Історія соціологічних вчень. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

 

Історія соціології – це наука про виникнення,  основні етапи розвитку й історичні форми та напрями соціологічного знання.

Основним предметом історії соціології є дослідження того, як знання про суспільство виокремлюються з загальної наукової системи знань, їх розвитку від моменту появи до наших днів, порівняльний аналіз соціологічних концепцій різного часу, вивчення практичної соціологічної діяльності в різні епохи і в різних народів світу.

Більшість сучасних соціологів вважають, що часові рамки дослідження історії соціології охоплюють не лише час існування соціології як окремої науки, а й увесь попередній період розвитку знань про суспільство від моменту їх виникнення.

Дослідження та теоретичні доробки вчених-соціологів XIX ст. значною мірою опиралися на досвід минулих епох, в контексті цього слід згадати, що наукові уявлення про суспільство існували вже: в епоху античності.

Наукові доробки історичної соціології мають значення для новітніх досліджень тим, що протягом століть складалось фундаментальне підґрунтя для сучасної системи знань про суспільство.

Соціологічна думка від свого зародження постійно намагалася пізнати, осмислити сутність, основні засади функціонування, найхарактерніші особливості суспільства як соціального феномену

До основоположних соціологічних теорії належать такі як «Соціологія» Карла Маркса (1818—1883), Німеччина. К. Маркс створив науковий підхід до розуміння суспільного розвитку, використавши відкриття класів і класової боротьби англійською класичною політекономією і французькою історичною школою; Формальна соціологія Георга Зіммеля (1858—1918), Німеччина. Основоположник «формальної соціології». Суспільство для Зіммеля — це сукупність форм взаємодій (форм соціації), а тому вони повинні досліджуватися самі по собі, а не як функціональні елементи цілого. Головний об'єкт дослідження Зіммеля — усуспільнення або взаємодія, і воно первинно стосовно суспільства; Макс Вебер і «Розуміюча соціологія»  (1864—1920), Німеччина. Розробив теорію бюрократії. Предмет його аналізу — поведінка людини, яку можна зрозуміло витлумачити. Відмінність розуміння історії від розуміння соціології — в діях індивіда є якийсь сенс. Створив типологію дій: Цілераціональна (ідеальний тип, чисто раціональна дія), Ціннісно-раціональна, Афективна, Традиційна. За Вебером, соціологія вивчає тільки ті дії, які може пояснити; Еміль Дюркгайм — соціологізм (1858—1917), Франція. Засновник соціологічного реалізму і структурного функціоналізму. Засновник соціології релігії. За Дюркгаймом основу соціального життя становлять соціальні факти, які не зводяться ні до економічних, ні до психологічних, ні до фізичних факторів дійсності, і які володіють рядом самостійних характеристик, та багато інших видатних вчених-соціологів.

 

1. Американская социологическая мысль [Текст] / Р. Мертон [и др.] ; сост. Е. И. Кравченко ; ред. В. И. Добреньков. - М. : Международный Ун-т Бизнеса и Управления, 1996. - 560 с.

Вниманию читателей предлагается обширная хрестоматия по американ­ской социологии XX века. В этой стране западного мира социологическая теория и прикладные исследования развивались наиболее интенсивно. Книга имеет прежде всего учебное предназначение. Тексты американских социоло­гов раскрывают действительные проблемы реальных людей.

В книгу включены впервые переведенные на русский язык статьи и отрывки из произведений наиболее значительных представителей американской социологической мысли, таких, как Г. Блумер, Т. Знаменский, Ч. Кули, Г. Маркузе, Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Сорокин, А. Шюц и др. Дана широкая панорама направлений американской социологии конца XIX — начала XX вв.: структурный функционализм, необихевиоризм, интеракционизм, неомарксизм, экзистенциальная социология.

Для специалистов в области истории социологии и социальных наук, студентов, аспирантов, преподавателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА573955

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 А-61

2. Баразгова, Е. С.

Американская социология: традиции и современность [Текст] : курс лекций / Е. С. Баразгова. - Екатеринбург : Деловая книга ; Бишкек : Одиссей, 1997. - 176 с.

В настоящей монографии представлен системный анализ одной из влия­тельнейших национальных школ в социологии. Освещение истории развития американское социологической науки выявляет внутренние связи между казалось бы изолированными друг от друга подходами. Каждый новый этап в развитии науки предстает как преемственность идей предшествующих пери­одов, их дополнение. Таким образом, рассмотрение традиций становится ключом к пониманию внутренних закономерностей саморазвития науки. Ис­торико-социологический подход демонстрирует потенциал метасоциологического анализа. В работу вошли главы, посвященные наследию социологов, в малой степени представленных в отечественной литературе: Л. Уорда, Ф. Гиддингса, Р. Парка. Между тем их взгляды, бывшие оригинальными и актуальными для своего времени, приобретают особый интерес для современного читателя – в аспекте рассмотрения в социологии вопросов национального сознания, социальной конкуренции, общественного кризиса и др. Внимание специалистов привлечет глава, обращенная к т. н. золотому веку Чикагской социологи­ческой школы: открытый ее представителями потенциал качественных мето­дов исследования востребован ситуацией реформирования российского об­щества конца XX века.

Книга ориентирована на потребности широкого круга обществоведов – преподавателей и студентов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА579119

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 Б-24

3. Бачинин, Владислав Аркадьевич.

История западной социологии [Текст] : учебник / В. А. Бачинин, Ю. А. Сандулов. - СПб. : Лань, 2002. - 384 с. - (Мир культуры, истории и философии).

Учебник по истории западной социологии охватывает два основных периода в развитии социологической мысли. Первый – эпоха традиционного общества, классической цивилизации и культуры, когда рождались отдельные социологические идеи. Второй – эпоха индустриального общества, цивилизации и культуры модерна, когда социология обрела статус полномасштабной, системной теоретической дисциплины. В книге представлены творческие портреты наиболее значительных мыслителей, чьи теории существенно обогатили социологическую науку.

Учебник предназначается студентам высших учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА639048

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 Б-32

4. Валлерстайн, Иммануэль.

Конец знакомого мира: Социология XXI века [Текст] / И. Валлерстайн ; пер. В. Л. Иноземцев ; Центр исследований постиндустриального общества. - М. : "Логос", 2003. - 355 с. 

В книге, получившей широкую международную известность, крупный американский социолог анализирует социальные процессы, характерные для современного мира. Автор показывает, что сложившаяся историческая система вступила в критическую фазу, когда неизбежны нарастание неопределенности и накопление кардинальных перемен, означающих, по сути, "конец знакомого мира". Вместе с преобразованиями в привычном "мире капитализма" должен измениться и "мир знаний" об обществе. Одна из центральных идей книги состоит в том, чтобы открыть всемирную дискуссию о будущем человечества, привнести в его постижение большую рациональность и тем самым конструктивно объединить знание, мораль и политику.

Для ученых и специалистов в области социологии, философии, экономики, культурологии, этики, политических и исторических наук. Представляет интерес для широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА642611

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 В-15

5. Вебер, Макс.

Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика [Текст] / М. Вебер ; пер. О. Погорілий. - К. : Основи, 1998. - 534 с. 

Книга являє собою збірник соціологічних, історичних та політологічних праць одного з провідних західних соціологів XIX -XX ст. М. Вебера. Ідейно-теоретична спадщина цього мислителя й сьогодні продовжує лишатися в цент­рі дискусій вчених-гуманітаріїв і суспільствознав­ців. До збірника увійшли роботи, в яких обґрунто­вано Веберове бачення предмета і методу соціології, змісту окремих соціологічних категорій, проблем ціннісного підходу в соціології, а також роботи М. Вебера в галузі соціології релігії. Збірник міс­тить праці М. Вебера, присвячені аналізові специ­фіки економічних відносин в античному світі та соціальних причин занепаду античної культури, а також роботи, де аналізуються політика як різно­вид професійної діяльності, взаємозв’язок між по­літикою і етикою, осмислюються перспективи роз­витку західної демократії.

Розрахована на соціологів, філософів, істориків, політологів, культурологів, усіх тих, хто цікавить­ся питаннями соціологічної теорії, методології суспільного пізнання, політології та культурології.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА593290

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 В-26

6. Гансова, Емма Августівна.

Соціологічні школи та напрямки в Україні наприкінці XIX- початку XX століть (Соціологія в Україні чи українська соціологія?) [Текст] : [Навч. посібник] / Е. А. Гансова ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О. : Астропринт, 2000. - 64 с.

Соціологія, яка виникла на території України, є невід ємною час­тиною європейської соціологічної науки. Крім того, вона несе в собі оригінальний зміст, який відбиває національну, історичну, культурну, характерологічну специфіку.

Книга  відкриває маловідому сторінку в історії європейської соціологи; ознайомлює читача з концепціями українських соціологів, які можуть бути корисними сьогодні завдяки наявності в них теоретич­ного рівня національної ідентифікації, оригінальних підходів до пізнання законів суспільства взагалі, і культурної специфіки народу, зокрема; збагачує сучасну соціологічну методологію щодо розуміння трансформаційних процесів в українському суспільстві та їх узагаль­нення за допомогою категоріального апарату класичної національ­ної соціології.

Навчальний посібник призначений для студентів-соціологів, а також для студентів всіх вузів, де вивчається курс соціо­логії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА608093

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 Г-19

7. Гнатчук, Оксана Степанівна

Історія соціології [Текст] : навч.- метод. посіб. / Оксана Гнатчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013 .

Ч. 1 : Протосоціологія. - 2013. - 239 с.

У навчально-методичному посібнику запропоновано блоки теоретичних і практичних завдань з курсу «Історія соціології. Протосоціологічний період» для студентів спеціальності «Соціологія». З метою глибшого засвоєння матеріалу подано завдання для індивідуальної та самостійної роботи, блок основних (концептуальних) положень курсу, додано словник термінів та дефініцій, а також зразки тестових завдань.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354403/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 Г-56I

8. Голенкова, Зинаида Тихоновна.

История социологической мысли в странах Центральной и Восточной Европы [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 020300 "Социология" / З. Т. Голенкова, Н. П. Нарбут ; Институт социологии РАН, Российский ун-т дружбы народов. - М. : Издательство РУДН, 2003. - 235 с.

Рассматриваются основные этапы и тенденции развития социологической мысли в регионе – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Чехии, Словакии и Югославии. Показаны своеобразие географического и геополитического положения стран Центральной и Восточной Европы, специфика исторического пути, взаимовлияние культур этих стран, своеобразное переплетение и возникновение специфических теорий и концепций. Четко выявлена взаимосвязь развития социологической мысли с социальными процессами в рассматриваемых странах и в мире, и отмечено, что социология стран Центральной и Восточной Европы – интегральная часть общеевропейской. культуры.

Для подготовки магистров по специальности «Социология» в рамках курса «История зарубежной и отечественной социологии», а также студентов других гуманитарных специальностей, обучающихся по направлениям «История», «Философия», «Политология». Пособие может  быть рекомендовано и для широкой научной общественности. интересующейся проблемами истории и современности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА643642

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 Г-60

9. Громов, И. А..

Западная социология [Текст] : учеб. пособие для студ. и преп. ВУЗов / И. А. Громов [и др.]. - СПб. : Издательство ДНК, 2003. - 559 с. - (Классическое образование).

Книга содержит наиболее полное системное изложение основных направлений западной социологии от О.Конта до наших дней. Содержание учебного пособия соответствует требованиям государственного общеобразовательного стандарта. Особое внимание уделяется современным, малоизвестным в нашей стране, социологическим концепциям. Материал удачно структурирован, изложен в доступной форме, дополнен уникальной подборкой портретов ученых, словарем социологических терминов и программой преподавания курса.

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, будет полезно профессиональным социологам и всем интересующимся проблемами социокультурной жизни и ее устройства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА579133

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 Г-87

10.  Добреньков, Владимир Иванович.

Психоаналитическая социология Эриха Фромма [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 040201 "Социология" и др. гуманит. спец. / В. И. Добреньков ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Социологический факультет. - М. : Альфа-М, 2006. - 445 с. - (Спецкурс).

Дается анализ теоретических работ американского психоаналитика, социального психолога и социолога Э. Фромма, философские, социологические и психологические взгляды которого представляют критическое направление в современной социальной мысли. Рассматривается эволюция психоанализа от 3. Фрейда к Э. Фромму и освещается психологическая интерпретация Фроммом взаимодействия человека и общества. В приложении впервые опубликованы материалы из личного архива автора – его переписка с Э. Фроммом. В хрестоматии приводятся фрагменты из важнейших работ Э. Фромма.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 040201 «Социология» и другим гуманитарным специальностям.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА679720

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:

11. Дюркгейм, Эмиль.

Социология. Ее предмет, метод, предназначение [Текст] / Э. Дюркгейм ; пер. с фр., сост., послесл. и примеч. А. Б. Гофман. - М. : Канон+ РООИ "Реабилитация", 2006. - 349 с. - (История социологии в памятниках). 

В данный том вошли работы, которые представляют взгляды основателя Французской социологической школы Э. Дюркгейма на содержание социологического знания, его место в науках о человеке и роль в обществе. Первую часть книги составляет один из шедевров мировой социологической классики – «Ме­тод социологии», во второй части публикуются небольшие работы автора, созданные им в разные годы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700921

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:С51 1)Д-55

12. Иванов, Дмитрий Владиславович.

Социология: теория и история [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 040201 "Социология" / Д. В. Иванов. - СПб. [и др.] : Питер, 2006. - 160 с. - (Учебное пособие).

В данном учебном пособий в доступной форме представлены предмет и структура современной социологии, изложены основные теоретические подходы, определяющие направление и характер социологических исследований, раскрыты этапы эволюции социо­логии в XIX-начале XXI в.  Издание предназначено для студентов вузов, изучающих теорию и историю социологии в рамках учебных программ по специальностям «Социоло­гия», «Социальная антропология», «Социальная работа», «Философия», ^Экономика», «Политология», «Культурология».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692708

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С5,0 1)И-20 Р

13. История социологии в Западной Европе и США [Текст] : учебник для вузов / П. П. Гайденко [и др.] ; отв.ред. Г. В. Осипов [и др.] ; Институт социально- политических исследований РАН. - М. : Норма : Инфра-М, 1999. - 576 с.

Учебник подготовлен ведущими отечественными и зарубежными специалистами и посвящен системному рассмотрению персоналий, течений, школ и методов в западной социологии XIX-начала XX века. Ряд школ, течений и персоналий освещается в отечественной работе впервые.
Содержание книги соответствует требованиям государственного общеобразовательного стандарта для социологических факультетов по курсу «История социологии».

Для студентов, аспирантов и преподавателей, специализирующихся в области социологии и других гуманитарных наук.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА591117

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 И-90

14. Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень [Текст] : навч.-метод. посібник / Донецький держ. ун-т управління. Кафедра соціології управління ; уклад. В. В. Білецький. - 2. вид. - Донецьк : ДонДДУ : УКЦентр ; Донецьк : НТШ-Донецьк2007. - 136 с. 

Книга с навчально-методичним посібником, орієнтованим на про­граму викладання у вищих навчальних закладах дисципліни “Історія ві­тчизняних соціологічних теорій і вчень” при підготовці соціологів. По­сібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної роботи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686466

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 І-90

15. Ковалевский, Максим Максимович.

Современные социологи [Текст] / М. М. Ковалевский. - Изд. 3-е. - М. : URSS ; М. : ЛКИ, 2008. - XVI, 413 с. - (Из наследия мировой социологии)

Настоящая книга содержит критический обзор теорий и концепций крупнейших социологов XIX века. Рассматривая социологические доктрины Г.Тарда, Ф.Г.Гиддингса, Л.Гумпловича, Г.Зиммеля, Э.Дюркгейма, К.Маркса и др., автор стремится найти ценное в каждой из них и сблизить между собой противоречивые учения о роли тех или иных факторов общественного развития. В то же время М.М.Ковалевский подвергает острой критике обнаруженные логические ошибки и просчеты.

Рекомендуется социологам и историкам науки, представителям других гуманитарных дисциплин – от экономистов до психологов, а также широкому кругу заинтересованных читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699436

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 1)К-56

16. Козер, Льюис Альфред.

Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном контексте [Текст] / Л. А. Козер ; пер. с англ. Т. И. Шумилина. - М. : Норма, 2006. - XIV, 514 с.

Книга представляет собой перевод с английского работы из­вестного американского социолога Льюиса Козера. Концепции социологов-классиков, основателей научных направлении рас­сматриваются на фоне исторической, социальной и интеллекту­альной среды, в которой жили и работали ученые. Такой подход позволяет по-иному взглянуть на привычные трактовки и на са­мих классиков. Книга Козера выступает одновременно и серьезным науч­ным исследованием, и выдержавшим проверку временем учебным пособием для студентов и преподавателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680706

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 1)К-59

17. Кравченко, Альберт Иванович.

История зарубежной социологии [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Социология" и "Социальная антропология" / А. И. Кравченко. - М. : Академический Проект ; М. : Культура, 2005. - 702 с. - (Gaudeamus).

Учебник, адресованный студентам, аспирантам и преподавателям вузов, рассматривает историю зарубежной социологии в несколько непривычном для отечественной науки ракурсе. В первом, теоретическом, разделе книги основное внимание уделяется социологическим отраслям и основным парадигмам и перспективам в социологии. Во втором разделе подробно рассматриваются мысли и идеи наиболее выдающихся социологов всех времен. В третьем разделе автор концентрируется на философских и социологических подходах, особенно внимательно останавливаясь на новых направлениях, появившихся сравнительно недавно (социология города, глобализация и т.д.). Четвертый раздел полностью посвящен эмпирической социологии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА679998

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 1)К-78

18. Кравченко, А. И..

Социология Макса Вебера: труд и экономика [Текст] / А. И. Кравченко. - М. : На Воробьевых, 1997. - 208 с. 

В книге рассматриваются социологическая концепция труда и экономики Макса Вебера и эмпирические исследования, проведенные немецким социологом, а также его теоретические предшественники. В главе, посвященной социологии капитализма М.Вебера, освещаются вопросы типологии и эволюции капитализма, внутренняя структура и историческая роль протестантской этики. Самостоятельные разделы посвящены социологии труда и социологии экономического действия Вебера.

Книга адресована аспирантам, научным сотрудникам, преподавателям и студентам старших курсов, занимающимся проблемами социологии труда и экономической социологии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА576381
 

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 К-78

19. Лапин, Николай Иванович.

Эмпирическая социология в Западной Европе [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Лапин. - М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. - (История эмпирической социологии). 

Предлагаемый учебный курс впервые разработан в отечественной практике преподавания социологии. Выдающиеся социологи Франции, Англии и Германии – Дюркгейм и Турен, Спенсер и Трист, Вебер и Попитц, и многие другие – представлены не только как теоретики, но и как лидеры эмпирических исследований, ориентированные на взаимопроникновение теории и конкретных данных. Автор курса – известный российский социолог, член-корреспондент РАН. Им состав­лена и хрестоматия, дополняющая курс. Большинство вошедших в нее текстов впервые переведены на русский язык. Взору читателя предстает объемная картина эволюции эмпирической социологии и социальной реальности Западной Европы XIX-XX столетий.

Для студентов и аспирантов, преподавателей и специалистов, рабо­тающих в социологии и других науках о человеке и обществе, для всех интересующихся европейской социологией и социальной историей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА654142
 

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 Л-24

20. Луман, Никлас.

Дифференциация [Текст] / Н. Луман ; пер. с нем. Б. Скуратов. - М. : Логос, 2006. - 317 с. - (Библиотека философского журнала "Логос") (Socium).
Перевод изд.: Die Gesellschaft der Gesellschsft (I.4. Differenzierung)/ Niklas Luhmann. Frankfurt am Main, 1997. 

«Общество общества» Никласа Лумана – всеобъемлющее социологическое исследование общества как системы. Выработанная этим классиком современной социологии теория всесторонне и обоснованно описывает процесс возникновения Мирового Общества в качестве осевого для социального развития западной цивилизации как таковой.

Используя такие универсальные – как для естественных, так и для социальных  наук – ключевые понятия как аутопойезис, бифуркация, биологическая эволюция, хаос, система и функция, информация и коммуникация, Луман описывает динамику эволюционирования всех важнейших сфер социальности: Право и Политику, Науку и Образование, Религию и Искусство, Экономику и Любовь.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА694483

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 1)Л-84

21. Мангайм, Карл.

Ідеологія та утопія [Текст] / К. Мангайм ; пер. В. Швед. - К. : Дух і літера, 2008. - 370 с.

Книга «Ідеологія та утопія» Карла Мангайма, класика соціологічної думки, справила значний вплив на розвиток сучасної соціальної теорії, особливо на соціологію знання. Відтворюючи соціологічне поняття мислення, автор робить наголос на політичній і соціальній детермінованості пізнання. Соціологія знання досягає високого рівня аналізу ідей – шляхом визначення їх інтенцій та контексту появи в суспільній думці, завдяки чому виявляє їх ідеологічний та утопічний елементи. Карл Мангайм пропонує свій варіант синтезу різних утопічних та ідеологічних аспектів впливових політичних теорій, який передбачає розробку політичної науки і науковий «діагноз часу». Питання можливості подолання ідеології та утопії у соціальній практиці автор залишає відкритим, хоча однією з умов цього він визнає припинення розвитку суспільства. Водночас автор застерігає, що втрата цих «двох типів трансценденції» може мати неоднозначні наслідки для соціуму.
 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА708850

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 М-23

22. Мертон, Роберт.

Социальная теория и социальная структура [Текст] / Р. Мертон ; пер. Е. Н. Егорова [и др.]. - М. : АСТ : Хранитель, 2006. - 874 с.

Роберт Кинг Мертон – выдающийся социолог XX столетия, один из крупнейших представителей структурно-функционального анализа, основатель социологии науки, автор более чем 20 монографий.

"Социальная теория и социальная структура" – основная работа Мертона - переиздавалась более 30 раз и переведена на 12 языков.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА706781

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 1)М-52

23. Новейший социологический словарь [Текст] / [сост.: А. А. Грицанов и др.] ; редкол.: А. А. Грицанов (пред.) [и др.]. - Минск : Книжный Дом, 2010. - 1311 с.

Словарь выпущен на базе энциклопедии "Социология", изданной в 2003 г., и включает в себя около 1300 аналитических статей, посвященных теории и истории социологии, а также новейшим методам сбора и анализа социологических данных. Издание адресовано специалистам в области теоретической социологии, организаторам и исполнителям социологических исследований, политологам и общественным деятелям, студентам и аспирантам гуманитарных специальностей, а также всем тем, кто интересуется социальными проблемами современности

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51864

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:С5я2 1)Н-72

24. Осипова, Е. В..

Социология Эмиля Дюркгейма [Текст] : 2. изд. / Е. В. Осипова. - СПб. : Алетейя, 2001. - 330 с. - (Gallicinium). 

Книга посвящена исследованию идейно-теоретического наследия французского социолога конца XIX - начала XX вв. Эмиля Дюркгейма – одного из основоположников социологической науки, ныне признанного классика социологической мысли. Автор анализирует как общесоциологическую концепцию Дюркгейма, так и ее применение к анализу таких социальных явлений как разделение труда, религия, мораль, самоубийство и других. 

Книга рассчитана на социологов, социальных философов, историков философской и социологической мысли.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА616346

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 О-74

25. Парето, Вильфредо.

Компедиум по общей социологии [Текст] / В. Парето ; пер. с ит. А. А. Зотов ; Государственный ун-т Высшая школа экономики. - 2-е изд. - М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. - 512 с.

Первое издание на русском языке и в полном объеме всемирно известного труда одного из классиков социологической, экономической и политологической мысли, который дает целостное представление о теоретических взглядах итальянского ученого по этим направлениям.

В книге раскрываются общеметодологические проблемы социального познания и основные понятия Парето. Это прежде всего – общенаучный логико-экспериментальный метод познания и особенности его использования при исследовании социальных явлений, условия социального равновесия, нелогические действия людей и их главенствующая роль в жизни и развитии общества. А также "остатки" и "деривации" в мотивационной структуре человеческого поведения, динамический характер социального расслоения (циркуляция классов), циркуляция элит в социальных организациях любого уровня, включая элиту правящего класса. Книга изобилует богатейшим литературным и историческим материалом, на примерах которого ученый демонстрирует свои идеи; снабжена необходимыми для отечественного читателя примечаниями, применима как в научно-исследовательской, так и в образовательной сфере.

Для научных сотрудников, а также преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС46367

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: : С51 1)П-18

26. Плахов, Владимир Дмитриевич.

Западная социология ХІХ-ХХ вв. от классики до постнеклассической науки. Эпистемологическое обозрение [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. Д. Плахов ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет социологии. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. : Алетейя, 2006. - 302 с. - (Левиафан : государство. Общество. Личность). 

В предлагаемом издании осуществляется подход к социологии с точки зрения ее организации как специфической системы научных знаний об обществе. В лаконичной и вместе с тем доступной форме характеризуются исторические этапы, основные школы и направления развития социологической науки, раскрываются особенности социологического познания социальной жизни.

Пособие знакомит с достижениями и с дискуссионными положениями западной науки об обществе. Оно предназначено для студентов и аспирантов социологических факультетов, а также для тех, кто изучает социальную философию, политологию, психологию, право, культурологию, искусствоведение, журналистику, социолингвистику, менеджмент. Допустимо использовать в качестве справочной литературы.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702943

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 1)П-37

27. Сорокин, Питирим Александрович.

Система социологии [Текст] / П. А. Сорокин. - М. : Астрель, 2008. - 1003 с.

«Система социологии» - главный труд выдающегося русско-американского социолога Питирима Александровича Сорокина, написанный им в россий­ский период его научного творчества. Многие идеи, впервые сформулированные в «Системе социологии», будут использованы автором в его трудах, написанных уже в США, и тем самым окажут косвенное влияние на мировую социологическую мысль. Книга до сих пор не утратила своего научного значения и может быть использована как учебное пособие. В приложениях печатаются все выявленные на сегодня критические отзывы на первое издание книги. Настоящее издание снабжено комментариями и аннотирован­ным указателем имен и цитируемой литературы.

Для студентов и аспирантов социологических и философских факультетов, для всех, кто интересуется социологией и научным творчеством П.А. Сорокина.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА704043

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 С-65

28. Социология в странах Центральной и Восточной Европы [Текст] : хрестоматия / Институт социологии РАН, Российский ун-т дружбы народов ; авт.-сост. З. Т. Голенкова, Н. П. Нарбут. - М. : РУДН, 2005. - 719 с. 

В издании представлены тексты ученых Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехии и Словакии, Югославии разных лет, внесших определенный вклад в развитие социологической науки. Среди них теоретики I мирового уровня – Д. Густи, Ф. Знанецкий, Т. Масарик. Некоторые тексты впервые переведены на русский язык. Подготовлено при содействии НФПК –Национального фонда подготовки кадров в рамках программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах Инновационного проекта развития образования».

Для студентов и аспирантов, обучающихся по направлению и специальности "Социология".

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681763
Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 1)С-69

29. Соціологічна думка України [Текст] : навчальний посібник / М. В. Захарченко [и др.] ; Міжнародний фонд "Відродження". Трансформація гуманітарної освіти в Україні. - К. : Заповіт, 1996. - 424 с. 

Ця книга є першою спробою системного викладу основних етапів і проблем розвитку соціологічної думки України від часів Київської Русі до перших десятиріч ХХ ст. Аналізуються соціальні процеси, діяльність інститутів, організацій на різних етапах національної історії. Розглядаються численні соцієтальні проблеми в творчості українських мислителів, політичних і релігійних діячів, представників культури та науки – Х. Філалета, І. Вишенського, Г. і М. Смотрицьких, П. Могили та ін. Широко розкривається соціологічна проблема в творчості М. Драгоманова, О. Потебні, І. Франка, М. Грушевського, М. Шаповала та ін. Показані роль та значення української історіографії та літературної мови для розвитку національної самосвідомості українства.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА567738

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 С-69

30. Хальбвакс, Морис.

Социальные классы и морфология [Текст] / М. Хальбвакс ; пер.с фр. А. Т. Бикбов, Н. А. Шматко ; общ.ред. А. Т. Бикбов. - М. : Ин-т экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 2000. - 509 с. - (Gallicinium).

Впервые на русском языке выходит сборник работ французского исследователя, стоящего, наряду с Э. Дюркгеймом и М. Вебером, у истока современной социологии. В тематических разделах книги отражена разносторонность научных интересов М. Хальбвакса: социальная структура и условия социальных практик; реальность общества, группы и индивида; связь психологии, экономики и статистики с социологией; функционирование коллективных форм чувствования, восприятия и мышления; история и логика формирования городского пространства; причины демографических изменений; соотношение реального и воображаемого в социологическом объяснении. Особую важность публикация имеет для прояснения рабочего контекста современной социологии и социальной истории.

Для специалистов: социологов, философов, этнологов, историков, аспирантов и студентов, а также широкого круга интеллектуалов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА598639
 

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С51 Х-17

31. Черниш, Наталія Йосипівна.

Соціологія [Текст] : підруч. за рейтингово-модульною системою навч. / Н. Й. Черниш. - 5-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2009. - 468 с.

У підручнику з позицій класичної і новітньої світової та української соціоло­гічної думки подано змістовний виклад матеріалу відповідно до програми з со­ціології та вимог Міністерства освіти і науки України з урахуванням принципів Болонської декларації європейських університетів. Видання складено з двох теоретичних модулів, які містять знання про сучасне суспільство, суб’єктів со­ціального життя та головні сфери їхньої життєдіяльності. Після опанування матеріалів модулів передбачено перевірку засвоєння знань студентами за допо­могою тестів, вправ, завдань різних груп складності, що здійснюється як протя­гом семестру, так і на іспиті чи заліку. Для набуття навичок і вмінь організації та проведення соціологічних досліджень розроблено відповідний практикум, участь у якому дозволить студентам виконувати самостійні дослідницькі про­екти. Це уможливить з’ясування рейтингу кожного студента, що розраховують на основі шкали EСТS.

Призначено для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних за­кладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціологічної науки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС46297

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:С5,0 Ч-49

32. Шютц, Альфред.

Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии [Текст] / А. Шютц. - М. : Институт Фонда "Общественное мнение", 2003. - 334 с. 

В сборник трудов выдающегося американского социолога Альфреда Шютца включены работы, в которых раскрываются категории феноменологической социологии – конституирование жизненного мира, трансцендентальная интерсубъективность, смысловая структура действия, релевантность, типизация.

Книга предназначена для специалистов в области теоретической социологии, психологии, культурологии, массовой коммуникации, а также для аспирантов и студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644673
 

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:С51 Ш-99

 

 

 

Підготували: зав. відділу Смоляр І.Е.,

 головний бібіліотекар Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138