Антиросійські санкції та ембарго (2014–2022 рр.) в контексті міжнародного публічного права й світового досвіду

Упродовж усієї історії людства ніщо не розвивалося так стрімко, як мистецтво знищувати одне одного. І хоча методи ведення ненасильницької війни були вигадані ще за часів Стародавньої Греції, вони не отримували очевидної переваги над кровопролитними битвами аж до ІІ пол. ХХ ст., коли світ опинився на межі можливості знищення всієї людської цивілізації.

Сьогодні для підтримки світового порядку і недопущення застосування військової сили все частіше використовують механізми міжнародних санкцій, які, на думку більшості аналітиків, або взагалі унеможливлюють переростання міждержавних чи внутрішніх конфліктів у гарячу фазу, або мінімізують обсяги і наслідки збройної агресії чи протистояння ворогуючих сторін. Водночас, чимало дослідників вже не одне десятиліття дискутують щодо ефективності застосування санкцій. Проте беззаперечно одне – динаміка їх застосування у сучасних міжнародних відносинах постійно зростає. Доказом цього, як і всіх суперечливих тверджень, є антиросійські санкції, які активно вводяться міжнародними організаціями і багатьма державами світу за розв’язання Російською Федерацією гібридної війни, анексію Криму (з 2014 р.), а нині – відкриту збройну агресію проти України. Крім наукового, постійно зростає інтерес до санкцій з боку громадськості як до одного з можливих і важливих інструментів приборкання агресора. Суспільство цікавиться ефективністю та результатами антиросійських санкцій як у короткій, середній, так і в далекій перспективі.

У представлених матеріалах висвітлюються історичні аспекти становлення інституту санкцій у міжнародному публічному праві, розкриваються поняття, види (типи) санкцій: дипломатичні (розрив дипломатичних зав’язків), економічні (ембарго на зброю, технологію, заморожування фінансових активів, бойкот товарів, запровадження додаткових тарифів і мит у торгівлі, квотування й ліцензування на експорт/імпорт продукції, транспортні обмеження тощо), військові (пряма військова інтервенція). У поданій літературі є дослідження з теорії використання санкцій, зокрема, розглядається геополітичне середовище як чинник імплементації міжнародного режиму санкцій; висвітлюються механізми застосування і контролю – практичні аспекти санкцій у міжнародному публічному і приватному праві. Представлено світовий досвід використання насамперед економічних санкцій як інструменту політики безпеки з боку глобальних і регіональних міжнародних організацій: ООН, Європейський і Африканський Союзи, Рада Європи; світових держав: США, Великобританія, Канада. У поданій літературі розглядаються також питання міжнародно-правової відповідальності держав за міжнародно-протиправні діяння або неправовірні акти, взаємозв’язок між відповідальністю і санкціями у сучасному міжнародному праві.

Значна частина матеріалів присвячена аналізу ефективності антиросійських санкцій пов’язаних насамперед з російською окупацією Криму та підтримкою Кремлем сепаратистського руху на сході України упродовж 2014–2021, а нині – відкритою збройною агресією РФ проти України. Окремі матеріали містять перелік усіх санкцій ЄС і США проти РФ упродовж 2014–2021 рр. У цьому контексті варто виділити літературу про правові аспекти і проблеми застосування, контролю та реалізації українських санкцій проти РФ з метою захисту національних інтересів.

Насамкінець, до списку включено публікації, в яких висвітлюються ізоляціоністські заходи з боку світової спільноти щодо російських спортивних, культурних і наукових організацій, участі їх представників у відповідних міжнародних форумах.

Представлений тематичний список літератури містить понад 100 записів. Матеріали подано за хронологією, а в межах окремих років – за абеткою. Література списку поділяється на: монографії і дисертаційні дослідження, наукові статті й аналітичні огляди, публікації в засобах масової інформації та електронний ресурс «Війна і санкції».

 

 

Дисертаційні дослідження, монографії

 

1. Пахіль В. О. Проблема санкцій в діяльності ООН : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / В. О. Пахіль ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2000. – 22 c.

Проаналізовано історію розвитку санкційного аспекту миротворчої діяльності ООН (у Родезії, проти расистського режиму в ПАР, у Кувейті, а також санкції ООН проти Югославії в першій половині 90-х років ХХ ст. та їх неоднозначні наслідки. Розглянуто ефективність та доцільність застосування санкцій з боку ООН, виробленню рекомендацій щодо теоретичної розробки санкцій і механізмів їх втілення у життя.

Ра309206

 

2. Василенко В. А. Відповідальність і санкції у сучасному міжнародному праві / В. А. Василенко // Антологія української юридичної думки : у 10 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. – Київ : Вид. Дім «Юрид. книга», 2005. – Т. 10. – С. 887–892.

 

3. Блажевич Ю. Ю. Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Блажевич Юрій Юрійович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2006. – 21 с.

 

4. Баймуратов М. А. Международное публичное право: учебник / Михаил Александрович Баймуратов ; Мариуп. гос. гуманитар. ун-т, Представительство европ. центра публич. права в Украине. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2007. – 702 с.

ВА783410

 

5. Баймуратов М. О. Санкції в міжнародному праві // Баймуратов М. О. Міжнародне публічне право : підручник / М. О. Баймуратов. – Харків : Одіссей, 2008. – URL: https://studfile.net/preview/5170002/page:40/

 

6. Седляр Ю. О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика : монографія / Ю. О. Седляр ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 410 c. – Бібліогр.: с. 350–405.

Наведено політико-правовий механізм ООН із реалізації міжнародних санкцій. Охарактеризовано політику санкцій ООН як інструмент із підтримки міжнародного миру та безпеки. Досліджено політику впровадження міжнародних санкцій у системі ЄС.

Вс58080

 

7. Малишева Ю. В. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ю. В. Малишева ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2016. – 22 c.

Розглянуто проблеми застосування цілеспрямованих санкцій Радою Безпеки ООН. Розкрито правові основи для вибіркового та диференційованого запровадження санкцій, визначено юридичні підстави для відмови Радою Безпеки ООН від застосування деяких санкційних заборон і обмежень та впровадження суто цілеспрямованих примусових заходів. Проведено класифікацію цілеспрямованих санкцій, які застосовуються Радою Безпеки ООН, видів санкцій, їх характеристику, умови їх цілеспрямованого впливу та критерії ефективності Приділено висвітленню правових аспектів запровадження цілеспрямованих санкцій Радою Безпеки ООН у конкретних ситуаціях, що становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, зокрема у випадках боротьби з тероризмом, протидії порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї, врегулювання збройних конфліктів неміжнародного характеру.

Ра422210

 

8. Санкції проти Росії: нинішній стан, перспективи, успіхи та прогалини багатостороннього міжнародного санкційного режиму проти Російської Федерації / Міжнар. центр. перспектив. дослідж. ; М. Капітоненко, А. Галушка, Є. Киян [та ін.] – Київ, 2019. – 48 с. – URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/t_sankcii_rf_a4_ukr.pdf

 

 

Наукові статті, аналітичні огляди

 

9. Ржевська В. С. Примусові заходи / В. С. Ржевська // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) [та ін]. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2. – С. [344]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007524

 

10. Ржевська В. С. Санкції міжнародні / В. С. Ржевська // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) [та ін.] – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2. – С. [432]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007524

 

11. Седляр Ю. О. Санкції у зовнішній політиці Великобританії / Ю. О. Седляр // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Політологія. – 2010. – Т. 149, Вип. 137. – С. 126–130. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_27

 

12. Седляр Ю. О. Теоретичні засади дослідження економічних санкцій як інструменту зовнішньої політики держави / Ю. О. Седляр // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Політологія. – 2010. – Т. 131, Вип. 118. – С. 152–156. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_131_118_34

 

13. Седляр Ю. О. Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики США / Ю. О. Седляр // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Політологія. – 2011. – Т. 162, Вип. 150. – С. 52–56. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2011_162_150_12

 

14. Седляр Ю. О. Ембарго ЄС на поставки зброї Китаю: демократичні принципи versus прагматизм? / Ю. О. Седляр // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Політологія. – 2011. – Т. 175, Вип. 163. – С. 73–78. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2011_175_163_17

 

15. Седляр Ю. О. Північна Корея у «лещатах» міжнародних санкцій: чи вистачить у Пхеньяна ресурсів, аби витримати ізоляцію? / Ю. О. Седляр // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Політологія. – 2012. – Т. 197, Вип. 185. – С. 96–101. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012_197_185_21

 

16. Седляр Ю. О. Проблема підготовки санкційної резолюції ООН проти Ірану у 2006 р. у дипломатії ЄС і США / Ю. О. Седляр // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Політологія. – 2012. – Т. 178, Вип. 166. – С. 80–84. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012_178_166_20

 

17. Седляр Ю. О. Геополітичне середовище як фактор імплементації міжнародного режиму санкцій / Ю. О. Седляр // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2013. – Вип. 6 (4). – С. 58–63. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2013_6(4)__16

 

18. Седляр Ю. О. Дипломатія санкцій Європейського Союзу: на прикладі суданського епізоду / Ю. О. Седляр // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2013. – Т. 21, вип. 23 (3). – С. 182–188. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(3)__34

 

19. Седляр Ю. О. Міжнародні санкції Африканського Союзу як чинник забезпечення безпеки на континенті / Ю. О. Седляр // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Політологія. – 2013. – Т. 212, Вип. 200. – С. 23–28. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2013_212_200_6

 

20. Янакаєва К. М. Підстави та наслідки застосування економічних санкцій РБ ООН впродовж 1990–1998 років (Ірак і Лівія) / К. М. Янакаєва // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція. – 2013. – Вип. 6-2 (2). – С. 163–166. – URL: доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_6-2(2)__45

 

21. Малишева Ю. В. Відмежування поняття «санкції» від суміжних понять «примусові заходи» та «контрзаходи» в міжнародному праві / Ю. В. Малишева // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 1. – С. 320–324. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_1_76

 

22. Мануїлова К. В. Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики / К. В. Мануїлова // Актуал. проблеми міжнар. відносин. – 2014. – Вип. 122 (ч. ІІ). – С. 39–44. – URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/2466/2198

 

23. Заернюк В. М. Оценка эффективности введения санкций: мировой опыт / В. М. Заернюк, С. Алавифар // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 42. – С. 27–37. – URL: https://bit.ly/3NuCC9S

 

24. Янакаєва К. М. Історичні аспекти становлення інституту санкцій у міжнародному праві / К. М. Янакаєва // Право і суспільство. – 2015. – № 5-2 (ч. 3). – С. 52–57. – URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/5_2_2015/part_3/10.pdf

 

25. Сербенко Н. Міжнародно-правові санкції проти Росії – невідворотні / Надія Сербенко // Борисфен Інтел: незалеж. аналіт. центр геополіт. дослідж. – 2016. – URL: https://bintel.org.ua/nash_archiv/arxiv-osvita/12-15-contest

 

26. Шаповал Ю. І. Міжнародні санкції та їхні наслідки для фінансового ринку РФ / Ю. І. Шаповал // Вісн. Ін-ту економіки та прогнозування. – 2016. – С. 72–83.

Обґрунтовано необхідність введення економічних санкцій. Наведено огляд нинішньої економічної ситуації РФ і падіння цін на нафту як основного фактора. Досліджено міжнародний досвід застосування економічних санкцій і виявлено умови їх ефективності. Виокремлено 3 етапи впровадження санкцій проти РФ. Узагальнено західні та українські санкції за ступенем впливу на економіку РФ. Досліджено реакцію органів державної влади та економічних суб'єктів РФ на санкції. Проаналізовано наслідки міжнародних санкцій, насамперед для фінансового ринку.

Ж24156

 

27. Anufriieva K. International sanctions and terrorist financing risks multi-effect of higher concern in conducting cross-border financial operations = Міжнародні фінансові санкції: специфіка імплементації / K. Anufriieva // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 3. – С. 137–147. – Бібліогр.: 10 назв. – англ.

Розглянуто міжнародні санкції як складовуміжнародної політики, що регулює та захищає світову фінансову систему від використання з метою легалізації коштів та фінансування тероризму. Визначено основні органи, що діють на міжнародній арені: Рада Безпеки ООН, Європейський Союз, Департамент контролю іноземних активів Державного департаменту казначейства США («OFAC»). З'ясовано, що практики застосування санкцій обумовлюють перебудову бізнес-моделей банків у світі, призводячи до так званого відходу від ризику, і в результаті до скорочення потоку міжнародних платежів, скорочення реалізованих операцій документарного бізнесу, а також припинення або обмеження ділових відносин.

Ж23373

 

28. Кононенко Д. Ф. Поняття й види економічних санкцій і механізм їх застосування в міжнародному приватному праві / Д. Ф. Кононенко // Вісн. Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2016. – Т. 1. – № 73. – С. 239–251. – URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/572/507

 

29. Mraz S. Economic sanctions against Iran and their effectiveness = Економічні санкції проти Ірану та їх ефективність / S. Mraz, L. Lipkova, K. Brockova // Актуал. проблеми економіки. – 2016. – № 8. – С. 22–28. – Бібліогр.: 27 назв. – англ.

Проаналізовано причини накладання міжнародних санкцій на Ісламську Республіку Іран, а також механізм функціонування даних санкцій. Досліджено питання міжнародної юридичної відповідальності за санкції – колективної (на рівні ЕС і Ради Безпеки ООН) та окремих країн (США та інших). Проаналізовано типи санкцій та їх вплив на економіку країни. Ефективність санкцій розглянуто в контексті досягнення їх мети щодо згортання ядерної програми Ірану та нещодавньої відмови міжнародної спільноти від санкцій.

Ж23291

 

30. Седляр Ю. О. Формування інституційного механізму ЄС з реалізації політики санкцій (1945–2009 рр.) / Ю. О. Седляр // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. – 2016. – № 2. – С. 117–124. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2016_2_22

 

31. Мисак О. І. Теоретичні та прикладні засади міжнародно-правової відповідальності держав / О. І. Мисак // Актуал. проблеми вітчизн. юриспруденції. – 2017. – № 2, т. 1. – С. 15–18. – URL: http://apnl.dnu.in.ua/2_1_2017/6.pdf

 

32. Морозюк Р. Відповідальність держав у міжнародному праві / Руслан Морозюк // Міжнар. право. – 2017. – № 11. – С. 249–251. – URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/11/55.pdf

 

33. Седляр Ю. О. Концептуально-методологічні засади дослідження міжнародних санкцій у зовнішньополітичному аналізі / Ю. О. Седляр // Актуал. проблеми політики. – 2017. – Вип. 59. – С. 85–102. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2017_59_11

 

34. Шинкарчук М. Б. Щодо відповідальності держав у міжнародному праві / М. Б. Шинкарчук // Юрид. наук. електрон. журн. – 2017. – № 6. – С. 412–414. – URL: http://www.lsej.org.ua/6_2017/121.pdf

 

35. Абдулаєв В. А. Особливості правового механізму накладання індивідуальних санкцій ЄС за Маастрихтським договором / В. А. Абдулаєв // Наук. вісн. публ. та приват. права. – 2018. – № 2. – С. 324–328. – URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/2/64.pdf

 

36. Капітоненко М. Антиросійські санкції: інструмент впливу чи демонстрація безсилля / Микола Капітоненко ; Міжнар. центр. перспектив. дослідж. – Київ, 2018. – 20 с. – URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/t_sankcii_a5_ukr_6_.pdf

 

37. Левандовскі К. М. Економічні санкції в міжнародному праві. Частина І: історико-правовий огляд / К. М. Левандовск, А. В. Левандовскі ; University Freiburg, Germany // Правова держава. – 2018. –№ 29. – URL: http://pd.onu.edu.ua/article/view/140789

 

38. Маловецький О. Міжнародно-правова відповідальність держав за міжнародні неправовірні акти: актуальні теоретико-доктринальні підходи до визначення та розуміння / Олексій Маловецький // European political and law discourse. – 2018. – Т. 5, вип. 4. – URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-4/06.pdf

 

39. Ембарго (Embargo) – що це таке, чому, коли, до кого і за що застосовується // TERMIN.IN.UA. – Дата публ.: 16.04.2019. – URL: https://termin.in.ua/embarho-embargo/

 

40. Санкції – що це таке, навіщо потрібні та які бувають // TERMIN IN UA. – Дата публ.: 5.02.2019. – URL: https://termin.in.ua/sanktsii/

 

41. Седляр Ю. О. Американська політика економічних санкцій щодо Куби у 1990-х рр. / Ю. О. Седляр // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Іст. науки. – 2019. – № 2. – С. 114–118. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2019_2_20

 

42. Моцик О. Міжнародні санкції проти Російської Федерації як інструмент тиску та покарання за агресію проти України й інші міжнародні злочини / О. Моцик // Україна дипломат. – 2020. – Вип. 21. – С. 744–754. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2020_21_66

 

43. Остапенко Д. Як працюють міжнародні санкції / Дмитро Остапенко // Юрид. газ. – Дата публ.: 13.02.2021. – URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/yak-pracyuyut-mizhnarodni-sankciyi.html

 

44. Санкції та блокування веб-сайтів в Україні: як непомітно відкрити скриньку Пандори»: аналіт. звіт / М. Дворовий ; ГО «Лабораторія цифрової безпеки. – Київ, 2021. – 43 с. – URL: https://dslua.org/wp-content/uploads/2021/06/Sanctions_and_Internet_UPD_2.pdf

 

45. Богуцький П. Про санкції: санкційний механізм і національна безпека / Павло Богуцький // Укр. право. – Дата публ.: 1.03.2021. – URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/pro-sanktsiyi-sanktsiynyy-mekhanizm-i-natsionalna-bezpeka/

 

46. Ведькал В. А. Теоретичні та практичні аспекти санкцій у міжнародному праві / В. А. Ведькал, Е. А. Агамалієв // Юрид. наук. електрон. журн. – 2021. – № 10. – С. 575–577. – URL: http://www.lsej.org.ua/10_2021/151.pdf

 

47. Міжнародні санкції як опір агресії росії проти України, 2014–2022: темат. наук.-аналіт. огляд / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, наук. б-ка ім. М. Максимовича, інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд.: Н. В. Кошлякова ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ; наук. ред. О. О. Сербін]. – Київ, 2022. – 30 с. – URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/files/2022/20220420-1.pdf

 

48. Процишин Р. Огляд санкцій проти РФ та Білорусі / Роман Процишин // Юрид. Газ. – Дата публ.: 13.03.2022. – URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/oglyad-sankciy-proti-rf-ta-bilorusi.html

 

49. План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації / Міжнар. роб. група з питання санкцій проти Росії. – Дата публ.: 19.04.2022. – URL: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/14/09/ec9604286261bb499fd3ee12e0df3bbf_1650466841.pdf

 

50. Махно О. Антиросійські санкції: бакинський вектор. Частина 1 / Олег Махно // Борисфен Інтел. – Дата публ.: 04.05.2022. – URL: https://bintel.org.ua/analytics/antirosijski-sankcii-bakinskij-vektor-chastina-1/

 

51. Махно О. Антиросійські санкції: бакинський вектор. Частина 2 / Олег Махно // Борисфен Інтел. – Дата публ.: 05.05.2022. – URL: https://bintel.org.ua/analytics/antirosijski-sankcii-bakinskij-vektor-chastina-2/

 

 

Публікації в пресі

 

52. Правові аспекти українських санкцій // Європ. бізнес асоціація (ЕБА). – Дата публ.: 16.07.2018. – URL: https://eba.com.ua/pravovi-aspekty-ukrayinskyh-sanktsij/

 

53. Семенова Т. У Палаті представників заявили про неефективність санкцій проти Росії / Т. Семенова // Дзеркало тижня. – Дата публ.: 11.02.2019. – URL: https://zn.ua/ukr/WORLD/u-palati-predstavnikiv-zayavili-pro-neefektivnist-sankciy-proti-rosiyi-302341_.html

 

54. Ясько Є. Що не так з українськими санкціями і чому Україні потрібен новий закон / Єлизавета Ясько // Укр. правда. – Дата публ.: 23.11.2020. – URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/23/7274526/

 

55. Хавронюк М. Про «санкції» як спеціальні обмежувальні заходи: регламентація і ризики застосування / Микола Хавронюк // Реанімац. пакет реформ. – Дата публ.: 01.03.2021. – URL: https://rpr.org.ua/news/pro-sanktsii-iak-spetsial-ni-obmezhuval-ni-zakhody-rehlamentatsiia-i-ryzyky-zastosuvannia/

 

56. Наливайченко В. Санкції як економічна зброя для захисту територіальної цілісності та суверенітету / Валентин Наливайченко // Interfax-Україна. – Дата публ.: 01.04.2021. – URL: https://interfax.com.ua/news/blog/734583.html

 

57. Все санкции США и Евросоюза в отношении России, введенные с 2014 года // Настоящее время. – Дата оновлення: 23.04.2021. – URL: https://www.currenttime.tv/a/russia-american-european-sanctions/29449693.html

Повний список санкцій запроваджених США і Європою до Росії за анексію Криму і участь в конфлікті на сході України, а також за звинуваченнями в отруєні Скрипалів і Олексія Навального, втручання в американські вибори кібератаки.

 

58. Президент Болгарії: Крим російський, санкції – неефективні // Європ. правда. – Дата публ.: 19.11.2021. – URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/11/19/7130490/

 

59. Мурашко А. Євросоюз ще на пів року продовжив економічні санкції проти Росії / Анна Мурашко // UNN: Українські Національні Новини. – Дата публ.: 13.01.2022. – URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1959980-yevrosoyuz-sche-na-piv-roku-prodovzhiv-ekonomichni-sanktsiyi-proti-rosiyi

 

60. Мурашко А. ПАРЄ затвердила резолюцію щодо санкцій проти РФ за зникнення людей в окупованому Криму і ОРДЛО / Анна Мурашко // UNN: Українські Національні Новини. – Дата публ.: 27.01.2022. – URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1961669-parye-zatverdila-rezolyutsiyu-schodo-sanktsiy-proti-rf-za-zniknennya-lyudey-v-okupovanomu-krimu-i-ordlo

 

61. Німеччина зупиняє запуск «Північного потоку 2» – Шольц // BBC News Україна. – Дата публ.: 22.02.2022. – URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60477638

 

62. «Сильно вдарять по Росії». ЄС ввів санкції проти 351 депутата Держдуми // BBC News Україна. – Дата публ.: 22.02.2022. – URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60486093

Про дипломатичні санкції.

 

63. Братущак О. «Пекельні санкції». Чому перший удар по Росії не вражає / Олексій Братущак // Громадське Телебачення. – Дата публ.: 23.02.2022. – URL: https://hromadske.ua/posts/pekelni-sankciyi-chomu-pershij-udar-po-rosiyi-ne-vrazhaye

 

64. Визнання «Л/ДНР»: які санкції вже запровадили проти Росії // Слово і діло. – Дата публ.: 23.02.2022. – URL: https://bit.ly/3Nm08Gc

 

65. Калітвенцева Є. 23 лютого Байден повідомив про запровадження санкцій проти оператора «Північного потоку-2» / Єлизавета Калітвенцева // UNN: Українські Національні Новини. – Дата публ.: 23.02.2022. – URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1965099-bayden-povidomiv-pro-zaprovadzhennya-sanktsiy-proti-operatora-pivnichnogo-potoku-2

 

66. Росіян обмежують у пересуванні світом // PRAVO.UA. – Дата публ.: 27.02.2022. – URL: https://pravo.ua/rosiian-obmezhuiut-u-peresuvanni-svitom/

 

67. Блокування VISA та MASTERCARD в Росії: що це означає? // PRAVO.UA. – Дата публ.: 06.03.2022. – URL: https://pravo.ua/blokuvannia-visa-ta-mastercard-v-rosii-shcho-tse-oznachaie/

 

68. Лиховид І. «Санкції в науці мають бути індивідуалізованими» / Інна Лиховид // День. – Дата публ.: 10.03.2022. – URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/sankciyi-v-nauci-mayut-buty-indyvidualizovanymy

Світ поступово ізолює країну-агресора від міжнародної наукової сфери.

 

69. Матюша П. Ефект від санкцій, накладених на РФ. Коли вони подіють? / Павло Матюша // Економ. правда. – Дата публ.: 12.03.2022. – URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/12/683843/

 

70. З 2014 року проти Росії запровадили 6366 санкцій – Кулеба // Слово і діло. – Дата публ.: 14.03.2022. – URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/03/14/novyna/polityka/2014-roku-proty-rosiyi-zaprovadyly-6366-sankczij-kuleba

 

71. Відомі аукціонні будинки відмовляються від торгів російського мистецтва // УКРІНФОРМ. – Дата публ.: 16.03.2022. – URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3431430-vidomi-aukcionni-budinki-vidmovlautsa-vid-torgiv-rosijskogo-mistectva.html

 

72. Жмеренецький О. Світовий прагматизм. Як США і Європа можуть використати війну в Україні // Укр. правда. – Дата публ.: 17.03.2022. – URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/03/17/7332046/

 

73. США запровадили вторинні санкції проти трьох секторів російської економіки // БізнесЦензор. Влада. – Дата публ.: 31.03.2022. – URL: https://biz.censor.net/news/3330267/ssha_zaprovadyly_vtorynni_sanktsiyi_proty_troh_sektoriv_rosiyiskoyi_ekonomiky

 

74. Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции // U-News. – Дата публ.: 2.04.2022. – URL: https://u-news.com.ua/127039-kazakhstan-poobeshchal-ne-pomogat-rossyy-obkhodyt-sankcyy.html

 

75. Онуфрієнко О. Ефект від накладених на рф санкцій / Олександр Онуфрієнко, Микола Мельничук // Юрид. газ. – Дата публ.: 2.04.2022. – URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/efekt-vid-nakladenih-na-rf-sankciy.html

 

76. Барсукова О. РФ та Білорусь відсторонили від понад 90% спортивних змагань у світі – міністр молоді та спорту / Олена Барсукова // Укр. правда життя. – Дата публ.: 3.04.2022. – URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/04/3/248088/

 

77. Братюк Ю. Прем'єр Польщі заявив, що введені санкції проти РФ не діють / Юрій Братюк // ZAXID. NET. – Дата публ.: 3.04.2022. – URL: https://zaxid.net/premyer_polshhi_zayaviv_shho_vvedeni_sanktsiyi_proti_rf_ne_diyut_n1540139

 

78. Канцлер ФРГ сообщил о новых санкциях против Кремля после событий в Буче // Эхо Кавказа. Новости. – Дата публ.: 3.04.2022. – URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/31783929.html

 

79. Министр финансов Германии против эмбарго на газ и нефть из рф, потому что «война в Украине делает нас беднее» // ОСТРОВ. – Дата публ.: 3.04.2022. – URL: https://www.ostro.org/general/society/news/631818/

 

80. Эмбарго на уголь и не только: Евросоюз представил 5-й пакет санкций против рф // Флот 2017. – Дата публ.: 3.04.2022. – URL: https://flot2017.com/embargo-na-ugol-i-ne-tolko-evrosojuz-predstavil-5-j-paket-sankcij-protiv-rf/

 

81. Демченко О. Нова Зеландія запровадить 35-відсоткові мита на весь імпорт з Росії / Олександр Демченко // LB.ua. Світ. – Дата публ.: 6.04.2022. – URL: https://lb.ua/world/2022/04/06/512456_nova_zelandiya_zaprovadit.html

 

82. Канада розширила список підсанкційних олігархів РФ // Європ. правда. – Дата публ.: 6.04.2022. – URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/6/7137304/

 

83. Заморозка активов и санкции: Бельгия и Тайвань усилили давление на экономику россии // Флот 2017. – Дата публ.: 7.04.2022. – URL: https://flot2017.com/zamorozka-aktivov-i-sankcii-belgiya-i-tajvan-usilili-davlenie-na-ekonomiku-rossii/

 

84. Даценко В. Транспортна блокада Росії. Light. Це не санкції, а ніж у спину України / Володимир Даценко // Дзеркало тижня. – Дата публ.: 8.04.2022. – URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/transportna-blokada-rosiji-light.html

 

85. Байден підписав закони про додаткові санкції проти Росії і Білорусі // Радіо свобода. – Дата публ.: 9.04.2022. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosia-sanktsii/31794550.html

Йдеться про «Закон про припинення імпорту російської нафти», який забороняє імпорт енергетичних продуктів із Росії, і «Закон про зупинення нормальних торгових відносин із Росією та Білоруссю».

 

86. Кирилюк Т. Україна запровадила торговельне ембарго проти Росії / Тетяна Кирилюк, Олександра Іванова // Deutsche Welle (DW). – Дата публ.: 10.04.2022. – URL: https://www.dw.com/uk/ukraina-zaprovadyla-torhovelne-embarho-proty-rosii/a-61423310

 

87. Гордійчук Д. Санкції потрібні негайно: 10 кроків, які Україна пропонує на міжнародній арені для тиску на РФ / Дана Гордійчук // Економ. правда. – Дата публ.: 20.04.2022. – URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/20/686042/

 

88. Стуканов С. Які санкції проти росії пропонує Україна – коментує учасниця групи Єрмака-Макфола / Сергій Стуканов // Укр. радіо. – Дата публ.: 21.04.2022. – URL: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=98628

 

89. Мірошніченко Б. Діряве ембарго. Як Росія обходить санкції на імпорт зброї / Богдан Мірошніченко, Дмитро Дєнков // Економ. правда. – Дата публ.: 22.04.2022. – URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/22/686100/

 

90. Петровський Д. Транспортна блокада: як Євросоюз та США ізолюють Росію та Білорусь / Дмитро Петровський // УНІАН. – Дата публ.: 23.04.2022. – URL: https://www.unian.ua/economics/transport/transportna-blokada-yak-yevrosoyuz-ta-ssha-izolyuyut-rosiyu-ta-bilorus-novini-ukrajina-11797278.html

Блокування автосполучення, заборона заходити у порти, закриття неба, тобто авіасполучення.

 

91. «Найвідповідальніше рішення». Керівництво Вімблдону ще раз пояснило свою позицію щодо бану Росії та Білорусі // Суспільне. Спорт. – Дата публ.: 26.04.2022. – URL: https://suspilne.media/232926-najvidpovidalnise-risenna-kerivnictvo-vimbldonu-se-raz-poasnilo-svou-poziciu-sodo-banu-rosii-ta-bilorusi/

 

92. Виключення Росії з Ради Європи – прецедент із непередбачуваними наслідками // PRAVO.UA. – Дата публ.: 27.04.2022. – URL: https://pravo.ua/vykliuchennia-rosii-z-rady-ievropy-pretsedent-z-neperedbachuvanymy-naslidkamy/

 

93. Денков Д. «Відмова від газу з Росії коштує ЄС меньше, ніж перший рік ковіду». Член групи по санкціям Андрій Пишний / Дмитро Денков // Економ. правда. – Дата публ.: 4.05.2022. – URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/4/686649/

 

94. Крат В. Експерт про шостий пакет санкцій від ЄС: російська нафтовидобувна галузь приречена на суттєву деградацію / Варвара Крат // UNN: Українські Національні Новини. – Дата публ.: 4.05.2022. – URL: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1975413-ekspert-pro-shostiy-paket-sanktsiy-vid-yes-rosiyska-naftovidobuvna-galuz-prirechena-na-suttyevu-degradatsiyu

 

95. Тищенко М. Австралія ввела санкції проти 34 так званих посадовців «Л/ДНР» та 76 депутатів рф / Марина Тищенко // UNN: Українські Національні Новини. – Дата публ.: 4.05.2022. – URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1975307-avstraliya-vvela-sanktsiyi-proti-34-tak-zvanikh-posadovtsiv-iz-l-dnr-ta-76-deputativ-rf

 

96. Мурашко А. Велика Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в рф Evraz / Анна Мурашко // UNN: Українські Національні Новини. – Дата публ.: 5.05.2022. – URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1975565-velika-britaniya-vvela-sanktsiyi-proti-naybilshogo-virobnika-stali-v-rf-evraz

 

97. Свиридюк Ю. Прем'єр-міністр Японії оголосив про додаткові санкції проти росії / Юрій Свиридюк // UNN: Українські Національні Новини. – Дата публ.: 6.05.2022. – URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1975611-premyer-ministr-yaponiyi-ogolosiv-pro-dodatkovi-sanktsiyi-proti-rosiyi

 

98. Сдерживание военной машины: Великобритания ввела новые санкции против россии и беларуси // Флот 2017. – Дата публ.: 9.05.2022. – URL: https://flot2017.com/sderzhdivanie-voennoj-mashiny-velikobritaniya-vvelal-novye-sankcii-protiv-rossii-i-belarusi/

 

99. Додаткове оподаткування бізнесу, пов’язаного РФ, – коментарі експертів ASTERS // PRAVO.UA. – Дата публ.: 14.05.2022. – URL: https://pravo.ua/dodatkove-opodatkuvannia-biznesu-pov-iazanoho-z-rf-komentari-ekspertiv-asters/

 

100. Канада заборонила в’їзд тисячі підсанкційних росіян, включно з Путіним і Лавровим // Європ. правда. – Дата публ.: 18.05.2022. – URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/18/7139590/

 

101. ЄС та його країни-партнери обстоюють призупинення роботи Росії та Білорусії у всесвітній митній організації // PRAVO.UA. – Дата публ.: 28.05.2022. – URL: https://pravo.ua/ies-ta-ioho-krainy-partnery-vystupyly-za-pryzupynennia-roboty-rosii-ta-bilorusi-u-vsesvitnii-mytnii-orhanizatsii/

 

102. McGee B. German defense minister «We cannot look or stand apart» on Ukraine / Brian. McGee // Atlantic Council. – Date publ.: 29.05.2022. – URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/german-defense-minister-we-cannot-look-away-or-stand-apart-on-ukraine/

 

103. Will the Russia Sanctions Work? // Project Syndicate. – Date publ.: 31.05.2022. – URL: https://bit.ly/3wsXngP

 

104. Ciciora Ph. How effective have economic sanctions been against Russia? / Phil Ciciora // ILLINOIS NEWS BUREAU. – Date publ.: 20.04.2022. – URL: https://news.illinois.edu/view/6367/739476220

 

105. EU restrictive measures against Russia over Ukraine (since 2014) // European Council. Council of the European Union. – Date publ.: 22.04.2022. – URL: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

 

106. How and when the EU adopts sanctions // European Council. Council of the European Union. – Date publ.: 2.05.2022. – URL: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/

 

107. UK sanctions following Russia’s invasion of Ukraine  // GOV.UK. – Date publ.: 13.05.2022. – URL: https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-following-russias-invasion-of-ukraine

Зібрано заяви британського уряду про санкції Великобританії у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну.

 

108. What sanctions are being imposed on Russia over Ukraine invasion? // BBC News. – Date publ.: 16.05.2022. – URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659

 

 

Електронний ресурс "Війна і санкції"

 

109. Війна & санкції : [вебпортал] / М-во закордон. справ, Нац. агентство з питань запобігання корупції. – URL: https://sanctions.nazk.gov.ua/

 

 

Виконавець
Олександр Дуднік,
канд. іст. наук,
ст. наук. співробітник НБУВ

Бібліогр. ред.
Павло Штих,

наук. співробітник НБУВ

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні