Консалтинг, коучинг, управління розвитком виробництва

У  процесі розвитку бізнесу постійно з'являються все нові й нові види послуг, які сприяють цьому розвитку. Компанії запрошують зовнішніх фахівців для консультацій, виконання певних робіт і так далі. Це цілком природно: запросити фахівця ззовні часом буває набагато вигідніше, ніж брати в штат нового співробітника. Крім того, часто потрібні спеціальні експертні знання, яких на даний момент немає у співробітників компанії, але вони є у зовнішнього консультанта.

Консалтинг та коучинг – це саме ті послуги, для надання яких часто залучають фахівців ззовні. При цьому, якщо консалтинг досить широко відомий у світі вітчизняного бізнесу, то коучинг ще тільки починає своє активне поширення і, на жаль, мало хто з керівників компаній чітко уявляє собі що це таке і навіщо він потрібний. Найчастіше коучинг вважають різновидом консультування, але це не зовсім так. Коучинг принципово відрізняється від консалтингу і потрібно розібратися, в яких ситуаціях потрібен коучинг, а в яких консалтинг. Перш за все, потрібно визначити, що ж таке консалтинг і що таке коучинг.

Консалтинг – це консультаційні послуги, що надаються консультантом керівникам і фахівцям організації в тій сфері, в якій консультант є експертом. На практиці консультант залучається не тільки для консультування, але і для виконання частини робіт або всієї роботи по розробці та впровадженню інновацій. Консультант – це експерт, що володіє спеціальними знаннями та вміннями, як правило, має багатий досвід вирішення найрізноманітніших проблем за своїм профілем (фінанси, IT, PR, HR і так далі). Цінність консультанта в тому, що він, як правило, завжди в курсі найновіших тенденцій в сучасному бізнесі. Крім свого особистого досвіду, він знайомий з досвідом багатьох компаній і має цілий ряд ефективних, перевірених практикою інструментів і методик. Крім того, безперечною перевагою зовнішнього консультанта є те, що він може побачити ситуацію з боку, виявити якісь нюанси, які непомітні для керівництва компанії.

Визначень коучинга існує багато. Стосовно до бізнес-коучингу можна сказати, що коучинг – це професійна допомога співробітнику компанії у визначенні та досягненні його бізнес-цілей. Коучинг націлений на швидке підвищення навичок керівника або виконавця з метою ефективного вирішення бізнес-завдань. Коуч не дає порад – навпаки, він запитує . Але в результаті цих питань клієнт прояснює і чітко формулює для себе свої цілі, завдання і знаходить оптимальні шляхи їх вирішення. Коучинг передбачає, що кожна людина має колосальний внутрішній потенціал і завдання коуча – розкрити цей потенціал і, якщо мова йде про бізнес-коучинг, використовувати його в інтересах компанії.

Таким чином, різниця між коучингом і консалтингом полягає в першу чергу в самому підході до вирішення проблеми клієнта. Консультант працює безпосередньо з поставленим перед ним завданням. Іншими словами, консультант, вивчивши ситуацію, що склалася, пропонує своє готове рішення задачі або дає чіткі рекомендації щодо її вирішення. Або ж, якщо є така необхідність, повністю бере вирішення завдання на себе. Коуч працює безпосередньо з людьми в інтересах вирішення поставленого перед ними завдання. Коуч готових рішень не пропонує, але дає можливість співробітникам компанії знайти ці рішення самостійно, а також знайти найбільш ефективний спосіб втілення цих рішень у життя і необхідні для цього ресурси.

Звичайно, і консалтинг, і коучинг знаходять своє місце у світі сучасного бізнесу. Просто потрібно визначити, коли що розумніше використовувати. Наприклад, якщо потрібно рекомендації експерта, потрібна швидка розробка і впровадження будь-якого проекту з мінімальним залученням співробітників компанії, то тут доцільним буде залучення консультанта. Консультант поділиться експертними знаннями, виконає свою частину роботи і дасть необхідні рекомендації щодо подальшої діяльності. Якщо ж мова йдеться про вирішення бізнес-завдання силами співробітників компанії, то розумніше буде запросити коуча. Коучинг не тільки дозволить клієнту знайти і здійснити найбільш ефективне рішення поставленої задачі, але і послужить засобом професійного та особистісного розвитку. Коучинг – це не тільки засіб вирішення бізнес-завдань, це ще й засіб розвитку персоналу, а так само ефективна система управління. І, звичайно ж, консалтинг і коучинг можуть чудово доповнювати один одного. Але що буде найбільш доцільно використовувати в кожній конкретній ситуації - вирішувати керівнику компанії.

Книжки представлені на виставці:

 1. Белошапка В. А., Загорий Г. В. Стратегическое управление: принципы и международная практика. - К.: Абсолют-В, 1998. - 352 с.
  В учебнике рассматриваются теоретические и практические вопросы стратегического управления. Подробно представлены основные идеи и концепции стратегического управления, методы стратегического анализа, инструменты разработки и реализации корпоративных, конкурентных и международных стратегий фирмы. Учебник рекомендуется для менеджеров высшего и среднего звеньев предприятий, научных работников, студентов университетов, экономических ВУЗов и факультетов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 32835
 2. Афанасьев Н. В., Рогожин В. Д., Рудыка В. И. Управление развитием предприятия. - X.: Издательский Дом "ИНЖЭК", 2003. - 184 с.
  В монографии исследуется управление развитием предприятия с точки зрения системного подхода. Показано, что постоянное развитие возможно только в случае целенаправленного внесения скоординированных изменений в количественные и качественные характеристики системы. Выделяются три главных группы факторов развития: естественный ход возрастания общественных потребностей, научно-технический прогресс и конкурентная борьба. Механизм развития рассматривается как совокупность критериев, ресурсов и процедур принятия решений, позволяющая проектировать новые механизмы функционирования с нужными свойствами.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 643039
 3. Уїльямс Д., Парр Т. Управління програмами на підприємстві: Створення реальної цінності за допомогою програм і проектів проведення реформувань - Дп.: Баланс Бізнес Букс, 2005. - 320 с.
  Управління програмами на підприємстві - це новий підхід, що дозволяє максимально підвищити вірогідність створення реальної цінності за допомогою програм та проектів проведення перетворень. Враховуючи особливості ряду методів, дана книга описує підхід до управління програмами, оснований на виявленні навичок та можливостей, які повинна розвивати організація для ефективного управління програмами проведення перетворень. Автори пропонують цілісний погляд на управління програмами у зв'язку із можливостями та стратегією організації.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42191
 4. Левин М.Г., Шаблова Г.Л. Организация поддержки принятия решений в информационном пространстве предприятия. - Кострома: Изд-во КГТУ, 2001 - 80 с.
  Монография содержит описание специфических особенностей информациоі ного подхода к управлению производством и персоналом в условиях перехода рыночной экономике. Особое внимание уделено раскрытию механизмов совр менных информационных технологий, позволяющих создавать и эффективно " пользовать системы поддержки принятия управленческих решений (СППР). Авторы ставили перед собой задачи: выработать единый подход к оцеш информационного пространства предприятия; на основе этого подхода выработат концептуальные модели для управления производством и персоналом; создал практические методики для внедрения предлагаемых моделей в реальных уело в t ях промышленных предприятий.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 634970
 5. Сардак С.Е., Джинджоян В.В. Науково-методичні основи управління розвитком виробництва у національній економіці. - Дп: Вид-во ''Інновація", 2010. - 175 с.
  У монографії надано результати теоретичних і експериментальних досліджень науково-методичних основ управління розвитком виробництва у національній економіці. Запропоновано авторські заходи щодо удосконалення системи управління виробництвом в економіці України з урахуванням світового досвіду. Монографія призначена для працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, науковців, підприємців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Работа известного французского экономиста Джейн Обэр-Крис "Управление предприятием" на протяжении двух десятков лет является настольным пособием для студентов экономический вузов , слушателей институтов управления и специалистов, занимающихся на курсах повышения квалификации по менеджменту.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 730056
 6. Обэр-Крис Д. Управление предприятием.- М.: Сирин, 1997. - 256 с.
  Работа известного французского экономиста Джейн Обэр-Крис "Управление предприятием" на протяжении двух десятков лет является настольным пособием для студентов экономический вузов , слушателей институтов управления и специалистов, занимающихся на курсах повышения квалификации по менеджменту. Такие вопросы, как функционально-структурная организация системы управления, распределения полномочий и ответственности, моделирование структуры управления - краеугольный камень любой организации, в том числе и экономической и широко освещаются и анализируется в данном труде и излагается лаконичным простым языком.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 579921
 7. Управление предприятием. Тенденции и перспективы развития. - М.: Главная редакция международного журнала "Проблемы теории и практики управления";Verlag Paul Haupt , 2001. - 102с.
  Рассматриваются современное состояние и тенденции в отдельных дисциплинах учения об управлении предприятием, делается попытка выяснить, в каких направлениях пойдет их развитие в будущем. В области стратегического менеджмента отмечаются ослабление ориентации на плановость стратегических систем и усиление акцента на компенсирующих организационных методах. Для маркетинговых исследований все более возрастает значение экономической сути рыночных процессов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 628603
 8. Майстер Д. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги - М.: Альпина Паблишер, 2003. - 414 с.
  Книга Дэвида Майстера, ведущего в мире консультанта и исследователя, изучающего вопросы управления организациями, оказывающими профессиональные услуги, является настольной для всех успешных руководителей аудиторских, юридических, консалтинговых, риэлторских компаний. Главная ценность ее в том, что автор не только дает систематическое изложение всех аспектов управления такими организациями, но и наряду с общими принципами предлагает описание лучшей практики управления и ясные методики для внедрения этой практики.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 641628
 9. Бир С. Мозг фирмы.- М.: Радио и связь, 1993.- 416 с.
  Книга всемирно известного английского ученого посвящена проблеме управления большими системами, в частности управлению промышленной фирмой. Сегодня подготовка управляющих решений треоует от администраторов знаний науки управления и владения вычислительной техникой как инструментом, способствующим успешной реализации принимаемых решений. Современная фирма характеризуется огромным разнообразием возможных состояний, поэтому управление ею должно строиться иерархически, что показано в первой части. Лучшим аналотом требуемой системы как жизнеспособного организма является центральная нервная система человека, созданная за миллионы лет естественного отбора и наследования качеств, лучше соответствующих изменившейся окружающей среде.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 560128
 10. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фирмой. - СПб: Питер, 2001. - 432 с.
  В учебном пособии рассматривается маркетинговый, производственный и финансовый менеджмент фирмы. Описываются теоретические основы менеджмента, политики поведения фирмы на рынках товаров, труда и капитала, модели управления различными видами деятельности фирмы, проводится анализ моделей и характеризуются области их применения. Книга рассчитана на менеджеров-аналитиков, разработчиков корпоративных информационных систем, руководящих работников фирмы, а также преподавателей, аспирантов и студентов экономических и технических вузов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 647925
 11. Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой. — М., 2001. — 296с.
  Содержится международный базовый курс по менеджменту (теория, методика и практика управленческой деятельности). В книге - все основное о менеджменте как науке и искусстве управления. Адресована руководителям, менеджерам, желающим повысить квалификацию, приобрести теоретические знания, опыт и навыки управления людьми. Книга также актуальна для студентов, которые изучают данный предмет и опыт осмысления различных подходов в управлении, она будет незаменима как руководство в их будущей профессиональной деятельности. Доступность и простота языка - еще одна характерная и положительная черта данного издания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 623270
 12. Хант Р., Базан Т. Как создать Интеллектуальную организацию. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 230 с.
  Рассматриваются проблемы лидерства как для отдельной личности, так и для организации в целом. Победителями станут те компании, которые сумеют мобилизовать в своих недрах наибольшее количество мозгов, а чтобы достичь перемен в мышлении, необходимо создание новой "интеллектуальной" культуры. Показаны направления и методы совершенствования организационных структур. Описаны эффективные технологии и тренинги. Хотя книга написана с уклоном в бизнес, она содержит много откровений, которые позволят каждому достичь большей эффективности в рабочей среде и за ее пределами. Книга адресована руководителям фирм, нацеленных на успех и стремящихся занять лидирующее место в бизнесе.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639577
 13. Управленческая культура организаций/ Сост. Л.М. Кроль, Е А. Пуртова - М.: Независимая фирма "Класс", 2004. - 400 с.
  Обращение к теме, которой посвящен этот том, свидетельствует, что в отечественном бизнесе произошла качественная "смена вех". И культура управления в деловом мире стала восприниматься как одно из важных средств достижения успеха и одновременно качественный его показатель. А поскольку становление бизнес-среды в России имеет свою специфику, то и управленческая культура отличается своими особенностями. Они обусловлены не только законами менеджмента, но и национальным историческим контекстом, а также личностными особенностями людей, "стоящих у руля" многих отечественных компаний.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 669201
 14. Масленникова Н.П. Управление развитием организации. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2002 . - 304 с.
  Работа посвящена вопросам разработки сценариев развития организации. Наряду с исследованием традиционной методологии развития на основе различных подходов, таких как системный подход, реструктуризация, стратегический анализ, интеграционный подход на основе трансформаций, реинжиниринг, бенчмаркинг, функционально-стоимостной анализ, поведенческий подход, рассмотрена методология развития организации с использованием концепции цепочки ценности.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 637886
 15. Вулф Т. Керування незисковою організацією в двадцять першому столітті. - К.: Видавничий дім "Скарби", 2004. - 352 с.
  Ця книга - четверта версія рукопису, первісно створеного для курсу, читаного в Гарвардському університеті на початку 80-х років. Першу версію було написано тому, що не існувало жодного підручника, який би цілком задовольняв потреби студентів. Більшість із них мали певний досвід роботи в незискових організаціях, але потребували простої практичної поради. Матеріал курсу зорієнтований на проблеми тих зі штатних працівників та волонтерів невеликих незискових організацій, котрі не мають належної освіти, або ж усього навчалися вже в процесі роботи.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 655608
 16. Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации . - М.: Книгописная палата, 2002. - 264 с.
  Авторы - известные австрийские ученые. В основе книги - богатый германский и австрийский опыт реорганизации фирм. Авторы проанализировали, обобщили и выделили ключевые моменты, определяющие успех или провал реформирования. В течение ряда лет К. Фрайлингер и И. Фишер учат австрийских студентов и предпринимателей построению успешного бизнеса. К настоящему времени методики, изложенные в книге, успешно используются российскими тренинговыми центрами для формирования личностей и организаций, успешных в отечественном бизнесе. Книга адресована руководителям, менеджерам и рядовым работникам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 38460
 17. Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 травня 2001р. / наук. ред. В. Г. Герасимчук ; Національний технічний ун-т України "КПІ", Київський національний економічний ун-т, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут економічного прогнозування НАН України. - К. : Політехніка, 2001. - 326 с.
  У матеріалах конференції висвітлено етапи розвитку науки управління, принцип управління, взаємозалежність загальних та конкретних функцій управління, планування та організація управління виробництвом, системні та ситуаційні підходи в теорії управління, маркетингова філософія управління, логістичний менеджмент, екологічні аспект! управління, особливості формування та реалізації стратегії, методичне забезпеченні викладання дисциплін управлінського циклу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 606562
 18. Гараедаги Дж. Системное мышление : Как управлять хаосом и сложными процессами . Платформа для моделирования архитектуры бизнеса . - Минск : Гревцов Паблишер, 2007. - 480 с.
  Перед Вами книга о способности видеть, действовать и жить по-новому о четком и ясном мышлении среди хаоса. В своей уникальной работе, опирающейся на сильную теоретическую основу, Джамшид Гараедаги пишет о применимом на практике искусстве упрощать сложное, управлять взаимосвязями и делать выЬор, используя итеративное моделирование. Автор раскрывает вопрос философии, теории методологии и практического применения систем, переплетая последние разработки в нелинейной термодинамике, теорию хаоса, квантовую механику, менеджмент, психологию и социологию.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 698997
 19. Адізес І. Стремління до Піку. Примножте успіх вашої компанії за програмою Адізеса . — К. : Пульсари, 2008. — 270с.
  Як компанії можуть розумно використовувати зміни, щоб досягнути розквіту та не втратити місця під сонцем? Ця книга допоможе вам пізнати шлях попереду вашої організації, передбачити майбутні проблеми та здобути перевагу в ділових перегонах на високих швидкостях. За теорією Адізеса, організації зростають і занепадають, як живі організми, та, на відміну від істот, життєві цикли організацій не є незворотними. Методика Адізеса містить конкретні поради, як управляти процесами та людьми на певному етапі розвитку компанії так, щоб успіх був неминучим. Для широкого загалу читачів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 696392
 20. Траут Дж. Большие бренды - большие проблемы . -СПб.: Питер, 2002. - 240 с.
  Автор этой без сомнения значимой и во многом необычной книги уверен, что утверждение "Маленькие дети - маленькие проблемы, большие дети - большие проблемы" справедливо и в отношении торговых марок. В известных и раскрученных брендах есть не только положительные стороны, но и множество подводных камней. "Король позиционирования" Джек Траут рассказывает о катастрофических маркетинговых и стратегических ошибках, из-за которых пострадали фирмы, долгое время бывшие лидерами на рынке, и объективно, беспристрастно показывает, как можно было избежать проблем.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 647717
 21. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О'Нил Д. Стратегическая гибкость . - СПб.: Питер, 2005. - 384 с.
  Невозможно отразить в одной книге все идеи, рожденные в сфере стратегического менеджмента, поэтому составители выбрали статьи, которые дают интересную основу для размышления в пяти ключевых стратегических сферах: инноваций, организации, управления, сотрудничества, компетенции. Книга предназначена для менеджеров высшего звена, специалистов, занимающихся стратегическим управлением, а также для научных работников, аспирантов и студентов экономических вузов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 41590
 22. Шесть шагов в будущее: как массовая индивидуализация меняет наш мир / Э. Д. Ферн [и др.], - К. : ЛОГОС, 2003. - 147 с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 644498
 23. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления. - М.: Информационновнедренческий центр "Маркетинг", 1997 .- 195 с.
  Учебное пособие посвящено проблемам управления организациями в условиях неопределенности и нестабильности факторов внешней среды. Особое внимание уделено проблематике управления диверсифицированными организациями типа "концерн" и "конгломерат". Рассмотрены некоторые модели итерационного цикла процесса стратегического управления. Представлен пример стратегического плана организации. Для студентов экономических специальностей, слушателей школ бизнеса, менеджеров, предпринимателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 579921
 24. Титова С. В. Управление изменениями . - Набережные Челны - Воронеж : ВГПУ, 2010.- 84 с.
  Практикум "Управление изменениями" рассматривает современные подходы к управлению изменениями. Цель практикума - представить возможности повысить эффективность деятельности компаний и укрепить их конкурентные позиции. Данный курс дает представление о закономерностях развития организации и оптимальных подходах к проведению организационноструктурных изменений на примере различных моделей и основных типов организационных изменений.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 736773
 25. Стюарт Дж. Тренинг организационных изменений. - СПб: Питер, 2001. - 256 с.
  Можно ли научиться ориентироваться в условиях непрерывных изменений жизни в XXI в. и управлять ими? С этими проблемами сталкиваются сегодня практически все организации: мелкие и крупные, коммерческие и государственные, ориентированные как на услуги, так и на маркетинг или производство. Предлагаемая книга представляет собой руководство по применению методов тренинга в целях управления организационными изменениями. Автор показывает, что эти изменения стимулируются так называемыми "развивающими вмешательствами", которые оказываются решающим компонентом в адаптации к изменениям и реагировании на них.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 625841
 26. Маркетинг в управлении современным предприятием : в 2 ч. / Н.В. Киреенко, B.Л. Коринев, В.В. Томарева и др. - Запорожье ; Минск : КПУ, 2010. - Ч. 1. - 168 с.
  В монографии рассмотрен маркетинг в управлении совремев чым предприятием в таких аспектах: маркетинг как составляющая процесса управления предприятием; организация и функционирование маркетинга на г редприятии, методологические подходы к формированию маркетинговой политики предприятия, конкурентоспособность как фактор маркетинговой политики малого предприятия, формирование и реализация маркетингового комплекса.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: В 352932
 27. Маркетинг в управлении современным предприятием: в 2 ч. / Н. В. Киреенко [и др.]; под ред. Н. В. Киреенко / Институт предпринимательской деятельности. - Минск: Мисанта, 2010. - Ч. 2. - 191 с.
  В монографии представлены исследования теории и методологии совершенствования маркетинговой деятельности на предприятиях. Отражены проблемы развития маркетинга и задачи по их решению, теоретические и методологические основы разработки стратегии, направления совершенствования ее реализации и повышения эффективности, зарубежный опыт формирования информационной системы.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: В 352932
 28. Багенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами. - К.: КНЕУ, 2003 - 231 с.
  У навчальному посібнику послідовно викладемо методологію управління проектами. Детально розкриваються основні складові управління проектами: побудова організаційної структури проектної команди, напрямки та зміст структуризації проектів, сутність та інструментарій сіткового, календарного та ресурсного планування, особливості планування проектного бюджету. Висвітлено особливості контролю та оцінки виконання проектних робіт, підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 637232
 29. Управління проектами: Керівництво з ключових процесів, моделей і методів/ Наук. ред. Т.В. Герасимова. - Дп.: Баланс Бізнес Букс, 2006. - 224 с.
  В сучасних умовах ринкової конкуренції управління проектами стало однією з найцінніших навичок. Сучасне здійснення проектів є необхідною умовою забезпечення добробуту компаній, і в цьому вони покладаються на досвід кваліфікованих менеджерів проектів. Це в першу чергу відноситься до компаній, що здійснюють проекти, які потребують високого рівня кваліфікації проектних менеджерів. В книзі чітко роз'яснюється, які навички, процеси, методи та засоби необхідні менеджеру для управління найбільш складними проектами.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 678693
 30. Портни С. И. Управление проектами для "чайников". - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 352 с.
  Одна из последних тенденций в деловом мире - проектная система организации работ; в последние годы навыки управления проектами требуется от менеджеров практически любого уровня. В этой книге вы найдете информацию о различных подходах к планированию и управлению проектами, научитесь составлять планы, графики работ и бюджет, а также правильно организовывать и контролировать процесс выполнения проекта. Вы узнаете о значении хороших взаимоотношений с людьми - теми, кто выполняет проект с вами, и теми, для кого он выполняется.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 658852
 31. Кошкин К.В., Возный А.М., Григорян Т.Г. Информационные технологии в управлении проектами. - Николаев: НУК, 2010. - 140 с.
  В учебном пособии рассмотрены вопросы использования современных информационных технологий и программных средств в процессах управления проектами. Приведены задания, направленные на развитие знаний и умений студентов в области современных информационных систем управления проектами. Для студентов дневной и заочной форм обучения направления "Управление проектами".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 50025
 32. Аалст В.,Хей К. Управление потоками работ: модели, методы и системы . - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 316 с.
  Управление потоками работ (англ. - workflow) - это процесс распределения задач и документов между исполнителями - сотрудниками и/или прикладными компьютерными программами. Системы управления потоками работ идеально подходят для внедрения в дистрибьюторских компаниях, банках, финансовых и юридических организациях, для решения задач офисной логистики. В качестве средства моделирования используются сети Петри.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 46400
 33. Литке Х.-Д. Управление проектами - М.: Омега-Л, 2007. - 135 с.
  Эта книга посвящена управлению проектами (проектному менеджменту). В ней подробно проанализированы основные понятия этой дисциплины и рассмотрена вся технологическая цепочка - от создания проекта до его успешного завершения через эффективную реализацию. Каждая стадия проекта описана всесторонне, с указанием возможных проблем и способов их избежания. Многочисленные контрольные вопросы позволяют закрепить изложенный материал. Книга написана простым, ясным и доступным языком, обильно иллюстрирована примерами. Адресована широкому кругу читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 266430
 34. Нивен Пол Р. Сбалансированная Система Показателей: Шаг за шагом: максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов.- Дп.: Баланс Бизнес Букс, 2004. - 328 с.
  Сбалансированная Система Показателей на каждом организационном уровне обеспечивает существенную связь при переходе от стратегии к действию и переводит в реальную стоимость нематериальные активы, такие как интеллектуальный капитал, отношения с клиентами и новаторство. В своей книге автор дает практические рекомендации, с помощью которых любая организация сможет разработать успешную систему управления, определить основные цели и показатели деятельности, обеспечить необходимую поддержку руководства и подобрать нужную команду.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 40134
 35. Имаи М. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний . - М.: "Альпина Бизнес Букс", 2004. - 274 с.
  Кайдзен - это постоянное стремление к совершенству всего, что мы делаем, воплощенное в конкретные формы, методы, технологии и обращенное к людям. Хотя концепция кайдзен и родилась в Японии, она получила широкое распространение повсюду в мире и многократно убедительно доказала свою эффективность, причем не только в промышленности, но и в сфере услуг, и в общественных организациях. Эта книга - первоисточник. Ее автор, М. Имаи, именно здесь впервые ввел термин "кайдзен" и призвал читателей за пределами Японии обратить внимание на огромные возможности менеджмента по-японски. Его призыв не остался незамеченным.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 40158
 36. Коттер Д. П. Лидерство Мацуситы: Уроки выдающегося предпринимателя XX века. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. -¦ 256 с.
  Коносуке Мацусита - одна из величайших личностей в истории современного бизнеса. Он является не только основателем Matsushita Electric, одной из крупнейших мировых компаний, но и ярким лидером, новатором в сфере управления бизнесом. В книге Джона П. Коттера рассматривается история развития Matsushita Electric, известной во всем мире своими брендами Panasonic, Technics, National и др., от крохотной фирмы в Осаке до транснациональной корпорации.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 41615
 37. Дише Д. CRM-навигатор. Пособие по управлению взаимоотношениями с клиентами . - К.: Издательство Алексея Капусты (подразделение "Агентства "Стандарт"), 2006. - 375 с.
  На протяжении многих лет в весьма авторитетных зарубежных исследованиях неизменным остается следующий показатель: около 70% CRM-проектов завершается провалом, поскольку внедрение технологических решений не изменяет существующего порядка взаимодействия с клиентами. Кроме того, в большинстве компаний нет всеобъемлющего подхода к управлению взаимоотношениями с клиентами. И в подтверждение сказанному - разночтения сути CRM, которые можно наблюдать чуть ли не повсюду.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 678004
 38. Руководство топ-менеджера. / Гл. ред. С. Ларионова. - М. ; [К.] : Bonnier business press, 2011.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51118
 39. Стратегия прорыва. Растите быстрее рынка / С. Финкельштейн [и др.] . - К. : Companion Group, 2007. - 336 c.
  Основанная на пятилетних исследованиях и испытанная на практике «Стратегия прорыва» дает стратегическое видение, способное привести вашу компанию к невероятному росту и значительному расширению доли рынка. Именно тщательно продуманная, но при этом простая по своей сути и, главное, реализованная стратегия является основным подспорьем руководителя и предпринимателя в развитии его бизнеса. Авторы предлагают пять ключевых инструментов, которые заставят вашу стратегию работать.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45327
 40. Фридман М., Трегоу Б. Искусство и наука стратегии лидерства: Новый подход к корпоративному управлению . - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 272 с.
  Двадцать первый век требует от корпоративных лидеров грамотного и честного стратегического управления компаниями. В книге объясняется необходимость стратегического мышления, рассказывается об искусстве и дисциплине при разработке, внедрении и обновлении стратегии, дающей организации реальный шанс выжить и достичь успеха.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 668613
 41. Они победили. Уроки компаний, преодолевших кризис. - К., Издательство Алексея Капусты (подразделение "Агентства "Стандарт""), 2008. - 212 с.
  Понимая, что в период кризиса главное - не поддаться всеобщей панике,занявшись исключительно урезанием затрат, а найти новые идеи и возможности для будущего прорыва, мы решили собрать под одной обложкой опыт и решения компаний, которые не только пережили в свое время кризис, но и, выйдя из него, стали сильнее.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 741553
 42. Харрингтон Дж., Воул Ф. Совершенство управления знаниями . - М.: РИА "Стандарты и качество", 2008. - 272 с.
  В книге описан четвертый из пяти столпов организационного совершенства - совершенное управление знаниями. Авторы раскрывают сущность и актуальность рассматриваемой научной дисциплины. Управление знаниями способствует индивидуальным достижениям и эффективной работе организаций в современном мире, где знания и их успешное применение на практике все чаще становятся обязательным условием поддержания конкурентоспособности.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 692763
 43. Шим Д. К., Сигел Д. Г. Основы коммерческого бюджетирования . - СПб.: Пергамент, 1998. - 496 с.
  Бюджетирование - это распределенная система согласованного управления деятельностью подразделений предприятия. В начале отчетного периода бюджет представляет собой план или стандарт, формализующий ожидания менеджеров относительно продаж, расходов и других финансовых операций в наступающем периоде. В конце - он играет роль измерителя, позволяющего менеджерам управлять по отклонениям: сравнивать полученные результаты с запланированными и корректировать дальнейшую деятельность.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 591206
 44. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем.- К.: Всеувито:Наукова думка, 2001. - 303 с.
  Порадник присвячено найбільш гострим проблемам менеджменту таким як: переоцінка попиту, недооцінка конкуренції, перевантаження потужностей, неефективна реклама, призупинення темпів продажу, нерезультативна мотивація працівників т.ін. Для всіх цих та інших подібних явищ, що завдають відчутної шкоди підприємству, автором запропоновані випробувані часом засоби ефективної протидії. На основі узагальнення досвіду успішних західних компаній пропонується комплекс прийомів, які допоможуть упередити або усунути проблему. Структура книжки дозволить зайнятому керівникові користуватисянею як довідником. Для керівників підприємств і менеджерів усіх рівнів, студентів спеціальності "Менеджмент".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 35530
 45. Адізес І. Ідеальний керівник. Чому ви не можете стати ним, і що робити з цього приводу . - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 266 с.
  Іцхак Адізес, один із провідних експертів менеджменту та підвищення ефективності, розкриває причини успішного та неуспішного менеджменту. Описано управлінські ролі, які дають змогу організації бути результативною та ефективною в короткому та довгому періодах часу: виробництво (P)roducing, результат задля якого існує організація і який робить її продуктивною; адміністрування (A)dministering для ефективності; підприємливість (E)nterpreneuring для управління змінами; інтегрування (I)ntergrating частин організації для довготермінової життєдіяльності. Йдеться про ефективну структуру організації, яка виховує взаємодовіру та повагу, роль лідера, про завдання внутрішньо корпоративного навчання та місію бізнес-шкіл.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 678702
 46. Трикер Р. И. Карманный справочник директора. Основы корпоративного управления: от А до Я. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 304 с.
  "Карманный справочник директора" необходим каждому руководителю - это практическое и полное руководство для повседневной работы. Справочник отличается легкостью построения и изложения материала. Краткие очерки в первой части книги освещают основные функции, обязанности и права, риски и вознаграждение директоров, а также структуру, стиль и эффективность работы советов директоров. В словаре "От А до Я" (вторая часть книги) содержится более 260 статей, посвященных ключевым терминам и понятиям корпоративного управления. Завершается книга Приложениями, среди которых пособие для директоров, вступающих в должность; контрольные показатели проверки компетентности и эффективности совета директоров; перечень источников полезной информации, размещенных в Интернете.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 670438
 47. Чаран Р. Совет директоров: технологии успешной работы. Коллегиальное управление в современном бизнесе. - М.: ООО "Издательство "Добрая книга", 2006. - 312 с.
  Эффективная работа совета директоров как высшего органа /правления предприятием - залог успеха любой компании. Как и в предыдущей книге "Искусство результативного управления", выпущенной издательством "Добрая книга" в 2004 году, Рэм Чаран в своей новой работе обращает внимание читателя на главную проблему любого растущего бизнеса - несоответствие прилагаемых директорами усилий и результатов работы возглавляемых ими организаций.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 669203
 48. Финкельштейн С. Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: анализ и практические выводы. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 394 с.
  Книга знакомит с результатами исследовательского проекта посвященного изучению управленческих ошибок. Цель этого исследования заключалась в том, чтобы разобраться в истинных причинах неудач и понять, что за люди стояли у истоков самых известных бизнес-катастроф. Проведенные изыскания позволили автору книги сделать удивительный вывод: компании, не имеющие, на первый взгляд, ничего общего, терпят поражение по одним и тем же причинам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 40156
 49. Посадский А.П. Основы консалтинга: Пособие для преподавателей экономических и бизнес-дисциплин. - М.: ГУ ВШЭ, 1999. - 240 с.
  Книга представляет собой первое отечественное пособие для преподавателей экономических и бизнес-дисциплин образовательных учреждений России, в котором рассматриваются методические и организационные основы консалтинга как существенной части сектора инфраструктурных и профессиональных услуг. Пособие подготовлено на основе российского и зарубежного опыта консалтинга, который является формой внедрения экономических и управленческих знаний в деловую практику, отличающейся как от непосредственного управления, так и от обучения.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 591868
 50. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии . - СПб.: Питер, 2007. - 432 с.
  Книга Мела Зильбермана входит в серию "Консалтинг", ориентированную на профессиональных консультантов, бизнес-тренеров, преподавателей различных бизнес-дисциплин и руководителей, стремящихся оптимизировать работу собственных компаний. Автор на основе собственного 30-летнего опыта описывает алгоритм работы консультанта и основные механизмы, необходимые специалисту в этой области.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 687672
 51. Тюнякин М.Л. Консалтинг. Вопросы теории и практики бизнеса. - СПб. Нестор, 2001. - 200 с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 623218
 52. Калянов Г. Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-управляющей системе. - М.: Горячая линия-Телеком, 2004. - 208 с.
  Систематизирована информация о подходах, методах и методиках управленческого консалтинга. Рассмотрено создание информационно-управляющей системы уровня предприятия под лозунгом "решение проблем бизнеса посредством информационных технологий" и связанные с целевой задачей ключевые вопросы бизнес-консалтинга и ИТ-консалтинга.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654166
 53. Коростелёв В.А. Роль консалтинга в управлении бизнесом. - К.: МАУП, 2004. - 252с.
  В предлагаемом учебном пособии автор раскрывает потенциал управленческого консультирования, его возможности в оказании практической| помощи руководителям и менеджерам организаций в процессе совершенствования системы управления, преодоления трудностей, возникающих при, планировании и организации бизнеса. Одна из центральных идей пособия заключается в том, что в реальной хозяйственной практике необходимо' обеспечить неразрывное единство между бизнесом, менеджментом и консалтингом, их эффективную интеграцию.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 656665
 54. Верба В. А., Решетник Т. I. Організація консалтингової діяльності. - К.: КНЕУ, 2000. - 244 с.
  Сучасний консалтинг є синтезом професійної та комерційної діяльності, який вимагає визначення методології успішного процесу консультування та забезпечення прибутковості консультаційного бізнесу. Ця книга присвячена дослідженню організаційно-економічного механізму функціонування специфічного виду підприємства - консалтингової фірми, її поведінки на ринку свого продукту, а також універсальних принципів та методологічного інструментарію консультаційного процесу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 598442
 55. Бутко М. П., Повна С. В. Консалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку . - Ніжин : ТОВ "Видавництво Аспект-Поліграф", 2010. - 252 с.
  У монографії розглянуто сутність інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки в сучасних умовах глобалізації та регіоналізації. При цьому система консалтингу визначена як один з механізмів забезпечення такого розвитку. Поглиблені дослідження стану консалтингового забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку здійснено на прикладі аграрного сектора економіки Чернігівської області.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 740032
 56. Управленческий консалтинг : путеводитель по рынку проф. услуг / авт.-сост. П. Шура. - М. : Коммерсантъ XXI ; М. : Альпина Паблишер, 2002. - 263 с.
  Путеводитель по управленческому консалтингу предназначен для владельцев и топ-менеджеров предприятий, заинтересованных в развитии бизнеса в условиях нехватки собственных ресурсов. Книга состоит из четырех частей: "Управленческое консультирование как бизнес", "Управленческое консультирование для бизнеса", "Компании" и "Ситуации из практики". В первой части рассмотрены общие определения и понятия управленческого консалтинга, а также история и основные тенденции развития этой сферы бизнес-услуг.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 670787
 57. Макхэм К. Управленческий консалтинг . - М.: Издательство "Дело и Сервис". 1999. - 288 с.
  В книге, неоднократно издававшейся в Великобритании, изложены основные вопросы консалтинговой деятельности: экономика консалтинговой фирмы, управление взаимоотношениями консультанта и клиента. Характеризуются способности, которыми должен обладать консультант: проектирование изменений и сбор данных, устная и письменная коммуникация, рациональное убеждение. В конце книги даются некоторые практические советы людям, помышляющим о карьере консультанта. Книга предназначена не только консультантам в сфере управления (как начинающим, так и опытным), но также всем тем, чья деятельность требует похожих профессиональных навыков.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 593776
 58. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 192 с.
  В учебнике рассмотрены вопросы, связанные с управленческим консультированием корпоративных организаций: развитие консалтинга, виды и методы консультирования, роль консультантов в построении корпоративной культуры организации, совершенствование управления организацией на основе внутреннего консультирования, роль топ-менеджмента в системе управления организацией и др. Для студентов, аспирантов, преподавателей, работников корпоративных организаций, консалтинговых компаний, специалистов в области социологии организации и управления.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 642134
 59. Бирбраер Р.А., Альтшулер И.Г. Основы инженерного консалтинга: Технология, экономика, организация. - М.: Дело, 2007. - 232 с.
  Книга претендует на открытие новой области консультирования, находящейся на стыке науки и бизнеса, основанного на производстве. Эту область авторы назвали инженерным консалтингом. В большей степени они опираются на опыт, накопленный при решении проблем машиностроительного производства, но предложенные подходы справедливы и для других отраслей промышленности. В книге, по существу, впервые систематизированы основы инженерного консалтинга, поэтому ссылок на соответствующие первоисточники в тексте книги мало.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45904
 60. Бирбраер Р.А., Альтшулер И.Г. Основы инженерного консалтинга. - М.: Дело, 2005. - 208 с.
  Книга претендует на открытие новой области консультирования, находящейся на стыке науки и бизнеса, основанного на производстве. Эту область авторы назвали инженерным консалтингом. В большей степени они опираются на опыт, накопленный при решении проблем машиностроительного производства, но предложенные подходы справедливы и для других отраслей промышленности. В книге, по существу, впервые систематизированы основы инженерного консалтинга, поэтому ссылок на соответствующие первоисточники в тексте книги мало.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 41492
 61. Політичний консалтинг в Україні / ред. та авт. передм. Т. В. Березовець [та ін.]. - К. : Агенція комплексного розвитку Martin group, 2005. - 178 с.
  Вихід збірки "Політичний консалтинг в Україні" приурочений до дня підписання "Хартії етичних принципів політичних консультантів". Мета книги - розглянути здобутки українських фахівців у сфері політики через призму етики та моралі. Надаючі! особливого значення гуманному використанню політичних технологій, автори намагалися проаналізувати різні можливості їхнього застосування та прогнозовані наслідки. До збірки ввійшли статті провідних українських політологів та політичних консультантів про політичні технології, то використовуються в Україні.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 666747
 62. Справочник по политическому консультированию / ред. Д. Д. Перлматтер. - М. : Имидж-Контакт : Инфра-М, 2002. - 329 с.
  В книге раскрывается история информационного консалтинга в политических кампаниях, исследуются практика применения различных политико-коммуникационных технологий (методов исследования конкурентов, проведения фокус-групп, спичрайтинга, создания телевизионной политической рекламы и др.), а также становление корпоративного самосознания.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 671390
 63. Шарков Ф. И. Политический консалтинг . - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2004. - 460 с.
  "Политический консалтинг (специализация курса "Консалтинг в связях с общественностью") отвечает на актуальные вопросы, интересующие специалистов по связям с общественностью в области политического консультирования. В нем даны ответы на вопросы: как стать политическим консультантом; как организовать политическое консультирование; какие методики должны быть использованы в процессе политического консультирования; какие рекомендации нужно давать клиентам-политикам, нуждающимся в консультационной помощи.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 659004
 64. Ситников А. П. Политический консалтинг . - М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. - 624 с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 40196
 65. Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг. - СПб.: Питер, 2005. - 448 с.
  Паблик рилейшнз сегодня - это целая система специфической коммуникативной деятельности в различных сферах общественной жизни. ПР в политике - это не только создание и поддержание имиджа деятеля, но и консультирование политика на различных этапах избирательной кампании, в ходе выработки политических решений, реализации политико-властных полномочий, наконец, прогнозирование возможных конфликтов и их урегулирование. Авторы систематизируют имеющуюся информацию по теории и практике, методике и принципам организации консалтинга в сфере политики.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 669104
 66. Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. -М.: Издательство "Экзамен", 2005. - 416 с.
  Учебник "Консалтинг в связях с общественностью" отвечает на актуальные вопросы, интересующие специалистов по связям с общественностью в области политического консультирования. В нем даны ответы на вопросы: как стать политическим консультантом; как организовать политическое консультирование; какие методики должны быть использованы в процессе политического консультирования; какие рекомендации нужно давать клиентам-политикам, нуждающимся в консультационной помощи.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 669119
 67. Иванов М.С. Руководство по маркетингу консалтинговых услуг . - М.: Альпина Паблишер, 2003. - 140 с.
  Бурное развитие рынка консалтинга и усиливающаяся конкуренция на нем требуют новых подходов к маркетингу этих услуг. Авторам книги удалось осуществить глубокий всесторонний анализ российского опыта по маркетингу консалтинговых услуг и сделать важные обобщения. В книге представлена вся палитра методов маркетинга, описаны приемы рыночной защиты и нападения, предложены схемы построения системы маркетинга, а также даны рекомендации по подготовке персонала.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 38528
 68. Чайка І. П. Маркетинг консалтингових послуг на підприємствах. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 150 с.
  Монографія присвячена теоретичним і методологічним аспектам маркетингу консалтингових послуг. У науковій праці висвітлено актуальність проблеми управлінського консультування, визначено його можливості і значення для налагодження ефективної роботи національних підприємств різних форм господарювання. У монографії викладено методику організації маркетингової діяльності консалтингового підприємства. Монографія призначена для керівників і спеціалістів підприємств, науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 735890
 69. Бондар О. В. Консалтингове підприємство як суб'єкт маркетингової діяльності. -- Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 - 166 с.
  У монографії розглядається стан і проблеми розвитку ринку консалтингових послуг, меоретико-методичні аспекти механізму ринкової діяльності консалтингового підприємства. Проаналізовані особливості та тенденції розвитку світового та національного консалтингу. Пропонуються методичні підходи до розробки механізму та моделей цінової політики консалтингового підприємства.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 743693
 70. Громов А.В. Консалтинг малого предпринимательства. -СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002,- 36 с.
  Предельно откровенная, жесткая (местами даже слишком) книга - первая и очень успешная попытка откровенно поговорить не только о "классических" PR-технологиях, но и о "подковерных" способах борьбы с конкурентами, грязных предвыборных технологиях, способах морального "убийства" противников в политической и деловой жизни и о многих других вещах, которые стыдливо замалчиваются.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Р 97805
 71. Ольшевский А. С. Антикризисный PR и консалтинг. - СПб.: Питер, 2003. - 432 с.
  Закройте окна, забаррикадируйте двери, отключите телефон и телевизор. На вас надвигается его величество "черный пиар". Предельно откровенная, жесткая (местами даже слишком) книга - первая и очень успешная попытка откровенно поговорить не только о "классических" PR-технологиях, но и о "подковерных" способах борьбы с конкурентами, грязных предвыборных технологиях, способах морального "убийства" противников в политической и деловой жизни и о многих других вещах, которые стыдливо замалчиваются.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 648204
 72. Богомолова, Л. Л. Бизнес-планирование: методика, консалтинг, практикум . - Ялуторовск : ДГУП "Ялутуровская типография" : ГУП ТО "ТИД", 2000. - 98 с.
  Учебное пособие. -Ялуторовск: ДГУП "Ялуторовская типография" ГУП ТО "ТИД", 2000.-98с :ил В пособии рассмотрены основы бизнес-планирования применительно к сфере агропромышленного комплекса: сущность, принципы, функции и особенности разработки бизнес-планов, методика построения бизнес-плана, роль бизнес-планирования в предпринимательской деятельности; консалтинг по разработке и внедрению на практике; представлен образец реального бизнес-плана.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 612034
 73. Чирков В.Г. Аудит: консалтинговая функция. Постановка проблемы . - К. : Феникс, 2009. - 56 с.
  Постановка проблемы. - К.: Феникс, 2009. - 56 с. - (На русском языке). Рукопись этой брошюры была подготовлена в 2002 году на основе изучения автором работы Киевской аудиторской фирмы "Де Визу". Содержание брошюры является проблемным и сведено к постановке вопроса о возможном расширении состава функций аудиторских фирм за счет предоставления клиентам консультаций в рамках и на основе работы по проверке и экспертизе.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 714716
 74. Гонтарева І. В. Управління консалтинговою діяльністю . - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - 136 с.
  Відповідно до сформованих професійних компетенцій, якими повинні володіти магістри, визначено сутність консалтингу, місце консалтингової' діяльності в ринковій інфраструктурі, виділено тенденції світового та вітчизняного ринків консалтингових послуг. Розглянуто питання економіки й організації консалтингової діяльності на мікрорівні, а також висвітлено сучасні методи консалтингу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 726788
 75. Джентл P. О. Как сделать карьеру в консалтинге . - СПб.: Издательский Дом "Нева", 2003. - 192 с.
  Только признанный мастер своего дела может консультировать других. Если вы хотите преуспеть в этой сфере, то обязательно прочитайте книгу, которую держите в руках. В ней рассказано обо всем, что необходимо знать для успеха в консультировании: методах распространения информации о своих услугах, способах привлечения клиентов, навыках проведения семинаров и составления аналитических отчетов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 645423
 76. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех. - СПб.: Издательство "Речь", 2003. - 112 с.
  Книга отвечает на вопросы, связанные с появлением в России нового направления консультирования и менеджмента - коучинга; описывает основные задачи, решаемые с его помощью, сферы его применения, принципы и приемы работы коуча.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 639384
 77. Огнев А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг. - СПб.: Издательство "Речь", 2003. - 192 с.
  В книге дано детальное описание природы и практических приемов коучинга - одного из самых популярных стилей менеджмента, персонального и управленческого консультирования. В виде практического руководства изложены принципы и средства раскрытия, наращивания и эффективного использования потенциала личности и разного рода организаций.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 642251
 78. Рейнольдс М. Коучинг: эмоциональная компетентность : направьте свои эмоции (EQ) на успех в работе. - М. : Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2003. - 106 с.
  Книга Марши Рейнольдс выходит в серии базовых работ по коучингу - очень эффективной и признанной современной методике развития персонала. Коучинг ориентирован на пробуждение активности сотрудников, закрепление достигнутого понимания тренингами, превращение идеи в устойчивый подход к работе. Книга посвящена одной из важнейших его сторон - умению понимать и использовать эмоции для достижения успеха в работе.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 646328
 79. Рогачев С. А. Коучинг: возможности применения в бизнесе. — Ростов н/Д: «Феникс», 2003. — 160с.
  Краткий обзор существующих на данный момент теорий, взглядов и подходов, связанных с управлением предприятия и развитием персонала. В их рамках определяется место коу-чинга и предлагается вариант его использования.В связи с недостаточной информированностью предпринимателей о самом термине «коучинг», предложен близкий по смыслу аналог — «специалист по карьерному планированию и организационному консультированию».
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 648583
 80. Уитворт Л., Кимски-Хауз Г., Сандал Ф. Коактивный коучинг. - М.: Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. - 360 с.
  Коучинг представляет собой один из типов консультирования. В настоящей книге всесторонне рассматриваются навыки и приемы определенного вида коучинга - коучинга профессионального и личностного роста. Описание системы подкрепляется практическими примерами и упражнениями, предназначенными для развития специальных способностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 668683
 81. Смарт Дж. К. Коучинг . - СПб.: Издательский Дом "Нева", 2004. - 192 с.
  Сегодня никого не нужно убеждать в необходимости постоянного совершенствования, приобретения новых навыков и умений для успешного делового развития. Книга, которую вы держите в руках, посвящена самым современным методикам организации тренинга в коллективе. Она содержит конкретные рекомендации по работе с клиентами и анализу результатов, советы о том, как избежать наиболее характерных и часто встречающихся ошибок в процессе проведения тренингов и семинаров.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654165
 82. Аткинсон М., Чоис Т. . Наука и искусство коучинга: Внутренняя динамика . - К.: Companion Group, 2009. - 208 с.
  За пределами религиозных и политических движений есть одно главное движение развития человека в современом мире - коучинг. Эта книга поможет вам приобрести те навыки, которые нужны для реализации творческих способностей, повышения личной эффективности, реализации ваших целей, а также поможет узнать ваши ценности, чтобы двигаться к самому важному в жизни.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 716073
 83. Флеминг И. Коучинг : карманный справочник . - М. : HIPPO, 2004. - 105 с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 264166
 84. Таранюк Л.М. Економічні основи реінжинірингу бізнес-процесів. - Суми: Видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1" ТОВ, 2008. - 560 с.
  У монографії кандидата економічних наук, доцента кафедри економій Сумського державного університету JI.M. Таранюка розглянуті економічні основи реінжинірингу бізнес-процесів, при цьому особлива увага зосереджена на науково-прикладних основах реінжинірингових технологій на підприємстві.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 700757
 85. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 222 с.
  В этой книге впервые упор сделан не на то, чтобы рассказать читателю, что такое реинжиниринг бизнес-процессов, а на то, как планомерно, шаг за шагом, осуществить реинжиниринг бизнес-процессов в своей организации.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 644279
 86. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я.- М.: Финансы и статистика, 2003. - 288 с.
  Контроллинг как целостная концепция управления финансово-экономическими процессами и результатами деятельности предприятия находят все более широкое распространение в практике российских предприятий.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 642525
 87. Джейкобс С. Ч. Нейроменеджмент. - К.: Companion Group, 2011. - 208 с.
  Результаты последних открытий в области изучения мозга бросают вызов нашему здравому смыслу. Теперь мы знаем, что мир, который мы познаем опытным путем, существует только в наших головах, что наше мышление субъективно, а эмоции приводят к лучшим решениям, чем логика. Исследования мозга дают нам картину мира, кардинально отличающуюся от той, которую мы знаем и где наши действия слишком часто приводят к противоположным результатам: обратная связь ухудшает эффективность, награда и похвала ослабляют мотивацию, а поставленные цели заставляют нас забыть о долгосрочной перспективе.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 736830
 88. Коростелев В.А. Нооменеджмент. - К.: Издательская компания "Воля", 2007. - 464 с
  Настоящее пособие имеет своей главной целью раскрыть содержание и потенциал нооменеджмента как высшей формы менеджмента, существующей в наиболее успешных мировых компаниях. Благодаря нооменеджменту впервые в истории человеческой цивилизации возникает возможность сформировать Нооэкономику и Ноосферу, что позволяет примирить человека с природой и избежать надвигающейся глобальной катастрофы.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 685878
 89. Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід : наук.-практ. видання / Т. В. Омельяненко, О. В. Щербина, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко . - К. : КНЕУ, 2009. - 157 с.
  Науково-практичне видання присвячене розгляду теоретичних і прикладних аспектів концепції ощадливого виробництва. Авторами систематизовано принципи та інструментарій ощадливого виробництва, проаналізовано досвід роботи вітчизняних і закордонних ощадливих підприємств.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 742975
 90. Радкявичюс Д., Станюлис Т. Бог, квантовая физика, организационная структура и стиль управления . - К.: Companion Group, 2010. - 236 с.
  В этой книге авторы доказывают, что Вселенная и организационные структуры, созданные человеком, имеют много общего.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 731377
 91. Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій. - K.: Центр учбової літератури, 2008. - 304 с.
  У книзі йдеться про сутність корпоративного управління, закономірності розвитку національних моделей корпоративного управління. Особливий наголос робиться на висвітленні питань щодо діяльності інституційних інвесторів як учасників корпоративної діяльності, використання акцій як інструменту корпоративного управління та залучення інвестицій, існуючих у світі механізмів регулювання процесів злиття та поглинання.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 711392

Fatal error: Maximum execution time of 240 seconds exceeded in E:\Site\nas\includes\database\mysql\database.inc on line 165

Контактна інформація