Іміджелогія та паблік рілейшнз

У грудні 2011 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

відкрито книжково-інформаційну виставку, присвячену іміджелогії та паблік рілейшнз

"Ще задовго до того, як проповідь була виголошена, про неї багато говорили."
Альбер Камю

Однією з складових частин комплексу маркетингу будь-якого підприємства або організації є комунікаційна політика. Найдоступніша для розуміння недосвідченого читача її іпостась - рекламні заходи. Насправді арсенал комунікаційних технологій набагато ширший: прес-служба, служба зв'язків з громадськістю, рекламний-інформаційна служба і так далі.

Реклама як найважливіша складова частина маркетингу не здатна повністю вирішити своє головне завдання - забезпечити просування товарів до споживача. Річ у тому, що реклама, при всій її витонченості і широті обхвату, все ж таки зобов'язана бути націленою на конкретний товар або групу товарів. І на цілком певного споживача - сегмент ринку.

Тим часом, сучасний бізнес потребує чогось більшого. Він повинен мати важелі управління настроєм споживачів, навчитися формувати ці настрої, створювати громадську думку і направляти його в своїх інтересах. Діяльність по відшуканню засобів дії на розум і відчуття потенційного покупця на користь фірми розширює можливості маркетингу і представляє сьогодні спеціальні дисципліни в його рамках - паблік рілейшнз (PR), або "зв'язки з громадськістю" та іміджелогію. Формування громадської думки, устремління думок, відчуттів, поведінки певних груп людей на рішення задач фірми - ось її мета.

Першим, хто застосував вираз "Паблік рілейшнз" до професійної діяльності, був Чи журналіст Айві - особистий радник Джона Д. Рокфеллера-молодшого. І трапилося це в 1919 році. Чи Айві прославився тим, що зумів створити старому скнарі, такому, що безжально душив своїх конкурентів, імідж добродушного старичка, що утирав сльози сиріткам.

Що зазвичай подразумевают під паблік рілейшнз, або, іншими словами, яким цілям вона служить? Головний об'єкт її турбот - звичайно ж, формування іміджу фірми. З іншого боку, дуже важливе забезпечення зв'язку фірми із засобами масової інформації. Завдання паблік рілейшнз по роботі з населенням необхідно доповнювати роботою з громадськими організаціями, роботою з органами влади, з партнерами і конкурентами, іншими цільовими групами. В ході здійснення заходів паблік рілейшнз цілком можливо віртуозно об'єднати завдання інформування громадськості із зондуванням громадської думки, його моніторингом.

Представницька діяльність фірми просто зобов'язана підкорятися установкам паблік рілейшнз, щоб одночасно сприяти формуванню "кола друзів" підприємства. Інструменти паблік рілейшнз необхідні і для внутрішнього маркетингу фірми, особливо в профілактиці конфліктів і подоланні криз зростання.

Як видимо, від того, наскільки професійно поставлений в організації зв'язок із засобами масової комунікації залежить, як сприймає організацію громадськість. Тому в основі комунікаційної політики організації (якщо така є) повинне лежати прагнення самій генерувати і просувати в пресу інформацію про себе.

Комунікація - не просто взаємодія і спілкування, а спілкування з метою обміну соціально значущою інформацією. І як всяким процесом, комунікацією можна управляти. З цієї точки зору, заходи паблік рілейшнз можна розглядати як устремління організації або людини управляти комунікацією.

Пріоритетне призначення іміджелогії як науки про технологію особистої чарівності - оснастити людей різного віку імідж-знаннями і надати допомогу в оволодінні і вмілому використанні їх при вибудовуванні міжособистісних і ділових відносин. Чим більше ми досягаємо успіхів у створенні позитивного іміджу, то багатша репертуар нашої поведінки і ефективніше управління людськими враженнями, тим успішніше ми можемо займатися конструюванням різноманітних сфер соціального спілкування, порушувати себе симпатії, користуватися повагою.

Поняття «імідж» давно на слуху. Як це не здасться несподіваним, але першими активно почали працювати з ним економісти, які займаються підприємництвом. Відомий такий факт, американський економіст Болдуінг в 60-х роках XX століття ввів у діловий обіг поняття «імідж» і обгрунтував його корисність для ділового успіху.

У наш час імідж став ходовим товаром у всіх, хто займається підприємництвом і особливо політичною діяльністю. На його придбання при проведенні виборчих заходів у країні витрачаються величезні кошти, які обчислюються десятками тисяч доларів. Підвищеним попитом імідж користується в естраді і театрі. Завдяки іміджу однієї з розвинених сервісних індустрій стала політична і торгова реклама. Зростаючий попит на імідж породив нову професію - іміджмейкер. Це фахівець з конструювання іміджу особистості, ділових і політичних структур (наприклад, політичної партії чи громадської організації).

Книжки представлені на виставці:

Г.Г. Почепцов. Коммуникативные технологии двадцатого века. — М.: Рефл-бук; К.: Ваклер — 1999. — 352 с.
Книга посвящена исследованию коммуникативного пространства и его символической, визуальной, мифологической, событийной и коммуникативной организации. В работе анализируются избирательные (гуманитарные) технологии, основные модели информационных и психологических войн, рассматриваются основы деятельности менеджера паблик рилейшнз,спиндоктора, имиджмейкера, специалиста по слухам, спичрайтера и других профессий. В книге содержится детальный анализ зарубежной и отечественной литературы по данной тематике.
Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз:Моногр. — К.: МАУП, 2005.— 440 с.
У цій праці особливе значення приділяється менеджменту масових комунікацій, менеджменту прес-служб і рекламному медіа-менеджменту, які розглядаються через призму таких ключових понять, як паблік рилейшнз і реклама.У монографії використано унікальні практичні напрацювання автора як результат практичної діяльності не тільки на ниві державної служби, а й під час роботи ректором найбільшого недержавного ВНЗ України, досліджено проблематику інформаційно-комунікаційних зв'язків у суспільстві, що глобалізується, в контексті здійснення психологічних впливів на суспільну свідомість.

Ва 662765

male

Науменко Т.В. Массовая коммуникация: теоретико-методологический анализ. — М.: Изд-во "Перспектива", 2003.— 252 с.

Монография посвящена анализу сферы массово-коммуникативной деятельности и её отражению в теоретической социологии. Применяя в исследовании субстанционально-деятельностный подход к анализу массовой коммуникации, автор вскрывает ее сущность, а также определяет со стороны таких важнейших категорий, как явление, содержание, форма, что дает возможность оптимизировать дальнейшие исследования данной сферы.
Работа предназначена для социологов, философов, специалистов в области журналистики и PR, а также для всех, кого интересуют проблемы массовой коммуникации.

Ва 668705

male

Бодалев А. А. Психология общения. — М.: Изд-во Московского психолого-соїдаального института; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2002. — 320 с.

Книга избранных трудов видного психолога раскрывает психологическое содержание главных характеристик общения, роль творчества в общении, его значение в становлении личности. Здесь прослеживаются и объясняются трудности, которые люди испытывают, вступая в контакты друг с другом, описываются их причины.
Книга предназначена для психологов, педагогов и студентов, готовящихся к психолого-педагогической деятельности.

Ва 670721

male

Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. — СПб.: Знание, ИВЭСЭГТ, 2001. — 496 с.

Учебное пособие, подготовленное кандидатом педагогических наук, профессором РГПУ им. А. И. Герцена Альвиной Павловной Панфиловой, выполнено на основе анализа теоретического и практического коммуникативного опыта по налаживанию эффективного делового взаимодействия, описанного в отечественной и зарубежной литературе.

Ва 649351

male

Зeрнецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. — К.: Освіта, 1999. — 351 с.

У монографії вперше у вітчизняній політологічній науці комплексно досліджуються глобальні трансформації систем масової комунікації кінця XX ст. як новою фактора міжнародних відносин. В контексті революційних змін у галузі новітніх технологій, кабельного й супутникового телебачення та розвитку диджиталізації розглядаються системи мас-медіа на державному, регіональному і глобальному рівнях.

Ва 596059

male

Зернецька О.В. Нові засоби масової комунікаціі : Соціокультурний аспект. — К.: Наук.думка, 1993. — 131 с.

У монографії аналізується зарубіжний досвід розвитку нових засобів масової комунікації з погляду соціології, культурології та комерції. Розглядається комплекс економічних, психологічних та естетичних проблем кабельного, супутникового, глобального, комерційного та громадського телебачення.
У книзі використані найновіші зарубіжні джерела, надані автору під час роботи у Великобританії.
Для істориків, журналістів, діячів кіно-, теле-, відео-бізнесу, соціологів, культурологів.

Ва 549805

male

Пітерс Д. Д. Слова на вітрі: Історія ідеї комунікації . — К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2004. — 302с.

Книгу Дж. Д. Пітерса, професора університету штату Айова (США), присвячено історії розвитку і трансформації поняття "комунікація" у світовій культурі від часів Римської імперії до сьогодення. Автор і аналізує кілька складових загальної проблеми комунікації, серед яких міжособистісні стосунки, засоби комунікації і їх вплив на суспільство, релігійні, етичні та технологічні аспекти комунікації і медіа. Поняття "комунікація" розглядається як одна з фундаментальних категорій сучасного життя і мислення.
Книга є актуальною передусім для викладачів, студентів та науковців-гуманітаріїв, як і всіх, хто цікавиться проблемами комунікації та медіа. Вона буде необхідною при підготовці та вивченні курсів історії філософії і культури, теорії і практики комунікативної діяльності, у реалізації нових дослідницьких проектів.

Ва 647117

male

Д. фон Гильдебранд. Метафизика коммуникации. — СПб.: Алетейя, 2000 г. — 373 с.

"Метафизика коммуникации" - фундаментальное исследование Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977) по социальной философии. Сначала он исследует личностные основания общности, затем изучает образование, смысловую сферу и характер каждого отдельного классического типа общности. Совершенно заново освещается структурное различие между я-ты-общностью и мы-общностью. Брак, дружеская пара обладают эксклюзивным внутренним пространством и находятся на той ступени единения, которая резко отличает их от всех плюроперсональных общностей, таких, как род, государство и даже семья. Особенно важен вывод о том, что во всех общностях в качестве объединяющего начала выступают определенные ценности. Для Гильдебранда ценности всегда являются качествами бытия, неотделимыми от действительности.

Ао 264448

male

Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації. — К.: Центр вільної преси, 1999. — 211 с.

Ва 590367

male

Хаджирадєва С. К., Черненко Н. М. Діалогова комунікація: теорія та практика. — О.: ОРІДУ НАДУ, 2004. — 202 с.

Навчальний посібник "Діалогова комунікація: теорія та практика" призначений для студентів та слухачів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації; складається з двох розділів: у першому подається науково-теоретичне обґрунтування феномену "діалогова комунікація", у другому пропонується практикум щодо формування готовності управлінців до діалогової комунікації.
Виклад матеріалу відповідає вимогам створення дистанційних курсів, що дозволяє студентам та слухачам самостійно опанувати подану інформацію.

Ва 655473

male

Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. — Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. 1— 75 с.

В учебном пособии рассмотрены основные модели и теории коммуникации, дано описание структуры коммуникативного акта и коммуникативных событий в различных сферах и видах коммуникации (устная, письменная, виртуальная, межкультурная, межличностная, групповая, массовая, производственная, торговая и т.п.). Показана связь теории коммуникации с семиотикой и лингвистикой, теорией информации и герменевтикой, философией, психологией и т.д. Дается представление о личностных чертах коммуникатора и основах коммуникативного взаимодействия.
Предназначено для студентов и специалистов в области связей с общественностью, социальной работы, регионоведения, журналистики, лингвистики и межкультурной коммуникации.

Ва 610122

male

Почепцов Георгій. Теорія комунікації / Спілка рекламістів України; Українська асоціація паблік рілейшнз. — К., 1996. — 175с.

Ва574823

male

 

Сусська О. О. Психологія інформаційної діяльності в сфері масової комунікації. Основи формування критеріїв ефективності інформаційного обміну. — К., 2007. — 81c.

У книзі йдеться про сферу масової свідомості - нове утворення як з психологічної, так і з соціальної точок зору; про можливості інформаційного обміну, що покликаний до життя бурхливим розвитком науково-технічного прогресу і сплеском інформаційних потреб суспільства. Вивчення інформаційної діяльності: усталення засобів масового інформування як способу взаємозв'язку, умов та можливостей спілкування в інформаційному просторі, який є породженням цього нового поля інформаційного обміну; діяльності засобів масової комунікації, а також тісно пов'язаних з ними і гроблем формування і-ромадської думки та масової свідомості саме в ракурсі психологічних та соціокомунікативних досліджень, є сьогодні актуальним не тільки для психології, соціології і теорії комунікації, але й соціальної психології, психолінгвістики, теорії мовленнєвої комунікації, соціології масових комунікацій та психології масових комунікативних процесів.

Ва 706101

male

Женщина в массовой коммуникации: штрихи к социокультурному портрету / Санкт- Петербургский гос. ун-т. Факультет журналистики / С.М. Виноградова (ред.-сост.). — СПб., 2000. — 92 с.

Сборник подготовлен участниками семинара "Женская журналистика и женщины в журналистике" и предназначен для тех, кто интересуется проблемами, связанными с ролью женщины в развитии отечественной и зарубежной культуры. Особое внимание авторы акцентировали на вопросах функционирования журналистики для женщин и профессиональной деятельности женщин, посвятивших себя литературно-художественному, публицистическому и научному творчеству.

В 345791/2

male

Дергачев В. А. Раскаленные рубежи: очерки маргинальной коммуникативности — О.: Астропринт, 1998. — 104 с.

Книга пронизана оптимизмом веры в безграничную коммуникацию энергонасыщенных рубежей реального географического пространства и внутреннего мира человека. Вместе с тем служит предостережением от слепого заимствования и имитации чужих социокультурных и экономических традиций. Пограничная стилистика рационального и чувственного восприятия объекта исследования (человек, культура, страна, местность) позволяет рассматривать рубежность как стратегический ресурс развития в многополярном мире. Показаны особенности появления великих людей, истоки восхождения к современной Европе, возможные пути возрождения России и государственного становления Украины.

Ва 581921

male

Драгомирецька Н. М.. Теоретичний аналіз комунікативної діяльності державного службовця. — О. : Астропринт, 2005. — 280с.

У монографії розглянуто комунікативну діяльність державного службовця з позицій системного підходу, а також положення про те, що вимоги до комунікативної діяльності державного службовця стосуються різних сфер життєдіяльності суспільства і вимагають впровадження відповідних методів, прийомів, які повинні бути об'єднані у визначену систему. Розглянуто положення про те, що розуміння і трактування комунікації знаходиться в зоні пересічення декількох моделей комунікацій, котрі використовуються в різних напрямках науки і не можуть бути виокремленими з загальної системи комунікації.

Вс 41921

male

Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения: Тайны эффективного взаимодействия. — СПб. : "прайм-ЕВРОЗНАК" ; "Издательский дом Нева", 2003. — 318с.

Книга Рудольфа и Кэтлин Вер/ брбердд-ндшишш сГивіиті^ир^аиное теоретико-практическое пособие по психологии общения, которое выдержало на Западе десять изданий! Это лучшее на сегодняшний день введение в основы процессов человеческой коммуникации. Оно включает в себя базовые сведения по социальной психологии, по психологии межличностного общения и малых групп, влияния речевых коммуникаций на социальные процессы. Знания, умения и навыки, которые вы получите и освоите с помощью данной книги, помогут вам быть компетентным, успешным и эффективным коммуникатором в любой области общественной практики.

Вс 38459

male

Дунець Л.М. Психологія спілкування. — Хмельницький: ТУП, 2003. — 142 с.

В навчальному посібнику подано календарно-тематичний план і програму курсу, теми практичних занять, методичні вказівки до виконання контрольних робіт, перелік питань до заліку з курсу.
Посібник розкриває сутність, структуру, види, функції і значення спілкування в житті людини. В ньому також наведено питання для обговорення, практичні рекомендації та правила успішного спілкування.

Ва 641940

male

Висоцька О. Є. Комунікація як основа соціальних перетворень (у контексті становлення постмодерного суспільства). — Дніпропетровськ: "Інновація", 2009.— 316 с.

У монографії обгрунтовано сутність та закономірності трансформації суспільної свідомості у процесі еволюції форм та засобів комунікації. Предметом дослідження стали парадигмальні, семіотичні та прагматичні аспекти прояву та функціонування комунікативних практик сьогодення. Розкрито характер трансформації парадигмальних форм комунікації від архаїчного стану до постмодерного, розглянуте семіотичні зрушення комунікації під впливом нових способів конструювання мовних світів за допомогою інтерактивних засобів комунікації, здійснено опис сучасних комунікативних практик, окреслена роль засобів масової комунікації у формуванні світогляду сучасної людини, визначено соціальні наслідки становлення постмодерного суспільства під впливом масмедіа.

Ва 724302

male

Бринкман Р., Кершнер P. Гений общения. — СПб.: Питер Пресс, 1997. — 256 с.

Если ваш шеф - Танк, сметающий все на своем пути; друг - Граната, взрывающаяся по любому поводу и без повода; дома ждет ваша вторая половина - Нытик и дети - Всезнайки, доводящие до полного изнеможения, тогда книга предназначена именно вам. Этой оригинальной книгой зачитывается вся Америка - ведь доктор Р. Бринкман и доктор Р. Кершнер создали единственный в своем роде психологический справочник, который понятно, живо и с юмором объясняет, как достичь успеха невзирая на трудности общения с людьми.

Ва 581450

male

Головаха Є. І., Паніна Н. В. Психологія людського взаєморозуміння. — К.: Україна - Ін-т соціології НАН України, 2002.- 223 с.

Автори науково-популярної книги, спираючись на сучасні досягнення соціальної психології, розкривають складні механізми людського спілкування, шляхи та засоби подолання конфліктів, непорозумінь у взаєминах з оточуючими людьми.
Розрахована на широке коло читачів.

Ва 632201

male

З того боку стереотипів поведінки: психологія спілкування / Авт-упор. О. В, Тимченко, В. Б. Шапар. — X.: Прапор, 1997. — 654 с.

Людям контактним, комунікабельним, здібним швидко адаптуватися до нового середовища, набагато легше спілкуватися з оточуючими. Тему психології спілкування автори-упорядники висвітлюють у цій книзі. Читачеві цікаво буде знати, як запобігти скандалів, зуміти зберегти приємний мікроклімат в сім'ї та колективі, а також про відносини між чоловіком та жінкою"

Ва 580580

male

Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. — СПб.: Питер, 2002. — 288 с.

Эта яркая книга написана одним из ведущих английских специалистов по вопросам обучения и представляет собой практическое пособие по развитию навыков общения и взаимодействия посредством занятий в группе под руководством тренера. Книга, основанная на проверенных теоретических принципах, исповедует практический подход. Автор предлагает несложные пошаговые методики, которые позволят любому тренеру заинтересовать слушателей формой подачи материала, а также сделать сам материал легким для запоминания и использования на практике.

Ва 647707

male

Шапарь В. Б. Мастерство общения в любой ситуации. — Х.: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга"; Белгород: ООО "Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2007. — 320 с.

Людям контактным, коммуникабельным, способным адаптироваться к новой среде, гораздо легче общаться. Читателю будет интересно узнать, как избежать конфликтов, сохранить приятный микроклимат в семье и на работе, как строить взаимоотношения, особенно между мужчинами и женщинами.
Людям контактним, комунікабельним, здатним адаптуватися до нового середовища, набагато легше спілкуватися. Читачеві буде цікаво довідатися, як уникнути конфліктів, зберегти приємний мікроклімат у родині й на роботі, як вибудовувати взаємини, особливо між чоловіками й жінками.

Ва 694423

male

Шапарь В. Б. Мастерство общения и управления людьми. — Х.: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород : ООО "Книжный клуб "Клуб семейного досуга"",
2010. — 416 с.

Книга предлагает знания, умения и навыки, которые помогут стать успешным в любой сфере человеческой деятельности, будь то общение с друзьями, приемы или деловые переговоры. Благодаря этой книге читатели узнают, как строить взаимоотношения с окружающими, как избежать скандалов, как сохранить здоровый микроклимат в семье и на работе, - словом, достичь совершенства в жизни.
Книга пропонує знання, уміння й навички, які допоможуть стати успішним у будь-якій сфері людської діяльності, чи то спілкування із друзями, прийоми або ділові переговори. Завдяки цій книзі читачі довідаються, як налагоджувати взаємини з людьми, що поруч, як уникнути скандалів, як зберегти здоровий мікроклімат у родині й на роботі, - словом, досягти досконалості в житті.

male

Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона . — М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. — 320 с.

Законы Паркинсона широко известны своей парадоксальностью, остроумием и... максимальным соответствием реальной жизни. Но если вы спросите, какова тема данной книги, ответить однозначно будет непросто. Первая часть книги - об управлении деловой и общественной жизнью, о закулисной стороне политики и бизнеса, а вторая - о том, как все вышеупомянутое соотносится с жизнью семейной, с житейскими обстоятельствами, характерными для обычной семьи.

Ва 599036

male

Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекта управлінської діяльності. — К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. — 196 с.

Подається аналіз соціально-психологічних явищ українського суспільства, розкриваються психологічні особливості індивідуальної і групової поведінки, розглядаються психологічні основи управлінського спілкування та здійснення управлінського впливу не тільки в теоретичному, але й у практичному зрізі. Особлива увага приділяється питанням налагодження ефективної взаємодії в системі "органи державної влади - громадяни", формуванню позитивного іміджу державної влади та її представників.
Для державних службовців, управлінців, а також студентів BH3 управлінського спрямування.

Ва 677199

male

 

Панкратов В.Н. Психотехнология управления людьми: Практическое руководство. —
М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. — 336 с.

Эта книга не для всех, эта книга для каждого, кто хочет овладеть искусством управлять людьми и создавать особые доверительные взаимоотношения с окружающими.
В книге, где описывается психотехнология манипулятивного управления людьми, вы узнаете: как произвести неотразимое первое впечатление на собеседника, как, зная язык жестов и телодвижений, понять больше, чем сказано партнером; как, овладев искусством делать комплименты, создавать доверительные взаимоотношения с окружающими; как использовать и своевременно нейтрализовывать уловки-манипуляции в деловых контактах; как, применяя психотехнологию проницательности, входить в доверие к деловым партнерам и склонять их к своей точке зрения; как по почерку и различным физиогномическим индикаторам человека прочитать его словно книгу; как, используя правила делового этикета и управляя вниманием собеседника, располагать его к себе; как, овладев искусством убеждения и внушения, программировать желание партнеров на постоянное сотрудничество с вами.

Ва 605122

male

Гічан І.C. Назаренко Д.В. Психотехнологія ділового спілкування. — К.: НАУ, 2003. — 78 с.

Розкриває питання психології ділового спілкування, функції, рівні, засоби успішного ділового спілкування.
Адресовано для студентів, які вивчають питання управління і психології.

Ва 633132

male

 

 

Хелен У. Основы делового общения. Азы бизнеса. — М.: HIPPO, 2004. — 128 с.

Эффективная коммуникация - важнейшая бизнес-компетенция. Именно она часто объясняет различие между преуспевающими бизнесменами и теми, кто едва сводит концы с концами. Но коммуникация - это не только то, что говорите вы, она подразумевает также способность внимательно выслушивать собеседника. Односторонней коммуникации просто не существует. Используйте это практическое руководство для осознания и развития навыков общения и будьте уверены, что все, сказанное вами будет услышано и воспринято адекватно.

Ао 264718

 

male

Ділове спілкування в системі культури управління. / С. Пономарьов, С. М. Пазиніч, А. О. Харченко [та ін.]. — Х.: НТУ "ХПІ", 2009. — 64 с.

Розглянуто сутність і природу ділового спілкування як важливого елемента культури управлінської діяльності та як одного з її проявів. Наведено основні форми і принципи спілкування та його структуру. Показано психологічні особливості вербального та невербального спілкування. Проаналізовано прийоми ефективного впливу на людей в процесі управлінського спілкування.
Призначено для слухачів магістерької програми зі спеціальності "Адміністративний менеджмент", а також для поглибленого вивчення студентами особливостей психології спілкування, в тому числі при самостійній роботі, з метою оволодіння ефективними його засобами в процесі майбутньої професійної діяльності.

Ва 719011

male

Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие / О.А. Баева . — М.: Новое знание, 2003. - 368 с.

Книга написана на основе многолетнего опыта работы авторской Школы делового общения. Она учит преодолевать барьеры в общении, искусно вести деловой разговор, эффективно убеждать, не позволять собеседнику манипулировать собой, успешно выступать перед аудиторией. Научная глубина содержания сочетается с простотой, доступностью и занимательностью изложения. Задания и упражнения разработаны автором.
Расширено и переработано содержание отдельных глав.
Книга адресована преподавателям, студентам гуманитарных и экономических специальностей, а также всем, чья профессиональная деятельность осуществляется в сфере коммуникации: менеджерам различных уровней, учителям, журналистам, специалистам по PR и т.д.

Ва 642626

male

Горанчук В. В. Психология делового общения и управленческих воздействий. — СПб.: Издательский Дом "Нева"; М.: "ОЛМА-ПРЕСС Инвест", 2003. — 288 с.

В учебном пособии профессора кафедры психологии Северо-Западной академии государственной службы (СПб) В.В. Горанчука в доступной и ясной форме излагаются основные понятия и современные научные сведения но психологии делового общения и управленческих воздействий: обсуждаются механизмы перцепции, коммуникации и интеракции; рассматриваются способы вербального и невербального взаимодействия; анализируются коммуникативные барьеры; разбираются основные виды и формы управленческих влияний. Теоретические выкладки сопровождаются практическими советами, рекомендациями и иллюстрациями, позволяющими лучше осмыслить и прочувствовать учебный материал.

Ва 642214
 

male

Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. — М.: Дело, 1999. — 440 с.

Книга является практическим руководством по общению с представителями различных культур и стран. Значительная ее часть посвящена характеристике особенностей культур 14 ведущих стран мира, представляющих все континенты. По каждой стране предлагается набор практических рекомендаций. Они позволяют предвидеть и учитывать реакцию и возможные варианты поведения людей и важны для управления многонациональными коллективами, ведения переговоров, заключения сделок и в целом для формирования успешного долгосрочного сотрудничества.

Ва 591597

male

Кузьмин Э. Л. Дипломатическое и деловое общение: правила игры. — М.: Норма, 2005. — 304 с.

Как правильно организовать визит и встречу, подготовить деловое письмо, вести себя на приемах, одеваться, пользоваться столовыми приборами, обмениваться подарками, употреблять напитки? В центре внимания автора - вопросы дипломатического и делового протокола и этикета. Большое значение придается в работе тактико-психологическим аспектам переговоров и бесед, речевого этикета, "языку жестов", биоэнергетике общения.
Книга представляет интерес для работников государственного аппарата, сотрудников служб менеджмента, протокола и PR, студентов, магистрантов и аспирантов юридических и экономических вузов, всех, кто готовится посвятить себя практической деятельности в дипломатии или бизнесе.

Ва 668551

male

Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування . — К .: АртЕк, 2000. — 192 с.

У посібнику розглядаються питання організації ділової комунікації із врахуванням національних особливостей культур. Зміст ділової культури репрезентується як сукупність складників мовної культури, ділової етики. Подано елементи необхідних крос-культурних установок у поведінці ділових партнерів, яких слід дотримуватися в міжнародній бізнес-комунікації. Особливу увагу приділено з'ясуванню взаємодії понять "культура - мова - держава", соціально-психологічним чинникам ділового діалогу.
Посібник розрахований на викладачів, студентів, а також усіх тих, кого цікавлять міжнародні культурні традиції, а саме - мова та етика ділового спілкування.

Ва 604368

male

Удалов Ф.Е., Калинов А.А. О юморе в деловых отношениях. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 2000. — 100 с.

Предлагаемый материал можно в известной степени представить как учебное пособие для желающих развить в себе чувство юмора. В нем изложены взгляды авторов-составителей на природу и роль юмора в системе деловых отношений, представлена наиболее удобная для учебных целей его классификация, показаны на конкретных примерах возможности юмора в различных формах общения. Книга содержит материал, почерпнутый в основном из средств массовой информации. Часть юмористических миниатюр принадлежит перу авторов-составителей.

Ва 608429

male

Дерево С.Д. Ясвин В.А. Гроссмейстер общения: иллюстрированный самоучитель психологического мастерства. — М.: Смысл; Academia, 1996, — 192 с.

Остроумная, богато иллюстрированная книга, в которой систематически изложено многое из того, что современная психология может предложить всем, кто стремится повысить свое психологическое мастерство в повседневном общении с людьми и свою психологическую культуру.
Адресуется всем.

Ва 570755

male

Зарецкая Е.Н. Деловое общение: В 2 т. — М.: Дело, 2002. —

Двухтомник является первым отечественным учебником по деловому общению - новой учебной дисциплине, ставшей обязательной для подготовки в вузах специалистов многих профилей.
Двухтомник создан на основе авторского курса (читаемого в АНХ при Правительстве РФ и МГУ им. М.В. Ломоносова), в котором использованы классические подходы и новейшие достижения в коммуникативной сфере.
Изложение принципов делового общения базируется на объединении научной и практической проблематики таких дисциплин, как риторика, логика, психология, социология, философия, этика, кибернетика, менеджмент, теория информации, семиотика, поэтика, нейрофизиология, которые в совокупности могут быть названы "наукой о человеке".

В 347134/1-2

male

Бороздина Г.В. Психология делового общения — М.: ИНФРА-М, 2004. — 295 с.

Данный учебник выполнен на основе исследований зарубежного и отечественного психологического опыта по налаживанию делового сотрудничества, а также формированию эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности.
Особенностью настоящего учебника является его комплексный характер (деловое и неформальное общение рассматриваются в тесной взаимосвязи).
Материалы широко иллюстрируются конкретными примерами из художественных произведений и реальных жизненных ситуаций в такой форме, в которой эти примеры близки, доступны и легко узнаваемы читателем.
Предназначено для студентов, изучающих дисциплину "Психология делового общения" как в государственных, так и в негосударственных вузах.

Ва 648242

male

Курбатов В. И. Стратегия делового успеха. — Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 1995. -— 416 с.

Книга посвящена различным граням общения в деловой жизни. В доступной форме описываются сложные проблемы выбора стратегий общения: коммуникативные конфликты, трудности и барьеры коммуникаций. Подробно описываются способы ведения переговоров, средства применяемой при этом публичной речи, виды 'аргументации, наиболее эффективно воздействующие на партнера. Несомненным достоинством являются приведенные автором методики обучения эффективному деловому общению.
Эта книга вошла в число победителей на открытом конкурсе "Гуманитарное образование в высшей школе", который проводился Государственным комитетом РФ по высшему образованию и Международным Фондом "Культурная инициатива".

Ва 566897

male

Палеха Ю. I. Етика ділових відносин. — К.: Кондор, 2008. — 356 с.

У посібнику розкриваються актуальні з огляду на сучасну ситуацію етичні проблеми бізнесу та управління, серед яких етика і соціальна відповідальність, адміністративна етика, взаємостосунки представників держави і підприємництва, питання підготовки та проведення ділових зустрічей, включаючи ділову атрибутику, а також структуру та техніку ділового спілкування, його практику та шляхи досягнення взаєморозуміння, основні моменти організації ділових прийомів тощо.
Окремий розділ посібника присвячено етиці ділових відносин з партнерами, котрі мешкають за територією України, та їх врегулюванню.

Вс 447750

male

Діловий етикет. — К.: "Альтерпрес", 1998. — 320 с.

За теперішнього часу вітчизняні підприємства та організації інтегруються до економічного, політичного й культурного життя Європи, розгортаються зв'язки із діловими та політичними колами багатьох регіонів планети. Спілкування із представниками іноземних держав вимогає ретельного додержування правил етикету. Ця книжка надасть вичерпані відповіді на всі запитання, які можуть постати з приводу гарних манер, ділового етикету та протоколу.
Для підприємців, а також усіх, кого цікавлять установлені правила поведінки у товаристві та міжнародних відносинах.

Ва 586142

male

 

Корпоративная этика / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. — М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2003. —4 80 с.

      

В книге рассматриваются теоретические, методические и практические вопросы этики корпоративных отношений. Раскрываются ее природа, сущность и основные принципы; анализируются методы управления этическими нормами межличностных отношений в коллективе, правила корпоративных отношений и культуры обшения. Приведены теоретические и практические рекомендации по этике корпоративных отношений.
Предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей дисциплин "Менеджмент", "Корпоративная культура", "Этика деловых отношений". Будет полезна для представителей деловых кругов, работников органов исполнительной и законодательной власти, средств массовой информации.

Ва 644029

male

Нестара Дж. Деловой этикет: Паблик рилейшнз для всех и для каждого. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. — 336 с.

Паблик рилейшнз для отечественного читателя - терра инкогнита, но книга Джона Нестары поможет не только по-хозяйски освоить ранее неведомую территорию, но и взрастить на ней богатый урожай профессионального и жизненного успеха, потому что паблик рилейшнз - это наука гармоничного взаимопонимания, умения действовать, успешно прожить жизнь и максимально реализовать свои возможности.
Для широкого круга читателей.

Ва 599035

male

Сабат Э.- М. Бизнес-этикет. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. — 240 с.

Всем известно, что большое складывается из мелочей. Эта аксиома отражает истину, которая в ВЬІС-І шей степени справедлива в мире конкурентного биз-і неса, где некоторые, незначительные на первый взгляд тонкости и вежливое поведение в обществе могут1 определить разницу между прозябанием и конкурентоспособным уровнем, необходимым для выживания в ожесточенной конкуренции делового мира. Читая эту книгу, вы найдете все необходимое, чтобы утвердиться в качестве совершенного и практичного профессионала в своей сфере деятельности: бизнес-этикет, правила, рекомендации, необходимые для повседневного делового общения. Книга особенно заинтересует тех, кто наладил или хочет установить деловые отношения с фирмами США.

Ва 654555

male

Холопова Т. И., Лебедева М. М. Протокол и этикет для деловых людей. — М. : Анкил, 1995. — 368с.

В книге освещены основные этапы работы с зарубежным партнером (правовые основы общения, организация деловых переговоров, деловая переписка, методы разрешения конфликтных ситуаций, приведены основные правила современного этикета). Значительное внимание уделено национальным особенностям делового общения.
Для предпринимателей, студентов экономических вузов и всех, связанных с организацией деловых переговоров.

Ва 559075

male

Ниренбсрг Дж. Маэстро переговоров: Деловой бестселлер. / Азбука делового общения: Советы начинающему бизнесмену. — Мн.: Парадокс, 1996. — 416 с.

Успех в любой области жизни - деловой, общественной или частной - напрямую зависит от нашего умения вести переговоры.
Как же овладеть искусством диалога - с деловым партнером, продавцом или покупателем, с теми, кто окружает вас на работе и дома?
В США существует специальный Институт переговоров, руководимый автором этой книги. "В результате успешных переговоров выигрывают все", - утверждает Джерард Ниренбсрг.
Рекомендации американского специалиста в области делового общения удачно дополняются сборником советов начинающему бизнесмену.

Ва 572664

male

Дональдсо, М. К., Дональдсон М. Умение вести переговоры для "чайников". К— . : Диалектика, 1998. — 320 с.

Ежедневно, на работе и дома, вам приходится общаться с людьми, добиваясь каких-то целей - это и есть то, что авторы называют переговорами! Книга, которую вы держите в руках, как нельзя лучше поможет вам взглянуть на себя со стороны и повысить свое мастерство общения с людьми. Книга поможет вам правильно подготовиться к переговорам, придержать свои эмоции, нажав свою внутреннюю кнопку "Пауза", облегчить предстоящие переговоры, заранее определив цели и очертив границы возможного, следить за своей речью, жестами и мимикой, не забыть о том, что мужчины и женщины смотрят на мир по-разному, и научит многому другому, необходимому как в деловой, так и повседневной жизни.

Вс 32451

male

Белланже Л. Переговоры. — СПб. Издательский Дом "Нева", 2002. — 128 с.

Как понять противоположную сторону в конфликтной ситуации? Как добиться того, чтобы тебя поняли правильно? Каким образом придти к общем) итогу, договориться, если ни одна сторона не хочет пересматривать свои инте ресы?
Эта небольшая по объему книга поможет вам ответить на эти и другие вопро сы, касающиеся переговорного процесса, так как дает представление о перегово рах во всех возможных и необходимых самым различным специалистам аспектах: методологическом, методическом и сугубо практическом.

Ва 644498

male

Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры по-гарвардски. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 352 с.

Переговоры - это основной способ добиться от окружающих того, чего вы хотите. Умение отстаивать свои интересы немаловажно в любой жизненной ситуации, но особенно актуально для успешного ведения бизнеса, когда от правильно выбранной стратегии переговоров зависит размер прибыли, а иногда и судьба предприятия.
Каждому из нас, даже тому, у кого есть большой опыт общения, приходилось сталкиваться с проблемой, когда стандартные стратегии ведения переговоров оказывались неэффективны. В этих случаях мы были вынуждены идти на уступки и соглашаться на невыгодные для себя условия.


Ао 264766

male

Мельник Л. Жесткие переговоры. Драку заказывали? — К. : Факт, 2010. - 160 с.

Для кого-то жесткие переговоры - это, когда оппонент не соглашается сразу же на предлагаемые условия. Для других - это, когда собеседник использует неэкологичные виды влияния: психологическое давление или манипуляции.
Прочтя эту книгу, вы узнаете о сценариях и техниках жестких переговоров, получите набор инструментов, используя которые, сможете побеждать в жестких переговорах чаще, вооружитесь техниками противостояния психологическому давлению и манипуляции, сможете лучше управлять своими эмоциями, будете получать удовольствие и от переговорного процесса, и от его результата.

Ва 272997

male

Маличевский В. Переговоры: психология, стратегия, аргументы. — Х.: Центр "Консулы",

2007. — 128 с.

В книге удачно представлена классификация деловых переговоров как способа достижения бизнес-целей.
Автору удалось разложить переговорный процесс на простые составляющие и указать пути достижения успеха в каждом варианте.
Вам остается лишь выбрать "свой" и следовать рекомендациям. Успех обеспечен!

Ва 695586

male

Аткинсон М., Чойс Т. Р. Пошаговая система: Наука и искусство коучинга. — К.: Companion Group, 2010.— 256 с.

За пределами религиозных и политических движений есть одно главное движение развития человека в современом мире - коучинг. Эта книга поможет вам приобрести те навыки, которые нужны вам для реализации творческих способностей, повышения личной эффективности, достижения ваших целей, а также поможет узнать ваши ценности, чтобы двигаться к самому важному в жизни.
Книга написана легко. Она доступно показывает етапы постановки эффективных коучинговых вопросов и ответов на них. Принимая во внимание разнообразие человеческих стилей и реакций, книга даст возможность почувствовать силу и значимость применения коучинговых тактик и подходов.

Ва 726558

male

Петер В.-Ш. Медиапсихология. Основные принципы. — X.: Изд-во Гуманитарный Центр.

2007. — 288 с.

Книга "Медиапсихология" рассматривает такую новую область исследования, как психология средств массовой информации. Автор в доступной форме представил когнитивные и эмоциональные аспекты использования СМИ, проанализировал влияние СМИ на формирование общественного мнения и поведение людей, а также наметил перспективы исследований прикладной медиапсихологии.
Книга представляет интерес для психологов, журналистов, преподавателей и всех тех, кто занимается анализом влияния и развития СМИ на практике.

Ва 693681

male

Биркенбиль В. Искусство задавать вопросы — М.: ЗАО "Интерэксперт", 2005. — 186 с.

Ва 669948

male

Арредондо Л. Искусство деловой презентации -— Челябинск: "Урал LTD", 1998. — 513 с.

Книга, рассматривающая презентацию как Мистерию, удивительно современна прежде всего широким историческим контекстом, к которому постоянно обращается и в котором существует. Построенная как учебник и состоящая из последовательно сменяющих друг друга уроков, эта книга прежде всего учит побеждать.

Ва 591088

male

Малкольм К. Презентации для "чайников". — М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2007. — 544 с.

Независимо от того, общаетесь ли вы с одним человеком или с многотысячной аудиторией, вам нужно выражаться четко и понятно. Желаете произвести впечатление на коллег? Убедить клиентов? Доказать свою точку зрения? Ключ к успеху - то, что вы говорите и как вы говорите. В книге предлагаются советы и подсказки, касающиеся работы с аудиторией, преодоления боязни сцены, правильного использования юмора и визуальной поддержки, сбора материала для презентации, структурирования доклада, эффективного использования времени, правильного подбора слов, грамотного построения вступления, основной части и заключения, использования PowerPoint и "языка тела", а также многих других составляющих эффективной и эффектной презентации.

Ва 695186

male

Мэндел С. I . Навыки эффективной презентации — СПб.: Издательский Дом "Нева", 2003. —

96 с.

Если вы испытываете затруднения с подготовкой и проведением презентаций, а перспектива публичного выступления вызывает нервозность и напряжение, прочтите эту книгу. С ее помощью вы сможете в короткий срок преодолеть психологический барьер перед необходимостью произносить речь в аудитории, успокоиться, научиться концентрироваться на главном при подготовке к выступлению, правильно оформить все наглядные материалы и применять современное оборудование.
Используя все советы и рекомендации автора, вы подготовите презентацию, которая, безусловно, будет иметь успех и надолго запомнится всем присутствовавшим.

Ва 643671

male

Коддлер И. Успешная презентация. — М.: "ОЛМА-ПРЕСС Инвест", 2003. — 64 с.

Книга для тех, кто занимается подготовкой презентации и готов использовать новые возможности для повышения эффективности своей работы. Предложенный читателю материал легко усваивается благодаря большому количеству схем и рисунков. Примените изложенные здесь советы на практике, и Вы приятно удивитесь новым результатам.

Ва 645081

male

ГОФМАН К.-Д. МОТИВАЦИЯ В БИЗНЕСЕ. Умение вести презентації и конференции коммуникация и применение наглядных средств. — Ростов н/Д: "Феникс", 2004. — 112 с.

Трудно оспорить тот факт, что продвижение того или иного продукта или услуги на рынке невозможно без эффективной презентации, так же, как и успех компании, фирмы или корпорации в целом невозможен без профессиональных брифингов. Конечно, можно возразить, что существует огромное количество практических тренингов по этому вопросу. Да, это так. Но многие профессионалы заявляют, что тренинги концентрируются в основном вокруг технологий проведения, неучитывая при этом личностную компетенцию докладчика. А ведь проведение презентаций, конференций, брифингов и собраний - это один из видов коммуникации между людьми. В данной книге вы найдете полезную информацию как о личностной компетенции при проведении брифингов и презентации, так и о методологической.

Ва 669151

male

Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения .— Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 2003. — 224 с.

Те, кто делает большие успехи в своей деятельности, понимают, что многое зависит от внешнего и внутреннего содержания человека, от привлекательности его имиджа. В учебном пособии выявляются факторы и условия оптимальной работы над созданием обаятельного образа, рассматриваются возможности использования этих результатов в деловом общении.
Книга адресована студентам высших учебных заведений. Она может заинтересовать и представителей тех профессий, чья работа связана с реализацией творческих способностей в общении с другими людьми, а также тех, кто ищет путь к самосовершенствованию, кто хочет внести свой конструктивный вклад в общее дело.

Ва 642286

male

Проблеми іміджології: наук. доп. учасників IV Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 16 травня 2003 р./Редкол.: 3.1. Тимошенко (голова) та ін. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 112 с.

Збірник містить тексти доповідей науково-методологічних і практичних досліджень науковців з теоретичних проблем іміджології і практичних питань іміджування політичних діячів, підприємців, педагогічних працівників, а також створення іміджу державних і приватних організацій.
Для фахівців іміджбілдингу, керівників, PR-фахівців, психологів, психолінгвістів, соціологів, спічрайтерів. Буде корисний студентам, магістрантам та аспірантам, які досліджують проблеми створення і підтримання іміджу.

Ва 652337

male

 

Хомуленко Т. Б., Падафет Ю. Г., Скоршгіна О. В. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — 272 с.

У монографії розг.юнуто найважливіші аспекти дослідження іміджу державної установи, можливу сукупність факторів у їх взаємозв'язку, що безпосередньо впливають на образ державної установи, механізми формування іміджу органів влади. Узагальнено існуючі підходи до визначення поняття "імідж" у державному управлінні; проаналізовано зміст поняття "імідж державної установи"; досліджено основні фактори впливу на формування іміджу державної установи; оцінено сучасний образ органу державної влади та його службовців у суспільній свідомості; визначено складові механізму формування цілісного позитивного образу державної установи; розроблено рекомендації щодо побудови іміджу органів державної влади, який здатен забезпечити їх ефективне функціонування; запропоновано комплекс методів дослідження особистісних характеристик державних службовців.

Ва 672557

male

Проблемы имиджелогии. Материалы I межд. конф., Кривой Рог, 8-9 февраля 2000 года. — К., 2000. — 380 с.

Материалы конференции содержат методологические и практические исследования проблем, связанных с созданием и разрушением политического, профессионального, бытового имиджа частных лиц (политических лидеров) и юридических лиц (организаций, фирм).
Кроме материалов, связанных с имиджелогией, в книге размещены исследования филологического, менеджментного, экономического и эргономического порядков.
Расчитано на исследователей-преподавателей, аспирантов и студентов экономических и педагогических вузов.

Ва 598071

male

Чебикін О.Я., Ковальова О.О. Психологічні особливості формування основ професійного Іміджу — О., 2009. — 223 с.

В монографії викладаються психологічні особливості формування основ професійного іміджу. Визначено та систематизовано особистісні професійно важливі особливості, що детермінують імідж фахівця освіти; виокремлено типи іміджу (збалансований, суперечливий, інертно-напружений, спонтанно-інертно-пасивний). Представлено систему цілеспрямованого формування основ іміджу майбутніх фахівців освіти, яка враховує їх індивідуальні особистісні особливості, що сприяють цьому процесу. Книга адресована студентам, аспірантам, викладачам психології, фахівцям освіти та працівникам соціонімічних професій.

Ва 715093

male

Почепцов Георгий Георгиевич. Имидж-мейкер. Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов. — К. : РА Губерникова, 1995. — 236с.

Ва 564417

male

Браун Л. Имидж-путь к успеху. — СПб.: Питер, 2001.— 192 с.

В наши дни профессиональный навык сам по себе не обеспечит вам работы или повышения по службе. Для этого нужно уметь расположить к себе людей, с которыми работаешь и общаешься, то есть необходимо создать свой неповторимый имидж.
Книга, которую вы держите в руках, раскрывает секреты достижения успеха при помощи имиджа. Прочитав ее, вы научитесь мгновенно вызывать симпатию к себе, умело пользоваться языком жестов, подбирать костюм и накладывать макияж, общаться с представителями прессы, овладеете искусством публичных выступлений (в том числе, на радио и телевидении) и разговоров по телефону.

Ва 647695

male

Браун Л. Имидж - путь к успеху. — СПб: Питер Пресс, 1996. — 288 с.

В наши дни профессиональный навык сам по себе не обеспечит вам работы или повышения по службе. Для этого нужно уметь располагать к себе людей, с которыми работаешь и общаешься, то есть необходимо создать свой неповторимый имидж.
Книга, которую вы держите в руках, раскрывает секреты достижения успеха при помощи имиджа. Прочитав ее, вы научитесь мгновенно вызывать симпатию к себе, умело пользоваться языком жестов, подбирать костюм и накладывать макияж, общаться с представителями прессы, овладеете искусством публичных выступлений (в том числе, на радио и телевидении) и разговоров по телефону.

Ва 574788

male

Маценко В. Технологія іміджу. — К.: Главник, 2005. — 96 с.

У книзі подаються основні технології і техніки створення сучасного позитивного іміджу в максимально зручній для ділової людини формі, конкретні поради щодо опанування основами психологічних знань у сфері спілкування з людьми. Засвоївши зміст книги, Ви зможете значно збільшити силу свого виливу на людей, краще їх розуміти, ефективно поводитися у вузькому колі, на нарадах, при виголошені промови перед аудиторією, набути впевненості в собі, уміло розпорядитися тим, чим обдарувала Вас природа.
Матеріали збірника будуть корисні для психологів, педагогів, керівників позашкільних закладів, студентів соціально-психологічних та педагогічних факультетів.

Ва 663845

male

Холод О.М. Інмутація у масмедіа. — К., 2006. — 167 с.

Монографія присвячена практичному аналізу дієвості функцій елементів моделі інструментарію формування у засобах масової інформації іміджу політиків. У теоретичному плані пропонується концепція інмутації в засобах масової інформації (ЗМІ). Описано результати дослідження прагматичних ознак інмутаційного інструменту ЗМІ "Вдале збудження актуальних фрагментів". Подається аналіз психокоригуючих елементів у ЗМІ, детально описані психолінгвістичні інструменти маніпуляції ззовні через "фахові оцінки". Вперше подаються результати порівняльного аналізу специфіки соціокультурних маркерів політичного дискурсу в масмедіа.

Ва 684993

male

Берд П. Продай себя! Эффективная тактика улучшения вашего имиджа. — Мн.: Амалфея,

1997. — 208 с.

Полли Берд - известная английская писательница - не понаслышке знает, что такое бизнес. Эту книгу она адресует тем, кто хочет с максимальным эффектом реализовать свои возможности в работе. А для этого необходимо, прежде всего, "продать себя", а уже потом свою работу. Обладая совершенным имиджем, вы легко найдете общий язык с любым человеком - будь то работодатель, коллега или клиент. В этом случае желаемый результат будет реально достижимым.
Автор предлагает детально проработанное руководство по кардинальному улучшению собственного образа в глазах окружающих. Это по силам осуществить любому, притом в довольно короткий срок.

Ва 582328

male

Панасюк А.Ю. Я - Ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать Ваш профессиональный имидж. — М.: Дело, 2003. — 240 с.

Переработав свою известную книгу "Вам нужен имиджмейкер?", автор в ходе диалога с читателем на этот раз выступает в качестве его имиджмейкера, то есть приступает прямо к обучению специальным психсгтехникам формирования профессионального имиджа читателя, будь тот политиком или адвокатом, учителем или врачом, госслужащим или священником...
Таким образом, книга, являющаяся по сути первым в нашей стране учебником по психотехнологии профессионального имиджа, адресована тем профессионалам, кто заинтересован в создании положительного мнения о себе со стороны окружающих людей.

Ва 640925

male

Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж. — М.: Дело, 1998. — 240 с.

Книга отвечает на важнейшие для каждого человека вопросы: как формируется мнение о человеке, что такое имиджформирующая информация, как она превращается в мнение, в чем заключается технология формирования имиджа, кто такие имиджмейкеры и т. д.
Книга является по сути первым в России учебником по психотехнологии создания имиджа. Изложение материала построено в форме уроков-диалогов с читателем, имиджмейкером (создателем имиджа) которого выступает автор.
Книга адресована всем, кому не безразличен собственный имидж, и особенно тем, кому часто приходится иметь дело с людьми.

Ва 590730

male

Чуба В. Формування іміджу: як стати відомими та успішними. / Центр інновацій та розвитку. — К., 2001. — 58с.

Тренінг "Формування іміджу" - складова цієї програми. Позитивий імідж допомагає організації краще представити свою діяльність, полегшує співпрацю із засобами масової інформації. А це сприяє збільшенню кількості прихильників, членів, клієнтів організації, привертає увагу донорів.
У цьому семінарі-тренінгу імідж розглядається як комплексне поняття, на який впливає цілий ряд факторів всередині організації. Основними з них є комунікаційна політика (в тому числі зв'язки з громадськістю), продукт, лідерство, персонал організації.

Со 25481

male

Колосовська І. І. Імідж місцевих державних адміністрацій в Україні: теоретико-прикладні засади формування — Л. : ЛРІДУ ПАДУ, 2010. — 144 с.

Узагальнено теоретико-методологічні та прикладні основи формування іміджу інститутів влади. Запропоновано методику оцінювання іміджу місцевих державних адміністрацій, проаналізовано діяльність інформаційних служб у контексті формування іміджу владних структур. Обгрунтовано концептуальні засади програми формування і підтримки позитивного іміджу органів місцевої влади та механізм управління цим процесом.
Для всіх, хто цікавиться проблемами іміджології у сфері державного управління.

Ва 732265

male

 

Вилер К. Без эффективной коммуникации нет эффективного управления. Отличительный облик и имидж местной администрации. — Обнинск: Институт муниципального управления, 2002. — 56 с.

Данная работа является вводной для целой серии брошюр "Эффективная коммуникация". В ее первой части излагаются общие сведения о структуре этой серии, краткое содержание каждого выпуска, определяется само понятие "эффективная коммуникация", его специфика в современной ситуации и значение для местных администраций. Вторая часть издания посвящена относительно новым для русскоязычного читателя терминам: отличительный облик (identity) и имидж (image), в которых описываются особенности восприятия общественностью тех или иных организаций. Также рассматриваются особенности формирования отличительного облика, его виды, составляющие, методы оценки имиджа компании.

Ва 650691

 

male

Мартинець Л. А. Імідж сучасного вчителя — К.: Шк. світ, 2011. — 96 с.

У книжці автор розглядає складові іміджу сучасного вчителя та можливі шляхи його досягнення.
Для директорів загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх заступників, учителів та вихователів.

Ва 736849

male

Політична іміджелогія. / Уклад. М.М.Логунова. — К.: Вид-во НАДУ, 2004. — 104 с.

Методичні рекомендації до дисципліни спеціалізації підготовлені для слухачів, аспірантів, докторантів та системи підвищення кваліфікації державних службовців.

Ва 657702

male

Барна Н. В. Іміджелогія — К.: Університет "Україна", 2007. — 217 с.

Навчальний посібник містить основи іміджелогії. У ньому простежено становлення іміджелогії як наукової дисципліни, сутність імідж-образу, іміджмейкерство як професійний напрям.
Видання орієнтоване на студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність", допоможе студентам ознайомитись із феноменом іміджу, функціональним апаратом цього явища, вникнути у сутність типології.

Ва 693576

male

Шепель В. М. Имиджелогия : секреты личного обаяния. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 472 с.

По-настоящему уважающий себя человек всегда думает о самосовершенствовании. Приобретающий эту книгу получает возможность самостоятельно овладеть технологиней личного обаяния. Вам станут подвластны секреты постижения своего Я. Помогут в этом теоретические сведения об имиджелогии, а также множество тестов и практикумов.
Книга адресована как специалистам в области имиджирования, так и всем тем, кто хочет узнать секреты личного обаяния.

Ва 669897

male

Дідковська І., Шишлова Н. Імідж у пошуку себе або як діловій жінці створити свій імідж: — К. : Міжнародний гуманітарний центр "Розрада", 2001. — 28с.

В брошурі в популярній формі розповідаєтся як формується імідж ділової жінки, з яких частин він складається. Ви отримаєте інформацію про те, як керувати враженнями, які ви справляєте на інших, як навчитися виражати себе через свій одяг і стиль.
При написанні брошури було використано матеріали книги Рона Хоффа "Я вижу вас голыми", сестер Соріних "Истоки имиджа..." та "Необходимый имидж.", Л. Володи мирської "Бизнес-леди".

Р 104577

male

Порфімович О. Л. Імідж органів внутрішніх справ України (Організація. Управління).— Б.Церква: ТОВ "Червона Рута-Турс", 2004. — 288 с.

Розглянуто теоретико-методологічні засади управлінських та організаційних процесів з побудови іміджу системи МВС України та її вищих посадових осіб. Пропонується концептуальний підхід до побудови іміджу об'єкта позиціонування, заснований на комплексному поєднанні управлінських та організаційних форм, з метою формування зовнішньоорієнтованого (публічного) та внутрішньоорієнтованого (корпоративного) аспектів іміджу.
Видання рекомендоване співробітникам органів внутрішніх справ, а також спеціалістам у галузях державного управління та іміджмейкінгу.

Ва 656128

male

Ковалів Ж.В. Іміджелогія сучасного освітнього менеджера. — О.: Видавець СВД М.П Черкасов, 2008. — 104 с.

Навчальний посібник з дисципліни "Іміджелогія сучасного освітнього менеджера" є авторською розробкою і призначений дах студентів, магістрантів вищих навчальних закладів. Він складений за таким алгоритмом: лекції-презентації, наочнодемонстративний матеріал до лекцій-презентацій, плани семінарських, практичних занять і додатки до них. Окремо подасться тематика індивідуально-творчих завдань для удосконалення знань, умінь і навичок у сфері іміджелогії освітнього менеджера.

Ва 718447

male

Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью — М.: Академический Проект,

2003. — 416 с.

"Связи с общественностью" - практически ориентированное учебное пособие о наиболее важных и интересных идеях и технологиях в области public relations (PR). Книга представляет собой полноценный учебно-методический комплекс для подготовки и успешного преподавания учебного курса "Связи с общественностью" и ряда смежных курсов коммуникативного блока дисциплин. Следуя традициям академического образования в России в основу концепции книги заложено гармоничное сочетание теоретического материала и блока практических заданий, позволяющих совершенствовать навыки и знания в сфере PR на основе реальных уникальных примеров. Рассмотрены основные закономерности, механизмы и стратегии, существующие в коммуникативном пространстве организации и общества. Предложены подходы к проектированию и определению эффективности PR-деятельности.

Ва 646286

male

Вылегжанин Д.А. Связи с общественностью: теория и практика.— Иваново, 2001. — 204 с.

Учебное пособие "Связи с общественностью: теория и практика" написано в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по специальности 350400 "Связи с общественностью".
Паблик рилейшнз как сфера профессиональной деятельности появилась у нас в 90-е годы XX века. Но уже сегодня PR-технологии широко применяются в сферах и бизнеса, и политики.
В пособии рассмотрены темы, усвоение которых поможет будущим специалистам по связям с общественностью профессионально использовать полученные знания в основных сферах общества.

Ва 627584

male

Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной. — СПб.: Речь, 2005. — 336 с.

В книге подробно обсуждаются многие теоретические и прикладные проблемы, возникающие в сфере связей с общественностью. Рассмотрены принципы выстраивания связей с общественностью в области коммерческой, некоммерческой и политической деятельности. Детально описаны технологии проведения кампаний по связям с общественностью и психологические технологии, обеспечивающие эффективность этого процесса.
Для специалистов по связям с общественностью, психологов, социологов, политических и организационных консультантов, конфликтологов, руководителей, журналистов.

Вс 43330

male

Мельник Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства. — СПб.: Питер, 2005. — 217 с.

В книге содержатся полезные советы, идеи и описание техник, которые можно применять в журналистской практике для установления контактов с людьми. Она посвящена личностной эффективности. Данное издание поможет начинающим журналистам развить не только умения и навыки общения с людьми как источниками информации, но и способности анализировать сложные ситуации, научит самоанализу и объективной оценке действий партнеров по коммуникации. Предназначено для студентов вузов, изучающих курс "Психология журналистики", для журналистов-практиков и всех, чья сфера деятельности связана с публичной коммуникацией (специалисты по связям с общественностью, пресс-секретари и рекламисты).

Ва 658834

male

Варакута С.А., Егоров Ю.Н. Связи с общественностью. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 246 с.

В книге рассматриваются сущность и теоретические основы связей с общественностью, дается характеристика специальных мероприятий, проводимых в этой области, раскрываются особенности использования средств массовой информации при проведении коммуникационной политики. Особое место уделяется использованию рекламы в системе связей с общественностью, защите конфиденциальной информации и осуществлению коммуникаций в условиях кризиса. Исследуются вопросы отношений с потребителями при установлении связей с общественностью, организации общественных связей между предпринимателями, благотворительности как инструмента формирования общественного мнения и технологии проведения выборных кампаний.

Ва 6477917

male

Катлип С.М., Сентер А. X., Брум Г. М. Паблик рилейшенз. Теория и практика. — М. : Издательский дом "Вильямс", 2001. — 624 с.

Книга содержит теоретические положения, описание принципов и процессов, которые лежат в основе деятельности специалистов по паблик рилейшенз. Наличие большого количества примеров позволит читателю глубоко и основательно уяснить концепции и модели, практические методы и проблемы современных связей с общественностью.
Во многих странах мира данное издание остается базовым справочником в области знаний по связям с общественностью. Именно эта книга чаще всего цитируется в литературе по паблик рилейшенз.

Ва 38646

male

Кашлев Ю., Г'алумов Э. Информация и PR в международных отношениях. — М. : Известия,
2003. — 432 с.

"Информационный взрыв" и расцвет Паблик рилейшнз в последние годы не могли обойти стороной сферу международных отношений. Более того, именно здесь особенно проявляются глобальные аспекты и последствия этого феномена - начало становления единого Всемирного информационного общества и массового внедрения технологий PR в международное общение.
Специалисты-международники, особенно дипломаты, не могут не интересоваться профессионально данной проблематикой в своей деятельности. Сегодня министерства иностранных дел практически всех государств занимаются публичной дипломатией, взаимодействуют со СМИ, используют в своей работе новейшие информационные технологии. Это относится и к другим государственным органам и учреждениям, а также к частному бизнесу, банкам и филиалам, особенно имеющим выход за рубеж.

Ва 658803

male

Тихомирова Є. Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі. — К.: Наша культура і наука,

2004. — 489 с.

Монографія присвячена аналізові актуальної проблеми розвитку паблік рилейшнз в умовах нинішніх глобалізаційних трансформувань. Активізація процесів глобалізування і, зокрема, формування глобального суспільства обумовили якісно нову ситуацію у сфері розвитку комунікацій із громадськістю. Йдеться про дедалі зростаючу ролеву функцію паблік рилейшнз у процесі гуманізації та демократизації глобалізаційних процесів. Зростання вагомості чинника комунікацій з громадськістю уможливлює підвищення рівня соціальної організованості, координованості зусиль світової спільноти, забезпечення демократичних форм контролю та зворотного зв'язку в сучасному суспільстві.

Ва 658292

male

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. — М.: "Рефл-бук"; К.: "Ваклер" , 1999. — 624 с.

Новая книга доктора филологических наук Г.Г. Почепцова "Паблик рилейшнз для профессионалов" посвящена этой новой для нас науке.
В этой работе объясняется, что такое паблик рилейшнз, определяется их сфера деятельности, анализируются основные подходы, общие и конкретные стратегии, инструментарий этой науки. Кроме того, определяется коммуникативное пространство, дается обзор наук коммуникативного цикла, значимых для ПР, а именно: теория коммуникации, герменевтика, теории переговоров и разведки, конфликтология, семиотика и др.

Ва 594051

male

Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 506 с.

Паблік рилейшнз - нова навчальна дисципліна, що раніше не викладалася у вищих навчальних закладах. Спираючись на найновіші публікації провідних спеціалістів XX століття у галузі паблік рилейшнз, власний досвід викладання цієї дисципліни в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автору вдалося створити компактний і емкий навчальний посібник, у якому розкривається система зв'язків із громадськістю, сучасний комунікативний інструментарій, що використовується в різноманітних ситуаціях застосування паблік рилейшнз.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів цієї дисципліни, всіх, хто у своїй діяльності використовує паблік рилейшнз.

Ва 597720

male

Поплавський М.М. Азбука паблік рілейшнз. — К.: Вид-во Дельта, 2007. — 288 с.

"Азбука паблік рілейшнз" призначена для майбутніх фахівців з ПР. Мета пропонованого видання - на конкретних прикладах показати роль і значення ПР у політичному, економічному і культурному житті суспільства. При цьому автор цілком свідомо широко залучає приклади з ПР-практики інших країн, оскільки в Україні ця галузь ще не набула належного розвитку.

Ва 687125

male

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. — М.: Центр, 2003. — 320 с.

Г.Г. Почепцов - доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой информационной политики Украинской академии государственного управления, автор большого числа книг в области паблик рилейшнз, имиджелогии, теории коммуникации и семиотики.
Электронный адрес автора: gpocheplsov@hotmail.com

Ва 642585

male

Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия — М.: Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт": ИНФРА-М, 2001. — 178 с.

В своей книге Филипп Буари, крупнейший теоретик и практик паблик рилейшнз во Франции, анализирует развитие европейской доктрины паблик рилейшнз, подчеркивает специфику этой деятельности и ее отличия от смежных дисциплин. Уделяя особое внимание вопросам профессиональной этики, автор рассматривает различные аспекты работы в паблик рилейшнз и специфику отношений с персоналом, прессой, группами влияния и руководством.
Книга предназначена для специалистов, работающих в сфере коммуникации, преподавателей и студентов соответствующих специальностей.

Ва 611919

male

Почепцов Г. Паблик рилейшнз / Киевский ун-т им. Т.Шевченко; Ин-т межд. отношений. — К., 1996. — 200с.

Ва 574821

male

Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство. — М.: Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт": ИНФРА-М, 2001. — 233 с.

В современном бизнесе общественное мнение все больше влияет на деятельность компаний. В книге предлагается анализ методов и технологий управления общественным мнением - основной функции паблик рилейшнз. Опираясь на богатый профессиональный опыт, автор - руководитель ведущей французской консалтинговой фирмы - раскрывает основные понятия, описывает ситуацию в отрасли, уделяя особое внимание подготовке молодых специалистов, и дает практические рекомендации по установлению отношений между агентствами и заказчиками.

Ва 611898

male

Пізнюк Л. В. Паблік рилейшнз.— К.: Ун-т "Україна", 2005. — 239 с.

Навчальний посібник містить основи паблік рилейшнз. Тут простежено становлення паблік рилейшнз як професії, розглянуто особливості засобів його функціонування, складові, напрями, форми діяльності паблік рилейшнз, канали поширення та методологія збору інформації для успішного функціонування PR-структур.
Навчальний посібник адресований студентам спеціальності "Діловодство*, 5.020107, молодшим спеціалістам. Може бути використаний як для дистанційної, так і для інших форм навчання.

Ва 665038

male

Моисеев В. Л. Паблик рилейшнз. Теория и практика. — М.: ООО " ИКФ Омега -Л", 2001. — 376 с.

Паблик рилейшнз как сфера профессиональной деятельности появилась у нас сравнительно недавно. Но уже ясно, что без нее не может нормально развиваться бизнес, она необходима для становления и развития демократии, она же способствует формированию гражданского общества.
В мировой практике этой профессии уже более сотни лет, ею овладевают во многих учебных заведениях Америки и Европы, а с недавних пор это делают и у нас.
Представленная читателям книга должна помочь в освоении этого нового и перспективного вида деятельности.

Ва 607852

male

Прохоренко К.М. Паблік Рілейшнз. — Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2005. — 96 с.

Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни "Паблік Рілейшнз", складається зі вступу, основного тексту, питань і завдань для самоконтролю, таблиць та схем, апарату для орієнтації в матеріалах книги. Дає можливість активізувати роботу студентів на лекціях, а також сприятиме полегшенню самостійного опрацювання матеріалу дисципліни.
Для студентів, магістрантів денної та заочної форм навчання спеціальностей "Маркетинг",''Менеджмент організацій".

Ва 665732

male

Кичаев А.А. PR для карьеры, для семьи и для себя. — М.: ООО "Вершина", 2003. — 240 с.

Обычно PR технологии используются в интересах руководства компаний (корпоративный PR), политиков (политический PR) или звезд шоу бизнеса (шоу PR). Когда мы говорим о PR, то чаще всего имеем в виду использование коммуникативных технологий, рассчитанных на массовое воздействие, на внешний круг: на потребителя, на электорат, на партнеров, на власть. Нередко применяется внутрикорпоративный PR (который во многом пересекается с HR, т.к. все это - технологии управления персоналом со стороны руководства, - сверху), направленный во внутренний круг - на сотрудников.
Но как быть остальным, тем, у кого нет личных имиджмейкеров и PR-технологов? Крайне редко рассматриваются PR технологии, которые можно назвать персональными и которые применяются в целях самостоятельного управления собственной судьбой на работе или в семье.

Ва 644418

male

Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М. : Модемо пресс, 1990. — 239 с.

Эта книга - о делового общения и этике профессионального поведения, о том, как строить отнопгения со средствами массовой информации, органами власти, в промышленной и коммерческой областях, о том, как разработать фирменный стиль и воспроизвести его с помощью новейших полиграфических достижений, как организовать выставку или ярмарку, вести рекламную деятельность.
Все это и многое другое о чем станет понятно, когда читатель переверне последнюю страницу книги, и есть - "паблик рилейшнз" - сплав искусства и науки достижения взаимопонимания между партнерами.

Ва 559205

male

Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. — М.: "Рефл-бук"; К.: "Ваклер" , 2000. — 528 с.

Паблик рилейшнз - связи с общественностью - выступают наивысшим достижением современной науки и искусства установления и поддержания конструктивных о тношений между организацией или отдельным индивидом и окружающей их общественностью. В книге с учетом современной теории и зарубежного опыта изложены методологические и методические основыучебной дисциплины''Пабликрилейшнз''.
Изд ание предназначено препод авателям, аспирантам и студентам вузов, специалистам в области государственного управления и менеджмента. Книга представляет практический интерес для всех кто работает или планирует работать в сфере связей с общественностью.

Ва 598316

male

Антипов К. В., Баженов Ю. К. Паблик рилейшнз. — М.: Издательский Дом "Дашков и К°",

2002. — 148 с.

Рассмотрены основные понятия "паблик рилейшнз" (PR), методы и приемы PR, используемые в коммерческой сфере, даны практические рекомендации по организации PR в сфере бизнеса. Издание является учебным пособием по курсу "Паблик рилейшнз", который преподается во многих высших и средних специальных учебных заведениях страны.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей, специалистов в области маркетинговых коммуникаций и менеджмента, а также для предпринимателей и бизнесменов.

Ва 649304

male

Моисеев В. А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) .— К.: Дакор., 2002. — 506 с.

Паблик рилейшнз как сфера профессиональной деятельности появилась у нас сравнительно недавно. Но уже ясно, что без нее не может нормально развиваться бизнес, осуществляться управление, она необходима для становления и развития демократии; она же способствует формированию гражданского общества. Так в целом паблик рилейшнз выступают средством социальной коммуникации.
В мировой практике этой профессии уже более сотни лет, ею овладевают во многих учебных заведениях Америки и Европы, а с недавних пор это делают и у нас.
Представленная читателям книга должна помочь в освоении этого нового и перспективного вида деятельности.

Ва 628340

male

Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура. —
М.: Изд-во МГУ, 1999. — 350 с.

Монография завершает серию книг о теории и практике паблик рилейшнз. В ней, наряду с рассмотрением мирового опыта, основное место уделяется паблик рилейшнз во французском исполнении, в контексте различий англо-саксонской и латинской традиций коммуникации.
Исследуя различные доктрины, автор дает системную модель паблик рилейшнз, выделяя их различные предметные сферы и размышляя о том, в какой мере организованная кампания может ускорять корпоративный и общественный сценарий.

Ва 594048

male

Роджер Х. Все о Public Relations . — М.: Лаборатория Базовых Знаний, БИНОМ, 1999. — 256 с.

Связи с общественностью (public relations) - важная сфера взаимоотношений между производителями товаров/услуг и их потребителями. В современных условиях, при наличии конкуренции фирма не может добиться успеха, не используя все или, по крайней мере, большинство каналов коммуникации с общественностью - рекламу, маркетинг, опросы, прессу, радио и телевидение, выставки и презентации, пресс-конференции, спонсорство и т.д.
В книге рассматриваются способы эффективного использования этих каналов, а также методы подготовки персонала для работы в области связей с общественностью. Она предназначена для руководителей предприятий, менеджеров всех уровней, а также может быть использована в учебном процессе экономических ВУЗов.

Вс 33830

male

Бинсцкий Л.Э. Паблик рилейшнз: защита интересов и репутации бизнеса — М.: ИКФ "ЭКМОС", 2003. — 240 с.

Проблемы активного использования связей о общественностью, лучшего применения их потенциала, в том числе в защите деловых интересов и в обеспечении высокой репутации компании, становятся для российского бизнеса все более актуальными. В предлагаемом учсбно-практичсском пособии рассматривается именно данная проблематика. Подробно анализируются особенности российской практики, рассматривается опыт в этой области экономически развитых стран и возможности использования лучшего из него в специфических условиях России, предлагаются конкретные практические рекомендации по совершенствованию бизнеса в данной сфере.

Ва 642593

male

Федотова Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение . — СПб. : Питер, 2003. — 352с.

"Мы не оппоненты, мы партнеры", так, перефразируя рекламного героя новой России, можно сказать о взаимоотношениях паблик рилейшнз и общества. В партнерстве заинтересованы обе стороны: общество хочет больше знать о деятельности различных структур, паблик рилейшнз должен предоставлять нужную информацию и точно прогнозировать реакцию общественного мнения. И здесь нет места самодеятельности - нужен четкий профессионализм...
Книга рекомендована студентам, получающим специальность 350400 "Связи с общественностью", будет интересна журналистам и социологам.

Ва 644910

male

Иванченко Г.В. Реальность Паблик рилейшнз. — М.: Смысл, 1999. — 153 с.

Основанное на анализе зарубежного и отечественного опыта изложение основных подходов, проблем и технологий Паблик рилейшнз как сферы практической деятельности.
Профессионалам и студентам, специализирующимся в области маркетинга, рекламы, СМИ, менеджмента.

Ва 592643

male

Захарова Е.В., Ульянищева I.B. Welcome to the World of Public Relations: Приглашаем в мир Паблик Рилейшнз. — М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. — 128 с.

Учебное пособие Welcome to the World of Public Relations предназначено для студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях высших учебных заведений, владеющих английским языком в объеме средней школы и продолжающих изучение языка в вузе.
Книга состоит из четырех частей и приложения, которое включает в себя дополнительные упражнения, англо-русский словарь и англо-английский глоссарий терминов, применяющихся в области Паблик Рилейшнз.

Вс 36007

male

Сагач Г.М., Єрмаков І.Г. Основи зв'язків із громадськістю ("Паблик рилейшнз"). — К.: Вид-во "Школяр", 1997. — 63 с.

Орієнтовна навчальна програма курсу "Основи зв'язків із громадськістю" ("Паблик рилейшнз") є першою спробою подолати значний дефіцит науково-методичної літератури з цієї актуальної проблеми.
Для вчителів, викладачів вузів, аспірантів, студентів, спеціалістів гуманітарного профілю, а також широкого кола читачів, які прагнуть підвищити свої знання, поліпшити навички, вміння з нового навчального курсу.

Ва 574816

male

Паблік рілейшнз / К.М. Прохоренко (уклад.) — Л. : Вид-во Львівської комерційної академії, 2003. — 24с.

Р 100745

male

Петропавловська С.Є., Хмельницька О.В., Моісеева Н.В. Паблік релейшнз. — К.: НАУ, 2007. — 48 с.

Викладено теоретичний матеріал для формування в майбутніх фахівців уміння вирішувати практичні проблеми діяльності, спрямованої на зміцнення і розширення відносин з різними верствами суспільства, зміцнення репутації фірм, здійснення ділових комунікацій.
Для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання.

Р 110110

male

Практикум по паблик рилейшнз. Тексты: Хрестоматия / Сост., вступл. Н.О. - Гордеевой. — Х.: Изд-во Харьк. нац. унта внутр. дел, 2007. — 343 с.

Учебное пособие представляет собой сборник вспомогательных материалов к курсу "Практикум по PR в ОВД". Издание знакомит обучающихся с теоретическими основами PR, главными принципами и направлениями деятельности в сфере PR, служит приобретению ими практических навыков по таким направлениям работы, как PR-взаимодействие с общественностью, организация PR-кампании, формирование имиджа организации, участие в проведении избирательных кампаний, работа со средствами массовой коммуникации и т. д. Сборник рассчитан на курсантов и студентов, может также быть полезен для преподавателей социологических и психологических дисциплин вузов.
Сборник составлен в соответствии с учебным планом Харьковского национального университета внутренних дел и обсужден на заседании кафедры прикладной социологии.

Ва 685289

male

Пасько М. I. Паблік рилейшнз. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2006.— 92 с.

Розглядаються соціально-психологічні моделі комунікативних процесів, різноманітні форми й методи спілкування із ЗМІ, організація брифінгів, прес-конференцій, презентацій; наведено рекомендації щодо створення іміджу, фірмового стилю, використання інших засобів з метою підвищення результативності комерційної діяльності.

Ва 681752

male

Колесниченко Т.В. Паблик рилейшнз: основные вопросы теории и практики. — Днепропетровск: Арт-Пресс, 2000. — 40 с.

В учебном пособии дана характеристика и рассмотрены функциональные особенности паблик рилейшнз как одной из областей общественной коммуникации. Приведены схемы построения коммуникационных моделей в системе ПР, структура и основные формы ПР-деятельности.
Адресовано студентам факультета систем и средств массовых коммуникаций, а также всем, кто занят изучением рекламы, журналистики, связей с общественностью.

Р 88115

male

Основи міжнародних паблік рілейшнз / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / С.І. Денисенко (уклад.). — К., 2002. — 16 с.

Р 100813

male

Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз. — СПб.: Издательский Дом "Нева", 2004. — 256 с.

В современном бизнесе освоение творческого подхода в связях с общественностью стало одним из важнейших факторов конкурентного преимущества любой организации. Если вы хотите узнать о новейших идеях, последних тенденциях в этой области, о месте, принципах и возможностях креатива в паблик рилейшнз, то данная книга вам просто необходима. Это уникальное первое издание, посвященное вопросам творчества в паблик рилейшнз, призвано помочь PR-специалистам разобраться в сути креативного процесса, понять, как он происходит и управляется, научить специалистов генерировать идеи, правильно их оценивать и планировать процесс принятия решений.

Ва 648238

male

Юдина Е. Н. Креативное мышление в PR (в системе формирования социокультурных связей и отношений). — М.: РИП-Холдинг, 2007. — 272 с.

Представленное учебное пособие рассчитано на преподавателей, студентов, начинающих изучение курса "Связи с общественностью", а также на специалистов других профессий, желающих повысить креативность мышления и углубить свои знания в области Public Relations. Творческое мышление, необходимое для принятия нестандартных решений в PR-деятельности, помогают выработать современные методики обучения: тренинги и case-study (анализы случая). Они дают возможность построить практические занятия со студентами в диалоговом режиме. Этот подход делает обучение живым, динамичным, способстует более глубокому усвоению материала.

Ва 783758

male

Примак Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі. — К.: КНЕУ, 2006. — 176 с.

У навчальному посібнику з конструктивних позицій розглянуто проблему паблік рилейшнз як особливого виду управлінської діяльності, наведено описи об'єктів і суб'єктів управління, існуючих зв'язків і відносин. Поряд із теоретичними узагальненнями розглянуто прості й зрозумілі приклади реальних ситуацій, які не с готовими рецептами вирішення завдань паблік рилейшнз у бізнесовій діяльності, але можуть стати каталізатором корисних рішень.
Посібник містить типову програму вивчення дисципліни, короткий виклад кожної теми з конкретними прикладами, питання та завдання для самостійної роботи і закріплення знань з програмного матеріалу, словник термінів.
Орієнтований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, маркетологів, фахівців з паблік рилейшнз і керівників підприємств.

Ва 679427

male

Солдатенко І. О. Паблік рилейшнз у бізнесі . — Х. : НТУ "ХПІ", 2009. — 112 с.

Посібник включає в себе основні теоретичні теми з курсу "Зв'язки з громад ськістю", контрольні питання, основні поняття.
Призначено для студентів та магістрів зі спеціалізації "Зв'язки з громадськістю".

Ва 719019

male

Горкина М.Б., Мамонтов А.А., Манн И.Б. PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по PR. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 214 с.

Книга "PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по PR" - вторая из серии "На 100%" после "Маркетинга на 100%", в рекордные для России сроки ставшего деловым бестселлером.
"PR на 100%" - это 65% практических рекомендаций, 20% примеров практической работы и реализованных проектов, 10% юмора и 5% теории.
Авторы около 10 лет работают в сфере PR и маркетинга, поэтому своей целью они ставили написать книгу на основе своего опыта. В ней читатель найдет только то, что действительно нужно в PR-деятельности компании.

Ва 645207

male

Морозов Ю. В., Алексунин В. А., Горбачев А. О. Паблик рилейшнз в системе маркетинга. — М.: Издательско-книготоршвый центр "Маркетинг"; МУПК, 2001. — 27 с.

Лекция по дисциплине "Прикладной маркетинг" подготовлена для студентов специальности "Маркетинг".

Р 396657

male

Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності — К.: КНЕУ, 2005. — 275 с.

Навчальний посібник підготовлений на основі вітчизняних і зарубіжних наукових розробок з паблік рилейшнз. Він є однією з перших спроб обгрунтовано визначити сутність і основні елементи системи зв'язків з громадськістю в економічній діяльності з використанням інтегративної методології.
У посібнику в логічній послідовності розглядаються умови виникнення, становлення й розвитку паблік рилейшнз як науки і мистецтва, її предмет, об'єкт і основні категорії, масові комунікації, процес планування, організації та здійснення зв'язків з громадськістю, механізм взаємодії суб'єктів соціально-економічної діяльності із засобами масової інформації, сутність і особливості зв'язків з громадськістю у виробничій, комерційній, оргмасовій і політичній сферах, у маркетингу та менеджменті, а також міжнародні зв'язки з громадськістю.

Ва 668362

male

 

Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 287 с.

Предлагаемый учебник - один из первых по новой прикладной дисциплине "паблик рилейшнз", возникшей на стыке социальной психологии, логики, менеджмента и маркетинга.
Паблик рилейшнз, или связи с общественностью, являются неотъемлемой частью современной управленческой деятельности, направленной на создание атмосферы доверия и взаимопонимания между партнерами.
В учебнике рассматриваются социально-психологические модели коммуникативных процессов связей с общественностью, разнообразные формы и методы общения с использованием СМИ, организация брифингов, конференций, презентаций. Даются рекомендации по созданию имиджа, фирменного стиля, использованию других средств в целях повышения результативности коммерческой деятельности.

Ва 590146

male

Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 414 с.

В новом издании (1-е изд. - ЮНИТИ, 1998) рассматриваются социально-психологические модели коммуникативных процессов связей с общественностью, предлагаются рекомендации по созданию корпоративной культуры в коммерческих организациях, приводятся примеры использования PR как эффективного инструмента антикризисного управления.
Существенным вкладом в развитие теории PR является исследование инфраструктурной сущности услуги PR. Дается классификация основных видов услуг PR, получивших распространение на российском рынке. Рассматривается механизм взаимодействия PR со средствами массовой информации.

Ва 643645

male

Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. — М.: ИКФ "ЭКМОС", 2003 . — 480 с.

Представлены современные концепции, методические основы и практические рекомендации построения и ведения коммуникаций организации с общественностью. Рассмотрены цели, методы, формы и конкретные инструменты планирования и реализации отношений организации со средствами массовой информации, с широкой общественностью, с потребителями, занятыми, с госструктурами и местной общественностью, финансовым и деловым сообществом.
Книга адресуется менеджерам и маркетерам, специалистам паблик рилейшнз, студентам, аспирантам, преподавателям этих и смежных специальностей, консультантам, разработчикам прикладных методик и технологий решения задач стратегического менеджмента и маркетинга средствами паблик рилейшнз.

Ва 642878

male

Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. — М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем". Издательство "ГНОМ-ПРЕСС", 1997. — 256 с.

В книги изложены современные концепции, методические основы и практические рекомендации построения и ведения коммуникаций организации с общественностью. Рассмотрены цели, методы, формы и конкретные инструменты планирования и реализации отношений организации со средствами массовой информации, с широкой и местной общественностью, с партнерами и госструктурами, с финансовой общественностью, с занятыми. Отражены последние достижения мировой, и, прежде всего американской, теории и методики паблик рилейшнз. Показаны перспективы, направления и формы развития новой функции менеджмента, - Паблик Рилейшнз - в российской действительности

Ва 575618

male

Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. — К.: МАУП, 2001. —

104 с.

У навчальному посібнику пропонується комплексний підхід до предмета вивчення: паблік рилейшнз розглядається не просто як ремесло, а як складний багатокомпонентний засіб комунікації, як складова науки і практики сучасного менеджменту, державного управління та міжнародного і міждержавного спілкування. Автор руйнує існуючий поверховий стереотип щодо паблік рилейшнз як рекламно-пропагандистської діяльності, натомість доводить погляд на паблік рилейшнз як багатоаспектну систему комунікації, засіб громадського контролю і корпоративної та урядової звітності, акцентує увагу на диверсифікації та сприйнятті аудиторією ПР-кампаній.

Ва 618899

male

Казанчук І.Д. Паблік рілейшнз в діяльності органів внутрішніх справ . — X.: Державне спеціалізоване видавництво "Основа", 2003. — 198с.

У монографії розглянуто організаційно-правові питання управління процесом публік рілейшнз в органах внутрішніх справ.
Для науковців, практичних працівників, а також курсантів, слухачів і ад'юнктів вузів МВС України.

Ва 635987

male

Связь с общественностью - "паблик рилейшнз" - государственной власти и управления / Под общ. ред. проф. В. С. Комаровского. — Алматы: Гылым, 1997. — 176с.

Книга имеет целью познакомить читателя с социальным статусом служб по связям с общественностью, с институтами "паблик рилейшні" в системе государственного и муниципального управления, с правовым и этическим регулированием деятельности служб по связям с общественностью, с организацией и планированием связей с общественностью, а также призвана помочь в овладении технологиями "пабдик рилейшн:", аналитическими навыками решения и прогнозирования проблем в сфе.іе отношений с общественностью, выработать навыки корпоративной и межкорпоративной деятельности.

Ва 576863

male

Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта - 1999. — 444 с.

Книга посвящена комплексному рассмотрению феномена паблик рилейшнз (PR) в системе социального управления. Автор определяет онтологический статус PR, цели, предмет, содержание, результат связей с общественностью. В работе делается попытка институциональной трактовки PR, выделение его социальных функций, механизмов включения связей с общественностью в регулирование отдельных сфер социума.
Для специалистов по связям с общественностью, социологов, политологов, экономистов, преподавателей высших учебных заведений.

Ва 599266

male

Гринберг Т. Э. Политические технологии: ПР и реклама. — М.: Аспект Пресс, 2005.— 317 с.

Учебное пособие рассматривает механизмы политической коммуникации в современном российском обществе. В книге анализируются становление и развитие политических рекламы и ПР в избирательных кампаниях постсоветской России, институциональная и правовая база управления общественными связями в сфере политики, аудитория рекламы и ПР в политической коммуникации, роль связей с общественностью в планировании и организации избирательной кампании. Пособие предлагает авторский подход к имиджевым стратегиям в политической кампании. В книге также представлены медиастратегии, технологии групповой и межличностной коммуникации в политических кампаниях и формы прямой политической рекламы.

Ва 668419

male

Психология толпы: социальные и политические механизмы воздействия на массы. — М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2003. — 800 с.

В двадцатом столетии психология масс (или психология толпы) стала общепризнанной научной дисциплиной. К ней обращались 3. Фрейд, В. Райх и многие другие психологи, а также социологи, культурологи и даже философы. В самом начале своей работы "Восстание масс" Ортега-и-Гассет четко формулирует основные положения современной психоло - гии масс: "В современной общественной жизни Европы есть - к добру ли, к худу ли - один исключительно важный факт: вся власть в обществе перешла к массам. Так как массы, по определению, не должны и не могут управлять даже собственной судьбой, не говоря уж о целом обществе, из этого следует, что Европа переживает сейчас самый тяжелый кризис, какой только может постигнуть народ, нацию и культуру".

Ва 642826

male

Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. — М.: Евразийский регион, 1998. — 328 с.

Реклама и паблик рилейшнз рассматриваются автором системно как элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. Особое внимание уделено эффективным рекламным технологиям: зарубежным и российским методикам и практическим рекомендациям по основным направлениям деятельности рекламиста и специалиста по связям с общественностью (ПР-мена). Рассматривая российскую рекламу в контексте мирового рекламного рынка, автор акцентирует внимание на российской специфике и достижениях отечественных рекламистов. Книга рекомендуется студентам высших учебных заведений Российской Федерации, изучающим рекламное дело и паблик рилейшнз, учащимся бизнес-школ, сотрудникам рекламных и ПР-агентств, специалистам в области политической рекламы и паблик рилейшнз, а также всем интересующимся имиджелогией, рекламным бизнесом и вопросами управления.

В 343166/2

male

Полторак В. А. Политический маркетинг. — Днепропетровск: Издательство ДАУБП, 2001. —

96 с.

Настоящее учебное пособие - одна из первых изданных в Украине работ, посвященных проблемам политических паблик рилейшнз. В ней комплексно рассматривается теоретическая, методологическая и методическая основа политических PR: политический маркетинг, в рамках которого сегодня формируется качественно новый подход к анализу политических процессов в обществе и управлению ими.
В книге излагается широкий круг проблем, связанных с политическими маркетинговыми исследованиями; политико-инженерной деятельностью, в том числе разработкой и использованием политических и выборных технологий; управлением политическим маркетингом. Особое внимание в работе уделено различным аспектам организации избирательных кампаний.

Ва 605370

male

Щербатых Ю. В. Психология выборов. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 400 с.

Эта книга адресована тем, кто по роду своей деятельности сталкивается с обще - ственным сознанием и хочет на него воздействовать, особенно тем, кто хочет побе - дить на выборах. В пособии рассказывается, как сформировать боеспособную ко - манду, составить успешный стратегический план, разработать выигрышный имидж кандидата, как противостоять черному пиару и контролировать ход голосования. В общем, это книга о психологии людей, участвующих в выборах, и людей, организу - ющих их нужным образом. Минимум общих фраз - максимум полезных рекомен - даций.
Кандидат на выборную должность, специалист по связям с общественностью, психолог, социолог, имиджмейкер - каждый найдет в этом пособии что-то полез - ное для своей деятельности.

Ва 669847

male

Кошелюк М. Е. Технологии политических выборов. — СПб.: Питер, 2004. — 239 с.

Данная книга посвящена теории и практике сопровождения избирательных кампаний. Автор, опираясь на свой многолетний опыт работы в этой области, предлагает оригинальную методологию политического консалтинга. В ее основе лежит понимание политического PR как коммуникационного менеджмента, то есть как гибкого управления социальными процессами и массовыми коммуникациями. Избирательная кампания рассматривается как сложный социокультурный феномен, который анализируется через призму таких понятий, как игра, миф, архетип, социальный конфликт, измененное состояние сознания и др.

Ва 648427

male

Мальцева Н. М. Грязные избирательные технологии: Мифы и реальность. — М., 2003. — 207с.

Эта книга предназначена всем участникам избирательного процесса и тем нашим согражданам, которые, все чаще уклоняются от участия в выборах или выбирают стратегию протестного голосования. Таким образом они стремятся избежать манипуляций, составляющих суть "грязных избирательных технологий".
Знакомство с тем, что представляют собой эти технологии, а также методами противодействия им, - путь к пониманию того, что "не так страшен черт, как его малюют". Даже в условиях широкомасштабного применения "грязных технологий" у ответственных и трезвомыслящих людей всегда есть выбор, позволяющий улучшить условия жизни в нашей стране в рамках демократических процедур.

Ва 644840

male

Яковлев И. Паблик Рилейшнз в организациях. — СПб: ТОО ТК "Петрополис", 1995. — 148 с.

Учебно-справочное пособие для изучающих социологию и менеджмент.
Книга рассчитана на студентов вузов и колледжей, обучаю-] щихся по специальности "Связи с общественностью", а также руководителей и специалистов, уделяющих должное внимание репутации и хорошему имиджу своих организаций.

Ва 573657

male

Добротворский И. Л. Новейшие психотехнологии влияния на людей. — М.:"КСП+", 2002.— 240 с.

Почему одни люди оказываются более способными достигать успеха в своей деятельности, чем другие? Почему одни люди более счастливее, чем другие? Почему у одних получается все, а у других ничего?
Нейролингвистическое программирование (НЛП) - быстро развивающееся направление прикладной психологии предлагает простые и доступные описания того, что делают эти люди и что отличает их от других людей. НЛП предлагает вам самим научиться этим действиям и повторить выдающиеся результаты. Такой подход позволит вам овладеть практическими умениями, которые используют выдающиеся коммуникаторы. Коммуникативные способности - это основа для достижения серьезных результатов в личном развитии и персональном росте, в консультировании, бизнесе, образовании, спорте.

Ва 649834

male

Ронин P. Своя разведка: способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдение и съема информации. — Мн.: "Харвест", 1999. — 368 с.

В этой книге раскрываются методы и приемы получения конфиденциальной информации о людях и организациях, вызывающих ваш интерес. "Знать истинное положение дел - это иметь возможность действовать наверняка"-такова основная идея автора, профессионала тайной войны.
Как собирать и анализировать нужные сведения, как привлекать людей к сотрудничеству, как побуждать их делать то, что вам нужно - об этом и многом другом, имеющем отношение к раведывательной работе, рассказывается в книге.

Ва 597332

male

Иванова Е.Н., Сергеев С.С. Миссия выполнима (как богатым и не стать больным) — СПб.: Издательство ДНК, 2001. — 224 с.

Основная идея книги - взаимосвязь личности делового человека, его психического и физического здоровья и эффективности его деятельности.
Активное внимание и интерес авторов к психологии поведения человека в производственной среде и умелое использование наработок прикладной психологии позволяет рассматривать процесс профессионального взаимодействия привлекая, используя возможности и потенциал "человеческого фактора".
В книге приводятся технология и конкретные способы достижения человеком гармонии внутри самого себя и в его отношениях с окружающими.

Ва 629962

male

Эриксон Дж. Как убеждать людей и добиваться успеха . — Х.: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга" ; Белгород • ООО "Книжный клуб "Клуб семейного досуга"", 2009. — 288 с.

С помощью этой книги и ее автора Джулиет Эриксон, успешного практического психолога, вы научитесь определять свои истинные цели и доносить свои мысли до любой аудитории, овладеете языком тела и сможете получать от окружающих то, что вам нужно
Вы будете влиять на ход событий и держать под контролем свою жизнь, а главное - делать это легко и с удовольствием!
За допомогою порад Джуліег Ериксон, успішного практичного психолога, ви навчитеся визначати свої справжні цілі й подавати свої думки до відома будь-якої аудитори, опануєте мову тіла й зможете одержувати від оточуючих те, що вам потрібно Ви зможете впливати на перебіг подій і тримати під контролем власне життя, а головне - робити це легко та з задоволенням!

Ва 718279

male

Красуля О. Знакомьтесь без заморочек!...или практическое пособие о том, как найти личное счастье в XXI веке. — Луцьк, 2011. — 160 с.

Вы хотите завести романтические отношения в Интернете, но боитесь ловушек аферистов? Вы готовы искать своё счастье на сайтах знакомств, но не знаете с чего начать? Вы не можете понять почему другие люди находят свою любовь в Интернете, а Вы - нет? Если Вы хотите найти любовь и счастье в Интернете, то эта книга для Вас! Используя примеры из обширного практического опыта автора и её клиентов, эта книга шаг за шагом раскрывает секреты того, как самому обычному человеку найти личное счастье в мире повседневной занятости с помощью Интернета. В книге в простой и доступной форме обсуждаются наиболее распространенные ошибки и заблуждения, мешающие сделать интернет-знакомства безопасными и успешными.

Ва 740233

 

male

Мори Д. Искусство телемаркетинга: общение по телефону для менеджера по продажам .— Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 160 с.

Умение эффективно общаться по телефону - это уникальное искусство, овладение которым значительно повысит ваши шансы на успех. Научиться профессиональному и эффективному общению по телефону способен каждый. Для этого требуется лишь немного практики. Данное руководство дает азы эффективного телефонного общения. Особое внимание уделяется следующим ключевым элементам: умение слушать, профессиональное и точное общение, приемы, помогающие справляться со сложными ситуациями и общаться с трудными людьми.

Ва 645076

male

Законы успеха: Путь наверх./ Пер. с англ. Н. Каныкина. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. — 448 с.

В этой книге делятся своими секретами такие всемирно признанные мастера в области бизнеса, как Н. Паркинсон, миссис Дейл Карнеги, Фрэнк Беттджер, Курт Сингер и многие другие.
Вы узнаете, как произвести наиболее благоприятное впечатление при поступлении на работу, как добиться успеха в продвижении по службе, как сделать свою работу интересной и научиться от нее отдыхать.
Книга снабжена тестами, которые помогут скорректировать линию вашего поведения на службе и добиться максимального успеха.
Для широкого Kjyra. читателей.

Ва 598919

male

Карнеги Д. Как завоевывать друзей. — Донецк.: "Издательство Сталкер", 2003. — 560 с.

Если обобщить все рекомендации, представленные в книге, то они сводимы к высказыванию русского философа В. С. Соловьева: "Спасающийся спасается. Вот тайна прогресса - другой нет и не будет". Практически это предполагает, чтобы каждый жил достойно - в гармонии с миром и самим собой, не переедал, любил детей и женщин. И, безусловно, был бы жизнелюбивым человеком.
Для широкого круга читателей.
Якщо узагальнити всі рекомендації, подані в книзі, то їх можна звести до висловлення російського філософа В. С. Соловйова: "Той, хто рятується, врятовується. Ось таємниця прогресу - іншої нема і не буде". Практично це означає, щоб кожний жив достойно - у гармонії зі світом і самим собою, не переїдав, любив дітей і жінок. І, безумовно, був би життєлюбом.

Ва 641553

male

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. — М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1996. — 336 с.

В книге освещаются психологические проблемы человеческих взаимоотношений в соответствии с оригинальной концепцией автора, лежащей в русле психоаналитического направления. Несмотря на спорность концепции Э. Берна, многие идеи и наблюдения, основанные на его богатом опыте психотерапевта, могут быть полезными для широкого круга читателей, особенно при разрешении конфликтов, возникающих в процессе общения.

Ва 570849

Книжково-ілюстративна виставка, підготовлена Сектором виставкової роботи Культурно-просвітницького центру НБУВ

Запрошуємо всіх читачів відвідати виставку!

Контактна інформація