Нові надходження довідкових видань до відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

Фізико-математичні науки

 

1. Вакуленко М. О. Словник фізичних термінів-синонімів : близько 5000 синонімічних рядів / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. – 191 с.

У книзі наведено та упорядковано близько 5 000 рядів фізичних термінів-синонімів у галузі фізики та суміжних наук, уживані в писемному та усному фаховому спілкуванні від початку ХХ ст. до сьогодення. Видання містить лише повні (абсолютні) синоніми, які не перебувають у родових відношеннях. У словнику відсутні терміни, що не мають синонімів: вода, маса, протон, світло, а також терміни, які не узгоджуються з лексичними та граматичними нормами сучасної літературної української мови: накачка, біжучий (бігучий), несучий, розсіюючий тощо. У синонімічних рядах також відсутні пароніми та хибні синоніми. Довершує видання список використаних джерел.

Шифр зберігання НБУВ: Вс64193

Шифр зберігання ВНБІ: В3я2 В-14

 

Техніка. Технічні науки

 

2. Ляшкевич А. І. Тлумачний словник морської термінології / А. І. Ляшкевич, М. І. Бабишена ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. морська акад., Кафедра гуманітарних дисциплін. – Херсон, 2018. – 147 с. : кольор. іл.

До видання увійшла переважно слов’янська за походженням судноплавна термінологія наших предків, яка за часів свого становлення і розвитку зазнала впливів інших мов: грецької, голландської, англійської, французької, німецької та скандинавських.

Словник охоплює морську лексику, що використовується у навчальному процесі морських закладів освіти, потрібних для вдосконалення і розвитку лексики офіцерського складу. Книга містить близько 700 морських термінів і більше 200 усталених морських словосполучень, які характеризують морську галузь у сферах управління, маркетингу, судноводіння, навігації тощо. Терміни наведено українською мовою з англійськими відповідниками та короткими тлумаченнями.

Шифр зберігання НБУВ: Вс64124

Шифр зберігання ВНБІ: О4я2 Л 99

 

Медицина. Медичні науки

 

3. Марков Ю. Тлумачний словник з клінічної токсикології / Ю. І. Марков, С. М. Недашківський, О. А. Лоскутов. – Київ : [ФОП Коляда О. П.], 2018. – 152 с.

Для ефективного лікування важливо знати й своєчасно застосовувати сучасні методи діагностики та інтенсивної терапії, здійснювати нагляд за побічними реакціями лікарських препаратів, постійно вдосконалювати свій професійний рівень. Випадки гострих отруєнь частіше за все попадають у поле професійної діяльності лікарів токсикологів чи анестезіологів.

Метою видання є пояснення змісту та розкриття суті поширених у клінічній токсикології термінів з додаванням у деяких випадках розширених трактувань. Словник містить понад 1000 слів і словосполучень, що зустрічаються в новітній лексиці з клінічної токсикології. Важливим доповненням слугують додатки, які мають на меті допомогти лікарю орієнтуватися у спеціальній медичній термінології, зокрема з питань антидотної терапії, в сленгових термінах, що поширені серед осіб, які вживають психоактивні речовини.

Шифр зберігання НБУВ: Ва822280

Шифр зберігання ВНБІ:Р28я2 М 27

 

Економіка. Економічні науки

 

4. Зовнішня торгівля України. Митна статистика (19912016 роки) : довід. / [Г. А. Болдишев та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. П. В. Пашка. Київ : Знання, 2018. 695 с. : табл. (Податкова та митна справа в Україні ; т. 108). – Бібліогр.: с. 690692.

У довіднику відображено історію розвитку статистики зовнішньої торгівлі у світі та в Україні, як однієї з перших галузей у економічній статистиці. Висвітлено місце митної статистики у загальнодержавній системі статистичного обліку і звітності України та державній митній справі. Окреслено нормативно-правову базу митної статистики, вказано ключові аспекти методологічних основ формування митної статистики зовнішньої торгівлі України та міжнародної митної статистики зовнішньої торгівлі. Зібрано статистичні дані Державної фіскальної служби України, що відображають динаміку змін в експортно-імпортних операціях, транзитних переміщеннях, у декларуванні та пропуску товарів, які здійснювались упродовж 1991–2016 років.

Шифр зберігання НБУВ: Вс64224

Шифр зберігання ВНБІ: У8(4УКР)8я2я2 З-78

 

5. Фінансово-економічний словник : слов.-довід. / М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; [О. С. Юнін та ін.]. – Дніпро : Біла К. О. [вид.], 2018. – 163 с. – Бібліогр.: с. 159–163.

Словник містить більше 300 юридичних термінів, що висвітлюють питання ринкової економіки, підприємницької діяльності, управління, фінансової та банківської справи тощо. Видання призначено сприяти оволодінню основними засадами та сучасною мовою економіки здобувачами вищої освіти, викладачами, керівниками та власниками підприємств та всіма, хто цікавиться ринковою економікою. Терміни наведено українською мовою з розширеним тлумаченням їх змісту.

Шифр зберігання НБУВ: Ва823480

Шифр зберігання ВНБІ:У8(4УКР)26я2я2 Ф59

 

6. Шира Т. Б. Термінологічний словник з фінансово-економічної безпеки / Т. Б. Шира ; за заг. ред. проф. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. 473 с. : іл. Бібліогр.: с. 464473.

Поняття «фінансово-економічна безпека підприємства» враховує й фінансову безпеку держави. В основу видання покладено узагальнення теоретичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних науковців та дослідження практичних аспектів гарантування економічної безпеки на вітчизняних підприємствах. Поряд з загальновідомими термінами, додано ряд специфічних, які раніше не розглядалися у навчальній і науковій літературі. Словник містить близько 1500 термінів з фінансово-економічної безпеки, додатки та список рекомендованої літератури.

Шифр зберігання НБУВ: Ва819589

Шифр зберігання ВНБІ: У5я2 Ш 64

 

Держава і право. Юридичні науки

 

7. Ісмайлов К. Ю.  Довідник юридичних термінів / К. Ю. Ісмайлов, Т. А. Литвиненко, Л. А. Тихонович. – Харків : Вид-во «ЛІДЕР», 2017. – 217 с.

Пропоноване видання базується на сучасному рівні правових знань і досягнень вітчизняної та європейської юриспруденції. У ньому зібрано терміни, які відбивають процес суверенізації України, кардинальних змін у суспільних відносинах, реформування правової системи, мають безпосередній зв’язок з юридичною практикою.

Довідник побудовано за абеткою. До деяких визначень в дужках додано абревіатурні скорочення, зокрема Європейський Союз (ЄС, Євросоюз), а до інших – слова-омоніми.

 Шифр зберігання НБУВ: Ва822532

Шифр зберігання ВНБІ: Хя2 І-87

 

8. Словник основних кримінально-правових термінів / М-во внутрішніх справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; авт.-уклад.: І. О. Кисельов [та ін.]. – Дніпро : ДДУВС, 2017. – 386 с.

У словнику зібрано понад 600 термінів, які подано для зручності пошуку за абеткою. Значну частину займають терміни, що вживаються як синоніми до більш вживаних понять. Це полегшує користувачеві пошук потрібної інформації. У визначені кожного терміну є окремі посилання на близькі за темою поняття. У розкритті більшості термінів вказуються науковці, праці яких присвячені вивченню відповідної проблеми. Найбільш поширені терміни розглядаються у контексті досліджень різних шкіл кримінального права. Доповнює видання алфавітний покажчик термінів з позначенням відповідної сторінки.

Шифр зберігання НБУВ: Вс63701

Шифр зберігання ВНБІ:Х88(4УКР)я2 С 48

 

Філологічні науки. Художня література

 

9. Арефьева Н. Г. Русско-украинский фразеологический словарь культурных символов (для иностранных студентов и стажеров) / Н. Г. Арефьева ; М-во образ. и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Ин-т междунар. образ. – Одесса, 2018. – 120 с.

Словник призначений для більш глибокого ознайомлення іноземних студентів з культурними символами України і Росії та їх порівняльними характеристиками. До кожного символу додається культурологічний коментар, приклади з художньої літератури, фразеологізми, перелік пісень і фільмів.

Книга складається з чотирьох розділів: «Русско-украинские культурные соответствия»; «Общие культурные символы»; «Русские культурные символы»; «Украинские культурные символы». Допоміжний апарат містить список використаної літератури, умовних скорочень та абревіатур.

Шифр зберігання НБУВ: Ва824224

Шифр зберігання ВНБІ: Ш141.2-33я2 А80

 

10. Енциклопедичний словник класичних мов / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л. Л. Звонської. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ, 2017. – 552 с. : іл.

Видання є одним з грунтовних довідників з античних мов (давньогрецької та латинської) і немає аналогів у світовому антикознавстві. Словник містить понад 700 статей з теоретичної та історичної граматики, діалектології, фонетики, морфології, синтаксису, загальномовознавчих та специфічних законів давньогрецької і латинської мов, спеціальних фахових напрямів класичної філології. Найбільш грунтовну інформацію містять статті за спеціальними фаховими напрямами класичної філології: античної метрики, риторики, давньогрецької та латинської епіграфіки, палеографії, папірології, кодикології тощо. Подано відомості про християнські тексти, їх рукописи та першодруки, написані грецькою та латинською мовами. Представлено дані про відомих дослідників класичних мов від античних граматистів до сучасних учених із вичерпною бібліографією їхніх праць. Видання доповнено багатим ілюстративним матеріалом з автентичних текстів.

Словник стане в нагоді студентам-філологам, філософам, історикам, фахівцям з класичних мов та усім шанувальникам античного слова.

Шифр зберігання НБУВ: Ва823474

Шифр зберігання ВНБІ: Ш12-4я2 Е 64

 

11. Іваненко О. В. Назви поселень Сумщини : іст.-етимол. слов. / О. В. Іваненко ; [відп. ред. В. П. Шульгач] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : [КММ], 2017. 331, [1] с. – (Бібліотека української ономастики). Бібліогр.: с. 316331.

Специфічним виявом етнічної і культурної історії українців Сумської області є місцеві ойконіми – географічні назви міст, сіл, селищ, хуторів. Реєстр словника охоплює понад 1700 одиниць, що дозволяє ввести до наукового обігу назви населених пунктів, які на сьогодні відсутні в офіційних джерелах, а тому зникли або невдовзі можуть зникнути з топонімної карти України. Подано історичні відомості про обставини та час заснування населених пунктів, пояснення походження сучасних і старих назв поселень. Джерельною базою при укладенні видання слугували довідники: енциклопедія «Історія міст і сіл Української РСР» у 26-ти томах, зокрема том «Сумська область» (Київ, 1973) та покажчик «Українська РСР. Адміністративно-територіальний устрій на 1 січня 1987 року» (Київ, 1987), що відображають ойконімію сьогодення.

Книга складається з передмови, двох словників – ономастичних термінів та словника ойконімів. Додатковий матеріал словника містить список скорочень мов та діалектів, адміністративних, топографічних, термінологічних назв.

Шифр зберігання НБУВ: Ва820969

Шифр зберігання ВНБІ: Ш141.4-402я2 І-18

 

12. Французько-український та українсько-французький юридич-ний словник = Dictionnaire juridique français-ukrainien et ukraino-français : 60 000 слів / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [авт.-упоряд.] : Н. Р. Малишева, І. С. Микитин. Харків : Право, 2017. 736 с. Текст укр., фр.

В умовах глобалізації правова термінологія відіграє особливу роль у діловому спілкуванні, житті та діяльності юридичних і фізичних осіб, державних органів влади і місцевого самоврядування, держави та суспільства загалом.

Цей словник є одним із перших існуючих в Україні спеціалізованих видань з права. Він налічує більш як 60 тис. слів та словосполучень, що вживаються в сучасній французькій та українській юридичній і діловій мовах. У виданні охарактеризовано основні правові поняття у галузі теорії держави і права, конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, трудового, екологічного, господарського, міжнародного, а також цивільного і кримінального процесу та криміналістики.

Шифр зберігання НБУВ: Со35816

Шифр зберігання ВНБІ: Ш147.11я2 М 19

 

13. Маркелова А. А. Словник військової прокурорської лексики англійської мови / А. А. Маркелова ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2018. – 143 с.

Словник призначений для практичного використання та налагодження комунікації між військовими прокурорами. При підготовці видання автором було використано матеріали основних військових стандартів Збройних сил України, публікації Військової прокуратури регіонів України, уніфіковані мовні практики сил НАТО тощо. Посібник доповнено додатками та списком використаних джерел.

Підготовлене видання сприятиме гармонізації української військової прокурорської терміносистеми з аналогічними терміносистемами країн НАТО, ЄС і миротворчого контингенту ООН.

Шифр зберігання НБУВ: Ва821676

Шифр зберігання ВНБІ: Ш143.21я2 М 27

 

14. Словник сучасного правничого терміновживання: українсько-російсько-англійський : близько 30 тис. слів і словосполучень / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [уклад.: С. М. Бервено та ін.].; за ред. проф. В. С. Калашника, проф. С. М. Бервена. – Харків : Право, 2017. 365 с. Текст укр., рос., англ.

Словник містить юридичні терміни та спеціальну лексику суміжних галузей, зокрема суспільно-політичної, економічної, фінансової, в контексті правничої сфери. Українські слова-терміни, словосполучення подано разом з російськими та англійськими відповідниками. Їх назви супроводжуються характерними словосполученнями, взятими зі спеціальної літератури з правознавства.

Видання стане в нагоді українським спеціалістам, які займаються правничою діяльністю і має на меті сприяти їхньому оволодінню фаховою мовою.

Шифр зберігання НБУВ: Вс63688

Шифр зберігання ВНБІ: Ш12-4я2 С48

 

15. Сучасний англо-український юридичний словник : понад 75 тис. англ. термінів і стійких словосполучень / уклад.: Л. В. Мисик, І. В. Савка ; за наук. ред. В. Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2018. – 1352 с. – (Б-ка словників «Ін Юре»).

Книга містить понад 75 тисяч англомовних юридичних термінів, термінологічних сполучень та лексичних зворотів з сучасної нормативної термінології у різноманітних галузях права.

Видання складається з трьох частин: перша містить англо-український словник юридичних термінів; друга – розмежувальні дефініції окремих юридичних термінів, які функціонують у кількох галузях права, проте мають різне семантичне значення; третя частина включає термінологічні сполучення, першим компонентом яких є прикметник. Латинські юридичні вислови та стійкі словосполучення, найуживаніші скорочення, характерні для англомовної правничої літератури та юридичних документів містяться у додатках словника. Враховано особливості правничої мови американського та британського варіантів англійської мови.

Шифр зберігання НБУВ: Вс64219

Шифр зберігання ВНБІ: Ш143.21я2 С 91

 

16. Українсько-вірменський тематичний словник = Ուկրաիներեն-հայերեն թեմատիկ բառարան / [уклад.: Саломе Енгибарян, Вадим Карпенко ; ред.: Олена Подручна, Леонід Корнієнко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2017. – 238 с. – Текст укр., вірм.

Словник призначений допомогти користувачам, які вже мають базові знання з вірменської мови, активізувати усне мовлення під час спілкування з носіями вірменської мови. Видання може використовуватися і як довідник, і як посібник при підготовці до розмови на різну тематику (переговори, екскурсії, приватне спілкування тощо).

Обсяг словника складає близько 10 000 термінів, поділених на 21 тематичний напрям (розділ), що надає зручність в користуванні.

Шифр зберігання НБУВ: Ва822234

Шифр зберігання ВНБІ: Ш151я2 У 45

 

17. Українсько-французький словник з нафтогазової справи / Роман Яремчук, Богдан Копей, Роман Стефурак, Ірина Клюфінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 283 с.

Видання підготовлено фахівцями з французької мови Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, зокрема кваліфікованими філологами і перекладачами, які довгий час працювали і виступали на міжнародних конференціях у франкомовних країнах. Словник містить понад 20 000 термінів з розвідувального та експлуатаційного буріння, розробки нафтових і газових родовищ, устаткування промислів, транспорту і зберігання нафти та газу, а також морської практики ведення робіт. Французька лексика побудована за напрямами: буріння розвідувальних і нафтогазовидобувних свердловин, розробка родовищ нафти і газу на суходолі та на морі, нафтогазове обладнання.

Шифр зберігання НБУВ: Ва820309

Шифр зберігання ВНБІ: Ш147.11я2 У 45

 

18. Фразеологізми та паремії Чернівеччини: матеріали до словника / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.: Г. Кузь [та ін.]. – Чернівці, 2017. – 351 с. – (Серія «Мовні скарби Буковини»). – Бібліогр.: с. 13-29.

Презентоване видання є результатом багаторічної праці кількох поколінь викладачів та студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У ньому представлено фразеологізми та паремії Чернівецької області, картотека та матеріали «Словника буковинських говірок» за редакцією Ніни Гуйванюк, а також фразеологія буковинських говірок із художніх творів місцевих письменників та численних наукових праць.

Словник складається з двох частин: словника фразеологізмів та словника паремій. Вони мають різні типи словникових статей. Перша частина «Фразеологізми Чернівеччини» містить 2500 фразеологізмів із супровідними тлумаченнями, прикладами, вказівками на ареал поширення та поясненням незрозумілих слів. У другій – «Паремії Чернівеччини» – зібрано 2882 прислів᾿їв, приказок, прикмет тощо.

Додатковим матеріалом у виданні слугують списки скорочень: ремарки, назви районів, населених пунктів, використані джерела художньої літератури, публіцистика та наукові праці.

Шифр зберігання НБУВ: Ва822995

Шифр зберігання ВНБІ: Ш141.4-33я2 Ф 32

 

19. Юдіна С. М. Українсько-російсько-англійський словник для фізиків / С. М. Юдина ; НАН України, Ін-т приклад. фізики, Укр. мовно-інформаційний фонд. – Київ : [УМІФ], 2017. – 874 с. – (Словники України).

Представлений  посібник призначений для застосування  термінів і словосполучень українською, російською, англійською мовами у різних галузях фізики і споріднених дисциплінах. Це сприяє узгодженню основних фізичних термінів. Користувачеві пропонуються готові конструкції, створені носіями англійської мови, що забезпечує точність та якість перекладу. Значний обсяг нетермінологічної складової словника створено для допомоги під час спілкування із зарубіжними партнерами, а також ведення ділового листування, складання договорів тощо.

Шифр зберігання НБУВ: Со35746

Шифр зберігання ВНБІ: Ш12-4я2 Ю 16

 

Мистецтво. Мистецтвознавство

 

20. Дизайн середовища : слов.-довід. / уклад.: І. С. Рижова, В. Ф. Прусак, С. П. Мигаль, Н. О. Рєзанова ; за ред. проф. І. С. Рижової. – Львів : ТзОВ «Простір», 2017. – 323 с.

Успіхи теоретичних і практичних досліджень в царині дизайну, плідне спілкування між фахівцями, працюючих у споріднених галузях науки, техніки і виробництва слугували створенню цього видання.

Словник містить 1500 понять і категорій з дизайну, мистецтвознавства, естетики, архітектури. У довіднику багато уваги приділено сфері питань з промислового дизайну, дизайну інтер’єру та дизайну споруд різного функціонального призначення. Розкрито своєрідність умов вживання одних і тих самих термінів у кожній з галузей дизайну.

Видання містить список використаної літератури та біографічні відомості про укладачів словника-довідника.

Шифр зберігання НБУВ: Вс63683

Шифр зберігання ВНБІ: Щ127я2 ; Д 44

 

21. Популярна музика : енцикл. слов. / авт.-уклад. В. М. Откидач. – Харків : Вид-во «Лідер», 2018. – 893 с.

У бібліографії в історичному ракурсі поза політичними, расовими та етнічними обмеженнями подається широкий спектр видань, присвячених популярній музиці.

Словник містить терміни, поняття, персоналії, музично-театральні жанри, які використовуються у творчій діяльності відомих композиторів-музикантів. Подано численні термінологічні одиниці у вимірі сучасного шоу-бізнесу, історії та теорії естрадного мистецтва.

Книга складається з чотирьох розділів: Термінологія; Персоналії; Музично-театральні жанри; Бібліографія загальна.

Бібліографія поділяється на окремі блоки україно-російською та багатьма європейськими мовами, які наочно допоможуть зорієнтуватися у величезному потоці книжкової інформації, у пізнанні та розумінні популярної музики.

Шифр зберігання НБУВ: Со35829

Шифр зберігання ВНБІ: Щ31я2 П 57

 

Література універсального змісту

 

22. Велика українська енциклопедія. Тематичний рєєстр гасел з напряму «Юридичні науки» / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; [уклад.: Бабка В. Л., Шумило М. М. ; за ред. Киридон А. М.]. – Київ, 2017. – 150 с.

Це тезаурус, що охоплює найпоширеніші юридичні поняття, персоналії та організації, статті, які мають бути включені до Великої української енциклопедії. Приділено увагу історії розвитку філософії права та її видатним постатям, зокрема українським правознавцям 18 – початку 20 ст., у працях яких досліджено історію українських правових пам’яток та правових вчень. Наведено основні філософсько-правові категорії й терміни з теорії держави і права, найважливіші напрями, школи, вчення, окремі галузі права; представлено проблематику міжнародного права та міжнародних відносин, зокрема з утворення та діяльності міжнародних організацій. Більшість словосполучень мають відповідні зворотні посилання.

Шифр зберігання НБУВ: Ва822778

Шифр зберігання ВНБІ: Я20(4УКР) В-27

 

23. Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Історичні науки» (Історія України. Всесвітня історія) / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; [уклад.: Гірік С. І., Киридон А. М., Троян С. С. ; за ред. Киридон А. М.]. Київ, 2017. 238 с.

Тематичний словник напряму «Історичні науки» є складовою загального реєстру гасел «Великої української енциклопедії». Реєстр підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу. Відбір здійснювався з урахуванням критеріїв поширеності, актуальності, сталості вживання, актуальності, пояснювального потенціалу, організаційного та методологічного потенціалу, історичного значення. До запропонованого тематичного словника увійшли: базові поняття; спеціалізовані гасла; терміни, які входять до певної категорії за формальними ознаками; терміни, що описують основні історичні явища та події, державні утворення, політичні документи в історії України; персоналії. Критерії відбору гасел базоване на використанні досвіду української та зарубіжної енциклопедистики. В основі подальшого відбору матеріалу: значимість (як діяча, дослідника тощо), згадуваність або цитованість (передусім у навчальній літературі, меншою мірою – в науковій), у окремих випадках – наявність премій і нагород за діяльність.

Виокремлено низку категорій зі спеціальностей «Історія України», «Всесвітня історія», бо за своїм змістом вони належать до інших напрямів. Так, усі битви і бої, частина повстань потрапили до реєстру «Військова історія» напряму «Військова справа». Подібна ситуація з багатьма політичними і громадськими діячами, які були відомі як письменники: Іван Багряний, Володимир Винниченко, Павло Тичина та ін.

Запропоновані критерії добору гасел мають рекомендаційний характер і можуть коригуватися під час роботи над «Великою українською енциклопедією».

Шифр зберігання НБУВ: Ва822776

Шифр зберігання ВНБІ: Я20(4УКР) В-27

 

Виконавець: Світлана Блиндарук, мол. наук. співроб.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45