ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ. Тематична виставка Універсального підсобного фонду

Транспорт - це сукупність всіх видів шляхів сполучення, транспортних засобів, технічних пристроїв і споруд на шляхах сполучення, що забезпечують процес переміщення людей і вантажів різного призначення з одного місця в інше. Результатом роботи транспорту є переміщення вантажів і людей.

Існує 5 основних видів транспорту: залізничний, автомобільний, морський (річковий, озерний), повітряний, трубопровідний.

Для залізничного транспорту характерна масовість і порівняно низька собівартість перевезень. Значення залізниць досі визначається їх здатністю ефективно і відносно дешево перевозити великі обсяги вантажів на далекі відстані.

Його недоліками є низька маневреність, необхідність додаткових робіт при довезенні вантажів іншими видами транспорту, а також досить високу вартість прокладання залізниць.

Для автомобільного транспорту характерна висока маневреність, що робить вигідним його використання на коротких відстанях.

Основними причинами активного використання автотранспорту в логістичних системах стали властиві йому гнучкість доставки та висока швидкість міжміських перевезень.

Незважаючи на зростання витрат на заміну і технічне обслуговування обладнання, на оплату праці водіїв, вантажників і ремонтників в майбутньому саме автотранспортні перевезення збережуть центральні позиції в забезпеченні транспортних потреб логістики.

Морський транспорт також характеризується малою собівартістю транспортування. Головною перевагою якого є здатність перевозити дуже великі вантажі. При цьому використовують два типи суден: глибоководні (потребують портах з глибоководними акваторіями) і дизельні баржі (мають більшу гнучкість).

Негативним для його використання є порівняно невелика швидкість переміщення та залежність від умовних умов.

Перевагою повітряного транспорту є велика швидкість перевезень, недоліком – висока вартість, а тому він є переважно пасажирським.

Для розміщення аеропортів потрібні дуже великі відкриті простори, тому повітряні перевезення, як правило, не об'єднані в єдину систему з іншими видами транспорту, за винятком автомобільного.

Трубопровідний транспорт не має транспортних засобів, точніше, сама інфраструктура «за сумісництвом» є транспортним засобом, який забезпечує транспортування рідких (нафта, нафтопродукти) і газоподібних вантажів, має найнижчу собівартість перевезень. Труби укладають на землі або під землею, а також на естакадах. Рух вантажу забезпечують насосні станції.

Виходячи з якісної відмінності транспортної послуги виділяють 2 сфери транспорту: вантажний і пасажирський.

Також розрізняють транспорт за видами сполучення - міжнародне сполучення та  внутрішньодержавне повідомлення. Внутрішньодержавне ділиться на міжрегіональне та внутрішньо регіональне.

Важливість транспорту полягає в тому, що він забезпечує зв'язки між галузями, підприємствами, регіонами країни, зарубіжними державами. Без транспорту був би неможливий сам процес сучасного виробництва, для якого необхідні зв'язки щодо постачання сировини і продукції.

1. Авіаційна безпека [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.06010105 "Автомобільні дороги та аеродроми" спеціалізації "Будівництво і експлуатація аеродромів" / Дмитриченко М. Ф. [та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 103 с.

У навчальному посібнику викладено основні питання авіаційної безпеки, режими роботи та режимні зони аеропорту, служби авіаційної безпеки та нормативно- правової документації, сертифікації служб авіаційної безпеки.

Посібник призначений для підготовки студентів з дисципліни «Авіаційна безпека», а також для викладачів та спеціалістів, робота яких пов’язана з вирішенням питань авіаційної безпеки

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА773318

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О5 А-20

2. Автомобілі. Всеколісне керування [Текст] : монографія / В. П. Сахно [та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2013. - 180 с.

Монографія присвячена підвищенню керованості та стійкості руху автомобілів категорії М1 за рахунок раціонального вибору параметрів всеколісного керування.
Розглянуті різні електронні системи, направлені на безпечне керування автомобілем, у тому числі і всеколісне керування. Для визначення показників керованості та стійкості руху автомобілів із всеколісним керуванням була удосконалена його математична модель, відмінність якої полягає у врахуванні параметрів керуючих колісних модулів передньої та задньої осей.

Монографія буде корисна студентам, аспірантам, працівникам автомобільної сфери при аналізі систем всеколісного керування та його впливу на керованість, стійкість і безпеку руху автомобілів категорії М1.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778335

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О5 А-22

3. Апарова О. В.

Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку авіакомпанії [Текст] : [монографія] / О. В. Апарова. - К. : Логос, 2011. - 248 с.

Монографія містить наукові дослідження економічно обґрунтованого забезпечення економічної ефективності сталого розвитку авіатранспортних підприємств України. В ній автором проаналізовано тенденції розвитку авіаційного транспорту України в цілому та авіатранспортних підприємств зокрема. Запропоновано новий підхід до вирішення завдання забезпечення економічної ефективності сталого розвитку, який ґрунтується на впровадженні організаційно-економічного механізму забезпечення сталого розвитку авіакомпанії із врахуванням впливу на неї зовнішнього та її внутрішнього середовища.

Для науковців, працівників авіабізнесу, аспірантів та студентів транспортних вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749979

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 А-76

4. Бабін Борис Володимирович.

Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права).

Цей підручник є новаційним виданням з питань міжнародного транспортного права У ньому висвітлено питання теорії міжнародного транспортного права та особливості міжнародно-правових механізмів регулювання автомобільних, залізничних, повітряних та водних перевезень. Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних, економічних та транспортних навчальних закладів, а також наукових га практичних працівників Зміст підручника апробовано у навчальному процесі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА784213

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Б-12

5. Басов Г. Г.

Прогнозування розвитку дизель-поїздів для залізниць України [Текст] : посіб. для студ. спец. 100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту" / Г. Г. Басов. - Х. : Апекс+, 2004 .

Ч. 1. - Х. : [б.в.], 2004. - 239 с.

Монографія присвячена актуальним питанням створення нового моторвагонного рухомого складу для залізниць України. Розглянуті питання розвитку дизель-поїздів в різних країнах світу і представлені нові підходи до створення їх на Україні. Приведені основні методи до розрахунків конструкції перспективних дизель-поїздів та їх характеристики.

Призначена для наукових співробітників, аспірантів, інженерно-технічних робітників залізничного транспорту та як навчальний посібник для студентів і магістрів спеціальності 100501 – рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В348160/Ч. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О2 Б-27

6. Бондар Віктор Васильович.

Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні [Текст] : монографія / В. В. Бондар ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юридична думка, 2009. - 160 с.

У монографії досліджуються особливості земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів (МАТК) як об’єкта пра­вового регулювання. Аналізуються етапи становлення законо­давства, що закріплює правовий режим земель МАТК. Характе­ризуються основні правові форми використання земель МАТК – право державної власності, постійне і концесійне зем­лекористування. Розглядаються засоби правової охорони земель МАТК, особливості управління і контролю у галузі використан­ня та охорони земель МАТК. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регламентує правовий режим земель МАТК.

Для науковців, викладачів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для суддів та працівників правоохо­ронних органів, органів автомобільного транспорту та земельних ресурсів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА710420

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Б-81

7. Волков Володимир Петрович.

Основи теорії експлуатаційних властивостей автомобіля [Текст] : навч. посіб. / В. П. Волков, О. П. Кравченко ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля, Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. - Луганськ : СНУ ім.В.Даля, 2009. - 248 с.

У навчальному посібнику відповідно з програмою дисципліни “Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля” викладено її основи, що ґрунтуються на досягненнях сучасної технічної науки. Посібник призначено для студентів, які навчаються згідно з освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціалі­ста, магістра за напрямами «Інженерна механіка» і «Транспортні технології» за спеціальностями: “Автомобілі та автомобільне господарство”, “Колісні та гусе­ничні транспортні засоби”, “Організація перевезень і управління на автомобіль­ному транспорті", а також фахівців, які працюють у галузі конструювання, ви­пробування й експлуатації автомобілів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА713534

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О33 1)В-67

8. Высокоскоростной магнитный транспорт с электродинамической левитацией [Текст] / В. А. Дзензерский [и др.] ; общ. ред. В. А. Дзензерский, В. И. Омельяненко ; НАН Украины, Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг", Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - К. : Наукова думка, 2001. - 479 с.

В монографии изложены состояние и перспективы, теория, расчёты, основы оптимального проектирования, результаты числового и физического моделирования тягово-левитационных систем высокоскоростного магнитного транспорта с использованием сверхпроводимости.
Для научных работников, а также для преподавателей, аспирантов и студентов вузов электротехнических и транспортных специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС35515

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О2 В-93

9. Галушко Владимир Григорьевич.

Математические методы моделирования и оперативного планирования перевозок на автотранспорте [Текст] : [монография] / В. Г. Галушко. - К. : НТУ, 2013. - 198 с.

В книге впервые достаточно полно представлены вероятностно-статистические методы планирования автомобильных перевозок на маршрутах транспортной сети.

Для определения пассажиропотоков на транспортных сетях описаны гравита­ционная и энтропийная модели, а для оптимального оперативного планирования пе­ревозок грузов использована теория покрытий и программа дискретного линейного программирования.

Для решения практических задач использованы вероятностные законы, произ­водящие функции, теория массового обслуживания, марковские цепи, динамическое программирование, метод Монте-Карло и программы, составленные на Фортране и в Маthcad.

Предназначена для научных работников, преподавателей и аспирантов высших учебных заведений, работников логистических центров.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766412

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О3 Г-16

10. Діковська Ірина Андріївна.

Правове регулювання повітряних перевезень за участю фактичного перевізника [Текст] : моногр. / І. А. Діковська. - К. : К. І. С., 2010. - 200 с.

Монографія містить дослідження правового регулювання повітряних переве­зень за участю фактичного перевізника. Проаналізовано поняття фактичного пе­ревізника, розглянуті підстави та умови виконання ним перевезення, джерела регулювання відносин за його участю, розкрито особливості колізійного регулювання таких відносин. Приділена увага питанням відповідальності за порушення зобов’язань за участю фактичного перевізника та окремим способам вирішення спорів із повітряних перевезень.

У роботі міститься аналіз доктринальних джерел, внутрішнього законодавства України, міжнародних договорів, джерел права інших держав, що регулюють повітряні перевезення, судової практики. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України та правильного застосування наявних правових норм, що регулюють повітряні перевезення за участю фактичного перевізника.

Для     наукових працівників, викладачці, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних  закладів, а також на суддів, адвокатів, практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання повітряних перевезень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА724665

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Д-45

11. Дорошенко Віктор Іванович.

Географія транспорту [Текст] : навч. посіб. / В. І. Дорошенко, К. Д. Діденко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2010. - 183 с.

Викладено основи суспільно-географічного дослідження транспорту, роз­глянуто наукові основи територіальної організації галузі, розміщення окремих видів транспорту світу та України.

Для студентів, аспірантів і викладачів географічних факультетів вищих закладів освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА739016

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У04 Д-69

12. Запорожець Володимир Васильович.

Аеропорт: організація, технологія, безпека [Текст] / В. В. Запорожець, М. П. Шматко. - К. : Дніпро, 2002. - 168 с.

У виданні розглянуто систему аеропортів України, їх класифікацію, сертифікацію, управлінську структуру тощо. Значну увагу приділено аеропортовим технологіям, призначенню і застосуванню авіаційної наземної техніки, убезпеченню польотів.

Для студентів вузів, інженерно-технічних працівників та управлінського персоналу аеропортів України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО24926

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О5 З-33

13. Іващенко Михайло Васильович.

Підручник водія легкового автомобіля [Текст] / М. В. Іващенко. - Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2006. - 376 с.

Підручник містить в собі короткі відомості про загальну будову легкового автомобіля, довідковий матеріал і поради водіям, які допоможуть їм при експлуатації автомобіля.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА676858

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О3 1)І-24

14. Кисликов Валентин Федорович.

Будова й експлуатація автомобілів [Текст] : підручник для учнів проф.-техн. закл. освіти / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. - 2.вид. - К. : Либідь, 2000. - 398 с.

Розглянуто загальну будову автомобіля, будову й принцип дії його основних вузлів, механізмів, агрегатів і систем (двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів керування, електрообладнання, кузова), викладено порядок організації й виконання їх технічного обслуговування та ремонту. Висвітлено питання організації експлуатації автомобілів, безпеки роботи автотранспорту й охорони навколишнього середовища.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА603011

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О3 К-44

15. Котлубай Алексей Михайлович.

Проблемы теории и практики развития морского транспорта Украины [Текст] : науч. моногр. / Котлубай Алексей Михайлович ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - О. : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011. - 267 с.

Рассматриваются трансформационные процессы спроса и предложения в мировом торговом судоходство, морской торговле, на фрахтовом рынке и их влияние на развитие мирового судоходства и морского транспорта Украины. Освещены теоретические основы и проблемы формирования мировой и национальной морской политики, обоснованы ее основные положения для эффективного функционирования национального судоходства в современной мировой экономике. Дана оценка перспектив развития судоходства на украинском участке дельты Дуная

Монография предназначена для научных работников и специалистов в области экономики и организации морского транспорта.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750731

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 К-73

16. Котлубай Олексій Михайлович.

Теорія і методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів [Текст] : наук. моногр. / Котлубай О. М. ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - О. : ІПРЕЕД НАН України, 2012. - 200 с.

Розглядаються теоретичні та методологічні проблеми розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів в Україні. Висвітлені теоретичні та методологічні основи конкурентоспроможного ціноутворення у портовій діяльності України, обґрунтовано концептуальні засади, методологічні підходи формування в Україні транспортно-технологічних систем світового рівня.

Монографія підводить підсумок робіт відділу ринку транспортних послуг ІПРЕЕД НАН України з розробки теоретичних основ подальшої трансформації транспортної галузі і призначена для наукових працівників та фахівців в області економіки і організації роботи транспорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750748

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 К-73.01

17. Кременец Юрий Александрович.

Технические средства организации дорожного движения [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Организация и безопасность движения (автомобильный транспорт)" направления подгот. диплом. спец. "Организация перевозок и управления на транспорте" / Ю. А. Кременец [и др.]. - М. : ИКЦ "Академкнига", 2005. - 279 с.

В учебнике собраны и систематизированы материалы по средствам и методам управления дорожным движением, полученные на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта.
Приведены классификация и описание технических средств, условия их применения и перспективы развития, основы их монтажа и эксплуатации. Изложены инженерные основы управления движением. Приведены новейшие разработки в области технических средств, а также учтены последние изменения в нормативных документах, связанных с их производством и применением в различных условиях движения.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Организация и безопасность движения (автомобильный транспорт)» направления подготовки дипломированных специалистов «Организация и управление на транспорте».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680052

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О3 1)К-79

18. Криворудченко Виктор Федорович.

Современные методы технической диагностики и неразрушающего контроля деталей и узлов подвижного состава железнодорожного транспорта [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов ж.-д. транспорта / В. Ф. Криворудченко, Р. А. Ахмеджанов ; ред. В. Ф. Криворудченко. - М. : Маршрут, 2005. - 434 с.: рис., табл. - (Высшее профессиональное образование).

В учебном пособии изложены физические основы методов неразрушающего контроля (НК) технического состояния деталей подвижного состава, применяемых на предприятиях по производству и ремонту вагонов и локомотивов; приведены технические характеристики, устройство, принцип действия средств технического диагностирования, а также технологические процессы НК деталей.

Предназначено для студентов вузов железнодорожного транспорта направления «Подвижной состав железных дорог», а также для обучения и повышения квалификации инженерно-технических работников и дефектоскопистов вагоно- и локомотивостроительных и ремонтных предприятий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707535

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О2 1)К-82

19. Кудрицька Наталія Василівна.

Методологічні підходи до модернізації транспортної системи України [Текст] : монографія / Н. В. Кудрицька. - К. : НТУ, 2013. - 127 с.

У монографії наведені результати досліджень проблем модернізації транспортної системи України в умовах посткризового стану економіки. Поглиблені теоретико-методологічні підходи до інвестиційного забезпечення процесу модернізації, досліджені джерела та механізми залучення інвестицій вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Розроблена узагальнена модель визначення коефіцієнту дисконтування грошових потоків інвестиційних проектів. Отримали подальший розвиток наукові дослідження економічних ризиків на транспорті, удосконалений методологічний підхід вибору оптимальних інвестиційних проектів з використанням нелінійного програмування.

Розглянуті основні проблеми та напрями модернізації видів транспорту України. Запропонований методологічний підхід оцінки рівня забезпеченості вантажним автотранспортом регіонів України з використанням кластерного аналізу та функції бажаності Харінгтона, Розроблений комплекс моделей прогнозування показників діяльності транспортної системи України на короткострокову перспективу.

Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів економічних вузів, фахівців у сфері економіки транспорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770553

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 К-88

20. Кузнецов Константин Борисович.

Электробезопасность в электроустановках железнодорожного транспорта [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов ж.-д. транспорта / К. Б. Кузнецов, А. С. Мишарин ; ред. К. Б. Кузнецов. - М. : Маршрут, 2005. - 454 с.: рис., табл. - (Высшее профессиональное образование).

Рассмотрены основные вопросы защиты эксплуатационного персонала электроустановок железнодорожного транспорта от вредного и опасного воздействия электрического тока и электромагнитных полей. Изложены специфика условий работы оборудования и особенности его обслуживания эксплуатационным персоналом. Приведены технические средства защиты в электроустановках, их конструктивные особенности и порядок расчета. Предложены новые конструктивные решения систем защиты персонала от вредного и опасного воздействия электрических токов и электромагнитных полей. Эффективность решений демонстрируется с помощью новых методов расчета, моделирования и опыта применения в реальных условиях. Учебное пособие предназначено для студентов вузов специальностей "Электроснабжение железных дорог" и "Безопасность технологических процессов и производств"; аспирантов, научных работников, руководителей, инженеров путей сообщения и специалистов в области эксплуатации электроустановок до и выше 1000 В; а также может быть использовано студентами техникумов и колледжей железнодорожного транспорта

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707534

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О2 1)К-89

21. Кулаєв Юрій Федорович.

Економіка цивільної авіації України [Текст] : [монографія] / Ю. Ф. Кулаєв, С. М. Подрєза. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Фенікс, 2011. - 680 с.

У книзі детально викладені питання розвитку цивільної авіації світу, дана характеристика ви­робничого потенціалу авіації України, запропоновані методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, у тому числі й лізингу в цивільній авіації. Ґрунтовно висвітлена авторська концепція по­будови тарифів. Для полегшення читанім книги державні документи, перелік міжнародних транспортних організацій, методики розрахунків конкретних проектів, глосарій термінів і багато іншого винесено в окремий додаток.

Книга розрахована на широке коло читачів, не тільки викладачів, аспірантів і студентів вузів, коледжів і ліцеїв цивільної авіації, але й на транспортну інженерно-технічну громадськість України та країн СНД.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52095

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 К-90

22. Липинська Олена Андріївна.

Становлення та розвиток транзитного потенціалу України [Текст] : монографія / Липинська Олена Андріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - О. : ІПРЕЕД НАН України, 2012. - 395 с.

Розглядається наукове бачення транзитного потенціалу як елементу системи міжнародного розподілу праці, що створює передумови формування конкурентоспроможності певної території, регіону, країни. Розглядаються методи оцінки транзитного потенціалу, фактори, що впливають на його формування та реалізацію. Розкрито методологічні підходи до формування зовнішнього попиту на використання транзитного потенціалу територій і країн, їх подальша трансформація. Висвітлюються теоретичні основи і проблеми формування національної політики розвитку і реалізації транзитного потенціалу країни, шляхи та перспективи їх вирішення.

Монографія призначена для наукових працівників та фахівців у сфері економіки і організації роботи транспорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757015

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 Л-61

23. Лиховидов Сергій Олексійович.

Електрорухомий склад залізниць [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації залізн. трансп. / С. О. Лиховидов, Ю. В. Клецов ; Навч.-метод. центр з питань якості освіти. - Одеса : Астропринт, 2013. - 436 с.

У посібнику розглянуто класифікацію, технічні вимоги, конструкцію та принцип дії механічного обладнання, електричних машин, пневматичного устаткування, тягових трансформаторів, перетворюючих пристроїв, електричних апаратів електрорухомого складу залізниць України. Описано дію електричних кіл деяких електровозів і електропоїздів постійного та змінного струму, які знаходяться в цей час в експлуатації. Основну увагу приділено сучасному та перспективному електрорухомому складу. Особливості конструкції вузлів та деталей електровозів і електропоїздів показано у вигляді ескізів або креслень. Під ними надано перелік елементів, з яких складається вузол або електричний апарат.

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту навчальної програми предмету «Електрорухомий склад залізниць» та призначений для студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації залізничного транспорту..

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС57393

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О2 Л-65

24. Логвінова Наталія Олександрівна.

Підвищення ефективності організації руху поїздів на залізничних напрямках з паралельними ходами [Текст] : монографія / Н. О. Логвінова ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 127 с.

Присвячено підвищенню ефективності управління поїздопотоками за ра­хунок економічно доцільного розподілу поїздопотоків вантажного руху на залі­зничних напрямках з паралельними ходами в умовах функціонування оптового ринку електроенергії та швидкісного руху пасажирських поїздів,

Розглянуто питання вдосконалення автоматизованого робочого місця поїз­ного диспетчера на залізницях, а також розподілу поїздопотоку між паралель­ними ходами на основних напрямках залізниць України.

Стане у пригоді спеціалістам і магістрам спеціальності 7(8).07010Ю2 «Ор­ганізація перевезень та управління на залізничному транспорті» та слухачам ін­ституту післядипломної освіти ДНУЗТу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783295

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О2 Л-69

25. Логістичне управління та безпека руху на транспорті. Науково-практична конференція студентів та молодих вчених, 18-20 листопада 2015 року, м. Харків [Текст] : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Каф. "Логіст. упр. та безпека руху на трансп." [та ін.] ; [відп. ред. Чернецька-Білецька Н. Б.]. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. - 184 с.

Містить результати наукових, експериментальних та теоретичних досліджень студентів та молодих вчених, що були надані для участі у науково-практичній конференції «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».

Матеріали можуть бути корисними науковим співробітникам, інженерно-технічним працівникам, аспірантам та студентам старших курсів вузів, що спеціалізуються у галузі залізничного транспорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО33979

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О2 Л-69.01

26. Ложачевська Олена Михайлівна.

Глобальна інституціональна взаємодія міжнародних авіаційних організацій з аеропортами України [Текст] : монографія / О. М. Ложачевська, О. Т. Полторацька. - К. : Логос, 2011. - 208 с.

У монографії досліджено методологічні основи глобальної інституціоналізації світового господарства. Проаналізовано тенденції розвитку сучасних міжнародних аеропортів в системі глобального ринку транспортних послуг. Визначено взаємодію МАО з аеропортами України на глобальному, регіональному, національному та субнаціональному рівнях. Запропоновано методичні підходи до побудови моделі ієрархічної інституціональної системи координації міжнародних авіаційних організацій з аеропортами України. Удосконалено методичні підходи щодо використання принципів координації: прогнозування, узгодження та оцінки взаємодій. Обґрунтовано критерій оптимальності досліджуваної моделі, за допомогою якого оцінюється стратегія координації, заснована на принципах прогнозування та узгодження взаємодій.

Для науковців, працівників авіабізнесу, аспірантів та студентів транспортних вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749967

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О5 Л-71

 27.  Міщенко М. І.

Економіко-організаційні основи функціонування підприємств колійної інфраструктури [Текст] : монографія / М. І. Міщенко ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - О. : ІПРЕЕД НАН України, 2013. - 488 с.

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних положень, методичних засад та практичних рекомендацій щодо створення організаційно-економічного механізму управління ефективним функціонуванням підприємств колійної інфраструктури залізничного транспорту України в нових умовах. Запропоновано концепцію стратегічного розвитку підприємств колійної інфраструктури. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу щодо визначення організаційно-економічного механізму функціонування колійної інфраструктури техніко-технолого-економічний рівень якої є ключовим елементом транспортного процесу та безпосередньо впливає на рівень кінцевого тарифу транспортних послуг залізниць.

Монографія призначена для наукових робітників, фахівців в області економіки й організації залізничного транспорту, аспірантів та студентів вузів

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА769165

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 М-71

28. Міщук В. В..

Транспортне право України [Текст] : курс лекцій: навч. посібник / В. В. Міщук ; Київська держ. академія водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного. - 2-е вид., доп., випр. - Хмельницький : ХУУП, 2008. - 488 c.

Пропонований змінений та доповнений посібник написаний на основі існуючої нормативно-правової бази, яка регулює діяльність транспорту в Україні., а також юридичної літератури вітчизняних науковців, які займались питаннями функціонування національної транспортної системи і вперше акумулює в собі

Вивчення історії розвитку, поняття, системи, функцій транспортного права України, його місця в національній правовій системі. У досить розгорнутому вигляді викладені питання, які стосуються поняття та сутності транспортних правовідносин, правової природи, видів договорів перевезення, порядку їх укладання та виконання. Особлива увага приділена вивченню питань державного управління транспортом в Україні та характеристиці транспортних  правопорушень і юридичній відповідальності за їх вчинення. В другій частині навчального посібника висвітлюються питання щодо правового регулювання діяльності різних видів транспорту відповідно до вимог національних і міжнародних нормативно-правових актів в межах єдиної транспортної системи України.

Даний навчальний посібник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практикуючих юристів та працівників у галузі транспорту, а також широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700693

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 М-71

29. Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики [Текст] : матеріали I міжнар. студент. наук.-практ. конф. / Нац. ун-т "Одес. мор. акад." ; [редкол.: Міюсов М. В. та ін.]. - Одесса : НУ "ОМА", 2016. - 258 с.

У збірник увійшли матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики», що відбулась в Національному університеті «Одеська морська академія» 10-11 грудня 2015 р. Видання містить аналіз сутності й системи міжнародного морського права, міжнародного приватного морського права, національного морського законодавства, також тенденції розвитку та перспективи. Пропонуються дослідження окремих аспектів історії морського права, міжнародних економічних відносин, стратегічного управління на підприємствах і організаціях морського та річкового транспорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА801087

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 М-80

30. Нагорный Владимир Петрович.

Магистральные трубопроводы [Текст] / В. П. Нагорный, В. М. Глоба ; Нац. акад. наук. Украиы, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. - К. : [б. и.], 2012. - 310 с.

Наведена коротка історія і основні етапи розвитку нафтогазотранспортних артерій – магістральних трубопроводів. Описані основні споруди трубопроводів, їх класифікація, категорійність і параметри. Розглянуті технологічні процеси при будівництві лінійної частини трубопроводів: підготовчі, земляні, транспортні, зварювально-монтажні, ізоляційно-укладальні роботи, питання випробування трубопроводів на міцність і герметичність. Описана технологія будівництва морських трубопроводів і переходів через природні і штучні перешкоди. Викладені питання охорони навколишнього середовища при будівництві трубопроводів. Окрім лінійної частини магістральних трубопроводів, в книзі знайшли своє відображення і зосереджені об’єкти: компресорні і нафтоперекачувальні станції, резервуарні парки для зберігання нафти і нафтопродуктів, підземні газонафтосховища.

Для масового читача, і в першу чергу для молоді, яка обирає майбутню професію.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755305

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О7 Н-16

31. Нанотехнології на залізничному транспорті [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. М. Лисіков [та ін.]. - Х. : ДІСА ПЛЮС, 2013. - 211 с.

Розглядаються головні закони взаємодії нанооб’єктів - молекул, нанокластерів, надмолекулярних структур та наноматеріалів, фізичні основи методів досліджень нанооб’єктів, вплив нанооб’єктів на властивості та характеристики машин і механізмів, основні напрями створення нанотехнологій для залізничного та інших видів транспорту, а також приклади реалізації існуючих технологій.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання за напрямом 05050308 «Машинобудування».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772812

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О2 Н-25

32. Нарбут Андрей Николаевич.

Автомобили: рабочие процессы и расчет механизмов и систем [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / А. Н. Нарбут. - М. : Академия, 2007. - 255 с.: рис. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт).

Представлен анализ рабочих процессов механизмов и систем автомобиля, выполненный с использованием схем действующих сил и расчетов выходных характеристик. Для каждого механизма или системы автомобиля приведены классификация, расчетные нагрузки, элементы расчета.

Для студентов высших учебных заведений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707620

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О3 1)Н-28

33. Нечипуренко Олександр Михайлович.

Цивільно-правове регулювання перевезень пасажирів таксі [Текст] : монографія / О. М. Нечипуренко, С. В. Резніченко, Г. В. Самойленко ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - О. : ОДУВС, 2010. - 187 с.

Монографія присвячена дослідженню відносин, що виникають з перевезень пасажирів таксі. Визначено правову природу договору перевезень пасажирів таксі у вітчизняній цивілістичній доктрині та ступінь урегульованості відносин у позитивному праві. У монографії детально висвітлюються питання правової природи та сутності досліджуваного договору, його місце в системі договорів, питання укладання та виконання договору, наслідки порушення зобов’язань з перевезення пасажирів таксі. Проаналізовано діючі нормативно-правові акти, що регулюють досліджувані правовідносини, а також окреслено основні напрямки подальшого формування відповідного нормативного підґрунтя.

Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА735052

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Н-59

34. Окландер Михайло Анатолійович.

Маркетингові аспекти реформування залізничного транспорту [Текст] : монографія / М. А. Окландер, І. О. Жарська. - О. : Астропринт, 2010. - 248 с.

Монографію присвячено розробленню теоретичних положень і методико-практичних рекомендацій щодо маркетингових аспектів реформування залізничного транспорту як наукового підґрунтя підвищення конкурентоспроможності Укрзалізниці. На основі використання методів маркетингового та статистичного аналізу визначено специфічні риси маркетингової системи підприємства залізничного транспорту, запропоновано принципи її реформування, удосконалено класифікацію маркетингових витрат, систему показників для оцінки ефективності функціонування та систему показників якості послуг з перевезення, типологізовано інтегральний показник ефективності функціонування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту.

Для науковців, викладачів та студентів економічних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА730156

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 О-50

35. Ризики зіткнення та ешелонування повітряних кораблів [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Аеронавігація" / В. П. Харченко [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2011. - 314, [1] с.

Присвячено ризикам зіткнення та мінімумам ешелонування повітряних кораблів відповідно до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації в умовах використання методів зональної навігації, потрібних навігаційних характеристик, автоматичного залежного спостереження та в процесі впровадження систем CNS/ATM.

Розглянуто оцінювання безпеки повітряного руху та визначення ризику зіткнення повітряних кораблів. Наведено мінімуми ешелонування повітряних кораблів під час виконання польотів та польотів за приладами в повітряному просторі України.

Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Аеронавігація».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786383

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О5 Р-49

36. Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п'ятого покоління [Текст] : [монографія] / В. М. Геєць [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [та ін.]. - Київ : Інститут транспортних систем і технологій НАН України, 2020. - 253 с.

У монографії узагальнено основні сучасні світові тенденції розвитку транспорту новітнього покоління та запропоновано визначення поняття «транспорт п’ятого покоління», основою якого є забезпечення високих швидкостей, екологічності, енергозбереження або інноваційного підходу до конструювання (прикладом чого слугують, наприклад, високошвидкісні магістралі (ВШМ), Maglev та Hyperloop, електромобілі та безпілотники); обгрунтовано можливі напрями впровадження в Україні транспорту Hyperloop на основі оцінки світового досвіду фінансування проектів реалізації транспорту п’ятого покоління.

В науково-технічному плані проаналізовано основні складові тягово-левітаційних систем і магнітного підвісу для створення вакуумованого високошвидкісного наземного транспорту (ВШНТ) типу Hyperloop. Розглянуто системи забезпечення і контролю герметичності вакуумованого ВШНТ. Проведено оцінку аеродинамічних і теплових навантажень на корпус вакуумованого ВШНТ. Запропоновано рекомендації для подальших фундаментальних та прикладних наукових розробок і досліджень, а також для проектно-конструкторських робіт зі створення експериментальних конструкцій високошвидкісного наземного транспорту Hyperloop в Україні.

Для науковців, працівників державних органів управління та зацікавлених практиків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА844766

37. Рудзінський Володимир Васильович.

Сертифікація та методи випробувань на автомобільному транспорті [Текст] : навч. посіб. / В. В. Рудзінський, О. М. Тімков, О. В. Рудзінська ; Нац. трансп. ун-т, Житомир. держ. технол. ун-т. - К. : НТУ, 2011. - 159 с.

Навчальний посібник розкриває сутність сертифікації як процесу економічного та суспільного розвитку суспільства, основні принципи сертифікації та історію її розвитку. Велика увага присвячена технічним вимогам проведення випробувань лабораторіями на автомобільному транспорті. Розкриваються міжнародні зв’язки в галузі сертифікації. Методи та підходи управління якістю в сфері сертифікації автотранспортних послуг. Сертифікація в галузі автомобільного транспорту в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766411

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О3 Р-83

38. Синєглазов, Віктор Михайлович.

Автоматизовані системи управління повітряних суден [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл., що навч. за спец. "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" та "Системи управління та автоматика" / В. М. Синєглазов, М. К. Філяшкін ; Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2003. - 502 с.

Систематизовано викладено теорію систем автоматичного управління польотом повітряних суден, наведено методи аналізу статичних та динамічних характеристик систем, що працюють в умовах впливу різного роду збурень. Розглянуто повітряні судна як об’єкти керування; послідовно викладено основи теорії побудови контурів стійкості та керованості, контурів автоматичного та авто­матизованого управління кутовим рухом і рухом центра мас на різ­них етапах польоту.

Докладно розглянуто принципи побудови типових автопілотів і систем автоматичного управління, заходи підвищення безпеки польотів при використанні систем автоматичного управління; наве­дено особливості експлуатації систем автоматичного управління.

Для студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним інженерно-технічному складу авіаційних підприємств, а також інже­нерам у галузі розробки та досліджень систем управління літальних апаратів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА655607

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О5 С-38

39. Соченко Петро Степанович.

Електромобіль - порятунок нашої чудової планети Земля [Текст] / П. С. Соченко, К. М. Сидоренко, Аль-Амморі Алі. - К. : Науковий світ, 2012. - 75 с.

В книзі проаналізовано проблеми сучасного електротран­спорту, особливу увагу приділено енергетиці відновлюваних джерел енергії в електромобілях.

Для науковців та студентів вищих навчальних закладів, фахівців-початківців, інженерів та інженерно-технічних пра­цівників проектних, інжинирінгових та аудиторських компа­ній, а також для широкого кола читачів, які цікавляться віднов­люваною енергетикою та електротранспортом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757847

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О3 С-69

40. Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки [Текст] : монографія / С. С. Рижков та ін. ; за ред. С. С. Рижкова ; Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : [б. в.], 2011. - 339 с.

Зміст монографії відображає роль науки і результатів наукових досліджень авторів у збереженні суднобудування в Україні, підвищенні його конкурентоспроможності у про­цесі розвитку головних напрямів досліджень – перебудови методів проектування суден на основі використання розроблених теорій, удосконалення виробничої бази суднобудування шляхом створення і впровадження новітніх технологій та принципів управління суднобудів­ним виробництвом, збільшення інвестиційної привабливості суднобудівних заводів, комер­ційної ефективності суден, які будуються, забезпечення безпеки їх плавання, збереження людського житія і навколишнього середовища, створення нових засобів океанотехніки для дослідження і освоєння морського шельфу.

Монографія призначена для конструкторів, технологів, організаторів суднобудівного виробництва, співробітників наукових організацій, студентів та аспірантів університетів кораблебудування і судноводіння.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52129

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О4 С-78

41. Ткаченко Анатолій Миколайович.

Державне регулювання у сфері міжнародних пасажирських перевезень [Текст] : навч. посіб. / А. М. Ткаченко [и др.] ; Національна академія держ. управління при Президентові України, Державне підприємство "Служба міжнародних автомобільних перевезень". - К. : ДажБог, 2007. - 294 с.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні аспекти логістичного державного регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності з врахуванням напрямів реалізації регуляторного впливу та тенденцій глобалізації в її формуванні. На основі проведених досліджень узагальнені принципи та напрями державного регулювання транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні, стратегія державної політики України щодо співробітництва з державами СНД в галузі транспорту, а також адаптації законодавства України в галузі транспорту до законодавства Європейського Союзу.

Систематизовані положення законодавчих актів України та Європейського Союзу щодо організації регулярних, нерегулярних, маятникових перевезень пасажирів автотранспортом.

Розрахована на працівників державних органів влади й управління, науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів освіти економічного та управлінського профілю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА710575

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)Т-48

42. Транспортне право України [Текст] : навч. посібник / Е. Ф. Демський [и др.] ; заг. ред. В. К. Гіжевський, Е. Ф. Демський ; Інститут економіки і права "Крок". - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 414 с.

У посібнику проаналізовано юридичні процеси правового забезпечення транспортної діяльності. Вперше зроблена спроба визначити поняття і місце транспортного права як комплексної галузі в правовій системі України. Висвітлено роль і значення державного управління транспортом, дано аналіз правопорушень на транспорті та юридична відповідальність за їх вчинення. Всі матеріали відповідають чинному законодавству України.
Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів та практичних працівників транспорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА623438

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х623 Т-65

43. Туревский Илья Семенович.

Автомобильные перевозки [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования, обуч. по группе спец. 1705 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" / И. С. Туревский. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2008. - 224 с.

Рассмотрены вопросы, связанные с перевозками грузов и пассажиров автомобильным транспортом в современных условиях, а также вопросы взаимодействия и рационального применения различных видов транспорта. Описана правовая и нормативная документация, необходимая при планировании, организации и выполнении перевозочного процесса. Изложены основы теории организации и технологии автомобильных перевозок. Приведены сведения о транспортных средствах, грузах, грузо- и пассажирообороте, транспортном процессе и производительности подвижного состава.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобильные перевозки", может быть полезна специалистам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700962

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О3 1)Т-86

44. Управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України [Текст] : монографія / [Корецька С. О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. О. Корецької ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 256 с.У монографії розкрито певне коло завдань, починаючи від аналізу концептуальних основ формування стратегії управління автомобільним транспортом і закінчуючи питанням оцінки економічної ефективності й економічного ризику в їх господарській діяльності, що в цілому дозволило побудувати теоретико-методологічну основу формування ефективних механізмів управління розвитком стратегічного потенціалу підприємств автомобільного транспорту країни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА799554

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2УК)34/49 У-67

45. Ютт Владимир Евсеевич.

Электронные системы управления ДВС и методы их диагностирования [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (Автомобильный транспорт)" направления подгот. диплом. специалистов "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. Е. Ютт, Г. Е. Рузавин. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 104 с.

Приведен подробный обзор и рассмотрена эволюция развития электронных систем управления двигателем. Описаны распространенные стандарты диагностики OBD (OBDI, OBDII, Е-OBD). Рассмотрена последовательная передача данных (CAN). Показаны совре­менные средства диагностирования на примере системного тестера KTS5xx и программного обеспечения ESI[tronic]. Проанализированы принципы декодирования протоколов обмена дан­ными на примере современной системы впрыска Bosch Motronic M.l .5.4.

Для студентов высших учебных заведений по специальностям «Автомобили и автомо­бильное хозяйство», «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» на­правления подготовки специалистов «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА707547

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: О3 1)Ю-92

 

Підготували:

зав. відділу Смоляр І.Е.,

головний бібліотекар Музиченко Я.О;

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38