Славна плеяда українських вчених: до 100-річчя НАН України

За роки незалежності України роль і значення історико-бібліографічних досліджень зросла. Стараннями окремих дослідників поступово почали зникати білі плями в нашій культурі і науці. До наукового обігу введено величезний масив малознаного чи зовсім невідомого матеріалу – друкованих та архівних джерел. Відкрито чимало нових документальних фактів з історії вітчизняної науки. Національній культурі і науці повернуто десятки, викреслених радянською владою, імен українських вчених, їхню творчу спадщину. Адже, вони зробили значний внесок в українську науку і техніку, збагативши їх не тільки різними відкриттями, ідеями, теоріями, технологіями, але започаткували нові наукові напрями та школи. Їхніми відкриттями пишається весь світ. Багато країн воліли мати українських науковців у когорті своїх дослідників.

Біобібліографічні видання, зокрема персональні покажчики, є важливою джерельною базою наукових досліджень. У них зафіксовано здобутки провідних українських науковців, висвітлено й узагальнено їхні внески у вітчизняну і світову науку, культуру, подано відомості про освітянську діяльність. На жаль, ми не можемо охопити весь список, куди входять відомі українські вчені, адже геніальних людей необмежена кількість! Хочеться сподіватися, що кожний визначний науковець не залишиться незаслужено забутим. Наш святий обов’язок знати свою історію, своїх світочів науки, техніки, культури.

 

1. Микола Михайлович Амосов. Легенда світової науки : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України ; упоряд.: Л. Є. Корнілова, Т. А. Остапенко ; наук. ред. Р. І. Павленко. – Київ : СПД Коляда О. П., 2009. – 80 с.

У біобібліографічному покажчику висвітлено основні етапи життя та наукової діяльності Миколи Михайловича Амосова (06.12.1913–12.12.2002) – видатного вченого в галузі медицини та біокібернетики, громадського діяча, академіка Національної академії наук України та Академії медичних наук України, засновника та директора Інституту серцево-судинної хірургії.

Під час підготовки видання використана документальна база та довідково-пошуковий апарат Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної Парламентської бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), Інституту архівознавства НБУВ.

До видання входить хронологічний покажчик друкованих праць М. М. Амосова (1948–2005). У межах кожного року матеріал розташовано за абеткою у наступній послідовності: книги, наукові статті, видання за редакцією М. М. Амосова та книги, які видані іноземними мовами (більшість робіт, включених до покажчика, описано de visu. Наукові праці, літературні твори, філософські роздуми М. М. Амосова видано багатьма мовами світу. Допоміжний апарат складається з покажчиків: «Опубліковані інтерв’ю з М. М. Амосовим», «Література про життя та діяльність М. М. Амосова». Матеріал у книзі паралельно представлено українською, російською, англійською мовами.

Шифр зберігання НБУВ: Ва721063
Шифр зберігання ВНБІ: д А62

 

2. Александр Александрович Богомолец / АН УССР ; вступ. ст. О. А. Богомольца ; сост. Л. В. Сиренко ; редкол.: К. М. Сытник, П. Т. Тронько, Ф. С. Бабичев [и др.]. – Київ : Наук. думка, 1981. – 114 с. : фото, портр. – (Биобиблиография ученых Украинской ССР).

Покажчик знайомить з основними напрямами діяльності знаного вченого-патофізіолога, творця першої вітчизняної школи патофізіологів, вченого зі світовою популярністю, академіка п’яти академій наук, Заслуженого діяча науки УРСР Олександра Олександровича Богомольця (24.05.1881–12.07.1946), який протягом 16 років (1930–1946) очолював Академію наук УРСР. Науково-організаційну та дослідницьку роботу він завжди поєднував з активною суспільно-політичною діяльністю. Провідною темою його досліджень стала проблема нормальної і патологічної реактивності організму.

У покажчику досить повно представлено наукові та публіцистичні праці вченого з 1902 по 1969 рік. Це – книги, статті, рецензії, видання за редакцією О. О. Богомольця. Окремо подано видання, видані іноземною мовою (французькою, німецькою тощо).

Допоміжний апарат містить покажчик назв, іменний покажчик, перелік лауреатів премії Академії медичних наук СРСР імені О. О. Богомольця та лауреатів премії Академії наук Української РСР імені О. О. Богомольця.

Шифр зберігання НБУВ: Ао227422
Шифр зберігання ВНБІ: д Б-73

 

3. Білодід І. К. Леонід Арсенійович Булаховський / І. К. Білодід; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; уклад. Н. Ф. Королевич, ред. С. М. Хазанет. – Київ : Наук. думка, 1968. – 79 с. : фот. на обклад.

Покажчик знайомить з діяльністю одного з найвидатніших лінгвістів-славістів, академіка АН УРСР Л. А. Булаховського (14.04.1888–04.04.1961), чий творчий шлях складає понад 60 років невтомної праці. Його ім’я широко відоме у світовому мовознавстві. Подано загальний аналіз праць фахівця у галузі славістики, русистики, україністики, теорії мовознавства та методики вивчення мови. Висвітлюються погляди вченого з актуальних проблем мовознавчої науки, а також охарактеризовано його педагогічну і громадську діяльність.

Бібліографія містить хронологічний перелік друкованих праць Л. А. Булаховського (1910–1968) і допоміжні покажчики: алфавітний покажчик праць вченого та іменний – співавторів і співредакторів.

Матеріал у покажчику згруповано наступним чином: основні дати життя і діяльності; література про життя і діяльність Л. А. Булаховського; бібліографія праць.

Шифр зберігання НБУВ: Ао186343
Шифр зберігання ВНБІ: д Б-90

 

4. Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2012. – 603 с. – (Вибр. наук. пр. акад. В. І. Вернадського ; т. 10).

Володимиру Івановичу Вернадському – першому президенту АН УРСР, академіку АН СРСР, академіку АН УРСР, творцю науки, видатному мислителю, природознавцю, мінералогу, засновнику наукознавства і вчення про біосферу та ноосферу, в якому сформульовані принципи взаємодії природи та суспільства належить почесне місце у когорті видатних учених першої половини ХХ століття. Його ім’я тісно пов’язано з історією заснування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ). Заслуги вченого високо оцінено на міжнародному рівні.

Дане науково-бібліографічне видання хронологічно охоплює період з 1885 по 2012 рр. і включає публікації праць В. І. Вернадського, матеріали про дослідження його вчення, різні аспекти науково-організаційної, викладацької, громадської діяльності, особистого життя, спілкування з широким колом колег, друзів, родиною. Науковий доробок вченого становить понад 400 досліджень у галузі геохімії, біогеохімії та радіогеології: монографії, наукові статті та розвідки, збірники наукових праць і тези конференцій, бібліографічні покажчики, довідкові видання, енциклопедії, щоденники та мемуари, науково-популярні праці, автореферати дисертацій, депоновані рукописи українською, російською й іноземними мовами. Всього до видання включено 4188 позицій.

Структурно покажчик складається з чотирьох розділів: «Хронологічний покажчик праць В. І. Вернадського», «Епістолярна спадщина», «Література про життя та діяльність В. І. Вернадського», «Бібліографія бібліографії».

Науково-пошуковий апарат видання представлено системою покажчиків, що сприяє повнішому розкриттю змісту бібліографії та зручності пошуку. Це – іменний покажчик, алфавітний покажчик праць, предметний покажчик і список прийнятих скорочень назв джерел.

Шифр зберігання НБУВ: Вс54586
Шифр зберігання ВНБІ: д В-35

 

5. Валерій Михайлович Геєць / НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; відп. за вип. І. І. Бажал. – Київ : Академперіодика, 2015. – 104 с. : 17 с. іл. – (Біобібліографія вчених України).

Видання присвячено 70-річчю академіка НАН України В. М. Гейцю (20.04.1945). Матеріали видання знайомлять з основними етапами життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності відомого вченого у сфері економіко-математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку, макроекономіки, державного регулювання економіки, доктора економічних наук, професора, лауреата Державної премії України, Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України В. М. Гейця.

Хронологічний покажчик друкованих праць (1972–2015) відображає науковий доробок ученого, перелік захищених під його науковим керівництвом кандидатських і докторських дисертацій. Матеріал розміщено у певній послідовності: індивідуальні монографії, розділи у колективних монографіях, підручники, наукові видання за редакцією В. М. Гейця, статті у наукових журналах і збірниках, доповіді та тези доповідей на науково-практичних конференціях, статті у ЗМІ, інтерв’ю у ЗМІ.

Шифр зберігання НБУВ: Ва790752
Шифр зберігання ВНБІ: д Г28

 

6. Ігор Ґерета: «Велет віри, духу і любові» : бібліогр. покажч. / Упр. культури ; Тернопіл. обл. держ. адмін., Тернопіл. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Друневич ; авт. вступ. ст. Л. Танюк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. – 47 с. : іл., фот. – (Родом з України ; вип. 3).

Посібник присвячений світлій пам’яті заслуженого діяча мистецтв України, лауреата премії імені братів Лепких і Всеукраїнської археологічної премії імені В. Хвойки Ігоря Петровича Ґерети (25.09.1938–05.06.2002). Представлено бібліографію про багатогранне життя та діяльність археолога, мистецтвознавця, культуролога та політичного діяча.

Ігор Петрович – співавтор трьох академічних монографій про археологічні пам’ятки Прикарпаття та Волині; автор і співавтор більше 20 історичних, науково-популярних та художніх книг. Ним опубліковано більше 120 статей в енциклопедіях, збірках і журналах України та зарубіжжя, відредаговано понад 20 видань громадської організації «Інституту національного відродження України» (нині «Інститут національного відродження України імені Ігора Ґерети»). Ним відкрито понад 100 пам’яток археології, зокрема могильник черняхівської культури ІІІ–ІV ст. у с. Чернелеві-Руському Тернопільського району.

Матеріал структуровано за розділами: «Праці Ігоря Ґерети»; «Дослідження. Розвідки. Звідомлення»; «Ґерета як публіцист»; «Інтерв’ю. Розмови. Виступи»; «Життєвий і творчий шлях І. Ґерети»; «Ґерета як політик»; «Рецензії на твори І. Ґерети». Окремий розділ присвячено вшануванню пам’яті діяча та спогадам його друзів.

Допоміжний апарат включає іменний покажчик та перелік періодичних видань (газети та журнали).

Шифр зберігання НБУВ: Р112767
Шифр зберігання ВНБІ: д Ґ37

 

7. Василий Васильевич Глушко / АН УССР ; вступ. ст.: В. С. Буров, С. С. Круглов ; сост.: Р. А. Костенок, Л. М. Рейфман. – Київ : Наук. думка, 1982. – 53 с. : фот. – (Биобиблиография ученых Украинской ССР).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідницької, науково-організаційної діяльності відомого вченого у галузі регіональної та нафтової геології, заслуженого геолога УРСР, члена-кореспондента АН УРСР, професора Василя Васильовича Глушка (28.08.1920–24.08.1998). Основу наукових інтересів вченого складають дослідження у галузі геології нафти й газу. Василь Васильович вніс значний вклад у вивчення геологічної будови і нафтогазоносності південно-західних частин СРСР і суміжних територій (Карпати і Карпатський крайовий прогин), а також Німеччини (НДР): Почесний доктор Фрайбергської гірничої академії (з 1976).

Матеріал покажчика систематизовано за розділами: «Життєвий та творчий шлях В. В. Глушко», «Основні дати життя та діяльності вченого», «Література про життя та діяльність В. В. Глушко». Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить з науковим доробком вченого з 1954 до 1980 рр.: монографії, статті, карти, рецензії (вітчизняні та зарубіжні видання).

Допоміжний апарат складають іменний, алфавітний покажчики, покажчик співавторів та співредакторів, список скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ао232056
Шифр зберігання ВНБІ: д Г55

 

8. Юсов С. Володимир Олексійович Голобуцький (1903–1993 рр.) : біобібліографія / авт.-уклад. С. Юсов ; відп. ред. В. М. Даниленко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – 160 с.

Біобібліографія присвячена 70-річчю Інституту історії України та 100-річчю від дня народження В. Голобуцького (28.06.1903–21.01.1993). У біографічному нарисі на джерельному матеріалі розкривається життєвий і творчий шлях видатного українського історика. Зауважимо, що створення наукової біографії вченого було ускладнено тим, що єдиного особового архіву В. Голобуцького не існує. По різних архівосховищах збереглося кілька особових справ і деякі документальні матеріали. У Науковому архіві Інституту історії України НАН України містяться чимало справ, де можна знайти різнобічну інформацію про наукову діяльність В. Голобуцького. Зокрема, накази по інституту, рецензії вченого, стенограми засідань Вченої ради, на яких виступав історик. Важливим джерелом для вивчення поглядів вченого, його взаємин з колегами слугував епістолярій, який перебуває в приватних архівах. Знаний, авторитетний дослідник листувався з багатьма істориками України, Росії, Польщі та Німеччини. Дуже цінними є власні спогади вченого, опубліковані в 1966 р. Реконструкції біографії сприяла усна різнобічна інформація, надана родичами, колегами та друзями В. Голобуцького. Основними джерелами для складання бібліографії стали дві особові архівні справи Наукового архіву Інститута історії України.

Допоміжний апарат містить хронологічний і абетковий покажчики опублікованих праць В. О. Голобуцького, покажчик праць про життя, наукову творчість, хроніку основних подій з життя та наукової діяльності вченого.

У хронологічному покажчику праці вченого розташовано за рубриками: оригінальні наукові та науково-популярні праці; рецензії; енциклопедичні статті; наукові колективні праці, де вчений є редактором; популярні чи художні твори; інформаційні повідомлення, замітки. Бібліографічні записи, інформація яких подає відомості про статті чи рецензії в періодиці, розміщено за датами виходу газет. Бібліографія праць з повним бібліографічним описом побудована згідно з абетковим принципом та розміщена в чотирьох рубриках: «Спогади, некрологи, ювілейні статті та ін.», «Енциклопедичні та довідкові статті», «Наукова література історіографічного характеру (дослідження, огляди, підручники та ін.)», «Рецензії».

Шифр зберігання НБУВ: Ва676484
Шифр зберігання ВНБІ: д Г61

 

9. Микола Миколайович Гришко / АН УРСР ; вступ. ст. Л. Л. Коханової ; редкол. : Г. С. Писаренко [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1977. – 55 с. : фот. на обклад. – (Біобібліографія вчених Української РСР).

У книзі висвітлюються основні етапи життя, наукова, педагогічна і громадська діяльність відомого українського ботаніка, автора понад 50 праць – Миколи Миколайовича Гришка (06.011901–03.01.1964). Вчений вніс значний вклад у розвиток теоретичних і прикладних проблем генетики, селекції й акліматизації рослин. Завдяки його наполегливій праці був створений дендрарій; зібрана колекція чагарникових та декоративно-квіткових рослин, привезених з закордону.

Видання містить інформацію про життєвий і творчий шлях М. М. Гришка та літературу про його життя й діяльність, куди увійшли архівні матеріали з історії створення Ботанічного саду та літературна спадщина вченого за першодруками.

Покажчик друкованих праць включає у себе хронологічний (1929–1960), алфавітний, іменний покажчики, покажчик співавторів і співредакторів.

Шифр зберігання НБУВ: Ао215423
Шифр зберігання ВНБІ: д Г85

 

10. Академік АН УРСР Гродзинський Андрій Михайлович (1926–1988) : біобібліогр. покажч. / Асоц. б-к України, Держ. наук. с.-г. б-ка, Нац. акад. аграр. наук України ; уклад.: М. М. Давиденко [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Київ, 2012. – 204 с. : фот. – (Відомі вчені-природознавці та освітяни України ; кн. 5).

Покажчик присвячено пам’яті знаного в Україні та світі вченого-біолога, доктора біологічних наук, професора, академіка Академії наук УРСР, голови Ради ботанічних садів України та Молдавії, директора Центрального республіканського ботанічного саду в 1966–1988 рр. (нині Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка) – Андрія Михайловича Гродзинського (03.12.1926–17.12.1988). Головним напрямом його наукової діяльності стало дослідження в галузі ботаніки та фізіології рослин, зокрема створення ботанічних садів і розбудова їх мережі на теренах України.

Професор А. М. Гродзинський – засновник сучасної алелопатії (науки про властивість рослин, грибів, мікроорганізмів, органічних сполук, які пригнічують проростання, ріст, розвиток і здатність до розмноження інших організмів) та теоретичних основ фітодизайну, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992) (посмертно).

Книга знайомить з публікаціями вченого за 1953–2011 рр. Це понад 300 наукових і науково-публіцистичних праць з різних проблем вивчення фізіологічних і біохімічних властивостей рослин та їх акліматизації.

Матеріал покажчика систематизовано за розділами: «Життєвий та творчий шлях А. М. Гродзинського», «Хронологічний покажчик наукових праць академіка А. М. Гродзинського», «Авторські свідоцтва і патенти», «Праці, опубліковані за редакцією А. М. Гродзинського», «Наукова школа (дисертації, підготовлені під науковим керівництвом академіка А. М. Гродзинського)», «Література про життя та діяльність А. М. Гродзинського». Видання доповнено спогадами та відгуками колег і друзів про професора, зустрічами з ним і фотоматеріалами з власного архіву; предметно-тематичним та іменним покажчиками.

Шифр зберігання НБУВ: Ва763383
Шифр зберігання ВНБІ: д Г86

 

11. Білай В. Данило Кирилович Заболотний / В. Білай ; [ред. В. Середа]. – Київ : Наук. думка, 1979. – 87 с. : іл., портр. на обклад.

Академік Данило Кирилович Заболотний (?.12.1866–15.12.1929) – видатний вчений в галузі мікробіології та епідеміології, організатор науки, громадський діяч, автор понад 300 наукових праць. У 1928–1929 рр., перебуваючи на посаді президента ВУАН (тепер Національна академія наук України), Данило Кирилович заснував Інститут мікробіології й епідеміології (згодом Інститут мікробіології та вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України).

Наслідки теоретичних досліджень вченого у галузі вивчення та розробки заходів і досвід організації боротьби з епідеміями заразних хвороб лягли в основу радянської системи охорони здоров’я.

До покажчика увійшли: матеріали про науково-громадську діяльність Д. К. Заболотного, як видатного епідеміолога, організатора охорони здоров’я і медичної науки; найголовніші дати життя Д. К. Заболотного; список лауреатів премії ім. Д. К. Заболотного.

Список наукових праць Д. К. Заболотного побудовано за рубриками: чума (1897–1928); холера (1893–1923); сифіліс (1904–1913); інші інфекції та загальні питання (1895–1931); загальна мікробіологія (1892–1929); пам’яті вчених (1905–1928); підручники та посібники (1903–1932); науково-популярні роботи (1921–1969); праці за редакцією Д. К. Заболотного. Один з розділів містить перелік літератури про Д. К. Заболотного (1898–1978). Окреме місце на сторінках у покажчику відведено увічненню пам’яті Д. К. Заболотного.

Шифр зберігання НБУВ: Ва328811
Шифр зберігання ВНБІ: д З-12

 

12. Дмитрий Константинович Зеров / АН УССР ; сост. Л. Я. Партыка, Е. А. Миронюк ; авт. вступ. ст. А. Ф. Бачурина ; отв. ред. К. М. Сытник. – Киев : Наук. думка, 1988. – 36 с. : портр. – (Биобиблиография учёных Укр. ССР / АН УССР).

Академік АН УРСР Д. К. Зеров (20.09.1895–20.12.1971) написав 7 монографій, опублікував біля 160 наукових статей. Серед них роботи «Основні напрямки розвитку рослинного світу» та «Нарис філогенії безсудинних рослин», монографія «Рослинність Української РСР» тощо. За великі заслуги у розвитку науки, підготовку та виховання наукових кадрів, багаторічну педагогічну діяльність Д. К. Зеров нагороджений орденом Леніна, Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, медаллю «За сумлінну працю у роки Великою Вітчизняної війни 1941–1945 рр.», у 1965 р. йому присуджено звання заслуженого діяча науки УРСР, у 1969 р. та 1983 р. (посмертно) присуджена Державна премія УРСР.

У покажчику відображено головні етапи життя, наукова, науково-організаційна, педагогічна, суспільна діяльність знаного у всьому світі вченого з дослідження флори та систематики спорових рослин, бріології, болотознавства, історії флори та палеоботаніки, філогенії рослин, історії розвитку науки ботаніки. Матеріал у книзі розташований за розділами: вступна стаття «Життєвий та творчий шлях Д. К. Зерова», «Основні дати життя та діяльності вченого», «Література про життя та діяльність Д. К. Зерова», «Покажчик праць вченого». Допоміжний апарат включає хронологічний, іменний, предметний покажчики.

У хронологічному покажчику друкованих праць вченого (1924–1979) література у межах року розміщена у послідовності: книги, статті, видання за редакцією вченого.

Шифр зберігання НБУВ: Р61006
Шифр зберігання ВНБІ: д З-57

 

13. Коломийченко Алексей Исидорович : науч.-вспом. указ. отеч. и зарубеж. лит. (1931–1980 гг.) / Киев. н.-и. ин-т отоларингологии им. А. И. Коломийченко, Республик. науч. мед. б-ка им. Д. И. Ульянова ; сост.: М. А. Перебатова, В. Г. Крыжанова, Е. И. Юрченко ; ред. Л. Н. Кудрицкая. – Киев, 1988. – 58 с.

Покажчик виданий до 90-річчя від дня народження відомого українського отоларинголога О. І. Коломийченка (30.03.1898–17.09.1974).

Бібліографічний покажчик складається з тематичних розділів: «Друковані роботи О. І. Коломийченка: монографії та брошури, статті, статті в енциклопедіях», «Література, видана за редакцією О. І. Коломийченка», «Автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом та за участі О. І. Коломийченка», «Автореферати докторських дисертацій, захищених при консультації та за участю О. І. Коломийченка», «Література про О. І. Коломийченка». Матеріал розміщений за хронологією. Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика авторів, складачів і редакторів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва476305
Шифр зберігання ВНБІ: д К61

 

14. Платон Григорьевич Костюк / АН УССР ; вступ. ст. З. А. Сорокиной ; редкол.: К. М. Сытник, П. Т. Тронько, Ф. С. Бабичев [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1986. – 80 с. – Рец.: Ф. Н. Серков, В. К. Лишко, В. С. Кабкова. – (Библиография учёных Украинской ССР).

У покажчику відображено основні етапи життя наукової, педагогічної, науково-організаційної, суспільної діяльності відомого нейрофізіолога та біофізика, академіка П. Г. Костюка (20.08.1924–10.05.2010). Він засновник наукової школи, учнями якої були наукові співробітники багатьох інститутів Радянського Союзу. На базі цієї школи в інституті створені відділи фізіології стовбура мозку та фізико-хімічної біології кліткових мембран. Представники цієї школи збагатили вітчизняну науку спеціалістами у галузі нейрофізіології та біофізики клітини.

У хронологічному покажчику представлені друковані праці П. Г. Костюка з 1949 по 1985 рр. Матеріал розміщений за схемою: книги та брошури російською мовою, іноземними мовами; статті з неперіодичних збірок, періодичних видань і газет. Потім розміщено видання іншими мовами, рецензовані та редаговані вченим праці. Рецензії на праці П. Г. Костюка подано після опису цих робіт. Допоміжний апарат складають алфавітний, іменний покажчики.

Шифр зберігання НБУВ: Ао241703
Шифр зберігання ВНБІ: д К72

 

15. А. Ю. Кримський : бібліограф. покажч. / редкол.: Ю. М. Кочубей (голова), О. В. Богомолов, О. Б. Бубенок [та ін.]; упоряд.: О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей. – Київ, 2016. – 276 с. : 1 іл.

Видання присвячено визначному українському вченому, поету, перекладачу та літератору Агатангелу Юхимовичу Кримському (15.01.1871–25.01.1942). Покажчик включає праці А. Ю. Кримського зі сходознавства, україністики, фольклористики, публіцистику, переклади, художні твори, рецензії, листи, дослідження про вченого.

За структурою бібліографічний покажчик поділяється на два розділи: «Бібліографія наукових і публіцистичних праць, художніх творів та перекладів А. Ю. Кримського» і «Література про життя, наукову діяльність та літературну творчість А. Ю. Кримського».

Перший розділ побудовано за хронологією. Література подається за схемою: книги, статті, рецензії, книги за редакцією А. Кримського. В окремий підрозділ згруповано «Художні твори», де представлено поетичний і прозовий спадок автора. Переклади та переспіви з інших мов розміщено із зазначенням мови оригіналу.

Допоміжний апарат до першого розділу складають: псевдоніми та криптоніми А. Ю. Кримського, алфавітний покажчик наукових і публіцистичних праць А. Ю. Кримського (за рубриками – «Редагування», «Рецензування», «Статті в енциклопедіях»), алфавітний покажчик художніх творів А. Ю. Кримського (за рубриками «Поезія» та «Проза»), покажчик перекладів та переспівів А. Ю. Кримського (згруповано за мовами оригіналу), предметно-тематичний покажчик (за тематичними та географічними рубриками), іменний покажчик.

У другому розділі представлено близько 800 позицій, надрукованих до 2015 року та поданих за хронологією.

Шифр зберігання НБУВ: Ва806763
Шифр зберігання ВНБІ: д К82

 

16. Барбарич А. І. Володимир Іполитович Липський / АН УРСР ; А. І. Барбарич ; відп. ред. Д. К. Зеров. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 40 с. – (Вчені Української РСР).

В. І. Липський (11.03.1863–24.02.1937) – один з перших президентів Академії наук УРСР (1922–1928), видатний вчений-флорист, систематик, ботанік, географ, неперевершений знавець гербарної справи та роботи ботанічних садів, активний громадський діяч. Зміст цієї брошури становить висвітлення життєвого шляху, наукової і громадської діяльності В. І. Липського. Матеріал знайомить з дослідженнями флори Кавказу, Середньої Азії. Основою для її написання були праці вченого, рецензії на його праці. Листування з сучасниками майже не збереглося. Список друкованих праць В. І. Липського (1887–1932) розташовано за хронологією. Список рукописів, рецензії на праці В. І. Липського розміщено за абеткою. Завершують книгу літературні джерела про життя і діяльність В. І. Липського з 1896 по 1955 рр., які надані за хронологією.

Шифр зберігання НБУВ: Во715814
Шифр зберігання ВНБІ: д Л61

 

17. Илья Михайлович Поляков / АН УССР ; вступ. ст. Д. В. Тер-Аванесяна, П. В. Михайловой ; указ. лит. сост. М. К. Погребняк ; ред. кол.: К. М. Сытник (председатель) [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1982. – 60 с. – (Биобиблиография учёных Украинской ССР).

У покажчику висвітлено головні етапи життя, науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності І. М. Полякова (16.09.1905–04.11.1976) – вченого у царині біології, заслуженого діяча науки УРСР, члена-кореспондента АН УРСР.

Видання містить 4 розділи: «Жизненный и творческий путь И. М. Полякова», «Основные даты жизни и деятельности учёного», «Литература о жизни и деятельности И. М. Полякова», «Указатель печатных работ».

Покажчик друкованих праць містить хронологічну розстановку. У межах кожного року література розміщена послідовно: книги, статті, рецензії, реферати.

Допоміжний апарат складається з покажчиків: алфавітного, співавторів, іменного. У допоміжних покажчиках подані посилання на номери позицій хронологічного покажчика та список літератури про життя і діяльність І. М. Полякова.

Шифр зберігання НБУВ: Ао232090
Шифр зберігання ВНБІ: д П54

 

18. Ситник К. М. Микола Григорович Холодний / К. М. Ситник, Я. Д. Ромашко ; ред.-бібліогр. Л. П. Шевченко. – Київ : Наук. думка, 1979. – 124 с. : порт., фото.

Видання висвітлює основні етапи життя, наукової, педагогічної, громадської діяльності академіка АН УРСР, одного з засновників вчення про гормони рослин, автора гормональної теорії тропізмів, видатного вченого, який зробив вагомий внесок у розвиток біологічної науки – М. Г. Холодного (22.06.1882–04.05.1953). Створення наукової біографії вченого, яка є лише коротким нарисом нелегкого життя Миколи Григоровича, була першим етапом у роботі, яка мала кінцевим результатом видання капітальної монографії. Джерельну базу склали архівні матеріали про особисте життя М. Г. Холодного, рукописи його оригінальних наукових праць, автобіографічні документи, службове-ділове листування, листи відомих вчених-біологів, бесіди з людьми, які зустрічалися і працювали з М. Г. Холодним.

Покажчик включає перелік лауреатів Премії імені М. Г. Холодного, список основних праць Миколи Григоровича Холодного за хронологією (1906–1970), список літератури про діяльність вченого.

Шифр зберігання НБУВ: Ва328963
Шифр зберігання ВНБІ: д Х73

 

19. Професор Яната Олександр Алоїзович (1888–1938) / УААН, ЦНСГБ ; уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменок ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука, 2003. – 224 с. : порт. – (Історико-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 4).

Біобібліографічна збірка присвячена 115-й річниці від дня народження професора Олександра Алоїзовича Янати (28.05.1888–03.06.1938). Олександр Алоїзович є фундатором природознавства та заповідної справи. Він зробив значний внесок у становлення та розвиток сільськогосподарської науки, видання наукових галузевих журналів і наукової літератури, сільськогосподарської бібліографії. Діяльність О. А. Янати сприяла формуванню української державності, розвитку економіки, культури, науки України. Вчений широкого наукового світогляду розробив і сприяв розвитку нових наукових напрямів у ботаниці, рослинництві, агрономії, луківництві, гербології, насіннєво-контрольній справі, українській науковій термінології, природоохоронній і заповідній справі, освітньо-педагогічній діяльності.

У виданні відображено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність визначного українського вченого в галузі біологічної і сільськогосподарської науки та освіти. Збірка складається з п’яти основних розділів: «Історико-наукові дослідження наукової спадщини О. А. Янати»; «Хронологічний покажчик друкованих праць О. А. Янати (1909–1999)» з виокремленим підрозділом «Праці, опубліковані за науковою редакцією О. А. Янати»; Література про життя та діяльність О. А. Янати»; «Архівні джерела»; «З наукової спадщини О. А. Янати». Структурними розділами покажчика є – розділ «Основні дати життя і діяльності професора О. А. Янати» («Хронологічна канва»); система науково-допоміжних покажчиків: іменний і предметно-тематичний до розділів ІІ і ІІІ. Під час роботи над виданням укладачами було виявлено 314 наукових і науково-популярних праць, у тому числі кілька монографій О. А. Янати, 303 публікації про його життя та діяльність, а також 26 архівних джерел.

Друкований матеріал розміщений за хронологією та в межах року групується за схемою: окремо видано праці вченого; статті з періодичних, продовжуваних видань і збірників тощо; рецензії; реферати. Рецензії та реферати на праці О. А. Янати подаються безпосередньо за твором.

Основним критерієм включення роботи до покажчика є перегляд її de visu. Бібліографічний опис подається мовою оригіналу. Анотації, як і весь покажчик, – українською мовою. Усі бібліографічні описи в розділах покажчика мають самостійну нумерацію.

Шифр зберігання НБУВ: Ва650573
Шифр зберігання ВНБІ: д Я-60

 

Виставку підготували: 
 
м. н. с. Анжела Віталіївна Шумілова 
м. н. с. Світлана Вікторівна Блиндарук 
 
Розміщення на сайті НБУВ 
м. н. с. П. М. Штих 
 
Додаткові матеріали: 
ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon До 100-річчя НАН України (ВНБІ НБУВ)313.5 КБ

Контактна інформація