Теологічні видання з фондів літератури французькою і польською мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ

У фонді літератури французькою мовою відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій є різні теологічні видання. Частина цих книг належала Одеській публічній бібліотеці, Центральній польській бібліотеці в Києві, бібліотеці графа М. Толстого. Про це свідчать провенієнції на виданнях.

Теологічні енциклопедії, словники були виявлені та увійшли в каталог «Франкомовні довідкові та бібліографічні видання XVIII – початку XX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (Київ, 2008) [1]. Серед видань каталогу: Alès A. d’. Dictionnaire apologétique de la catholique contenant les preuves de la vérité de la religion et les reponses aux objections tirées des sciences humaines (ІЗ фр В 114) [2]; Bergier. Dictionnaire de théologie. Extrait de l’Encyclopédie méthodique (ІЗ фр. В 299) [3].

До бібліотеки Луцько-Житомирської семінарії входила французька теологічна енциклопедія (з франкомовного фонду НБУВ) «Première encyclopédie théologique» (Т. 31, Париж, 1862). Цей том містить «Словник теології моральної» абата Пієрота – Dictionnaire theologie morale. [4]. На титульній сторінці є провенієнція – печатка «Bibliotheca Seminarii Luceorio-Zytomiriensis». Енциклопедія видана в Парижі у 52 томах.

Біліьшість знайдених видань польських Біблій належать до XIX ст. Книгознавчий аналіз цієї літератури дозволяє зробити висновок про певний сплеск у справі друкування Біблій у Польщі, який припадає на кінець XVIII − початок XIX ст. Біблії значними тиражами виходили в друкарнях Варшави, Львова, Вільно та потрапляли до бібліотек римо-католицьких костьолів, приватних книгозбірень священиків та до семінарій в Україні. На виданнях досліджені печатки: «Музей Бердичівщини», «Кам’янець-Подільськ. Історичний Музей. Бібліотека», «Sigillum Bibliothecae Seminarii Rom: Cathol:Camenecensis».

Закономірно те, що частина теологічних видань належить до бібліотеки Луцько-Житомирської семінарії та книгозбірні римо-католицького товариства доброчинності в Житомирі. Печатка «Biblioteka Rz Kat. Towarzystwa w Zytomierzu» досліджена в книзі Podręczna encyklopedya kościelna (Із пол. В 119/3-4) [5].

Encyklopedja Kościelna видавалась у Варшаві у 1873–1933 рр. У ці роки з’явилося 33 томи. У них надруковані статті з історії християнства та церкви, історії інших релігій (зокрема, ісламу), географії релігії, археології релігії, християнської архітектури, релігійного малярства, бібліотекознавства в контексті західного християнства та ін. Статті «Aleksandryjska bibljoteka», «Archeologia biblijna», «Archeologia chrześcjańska», «Architektura chrześcjańska», «Archiwum» надруковані в першому томі енциклопедії. (Encyklopedja kościelna. T. I. (Із пол.В 6/1)) [6]. У другому томі видання надруковані такі матеріали: «Biblia», «Biblijna historja», «Biblijna teologia», «Biblijne towarzystwa», «Bibljotheki», «Bibliotheka Patrum» (Encyklopedja kościelna. T. II. (Із пол. В 6/2)) [7].

 

У польськомовному фонді зберігається тритомне видання «Словник апологетичний католицької віри» (Slownik apologetyczny wiary katolickiej. Podlug D-ra Jana Jaugey’a (Із пол.В236/1), (Із пол.В236/2), (Із пол.В.236/3)) [8]. У третьому томі словника досліджена провенієнція – печатка власника книги («Stanislas Domsnozak»). У томах словника статті розміщуються за латинським алфавітом. Основна їх тематика: Біблії, католицькі догмати, історія церкви, історія інших релігій, церковна географія. У першому томі можливо відзначити такі статті:«Biblia i Awesta», «Biblia i Warianty», «Biblijne studya u katolików», «Bog», «Bruno (Giordano)», «Dogmat Katolicki», «Duchowiénsto», «Dusza», «Chrystus», «Egipt (Chronologia Egiptu)», «Eucharystya», «Ewangelie», «G.Galileusz». У другому томі − статті присвячені біографіям відомих постатей в історії християнства, східним релігіям, священним книгам, географії християнства: «Jezus Chrystus», «Joanna d’Arc», «Józef», «Judyta», «Klemens XIV», «Konstantyn Wielki», «Konfucyusz», «Mahometanizm», «Koścól», «Krytyka biblijna», «Modlitwa», «Morze martwe», «Morze czerwone». У третьому томі розглядаються видатні постаті в історії християнства, історії інших релігій: «Piotr święty», «Sаlomon», «Samson», «Saul», «Tomasz z Akwinu», «Papiestwo», «Piekło», «Potop», «Psalmy», «Religia», «Protestantyzm», «Religia Chaldei», «Religia Egipska», «Religia Greków», «Religia Rzymska», «Religia Zydów», «Renesans», «Rewolucya», «Rewolucye w krajach katolickich i protestanckich», «Rewolucya- nie Reformacya».

Представлені в електронній виставці фотокопії знайомлять з незначною частиною релігійних видань у досліджених бібліотечних фондах. Виявлення та аналіз теологічної літератури XVIII − поч. XX ст. західного християнства в контексті розвитку гуманітарних наук в Україні є перспективним науковим питанням, оскільки значна частина цього масиву видань залишається поза системним науковим обігом і потребує додаткового вивчення й осмислення.

Виставку підготувала к. і. н., н. с. НБУВ Якубова Т. А.

 

 

 

Література

1. Франкомовні довідкові та бібліографічні видання XVIII – початку XXст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог / Уклад. М. А. Стельмашева, А. М. Беба, Р. С. Кириченко; НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2008. – 272с.;

2. Alès A. d’. Dictionnaire apologétique de la catholique contenant les preuves de la vérité de la religion et les reponses aux objections tirées des sciences humaines. 4éd. – Paris: Beauchesne. Fasc.1–6. – 1909–1911. – 1920 p. Fasc.10 . – 1914. – 1280 р.

3. Bergier. Dictionnaire de théologie. Extrait de l’Encyclopédie méthodique.-Liège: Soc. typographique. T. 1: A–Cen. – 1789. – 704 p. T. 2: Cen–Dou. – 1789. – 720 p. T. 3: Dox–Heb. –1789. – 702 p. T. 4: Heb – Lot. – 1790. – 704 p. T. 5: Luc–Nys. – 1790. – 648 p. T. 7: Pro – Syr. – 1792. – 643 p. T. 8: Tab–Zwi. – 1792. – 586 p.

4. Pierrot. Dictionnaire théologie morale / Pierrot. – Paris: J.-P. Migne,1862. – Tome I. – 1380 p.

5. Podręczna encyklopedya kościelna. – Warszawa, 1904. – Т. 3–4. – 421 s.

6. Encyklopedja Kościelna Podług Teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami / wydana przez X.Michała Nowodworskiego. – Warszawa: w Drukarni Czerwińskiego i Spółki, 1873. – T. I. − 400 s.

7. Encyklopedja Kościelna podług Teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami / wydana przez X.Michała Nowodworskiego. – Warszawa: w drukarni Czerwińskiego i Spółki, 1873. – T. II − 622 s.;

8. Slownik apologetyczny wiary katolickiej Podlug D-ra Jana Jaugey’a / Opracowany i wydany staraniem X.Wł. Szczesniaka, Mag.Teol. T. I. – Warszawa: W drukarni St.Niemiery, 1894. – 752 [II] s. T. II. – 1894. – 797 [II]. T. III. – 1896. – 931 [II] s.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства