ДЕРЖАВА І ФІНАНСИ: ПРАВОВИЙ ЗВ'ЯЗОК. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Державні фінанси є однією із ключових і найважливіших сфер фінансової системи держави, яка беззаперечно повинна забезпечити відповідними обсягами фінансових ресурсів усі галузі та сфери діяльності держави й ефективне виконання як економічних,  так і соціальних функцій.

Державні фінанси є фундаментом стабільного функціонування та запорукою економічного розвитку країни, її подальшого підвищення матеріального добробуту населення.

Державні фінанси — це сукупність розподільно-перерозподільних відносин, що виникають у процесі формування і використання централізованих фондів грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.

З допомогою державних фінансів держава розподіляє і перерозподіляє значну частину валового внутрішнього продукту, який є головним об’єктом фінансових відносин. Суб’єктами державних фінансів, з одного боку, є держава, з іншого — населення і підприємницькі структури.

Фінансова діяльність держави – це вид державної управлінської діяльності, що виявляється у формуванні правової бази шляхом створення на нормативному рівні сприятливих передумов та встановлення необхідних дозволів і обмежень для реалізації фінансової правосуб’єктності учасниками фінансових правовідносин, а також врегульований правовими нормами процес здійснення державою, в особі уповноважених органів, функцій щодо акумулювання, розподілу, перерозподілу і використання централізованих та децентралізованих грошових фонді коштів з метою належного виконання поставлених перед державою політичних, економічних і соціальних завдань.

Держава як суб’єкт фінансових правовідносин бере в них участь в особі органів державної влади (законодавчої і виконавчої), що здійсню­ють правове регулювання відносин і реалізацію державних приписів, і як безпосередній суб’єкт правовідносин з іншими конкретними суб’єктами (фізичними і юридичними особами України та зарубіжних держав).

Виходячи з аналізу елементів правового статусу з позицій теорії пра­ва можна надати таке визначення категорії фінансово-правовий статус держави — це визначене правови­ми нормами становище держави, яке характеризує межі та прояви її правосуб’єктності у сфері фінансових правовідносин, що виявляється у здатності держави бути носієм та здійснювати права й обов’язки у сфері фінансової діяльності, а також нести відповідальність за власні дії чи бездіяльність в означеній сфері.

Основою фінансової діяльності держави є формування, розподіл та витрачання коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, а також врегулювання і спрямування діяльності суб’єктів — податко­вих, валютних, кредитних, митних та інших органів держави, що віда­ють окремими напрямами фінансової діяльності, на наповнення Дер­жавного бюджету реальними коштами, з сукупної суми яких здійсню­ються видатки.

Враховуючи основні види фінансових відносин, участь у них держа­ви розглядається окремо щодо кожного виду. Характерним для всіх них є те, що держава виступає в особі уповноважених органів.

1. Актуальні питання науки фінансового права [Текст] : монографія / [М. П. Кучерявенко та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 457 с.

Монографію присвячено найбільш принциповим і значущим напрямкам розвитку фінансово-правової науки на сучасному етапі. На основі системного аналізу здійснено спробу розкрити зміст основних фінансово-правових інститутів, визначити найбільш логічні напрямки їх розвитку найближчим часом. Значну частину матеріалу викладено в порівнянні з дослідженнями фахівців інших держав, особливу увагу приділено аналізу як матеріальних, так і процесуальних аспектів регулювання відносин, що пов’язані з рухом публічних грошових коштів.
Для викладачів і студентів юридичних та економічних вузів, працівників органів, які реалізують повноваження у сфері фінансової діяльності, всіх, хто цікавиться проблемами фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА735051

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 А-43

2. Бабін, Ігор Іванович.

Бюджетне право України [Текст] : навч. посіб. / Ігор Бабін ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. - 296 с.

У навчальному посібнику викладені теоретичні основи бюджетного права України, аналізується бюджетна система України, досліджується бюджетна компетенція України та територіальних громад, розкриваються особливості бюджетних правовідносин, правового регулювання державних і місцевих доходів та видатків, державного та муніципального кредиту, публічного боргу, розглядаються питання бюджетного контролю та процесу, відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Посібник написаний з урахуванням останніх змін бюджетного законодавства.

Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, наукових і практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами бюджетного права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА733861

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Б-12

3. Буткевич, Сергій Анатолійович.

Фінансовий моніторинг в Україні (організаційно-правові аспекти) [Текст] : монографія / С. А. Буткевич ; Крим. юрид. ін-т Одеського держ. ун-т внутр. справ. - Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2010. - 285 с.

Ця монографія – перше в Україні комплексне дослідження організаційно-правових засад фі­нансового моніторингу. У роботі розглянуто методологічні засади здійснення фінансового моні­торингу в Україні, організація та здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу в Україні, антилегалізаційні системи країн СНД та держав далекого зарубіжжя, а також запропоновано шляхи вдосконалення національної системи фінансо­вого моніторингу. Пропоноване дослідження дає цілісне уявлення про наявні проблеми у сфері запобігання та про­тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму у змісті сучасного нормативно-правового забезпечення, економічного розвитку держави, ® також вирішення прикладних завдань в управлінській сфері, фінансовій та адміністративній діяльності.

Робота розрахована на працівників фінансових установ, правоохоронних і контролюючих ор­ганів, фахівців з теорії управління, фінансового та адміністративного права, слухачів аспірантури та магістратури, студентів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА730716

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Б-93

4. Волощук Марта Гнатівна.

Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Волощук, М. В. Менджул ; Ужгород. нац. ун-т, Територ. від-ня Асоц. платників податків у Закарпат. обл., Громад. рада при Закарпат. обл. держ. адмін. . - Ужгород : Вид-во Олесандри Гаркуші, 2013. - 236 с.

Навчальний посібник з дисципліни “Фінансове право“ розроблений згідно з вимогами Болонського процесу та відповідає навчальній програмі із зазначеної дисципліни у вищих навчальних закладах. У посібнику висвітлені теми із Загальної та Особливої частини фінансового права, міститься практикум із питаннями для роботи на практичних заняттях, задачами, тестами для самоконтролю знань студентів, а також перелік рекомендованої літератури.

Посібник розрахований на викладачів і студентів юридичних та економічних факультетів, працівників податкових органів, практикуючих юристів та економістів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 775034

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 В-68

5. Гетманець, Ольга Петрівна.

Бюджетний контроль: організаційно-правові засади [Текст] : [монографія] / О. П. Гетманець. - Х. : Екограф, 2008. - 307 с.

Монографія присвячена правовому регулюванню державного контролю в бюджетному процесі в Україні, як інституту фінансового права. Автор дослід­жує теоретико-правові засади бюджетного контролю, проблеми організації і вдосконалення системи і повноважень контролюючих суб’єктів в бюджетному процесі, особливості правового регулювання зовнішнього і внутрішнього державного контролю в бюджетному процесі і вносить пропозиції щодо вдо­сконалення чинного бюджетного законодавства.

Для науковців, викладачів, студентів, працівників державних органів і ор­ганів місцевого самоврядування, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами правового регулювання бюджетного процесу в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА708648

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Г-44

6. Губерська, Наталія Леонідівна

Фінансове право. Особлива частина [Текст] : метод. рек., нормат.-правові акти, бібліогр.: навч.-метод. посіб.: у 2 кн. / Н. Л. Губерська. - К. : Акад. прав. наук України. НДІ фін. права, 2008 .

Кн. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 611 с.

У навчально-методичному посібнику викладено комплекс методичних реко­мендацій, нормативно-правових актів до кожної теми, що вивчається у курсі фінансового права, а також запропоновано перелік рекомендованої для вивчення спеціальної фінансово-правової літератури до всіх тем. У книгу включено також тематичний план з курсу «Фінансове право», програму курсу, плани семінарських занять і питання на іспит з фінансового права.

Видання зорієнтоване на викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів, а також тих, хто цікавиться питаннями фінансового права та фінансового законодавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350665/Кн. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 1)Г-93I

7. Долгий, Олександр Андрійович.

Організаційно-правові засади управління діяльністю державної податкової служби України в умовах ризиків [Текст] / О. А. Долгий. - Донецьк : ВІК, 2006. - 318 с.

У монографії досліджуються проблеми формування стратегії організаційно-правового забезпечення управління діяльністю державної податкової служби України в умовах ризиків, науково-методичні основи дослідження проблем професійного ризику та їх оцінки, інформаційне забезпечення процесу державного управління діяльністю податкової служби, механізми державного контролю в зменшенні ризиків протидії ухиленням від оподаткування і відмиванню злочинно одержаних доходів.

Для керівників і спеціалістів державних органів управління, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678847

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 1)Д-64

8. Зюнькін Анатолій Григорович.

Фінансове право [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Г. Зюнькін ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 4-те вид., доп. - К. : Персонал, 2008. - 561 c.

У доступній формі розкрито основні інститути фінансового права, категорії та поняття на базі сучасного фінансового законодавства України. Наведено короткий словник термінів, що використовуються у фінансовому праві, а також додатки – витяги із основної нормативно-правової бази фінансової діяльності держави.

Для студентів бакалаврату, магістрів, а також всіх, хто цікавиться питаннями фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 695295

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 1)З-98

9. Касьяненко, Любов Михайлівна.

Фінансово-правовий процес [Текст] : [монографія] / Л. М. Касьяненко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : [Нац. ун-т ДПС України], 2010. - 506 с.

У монографії розглянуто фінансово-правовий процес як різновид юридичного процесу. Автором досліджено його поняття, особливості, місце у системі права, виділено принципи, стадії. Дано загальну характеристику видів фінансово-правового процесу. Сформульовано підстави класифікації фінансово-процесуальних норм і фінансово-процесуальних правовідносин, з’ясовано їх особливості. Значну увагу приділено порівняльному аналізу особливостей правозастосування фінансово-процесуальних норм в Україні та інших країнах, сформульовано пропозиції для усунення прогалин у чинному законодавстві.

Для законодавців, науковців, юристів-практиків, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА736155

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 К-28

10. Ковальчук, Андрей Трофимович.

Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в практическом контексте) [Текст] : монография / А. Т. Ковальчук. - К. : Парламентське видавництво, 2008. - 506 с.

В монографии системно исследована рыночная доктрина финансового права, обоснованы новые подходы к его предмету, обозначены стратегические перспективы финансово-правового регулирования. Впервые в системе финансовых правоотношений исследованы сфера (рынки) финансовых услуг, фондовый рынок и производные финансовые инструменты, фиктивно-спекулятивный капитал, а также рынок азартных игр. Рассмотрены правовые подходы к их детализации. Монография рассчитана на научных работников, законодателей, госслужащих, а также практикующих юристов, профессионально занятых финансово-экономической проблематикой.

Книга может стать важным подспорьем для студентов и аспирантов юридических и финансовых специальностей ВУЗов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702359 

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 К-56

11. Ковальчук, Андрій Трохимович.

Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку [Текст] / А. Т. Ковальчук. - К. : Парламентське видавництво, 2007. - 488 с.

Запропоновано принципово новий підхід до розуміння та трактування об'єкта та предмета фінансового права. Вперше здійснено аналіз таких науково нерозроблених проблем: фінансове право як інститут ринкового регулювання; юридичні факти та конструкції, їх місце та роль у фінансовому праві; фінансові правопорушення та фінансово-правова відповідальність. Розкрито гострі проблеми сучасного стану фінансового права України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681843

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 1)К-56

12. Кучерявенко, Микола Петрович.

Податкове право України [Текст] : підручник / М. П. Кучерявенко ; Нац. акад. прав. наук, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Х. : Право, 2012. - 527 с.

У підручнику на основі системного аналізу розкрито зміст основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного законодавства висвітлені найактуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання оподат­кування в Україні. Окрему увагу приділено кожному з інститутів Загальної та Особливої частини податкового права.
Для викладачів і студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств і організацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 752432

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 К-95

13. Латковська, Т. А.

Національний банк України як суб'єкт фінансово-правового регулювання грошового обігу в Україні [Текст] : монографія / Т. А. Латковська, О. В. Лещенко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Чернівці : Технодрук, 2014. - 199 с.

Монографію присвячено дослідженню Національного банку України як суб’єкта фінансово-правового регулювання грошового обігу в Україні. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства, наукових джерел, узагальнення правозастосовної практики, розкрито проблеми та розроблено обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері фінансово-правового регулювання Національним банком України грошового обігу. Визначено стан наукових досліджень Національного банку України як суб’єкта фінансово-правового регулювання грошовим обігом, обґрунтовано грошовий обіг як категорію фінансового права; визначено місце грошового обігу в системі фінансового права та охарактеризовано правовий статус Національного банку України як суб’єкта реалізації грошово-кредитної політики.

Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів, а також для працівників фінансових органів різних рівнів та тих, хто цікавиться питаннями банківської системи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785709

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Л-27

14. Лукашев, Олександр Анатолійович.

Теоретичні проблеми системи фінансового права [Текст] : монографія / О. А. Лукашев ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 303 с.

У монографії розглянуто актуальні теоретичні проблеми системи фінансово-правової галузі. Досліджено дискусійні питання предмета фінансового права на сучасному етапі розвитку фінансово-правової науки. Проаналізовано проблеми детермінації та тенденції розви­тку системи фінансового права, особливості фінансово-правових норм інститутів і підгалузей фінансового права, а також чинники, що впливають на трансформацію системи фінансово-правової галузі.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів і студентів юри­дичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться про­блемами фінансово-правового регулювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА735044

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622  Л-84

15. Музика-Стефанчук, Оксана Анатоліївна.

Сучасні проблеми тлумачення норм фінансового права України [Текст] : монографія / О. А. Музика-Стефанчук, А. А. Мазниця. - Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2014. - 231 с.

У монографії досліджуються сучасні теоретико-прикладні тлумачення норм фінансового права України. Зокрема, розглядається поняття і види тлумачення норм права, зокрема фінансового, висвітлюються особливості тлумачення норм фінансового права органами законодавчої, виконавчої влади, Президентом України, НБУ, місцевими органи влади, а також організаціями та фізичними особами, які не мають державно-владних функцій. Окремо аналізуються особливості тлумачення норм бюджетного, податкового, митного, банківського та валютного права у процесі правозастосування.

Для науковців, викладачів і студентів вищих юридичних навчальних закладів та факультетів, депутатів усіх рівнів, працівників державного апарату та органів місцевого самоврядування, усім, хто цікавиться проблемами фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788610

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 М-89

16. Назар, Юрій Степанович.

Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Назар, Н. І. Романів ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. - 243 с.

У навчальному посібнику викладено стисло і доступно зміст основ­них фінансово-правових інститутів. Навчальний матеріал подано з ура­хуванням тенденцій розвитку фінансово-правової науки та останніх змін українського законодавства.

Для студентів, курсантів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764220

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Н-19

17. Нечай, Анна Анатоліївна.

Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків [Текст] : монографія / А. А. Нечай ; НДІ фінанс. права. - Чернівці : Рута, 2006. - 263 с.

У монографії аналізуються проблеми та шляхи вдосконалення системи категорій фінансового права і розширення предмета фінансового права з метою вдосконалення правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків. Досліджується еволюція публічних фінансів і публічних видатків та їх правового регулювання. Розглядається система публічних фінансів та публічних видатків у сучасній державі. Вивчаються міжнародні стандарти та рекомендації у сфері класифікації публічних видатків, а також українське законодавство у цій сфері. На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного законодавства формулюються положення та рекомендації, що мають важливе теоретичне та практичне значення.

Монографія може бути корисною для викладачів, аспірантів, студентів навча­льних закладів і факультетів юридичних та економічних спеціальностей, працівників у сфері публічних фінансів, зокрема спеціалістів з управління державними та місцевими фінансами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА729704

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Н-59

18. Очерки финансово-правовой науки современности [Текст] : монография / [Артемов Н. М. и др.] ; под общ. ред.: Л. К. Вороновой и Н. И. Химичевой ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина, Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого". - Х. ; М. : Право, 2011. - 592 с. -

Монография подготовлена представителями финансово-правовой науки России и Украины. В ее подготовке участвовали специалисты из тринадцати ведущих юридических центров Екатеринбурга, Киева, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Харькова. При освещении основных наи­более проблемных и дискуссионных аспектов финансово-правового регулиро­вания обоснованы направления развития науки финансового права на ближай­шую перспективу, подведены определенные итоги двадцати летнего этапа финансово-правовых исследований.

Для преподавателей и студентов юридических высших учебных заведений, работников финансовых органов, а также тех, кто интересуется проблемами финансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА747922

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 О-95

19. Перощук, Зорина Іванівна.

Правові проблеми регулювання бюджетної системи України [Текст] : монографія / Зорина Перощук. - Чернівці : Місто, 2014. - 383 с.

Монографія присвячена дослідженню правових проблем регулювання бюджетної системи України. Розглянуто загальнотеоретичні питання регулювання бюджетної системи України, бюджетних правовідносин та елюенті досліджене, особливості правового регулювання складових частин бюджетів що становлять бюджетну систему України.

Пропонуються нові підходи до розуміння окремих категорій бюджетної системи України. На основі аналізу бюджетного законодавства України сформульовано низку теоретичних положень і практичних рекомендацій.

Може бути корисною для викладачів юридичних навчальних закладів факультетів, аспірантів, студентів, а також для працівників фінансових органів різних рівнів, центральних органів виконавчої влади, органів місцевою самоврядування, а також усіх тих, хто цікавиться бюджетною проблематикою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788103

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 П-27

20. Пирожкова, Юлія Володимирівна.

Фінансове право [Текст] : навч. посіб. [для студ. юрид. ф-тів] / [Пирожкова Ю. В.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. - 304 с.

У навчальному посібнику подається у систематизованому вигляді матеріал з курсу «Фінансове право». Разом із теоретичним матеріалом, також подаються терміни та категорії, тематика рефератів, доповідей та повідомлень, тестові завдання, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи, базовий глосарій, перелік рекомендованої літератури.

Поєднання теоретичних та практичних матеріалів дозволяє сформувати послідовну систему знань у сфері правового регулювання фінансових відносин, вміння використовувати свої знання для аналізу різноманітних ситуацій та знаходження рішень в сфері бюджетного процесу, організації фінансового контролю, податкової політики, страхової та банківської діяльності.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА759479

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 П-33

21. Поважний, Олександр Станіславович.

Фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. / Поважний О. С., Грінштейн О. М., Гура Н. А. ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Технопак, 2012. - 189 с.

Розглянуто сутність фінансів, їх роль і значення в розвитку економічної і соціальної інфраструктури регіонів держави. Роз­крито історичні аспекти розвитку фінансів, нормативно-правове забезпечення функціонування фінансів територіальних громад, також значну увагу приділено принципам, методам та механіз­му функціонування міжнародних фінансів.

Призначено студентам 3-го курсу галузі знань “Менедж­мент і адміністрування” напряму підготовки “Менеджмент” спеціальностей МЗД, ММ (МО) освітньо-кваліфікаційного рів­ня “бакалавр” усіх форм навчання, аспірантів та викладачів ви­щих навчальних закладів економічних спеціальностей, діяль­ність яких пов’язана з міжнародною. Також книга буде корис­ною для працівників органів місцевого самоврядування та місце­вих державних адміністрацій, державних і муніципальних служ­бовців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756904

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 П-42

22. Пришва, Надія Юріївна.

Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів [Текст] / Н. Ю. Пришва. - К. : ЕксОб, 2003. - 280 с.

Монографія містить комплексний теоретико-правовий аналіз проблем справляння та стягнення обов'язкових платежів. Основна увага приділена з'ясуванню правової природи обов'язкових платежів та аналізу їх основних характерних рис. Визначається місце правового регулювання обов'язкових платежів в системі фінансового права та досліджуються правовідносини в сфері їх акумуляції. Розглянуто інститути податкового права, неподаткових доходів бюджету та доходів позабюджетних фондів. Запропоновано дефініції правових категорій «обов'язкові платежі», «збір», «публічні доходи», «державні доходи». На підставі чинного законодавства України та зарубіжних країн розкривається суть основних видів державних доходів, визначаються підстави їх справляння.
Монографія розрахована на науковців, викладачів та студентів юридичних вузів і факультетів, а також юристів-практиків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА643631

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 П-77

23. Река, Володимир Андрійович.

Правове регулювання та організація здійснення фінансового контролю державною контрольно-ревізійною службою в Україні [Текст] : монографія / В. А. Река, О. А. Кузьменко, Ю. І. Пивовар. - К. : Три К, 2011. - 195 с.

В монографії розглядаються питання фінансово-правового регулювання діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю в Україні. Проведено комплексний теоретико-методологічний аналіз системи державного фінансового контролю, виявлено особливості правового регулювання та організації здіснення основних форм фінансового контролю, що здійснюються органами державної контрольно-ревізійної служби. Особливу увагу приділено дослідженню фінансово-правової відповідальності як заходу державного впливу органів державної контрольно-ревізійної служби при здійсненні фінансового контролю. Дане монографічне дослідження може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, а також практичних працівників служб та підрозділів органів державної влади, установ й організацій, що здійснюють державний, відомчий та внутрішньо-господарський фінансовий контроль в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741346
Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Р-36

24. Россіхіна, Галина Володимирівна.

Застосування фінансово-правових норм [Текст] : монографія / Г. В. Россіхіна. - Х. : Цифрова друкарня №1, 2013. - 399 с.

У монографії розглянуто актуальні теоретичні проблеми застосування норм фінансового права. Досліджено питання, які полягають в обґрунтуванні концептуальних уявлень про сутність і зміст застосування норм фінансового права, правової політики у сфері їх застосування, особливості комплексів правозастосовних дій, які формують зміст основних стадій процесу застосування норм фінансового права. Проведено функціональний аналіз і визначено основні критерії для класифікації актів застосування норм фінансового права. Пропонуються науково-практичні рекомендації, що спрямовані на вдосконалення фінансового законодавства.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться проблемами науки фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771574

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Р-76

25. Савченко, Леся Анатоліївна.

Правові проблеми фінансового контролю місцевих фінансів [Текст] : монографія / Л. А. Савченко, А. А. Коваленко. - К. : КиМУ, 2010. - 124 с.

У монографії досліджуються місцеві фінанси як фінансово-правова категорія та об’єкт фінансового контролю; уточнюється їхнє визначення та складові; обґрунтовується пропози­ція щодо запровадження категорії “місцевий фінансовий контроль”; з’ясовується сутність міс­цевого фінансового контролю, етапи розвитку, критерії поділу за видами, принципи, методи, форми, аудиторські процедури. Значну увагу зосереджено на організаційно-правовому статусі суб’єктів, що здійснюють фінансовий контроль у сфері місцевих фінансів, вивченні зарубіжного досвіду. Вказуються шляхи вдосконалення організації фінансового контролю у сфері місцевих фінансів; окреслюються питання, що вимагають правового врегулювання та пропонуються від­повідні положення до чинного законодавства.

Для студентів, викладачів, аспірантів, працівників органів фінансового контролю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА729223

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Р-76

26. Семчик Ольга Олександрівна.

Держава і фінанси: правовий зв'язок [Текст] : монографія / О. О. Семчик ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2010. - 203 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню місця та ролі держави у системі суб’єктів фінансового права та виявленню проблемних аспектів правового регулювання публічної фінансової діяльності. У роботі пропонується характеристика держави як суб’єкта відносин відповідальності у сфері публічної фінансової діяльності. Досліджено сутність фінансово-правового статусу дер­жави та надана характеристика його структурних елементів, проаналізовано проблеми здійснення державою функцій та повно­важень у різних сферах публічної фінансової діяльності. Також праця присвячена з’ясуванню проблемних аспектів механізму реалізації фінансово-правового статусу держави. Вносяться про­позиції щодо вдосконалення фінансового законодавства України.

Для наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вузів і факультетів, а також інших фахівців, які цікавляться проблемами сучасного фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 730522

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 С-30

27. Семчик О. О..

Держава як суб'єкт фінансових правовідносин [Текст] / О. О. Семчик ; ред. Л. К. Воронова. - К. : Юридична думка, 2006. - 116 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню місця та ролі держави у системі суб'єктів фінансово-правових відносин, та питанням правового регулювання фінансової діяльності держави. Розкрито сутність фінансово-правового статусу та фінансової правосуб'єктності Української держави, проаналізовано проблеми реалізації державою правосуб'єктності у різних видах фінансових правовідносин. Висвітлюються проблемні аспекти участі держави у регулятивних і охоронних фінансових правовідносинах. Висвітлено пропозиції щодо удосконалення чинного фінансового законодавства країни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 677426

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 С-30.01

28. Стойко О. Я.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. канд. екон. наук, доц. О. Я. Стойка. - К. : Алерта, 2014. - 431 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади функціонування й еволюції фінансів, основи функціонування фінансової, податкової та бюджетної систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Подано загальну характеристику фінансів суб’єктів господарювання, засади функціонування страхового та фінансового ринків, місцевих і міжнародних фінансів. Наприкінці кожної теми вміщено практикум, який складається із плану семінарських занять, тем рефератів, запитань для самоконтролю, практичних і тестових завдань.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 774130

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 С-81

29. Ткачук, Ірина Григорівна.

Державні фінанси [Текст] : підручник / Ткачук Ірина Григорівна. - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 2015. - 510 с.

У підручнику викладено теоретичні основи і практика функціонування державних фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю фінанси і кредит Розкрито історичні передумови становлення державних фінансів і їх роль у процесі розподілу, перерозподілу сукупного продукту, методологію формування державних доходів і видатків. Ґрунтовно висвітлено зміст і призначення державного бюджету та бюджетний устрій, місцеві бюджети, зміст і призначення податків у формуванні державних доходів, фінансування бюджетних організацій і установ. З позицій вимоги часу охарактеризовано систему фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян України, механізм державного кредиту та обслуговування державного боргу, фінансовий контроль, державне регулювання фінансового ринку. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки між змінами в економіці України і фінансовими ресурсами, які акумулюються у централізованих і децентралізованих фондах.

Підручник, для студентів за спеціальністю фінанси і кредит, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників державних організацій і установ, органів самоврядування, всіх, хто поглиблено вивчає фінанси громадянського суспільства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792804

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Т-48

30. Фінанси [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [А. Я. Кузнєцова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук. проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2011. - 407 с.

Підручник «Фінанси» складено згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0501 «Економіка і підпри­ємництво». У 19 темах чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансів. Наведено плани семінарських і практичних завдань, завдання для самостійної та індивідуальної роботи для поглибленого засвоєння матеріалу студентами. Навчальний матеріал доповнюється рисунками, таблицями, тестовими питаннями для самоперевірки, ключовими термінами.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються практичною діяльністю з фінансів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54479

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Ф-59

31. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. П. Кучерявенко та ін. ; за ред. проф. М. П. Кучерявенка ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 286 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовані найважливіші інститути фінансового права – фінансовий контроль, бюджетне та податкове право, державне страхування, грошовий обіг, банківська та валютна діяльність, ціноутворення тощо.

Для викладачів і студентів юридичних і економічних вузів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств і організацій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА729740

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Ф-59

32. Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 317 с.

У навчальному посібнику розкриваються усі теми, визначені про­грамою з дисципліни «Фінансове право»: фінансово-правові норми і відно­сини, фінансовий контроль, бюджетне право та процес, податкове право, валютне регулювання та ін. Матеріал, викладений у вигляді запитань та коротких відповідей, допоможе при підготовці до державного іспиту.

Видання призначене для підготовки за ОКР бакалавра.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 778716

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Ф-59

33. Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до 10-річчя наук. установи, 4-7 жовт. 2011 р. / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П. В. та ін.]. - К. : Алерта, 2011 .

Ч. 1. - 2011. - 295 с.

У збірнику вміщені тези доповідей і наукові статті учасників Міжнародної науково‑практичної конференції «Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи». Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників судових і правоохоронних органів та суб’єктів підприємницької діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В353336/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Ф-59 I

34. Фінансове право України [Текст] : посіб. для підгот. до іспитів : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Пивовар [та ін.]. - К. : Видавець О. С. Ліпкан, 2010. - 158 с.

У посібнику викладено зміст та основні положення інститутів фінансового права як публічної галузі права, що складають Загальну та Особливу частини фінансового права. В Загальній частині висвітлено теоретичні питання фінансової діяльності держави, розкрито предмет, методи, джерела і систему фінансового права. Особлива частина присвячена питанням бюджетних відносин та відносин у сфері формування доходної і видаткової, валютної, податкової політики, організації грошово-кредитної системи, а також питанням регулювання страхової діяльності та валютного контролю. Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його застосування з урахуванням потреб навчального процесу.

Видання орієнтоване на студентів, аспірантів, викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, фахівців у галузі фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 724801

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Ф-59

35. Фінансове право України [Текст] : навч. посібник / В. К. Шкарупа [та ін.] ; заг. ред. В. К. Шкарупа, Т. О. Коломоєць ; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОН України. - К. : Істина, 2007. - 254 с.

Навчальний посібник має чітку, логічну структуру, завдяки якій він зручний у користуванні. Теоретичний матеріал із Загальної та Особливої частин доповне­но питаннями для самоконтролю, тестовими завданнями до кожної теми та пе­реліком рекомендованої літератури.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА683660

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 1)Ф-59

36. Хохуляк, В'ячеслав Віссаріонович.

Віхи становлення науки фінансового права [Текст] : монографія / В. В. Хохуляк ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2014. - 385, [1] с.

У монографії досліджується становлення вітчизняної науки фінансового права як комплексної, цілісної галузі правових знань та юридичної навчальної дисципліни. Розкрито зміст суспільно-політичних та соціально-економічних передумов, які, і одного боку, були потужним стимулом та одночасним каталізатором теоретичних розробок у сфері фінансового права, а з іншого – стали предметом їх вивчення. Проаналізовано проблеми концептуалізації основних підходів до визначення предмету та системи науки фінансового права, її цілей та завдань. Виявлено передумови та особливості трансформації методології вітчизняної фінансово-правової науки. Розглянуто пробле­ми запровадження фінансового права як навчальної дисципліни та його викладання в системі вітчизняної вищої юридичної освіти.

Видання розраховане на науковців, практиків, студентів юридичних і фінансово- економічних спеціальностей, а також на коло читачів, які цікавляться проблемами ста­новлення юридичної та фінансово-економічної науки в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА786392

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Х-86

37. Чернадчук, Віктор Дмитрович.

Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, класифікація та особливості структури [Текст] : монографія / В. Д. Чернадчук. - Суми : Університетська книга, 2011. - 171 с.

У монографії досліджуються теоретичні засади бюджетних правовідносин: поняття та сутність; актуальні питання класифікації, особливості суб’єктного складу, об’єкт та структура. Запропоновано галузеву класифікацію бюджетних правовідносин та авторські визначення таких понять, як «бюджетні правовідносини», «об’єкти бюджетних правовідносин» та ін. Висвітлюються нові підходи до розуміння окремих проблем теорії і практики бюджетних правовідносин.

Для науковців, викладачів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників державного апарату та органів місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться проблемами фінансового права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА740734

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Ч-49

38. Якимчук, Наталія Яківна.

Розпорядники бюджетних коштів: система та правовий статус [Текст] : монографія / Н. Я. Якимчук ; Національна академія прокуратури України. - Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2009. - 647 с.

У монографії досліджуються теоретико-правові проблеми поняття розпорядника бюджетних коштів як суб’єкта бюджетних правовідносин, інститут розпорядників бюджетних коштів в системі фінансового права України, теоретичні засади та елементи правового статусу розпорядників бюджетних коштів. Проаналізовано розпорядників бюджетних коштів як бюджетних установ, які діють в особі IX керівників, як представників суб’єктів права власності на кошти бюджетів. Висвітлено їх місце в системі управління публічними фінансами. Розкрито теоретичні та практич­ні аспекти правового регулювання системи розпорядників бюджетних коштів, а також правовий статус розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі. Аналізується бюджетно-правова відповідальність розпорядників бюджетних коштів Сформульована низка положень і рекомендацій, що мають не лише теоретичне, а й прикладне значення.

Може бути корисною для наукових працівників, викладачів юридичних навчальних закладів і факультетів, аспіранте, студентів, а також для працівників фінансових органів різних рівнів, органів місцевого самоврядування, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших суб’єктів правозастосовної діяльності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА715411

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х622 Я-45

 

 

 

Підготували:

зав. відділу Смоляр І.Е.,

головний бібліотекар Музиченко Я.О.,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38