

Довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків і таблиці накладів видань Л. П. Деполович.

Шифр зберігання НБУВ: Р133127
Шифр зберігання ВДБО: д Д-35

 

10. Віталій Григорович Дончик / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; авт. вступ. ст. Д. І. Дроздовський ; уклад.: Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Академперіодика, 2017. – 100 с. : 11 с. іл., фот. – (Біобібліографія вчених України).

У другому, доповненому виданні висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської діяльності видатного українського вченого у галузі літературознавства, заслуженого діяча науки і техніки України Віталія Григоровича Дончика.

В. Г. Дончик – лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, республіканської – у галузі літературно-мистецької критики ім. О. Білецького, премії ім. І. Франка НАН України а також – член редколегії Української літературної енциклопедії, журналів «Слово і Час», «Дивослово», «Науковий світ» та ін.

В українському літературознавстві В. Дончик – найпослідовніший історик літератури. Його наукове життя стало частиною історії вітчизняної науки. Вчений пройшов шлях від аспіранта Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка до академіка, головного наукового співробітника відділу української літератури ХХ століття, дійсного члена (академіка) Національної академії наук України.

Покажчик містить розділи: «Короткий біографічний нарис», «Основні дати життя та діяльності В. Г. Дончика», «Література про життя та діяльність В. Г. Дончика», «Хронологічний покажчик друкованих праць», «Дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата / доктора наук, виконані під керівництвом / за науковою консультацією В. Г. Дончика», «В. Г. Дончик – редактор та упорядник видань».

Шифр зберігання НБУВ: Ва812014
Шифр зберігання ВДБО: д Д67

 

11. Захаренко Олександр Антонович (1937–2002 рр.) : біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народж.) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т пед. освіти, соц. роботи і мистецтва, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича, Черкас. обл. ком. профспілки працівників освіти і науки України ; [уклад.: С. О. Захаренко, В. О. Кірєєва, Л. І. Прокопенко]. – Вид. 3-тє, допов. і випр. – Черкаси, 2017. – 111, [8] с. : фот.

Видання присвячене видатному українському педагогу, директору Сахнівської середньої школи Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, академіку НАПН України, Народному вчителю Олександру Антоновичу Захаренку.

О. А. Захаренко – мислитель, учений, новатор, який вніс значний вклад у розвиток вітчизняної педагогіки і як педагог-практик залишив після себе класичну теоретико-педагогічну спадщину, яка перевищує 600 публікацій.

Покажчик включає нарис про життєвий та творчий шлях видатного педагога, хронологічні покажчики друкованих та рукописних праць О. А. Захаренка. Довідково-пошуковий апарат містить алфавітний покажчик авторів та список умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва814931
Шифр зберігання ВДБО: д З-38

 

12. Лікар, науковець, вчитель – професор Збарж Яків Михайлович / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; авт. кол.: В. Ф. Макєєв, Б. С. Зіменковський, В. С. Гриновець. – Львів, 2017. – 44 с. : портр., іл.

Покажчик присвячено видатному винахіднику у галузі ортопедичної стоматології, заслуженому діячу науки, доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри ортопедичної стоматології Львівського державного медичного інституту (1961–1970 рр.) Якову Михайловичу Збаржу.

Професор Яків Збарж – автор близько 140 наукових і навчально-методичних праць з хірургічного лікування ран і ушкоджень щелепно-лицевої ділянки, зокрема, в умовах воєнного часу; опрацювання нових методів іммобілізації та лікування переломів верхньої і нижньої щелеп; пластичної хірургії щелепно-лицевої ділянки; хірургічного лікування патології прикусу; досліджень та впровадження в ортопедичну стоматологію нових типів пластмас.

Книга містить матеріали про життєвий і творчий шлях науковця, основні дослідження професора Я. М. Збаржа та публікації про нього, спогади його послідовників, фотоматеріали із власного архіву лікаря-стоматолога.

Шифр зберігання НБУВ: Р132467
Шифр зберігання ВДБО: д З-41

 

13. Михайло Івасюк (1917–1995) : біобіліогр. покажч. / Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка, Чернів. обл. меморіал. музей Володимира Івасюка ; [уклад.: О. Гаврилюк, І. Рудько ; ред. М. Довгань]. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Чернівці : Букрек, 2017. – 158 с. : фот. – (Науковці Буковини).

Видання присвячене 100-річчю від дня народження Михайла Івасюка – талановитого письменника-прозаїка і поета, чиї твори збагатили українську літературу. Книга знайомить з творчою спадщиною митця: науково-популярними, публіцистичними, художніми творами, науковими працями, а також публікаціями про життєвий і творчий шлях письменника та вшанування його пам’яті на Буковинської землі.

Бібліографічна частина покажчика складається з двох розділів: «Слово про Михайла Івасюка», «Поетичний спадок прозаїка, науковця і фольклориста».

Покажчик структурований за чотирма основними розділами. Перший – «Праці Михайла Івасюка» містить прозові твори (романи, повісті, новели, п’єси), поетичні твори та пісні на слова М. Івасюка, його переклади і публіцистика (передмови, статті, нариси), фольклор (прислів’я, казки, легенди). Другий розділ «Життя і творчість Михайла Івасюка» включає: «Життєпис письменника» (зустрічі, інтерв’ю); «Фольклористична діяльність»; «Родина Івасюків»; «Спогади про Михайла Івасюка», «Вшанування пам’яті Михайла Івасюка»; «Творчість Михайла Івасюка», де вміщено інформацію про нагородження письменника грамотами Президії Верховної Ради України, статті з довідкових джерел та періодичних видань про митця. Окремим підпунктом виділено «Мовостиль творів Михайла Івасюка».

Третій розділ «Бібліографія» містить підрозділ «Метабібліографія», яетвертий – «Вебліографія» з бібліографічними описами електронних ресурсів.

Видання охоплює літературу за 1949–2017 рр., має понад 1120 бібліографічних записів, згрупованих за відповідними розділами.

Допоміжний апарат покажчика складають: іменний покажчик, перелік псевдонімів Михайла Івасюка та список використаних видань.

Шифр зберігання НБУВ: Ва817964
Шифр зберігання ВДБО: д І-23

 

14. Леонід Володимирович Ільїн : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. І. П. Сидорук]. – Луцьк : Терен, 2017. – 151 с. : фот. – (Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки). – Дод. тит. арк. англ.

Видання присвячене доктору географічних наук, професору, завідувачу кафедрою туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, відміннику освіти України – Леоніду Володимировичу Ільїну.

До покажчика входять: біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових праць, перелік дисертацій, захищених під керівництвом науковця; розділи про редагування, рецензування та науково-експертну й педагогічну діяльність.

Багаторічна науково-педагогічна діяльність Л. В. Ільїна відзначена почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України.

Науково-допоміжний апарат включає іменний покажчик співавторів та алфавітний покажчик назв праць науковця.

Шифр зберігання НБУВ: Ва810657
Шифр зберігання ВДБО: д І-46

 

15. Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. – Вінниця, 2017. – 68 с. : іл. – (Вчені нашого університету).

Видання підготовлено з нагоди ювілею Відмінника освіти, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету Ростислава Дмитровича Ісковича-Лотоцького. Покажчик відображає доробок науковця, який складає понад 300 наукових праць, присвячених актуальним питанням у галузі машинобудування. Серед них: монографії, підручники, навчальні посібники, науково-методичні матеріали, наукові статті зі збірників і журналів, виступи на конференціях, патенти тощо. Матеріали охоплюють період за 1979–2016 рр.

До покажчика увійшли: біографічний нарис, наукові праці, матеріали про вченого-ювіляра та інтерв’ю з ним.

Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком. Видання доповнено світлинами, наданими з сімейного архіву.

Шифр зберігання НБУВ: Ва813150
Шифр зберігання ВНБІ: д І-86

 

16. Козаченко Михайло Романович : до 80-річчя від дня народж. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва ; [уклад.: В. П. Петренкова, В. М. Ожерельєва]. – Харків : Стиль-Іздат, 2017. – 69 с. : фот. – (Учені Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН ; кн. 11). – Бібліогр.: с. 38–68.

Пропоноване видання відображає основні етапи життя, науково-дослідницької, педагогічної та громадської діяльності Михайла Романовича Козаченка – доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства, видатного вченого у галузі селекції та генетики сільськогосподарських культур.

Науковий доробок вченого становить 300 наукових праць, з яких 10 опубліковано у зарубіжних виданнях. М. Р. Козаченка нагороджено більш ніж 40 грамотами та відзнаками, зокрема срібною медаллю «Лауреат ВДНХ», ювілейною медаллю ім. М. І. Вавилова.

Шифр зберігання НБУВ: Ва816191
Шифр зберігання ВНБІ: д К59

 

17. Володимир Петрович Кравець – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України (до 70-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка]. – Тернопіль, 2017. – 97 с. : портр., кольор. іл. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка).

У виданні представлено бібліографію праць відомого фахівця у галузі теорії та історії педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Володимира Петровича Кравця за 1977–2016 роки: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, програми та методичні рекомендації, статті із наукових збірників та періодичних видань, що вийшли в Україні та за її межами. Понад 200 його наукових і навчально-методичних праць охоплюють широке коло проблем теорії та історії педагогіки, психології, сімейної педагогіки, дошлюбної підготовки молоді, статевого виховання учнів тощо.

Покажчик складається з вступної статті доктора філологічних наук, члена Національної спілки письменників України Миколи Зимомрі – «Тло освітнього чину: слово про Володимира Кравця», коротких біографічних відомостей та окремих розділів: «Праці В. П. Кравця», «Співпраця В. П. Кравця із іншими науковцями», «Редакційно-рецензійна діяльність В. П. Кравця». Окремо подано розділ «Наукова школа В. П. Кравця», до якого входять бібліографічні описи згруповані за алфавітом прізвищ авторів у підрозділи: «Докторські дисертації», «Кандидатські дисертації» та «Магістерські роботи». У розділі «Інтерв’ю В. П. Кравця» зібрано бесіди ученого з журналістами різних видань. Інформацію за електронними ресурсами містить розділ «Кравець В. П.: вебліографічний список». Матеріали останнього розділу «Публікації про життя та діяльність В. П. Кравця» висвітлюють життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність науковця. У межах розділів література згрупована за абеткою прізвищ авторів і назв публікацій українською, російською та іноземними мовами. Повнотекстові матеріали, які відображають життєвий і творчий шлях В. П. Кравця, увійшли у додаток.

Науково-допоміжний апарат: алфавітний покажчик назв праць В. П. Кравця, іменний покажчик прізвищ осіб, відомості про яких є у бібліографічних записах даного видання.

Шифр зберігання НБУВ: Ва812183
Шифр зберігання ВНБІ: д К77

 

18. Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. І. Самчук та ін. ; вступ. ст. Л. І. Ткаченко ; наук. ред. Л. Д. Березівська]. – 4-е вид., допов. – Київ : Знання України, 2017. – 319 с. : табл. - (Академіки НАПН України ; вип. 28).

Видання присвячено президенту НАПН України, заслуженому діячу науки і техніки України, академіку НАН України, доктору філософських наук, професору, президенту товариства «Знання» України Василю Григоровичу Кременю. Посібник є четвертим доповненим виданням біобібліографічних покажчиків, присвячених В. Г. Кременю.

Науковий доробок вченого складає 1280 друкованих праць за 27 років (1990–2016). Це – монографії, навчально-методичні посібники, підручники, довідкові видання, статті з наукових збірників матеріалів наукових конференцій, публікації з періодичних видань, електронні ресурси.

Науково-допоміжний апарат містить: іменний покажчик; абетковий покажчик назв праць В. Г. Кременя та робіт за його редакцією; абетковий покажчик назв міжнародних і всеукраїнських з’їздів, конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів, за участю вченого. У додатку вміщено список скорочень та інформацію про міжнародні угоди у галузі освіти та науки, підписані Василем Григоровичем Кременем на посаді міністра освіти і науки України або ж підготовлені під його керівництвом.

Шифр зберігання НБУВ: Ва812930
Шифр зберігання ВНБІ: д К79

 

19. Кругляк Андрій Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1970–2017 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця ; [уклад.: В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук. ред. І. С. Бородай]. – Чубинське, 2017. – 86 с. : фот.

У виданні, присвяченому 75-річчю від дня народження Андрія Петровича Кругляка – відомого вченого у галузі відтворення, селекції та розведення сільськогосподарських тварин, відображено основні етапи життя, зокрема наукова, дослідницька, науково-виробнича та організаційна діяльність.

Науковий доробок вченого налічує понад 337 публікацій, серед яких монографії, програми з питань виведення нових порід і типів сільськогосподарських тварин, відтворення та збереження генофонду порід, а також каталоги, статті у збірниках і періодичних виданнях, тези доповідей, авторські свідоцтва та патенти.

Науково-допоміжний апарат включає предметно-тематичний та іменний покажчики.

Шифр зберігання НБУВ: Ва815401
Шифр зберігання ВНБІ: д К84

 

20. Хміль О. Зенон Кузеля (1882–1952) : біобібліогр. покажч. / Ольга Хміль ; [відп. ред. Л. В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – 439 с.

У біобібліографічному покажчику представлено друковані праці, окремі видання, статті, огляди, рецензії, хронікальні та інформаційні матеріали із збірників, енциклопедій, довідників, періодичних видань за 1900–2013 рр. –видатного українського етнографа, фольклориста, лексикографа, історика, бібліографа, журналіста, редактора і видавця Зенона Кузелі. Окремим розділом подано літературу про наукову і громадську діяльність вченого. Вагомим бібліографічним доробком З. Кузелі є внутрішньокнижкова бібліографія у двотомному виданні «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу». Зенон Кузеля бібліографію вважав окремою наукою, без якої не може обійтися жодна література й наука. Саме йому належить ідея створення бібліографічної комісії НТШ та складання повного реєстру друків, тобто «Української бібліографії».

Матеріал у покажчику систематизовано за двома розділами: «Друковані праці Зенона Кузелі» та «Література про Зенона Кузелю».

Шифр зберігання НБУВ: Ва816725
Шифр зберігання ВДБО: д К89

 

21. Професор Микола Кирилович Малюшицький (1872–1929 рр.) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; авт. кол.: С. М. Ніколаєнко, І. П. Григорюк. Є. М. Богач ; за ред. С. М. Ніколаєнка. – Київ : ЦП «Комппринт», 2017. – 41 с. : портр., іл.

У виданні зібрано й систематизовано матеріали про основні віхи життя, науково-педагогічну, організаторську діяльність білоруського та українського агрохімика, рослинознавця, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка АН БРСР (з 1928 р.), завідувача кафедри рослинництва Київського сільськогосподарського інституту (від 1921 р.) Миколи Кириловича Малюшицького.

Вперше зроблено спробу осмислити значення його наукового доробку у розв’язанні актуальних проблем аграрної та біологічної науки, простежити життєвий шлях та етапи становлення дослідника агрономічної школи. Видання містить інформацію про наукові і практичні здобутки вченого в галузі рослинництва та селекції сортів картоплі кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Матеріал систематизовано за трьома розділами: «Формування наукового світогляду і становлення М. К. Малюшицького як вченого та педагога», «Науково-педагогічна і організаційна діяльність професора М. К. Малюшицького в Київському політехнічному та сільськогосподарському інститутах», «Роль М. К. Малюшицького в організації діяльності Київської крайової сільськогосподарської дослідної станції національного комісаріату земельних справ УРСР та становлення галузі картоплярства як науки в Україні».

Микола Кирилович мріяв про те, «щоб наука про рослинництво була орієнтована на кінцевий результат і наша українська земля стала родючішою, а хлібна нива зеленішою та врожайнішою». Його творчий доробок безперечно заслуговує на увагу і нині.

Шифр зберігання НБУВ: Р132507
Шифр зберігання ВНБІ: П12(4УКР)д.я2 Н63

 

22. Вадим Іоанович Недоступ : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Т. В. Солоненко ; [ред. М. Л. Десенко]. – Одеса, 2017. – 71 с. – (Вчені Одеси ; вип. 48).

Видання присвячено Вадиму Іоановичу Недоступу – доктору технічних наук, професору, академіку Міжнародної академії холоду, заслуженому діячеві науки і техніки України. Найбільш яскравим видається талант вченого у галузі дослідження теплофізичних властивостей речовин і газових сумішей. Плідна наукова і громадська діяльність В. І. Недоступа відзначена нагородами: Одеської обласної державної адміністрації, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України.

До книги включені короткі біографічні відомості, література про життя, наукову й громадську діяльність В. І. Недоступа. Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить з науковим доробком вченого, який складає понад 200 опублікованих праць українською, російською та англійською мовами з 1965 по 2016 рік.

При укладанні посібника були використані матеріали з фондів Одеської національної наукової бібліотеки, бібліотеки Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського, а також особистий архів ученого. Допоміжний апарат містить алфавітний покажчик праць, покажчик імен та список умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва814024
Шифр зберігання ВДБО: д Н42

 

23. Образцов Василь Парменович – видатний лікар-науковець світового рівня : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України ; [уклад.: Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова; ред. Н. М. Бортнік]. – Київ, 2017. – 105 с. : фот.

Василь Парменович Образцов – доктор медицини, професор, видатний клініцист, засновник Київської терапевтичної школи, завідувач кафедр спеціальної патології і терапії та факультетської терапевтичної клініки Університету Св. Володимира. Розробив нові методи клінічного обстеження хворого, першим у світі (разом зі своїм учнем М. Д. Стражеском) описав клінічну картину інфаркту міокарда та обґрунтував можливість його прижиттєвого розпізнавання.

Науковий доробок вченого – 94 друковані праці: монографії, наукові статті, доповіді, повідомлення про хворих на засіданнях медичних товариств, передмови тощо. Публікації вченого-медика німецькою мовою представлені на сторінках покажчика у розділі «Наукова та громадська діяльність В. П. Образцова».

Покажчик включає такі розділи: «Основні дати життя та діяльності В. П. Образцова», «Хронологічний покажчик праць В. П. Образцова», «Наукова та громадська діяльність В. П. Образцова», «Література про життя та діяльність В. П. Образцова», «Штрихи до портрету В. П. Образцова», «Увічнення пам’яті В. П. Образцова», «Видання, присвячені пам’яті В. П. Образцова», «Алфавітний покажчик праць В. П. Образцова», «Фотогалерея».

Шифр зберігання НБУВ: Ва811288
Шифр зберігання ВДБО: д О-23

 

24. Олександр Дмитрович Огуй: Світлом був і до Світла полинув! : монографія (з біобібліогр.) / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [авт. вступ. ст. та упоряд. О. Я. Івасюк]. – Чернівці, 2017. – 400 с. : портр.

Олександр Дмитрович Огуй належить до плеяди вчених-енциклопедистів, який завдяки своїй багатогранній діяльності має вагомі наукові досягнення у педагогіці, психології, нумізматиці, різних галузях філології: лексикології, історії німецької та англійської мови, методології лінгвістичних досліджень, фразеології, перекладознавстві та в інших галузях знань, зокрема історії Буковини.

Професор Огуй – автор понад 840 публікацій: 44 монографії, підручники, посібники і книги (9 перевидань 3-х каталогів), а також статті (зокрема 160 публікацій 10-ма мовами у 19 країнах світу). Вчений є також редактором збірника наукових праць «Германська філологія», членом редколегій п’яти зарубіжних видань та Академії наук Вищої школи України. Дослідження знайомить з науковим доробком О. Д. Огуя майже за 50 років плідної праці (1982–2016). З них близько 650 публікацій, надруковані іноземними мовами: російською, англійською, німецькою, польською тощо. Серед них книги, статті, матеріали міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій.

Матеріал у покажчику систематизовано за розділами: «Список основних публікацій (монографії, книги, каталоги, підручники, посібники; об’ємні праці)», «Хронологічний покажчик усіх друкованих праць» (1982–2016), «Науково-викладацька робота», «Науково-організаційна робота», «Науково-редакційна робота», «Анотації та рецензії на основні праці», «Інтерв’ю», «Література про життя та праці професора О. Д. Огуя», «Гуморески». Окремий розділ «Комплексна характеристика наукових праць» містить рецензії провідних фахівців на дослідження О. Д. Огуя з лінгвістики та перекладознавства.

Книга доповнена спогадами й відгуками колег і друзів про професора, а також його власними художніми творами. «Він прагнув світла істини» – так щиро та зворушливо висловилася про Олександра Дмитровича його дружина – Ольга Івасюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасних іноземних мов і перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Шифр зберігання НБУВ: Ва813873
Шифр зберігання ВДБО: д О-39

 

25. «Народний лікар» Мар’ян Панчишин (до 135-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Наук. б-ка ; [уклад.: А. В. Магльований та ін. ; наук. ред. А. В. Магльований]. – Львів, 2017. – 171 с. : іл.

Видання присвячено видатному фахівцю у галузі внутрішніх хвороб і туберкульозу, найвідомішому в Галичині «народному лікарю», організатору і ректору Українського (таємного) університету у Львові, професору та завідувачу кафедри шпитальної терапії Львівського медичного інституту Мар’яну Панчишину. Покажчик репрезентує наукові праці, науково-популярні статті на медико-гігієнічні теми та публікації про вченого-лікаря, опубліковані у часописі «Народне здоров’я» (1911–2016).

Біографічна частина містить передмову та коротку довідку про основні дати життя і діяльності М. Панчишина. Окремо подані біографічні статті відомих науковців, які розкривають життєвий і професійний шлях вченого, та оригінали окремих його наукових праць в оригіналі правопису автора.

При укладанні посібника були використані матеріали фондів Наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, відділу україніки ЛННБ України імені Василя Стефаника та Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, а також архівні документи та фотоматеріали Музею історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина. Допоміжний апарат містить іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва818091
Шифр зберігання ВДБО: д П16

 

26. Петько Людмила Василівна (до 60-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т інозем. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; бібліогр. ред.: Г. І. Шаленко, О. Л. Хархун]. – Київ : Талком, 2017. – 89 с. : фот. – (Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова).

Покажчик присвячено кандидату педагогічних наук, доценту кафедри англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Людмилі Василівні Петько.

Коло наукових інтересів Л. В. Петько охоплює сучасні порівняльно-педагогічні та міждисциплінарні дослідження з вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах, виявлення та розвиток талановитої молоді.

Людмила Василівна автор понад 360 наукових праць, 77 навчальних посібників з англійської, німецької та французької мови (44 посібникам надано гриф МОН України), 17 методичних рекомендацій, низки наукових статей і тез доповідей.

Покажчик містить біографічний нарис науковця, хронологічний покажчик друкованих праць, перелік доповідей на конференціях, іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва816807
Шифр зберігання ВДБО: д П-31

 

27. Богдан Степанович Посацький : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: О. В. Шишка, О. Б. Ніколюк]. – Львів : Растр7, 2017. – 72 с. : портр. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 58).

У науковому виданні висвітлено основні етапи життя, педагогічна і творча діяльність дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, члена-кореспондента Української академії архітектури, члена Національної спілки архітекторів України, кандидата архітектури Богдана Степановича Посацького.

Книга відображає науковий доробок вченого з вивчення питань містобудування, передусім реконструкції історичних районів міст західноукраїнського регіону. Видання інформує про досягнення і надбання наукової школи визначного архітектора, його науково-методичний внесок у розвиток урбаністичної наукової теорії та розкриває основні життєві віхи професора, зокрема, становлення його як видатного вченого-педагога. До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць за 1969–2016 рр.: монографії, навчально-методичні посібники, газетні публікації, наукові статті, депоновані наукові праці, зокрема іноземними мовами. Окремий розділ містить перелік авторських фотовиставок, які проходили у різних куточках України та зарубіжжя. Видання доповнено іменним покажчиком співавторів та списком скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва813677
Шифр зберігання ВДБО: д П61

 

28. Тетяна Олексіївна Пріхна : біобібліографія / НАН України, Ін-т надтверд. матеріалів ім. В. М. Бакуля ; [відп. ред. В. З. Туркевич ; уклад. Н. І. Колодніцька ; авт. вступ. ст. В. М. Колодніцький]. – Київ : Рута, 2017. – 204 с. – (Біобібліографія вчених України).

Покажчик присвячено Тетяні Олексіївні Пріхні – відомому вченому у галузі фізико-хімічного матеріалознавства високотемпературних надпровідних матеріалів, МАХ-фаз, боридів, карбідів та нітридів, доктору технічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України.

Основні наукові здобутки Т. О. Пріхни пов’язані з розробкою нових неорганічних матеріалів (масивних, плівкових, монокристалічних), що мають необхідний комплекс характеристик, а також з пошуком нових областей їх ефективного застосування. Матеріали розробляються на основі теоретичних розрахунків та експериментальних досліджень, спрямованих на встановлення закономірностей між умовами виготовлення, структурою і властивостями.

Т. О. Пріхна нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008 р.), її науково-педагогічна діяльність відзначена золотою медаллю «Ушинський К. Д.» (2011 р.). Вона також кавалер ордена «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2012 р.), переможниця міського конкурсу «Киянка 2014» у номінації «Жінка в науці».

Науково-допоміжний апарат включає хронологічний, іменний покажчики, алфавітний покажчик виданих праць та покажчик патентних документів.

Шифр зберігання НБУВ: Ао274337
Шифр зберігання ВДБО: д П78

 

29. Георгій Сергійович Ратушняк : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: О. Г. Ратушняк, О. Г. Лялюк, Л. Д. Андронік]. – Вінниця, 2017. – 75, [1] с. : фот. – (Вчені нашого університету / Вінниц. нац. техн. ун-т).

Покажчик підготовлено з нагоди 70-річчя від дня народження академіка Академії будівництва України, Заслуженого працівника освіти України, Відмінника освіти України, кандидата технічних наук, професора, декана факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання Вінницького національного технічного університету Георгія Сергійовича Ратушняка.

У виданні подано основний науковий доробок вченого: понад 400 наукових праць, 8 монографій, 29 навчальних посібників, статті у наукових збірниках і журналах, депоновані рукописи, 80 авторських свідоцтв та патентів. Представлені матеріали висвітлюють його багаторічну науково-педагогічну, винахідницьку та громадську діяльність.

Видання містить світлини з сімейного архіву Г. С. Ратушняка.

Допоміжний апарат включає іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва816644
Шифр зберігання ВДБО: д Р25

 

30. Світленко Сергій Іванович : біобібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.) / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [уклад. і вступ. ст. О. Б. Шляхов]. – Дніпро : Грані, 2017. – 212 с.

Науково-довідкове видання присвячене відомому українському історику, доктору історичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України, декану історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – Сергію Івановичу Світленку.

Висвітлено значний внесок вченого у розвиток суспільно-політичної історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Розглянуто основні напрями його досліджень: проблеми з історії, історіографії, історіософії, джерелознавства, археографії, національного та суспільно-політичного рухів України кінця ХVIII – початку XX ст., а також історії освіти і науки України ХІХ – початку ХХІ ст. Низка статей професора присвячена історичним постатям радянської доби на Дніпропетровщині (Л. К. Вороні, В. І. Остапенку, Г. П. Савченку та ін.), відомим державним і громадським діячам дореволюційного періоду, зокрема О. М. Александрову, О. А. Безбородько, М. С. Воронцову та ін.

Сергій Іванович Світленко – автор і співавтор понад 525 публікацій, більше 420 наукових і навчально-методичних праць, 11 монографій, 19 навчальних посібників тощо. Покажчик відображає творчий доробок вченого у царині історичних досліджень та інформує про досягнення і надбання його наукової школи.

Матеріал покажчика систематизовано за розділами: «Участь у наукових конференціях, читаннях, круглих столах та семінарах», «Відповідальне наукове редагування», «Загальне редагування поетичних збірок», «Рецензування навчальних праць», «Рецензування наукових та науково-популярних праць», «Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів», «Рецензії на праці С. І. Світленка та їх огляди», «Публікації та згадки про С. І. Світленка в книгах, журналах, газетах», «Посилання в підручниках, навчальних посібниках, монографіях, наукових статтях, археографічних публікаціях на праці С. І. Світленка та їх оцінки». Хронологічний покажчик праць охоплює період за 1984–2017 рр.

Посібник доповнено допоміжним апаратом, що складається з алфавітного та видового покажчиків праць.

Шифр зберігання НБУВ: Ва813801
Шифр зберігання ВДБО: д С24

 

31. Євген Іванович Сокол : до 65-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: Л. П. Семененко, С. В. Костроміна, В. І. Бикова ; наук. ред. Л. П. Семененко]. – Харків, 2017. – 134 с. : фот., іл.

У книзі відображено основні етапи життя, науково-дослідницька діяльність і творчий шлях винахідника у галузі промислової електроніки, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Євгена Івановича Сокола.

Професор Є. І. Сокол – автор понад 300 наукових праць, зокрема 5 монографій. Він лауреат премії ім. С. О. Лебедєва НАН України, редактор наукових збірок, член редколегій наукових видань, має 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Покажчик інформує про науковий доробок вченого за 1972–2016 рр.: монографії, наукові статті, патенти та авторські свідоцтва, навчальні, навчально-методичні посібники, а також видання за його редакцією та дисертаційні дослідження, виконані під керівництвом Є. І. Сокола. Окремо подано основні публікації про його наукову та організаційну діяльність. Бібліографування здійснено мовами оригіналу – українською, російською, англійською та польською.

Основними джерелами під час підготовки видання були: фонд Наукової бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», особистий архів Є. І. Сокола.

Допоміжний апарат складають іменний і предметний покажчики та покажчик назв авторських праць вченого.

Шифр зберігання НБУВ: Ва812291
Шифр зберігання ВДБО: д С59

 

32. Юрій Михайлович Солонін : бібліографія / НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича ; уклад.: П. М. Силенко, Д. І. Андрущенко. – Київ : КІМ, 2017. – 87 с.

Покажчик присвячено знаному вченому у галузі матеріалознавства і порошкової металургії – академіку НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору Юрію Михайловичу Солоніну. Матеріали бібліографії висвітлюють основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності вченого, провідною темою наукових праць якого є дослідження властивостей вуглецевих наноматеріалів, зокрема розробка технології виготовлення та вивчення властивостей матеріалів типу полімер – вуглецеві та інші нановолокна, що дало змогу використовувати їх у стоматології.

Видання знайомить з науковим доробком вченого за 1966–2017 рр., який складає понад 350 наукових праць з різних проблем вивчення фізики і хімії твердого тіла та водневого матеріалознавства.

Довідково-пошуковий апарат видання складають: алфавітний покажчик виданих праць (книги та статті), покажчик співавторів, покажчик авторських свідоцтв та патентів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва812044
Шифр зберігання ВДБО: д С60

 

33. Мирослав Сополига : біобібліографія (1967–2017) = Miroslav Sopoliga : biobibliografia. – Свидник ; Ужгород : TIMPANI, 2017. – 383 с. : іл.

У пропонованому виданні зібрано та систематизовано основні здобутки визначного вченого-етнолога, музеєзнавця, доктора історичних наук, доктора філософії, Почесного доктора Ужгородського національного університету, дійсного члена Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка, члена Спеціалізованої вченої ради Національної академії наук України, культурно-громадського діяча, директора Словацького національного музею – Музею української культури у Свиднику (1986–2016) Мирослава Сополиги.

М. С. Сполига – відомий фахівець у галузі музейництва, автор та співавтор музейних експозицій, багатьох виставок, кількох путівників по Музею української культури. Він є автором десятків наукових статей, присвячених проблемам народного будівництва, мистецтва, традиційних занять українців Східної Словаччини.

У покажчику представлено п’ятидесятилітній доробок М. Сополиги. Це – монографії, наукові збірники, путівники, брошури, науково-популярні та публіцистичні статті, інтерв’ю тощо. Окремий розділ складають наукові статті (1972–2017). Показано також участь вченого у наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, які проходили у Свидницькому музеї української культури, а також доповіді та виступи. До видання включено розділи, де М. Сополига є науковим редактором, рецензентом, членом редколегії. Окремої уваги заслуговують розділи «Передачі по радіо та телебаченню» й «Публічні виступи», з яких читач має змогу довідатися про діяльність М. Сополиги як члена Ради Уряду Словацької республіки у справах національних меншин, насамперед з питань захисту прав українців Словаччини. Розділ «Джерела та література про наукову, музейну, культурно-освітню та громадську діяльність М. Сополиги» містить публікації в енциклопедичних виданнях та довідниках за 1983–2017 рр. Видання доповнено відгуками відвідувачів музею та фотоматеріалами.

Матеріал у посібнику подано двома мовами: українською та словацькою.

Науково-допоміжний апарат містить іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Вс63424
Шифр зберігання ВДБО: д С64

 

34. Василь Іванович Танцюра – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (до 80-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. Філос. ф-т ; [уклад. О. С. Журавльова ; наук. ред. Д. М. Чорний ; вступ. ст. С. М. Куліш]. – Харків, 2017. – 28 с. : іл.

До видання увійшла довідкова інформація про життя і науково-дослідницьку діяльність доктора історичних наук, професора кафедри українознавства філософського факультету Харківського університету імені В. Н. Каразіна – Василя Івановича Танцюри. У посібнику відображено творчий доробок вченого у царині історичних досліджень, досягнення і надбання наукової школи В. І. Танцюри. Його наукові напрями – політична історія України, роль молоді у політичному житті країни.

Матеріал покажчика систематизовано за частинами: «Основні дати життя, науково-педагогічної і громадської діяльності В. І. Танцюри», «Праці В. І. Танцюри» (1961–2016), «Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом В. І. Танцюри», «Докторські дисертації, захищені при консультуванні В. І. Танцюри», «Література про В. І. Танцюру».

Допоміжний апарат представлено іменним покажчиком та списком умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Р132488
Шифр зберігання ВДБО: д Т18

 

35. Валерій Володимирович Тіщенко : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Наук. б-ка ; [уклад. С. І. Єленич ; наук. ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова, М. М. Солодухіна]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одеса : Юрид. літ., 2017. – 90 с. – (Вчені національного університету «Одеська юридична академія» ; вип. 26).

Покажчик присвячений відомому українському юристу-криміналісту, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедрою криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» Валерію Володимировичу Тіщенку.

В. В. Тіщенко – автор близько 200 наукових публікацій. Він засновник одеської криміналістичної школи з проблем удосконалення методики розслідування кримінальних злочинів та дослідження злочинної діяльності.

Видання містить перелік друкованих праць вченого, матеріали про його життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльність. Допоміжний апарат включає алфавітний покажчик назв праць, покажчик імен, перелік періодичних і продовжуваних видань та список абревіатур.

Шифр зберігання НБУВ: Ва815918
Шифр зберігання ВДБО: д Т47

 

36. Ткач Микола Михайлович : бібліогр. покажч. : до 75–річчя від дня народження / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад.: О. О. Скаченко, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; редкол.: М. М. Поплавський та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 208 с. : фото. кольор. – (Вчені КНУКіМ ; вип. 4).

У покажчику подано інформацію про наукову, педагогічну, просвітницьку, етнологічну діяльність українського поета, етнолога, кандидата історичних наук, професора Ткача Миколи Михайловича. Науковий доробок митця налічує понад 787 найменувань, серед яких поетичні збірки, фольклорно-етнологічні та наукові праці, збірки українських народних пісень, статті та публікації у періодичних виданнях.

Покажчик включає такі розділи: «Микола Ткач: поет і етнолог», «Друковані праці», «Редакційна діяльність», «Бібліографія про життя та наукову діяльність Миколи Ткача», «Вибрані рецензії та відгуки на книги Миколи Ткача», «Культурницькі проекти Миколи Ткача». Науково-допоміжний апарат містить: «Алфавітний покажчик назв окремих видань», «Іменний покажчик», «Список періодичних видань».

Шифр зберігання НБУВ: Со34947
Шифр зберігання ВДБО: д Т48

 

37. Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : до 60-річ. ювілею від дня народж. : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.: Н. М. Кожан ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. З. М. Тирак]. – Рівне : О. Зень [вид.], 2017. – 167 с. : фот. – (Дослідники Рівненського краю).

Видання присвячене відомій на Рівненщині та в Україні дослідниці, етнографу, краєзнавцю, просвітянину, завідувачці відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею, заслуженому працівнику культури України Аллі Миколаївні Українець. Основними напрямами наукових досліджень Алли Миколаївни є краєзнавство Волині та Полісся, народні промисли та ремесла, народне вбрання мешканців Рівненщини.

У покажчику відображено матеріали про життєвий та творчий шлях вченого, бібліографічні відомості про наукові праці: монографії, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, періодичних видань за 1989–2017 рр.; відомості про літературу, присвячену Аллі Миколаївні. Особливістю покажчика є представлені у четвертому розділі повні тексти наукових праць А. М. Українець, які були опубліковані у збірниках.

Допоміжний апарат видання містить іменний покажчик, алфавітний покажчик назв праць А. М. Українець, алфавітний покажчик редагованих та упорядкованих нею видань.

Шифр зберігання НБУВ: Ва816922
Шифр зберігання ВДБО: д У45

 

38. Професор Уткін Олександр Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971–2017 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В. А. Вергунов та ін. ; наук. ред. В. А. Вергунов]. – Київ : АртЕк, 2017. – 194 с. : фот. – (Бібліографія діячів науки, освіти, культури України ; кн. 3).

У книзі відображено основні напрями науково-дослідної та педагогічної діяльності відомого вченого у галузі військової історії, історії української діаспори, національної безпеки, релігієзнавства, аграрної науки та освіти, доктора історичних наук, професора, академіка Української академії наук і Аерокосмічної академії України Олександра Івановича Уткіна.

Науковий доробок вченого налічує 237 праць, які присвячені питанням з історії українського козацтва, історії релігії і церкви, гендерної політики, культури, аграрної історії, науки та освіти в Україні тощо. Усього ним підготовлено 460 наукових та науково-методичних праць: монографії, підручники, брошури, статті. Окремий розділ «З наукової спадщини», в якому представлено кілька статей, що відображають основні напрями його досліджень: військова історія, українська міграція, розбудова Збройних Сил України.

«Хронологічний покажчик публікацій» включає бібліографічні відомості про монографії, навчальні посібники, статті з енциклопедій, довідників, наукових збірників та збірників наукових праць ВНЗ, періодичних, продовжуваних видань, матеріалів наукових конференцій за 1971–2015 рр., видані в Україні. До видання також включено матеріали з газет та використаних електронних ресурсів.

За вклад в історичну науку О. І. Уткін має багато нагород, зокрема «Золоту медаль Платона», «Почесну Грамоту Верховної Ради України». Відзначений радянськими, українськими, церковними і козацькими нагородами. Книга доповнена світлинами з життя ювіляра.

Допоміжний апарат включає предметно-тематичний та іменний покажчики.

Шифр зберігання НБУВ: Ва818350
Шифр зберігання ВДБО: д У84

 

39. Євген Якович Хруслов : [бібліогр. покажч.] / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна ; [уклад. Г. М. Фельдман]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 46 с. : 9 с. іл., фот. – (Біобібліографія вчених України).

У покажчику представлено науковий доробок видатного математика і фізика, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, члена-кореспондента НАН України, професора, академіка Національної академії наук України – Євгена Яковича Хруслова, напрацьований за 60 років науково-організаційної та педагогічної діяльності.

Професор Хруслов – автор понад 135 наукових робіт, понад 50 статей, кількох монографій з теорії усереднення.

До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць за період з 1964–2016 рр. Покажчик включає публікації у періодичних і продовжуваних виданнях, збірниках праць, виданих російською та англійською мовами, матеріали доповідей АН УРСР на науково-практичних конференціях, препринти тощо. Окремий розділ містить перелік дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, виконані під керівництвом та за науковою консультацією Є. Я. Хруслова. Покажчик доповнений світлинами.

Шифр зберігання НБУВ: Р132425
Шифр зберігання ВДБО: д Х95

 

40. Шлях до успіху Олександри Янкович : біобібліогр. покажч. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад. Н. І. Пельо]. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – 79 с. : іл., фот. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка).

У покажчику представлено бібліографію праць Олександри Іванівни Янкович, що були надруковані упродовж науково-педагогічної діяльності доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Зокрема, монографії, підручники з історії української та зарубіжної школи і педагогіки, розвитку освітніх технологій, соціальної педагогіки та соціальної роботи, наукові та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми, статті у періодичних виданнях і наукових збірниках; виступи на науково-практичних конференціях, депоновані видання, що надруковані в Україні та за кордоном. Також включено публікації із періодичних та науково-популярних краєзнавчих видань, що доповнюють інформацію про життя та діяльність Олександри Іванівни.

Допоміжний апарат включає іменний покажчик та покажчик назв публікацій.

Шифр зберігання НБУВ: Ва815794
Шифр зберігання ВДБО: д Я62

 

Виставку підготували:

зав. сектору Л. П. Мацкевич
м. н. с. С. В. Блиндарук

Сканування обкладинок видань,
розміщення на сайті НБУВ
м. н. с. П. М. Штих

 

 

Додаткові матеріали: 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45