Культурологія: люди та ідеї. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

 

Культурологія – це гуманітарна дисципліна, що вивчає культуру як цілісну систему, різноманіття культур у просторі й часі, взаємодію культур, типи культур, закономірність розвитку соціокультурного життя, вираження в культурі людського буття, історію ментальностей.

В останні роки наше суспільство охоплюють складні й суперечливі процеси пошуку нової моделі історичної й соціально-культурної самоідентифікації, нових шляхів розвитку, прагнення докорінної трансформації загального типу цивілізації, що складався століттями у євразійському регіоні. Особливо яскраво ці процеси виявляються у сферах національного самовизначення,  становленні нового типу духовності. Відбуваються зміни у науці гуманітарно-суспільствознавчого профілю, яка втратила жорсткий каркас одновимірного бачення суспільно-історичних явищ.

В умовах докорінної переоцінки цінностей з’являється небезпека виникнення духовного вакууму. Руйнування старого світоглядного комплексу призводить людей до етичної дезорієнтації, відчуття розпаду звичних ціннісних норм і самого соціального змісту суспільного буття. Заповнити порожнечу, що утворюється, наситити її конструктивним змістом може тільки долучення до культурних цінностей, які виробило людство протягом своєї багатовікової історії.

Отже, виникають наступні культурологічні ідеї: формування навичок цивілізованого використання культурної спадщини; розуміння культури як актуалізованої пам’яті суспільства; виховання потреб у соціально-культурній самоідентифікації людини, а через неї й суспільства в цілому; утвердження національної, культурної, соціальної й релігійної толерантності як природної норми суспільної свідомості; виховання культурою через занурення людини в  багатовимірний культурологічний простір; комплексне, системне осмислення форм соціального буття як продукту втілення ціннісних орієнтацій культури (поряд із практичними інтересами людей, що регулюють життєдіяльність суспільства); інтегративний (об’єднаний) підхід до феномену культури, розуміння єдності її змісту, втілюваного в різних історично детермінованих формах і видах культурної практики (художньої, релігійної, етносоціальної, наукової та ін.).

Визначивши культурологію як науку, яка розглядає теорію культури, варто згадати і про її практичне застосування. На основі результатів культурологічних досліджень розробляються програми освіти, управління, інформаційної й культурно-масової роботи. Проводиться експертиза соціально значущих проектів на предмет їх культурно-ціннісної прийнятності для суспільства, ведеться наукове спостереження за реалізацією розроблених програм у соціально-культурній практиці.

1. Антология исследований культуры. Интерпретации культуры [Текст] / отв. ред. и сост. Л. А. Мостова. - 2-е изд. - М. ; СПб. : Издательство Санкт-Петербургского ун-та, 2006. - 719 с.

Книга знакомит с антропологической традицией изучения культуры, в ней представлены осуществленные впер­вые переводы оригинальных текстов Л.Уайта, Ф. Боаса, Р.Бе­недикт, Дж.Мердока, Б.Малиновского, А.Крёбера и др., раскры­вающие ключевые проблемы культурологии: понятие культуры, концепцию науки о культуре, типологию и динамику культуры и методы ее интерпретации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА691899

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч111 1)А-72

2. Артеменко, Андрій Павлович.

Від глобалізації до індивідуалізації: топологія міжкультурної взаємодії [Текст] : монографія / А. П. Артеменко, О. Ю. Бобловський. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 215 с.

У монографії розглядаються соціально-філософські аспекти проблеми міжкультурної взаємодії в умовах сучасності. Зроблено аналіз методологічних підходів до визначення і інтерпретації феномена міжкультурної комунікації філософській спадщині ХІХ-ХХІ століть. Сьогодні методологія топологічного аналізу стала одним з головних інструментів соціально-філософських досліджень, що дозволяє по-новому оцінити структуру та зміст міжкультурної взаємодії в умовах  глобалізації та мережевої структури суспільства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783687

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 А-86

3. Багацький, Володимир Варламович.

Культурологія. Історія і теорія культури ХХ століття [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - Вид. 2-ге, перероб. і доповн. - К. : Кондор, 2007. - 304с.

Автори не пішли традиційним шляхом переказу творчих біографій видат­них діячів культури XX ст. Навпаки, вони склали широку картину розвитку, науки, техніки, права, літератури, мистецтва освіти, тобто показали основні тен­денції в культурі народів Європи, Азії, Африки і Америки. Головна концептуальна ідея посібника – показати гу­маністичний характер розвитку і взаємозв’язку світових культур.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690715

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 Б-14

4. Берегова, Олена Миколаївна.

Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні ХХІ ст. [Текст] : монографія / Олена Берегова ; Ін-т культурології Акад. мистец. України. - К. : Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2009. - 175 с.

Монографію присвячено дослідженню сучасних соціокультурних процесів в Україні у нових реаліях XXI століття. Автором розроблено нову методоло­гію дослідження культури шляхом імплементації світового досвіду управління процесом комунікації у соціокультурній системі «влада – громадськість». У мо­нографії висвітлено національну специфіку та стан розвитку комунікаційних процесів у культурі Україні на прикладі аналізу сучасної культурної політики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА727974

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 Б-48

5. Берестовская, Диана Сергеевна.

Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Д. С. Берестовская ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф. : Бизнес-Информ, 2005. - 392 с.

 «Культурология» – учебное пособие, в котором освещаются проблемы теории и истории культуры: различные подходы к определению сущности и содержания культуры, ее функции, семиотика культуры, соотношение культуры и природы, культуры и общества, культуры и человека и другие. Отдельную главу составляет история культурологических учений. Второй раздел книги посвящен истории украинской и зарубежной художественной культуры, начиная с эпохи первобытного общества и до начала XX века.

Шифр зберігання книги у НБУВ ВА672206

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 1)Б-48

6. Богуцький, Юрій.

Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі [Текст] : монографія / Юрій Богуцький, Надія Корабльова, Ганна Чміль ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. - 271 с.

Монографію присвячено надзвичайно актуальній проблемі досліджен­ня сучасної культурної реальності, в якій на зміну культурі тотожності прийшла культура розрізнення з її стратегією мультикультуралізму, надкультурними ознаками, які можуть бути ідентифіковані. Пов’язаність культурної реальності і теорії соціальних ролей, їх методологічні здобутки є тим предметним полем, на якому зосередилась рефлексія авторів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790315

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 Б-74

7. Від теорії до методів - нові інтерпретаційні стратегії у літературознавстві та культурології [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; за наук. ред. Деніела Белґрада. - К. : [НаУКМА], 2010. - 117 с.

Збірник наукових студентських праць об’єднав у культурологіч­ний форум літературознавців і культурологів навколо пошуку нових методологій, розгляду проблем сушених інтерпретацій цікавих явищ культури.        

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА733005

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(7США) В-42

8. Воробйова, Любов Сергіївна.

Людина в умовах глобальних викликів: філософсько-освітній аналіз [Текст] : монографія / Л. С. Воробйова ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2011. - 264 с.

Монографію присвячено аналізу багатогранного феномену глобалі­зації, яка розгортається в усіх сферах життя людини. Основна увага приді­ляється філософській рефлексії модернізаційних змін в освіті, яка має за­безпечити сучасну людину методологією інноваційного, адекватного глобалізаційним викликам розвитку. Автором зроблена спроба концептуалізації освітніх перетворень, де­термінованих культурно-світоглядними пошуками практик гармонізації життя.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749121

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч111 В-75

9. Гатальська, Стелла Миколаївна.

Філософія культури [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / С. М. Гатальська. - К. : Либідь, 2005. - 328 с.

Підручник створений за матеріалами університетського курсу, який читається автором у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міжнародному Соломоновому університеті; він апробований також у Національ­ному університеті «Києво-Могилянська Академія». Обраний автором проблемний метод викладу матеріалу дає можливість простежити в розвитку філософії культури історію її певних проблем: типології культури та її цивілізаційних форм; архетипно-традиційного, міфічно­го та символічного як найуніверсальніших модусів буття культури в знаку; порівняння як основи діалогічних відношень у культурі та інтертекстуальності як принципу породження та динамізації тексту культури тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА660847

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11а/я Г-23

10. Дианова, Валентина Михайловна.

Культурология: основные концепции [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. и направлению "Культурология" / В. М. Дианова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2005. - 278 с.

Учебное пособие представляет основные концепции культурологии, сложившиеся в западной и отечественной гуманитарной мысли в период с XV вплоть до начала XXI в. Несмотря на то что многие их них возникли в европейской культуре в начальный период ее формирования, они не утратили своей научной значимости и до настоящего времени, хотя и претерпели значительные изменения и корректировку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА689586

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 1)Д-44 Р

11. Ерасов, Борис Сергеевич.

Социальная культурология [Текст] : пособие для студ. вузов / Б. С. Ерасов. - 3-е изд. - М. : Аспект Пресс, 1998. - 591 с.

Основная задача книги – раскрыть содержа­ние и принципы духовной деятельности как важ­ного компонента социальной регуляции, наряду с экономикой, политикой и социальными отноше­ниями. Пособие написано на основе обобщения и адаптации подходов к изучению социального функционирования культуры, получивших развитие как в зарубежной, так и в отечественной социологии и культурологии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВА94

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Пп. С574/575 Е-69

12. Жангожа, Рустем Н.

Мультикультурализм: pro et contra [Текст] / Рустем Жангожа ; Нац. акад. наук Украины, ГУ "Ин-т всемир. истории". - Львов : [б. и.], 2016. - 206 с.

У книзі розглядаються процеси активізації глобалізації, яка несе в собі масштабні системні зміни цивілізаційних процесів, а також в соціальному, культурному та індивідуальному вимірі цивілізації. Ці зміни несуть в собі як негативні, так і позитивні ознаки і характе­ристики, які розглядаються автором у контексті мультикультуралізму і транскультурації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА802421

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч111 Ж-27

13. Ирхин, Юрий Васильевич.

Социология культуры [Текст] : учебник для вузов по курсам: "Социология культуры", "Политическая социология", "Социология международных отношений" / Ю. В. Ирхин ; Российская академия гос. службы при Президенте РФ, Российский ун-т дружбы народов. - М. : Экзамен, 2006. - 526 с.

В учебном пособии рассмотрен следующий круг проблем: теория и методология изучения культур и их сравнительного анализа; особенности влияния культуры на политическое развитие обществ Запада, России, Востока и Африки; взаимодействие культур и цивилизаций в условиях глобаль­ного развития человечества. В работе широко использованы междисципли­нарный, сравнительный и кросскультурный подходы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681358

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С574/575 1)И-84

14. Іванова, Карина Андріївна.

Зміни в культурі як глобальна проблема [Текст] : [монографія] / К. А. Іванова ; Нац. фармац. ун-т. - Х. : Золоті сторінки, 2010. - 224 с.

У монографії досліджуються проблеми культурних змін, які набувають особливої актуальності в XX- на початку XXI ст„ осо­бливості їх осмислення на рівні філософсько-методологічного ана­лізу. Розглядаються методологічні підходи до вивчення феномену культури і культурних змін, детально аналізується питання про діалектику зовнішніх і внутрішніх чинників змін культури в епоху глобалізації. Особлива увага приділяється дослідженню культури як певної динамічної цілісності і виявленню чинників, що забезпечують, з одного боку, підтримку цієї цілісності, а з іншого – її динамізм і здатність до змін.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА733118

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 І-20

15. Івашина, Олександр Олексійович.

Загальна теорія культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Івашина ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. - 215 c.

У навчальному посібнику автор розмежовує «територію культури» на теми та проблеми, які в рамках запропонованих теоретичних підходів покликані допомогти гуманітарію відрефлексувати своє місце в царині актуального академічного знання. У ситуації фундаментальної невизначеності критеріїв якісної гуманітарної освіти посібник є спробою продемонструвати можливість авторської об'єктивності через доречно відібрані і створені наративи, описи, пояснення, аргументи, обгрунтування та інтерпретації. Автор шляхом зосередження уваги читача на найбільш взірцевих, на його погляд, фрагментах знання та культури стверджує можливість вироблення не тільки особливого гуманітарного чуття – фронесису, а й необхідність збереження ідеалу істинного знання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА706303

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 І-24

16. Ісаєв, Володимир Данилович.

Віртуальна занепалість людини культури [Текст] : монографія / В. Д. Ісаєв, Т. В. Лугуценко, М. А. Журба ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Ін-т філос. і психології. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. - 338 с.

У монографії проаналізовано соціально-культурні механізми взаємодії цивілі­зації та культури як основи трансформацій, узятих в їхній єдності стосовно реаль­ності людини; зроблено системний аналіз соціально-культурологічних ознак і вито­ків антропологічної кризи сучасної техногенной цивілізації (криза людської суб'єк­тивності й віртуалізація людського «я» як результат прогресу технологій); описано специфічні суперечності сучасного техногенного цивілізаційного розвитку. Особ­ливу увагу приділено віртуальній реальності в її антропологічному вимірі. Запропонована монографія є спробою переосмислити цивілізаційний розвиток декількох століть, виявити ознаки й основи соціокультурних суперечностей з позиції філософської антропології та філософії культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760193

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 І-85

17. Кириллова, Наталья Борисовна.

Медиакультура: от модерна к постмодерну [Текст] / Н. Б. Кириллова. - 2.изд. - М. : Академический Проект, 2006. - 447 с.

Объектом исследования в монографии стала медиакультура как осо­бый тип культуры информационного общества, являющейся посредни­ком между обществом и государством, социумом и властью. Медиакультура – явление сложное, неоднозначное. Автор дает воз­можность убедиться в этом, рассматривая его в исторической репре­зентации и как знаковую систему, как феномен эпохи модерна и в контексте мифотворчества XX века. Трансформация медиапростран­ства и информационные «вызовы» постмодернистской цивилизации ста­вят человечество перед дилеммой поисков новой идентичности. Анализируя эти проблемы, автор выявляет потенциал медиакуль­туры России в эпоху постмодернизационной революции, подчеркивая особую роль медиаобразования как фактора социальной модерниза­ции.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680270

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 1)К-43

18. Костина, Анна Владимировна.

Массовая культура как феномен постиндустриального общества [Текст] / А. В. Костина. - 3. изд., стер. - М. : КомКнига, 2006. - 350 с.

 Книга посвящена анализу массовой культуры, которая, возникая в условиях индустриального общества, по мере перехода социально-экономической системы на другую – постиндустриальную – стадию развития, модифицируется, приоб­ретает новые формы и изменяет свою социальную роль. В работе показано, что массовая культура в современном обществе выполняет совершенно особые, уни­кальные функции, не только осуществляя адаптацию ценностей высокой культуры к массовому сознанию, но и выступая в качестве механизма социализации, эф­фективно выполняя идентификационные стратегии и обеспечивая общественной системе стабильность и устойчивость через конструирование особой виртуальной надстройки над реальностью.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681383

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч111  1)К-72

19. Кравченко, Альберт Иванович.

Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Социология" и "Социальная антропология" / А. И. Кравченко ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 8-е изд. - М. : Трикста ; М. : Академический Проект, 2008. - 495 с.

В учебнике рассматриваются предмет, метод и функ­ции культуры, основные школы культурологии, освещают­ся проблемы структуры и динамики культуры, межкультурного общения, развития и формирования субкультур, виды и формы культуры (народная, массовая, элитарная). Отдельный раздел посвящен изложению истории миро­вой культуры с древности до наших дней.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА697286

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 К-78 Р

20. Кузнєцова, Тетяна Василівна.

Психологія культури (психолого-філософський аналіз) [Текст] : курс лекцій / Т. В. Кузнєцова ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2006. - 152 с.:

У пропонованому курсі лекцій розглядаються актуальні питання психоло­гії культури як науки про поведінку людей, пов’язану з їх належністю до різ­них культурно-історичних епох, етносів і культурних практик, досліджуються основні наукові й прикладні проблеми історичної, етнічної та кроскультурної (порівняльно-культурної) психології. У посібнику висвітлюються також поняття історіогенезу, етногенезу та культурогенезу людської психіки. Проаналі­зовано особливості взаємодії культури й особистості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА675257

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7  1)К-89

21. Культура в сучасних трансформаційних процесах [Текст] : монографія / [М. М. Бровко та ін. ; відп. ред.: Бровко М. М.] ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 395 с.

У монографії аналізуються проблеми трансформації культури в реаліях сучасного світу. Колізії, що виникають внаслідок утвердження людини в сучасному високотехнологізованому, інформаційно насиченому соціумі породжують такі питання, адекватні відповіді на які неможливо знайти поза межами філософії, культурології, етики, естетики та інших суспільних наук.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 738256

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 К-90

22. Культурология [Текст] : учеб. пособие по дисциплине "Культурология" для студ. вузов, обучающихся по гуманит. спец. и направлениям подгот. / Г. В. Драч [и др.] ; ред. Г. В. Драч. - М. : Альфа-М ; М. : Инфра-М, 2008. - 412 с.

Пособие представляет авторскую концепцию содержания культуроло­гии как научной и учебной дисциплины. Содержит типологии культуры, материалы по теории культуры, проблемам современного культурологи­ческого знания, взаимоотношениям культуры с обществом, природой, личностью.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700952

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 1)К-90

23. Культурология. История мировой культуры [Текст] : учебник для студ. вузов / ред. Н. О. Воскресенская. - М. : ЮНИТИ : Единство, 2003. - 759 с.

Учебник знакомит читателя с важнейшими событиями в культурной истории человечества, с наиболее яркими особенностями национальных культур различных стран. Впервые при подготовке отечественных учебников по культурологии рассмотрено развитие культуры ведущих стран Востока, Запада и России с древности до современности. Наряду с освещением основополагающих фактов культурной истории человечества авторы старались привлечь до­полнительный материал, не типичный для учебной литературы, который должен способствовать более глубокому проникновению заинте­ресованного читателя в суть изучаемых вопросов. Сделана попытка ком­плексного и всестороннего изложения истории культуры народов: это не только такие традиционные вопросы, как литература, архитектура, живо­пись и пр., но и быт, нравы, обычаи, праздники, мода и т.д.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА652791

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 К-90

24. Культурология: люди и идеи [Текст] / ред.-сост. Н. А. Конрадова, А. Н. Рылева ; Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Российский ин-т культурологии. - М. : Академический проект ; М. : РИК, 2006. - 538 с.

В книге очерчивается процесс формирования культурологии как науки и учебной дисциплины. Вся совокупность статей дает представление о ее методологии, ключевых понятиях, проблематике и теоретических основах. Рассказывая о культурологах различных эпох и поколений, авторы стремились раскрыть живой процесс формирования новой науки, участниками и свидетелями которого становятся и герои, и авторы, и читатели этого издания.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС42953
Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: Ч11,0 К-90

25. Культурологія [Текст] : навч. посібник / Б. Г. Мачульський [та ін.] ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2007. - 376 с.

У посібнику на рівні сучасного розвитку культурологічних знань розгляда­ються питання природи та сутності культури, культурологічні концепції та кате­горії культурології, інформаційно-семіотичне розуміння культури, типологія культур, соціокультурна динаміка, роль культури у формуванні особистості, сутність художньої культури та мистецтва, провідні тенденції розвитку сучасної культури та становлення нової соціокультурної дійсності в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА708235

Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: Ч11,0 К-90

26. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Павленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Каф. гуманіт. дисциплін. - К. : КНТ : ЦУЛ, 2010. - 220 с.

Навчальний посібник, підготовлений колективом авторів, є спробою не лише осмислення культури, а й намаганням викласти матеріал відповідно до вимог про­грами з нормативної дисципліни “Культурологія" та згідно з рекомендаціями щодо вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах на основі вимог Болонської конвенції. Автори ана­лізують історію виникнення культури, моральні норми, розвиток мистецтва та культурно-архітектурні досягнення. Розглядаються також проблеми сучасного культурного самоутвердження суверенної України в контексті світової культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА733803

Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: Ч11,0 К-90

27. Культурологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Б. О. Парахонський [та ін.] ; упоряд. О. І. Погорілий, М. А. Собуцький ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - 2.вид. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 314 с.

У посібнику розглядаються головні проблеми теорії культури в ра­курсі сучасних концепцій культури, методологічних підходів до її вивчення. Особливу увагу приділено таким темам, як ціннісні аспекти культури, комунікативний вимір культури, мова-культури, епістемологія культури, пізнання як культурний феномен, психоаналіз і культура, культура та політика. Посібник побудовано на матеріалах авторських досліджень у галузі культури з використанням сучасної зарубіжної та вітчизняної літератури.

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА665766

Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: Ч11,0 К-90

28. Культурологія [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. усіх спец. / В. А. Сіверс [та ін.] ; Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2005. - 208 с.

Висвітлено новітні досягнення з філософії, історії культури, психології, педагогіки, естетики, мистецтво­знавства. Посібник написаний з урахуванням кредитно- модульної системи навчання, що дозволить підвищити ефективність і якість засвоєння матеріалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА663029

Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: Ч11,0 К-90

29. Культурологія: теорія та історія культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Тюрменко [та ін] ; за ред. проф. І. І. Тюрменко. - Вид. 3-тє, переробл. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 369 с.

Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предметний покажчик. Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.

Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВС49724

Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: Ч11,0 К-90

30. Культурологія: українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / М. М. Закович [та ін.] ; ред. М. М. Закович. - 4-те вид. випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.

У цьому навчальному посібнику культурологія розглядається як наука, що ставить своїм завданням розкрити логіку, внутрішні закономірності та найважливіші особливості розвитку української та зарубіжної культури. Книга дає змогу читачеві ознайомитися із фундаментальними досягненнями культури окремих народів у контексті розвитку світової культури. Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми, за якою автори читають курс культуро­логії студентам Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА718786

 Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: Ч11,0 К-90

31. Лалл, Джеймс.

Мас-медіа, комунікація, культура: Глобальний підхід [Текст] / Д. Лалл ; пер. О. Гриценко [та ін.] ; ред. О. Г. Гриценко. - К. : К.І.С., 2002. - 264 с.:

Ця книжка являє собою широкий і захоплюючий вступ до медіа-досліджень та досліджень. Дж. Лалл розглядає всі ключові поняття і теорії сучасної культури та комунікацій аналіз сучасних тенденцій, що проявляються в різних частинах світу. Грунтуючись на положеннях основних сучасних теорій суспільства і культури, даних етнографічних досліджень, автор показує нам, як сучасні мас-медіа взаємодіють з ідеологією, свідомістю, гегемонією, суспільними правилами, владою і культурою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА623480

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч61/63,0 Л-20

32. Лосева, Ольга Анатольевна.

Культурные факторы формирования личности [Текст] : конспект лекций для студ. гуманитарных спец. / О. А. Лосева ; Саратовский гос. технический ун-т. - Саратов : [б.и.], 2001. - 122 с.

Раскрываются актуальные проблемы взаимоотношений культуры и личности, роли духовности как основы формирования личности но­вого тысячелетия, перспектив личностного развития, гуманизма как принципа существования человеческого сообщества в коэволюции с природой.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА631957

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Л-79

33. Марков, Борис Васильевич.

Культура повседневности [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности 031401.65 "Культорология" / Б. В. Марков. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 352 с.

Учебное пособие посвя­щено эволюции повседневности, рассматриваемой автором через взаимодействие мира вещей и сознания. Автор демонстрирует, как мир вещей меняет сознание че­ловека. В книге показывается важная роль традиционных практик воспитания людей, которые должны сохранять свое значение и в современную эпоху высокой рафинированной культуры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700889

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч111 1)М-26

34. Мацумото, Дэвид.

Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и открытия [Текст] : [пер. с англ.] / Д. Мацумото. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 668 с.

В книге анализируется все многообразие накопленного в психологии материала через призму культуры, исследует тонкие взаимоотношения между культурой и личностью, секреты межкультурных коммуникаций. Живо написанная, в высшей степени занимательная, эта книга читается как увлекательный детектив. В то же время она представляет собой глубокий научный труд, посвященный влиянию культуры на психологию отдельного человека, а соответственно тому, как люди воспринимают друг друга и относятся к происходящему вокруг них.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА710083
Шифр зберігання книги у відділі комплексного бібліотечного обслуговування: Ю9,0 1)М-36

35. Медіа. Демократія. Культура [Текст] : монографія / Л. Аза [та ін.] ; за ред. Н. Костенко, А. Ручки ; Ін-т соціол. НАН України. - К. : Ін-т соціол. НАН України, 2008. - 356 с.

Монографія присвячена розгляду ролі медіа у здійс­ненні процесу масової комунікації в сучасному українсь­кому суспільстві. Насамперед висвітлюються питання функціонування медіа як відносно автономної підсисте­ми соціуму. Далі на підставі теоретичних напрацювань і результатів численних соціологічних досліджень ана­лізуються особливості взаємодії медіа і демократизації суспільства, моделі та практики політичної комунікації, медіа-впливи на електоральну поведінку громадян, їхні культурно-комунікативні преференції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА727618

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С574/575 М-42

36. Межуев, Вадим Михайлович.

Идея культуры [Текст] : очерки по философии культуры / В. М. Межуев ; РАН, Институт философии. - М. : Прогресс-Традиция, 2006. - 407 с.

В монографии рассматриваются проблематика культуры как предмета философского зна­ния, основные этапы в развитии философии культуры (класси­ческий и постклассический), место философии культуры в сис­теме наук о культуре.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702056

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 1)М-43

37. Могильний, Аркадій Павлович.

Культура і особистість [Текст] / А. П. Могильний. - К. : Вища школа, 2002. - 303 с.

Висвітлено структуру, форми і види культури, основні етапи її генезису та закономірності функціонування і розвитку. Показано місце і роль людини у світі культури як історичного продукту культуротворення поколінь упродовж багатьох тисячоліть, як творця культурних цінностей та споживача феноменів культури. Ви­світлено питання творчої діяльності як способу самореалізації осо­бистості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА633594

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 М-74

38. Національна культура: єдність у різноманітності [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.-упоряд. : В. М. Щербина, М. Ю. Наумова]. - К. : Ін-т культурології НАМ України, 2012. - 351 с.

Збірка наукових праць присвячена розгляду актуальної культурологічної проблематики, пов'язаної з буттям української культури як цілісного соціально-історичного континууму – культурного світу, що відтворюється і оновлюється за умов сучасності. Рефлексія процесуальної цілісності культури потребує усвідомлення кроскультурних процесів та організаційних практик, в рамках яких вони відбуваються. Бачення методологічних і науково-практичних засад розвитку культуротворення є необхідною умовою для розвитку сучасної української мистецької спільноти, для формування нових напрямків культурологічної думки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762459

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч111 Н-35

39. Осокин, Юрий Васильевич.

Современная культурология в энциклопедических статьях [Текст] / Ю. В. Осокин ; РАН, Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, Государственный ин-т искусствознания. - М. : URSS. КомКнига, 2007. - 380 с.

В книге представлена полная совокупность аутентичных текстов статей теоретико- и историко-культурологического характера, написанных автором для энциклопедии «Summa culturologiae». В ста­тьях, объединенных единством и целостностью концептуальной позиции, исходя из наиболее общих принципов системного подхода к изучению сверхсложных систем, изложены фундаментальные основания и очерчены контуры теории, методологии и методики системных исследований культуры, рассмотрены природа, общесистемные свойства и характеристики и особенности процессов жизне­деятельности культуры как сверхсложной системы, а также проанализированы некоторые реально существовавшие в культуре человечества типы культурных систем и особенности наполнявших их культурных ценностей (культурных реалий и артефактов).

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692240

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 1)О-75

40. Подольская, Е. А..

Культурология. Кредитно-модульный курс [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Е. А. Подольская [и др.]. - 6-е изд., испр. и доп. - К. : Инкос ; К. : Центр учебной литературы, 2007. - 332 c

Учебное цособие разработано по стандартам кредитно-модульно-рейтинговой системы обучения в соответствии с требованиями Болонского процесса. Рассматриваются вопросы природы и сущности культуры, выясняются основные свой­ства культурных форм, анализируются исторические типы культуры, проблемы межкультурной коммуникации и пр.

В пособие также включены тестовые задания и контрольные вопросы к каждому моду­лю курса, итоговые задания, биографический справочник и культурологический словарь.

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС45037

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 П-44

41. Соколов, Аркадий Васильевич.

Феномен социально-культурной деятельности [Текст] / А. В. Соколов ; Санкт-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов. - СПб. : СПбГУП, 2003. - 203 с.

В монографии впервые в отечественной гуманитарной науке комплекс­но осмыслены культурологические, социологические, психологические, педагогические аспекты феномена социально-культурной деятельности. Феномен раскрывается исходя из понимания его как профес­сиональной и непрофессиональной деятельности различных социальных субъектов по созданию, распространению, хранению и освоению куль­турных ценностей естественного и искусственного происхождения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА642202

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 C-59

42. Теоретическая культурология [Текст] / А. В. Ахутин [и др.] ; отв. ред. О. К. Румянцев ; Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Российский ин-т культурологии. - М. : Академический Проект : Деловая книга ; Екатеринбург : РИК2005. - 623 с.

Книга ставит перед собой не только справочные задачи; ее цель – сориентировать читателя в тенденциях исследования культуры. Впервые в энциклопедическом издании поставлена задача сосредоточиться на наиболее спорных аспектах фундаментальных проблем знания о культуре и связанных с ними важнейших понятий: множественность и единство культур, диалогика культуры, идея культуры и повседневность, локальные культуры в мире глобализации, историческое сознание (и его метаморфозы), теоретическая аксиоматика в исследовании культуры, культура как цивилизационный механизм, самоидентификация человека в культуре, культурные формы, речевые практики, концепты языка и культуры и др. Предложенные исследования в своей совокупности создают основу для поиска стратегий синтеза различных подходов к анализу современной культурной ситуации, сложившегося ныне типа повседневного существования и характерных для него культурных феноменов (массовая культура, межэтнические и социальные конфликты, языковые практики, цивилизационные механизмы и др.).

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС41452

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 Т-33

43. Устюгова, Елена Николаевна.

Стиль и культура [Текст] : опыт построения общей теории стиля / Е. Н. Устюгова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - 2-е изд. - СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 2006. - 257 с.

В книге анализируются основания построения общей теории стиля и предлагается ее модель, осмысляется опыт исследования стиля в различных гуманитарных науках, обосновывается междисциплинарный и философско- категориальный статус понятия «стиль», место теории стиля в системе гумани­тарного познания как звена, соединяющего философскую антропологию, фило­софию культуры, историко-культурную антропологию и эстетику, разрабаты­вается методология общей теории стиля. Типология проявления стиля в исто­рии культуры рассматривается в тесной связи с содержанием основных функ­ций стиля в культуре (идентификацией, организацией, коммуникацией) и эсте­тическими механизмами их осуществления, проводится анализ соотношения стиля и стилизации в истории культуры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681888

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч111 1)У-83

44. Фундаментальные проблемы культурологии [Текст] : в 4 т. / Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Санкт-Петербургское отделение Российского ин-та культурологии, Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога. - СПб. : Алетейя, 2008.

Т. 1 : Теория культуры / отв. ред. Д. Л. Спивак. - [Б. м.] : [б.и.], 2008. - 431 с.

Книга посвящена рассмотрению фундаментальных проблем культуроло­гии – новой, динамично развивающейся дисциплины на стыке гуманитарных и общественных наук. В первом томе представлено современное состояние раз-, работки таких проблем, как строгая аксиоматизация теории культуры, статус культурологии в рамках общей «классификации наук», процедуры согласования базовых исследовательских стратегий и дескриптивных процедур, выработанных в рамках ведущих культурологических направлений и школ. Книга подготовлена на основе ключевых докладов I Российского культурологического конгресса, переработанных и дополненных специально для настоящего издания.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В351002/Т. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч111 1)Ф-94I

45. Фундаментальные проблемы культурологии [Текст] : в 4 т. / Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Санкт-Петербургское отделение Российского ин-та культурологии, Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога. - СПб. : Алетейя, 2008 .

Т. 2 : Историческая культурология. - [Б. м.] : [б.и.], 2008. - 359 с.

Во втором томе на материале обществ как традиционно­го, так и современного типа, представлено современное состояние разработки таких проблем, как дескрипция базовых универсалий культуры, построение общей исторической типологии культур, установление оптимальных путей сохранения культурного разнообразия в условиях постиндустриального, стре­мительно глобализующегося общества.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В351002/Т. 2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч111 1)Ф-94II

46.  Хрестоматия по культурологии [Текст] : учеб. пособие по социологии для студ. вузов гуманит. профиля / сост. А. И. Кравченко ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - М. : Проспект, 2008. - 378 с.

В хрестоматию вошли адаптированные тексты по теории и истории культуры. Наряду с известными материалами по ключевым вопросам культуро­логии в ней представлены источники, ранее не включавшиеся в учебные посо­бия.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА697158

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 1)Х-91 Р

47. Черная, Людмила Алексеевна.

Культурология: основы теории [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по учебной дисциплине "Культурология" (ГСЭ.Ф.04) / Л. А. Черная. - М. : Логос, 2003. - 184 с.

Рассматриваются основы теории культуры. Характеризуются история оте­чественной и мировой культурологии и философия культуры. Анализиру­ются современные подходы к феномену культуры - ценностный, цивилизационный, деятельностный, игровой, семиотический, герменевтический и др. Особое внимание уделяется философско-антропологической типологии и пе­риодизации мировой культуры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644101

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 Ч-49

48. Чумаченко, Борис Миколайович.

Вступ до культурології античності [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Чумаченко. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 176 c.

Навчальний посібник створено на основі лекційних курсів «Антична культура», «Культура Європи», які читаються на гуманітар­ному факультеті НаУКМА. Він містить необхідний для студентів-гуманітаріїв пропедевтичний матеріал про класичну культуру греко-римського світу як систему, її топіку та морфологію. Розглядаються основні риси античного типу культури, спосіб життя, ментальність, аксіологія стародавніх греків і римлян. Головна увага приділяється явищу античної громадянської спільноти – поліса, принципу агоністики греків, колізії «античний світ – варварство», порівнянню грець­кого та римського культурного розвитку. Посібник знайомить сту­дентів із категоріальним апаратом сучасного антикознавства, лекси­коном античної культури, а також зі змінами в реконструкції культурологічних моделей Греції та Риму останнього часу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА709236

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)2/4 Ч-90

49. Шевнюк, Олена Леонідівна.

Культурологія [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. - 3.вид., стер. - К. : Зання-Прес, 2007. - 353 с.:

В основу посібника покладено сучасні підходи до типології культур. Новизна посібника полягає в методичній багатоваріантності. Його структура відповідає вимогам модульно-рейтингової системи навчання та особливостям дистанційної форми навчання. Поряд зі стислим викладом теоретичного матеріалу в посібнику наводять­ся фрагменти текстів культур різних епох і система різнорівневих форм контролю здобутих знань (контрольні запитання, тестові та творчі завдання), спрямованих на розвиток інтегрального мислен­ня та інтерпретаційного досвіду студентів. Посібник устатковано словником основних понять до кожної з тем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681711

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 1)Ш-37

50. Шейко, Василь Миколайович.

Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ- початок ХХІ ст.) [Текст] / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. - К. : Генеза, 2005. - 592 с.

Монографія є першим у вітчизняній історико-філософській думці узагальненим осмисленням процесів ґенези та трансформації глобальних цивілізаційних проблем культурології другої половини XIX-початку XXI ст. Аналізується формоутворююча роль культури у визначенні цивілі­зації, характеризуються методологічні можливості цивілізаційного підходу і особливо – синергетичної парадигми у розгляді історико-культурологічних процесів. Висвітлюється значення психоаналізу для культурології та її творця і носія – людини. Акцентується увага на взаємозв’язку психоаналізу, культури та художньої творчості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА670307

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч11,0 Ш-39

 

 

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138