Медичні науки. Виставка нових надходжень до Універсального підсобного фонду

 

1. Актуальные вопросы дерматологии, венерологии и ВИЧ /СПИД инфекции [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. мед. ун-т ; под ред. проф. А. М. Дащука. - Харьков : С.А.М., 2015. - 241 с.

В сборнике кафедры дерматологии, венерологии и СПИДа Харьковского национального медицинского университета освещена история создания и становления кафедры. Отмечен вклад профессора И.Ф.Зеленева в развитие дерматовенерологии. Рассмотрены вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения ряда кожвенболезней.

Для научных работников, специалистов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796159

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р6 А-43

2. Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / [Вороненко Ю. В. та ін.] ; за ред. акад. Ю. В. Вороненка, проф. О. Г. Шекери, проф. Н. К. Свиридової ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Київ : Заславський О. Ю. [вид.], 2015. - 238 с.

Посібник містить найбільш повні відомості, необхідні для лікарів загальної практики — сімейних лікарів. Наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних захворювань, представлених в Міжнародній класифікації хвороб людини (МКХ-10). Питання лікування та профілактики неврологічних хвороб викладені з акцентом на ті захворювання, що найбільш актуальні для охорони здоров’я через їх поширеність, соціально-економічну значущість і тенденцію до зростання як гострої, так і хронічної патології. Наведено сучасний алгоритм діагностики, лікування та профілактики нозологічних форм нервових хвороб.

Посібник буде корисним лікарям загальної практики – сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА796199

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р6 А-43.01

3. Горай, Ольга Віцентіївна.

Підготовка медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи серед дітей шкільного віку [Текст] : монографія / О. В. Горай. - Житомир : Євенок О. О. [вид.], 2014. - 234 с.

У монографії висвітлено проблеми та шляхи удосконалення і покращення роботи по санітарно-гігієнічному вихованню та профілактиці захворювань серед дітей шкільного віку за участю медичного персоналу.

Монографія буде корисною для фахівців практичної охорони здоров’я, організаторів охорони здоров’я, викладачів ВМНЗ І-IV р.а., науковців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786100

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р12 Г-67

4.Григорьев, Валентин Юрьевич.

Жизнь без боли в спине. Лечение сколиоза, остеопороза, остеохондроза, межпозвоночной грыжи без операции [Текст] / В. Ю. Григорьев. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 381 с.

Гимнастика  и лечебная физкультура в сочетании с правиль­ным питанием способны творить чудеса! Благодаря рекомен­дациям опытного врача вы сможете самостоятельно оценить состояние своего позвоночника, без таблеток и операции решить обнаруженные проблемы и забыть о боли в спине. Понятные иллюстрации позволят выполнять необходимые упражнения в домашних условиях..

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 793110

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р45  Г-83

5. Дёмина, Эмилия Анатольевна.

Радиогенный рак: эпидемиология и первичная профилактика [Текст] : [монография] / Э. А. Дёмина ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого. - Киев : Наукова думка, 2016. - 192, [3] с.

Монография посвящена проблеме первичной профилактики возникно­вения рака радиационного генеза. Данные эпидемиологических, радиобиологических и молекулярно-генетических исследований свидетельствуют о канцерогенной небезопасности малых доз ионизирующих излучений. Определяющую роль в инициации радиационного канцерогенеза играет неста­бильность генома. Новая стратегия первичной профилактики радиогенного рака, аргументированная данными цитогенетических исследований, включа­ет: оценку индивидуальной радиационной чувствительности здоровых лиц; учет потенцирующего воздействия комутагенов; использование нетоксичных эффективных радиопротекторов.

Для радиобиологов, генетиков, радиоэкологов, онкологов, специалистов в области радиационной и профилактической медицины, а также препода­вателей высших учебных заведений медико-биологического профиля.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804745

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р36 Д-30

6. Експериментальна ішемія головного мозку [Текст] : [монографія] / [Г. Г. Скибо та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. Г. Г. Скибо ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - Київ : Наукова думка, 2016. - 195, [2] с.

Ішемія – найпоширеніша причина виникнення порушень основних функцій головного мозку та одна з основних причин смертності й інвалідизації населення України. Монографія присвячена аналізу фізіологічних і патологічних механіз­мів, що лежать в основі розвитку уражень головного мозку ішемічної природи. Наведені дані щодо розробки експериментальних моделей ішемічного ураження гіпокампа – структури, що відіграє критично важливу роль у феноменах навчання та пам’яті. Детально проаналізовано структурні характеристики ішемізованої нервової тканини сучасними методами дослідження. Із застосуванням системного підходу виявлено реакції різних типів клітин нервової тканини на коротко- та довготри­валу ішемію головного мозку. Отримані дані можна використати для розробки методів ефективної терапевтичної корекції описаної патології.

Для науковців, лікарів, викладачів, студентів біологічних та медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА804749

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р6 Е-45

7. Епідеміологічні дослідження в клінічній та профілактичній медицині: досягнення та перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12-13 берез., 2015 р., Харків, Україна), присвяч. 210-й річниці Харків. нац. мед. ун-ту та 85-річчю каф. епідеміології / Харків. нац. мед. ун-т ; за ред. Т. О. Чумаченко. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 289 с.

У збірнику представлені тези доповідей, що відображають теоретичні та практичні результати епідеміологічних досліджень в різних галузях клінічної та профілактичної медицини, історичні питання розвитку епідеміологічної науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789754

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р19 Е-67

8. Литовка, Ирина Георгиевна.

Органический матрикс в адаптации и ремоделировании костной ткани [Текст] / И. Г. Литовка, В. А. Березовский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физологии им. А. А. Богомольца. - Донецк : Заславский А. Ю. [изд.], 2014. - 255 с.

Работа акцентирует внимание биологов и врачей на том, что костная ткань имеет две основные составляющие – неорганический и органический мат­рикс. Поскольку прочность кости определяется неорганическим матриксом, основные исследования восстановительных процессов в кости, как правило, ка­сались изучения неорганических компонентов костной ткани. Органическому матриксу уделялось значительно меньше внимания. В настоящей работе основ­ное внимание обращено на первоисточник костной ткани – органический матрикс. Приведены результаты собственных исследований физиологических и биохимических показателей костной ткани после воздействия гипокинезии, микрогравитации, дозированной алиментарной и кислородной депривации, введения экзогенного мелатонина. Показано, что периодическое дыхание газо­вой смесью с умеренно сниженным парциальным давлением кислорода (саногенная зона гипоксии) может быть одним из биофизических факторов в комп­лексе профилактических мер по предотвращению и коррекции остеопении при малоподвижном образе жизни, недостаточном объеме физических нагрузок.

Для семейных врачей, врачей широкого профиля, специалистов в области остеологии, физиологов, биохимиков, студентов и аспирантов вузов медицин­ского и биологического профиля.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА779324

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р25 Л-64

9. Майданник, Виталий Григорьевич.

Болезнь Кавасаки в детском возрасте [Текст] : [монография] / В. Г. Майданник, И. А. Митюряева-Корнейко ; Посольство Японии в Украине. - Киев : Логос, 2015. - 373 с.

В монографии рассмотрены вопросы, касающиеся современных данных об эпиде­миологии болезни Кавасаки в разных регионах и странах мира. Приведены ре­зультаты исследования предрасполагающих факторов, в частности генетических, и этиологии заболевания. Изложены гипотезы и механизмы патогенеза, а также клинического течения, диагностики и дифференциальной диагностики болезни Кавасаки у детей. Описан диагностический алгоритм при полном и неполном ва­риантах болезни Кавасаки. Изложены современные подходы к лечению больных и тактика ведения пациентов, резистентных к терапии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА803017

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р73 М-14

10. Онкологія [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / [І. Б. Щепотін та ін.] ; за ред. проф. І. Б. Щепотіна. - Київ : МОРІОН, 2014. - 383 с.

Навчальний посібник, створений колективом авторів Національного медичного університету ім. 0.0. Богомольця і Національного інституту раку, повністю відповідає чинній навчальній програмі. Нова програма потребувала змін структури і змісту навчальної книги: значну увагу приділено полегшенню самостійної роботи студентів із підручником. Кожний підрозділ починається коротким анатомо-фізіологічним нарисом і завершується запитаннями для самостійного контролю знань. Текст максимально пов’язується з попередніми та суміжними дисциплінами. Участь у створенні підручника провідних фахівців окремих напрямків клінічної онкології дозволила досягти високого наукового та методичного рівнів змісту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО32927

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р5 О-58

11. Оцінка порушень мінерального обміну у професійних контингентів за допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв'язаною плазмою [Текст] : метод. рек. / Нац. акад. мед. наук України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; [уклад.: І. М. Андрусишина та ін.]. - Київ : Авіцена, 2014. - 59 с.

Висвітлено нові підходи до мікрохвильової мінералізації проб, продемонстровано можливості методу атомно-емісійної спектроскопи з індуктивно зв'язаною плазмою для визначення хімічних елементів як у інвазивних, так і в неінвазивних біологічних середовищах професійних контингентів. Методичні рекомендації видаються в Україні вперше

Для працівників науково-дослідних установ з дослідження факторів навколишнього середови­ща, лікарів-лаборантів клінічних діагностичних лабораторій, лікарів судово-медичної експертизи, які займаються визначенням хімічних елементів у біологічних матеріалах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794961

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р41 О-93

12. Полька, Надежда Степановна.

Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и морфофункциональные особенности [Текст] : монография / Н. С. Полька, А. Г. Платонова. - Киев : Генеза, 2015. - 269 с.

Монография обобщает результаты лонгитудинальных исследований физического развития детей и подростков, проводимых ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины. Проанализированы данные о физическом развитии детей, оценке по­казателей физического развития на популяционном и индивидуальном уровнях. Представлены материалы об изменениях в процессах роста и развития школьников в динамике 10-30-50-80-ти лет. Проанализиро­вана связь с состоянием здоровья, факторами среды обитания и условия­ми жизнедеятельности детей школьного возраста.

Монография является научным изданием и предназначена для врачей отделений организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, врачей и специалистов в области общественного здоровья, гигиены и охраны здоровья детей и подростков, педиатров и семейных врачей. Книга будет полезна студентам медицинских институтов, врачам-интернам, в том числе на этапе последипломного профессионального образования.                  

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА789706

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р12 П-53

13. Прийма, Олег Богданович.

Ендотоксикоз при гострих крововтратах [Текст] : монографія / Прийма Олег, Філь Віталій ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2015. - 124 с.

У монографії коротко викладені сучасні уявлення про патогєнез ендотоксикозу, наведені результати власних досліджень про причини та механізми розвитку синдрому ендогенної інтоксикації при гострих крововтратах. Велика увага приділена діагностичним та прогностичним критеріям ендотоксикозу, які необхідно ширше впроваджувати в клі­нічну практику. Підсумований досвід успішного застосування трьох методів детоксикаційної терапії: внутрішньосудинного низькоінтенсивного лазерного опромінення крові, непрямого електрохімічного окислення крові та ультрафіолетового опромінення крові.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792689

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р45 П-75

14. Романова, Елена Алексеевна.

Избавляемся о болей в ногах, коленях, руках навсегда [Текст] / Е. А. Романова, канд. мед. наук, врач общ. практики (семейн. врач) высш. категории. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 350, [1] с.

В этой книге вы найдете подробную информацию о клинических симптомах, диагностике и лечение артрита, остеоартроза, синдрома усталых ног, подагры и многих других заболеваний.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802433

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р45 Р-69

15. Шинкевич, Вікторія Ігорівна.

Медикаментозна гіперчутливість в стоматології [Текст] : навч. посіб. / В. І. Шинкевич, І. П. Кайдашев ; Центр. метод. каб. вищ. мед. освіти МОЗ України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". - Полтава : АСМІ, 2015. - 139 с.

Посібник складено відповідно до навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за фахом «Стоматологія», затверджених МОЗ України у 2013 році. Матеріали, викладені у навчальному посібнику, мають практичну цін­ність у практиці стоматологічної клініки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА798761

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р6 Ш-62

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138