ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Теорія держави і права - це фундаментальна юридична наука, що досліджує основні загальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку держави і права, а також узагальнює і систематизує методологію пізнання правових явищ і юридичну техніку. Стан і значення теорії держави і права в системі юридичних наук визначається, перш за все, предметом її досліджень і функціями, які вона виконує.

Предметом дослідження виступають: основні закономірності виникнення, розвитку, та функціонування держави і права; методологія; юридична техніка.

Об’єктом дослідження теорії держави і права,  в системі юридичних наук є ДЕРЖАВА і ПРАВО.

На відміну від галузевих юридичних наук, теорія держави і права, вивчає не будь-яку галузь юриспруденції, або якийсь її на­прям, або історію державно-правового життя, а загальні і специфічні закономірності розвитку держави і права у ціло­му. Її дослідження не тільки поширюються на сучасну окре­му, конкретну країну, в якій безпосередньо здійснюється дослідний процес, а й охоплюють вивчення держави і права різних країн, суспільно-економічних формацій, всіх галу­зей та напрямів державно-правової дійсності. Поряд із за­кономірностями їх розвитку вона визначає також основні ознаки та суттєві характерні риси.

Крім теоретико-правової та історико-правової наук, до неї входять так звані галузеві (спеціальні) юри­дичні науки, які вивчають окремі сфери, сторони, елементи державно-правової дійсності. Комплекс цих наук умовно поділяється на основні групи:

1)фундаментальні юридичні науки теоретичного та істо­ричного напряму (теорія держави і права, історія політич­них і правових вчень, загальна історія держави і права, істо­рія держави і права України тощо);

2)галузеві юридичні науки (конституційне право, адміні­стративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право; кримінально-процесуальне пра­во, трудове право, житлове право, сімейне право тощо);

3)спеціальні юридичні науки (правова статистика, кри­міналістика, кримінологія, судова медицина, судова психі­атрія тощо).

Теорія держави і права посідає чільне місце у системі юридичних наук. Вона дає найширші за обсягом і найглибші за змістом знання про державно-правові явища. Ці знання фіксуються у поняттях і теоретичних конструкціях, що є найбільш загальними та абстрактними у порівнянні з по­няттями інших юридичних наук. Але висновки теорії дер­жави і права не є вторинними, похідними, які виникають внаслідок узагальнення результатів галузевих юридичних наук. Загальність її висновків заснована на дослідженнях власного предмета — загальних закономірностей державно- правових явищ. Вона не дає конкретних, готових рішень з питань, що досліджуються галузевими юридичними наука­ми, але сприяє з’ясуванню ними важливих керівних відправ­них точок досліджень, які дозволяють уникнути однобічності при розв’язанні галузевих наукових проблем. Таким чином забезпечується методологічна єдність досліджень у галузе­вих юридичних науках. Висновки і положення теорії держави і права виступають як єдині теоретичні засади та го­ловні орієнтири при розробленні цими науками спеціаль­них питань і рекомендацій для практики. Зв’язком з юри­дичною практикою, здатністю задовольняти запити остан­ньої багато у чому визначаються життєвість і соціальна значущість теорії держави і права та всіх галузевих право­вих наук.

1.  Балинська, Ольга Михайлівна.

Проблеми теорії держави і права [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Балинська, Тарас Гарасимів ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - [Вид. 2-е, перероб. і доп.]. - Л. : Вид-во ЛьвДУВС, 2010. - 416 с.

У навчальному посібнику викладено суть найважливіших проблем теорії держа­ви і права, особливий акцент зроблено на трансформаційних перетвореннях «перехідно­го» суспільства, проблемах поділу влади, праворозуміння і змісту права, методологічних питаннях глобалізації сучасного суспільства тощо.

Мета видання - сприяти засвоєнню проблем теорії держави і права, вдоскона­ленню знань із галузевих юридичних дисциплін, зокрема деяких тем, що мають практи­чне значення, а також формуванню навиків орієнтування у політиці при вирішенні про­блем державної і юридичної практики, розширенню світогляду курсантів і студентів, виробленню в них уміння тлумачити і застосовувати нормативно-правові акти, юридич ­но грамотно оцінювати правові факти, мислити правовими категоріями, зміцнювати режим законності у діяльності державних органів.

Для курсантів, студентів, магістрантів, аспірантів та ад’юнктів вищих навчаль­них закладів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами теорії держави і права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 730618

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Б-20

2. Волинець, Віталій Валентинович.

Функції сучасної держави: теоретико-правові проблеми [Текст] : монографія / В. В. Волинець. - К. : Логос, 2012. - 509 с. - Бібліогр.: с. 459-508.

Монографія присвячена актуальній для юридичної науки та державо­творчої практики проблемі — функціям держави та їх правовому забезпе­ченню. У праці досліджено основні теоретико-методологічні підходи до визначення поняття функцій держави у класичній та сучасній європейській традиції вивчення держави і права, встановлено основні критерії класифіка­ції функцій держави, їх роль у розвиткові сучасної демократичної, правової і соціальної держави. У праці подано аналіз системи функцій у демократич­ній і правовій державі, охарактеризовано специфіку правового забезпечення функцій держави, уточнено поняття внутрішніх і зовнішніх функцій. Автором охарактеризовано основні теоретичні засади вчення про функції держави у сучасній теорії держави і права, досліджено основні напрями кри­тики класичних теорій функцій держави як галузей її управління, виявлено специфіку сучасної інтерпретації поняття функцій держави та основні влас­тивості системи функцій. Особливу увагу приділено розвиткові функцій Української держави під впливом процесів демократизації та модернізації національного законодавства.

Розраховано на фахівців у сфері теорії держави і права, викладачів, док­торантів, аспірантів та студентів юридичних вузів і факультетів, а також юристів-практиків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 768583

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 В-67

3. Воронов, Ігор Олексійович.

Правова держава як предмет політологічного аналізу [Текст] / І. О. Воронов. - К. : ВіРА ІНСАЙТ, 2000. - 375 с. - Бібліогр.: с. 345-373.

Монографічне дослідження присвячене одній з актуальних проблем вітчизняного державознавства — становленню теорії і практики державного будівництва на правових засадах.

Проблему розлянуто у контексті розвитку філософсько-історичних та суспільно-політичних ідей і концепцій права, конституційного процесу, поділу влади, громадянського суспільства га легітимації влади в процесі політичної боротьби.

Видання розраховане на політологів і політиків, фахівців з теорії державознавства, суб'єктів законодавчого процесу, громадських об’єднань, лідерів політичних партій, студентів, викладачів, усіх, кого цікавить політологічний аспект становлення і розвитку правової державності в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 603580

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 В-75

4. Вступ до теорії правових систем [Текст] / О. В. Зайчук [та ін.] ; заг. ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юридична думка, 2006. - 431 с. - Бібліогр.: с. 401-428.

Досліджуються теоретико-методологічні та концептуальні підходи до аналізу правової системи. Розглядаються питання сутності та змісту правової системи, особливості взаємодії права, правової системи та дер­жави.

Аналізуються фактори функціонування та ефективності правової системи. Визначено її структурні елементи — джерела права, правові колізії, правову діяльність, механізм правового регулювання тощо.

Значна увага приділена взаємодії правової системи та законодавчого процесу в Україні, закономірностям дії нормативно-правових актів та їх взаємозв’язку з правовою системою.

Монографія стане в пригоді науковцям, політикам, державним дія­чам, аспірантам, студентам, всім, хто не байдужий до проблем удоско­налення правової системи України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 679411

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 1)В-85

5. Гринюк, Роман Федорович.

Ідея правової держави [Текст] : теоретико-правова модель і практ. реалізація / Р. Ф. Гринюк. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - 386 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретико-правових підходів у вивченні правової держави та їх зв’язків із реалізацією цієї моделі у су­часній практиці державотворчих процесів. У праці розкривається спе­цифіка історико-правової рефлексії поняття правової держави у західній та слов’янській політико-правовій традиції, аналізується теоретико-пра- вова рефлексія сутності, принципів, ознак та інститутів правової держави, а також осмислюються основні питання нормативно-правової рефлексії проблем розвитку правової держави в Україні. Автором висвітлюються шляхи сприяння процесам розвитку в Україні правової держави, станов­лення механізмів взаємодії між державою і суспільством, основаним на фундаментальних принципах правової державності.

Автор подає комплексний аналіз існуючих методологічних підходів рефлексії правової держави у теорії держави і права, науці конституційно­го права та сучасних політико-правових дисциплінах.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів юридич­них вузів та факультетів, ад’юнктів, політиків, юристів, працівників ор­ганів державної влади та управління, всіх тих, хто цікавиться проблемати­кою правової держави.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 659630

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0 Г-69

6. Гришко, Оксана Миколаївна.

Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

Практикум підготовлено відповідно до навчальної програми з науки «Теорія держави і права» для юридичних вищих навчальних закладів України, що має на меті сприяти засвоєнню та закріпленню студентами знань з теорії держави і права.

Враховуючи впровадження Болонського процесу в Україні, важливого зна­чення набуває перехід на якісно нові стандарти у сфері вищої освіти.

Завданням практикуму є посилення практичної складової навчання, а саме: як надання та закріплення теоретичних знань і практичних умінь, так і забезпечення належного контролю рівня знань студентів. Для реалізації цього завдання до кож­ної з тем практикуму включено перелік питань до теми, тестові завдання для само­стійного контролю знань студентами, завдання для контролю знань викладачем, список рекомендованої літератури та нормативно-правові акти. Також наведено відповіді до тестових завдань для самостійного контролю знань студентами.

Цей практикум може використовуватись викладачами та студентами юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів при викладанні та вивченні дисцип­ліни «Теорія держави і права».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 765995

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Г-85

7. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії [Текст] : монографія / І. О. Кресіна [та ін.] ; ред. І. О. Кресіна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Логос, 2007. - 314 с.

У книзі уточнено теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення і взаємодії держави й громадянського суспільства. Простежено еволюцію західної і вітчизняної думки про особливості становлення і розвитку громадянського суспільства в різні епохи і в різних країнах. Створено концепт держави як скла­дової громадянського суспільства, його результату і відповідального політичного суб'єкта. Досліджено проблеми інституціоналізації політичної демократії, виявле­но основні закономірності й тенденції цього процесу в Україні. Проаналізовано діяльність основних інститутів громадянського суспільства - політичних партій, місцевого самоврядування, неурядових організацій, концептуалізовано так зване корпоративне громадянство, що грунтується на ролі бізнесу як партнера грома­дянського суспільства.

Розглянуто основні політико-правові проблеми реалізації в Україні політичної реформи, зміни форми державного правління. Досліджено співвідношення гілок влади в контексті запровадження парламентсько-президентської форми правління.

Досліджено інститут політичної відповідальності органів державної влади та вищих посадових осіб. Розкрито її основні ознаки, форми та особливості співвід­ношення з конституційно-правовою відповідальністю.

Для науковців, політиків, державних службовців, викладачів, усіх, хто ціка­виться проблемами сучасного розвитку українського суспільства і держави.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 695333

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Д-36

8. Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції [Текст] : монографія / [Бошицький Ю. Л. та ін.] ; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Киїів. ун-т права Нац. акад. наук України. - Київ : Ліра-К, 2014. - 439 с

Колективна монографія науковців КУП НАНУ містить наукові дослідження та судження щодо доктринальних підходів на окремі державно-правові явища, тенденції розвитку окремих інституцій публічного права, еволюцію прав людини в приватноправовій доктрині, доктринальні засади правового регулювання сфери господарювання, а також вплив міжнародного права на праворозуміння та правозастосування.  Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться загальнотеоретичними проблемами функціонування та розвитку держави і права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 779856

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Д-63

9. Дроботов, Сергій Анатолійович.

Функції права у розвиткові демократичної і правової держави [Текст] : монографія / Дроботов С. А. - К. : Логос, 2012. - 334, [1] с. - Бібліогр.: с. 291-334.

Монографія присвячена дослідженню теорії і практики реалізації функцій права в умовах демократичної і правової держави. Автор досліджує теоретико-методологічні способи аналізу функцій права, надає характеристику функцій права як однієї з фундаментальних проблем сучасних юридичних досліджень, визначає специфіку функціонування права в умовах демократичної і правової державності. У праці надано аналіз системи функцій права у демократичній і правовій державі, охарактеризовані способи класифікації функцій права, визначено їх зв’язки, уточнено поняття юридичних і соціальних функцій права. Досліджено основні функції права в процесі забезпечення принципів демократичної і правової держави, визначено специфіку реалізації ідеологічної функції, обґрунтовано роль аксіологічної, когнітивної та виховної функцій у формуванні правової держави і громадянського суспільства, а також з’ясовано умови ефективності функціонування права в сучасній Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 755103

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Д-75

10. Дудченко, Валентина Віталіївна.

Традиція правового розвитку: плюралізм правових вчень [Текст] / В. В. Дудченко. - О. : Юридична література, 2006. - 302 с.

 Монографію присвячено проблемі правау західній, східній і вітчиз­няній інтерпретаціях. Висвітлюються головні постулати природної, позитивної, історичної і інтегративної правових шкіл Заходу. Аналі­зуються концепції “належного шляху”, “Брахми” і “Дао”, які обумов­люють праворозуміння у правоустроях Сходу.

Доводиться необхідність формування нового ставлення до право­вої теорії в Україні. Така теорія має віддзеркалити більш складну сис­тему класифікації і характеристики сучасного права, яка буде спира­тися не лише на типи економічного і політичного устрою, але також і на філософські, етичні, ціннісні, релігійні і інші критерії.

Для викладачів, науковців і фахівців із теорії держави та права і по­рівняльного правознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 683653

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 1)Д-81

11. Євграфова, Єлизавета Павлівна.

Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід) [Текст] : монографія / Є. П. Євграфова. - К. : КНТ, 2007. - 184 с.

Робота є першим комплексним монографічним дослідженням системи національ­ного законодавства, яку розглянуто під кутом зору нових методологічних засад, а саме лібертарно-легістського підходу в праворозумінні.

У книзі шляхом порівняльного аналізу, висунутих у різні часи наукових погля­дів щодо поняття законодавства, його обсягу та складових, співвідношення з правом, зроблено аргументований висновок, за яким право є джерелом законодавства, а не на­впаки, як це за певною традицією поширено в юридичній літературі.

З’ясовано актуальні для системи національного законодавства питання верховенства права, визначення та класифікація її засад, втому числі засад формування. Сформульовано чимало пропозицій щодо систематизації та кодифікації законодавства України, удоскона­лення законодавчої діяльності парламенту, місцевого самоврядування тощо.

Значна увага звертається на розв’язання проблем формування системи національ­ного законодавства; дається класифікація факторів (чинників), що прямо чи опосеред­ковано впливають на цей процес. Досліджується значення та роль у цьому правонаступ- ництва, економіки, політики, сучасної науки, парламенту.

Для науковців, законодавців, правотворчих органів, аспірантів, студентів юридич­них навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 691718

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Є-14

12. Загальна теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. М. Колодій [та ін.] ; ред. В. В. Копєйчиков ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - Стер. вид. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 318 с.

У навчальному посібнику з використанням нових методів і принципів пізнання державно-правових явищ висвітлено зміни і тенденції їх розвитку, проаналізовано світовий досвід з цих питань, сформульовано основні державно-правові поло­ження. Велику увагу приділено теорії народовладдя, видам, системам забезпечення і проявам його у нашій державі. На­ведено характеристики основних правових сімей сучасності. Викладення теорії того чи іншого питання автори поєднують з практикою його розв’язання.

Розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Він стане у пригоді всім, хто цікавиться проблемами держави і права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 596541

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 З-14

13. Заморська, Любов І.

Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції [Текст] : [монографія] / Заморська Л. І. ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Чернівці : Технодрук, 2010. - 167 с.

У монографії на основі фундаментальних досліджень юридичної науки, узагальнень національного та зарубіжного досвіду розкрито зміст та сутність відносно визначених норм права, їх структурну специфіку; подано визначення функцій відносно визначених норм та їх дію; досліджено особливості відносно визначених норм права у фундаментальних галузях національного законодавства, зокрема, особливо в конституційному, кримінальному та цивільному праві.

Для студентів, аспірантів, ад’юнктів, викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами теорії права, понятійно- категоріального апарату, юридичної науки тощо.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 735049

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 З-26

14. Качур, Віра Олегівна.

Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. О. Качур ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : КОМПРИНТ, 2014. - 327 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Теорія держави і права» для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України. Головні положення навчального матеріалу викладені у 6 розділах, кожний з яких висвітлює теоретико-правові поняття та категорії, їх головні ознаки, класифікації, а також вміщує структурно -логічні схеми, питання для самоконтролю та список рекомендованої літератури.

Визначення понять державно-правових явищ винесені у спеціальний глосарій.

Посібник буде корисним не лише для студентів, аспірантів та викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться проблемами теорії держави і права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 788690

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 К-30

15. Ковальчук, Віталій Богданович.

Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці [Текст] : монографія / Віталій Ковальчук ; [наук. ред. Скрипнюк О. В.]. - К. : Логос, 2011. - 389 с.

Монографія присвячена правовому дослідженню проблеми легітимності державної влади як категорії, що визначає ціннісний зміст держави та права. У праці досліджується еволюція ідеї легітимності в європейській та вітчизняній правовій і політичній теоріях, аналізуються основні підходи до розуміння теорії легітимності державної влади в доктринах природного права та юридичного позитивізму. Особлива увага приділяється розробці власного підходу до розуміння правової сутності легітимності державної влади, правова природа якої встановлюється через критерії прав людини та демократичної участі громадян в політичному процесі. У монографії досліджується механізм легітимації влади в умовах функціонування сучасної демократичної, правової держави, наголошується на особливому значенні принципу народного суверенітету як умови легітимності державної влади, а також визначається місце органів конституційної юрисдикції в системі гарантій легітимності та легальності державної влади. Для науковців, законодавців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 741089

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 К-56(1)

16. Ковальський, Віктор Семенович.

Охоронна функція права [Текст] : монографія / В. С. Ковальський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - Київ : Юрінком Інтер, 2010. - 336 с.

Монографія присвячена дослідженню охоронної функції права. Ця функція права є одним із важливих юридичних інструментів розвитку правової системи Української держави. Автор аналізує види функцій права, особливості охоронної функції, а також її законодавче забезпечення. Теоретичні міркування підкріплюються аналізом нормативного матеріалу, практичні питання розглядаються в контексті єдності теорії, практики та методології ефективної реалізації охоронної функції права.Розрахована на юристів, спеціалістів з охоронних галузей права. Може бути корисною політологам, соціологам, соціальним психологам, журналістам, усім, хто цікавиться питаннями політики держави в сфері дії охоронної функції права, захисту прав людини..

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 727993

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 К-56(2)

17. Коростей, Василий Иванович.

Теория государства и права Украины: становление и развитие [Текст] : курс лекций / В. И. Коростей ; Донец. ун-т экономики и права. - 2-е изд., доп. и перераб. - Донецк : Юго-Восток, 2011. - 212 с.

В курсе лекций изложены сущность и признаки, содержание и функ­ции теории государства и права; основные положения происхождения, фун­кционирования и развития государства и права; раскрыты особенности, роль, ценности демократии и правового государства в современных услови­ях; определены конструктивные направления построения, реализации, раз­вития государственности и права, экономики и политики Украины на зако­нодательной основе для достижения поставленных целей и задач.

Курс лекций предназначен для подготовки юристов всех форм обу­чения, иных специалистов с правовой ориентацией, научных и практи­ческих работников в правовой сфере деятельности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 734966

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 К-68

18. Корчевна, Любов Олександрівна.

Проблема різноджерельного права: Дослід порівняльного правознавства [Текст] / Л. О. Корчевна. - К. : Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2004. - 360 с.

Монографію присвячено різноджерельному праву. Під кутом зору універсалізму науки права досліджуються закономірності виникнення, функціонування і сучасні тенденції в сфері звичаєвого, договірного, зако­нодавчого, доктринального і судового права. З огляду на особливості західної і східної традицій права висвітлюються гетерогенність і комплі­ментарність джерел права в країнах Європи та Азії. Осмислюється вестернізація східноазійських правових систем, субсидіарний характер пози­тивного права.

Особлива увага приділена обґрунтуванню необхідності та важливості інтеграції України у різноджерельну романо-германську сім'ю права.

Для викладачів, науковців і фахівців з порівняльного правознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 654222

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 К-70

19. Котюк, Іван Ілліч.

Курс правознавства [Текст] : навч. посіб. для учнів ліцеїв, гімназій та профільних кл. / І. І. Котюк, О. І. Котюк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2008. - 831 с.

На основі узагальнення теорії і практики сучасного правознавства та новітнього законодавства в системному та адаптованому вигляді викладено головні положення теорії держави і права та публічного і приватного права України.

Розраховано на учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 48373

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.я7 К-73

20. Ллойд, Деннис.

Идея права [Текст] : репрессивное зло или социальная необходимость? / Д. Ллойд ; пер. с англ. М. А. Юмашев, Ю. М. Юмашев ; ред. пер. ЮмЮ. М. Юмашев. - 3-е изд. - М. : КНИГОДЕЛ, 2006. - 415 с.

Право является структурообразующим элементом человеческого общества. Без права оно просто не может существовать, особенно если речь идет о современном обществе. Автор данной книги, член Палаты Лордов, извест­ный английский специалист в области философии права, доказывает это путем глубокого и всестороннего анализа места и роли права на национа­льном и международном уровнях. Идея права рассматривается им в свете глобальных естественно-правовых и позитивных тенденций развития ми­ровой юридической мысли и “вечных ” проблем теоретической юриспруден­ции, таких, как соотношение права и силы, права и морали, права и свободы, права и справедливости, права и обычая, права, суверенитета и государства и т. д.

Книга предназначена для законодателей, представителей исполнительной власти, ученых-юристов, преподавателей, аспирантов, всех интересующихся проблемами права в современном обществе. Она может быть использована в качестве учебного пособия по курсам теории и философии права, прав человека, сравнительного правоведения, политологии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 679289

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 1)Л-67

21. Машков, Андрій.

Проблеми теорії держави і права: співвідношення та межі [Текст] : [курс лекцій] / А. Машков. - К. : [К.І.С], 2011. - 344 с.

Книга містить матеріали лекцій, що об’єднані в межах одного видання, виходячи із загальної ідеї, яка за своїм змістом має доволі складний характер - показати місце, значення та співвідношення держа­ви і права в суспільній системі у контексті проблеми праворозуміння.

Видання розраховане на студентів старших курсів юридичних факультетів та вчених-юристів, а також буде корисним для осіб, які цікавлять­ся соціально-політичною та державно-правовою проблематикою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 737194

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 М-38

22.  Мурашин, Олександр Геннадійович.

Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / О. Г. Мурашин ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 560 с.

Пiдручник висвiтлює питання загальної тeopiї держави i права з урахуванням сучасного стану вiтчизняної та зарубiжної юридичної науки. Поряд iз традицiйними темами у ньому вмiщено роздiли, що вiдображають змiни в тeopiї права, української державностi та галyзевому законодавствi. При викладеннi матерiалу автори використовують новi методичнi пiдходи, теоретичнi положення, висвiтлюють актyальнi проблеми сучасної державно-правової дiйсностi. Читачам пропонується практикум, в якому вмiщенi схеми, тести, практичнi ситацiї, завдання тощо.

Розрахований на широку аудиторiю - студентiв, курсантів, слухачiв, магiстpiв, аспiрантiв, викладачiв юридичних вузiв i фахiвцiв у сферi держави i права, а також читачiв, якi цiкавляться проблемами держави i права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 787588

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 М-91

23. Оніщенко, Наталія Миколаївна.

Правова система і держава в Україні [Текст] / Н. М. Оніщенко ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : [б.в.], 2002. - 131 с.

Аналізується сутність правової системи України як феномена, що базується на конституційних положеннях, вироблених на основі концепції природних прав, політичного плюралізму, пріоритету прав людини, відповідальності держави перед особою. Показано важливу функцію правової системи щодо інтеграційного забезпечення політично-правових процесів у реалізації завдань суспільства, пов'язаних із соціальним партнерством та консенсусом.

Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 623762

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 О-58(1)

24. Оніщенко, Наталія Миколаївна.

Правова система: проблеми теорії [Текст] / Н. М. Оніщенко ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2002. - 352 с.

Аналізуються правова система як особливий феномен соціальної реальності, її особливості, ознаки, функції. Створено цілісну концепцію розвитку правової системи України, що охоплює весь комплекс взаємодії правових норм, інститутів, відносин, діяльності, свідомості та культури. Показано особливості взаємодії демократичної, соціально-правової держави і правової системи України.

Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами теорії права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 621636

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 О-58(2)

25. Оноре, Тоні.

Про право. Короткий вступ [Текст] : пер. з англ. / Т. Оноре. - К. : Сфера, 1997. - 124 с.

Здобувши політичну незалежність, ми отримали у спа­док від тоталітарної імперії спотворене, волюнтарист­ське розуміння концепції права.

Завдання цієї книжкової серії ознайомити українського читача, від студента до члена Конституційного Суду, з найкращими зразками юридичної думки інших країн. Відбір книжок серії здійснюють авторитетні правники США, Великої Британії, Франції і, звичайно, України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 582361

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 О-59

26. Осауленко, О. І..

Загальна теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Осауленко ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К. : Істина, 2007. - 336 с.

Навчальний посібник висвітлює питання загальної теорії держави і права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки і практики. Розглянуті теми передбачені навчальною програмою курсу «Загальна теорія держави і права» для вищих закладів освіти. Призначений для студентів, які вивчають загальну теорію держави і права як провідну методологічну юридичну науку, а також для студентів, які вивчають правознавство. Буде корисним для юристів – науковців, практиків та широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами держави і права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 683725

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 1)О-72

27. Основи держави і права України [Текст] : підручник / В. Л. Ортинський [та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 583 с.

У підручнику розкрито поняття, ознаки, завдання, роль і функції держави та права, систему права, правові відносини, правопорушення і юридичну відповідальність. Висвітлено такі фундаментальні галузі права, як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне, а також основи сімейного, фінансового, земельного й екологічного права та основи правового регулювання підприємницької діяльності з охопленням правоохоронної, судової та правозахисної діяльності. Окремий розділ присвячено конституційній, цивільній, господарській, адміністративній та кримінальній процесуальній діяльності й адміністративному судочинству. Призначено для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти та широкого загалу. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 695300

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.я7 1)О-75

28. Пендюра, Максим Миколайович.

Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / М. М. Пендюра. - Вид. 3-є, допов. і переробл. . - К. : О. С. Ліпкан [вид.], 2013. - 302 с.

У запропонованому посібнику висвітлені фундаментальні теоретико-методологічні питання курсу теорії держави і права для вищих навчальних закладів України. До його змісту входять теми, що вивчаються студентами самостійно чи на семінарських заняттях. Компактність подання матеріалу уможливлює у стислі строки систематизувати знання, виділити основні поняття, сформувати правильну структуру відповідей. Призначений для студентів та викладачів вищих начальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто бажає отримати сучасну кваліфіковану юридичну освіту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 774296

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 П-25

29. Правознавство [Текст] : підручник / Г. І. Балюк [та ін.] ; відп. ред. О. В. Дзера. - 10-те вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 848 c.

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто засади основних галузей права, а такой системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології. Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл.

Книга може бути використана для пыдготовки учныв до ЗНО навчальних досягнень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 690948

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.я7 1)П-68(1)

30. Правознавство. Професійний курс [Текст] : [навч. посіб.] / [В. В. Галунько та ін.] ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. - К. : Університет "Україна", 2013. - 199 с.

У навчальному посібнику відповідно до навчального курсу підготовки фахівців за напрямом «Право» упорядковано основні проблемні питання базового курсу навчальних дисциплін, які виносяться на екзаменаційну сесію на четвертому курсі. За основу взято прогресивні напрацювання провідних учених-правників, новітнє вітчизняне законодавство1 та авторські розробки авторів-упорядників.

Призначається для студентів четверного курсу вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство», для здійснення підготовки до іспитів, а також для інших зацікавлених осіб.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 763761

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х.я7 П-68 (2)

31. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні [Текст] : монографія / Герасіна Л. М. [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2009. - 351 с.

Монографія присвячена дослідженню фундаментальних засад правосвідомості і правової культури, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів; з’ясуванню правосвідомості правової культури як базових чинників державотворчого процесу в Україні. Особливістю монографії є те, що її автори розглядають правосвідомість і правову культуру в політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах. Видання буде цікавим студентам, аспірантам, викладачам вищих юридичних навчальних закладів, працівникам органів державного управління та місцевого самоврядування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 724164

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 П-68 (3)

32. Рудик, Петро Андрійович.

Основи теорії держави [Текст] : навч. посіб. / П. А. Рудик ; Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Алерта, 2013. - 206 с.

На основі сучасного праворозуміння, вивчення державно-правових явищ та аналізу юридичної літератури розкриваються актуальні проблеми теорії держави. Зокрема, концентрується увага на висвітленні положень походження, сутності, ознак і типів держави, функцій держави та їх видів, механізму і апарату держави, форми держави та її елементів (форми державного правління, форми державного устрою, форми державного режиму).Чільне місце займає обґрунтування положень щодо громадянського суспільства, правової держави, основних сучасних концепцій держави тощо. Виклад матеріалу тісно пов’язується із життям України. У посібнику використовуються найновіші нормативно-правові акти української держави.

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів закладів освіти, практичних працівників, а також усіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми теорії держави.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 762843

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Р-83

33. Сидоренко, Микола Йосипович.

Теорія держави і права. Курс лекцій [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2006. - 197 с.

Навчальний посібник «Теорія держави і права (курс лекцій)» підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Загальна теорія держави і права» для вищих навчальних закладів. Окрім текстового викладення питань, кожна лекція супроводжується ключовими поняттями та термінами, питаннями для самоконтролю, завданнями для самоконтролю та контрольними тестами. У посібнику у певній мірі враховані сучасні досягнення теорії юридичної науки.

Посібник призначений для студентів, що вивчають «Загальну теорію дер­жави і права» як провідну методологічну юридичну науку, а також студентів інших вищих навчальних закладів, що вивчають правознавство, з урахуван­ням потреб і можливостей студентів із особливими потребами. Разом із тим він може стати у нагоді для юристів-науковців, викладачів юридичної спеціаліза­ції та тих, хто бажає отримати юридичну освіту за фахом юриста.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 683697

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 С-34

34. Сиренко, Василий Федорович.

Государство: демократическое, правовое, социальное (Очерки. Дискуссионные вопросы) [Текст] : [монография] / Василий Сиренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого. - К. : [б. и.], 2013. - 339 с.

В монографии освещаются вопросы, связанные с понятием и сущнос­тью государства, с природой государственной власти, с классовым и обще­социальным, формационным и цивилизационным подходами в понимании содержания государства. Особое внимание уделяется проблемам развития демократического, правового и социального государства в современной Украине.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 761597

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 С-40

35. Собота, Катаріна.

Принцип правної держави [Текст] : [моногр. дослідж.] / Катаріна Собота ; [наук. ред. О. Сироїд ; пер. з нім. Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук]. - Київ : ВАІТЕ, 2013. - 607 с. - (Jus publicum ; bd. 22). - Пер. изд. : Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Aspekte / Katharina Sobota. - Tübingen, 1977.

Монографічне дослідження німецької ученої Катаріни Соботи є новіт­ньою спробою систематизації основоположного принципу німецького Ос­новного Закону - принципу правної держави. Німецька правнича система впродовж тривалого часу зберігає вплив на розвиток правничої системи України, зокрема на формування інститутів, принципів та понять. Одним із таких понять, запозиченим з німецької правничої доктрини, є поняття «пра­вова (правна) держава». Зважаючи на те, що українська конституційна тео­рія та практика досі перебуває у пошуку національного розуміння поняття «правова (правна) держава», унікальність та значущість цієї праці є, пере­довсім, у її інформативності стосовно походження та розвитку принципу правної держави у Німеччині. Особливо цікавим для українських науковців та правників буде дискурс авторки стосовно сучасного розуміння принци­пу правної держави як принципу конституції Німеччини, його структури та практичного застосування в конституційному та адміністративному праві.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 777970

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 С-54

36. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави [Текст] / В. Ф. Опришко [та ін.] ; заг. ред. В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 702 с.

У монографії із застосуванням сучасних методів наукового пізнання розглядають­ся проблеми правового забезпечення трансформаційних процесів в економічній, соці­альній та політичній сферах суспільства, викладаються пропозиції щодо перспектив удосконалення організаційно-регулюючого впливу правової системи на формування демократичної, соціальної правової держави і громадянського суспільства в Україні.

Для викладачів, аспірантів і студентів юридичних та економічних навчальних за­кладів, науковців, працівників сфери державного управління і місцевого самовряду­вання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 678363

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Т-33(1)

37. Теорія держави і права. Академічний курс [Текст] : підручник / О. В. Зайчук [та ін.] ; відп. ред. О. В. Зайчук. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 685 с.

Академічний курс підготовлений провідними вченими в галу­зі теорії держави і права відповідно до типової програми на ос­нові узагальнень та застосування новітнього емпіричного матері­алу. В підручнику розглядаються найважливіші проблеми теорії держави та права. Особливу увагу приділено наукознавчим про­блемам теорії держави і права, теорії держави та теорії права. Досліджуються проблеми сутності та призначення держави, спів­відношення держави та особи. Акцентовано увагу на понятті та загальній характеристиці елементів форми держави, охарактери­зовано механізм та апарат держави.

Важливі та спірні проблеми розглядаються в розділі «Теорія права». Звернено увагу на проблеми праворозуміння, функції пра­ва, джерела права. Розглянуто поняття та закономірності соціаль­ного регулювання. Аналізуються чинники функціонування та ефек­тивності правової системи. Окрема увага приділена процесу право- творчості та законотворчості, систематизації законодавства, правовим відносинам як особливому виду суспільних відносин.

Розраховано на педагогічних працівників, студентів юридич­них вузів, аспірантів, науковців, практичних працівників та ши­роке коло читачів, які цікавляться проблемами теорії держави та права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 675075

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Т-33(2)

38. Тополь, Ю. О.

Теорія держави і права [Текст] : курс лекцій / Ю. О. Тополь ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 403 с.

Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для вищих навчальних закладів України. У ньому навчаль­ний матеріал подається з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки та узагальнень юридичної практики і законодавства.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних навчальних закла­дів, а також тих, хто цікавиться проблемами держави і права.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 785073

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Т-58

39. Хахуліна, Капіталіна Степанівна.

Теорія держави і права в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

В навчальному посібнику схематично зображені основні закономірності виникнення, функціонування і розвитку держави і права, методологія дослідження державно-правової організації суспільства та юридична техніка як єдність трьох складових частин предмету загальнотеоретичної науки про право і державу та наведено визначення основних понять, що відображають історичний і сучасний розвиток держави і права, взаємодію правових явищ, місце і роль теорії держави і права в системі юридичних наук.

Рекомендується студентам вищих навчальних закладів, що навчаються юридичній професії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 744446

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Х-27

40. Фуллер, Лон Л..

Мораль права [Текст] / Л. Л. Фуллер. - К. : Сфера, 1999. - 232 с.

Відомий американський правознавець Лон Фуллер є одним із найбільших сучасних представників природничо-правового напряму в теорії права. Ця книга, що стала класикою, є систематичним викладом концепції права, заснованої на специфічних моральних вимогах до права як такого. Автор показує, що до цих вимог відносяться такі, як несуперечність, загальний характер норм, ясні та зрозумілі норми, загальновідомість, відсутність норм, що мають зворотну силу, відсутність нездійсненних вимог, стабільність, відповідність адміністративних та судових дій законам. Ці вимоги відповідають самій природі права та є зовнішніми стосовно правовстановлюючих інститутів. Дана концепція є розробленою альтернативою домінуючої, в наш час, позитивістської концепції права. Книга представляє інтерес для правознавців, законодавців та розробників нормативно-правових актів, а також для студентів та викладачів юридичних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 590214

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х0,0 Ф-94

 

Матеріал підготувала головний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138