Анатомія російсько-українського конфлікту (2014–2022 рр.) в епоху гібридних війн

Проблема забезпечення міжнародного миру та безпеки залишається однією з найважливіших для світової спільноти у ХХІ ст., а наріжним каменем і характерною особливістю будь-яких досліджень з теорії міжнародних відносин – з’ясування основних причин конфліктів, пошук способів їх розв’язання або уникнення. Конфлікти, насамперед збройні (війни), є складовою частиною міжнародної політики. У політології побутує дискусійна думка про те, що політичним відносинам властиві конфлікти, зумовлені зіткненням національних інтересів.

Досвід міжнародних відносин свідчить, що в основі виникнення протиріч лежить не один чинник, а декілька. Джерелом загострення міжнародних відносин є неспівпадіння інтересів багатьох держав, економічних союзів, або військово-політичних блоків. Предметом суперечностей є території, кордони, прагнення посісти домінуюче становище в регіоні, протистояння економічних, політичних інтересів країн, що розвиваються, негативні етнічні стереотипи, релігійні протиріччя тощо. Для успішного подолання конфліктів необхідні насамперед взаєморозуміння, взаємні поступки і компроміси конфліктуючих сторін. Ефективне вирішення конфліктів можливе за умови визнання його учасниками необхідності йти на компроміси, поступки і взаємні компенсації.

Серед усіх типів міжнародних конфліктів найнебезпечніші – воєнні (збройні), оскільки вони характеризуються жорсткістю та безкомпромісністю позицій їх учасників, призводять до величезних людських втрат, руйнувань, матеріальних збитків. При цьому їх важко зупинити. Характер воєнних конфліктів і можливості їх мирного розв’язання прямо пов’язані зі специфікою міжнародної системи, в якій вони відбуваються. Збройні конфлікти, тобто війни, є цілеспрямовано організованими зіткненнями збройних сил конфліктуючих сторін з метою нанесення максимально можливої шкоди противнику, аж до знищення його військового й господарського потенціалу.

Сучасні збройні конфлікти носять характер гібридних війн (Г. в.), які поєднують традиційні (зброю) і нетрадиційні (інформаційний вплив) методи ведення війни. Масове застосування останніх отримало назву Інформаційної війни (І. в.). Головна її мета – вплив на свідомість і поведінку людей за допомогою маніпулювання інформацією, щоб змусити їх мислити і діяти в інтересах агресора. Увага громадськості розслабляється за допомогою яскравих розважальних шоу, зосередженні на другорядних подіях тощо. До арсеналу інструментів І. в. входять: політична пропаганда, дезінформація, технології викривлення інформаційного простору, використання компроматів, інформаційного бруду, неправдивої інформації. За допомогою таких методів можна змінити систему цінностей та інтересів громадян іншої держави, підірвати її суверенітет та незалежний розвиток. І. в. як складова Г. в. є специфічною, адже неможливо визначити її початок і кінець. Вона не має лінії фронту, ніяких юридичних і моральних норм та правил, ведеться без офіційного оголошення так, що країна, яка зазнала такого нападу, не відразу про це дізнається. Учасниками І. в. можуть бути країни, їхні органи, терористичні і наркобізнесові угрупування, комерційні фірми та особи, які діють без злочинних намірів.

І. в. є складовою Г. в., в яку була втягнута Україна у 2014 р. Російською Федерацією (РФ). Це спричинило хаос у міжнародній системі післявоєнної Європи. Основною передумовою Г. в. Росії проти України, яка нині переросла у фазу відкритої збройної агресію з боку РФ, є системна криза російської державності, зумовлена намаганнями російського політикуму відновити Російську імперію, розширити контроль над частиною світу, утримати за собою світову гегемонію, втрачену після економічного занепаду та розпаду СРСР. Насправді, ця війна Росії проти України ведеться вже понад 300 років з метою забезпечити російський контроль над Азовським і Чорним морем, українською територією та її природними ресурсами, зокрема землею.

Г. в. Росії проти України розглядається у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння.

Представлений бібліографічний список знайомить з літературою, що розкриває усі особливості Г. в. взагалі, відкриває завісу причин та передумов російської агресії проти України, стратегічні цілі Кремля, а також – сутність, доктрину, тактику, засоби, історичний вимір Г. в. РФ проти України у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. У першому розділі розкривається поняття «гібридної війни», її особливості, аспекти; у другому представлено літературу про ведення гібридної війни Росією проти України.

 

Поняття «гібридної війни»

 

1. Веселова Л. Ю. Кібербезпека в умовах гібридної війни: адміністративно-правові засади : монографія / Л. Ю. Веселова ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Гельветика, 2020. – 486 с. – Бібліогр.: с. 413–486.

Шифр НБУВ: Ва850915

 

2. Гібридна війна: сутність, виклики та загрози : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 8 липня 2021 р.) [Електронний ресурс] / Нац. акад. Служби Безпеки України. – Електрон. вид. – Київ, 2021. – 189 с. – URL: https://academy.ssu.gov.ua/uploads/p_57_28744724.pdf.

У збірнику тез наукових доповідей висвітлюються питання сутності та змісту гібридної війни як елемента цивілізаційного протистояння Російської Федерації з демократичними суспільствами за напрямами: політико-ідеологічне підґрунтя гібридної війни Російської Федерації проти міжнародного правопорядку; інформаційна складова гібридної війни Російської Федерації: викривлення реальності та деструктивна пропаганда в арсеналі політики Москви.

 

3. Гібридна війна: in verbo et in praxi : [колект. монографія] / О. Базалук, В. Білецький, В. Гуржи, Р. О. Додонов, В. Додонова ; ред.: Р. О. Додонов. – Вінниця : Нілан, 2017. – 411 с. – Бібліогр.: с. 386–410.

На початку XXI ст. у військовій науці з’являється концепція гібридних війн, що описує новітню війну як комбінацію конвенційних, іррегулярних й асиметричних засобів, які включають постійну маніпуляцію політичним та ідеологічним конфліктом, а також залучення сил спеціальних операцій і конвенційних збройних сил, агентів розвідки, політичних провокаторів, представників медіа. Застосовуються у таких війнах й економічний шантаж, кібератаки, проксі-сервери і сурогати, пара-військові, терористичні і кримінальні елементи тощо. Проаналізовано різноманітні аспекти сучасних гібридних війн з інтерпретуванням смислів інформаційного протистояння з акцентом на гібридній агресії Росії проти України.

Шифр НБУВ: ВА828548

 

4. Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 груд. 2017 р.) / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманітар. ін-т, Каф. кримін.-прав. дисциплін. – Київ, 2017. – 143 с.

Шифр НБУВ: Ва822223

 

5. Круглий стіл УАМП з міжнародно-правових питань «гібрідної війни» : тези доп. кругл. столу, 12 лип. 2016 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка : Укр. асоц. міжнар. права, 2016. – 62 с. – укp., рос.

Висвітлено правові аспекти сучасних гібридних збройних конфліктів (на прикладі агресії Російської Федерації проти України). Розкрито особливості міжнародно-правової кваліфікації «гібридних війн». Розкрито питання інформаційної війни як складової «гібридної війни». Висвітлено проблеми міжнародно-правової протидії кібервійнам. Увагу приділено концепції «гібридності» в документах міжнародних інституцій.

Шифр НБУВ: Ва810368

 

6. Нетреба М. М. Діяльність прес-служби банківської установи в умовах інформаційної війни : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Нетреба Маргарита Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с.

Шифр НБУВ: Ра409039

 

7. Путь к согласию, или Переговоры без поражения : метод. пособие по ведению деловых переговоров : [в помощь мирному урегулированию событий дек. 2013 г. : участникам переговоров всех уровней и сторон : по материалам извест. профессионалов ведения переговоров в кризис. ситуациях Р. Фишера и У. Юри] / подгот. Думенко В. Б. – Киев : [б. и.], 2013. – 50 с.

Шифр НБУВ: Ао271791

 

8. Стратегічні комунікації в умовах гібрідної війни: погляд від волонтера до науковця : монографія / [А. В. Баровська та ін.] ; Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ, 2018. – 517 с. : рис., іл.

Досліджено комунікативні процеси сучасності в межах міжвідомчої науково-дослідної роботи за темою «Інтернет-лінгвістика: теоретичні та прикладні аспекти». Підсумовано певні результати теоретико-концептуального осмислення стратегічних комунікацій. Запропоновано технології асиметричних відповідей на гібридну агресію Росії. Надано практичні рекомендації фахівцям державних і безпекових інституцій щодо протидії деструктивним гібридним впливам на основі аналізу й оцінювання українського та міжнародного досвіду стратегічних комунікацій скоординованого використання комунікативних можливостей держави публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю, військових зв’язків, інформаційних і психологічних заходів.

Шифр НБУВ: Ва829228

 

9. Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця : монографія / [Юлія Лапутіна, Ганна Маляр, Катерина Левченко та ін.]. – Київ, 2021. – 500 с.

 

10. Тарасюк В. М. Політико-правові засади застосування інформаційних технологій в умовах гібридної війни : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Тарасюк Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2018. – 20 с.

Шифр НБУВ: Ра437439

 

***

 

11. Алещенко В. Феноменологія «гібридної війни» та її особливості у виконанні Російської Федерації: інформаційно-психологічний аспект / В. Алещенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2016. – Вип. 1. – С. 6–11. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2016_1_3.

Шифр НБУВ: Ж28079:ВСН

 

12. Андрушків Б. М. Гібридна війна як метод реалізації агресивних планів / Б. М. Андрушків, Н. Кирич, О. Б. Погайдак // Галиц. економ. вісн. – 2014. – № 4. – С. 57–69. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2014_4_10.

Шифр НБУВ: Ж25012

 

13. Артемов В. Ю. Особливості проведення спеціальних інформаційних операцій в Україні в умовах ведення гібридної війни / В. Ю. Артемов, Н. І. Литвиненко // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2016. – Вип. 51. – С. 77–82. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_51_12.

Шифр НБУВ: Ж73166

 

14. Артюшенко О. М. Українське суспільство в умовах гібридної війни / О. М. Артюшенко // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 102. – С. 230–233. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_60.

Аналізується українське суспільство, яке живе, працює, навчається в умовах гібридної війни. Саме гібридна війна у поєднанні з інформаційною змусила українське суспільство об’єднатися заради свого майбутнього, продемонструвати почуття патріотизму. Сформувалося громадянське суспільство, яке чітко усвідомлює вектор свого розвитку. Формується нова генерація українців, яка виховується на інших цінностях, на інших прикладах. Сьогоднішнє суспільство потребує реформ для комфортного життя в своїй країні.

Шифр НБУВ: Ж25326

 

15. Благодарний А. М. Організаційні аспекти протидії інформаційній агресії як складовій гібридної війни / А. М. Благодарний, О. В. Штельмах // Інформ. безпека людини, суспільства, держави. – 2015. – № 3. – С. 48–54. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2015_3_8.

Шифр НБУВ: Ж100315

 

16. Богайчук В. Ж. Соціальна ідентичність в умовах гібрідної війни [Електронний ресурс] / В. Ж. Богайчук // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – № 8 (2). – С. 167–175. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_8(2)_22

Соціальна ідентичність – це переживання і усвідомлення своєї приналежності до тих чи інших соціальних груп і спільнот. Вона набувається людиною в ході індивідуального розвитку і є результатом психологічних процесів самоусвідомлення, ідентифікації. Тому, питання про становлення особистості, її ціннісно-смислової сфери, навичок ставлення до свого життя, до держави є актуальним та життєважливим особливо в умовах гібридної війни, розв’язаною Російською Федерацією є сьогодні надзвичайно актуальними.

Метою дослідження є узагальнення накопиченого в сучасній зарубіжній та вітчизняній науці досвіду дослідження сутності соціальної ідентичності особистості в умовах гібридної війни.

 

17. Бочарніков В. П. Погляди на характер сучасних воєнних конфліктів / В. П. Бочарніков, С. В. Свєшніков // Наука і оборона. – 2017. – № 1. – С. 3–8. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauio_2017_1_3.

У статті викладаються погляди авторів на характерні риси сучасних воєнних конфліктів та особливості проксі-, гібридних, мережевих, приватизованих війн з погляду визначення ознак, які мають аналізуватися під час вирішення задачі оцінювання і прогнозування воєнно-політичної обстановки.

Шифр НБУВ: Ж15759

 

18. Головка А. А. Захист кіберпростору як складова інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни / А. А. Головка // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 333–336. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_83.

Шифр НБУВ: Ж101120

 

19. Даник Ю. Г. Пріоритетні високотехнологічні напрями забезпечення обороноздатності держави в умовах загрози та ведення «гібридних війн» / Ю. Г. Даник, О. С. Бойченко // Наука і оборона. – 2016. – № 2. – С. 19–27. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauio_2016_2_5.

Шифр НБУВ: Ж15759

 

20. Дзюба Т. М. Механізм інформаційно-психологічного впливу на психіку людини у гібридній війні / Т. М. Дзюба, Н. М. Волошина, І. В. Пампуха // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2016. – Вип. 51. – С. 91–99. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_51_14.

Шифр НБУВ: Ж73166

 

21. Дорошкевич А. С. Гібридна війна в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / А. С. Дорошкевич // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2015. – № 2. – С. 21–28. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_2_5

У статті розкрито сутність та ключові складові війни нового типу, «гібридної війни». Визначаються характерні риси, причини гібридної війни. Здійснюється спроба виявити прояви гібридної війни в інформаційному суспільстві, визначити її характерні властивості, пояснити феномен мережевоцентричної війни. Проаналізовано методи ведення війни в інформаційному суспільстві та вказано на засоби протистояння.

 

22. Дубов Д. В. Державна інформаційна політика України в умовах гібридного миру та війни / Д. В. Дубов // Стратег. пріоритети. – 2016. – № 3. – С. 86–93. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_3_12.

Мета роботи – запропонувати новий перелік пріоритетних напрямів державної інформаційної політики, з огляду на ті виклики та загрози, які постали перед українською державою. Окреслено найбільш актуальні питання інформаційного простору Української держави – формування «сірої зони» права в частині відповідей на гібридну агресію в інформаційному просторі; синергія зусиль держави та недержавного сектору як довгострокової концепції розвитку спроможностей української держави; переосмислення функціонування журналістики в Україні; стратегія формування спеціальної інформаційної політики держави щодо окупованих та звільнених територій; подальший розвиток медіа-освіти; глибинне реформування системи інформаційного позиціонування України на міжнародній арені; реформа внутрішньої комунікативної діяльності держави та розвиток системи стратегічних комунікацій.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

23. Дубов Д. В. Функціональний аналіз сфери стратегічних комунікацій (скорочена версія) / Д. В. Дубов, А. В. Баровська // Стратег. пріоритети. Серія : Політика. – 2016. – № 4. – С. 105–112. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sppol_2016_4_15.

Гібридна війна, розв’язана Російською Федерацією проти України, за якої деструктивного впливу зазнають також і західні спільноти, актуалізувала широкий спектр проблем забезпечення національної та міжнародної безпеки. З метою опису наявної ситуації розглянуто інформаційний (комунікативний) складник внутрішнього та зовнішнього виміру протистояння, а також у межах кожного з них актуальні виклики та заходи й процеси у відповідь на них.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

24. Живило Є. О. Механізми інстуціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Живило Євген Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2020. – 231, [9] арк. – Бібліогр.: арк. 206–226.

Шифр НБУВ: Дс137758

 

25. Інформаційна війна – зброя масового знищення! : (віртуальна виставка) [Електронний ресурс] / Дніпропетровська ОУНБ ім. первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. – URL: https://www.libr.dp.ua/?do=virtshow&id=44&idp=1

Війна інформації на сьогодні стала одним з найнебезпечніших видів зброї. Користуватися компроматами, виливанням бруду, підкиданням неправдивої інформації, намагання за допомогою інформації ввести в оману стало для багатьох сенсом життя.

Інформація має вплив на маси, тобто за умови вдалого маніпулювання свідомістю мас можна досягти практично будь-якої мети: знищити опонента, прибрати з дороги конкурентів чи розпалити війну, як це було з Іраком. Що ж, журналісти тримають у руках зброю, тільки не завжди використовують її за призначенням. На тлі останніх подій, які відбуваються в Україні можна зрозуміти, що основна боротьба між політичними силами відбувається за допомогою інформації, тобто в країні почалася інформаційна війна…

 

26. Киричок А. П. Гібридна війна як стимулюючий чинник зміни парадигми освітньої підготовки фахівців сфери зв’язків з громадськістю / А. П. Киричок // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – № 4. – С. 123–130. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_4_26

Шифр НБУВ: Ж23244/соц. комун.

 

27. Киричок А. П. Гібридна війна як феномен військово-інформаційної думки XXI ст. (історичні та теоретичні аспекти) / А. П. Киричок // Держава та регіони. Серія : Соціальні. комунікації. – 2017. – Вип. 2. – С. 26–30. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_2_7

Сьогодні суспільство опинилося перед викликом гібридних війн це беззаперечний факт. Гібридна війна є конфліктом нового типу, який усе частіше буде зустрічатись у світовій практиці. Світова спільнота мусить адекватно реагувати на такі виклики, навчитись протидіяти та протистояти цим загрозам. Точкою відліку для формування гібридного світоустрою стала агресія Росії проти України. Вагома проблема полягає в тому, що багато фахівців (політики, експерти, науковці, журналісти), як і раніше, розглядають цей конфлікт як стислий період нестабільності. Більшість з них усе ще не може зрозуміти, що цей конфлікт є новою реальністю світоустрою. Окреслено основні теоретичні аспекти ведення гібридної війни, подано історіографічний огляд еволюції зазначеного феномена, розглянуто шляхи можливого розв’язання проблеми в інформаційному вимірі.

Шифр НБУВ: Ж23244/соц. комун.

 

28. Коваленко І. П. Засоби масової інформації в умовах гібридної війни [Електронний ресурс] / І. П. Коваленко // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2015. – № 3. – С. 270–272. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_3_47.

 

29. Коліжак В. В. Гібридна війна як прояв складної надзвичайної ситуації / В. В. Коліжак // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. – 2016. – Вип. 2. – С. 4–8. – Бібліогр.: 15 назв.

Розглянуто еволюцію класифікації міжнародного та національного законодавства щодо надзвичайних ситуацій у світі за умов глобалізації. Гібридну війну розглянуто як прояв складної надзвичайної ситуації. Проаналізовано передумови її виникнення на пострадянському просторі, серед яких етнічна гетерогенність, наявність прихованих історичних кривд, слабкість місцевих громадянських суспільств та регіональна складність.

Шифр НБУВ: Ж23244/Держав.упр.

 

30. Комарчук О. О. Історичні та психологічні передумови виникнення гібридних війн / О. О. Комарчук // Політикус. – 2016. – Вип. 2. – С. 5–9. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_2_3.

Шифр НБУВ: Ж101324

 

31. Кравченко В. Ю. Теорія «гібридної війни»: український вимір / В. Ю. Кравченко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2015. – № 2. – С. 139 – 148. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_2_19.

Шифр НБУВ: Ж68774:Соц.Філос.Політ.

 

32. Куцепал С. В. Інформація як засіб здійснення гібридної війни [Електронний ресурс] / С. В. Куцепал // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2015. – № 3. – С. 226–228. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_3_28.

 

33. Леонов В. В. Війни ХХІ століття: технології «гібридної війни» / В. В. Леонов, Б. О. Ворович, І. М. Сівоха // Зб. наук. пр. Центру воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. Івана Черняховського. – 2015. – № 1. – С. 24–30. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2015_1_6.

Шифр НБУВ: Ж73897

 

34. Магда Є. В. Виклики гібридної війни: інформаційний вимір / Є. В. Магда // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верх. Ради України. – 2014. – № 5. – С. 138–142. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2014_5_29.

У статті аналізується сутність та специфіка гібридної війни як нового способу ведення бойових дій. Наголошується на ключовій ролі інформаційної складової гібридної загрози. Наводяться передумови та методи гібридної війни Росії проти України. Формулюється необхідність та наріжні принципи позиціонування України на міжнародній арені.

Шифр НБУВ: Ж100550

 

35. Магда Є. В. Міжнародний імідж України в контексті гібридної війни / Є. В. Магда // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2015. – № 4. – С. 232–240. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_4_34.

Шифр НБУВ: Ж68774:Соц.Філос.Політ.

 

36. Мележик О. О. Світова гібридна війна: український фронт / О. О. Мележик // Вісн. НАН України. – 2017. – № 2. – С. 3–8.

7 лютого 2017 р. в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася прес-конференція першого віце-президента НАН України, директора Національного інституту стратегічних досліджень, академіка НАН України В. П. Горбуліна на тему «Презентація колективної монографії «Світова гібридна війна: український фронт».

Шифр НБУВ: Ж20611

 

37. Мідттун Г. П. Битва умів. Гібридна війна – це вплив на людей, з метою підвести їх до свідомого чи не свідомого вибору, корисного для агресора [Електронний ресурс] / Ганс Петтер Мідттун // Texty. org.ua : [сайт]. – URL: https://bit.ly/3NlibMR. – (дата публ.: 22.05. 2020).

 

38. Міхєєв Ю. І. Дефініції поняття «гібридна війна» / Ю. І. Міхєєв, Г. П. Чернявський, Ю. В. Турченко, О. І. Пінчук // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2016. – Вип. 51. – С. 124–130. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_51_18.

Шифр НБУВ: Ж73166

 

39. Ніколаєнко Н. О. Засоби масової комунікації як детермінанти гібридної війни : монографія / Н. О. Ніколаєнко, О. О. Комарчук ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2021. – 217 [2] с.

Монографія є своєчасною й дуже корисною для подальших наукових розробок у царині політичної науки, національної безпеки, міжнародних відносин та засобів масової комунікації. У монографії здійснена спроба на засадах міждисциплінарного підходу проаналізувати роль маніпулятивних технологій засобів масової комунікації (ЗМК) у процесі формування суспільної свідомості та в контексті триваючої з 2014 р. гібридної війни проти України. Здійснено характеристику гібридної війни як суспільно-політичного явища, враховуючи, що у збройних конфліктах сьогодення поруч із військовим фронтом активно використовується інформаційна складова.

Шифр НБУВ: Ва851933

 

40. Поліщук І. О. Інформаційний аспект гібридної війни в Україні [Електронний ресурс] / І. О. Поліщук, В. К. Лур’є // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2015. – № 3. – С. 242–244. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_3_35.

 

41. Половинчак Ю. М. Війни смислів у сучасному російсько-українському протистоянні в соціальних медіа / Ю. М. Половинчак // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2016. – Т. 3. – С. 16–22. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2016_3_5.

 

42. Полумієнко С. К. Гібридна війна, її окремі передумови, стратегії та наслідки / С. К. Полумієнко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2017. – № 8. – С. 72–82. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2017_8_11.

Розглянуто основні економічні, соціальні та технологічні передумови гібридної війни в Україні. Проведено порівняльний аналіз ресурсного потенціалу окремих країн, що найбільшою мірою впливають на ситуацію в Україні. Обговорено стратегії гібридної війни та їх можливі наслідки. Проаналізовано поточну ситуацію в Україні і зроблено спробу знайти передумови формування національної стратегії припинення війни та виходу з кризи.

Шифр НБУВ: Ж20611

 

43. Пояркова Т. К. Військове протистояння України з Росією (2014–2015) у світлі різних типологій сучасних війн / Т. К. Пояркова // Прикарпат. вісн. НТШ. Думка. – 2015. – № 3. – С. 9–17. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2015_3_3.

Проаналізовано військове протистояння Росії та України (2014 – 2015) крізь призму різного тлумачення поняття «сучасна війна». Перевагою цього підходу є можливість розглянути особливості сучасної війни з точки зору акцентування на інформаційній складовій або на допоміжному характері війни як засобу подолання внутрішніх проблем за рахунок економічного, політичного контролю над простором іншої країни та одержання можливостей впливу на суб’єктів міжнародної політики.

Шифр НБУВ: Ж73616

 

44. Притула А. М. Пропаганда – компонент гібридної війни: шляхи протидії засобами кримінального права / А. М. Притула // Юрид. наука. – 2015. – № 3. – С. 99–104. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2015_3_14.

Шифр НБУВ: Ж100580

 

45. Саєнко О. Г. Механізм інформаційно-психологічного впливу в умовах гібридної війни [Електронний ресурс] / О. Г. Саєнко // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія : Психологія. – 2015. – Вип. 1. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2015_1_11.

 

46. Сальникова О. Ф. Роль недержавних організацій у веденні гібридної війни: досвід України / О. Ф. Сальнікова, Г. В. Шпанчук, О. С. Суховерх // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. – 2016. – Вип. 2. – С. 95–100.

Проаналізовано суть і зміст гібридної війни. Проведено аналіз недержавних організацій у веденні гібридної війни з боку Російської Федерації та визначено напрями протидії їм в Україні. Проаналізовано проблеми державної політики в інформаційній сфері України, що виникли з початком агресії Російської Федерації, спрямованої проти України. Запропоновано низку невідкладних кроків, які необхідно здійснити з метою захисту країни, зокрема у протидії недержавним організаціям у веденні гібридної війни. Значну частину аналізу присвячено формуванню механізмів гібридної відповіді.

Шифр НБУВ: Ж23244/Держав. упр.

 

47. Семен Н. Ф. Поняття «інформаційна війна» в контексті соціальних комунікацій / Н. Ф. Семен // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. – 2016. – Вип. 1. – С. 22–25. – Бібліогр.: 20 назв.

Окреслено суть поняття «інформаційна війна» крізь призму соціальних комунікацій. Проаналізовано українські та зарубіжні праці, що стосуються інформаційних війн, впливу на свідомість мас, розкрито спільні риси їх тлумаченння терміна «інформаційна війна». Визначено основні методи його впливу в ході інформаційного протистояння між Україною та Росією. Обгрунтовано роль поняття «інформаційна війна» в контексті соціальних комунікацій.

Шифр НБУВ: Ж23244/соц. комун.

 

48. Смола Л. Є. Аспекти нелінійної війни в контексті українсько-російського конфлікту на Донбасі / Л. Є. Смола // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2015. – Вип. 16. – С. 74–78. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2015_16_16.

В статті представлено бачення можливостей використання нових форм та методів ведення війни. Проводиться порівняльний аналіз існуючих підходів до визначення поняття нелінійної війні, розглядаються особливості використання методів нелінійної війни в українсько-російському конфлікті. Актуалізується проблематика необхідності створення системи протидії цьому типу агресії, пошуку нових підходів до системи національної безпеки, з врахуванням новітніх (електронних та інтернетних) форм впливу.

Шифр НБУВ: Ж72786:С.22

 

49. Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни: матеріали XI щоріч. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 берез. 2018 р.) / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманітар. ун-т, Каф. психології і педагогіки. – Київ, 2018. – 179 с. : мал., табл.

Шифр НБУВ: Ва823646

 

50. Суходоля О. М. Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України / О. М. Cуходоля // Стратег. пріоритети. – 2016.– № 3.– С. 62–76. – Бібліогр.: 16 назв.

Проаналізовано досвід реагування України на загрози пошкодження критичної інфраструктури за умов розв’язаної проти країни гібридної війни та визначаються пріоритети удосконалення державної політики з питань захисту критичної інфраструктури. Відзначається розширення використання некласичних методів ведення війни та критичної інфраструктури як об’єкта цілеспрямованого впливу в сучасних концепціях ведення війн. Продемонстровано комплексне та узгоджене застосування Росією методів фізичного впливу (застосування збройних підрозділів, кримінальна діяльність, захоплення неідентифікованими особами) для безпосереднього пошкодження об’єктів критичної інфраструктури та методів політичного, економічного, інформаційного та психологічного впливу на Україну.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

51. Требін М. П. Феномен «гібридної» війни) / М. П. Требін // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 87. – С. 366–371. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_99.

Шифр НБУВ: Ж25326

 

52. Феденко О. В. Гібридна війна в Україні за законом сили / О. В. Феденко // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 657–661. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_161.

Шифр НБУВ: Ж101120

 

53. Хорошко В. Інформаційна війна. ЗМІ як інструмент інформаційного впливу на суспільство. Частина 1 / В. Хорошко, Ю. Хохлачова // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 283–288. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2016_22_3_9.

Розробка концепції інформаційного впливу ЗМІ на людину і суспільство випливає з аналізу цих впливів. Аналіз інформаційної війни, її принципів і методів дозволяє зрозуміти суть цих впливів. Так як існує безліч визначень інформаційної війни, це визначення сформульовано на підставі роботи М. Лібікі. Розглянуто п’ять основних правил, які використовуються під час інформаційних компаній: спостереження, перебільшення і перекручування, оркестрування або замовчування, переливання і зараження. Розглянуто «Алгоритм, який завжди перемагає» і процес реалізації зомбування суспільства. Ці алгоритм і процес застосовано в Росії 1990 2015 рр. і використовуються зараз проти України. Наведено та проаналізовано моделі впливу ЗМІ на суспільство, що найбільш часто застосовуються, також матеріали Дж. Брайса, в яких описано механізм впливу ЗМІ на громадську думку. Інформаційні впливи бувають як позитивні, так і негативні. Причому позитивна інформація виконує виховну функцію в суспільстві. Мета негативної інформації (пропаганди) є розпалювання соціальних конфліктів, загострення розбіжності в суспільстві. Проблеми інформаційної війни слід вирішувати за рахунок протидії маніпулятивним технологіям противника і удосконалення методів протидії.

Шифр НБУВ: Ж100841

 

54. Чекаленко Л. Про поняття «гібридна війна» / Л. Чекаленко // Віче. – 2015. – № 5. – С. 41–42. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_5_21.

Шифр НБУВ: Ж14474

 

55. Чекалюк В. В. Українська журналістика в умовах гібридної війни : монографія / В. В. Чекалюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Паливода А. В. [вид.], 2018. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301–308. – Назва обкл.: Українська журналістика в умовах гібридної війни. Науково- концептуальний та прикладний аспекти. Нова ера медіа. Невидимий фронт.

Шифр НБУВ: Ва833073

 

56. Черненко Т. В. Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України / Т. В. Черненко // Стратег. пріоритети. – 2016. – № 2. – С. 117–123. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_2_15.

Проаналізовано основні механізми поширення ідеї сепаратизму в Україні за умов гібридної війни з боку Російської Федерації, зокрема, основні методи та інструменти широкої інформаційної війни, що ведеться проти нашої країни. Проаналізовано можливості поширення потужних відцентрових тенденцій у західних регіонах України та визначено механізми можливої протидії.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

57. Шехавцов М. О. Формування інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-гібридної війни : дис. ... д-ра філософії в галузі знань 01 Освіта : [спец.] 015 / Шехавцов Михайло Олексійович ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2021. – 277, [4] арк. : табл. – Бібліогр.: арк. 196–219.

Шифр НБУВ: Дс137551

 

58. Яворська Г. М. Гібридна війна як дискурсивний конструкт / Г. М. Яворська // Стратег. пріоритети. Серія : Політика. – 2016. – № 4. – С. 41–48. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sppol_2016_4_7.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

59. Яворська Г. М. Концепт «війна»: семантика і прагматика / Г. М. Яворська // Стратег. пріоритети. Сер. Філософія. – 2016. – № 1. – С. 14–23. – Бібліогр.: 11 назв.

Проблеми інтерпретації поняття війни в контексті російської агресії в Україні проаналізовано з урахуванням семантики термінів «війна», «збройний конфлікт», «гібридна війна» в міжнародному праві. Розглянуто відмінні й контроверзійні версії репрезентації збройного конфлікту в Україні, що корелюють із суперечностями його численних назв (міждержавний збройний конфлікт, громадянська війна, проксі-війна, гібридна війна та ін.). Ці терміни задають способи інтерпретації подій і формують понятійну рамку для дій політиків і дипломатів. Показано доцільність застосування когнітивно-лінгвістичних методів для аналізу семантики концепту «війна» та виявлено усталені схеми його реалізації.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

Гібридна війна Росії проти України

 

60. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики : [колект. монографія] / П. П. Гай-Нижник [та ін.] ; керівник проекту, упоряд., наук. ред. П. П. Гай-Нижник ; НДІ українознавства. – Київ : Леся, 2016. – 584 с. : мал., табл. – URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2016doc.agresiya-rosii.php

Автори колективної монографії подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, здійснили наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували Російсько-українську війну, що розпочалася у 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

Шифр НБУВ: Ва810253

 

61. Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки : експерт.-аналіт. доп. / авт. кол.: П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.), Л. Л. Залізняк, І. Й. Краснодемська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : [МП Леся], 2016. – 27 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011586

Метою Експертно-аналітичної доповіді є аналіз особливостей збройно-політичного протистояння на сході України, а також розробка можливих сценаріїв його розв’язання та реінтеграції окупованих територій Донбасу та Криму в український конституційний та соціокультурний простір. Зазначається, що сценарій вирішення конфлікту на сході України шляхом реінтеграції територій виглядає найскладнішим, але з точки зору національних інтересів України, забезпечення довгострокової регіональної стабільності та цілей розвитку держави виглядає найбільш прийнятним.

Шифр НБУВ: Р132017

 

62. Буркут І. Фантом «русского міра» : політол. ст. про рос.-укр. війну й не тільки / Ігор Буркут. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 255 с.

Шифр НБУВ: Ва842972

 

63. Власюк О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / О. Власюк, С. Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 302 с. – Бібліогр.: с. 297–302.

Шифр НБУВ: Ва816819; ФПУ №3570

 

64. Гай-Ніжник П. П. Основні засади стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання = Basic principles of the strategy for de-occupation and reintegration of Crinea in the context of national security of Ukraine: aspects of the problem and solution areas : [експерт.-аналіт. доп.] / Павло Гай-Нижник ; [пер. англ. В. Калина]. – Київ : Леся, 2017. – 103 с. : іл. – Текст англ., укр. – Бібліогр.: с. 48–51, 100–103.

Шифр НБУВ: Ва819992

 

65. Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення : [монографія] / П. П. Гай-Нижник ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. – Київ : Леся, 2017. – 331 с. : табл. – URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2017doc.rosiya-proty-ukrainy.php

У новій монографії висвітлюється комплекс дипломатичних та воєнно-політичних взаємин між Російською Федерацією та Україною в контексті геополітичних інтересів Москви та зовнішньополітичного курсу Києва, внутрішнього політичного і соціально-економічного становища в Україні протягом 1990–2016 рр.; аналізуються міжнародна політика урядів України в контексті національної безпеки, історичні передумови та геополітичні причини агресії Російської Федерації проти України у 2014 р., а також воєнно-політичний і фінансового-економічний аспекти Російсько-української війни крізь призму розвитку глобальних світових процесів і перетворень. Розглянуто політико-теоретичні, геополітичні, культурно-історичні й зовнішньополітичні аспекти анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі. Автор подає власну оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсорові міжнародного тероризму, проаналізовано сучасні виклики та шляхи їх розв’язання щодо зміцнення національної ідентичності українців, стратегії реінтеграції та деокупації Криму, посилення системи національної безпеки та оборони України.

Шифр НБУВ: Ва811047

 

66. Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності : [монографія] / Микола Дорошко [та ін.] ; наук. ред.: М. Дорошко, В. Балюк ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Центр Схід. Європи і ф-т політології Ун-ту Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 279 с. – Бібліогр.: с. 263–278.

Шифр НБУВ: Ва823827

 

67. Ескалація ядерного протистояння США та Росії у контексті російсько-української війни = Escalation of US Russia confrontation within the framework of Russia-Ukraine war / Благод. фонд «Майдан закордон. справ». – Луцьк : Християнське життя, 2015. – 95 с. : іл. – Текст укр., англ.

Шифр НБУВ: Ва823247

 

68. Задорожній О. В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – Бібліогр.: с. 584–665.

Шифр НБУВ: Ва795060

 

69. Кузьо Т. Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет [Електронний ресурс] / Т. Кузьо, пер. з англ. А. Павлишина. – Київ : Дух і літера, 2018. – 560 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000018224

Ця книга є ґрунтовним дослідженням причин та витоків російської агресії проти незалежної України, історії формування специфічного імперського ставлення російських еліт до України та українців, російсько-українських відносин після розпаду СРСР, а також російської гібридної війни проти України. Публікація є підсумком трирічного дослідницького проекту: у 2013–2016 роках автор 15 разів відвідував міста і села на півдні та сході України, зокрема у зоні бойових дій, де записав близько 300 інтерв’ю. В основу книги покладено результати цього польового дослідження, його обговорення з українськими та західними експертами.

 

70. Курило В. С. Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України : монографія / В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман ; Нац. акад. пед. наук України, ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», Наук.-дослід. центр з проблем соц. педагогіки та соц. роботи НАПН України (на базі ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка»). – Старобільськ, 2018. – 239 с. – Бібліогр.: с. 209–239.

Шифр НБУВ: Ва826375

 

71. Лазарович М. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу»: Україна в боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації (2014–2018 роки) / Микола Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 337, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 291–337.

Шифр НБУВ: Ва838407

 

72. Лазарович М. В. Російсько-українська війна (2014–2017 роки) : корот. нарис / Микола Лазарович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 240 с. – (Героям слава). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014508

Особливістю сучасної гібридної війни є те, що весь масив інформації і повідомлень про хід бойових дій розсипається на безліч фрагментів, які не затримуються у довгій пам’яті. Не дивно, що навіть обізнаним важко тепер пригадати всю еволюцію війни. Тому книжка «Російсько-українська війна (2014–2017 роки)» – спроба систематизації нашої недавньої історії – є актом стратегічним.

Шифр НБУВ: Ао275785

 

73. Магда Є. Гібридна агресія Росії: уроки для Європи [Електронний ресурс] / Є. Магда. – Київ : Каламар, 2017. – 268 с. – URL: https://kalamar.ua/product/gibrydna_agresia_rosii_uroki_dlia_evropi/.

 

74. Маркітантов В. Ю. Російська гібридна війна: від доктрини до тактики : навч. посіб. / В. Ю. Маркітантов, О. В. Рибщун, Ю. В. Столяр ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2018. – 232 с. : іл.

Шифр НБУВ: Ва820327

 

75. Марцінко Н. М. «Гібридна війна» Російської Федерації: вплив на економічний розвиток України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Марцінко Наталя Миколаївна ; Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с.

Шифр НБУВ: Ра448902

 

76. Офіцинський Ю. Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газети «The New York Times» 2013–2017 років) : монографія / Юрій Офіцинський ; Нац. спілка краєзнавців України. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 310 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239–286.

Шифр НБУВ: Ва826642

 

77. Перепелиця Г. М. Україна – Росія. Війна в умовах співіснування : монографія / Г. М. Перепелиця ; Foreign Policy Research Institute. – Київ : Стилос, 2017. – 879 с. : карти.

Шифр НБУВ: Ва845330

 

78. Потапенко Я. О. П’ята російсько-українська війна: від Майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації) : [монографія] / Ярослав Потапенко. – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2016. – 302 с.

Див. рецензію до кн.: № 225

Шифр НБУВ: Ва802709

 

79. Режим Путіна: перезавантаження 2018 [Електронний ресурс] / за заг. ред. М. М. Розумного; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2018. – 480 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000016447

Розглянуто актуальний стан внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації. Проаналізовано ресурси, що можуть бути використані для збереження нинішнього керівництва РФ при владі, основні тенденції соціально-економічного та внутрішньополітичного життя Росії, її зовнішньо-політичні інтереси та засоби досягнення геополітичних цілей. Визначено основні сценарії розвитку ситуації, пов’язаної з реалізацією курсу Кремля на відновлення імперського статусу, у тому числі – реінтеграцію пострадянського простору, конфронтацію із Заходом, розширення присутності Росії в стратегічно важливих регіонах світу. Видання підготовлено Центром досліджень проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень.

 

80. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2016 р.) / [упоряд., наук. ред. П. П. Гай-Нижник]. – Київ : Леся, 2016. – 347 с. : фото кольор. – URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2016doc.ocupation.php

Шифр НБУВ: Вс62117

 

81. Рущенко І. П. Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського конфлікту : монографія / І. П. Рущенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 436 с. – (Державна програма – 2020).

Монографія є другою книгою автора, що присвячена поточній російсько-українській гібридній війні. Проте її зміст – більш широкий, ніж події самої війни. Автор намагається дати відповідь на фундаментальні запитання: з ким, чому і за що ведеться війна? Що штовхає Московію 500 років поспіль незмінно спрямовувати зброю проти України? Якими принципами, методами, технологіями керується агресор? Теоретичною базою відповідей на поставлені питання є цивілізаційний підхід. Він дозволяє стверджувати, що поточна війна має міжцивілізаційний характер. Україна залишається форпостом європейської (західної) цивілізації і веде війну за існування та власну ідентичність з московсько-ординською цивілізацією, що не змінює власний соціокультурний код сотні років від моменту свого виникнення на руїнах монгольської імперії.

Шифр НБУВ: Ва845874

 

82. Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : монографія / І. П. Рущенко. – Харків : Павленко О. Г., 2015. – 266 с.

Шифр НБУВ: Вс59630

 

83. Семен Н. Ф. Російські інтернет-ресурси як чинник інформаційної війни проти України (на прикладі сайтів «Правда.РУ» та «Российский діалог») : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Семен Наталія Федорівна ; Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – 20 с.

Шифр НБУВ: Ра435880

 

84. Твердохліб Ю. М. Інформаційно-психологічні операції у російсько-українській гібридній війні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Твердохліб Юлія Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 16 с.

Шифр НБУВ: Ра447902

 

85. Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право : [монографія] / М. М. Антонович, Б. В. Бабін, М. О. Баймуратов, [та ін.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : К.І.С, 2014. – 1013 с.

Подано міжнародно-правовий аналіз подій в Україні з кінця листопада 2013 до літа 2014 рр. Надано міжнародно-правову оцінку українській Революції гідності, агресії РФ щодо України, що мала наслідком анексію Криму, а також подіям на сході України, зокрема діяльності угруповань ДНР і ЛНР. Увагу зосереджено на захисті прав і свобод громадян під час цих подій. Розглянуто гуманітарні аспекти антитерористичної операції на сході України, обгрунтовано необхідність зміни підходів до інформаційної безпеки держави. Проаналізовано наслідки агресії РФ проти України для світопорядку та системи сучасного міжнародного права.

Шифр НБУВ: Вс58454

 

***

 

86. Авер’янова Н. М. Гібридна війна: російсько-українське протистояння / Н. М. Авер’янова // Молодий вчений. – 2017. – № 3. – С. 30–34. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_10.

 

87. Алімпієв А. М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А. М. Алімпієв, Г. В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2. – С. 19–25. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2017_2_6.

Шифр НБУВ: Ж100320

 

88. Андрієвський Т. Г. Цілі російсько-української гібридної війни / Т. Г. Андрієвський // Політ. життя. – 2018. – № 2. – С. 103–108. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2018_2_19.

У статті описуються окремі особливості підривної діяльності Російської Федерації, починаючи з кібератаки на урядові сайти Естонії в 2007 році і закінчуючи сучасними проблемами, з якими зіштовхнувся Захід. Зокрема, розкривається роль соціальних мереж в контексті їх впливу на політичні процеси в демократичних державах. Окремо наголошується на можливому втручанні Російської Федерації у хід президентських виборів в США, зокрема, в контексті проведення інформаційних операцій у соціальних мережах Twitter та Facebook. Наводяться результати моніторингу активності фейкових облікових записів, проведеного службою безпеки Facebook.

Шифр НБУВ: Ж101449

 

89. Бабка В. Російсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспекти [Електронний ресурс] / В. Бабка // .Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 1 (75). – С. 104–114. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2015_1_13.

Шифр НБУВ: Ж69635

 

90. Бевзюк Є. В. Як перемогти путінську Росію / Є. В. Бевзюк // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2020. – Вип. 2. – С. 72. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_mv_2020_2_16. – Рец. на кн.: Дорошко М. Неоголошені війни Росії проти України в ХХ – на початку ХХІ ст.: причини і наслідки / Микола Дорошко. – Вид. 2-ге, стереотип. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 192 с.

Шифр НБУВ: Ж28079:Міжнар.відн.

 

91. Безсмертний Р. П. Українсько-російська війна: геополітичний контекст / Р. П. Безсмертний // Міжнар. відносини: теоретико-практ. аспекти. – 2018. – Вип. 2. – С. 13–21. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2018_2_3.

Стаття присвячена розгляду проблеми виникнення і моживості припинення українсько-російської війни в контексті геополітичних змін, які відбуваються у світовому масштабі, починаючі з 2004 року. Українсько-російський конфлікт не можна сприймати як виключно прикордонний чи регіональний. Він має всі ознаки геополітичного конфлікту. Мета цієї роботи: представити загальний розвиток геополітичних процесів, у тому числі й крізь призму протистояння і співробітництва основних міжнародних акторів – США, ЄС, Російської Федерації. Розкриваються основні проблеми, які стоять перед Україною як державою у стосунках не лише із Росією, але й США, європейськими країнами, передовсім сусідами (Угорщина, Польща, Білорусь) та ін. Стверджується, що на сьогоднішній момент світова спільнота є фактично не готовою до вирішення українсько-російської війни.

Шифр НБУВ: Ж74830

 

92. Бенчук В. О. Технологія гібридної війни Росії проти України (на прикладі Донеччини) / В. О. Бенчук, В. В. Трофимович // Військово-наук. вісн. – 2021. – Вип. 36. – С. 3–26. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2021_36_3.

Шифр НБУВ: Ж70672

 

93. Березовенко А. Російсько-українська війна в українському політичному дискурсі / А. Березовенко // Політ. дослідж. – 2021. – № 2. – С. 97–110. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Politst_2021_2_7

Шифр НБУВ: Ж101923

 

94. Березовець Т. Анексія: острів Крим. Хроніки «гібридної війни» [Електронний ресурс] / Тарас Березовець. – 2-ге вид. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 391, [16] c. : фот. кольор. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013990

У книзі відомий експерт кримчанин Т. Березовець аналізує механізми й технології так званої гібридної війни, розв’язаної військами Російської Федерації на території АР Крим. Книга містить ексклюзивні свідчення, спеціально надані для автора українськими, російськими, міжнародними політиками, військовими, експертами, журналістами, активістами, які стали очевидцями окупації.

 

95. Білоус О. Свобода слова і стандарти журналістської творчості у зв’язку з гібридною війною Росії проти України / О. Білоус // Укр. інформ. простір. – 2019. – № 2. – С. 74–88. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrinfsp_2019_2_8.

У зв’язку з гібридною війною Російської Федерації проти України по-новому осмислено принципи, функції діяльності ЗМІ, окреслено особливості свободи і стандартів журналістської творчості в історичному і сучасному суспільно-політичному контексті.

Шифр НБУВ: Ж101717

 

96. Божко В. Особливості та уроки «гібридної війни» Росії проти України [Електронний ресурс] / В. Божко // Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «Борисфен Інтел» : [ сайт]. – URL: https://bintel.org.ua/nukma/gibridnaja_vojna/. – (дата публ.: 7.02.2020).

 

97. Брадов В. В. Формування мережевого інструментарію інформаційної війни (на прикладі агресії Росії проти України) / В. В. Брадов // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2021. – № 2. – С. 96–103. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2021_2_16.

Шифр НБУВ: Ж23244:Соц.комун.

 

98. Воєнні аспекти протидії «гібридній» агресії: досвід України : монографія [Електронний ресурс] / за заг. ред. А. М. Сиротенка. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. – 176 с. – URL: https://nuou.org.ua/assets/monography/mono_gibr_viin.pdf.

 

99. Войтович Н. О. Сучасна інформаційна війна: Росія проти України [Електронний ресурс] / Н. О. Войтович, Р. К. Кравець // Обрії друкарства. – Електрон. вид. – 2014. – № 1. – С. 69–78. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2014_1_9.

У статті розглянуто поняття інформаційної війни. Названо та проаналізова­но основні тенденції розвитку технологій таких війн. Авторами проаналізовано кон­кретні інформаційні атаки російського телебачення щодо України впродовж лютого–березня 2014 року.

 

100. Волощук О. Т. Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки / О. Т. Волощук // Наук.-інформ. вісн. Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. Серія : Право. – 2017. – № 3. – С. 129–137. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2017_3_20

https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/15-20-17.pdf

Шифр НБУВ: Ж73788

 

101. Гай-Нижник П. Агресія Російської Федерації проти України в центрі уваги вчених Науково-дослідного інституту українознавства / П. Гай-Нижник, О. Чирков // Українознавство. – 2016. – № 3. – С. 235–242. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2016_3_20.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

102. Гай-Нижник П. Державно-політичний терор і громадянсько-соціальний розбрат: таємна війна Російської Федерації проти Української Держави (квітень–грудень 1918 р.) / П. Гай-Нижник // Українознавство. – 2020. – № 2. – С. 42–61. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2020_2_5.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

103. Гай-Нижник П. Державно-політичний терор і громадянсько-соціальний розбрат: таємна війна Російської Федерації проти Української Держави (квітень – грудень 1918 р.) / П. Гай-Нижник // Українознавство. – 2020. – № 3. – С. 62–81. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2020_3_7.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

104. Гай-Нижник П. Російсько-українська війна – Війна за Життя (2014–2022 рр.): періодизація [Електронний ресурс] / П. Гай-Нижник // Українознавство. – 2022. – № 1. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2022_1_6.

 

105. Гай-Нижник П. Російсько-українська війна: особливості розв’язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов / П. Гай-Нижник, Л. Чупрій // Українознавство. – 2016. – № 4. – С. 103–121. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2016_4_15.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

106. Гай-Нижник П. П. Світ на переломі та Україна: глобальні виклики і національна безпека [Електронний ресурс] // Гілея: науковий вісник. – 2022. – Вип. 169/170 (№ 2/4). – C. 113–122. – URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2022doc_svit-na-perelomi.php

 

107. Геник Р. В. Російсько-українська інформаційна війна / Р. В. Геник // Молодий вчений. – 2017. – № 12. – С. 122–125. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_31.

Шифр НБУВ: Ж101120

 

108. Гетьманчук М. П. «Гібридна війна» Росії проти України: інформаційний аспект / М. П. Гетьманчук // Військово-наук. вісн. – 2017. – Вип. 27. – С. 296–307. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_27_23.

Досліджується природа російсько-української «гібридної війни», висвітлюється її інформаційна складова. Особливий акцент робиться на дослідженні особливостей пропагандистських механізмів з двох боків російсько-українського конфлікту, роботою з масовою аудиторією, помилок інформаційної політики в період російсько-українського конфлікту.

Шифр НБУВ: Ж70672

 

109. Нагорняк М. М. Гібридна війна Російської Федерації проти України та її наслідки: українсько-польський погляд / М. М. Нагорняк // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2020. – Вип. 1. – С. 68–69. – Рец. на кн.: Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014–2016 / red. nauk.: W. Baluk, M. Doroszko. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 277 s.; Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності / наук. ред.: М. Дорошко, В. Балюк. – К. : Ніка-Центр,2018. – 280 с. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_mv_2020_1_18.

Шифр НБУВ: Ж28079:Міжнар.відн.

 

110. Глаголюк В. Журналістська правда – головна гуманітарна зброя проти російської інформаційно-психологічної агресії / В. Глаголюк // Теле- та радіожурналістика. – 2020. – Вип. 19. – С. 28–43. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2020_19_6.

Шифр НБУВ: Ж70253

 

111. Глазунов В. Гібридна війна в Україні: олігархічний дискурс / В. Глазунов // Схід. – 2015. – № 2. – С. 91–96. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_2_18.

Шифр НБУВ: Ж68895

 

112. Головка А. А. Роль та вплив «русинського фактора» в процесі інформаційної агресії Росії / А. А. Головка // Стратег. пріоритети. Серія : Політика. – 2017. – № 1. – С. 90–93. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sppol_2017_1_16

Надано цілісне бачення русинського руху як важливого фактора в сучасній інформаційній агресії Росії проти України. У фокусі наукового аналізу перебувають базові принципи побудови політики Кремля на цьому напрямі, зокрема, основні складові концепту російської пропаганди при використанні «русинського фактору»: ідея автономізації Закарпаття, «неврахований референдум» 1991 року, міфічна культурна та суспільно-політична дискримінація русинів. Наукове дослідження проведено задля кращого розуміння принципів дії кремлівської пропаганди та вироблення в перспективі дієвих засобів боротьби з нею.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

113. Головченко В. Історико-інформаційна складова гібридної агресії Росії проти Української держави / В. Головченко // Київ. іст. студії. – 2017. – № 1. – С. 35–45. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2017_1_7.

У статті розкрито сутність історико-інформаційної складової збройної агресії Російської Федерації проти незалежної України після перемоги Революції гідності. Історичний екскурс з часів Київської Русі засвідчує тенденцію правителів Московського князівства, царства, Російської імперії та радянського режиму вести проти України політику за аналогом, який сьогодні означений «гібридною війною».

Шифр НБУВ: Ж74599

 

114. Гольцов А. Г. Російська геостратегія щодо України: cценарії та варіанти / А. Г. Гольцов // Стратег. пріоритети. – 2017. – № 4. – С. 155–159. – Бібліогр.: 10 назв.

Виявлено сутність геостратегії сучасної Російської Федерації щодо України та проаналізовано її основні варіанти. У цілому геостратегію Росії на пострадянському просторі кваліфіковано як неоімперську. Зроблено припущення про те, що геостратегія Росії щодо нашої дeржави передбачала різні варіанти встановлення контролю над територією України, навіть розчленування країни на окремі частини. Вдаючись до гібридної війни, РФ анексувала Крим та встановила неформальний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей. Проте повністю реалізувати проект «Новоросія», що передбачав створення на Сході та Півдні України низки маріонеткових квазідержав, Росія не спромоглася. Зроблено висновок про те, що рішучий спротив України, а також політика стримування Росії державами Заходу, змусили Кремль перейти до геостратегії активної оборони, спрямованої на утримання завойованих позицій. Сучасна гібридна експансія Росії передбачає застосування щодо України засобів дестабілізації, що становить загрозу безпеці нашої держави.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

115. Горбань Ю. О. Інформаційна війна проти України та засоби її ведення / Ю. О. Горбань // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2015. – № 1. – С. 136–141. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_1_21

Визначено поняття інформаційна агресія на прикладі російського втручання у внутрішні справи України, розглянуто методи та інструменти ведення інформаційної війни. На конкретних прикладах показано основні маніпулятивні технології та прийоми, їх вплив на психіку, свідомість і поведінку людини. Проведені дослідження та надані рекомендації будуть важливими для розуміння природи, інструментів і методів ведення сучасних інформаційних воєн, а також для здійснення ефективної державної політики протидії інформаційним агресіям. Наведено соціологічні опитування та визначено напрямки вдосконалення системи захисту вітчизняного інформаційного простору.

Шифр НБУВ: Ж15105

 

116. Горбулін В. П. Геополітика та російсько-українська війна: взаємовідносини без прикрас / В. П. Горбулін, С. В. Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2014. – 38, [2] с.

Шифр НБУВ: Р130433

 

117. Горбулін В. П. Російсько-українська війна в термінах теорії реалізму / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко // Сусп.-політ. процеси. – 2016. – Вип. 2. – С. 70–96. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_2_5.

Шифр НБУВ: Ж101454

 

118. Грабовська І. Чи зможе Україна перемогти Росію у війні майбутнього? [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Українознав. альманах. – 2021. – Вип. 28. – С. 134–136. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2021_28_23. – Рец. на кн.: Горбулин Владимир. Как победить Россию в войне будущего. – Київ : Брайт Букс, 2020. – 256 с.

У рецензії проаналізовано основні теоретичні і практичні завдання, які поставив автор перед українською державою та соціумом, спрямовані на подолання такого сильного і вкрай небезпечного для самостійної України ворога, яким є путінська Росія. Книга академіка Горбуліна одразу стала бестселером в Україні та набула розголосу за кордоном. Вона є одним із найсерйозніших досліджень проблем, з якими зіштовхнулась українська держава і нація сьогодні, а також фактично «дорожньою картою» для України у війні проти РФ, яка зможе створити умови для перемоги і утвердження власної незалежності і свободи від зловісного агресора – неоімперії Кремля.

 

119. Гулай В. В. Загрози інформаційно-психологічній безпеці особи в реаліях інформаційно-психологічної війни як складової «гібрідної війни» Російської Федерації проти України / В. В. Гулай // Військово-наук. вісн. – 2016. – Вип. 25. – С. 233–244. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_25_19

Шифр НБУВ: Ж70672

 

120. Гулай В. Маніпулятивно-пропагандистські складові загроз інформаційній безпеці в реаліях гібридної війни Російської Федерації проти України / В. Гулай // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2016. – Вип. 6. – С. 34–42. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2016_6_5.

Шифр НБУВ: Ж100964

 

121. Гурковський В. І. Окремі аспекти застосування країною-агресором медійного ресурсу проти України в умовах гібридної війни / В. І. Гурковський // Публ. урядування. – 2016. – № 1. – С. 78–88. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_1_9.

Розкрито передумови та механізми ведення країною-агресором інформаційно-медійної війни проти України за умов гібридної війни, її намагання використовувати медійні центри, громадські організації та національний інформаційний ресурс інших держав.

Шифр НБУВ: Ж101371

 

122. Гутник В. Щодо доцільності використання терміну «гібридна війна» для кваліфікації збройної агресії Російської Федерації проти України (з позиції міжнародного права) / В. Гутник // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Міжнародні відносини. – 2019. – Вип. 47. – С. 172–181. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2019_47_16.

Шифр НБУВ: Ж28852:Міжнар.відн.

 

123. Дацюк А. В. Структурно-функціональний аналіз безпекових аспектів політики європейської інтеграції в умовах протидії російській агресії d гібридній війні проти України / А. В. Дацюк, О. І. Пошедін, Л. М. Шипілова // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2019. – Вип. 1. – С. 61–68. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2019_1_9.

У статті структуровано проблеми безпекових аспектів політики європейської інтеграції України в умовах протидії російській агресії в гібридній війні проти України за результатами науково-дослідної роботи «Російська агресія проти України: державно-управлінські аспекти протидії у гібридній війні». Водночас наукове обгрунтування державно-управлінських аспектів протидії Російській Федерації (РФ) у гібридній війні проти України вимагають більш глибокого дослідження і пошуку ефективних шляхів розв’язання проблеми з урахуванням європейських прагнень України. Необхідність пошуку шляхів удосконалення державно-управлінських механізмів протидії в гібридній війні проти

Шифр НБУВ: Ж69866

 

124. Димніч Н. Д. Двомовність телебачення України як наслідок системної мовної агресії Росії / Н. Д. Димніч // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. – 2015. – № 2. – С. 462–471. – Бібліогр.: 18 назв. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2015_2_45

У статті структуровано проблеми безпекових аспектів політики європейської інтеграції України в умовах протидії російській агресії в гібридній війні проти України за результатами науково-дослідної роботи «Російська агресія проти України: державно-управлінські аспекти протидії у гібридній війні».

Шифр НБУВ: Ж73616

 

125. Долженко О. О. Спеціальні служби Російської Федерації в умовах ведення «гібридної війни» проти України [Електронний ресурс] / О. О. Долженко // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 129. – С. 344–347. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_129_88.

Наукова стаття присвячена діяльності спецслужб Російської Федерації проти України. Відповідно до плану «гібридної війни» політичні цілі досягаються з мінімальним збройним впливом на супротивника, за рахунок підриву його військового та економічного потенціалу, інформаційно-психологічного тиску, активної підтримки внутрішньої опозиції, партизанських і диверсійних методів.

 

126. Житарюк М. «Гарячі точки» у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. / М. Житарюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 208–214. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2015_40_22.

У статті акцентовано увагу на інформаційній складовій в умовах гібридної війни, на наслідках трансформації ЗМІ та необхідності комплексних заходів з ефективної протидії зовнішній агресії.

 

127. Задорожній О. В. Агресія Російської Федерації проти України і міжнародно-правовий принцип непорушності кордонів / О. В. Задорожній // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 12(2). – С. 172–176. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_12(2)__49.

Шифр НБУВ: Ж74042:Юр

 

128. Задорожній О. Агресія Російської Федерації проти України й основні принципи міжнародного права / О. Задорожній // Юрид. вісн. – 2015. – № 2. – С. 233–241. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_2_37.

Шифр НБУВ: Ж14629

 

129. Зельманович І. І. Російська військова агресія в Україні: можливі сценарії та способи врегулювання конфлікту / І. І. Зельманович // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Думка. – 2017. – № 5/6. – С. 33–40. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2017_5-6_5

Розглянуто проблему російської військової агресії в Україні, в результаті якої відбулася анексія Криму та окупація частини районів Донецької та Луганської областей. Увагу приділено питанню з виявлення мети та цілей, які переслідує РФ в зоні протистояння, та проаналізовано можливі сценарії та способи врегулювання конфлікту на сході та півдні України.

Шифр НБУВ: Ж73716

 

130. Зубарєва М. А. Аналіз інформаційної війни між Росією та Україною в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / М. А. Зубарєва // Інформ. суспільство. – 2015. – Вип. 21. – С. 6–11. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2015_21_3.

У статті здійснено аналіз та узагальнено головні дефініції інформаційної війни, визначено основні психологічні риси, закономірності та наслідки інформаційної війни. Досліджено сучасний характер інформаційної війни між Росією і Україною, зокрема технології медіа-боротьби. Розглянуто участь іноземних засобів масової інформації у достовірності висвітлення фактів. Надано пропозиції захисту населення від інформаційної зброї.

 

131. Зубченко С. О. Сучасний гуманітарний інструментарій протидії гібридній війні РФ проти України / С. О. Зубченко // Стратег. пріоритети. – 2017. – № 4. – С. 207–214.

Висвітлено деякі актуальні питання, пов’язані з напрацюванням та реалізацією системи заходів протидії російській кампанії державно-спонсорованого тероризму та агресивної дезінформації, що здійснюється в межах триваючої гібридної війни РФ проти України та інших держав євроатлантичної спільноти. Запропоновано гуманітарні інструменти й ініціативи, здійснення яких сприятиме втіленню модернізаційних, безпекових і реінтеграційних інтенцій України на загальнонаціональному та місцевому рівнях.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

132. Ігнатьєва Т. В. Гібридна війна Росії в Україні: інструменти та цілі / Т. В. Ігнатьєва // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – 2017. – Вип. 10. – С. 233–246. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2017_10_24.

Шифр НБУВ: Ж73535:Іст.

 

133. Карчевська О. В. Гібридна агресія Росії як інструмент геополітичного впливу на Африканські країни: висновки для України / О. В. Карчевська // Вісн. Маріуп. держ. ун-ту. Серія : Історія. Політологія. – 2020. – Вип. 28/29. – С. 212–223. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2020_28-29_22.

Шифр НБУВ: Ж73529:Іст. Політ.

 

134. Киричок А. П. Гібридна війна як стимулюючий чинник зміни парадигми освітньої підготовки фахівців сфери зв’язків з громадськістю / А. П. Киричок // Держава та регіони. Серія : Соц. комунікації. – 2015. – № 4. – С. 123–130. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_4_26.

Шифр НБУВ: Ж23244/соц.комун.

 

135. Киричок А. П. Історіографічний аналіз російсько-української інформаційної війни / А. П. Киричок // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. – 2017. – Вип. 3. – С. 23–27. – Бібліогр.: 26 назв.

Здійснено спробу окреслити основні етапи інформаційного протистояння двох сусідніх держав і визначити шляхи підвищення інформаційної обороноздатності України. Поетапно описано кожну стадію інформаційного протиборства та зроблено висновки щодо подальших дій України в цьому протистоянні. Подано детальний хронологічний аналіз тих основних інформаційних приводів, які стимулювали ескалацію ситуації як у інформаційному просторі, так і на лінії фронту. Логічно узагальнено матеріал та окреслено перспективи розвитку інформаційного сектора України.

Шифр НБУВ: Ж23244/соц.комун.

 

136. Комарчук О. Інтернет як засіб деструктивного впливу на суспільство в рамках російсько-української гібридної війни / О. Комарчук // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2017. – № 6 : Міжнар. відносини. – С. 54–59. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2017_6_11.

Шифр НБУВ: Ж69212

 

137. Кондратенко О. Геоекономічний вимір гібридної війни Російської Федерації проти України / О. Кондратенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2019. – Вип. 2. – С. 12–19. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_mv_2019_2_4.

Шифр НБУВ: Ж28079:Міжнар.відн.

 

138. Коропатник М. Геноцид як інструмент «гібридної війни» Росії проти України: від радянських часів до сьогодення. Спроба історичного аналізу / М. Коропатник // Сіверян. літопис. – 2017. – № 1/2. – С. 228–242. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2017_1-2_25.

У статті аналізуються методи і технології «гібридної війни» Росії проти України в історичному контексті політики геноциду українців з боку радянського та російського керівництва.

Шифр НБУВ: Ж14754

 

139. Костров В. «Акваріум» проти України, або Таємна війна російського ГРУ / В. Костров // Віче. – 2015. – № 13. – С. 52–54. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_13_29.

Шифр НБУВ: Ж14474

 

140. Кравченко О. Російська збройна агресія проти України: сьогодення та сценарії розвитку / О. Кравченко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип. 30. – С. 170–175. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2020_30_25.

Шифр НБУВ: Ж28852:філос.політ.

 

141. Краснодемська І. Російсько-українська війна в дискурсі західних мас-медіа (2014–2016 рр.) / І. Краснодемська // Українознавство. – 2017. – № 3. – С. 57–73. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2017_3_5.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

142. Краснодемська І. Російсько-українська війна в дискурсі західних мас-медіа (2014–2016 рр.) / І. Краснодемська // Українознавство. – 2017. – № 4. – С. 67–93. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2017_4_5.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

143. Курбан О. Бойові наративи в системі сучасних геополітичних інформаційних війн (досвід російсько-української гібридної інформаційної війни 2014–2021 рр.) / О. Курбан // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2021. – № 27(3). – С. 149–158. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2021_27(3)__6.

 

144. Лазоренко О. А. Інформаційний складник гібридної війни Російської Федерації проти України: тенденції розвитку / О. А. Лазоренко // Стратег. пріоритети. – 2015. – № 3. – С. 124–133. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2015_3_19.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

145. Лєбєдєва Ю. Гібридні війни Росії проти України 1917–1921 і 2014–2019 років та діяльність українських урядів щодо подолання наслідків агресії / Ю. Лєбєдєва // Українознавство. – 2019. – № 2. – С. 57–72. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2019_2_7.

У статті висвітлено основні засоби та методи гібридних війн проти українських урядів більшовицької Росії у роки Української революції та Російської Федерації на території Криму та Донбасу з 2014 р. Виникненню гібридної війни як політичного явища на сучасному етапі сприяв розвиток засобів масової інформації. У ході війн, спрямованих на ліквідацію української державності, було використано сепаратистські рухи. Статус гібридної війни означав збереження дипломатичних відносин. Під час інформаційної війни більшовиками успішно було використано пропагандистські методи поширення своєї ідеології для успіху у військових діях. Значний внесок у перемогу та насадження більшовицького устрою на території України зробила і діяльність «п’ятої колони», що допомагала просуванню російських військ та сприяла успіху в військовій кампанії. Ключовим закликом протидії та об’єднання українського населення можновладці українських урядів у 1917–1921 рр. вважали поширення української національної ідеї. Ідеологічні парадигми гібридної війни Російської Федерації на Донбасі та при анексії Криму зумовлювалися проштовхуванням пропаганди ідеї «русского мира». Інформаційний вплив ідеології В. Путіна на українське суспільство є, на жаль, продуманим та детальним. Гібридна війна з погляду міжнародного права є абсолютно поза будь-якими міжнародними нормами та конвенціями.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

146. Левик Б. Російсько-українська війна: поточний аналіз 2014–2015 рр. / Б. Левик // Схід. – 2015. – № 3. – С. 33–37. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_3_9.

У статті проаналізовані причини виникнення російсько-українського воєнного конфлікту з березня 2014 р. до сьогодні. Для достовірності викладених фактів наведений перелік військових частин, які брали активну участь у воєнних діях на території України, із посиланням на російські та зарубіжні джерела. Зроблені висновки щодо можливих військово-політичних наслідків для двох воюючих сторін у близькій перспективі. Надані практичні пропозиції щодо посилення системи національної безпеки незалежної України.

Шифр НБУВ: Ж68895

 

147. Левченко О. В. Еволюція гібридної війни Російської Федерації проти України / О. В. Левченко // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 11–16. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauio_2017_2_4.

У статті на основі аналізу перебігу процесів анексії Російською Федерацією АР Крим та розв’язування нею війни на південному сході України, а також пов’язаних із цим заходів і рішень російського керівництва в попередні роки сформульовано зміст гібридної війни Росії проти України та виокремлено етапи і фази її ведення.

Шифр НБУВ: Ж15759

 

148. Ленгтон К. Україна: неминуча конфронтація чи конфлікт, який можна оминути? / Крістофер Ленгтон // Нац. безпека і оборона. – 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 84–86. – URL: https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD148-149_2014_ukr.pdf

Шифр НБУВ: Ж22678

 

149. Лизанчук В. В. Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіопросторі Росії та України [Електронний ресурс] / В. В. Лизанчук // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2014. – Т. 56. – С. 13–21. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_56_5.

Шифр НБУВ: Ж70853

 

150. Лизанчук В. Журналістська правда і постправда в контексті гібридної війни Російської Федерації проти України / В. Лизанчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Журналістика. – 2019. – Вип. 45. – С. 323–334. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2019_45_40.

Розглянуто терміни «правда» і «постправда», розкрито особливості журналістської творчості в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України. Наголошено, що гібридна агресія є головною загрозою національній безпеці України. Проаналізовано типові компоненти гібридної війни. Показано, що дискурс гібридної війни є новітньою формою протистояння в сучасному безпековому довкіллі.

Шифр НБУВ: Ж28852:Ж.

 

151. Лизанчук В. Просвітницька і маніпулятивна пропаганда в умовах нинішньої російсько-української війни / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика. – 2018. – Вип. 17. – С. 22–51. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2018_17_6.

Розглянуто особливості просвітницької і маніпулятивної пропаганди. Проаналізовано функції, методи, форми московської маніпулятивної пропаганди в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України. Охарактеризовано засоби масової інформації, зокрема, телебачення, радіомовлення, інтернет, соціальні мережі – найпотужніший інструмент маніпулятивної пропаганди. Окреслено як традиційні, так і асиметричні, нестандартні та цільові заходи протидії російській маніпулятивній пропаганді на засадах україноцентризму.

Шифр НБУВ: Ж70253

 

152. Лизанчук В. Російська інформаційно-психологічна війна проти України: мета і завдання, методи і форми / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика. – 2017. – Вип. 16. – С. 102–121. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2017_16_17.

Проаналізовано мету і завдання, методи і форми російської інформаційно-психологічної війни проти України. Схарактеризовано суть «гібридної війни». Осмислено особливості дотримання стандартів журналістської праці в умовах української реальності. Окреслено шляхи подолання російської маніпулятивної пропаганди проти українських громадян.

Шифр НБУВ: Ж70253

 

153. Луцик Ю. Прогнозування можливих сценаріїв розвитку економіки України в умовах ведення «гібридної» війни Російською Федерацією [Електронний ресурс] / Ю. Луцик, С. Коротін, О. Кучмєєв, Якименко І. Ігор // Social development & Security. – 2020. – Vol. 10, Iss. 1. – С. 156–170. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2020_10_1_18

У статті визначено, що у сучасних військових конфліктах все більше зміщується акцент у бік комплесного застосування політичних, економічних, інформаційних заходів невоєнного характеру. Зазначено, що для досягнення цілей у «гібридній війні» – економічна сфера є важливим операційним простором та ключовим механізмом підготовки та реалізації агресії.

 

154. Макарук І. Російсько-український конфлікт: на порозі нових глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Макарук // Firtka: агенція новин. – URL: https://www.firtka.if.ua/blog/view/rosijskoukrainskij-konflikt-na-porozi-novih-globalnih-viklikiv201040. – (дата звернення: 27.02. 2016).

 

155. Малиновська О. А. Міграційний аспект гібридної війни Росії проти України / О. А. Малиновська, О. О. Коломієць // Демографія та соц. економіка. – 2017. – № 2. – С. 78–88. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_2_7.

Виявлено та проаналізовано демографічні наслідки російської агресії проти України. У публікації мова йде про те, що головними наслідками війни для міграційної політики стали: вирішення проблем з облаштуванням всередині країни близько 1,6 млн (4 % населення) внутрішньо переміщених осіб та збільшення потоку мігрантів до РФ. Показано, що головні демографічні загрози стабільному соціально-економічному розвитку, з якими стикнулася РФ (нерівномірність заселення території країни, криза інституту сім’ї, коротка середня очікувана тривалість життя, деформація статево-вікової структури населення), стали передумовою для розробки та впровадження спеціальних заходів політики, спрямованих на поповнення корінного населення країни за рахунок біженців з України. Аналіз результатів цієї політики показав, що розрахунки керівництва країни-агресора щодо обсягів міграції з України в РФ, числа громадян, які виявили бажання назавжди змінити країну проживання, та керованості географії розселення українських мігрантів не виправдалися.

Шифр НБУВ: Ж25188

 

156. Матерняк Д. Гібридна війна: російська доктрина і висновки з дій під час російсько-української війни / Д. Матерняк // Стратег. панорама. – 2020. – № 1/2. – С. 42–47. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stpa_2020_1-2_7.

Шифр НБУВ: Ж16311

 

157. Мильченко Л. Інформаційний вплив російських ЗМІ як засіб гібридної війни проти України / Л. Мильченко // Вісн. Кн. палати. – 2021. – № 10. – С. 8–16. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2021_10_4.

Шифр НБУВ: Ж15184

 

158. Моргун А. Війна Росії проти України: тенденції конфліктного дискурсу в сучасних українських ЗМІ / А. Моргун // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2016. – Вип. 3/4. – С. 352–362. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2016_3-4_31.

Шифр НБУВ: Ж69635

 

159. Музика Л. А. Російська агресія і проблема правової політики України / Л. А. Музика // Наука і правоохорона. – 2015. – № 1. – С. 253–260. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2015_1_39.

Шифр НБУВ: Ж100184

 

160. Надолішній П. Драма сучасної Росії і її взаємозв’язок з процесом інституційних перетворень в Україні (світоглядний вимір «гібридної» війни Росії проти України) / П. Надолішній // Актуальні проблеми держ. упр. – 2016. – Вип. 3. – С. 9–18. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2016_3_3.

У статті визначено історико-світоглядні засади експансіоністської політики чинного державного режиму в Російській Федерації і суспільної підтримки розв’язаної ним «гібридної» війни проти України. Розкрито сутність драми, яку переживає сучасне російське суспільство, її взаємозв’язок з процесом інституційних перетворень в Україні.

Ж69634:О.ф.

 

161. Назаровець С. А. Війна і мир: особливості динаміки українсько-російської наукової співпраці на тлі російської збройної агресії проти України у 2014 – 2016 рр. / С. А. Назаровець // Наука та інновації. – 2017. – Т. 13, № 5. – С. 38–43. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2017_13_5_5.

У роботі представлено результати бібліометричного аналізу наукових публікацій, написаних у співавторстві вченими українських та російських установ у період 2007—2016 рр. відповідно до інформації реферативної бази даних Scopus. Результати дослідження свідчать, що українські та російські вчені не відмовлялись від спільної участі у великих міжнародних наукових проектах, однак зменшення кількості робіт, написаних у співавторстві виключно працівників українських та російських наукових установ у 2016 році, сигналізує про негативний вплив російської військової інтервенції на перспективи українсько-російської наукової співпраці. Отримані дані мають важливе значення для вироблення оптимальної політики розвитку науки в Україні.

Шифр НБУВ: Ж25189

 

162. Намонюк Ч. І. Український досвід протидії Російській гібридній війні / Ч. І. Намонюк, М. М. Оганян // Наук. зап. з укр. історії. – 2017. – Вип. 42. – С. 53–59. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2017_42_9.

У статті розглядаються сутність, передумови та специфіка гібридної війни як нового способу ведення бойових дій, описана функціональна роль гібридних, змішаних неформальних утворень, в тому числі у військовій справі. У роботі досліджено роль інформаційної складової гібридної загрози, визначено основні прийоми маніпулювання масовою свідомістю населення, а також виявлено методи впливу російської пропаганди через засоби масової комунікації на мешканців Криму та східних регіонів України у війні Росії проти України. Сформульовано наріжні принципи протистояння та позиціонування України на міжнародній арені.

Шифр НБУВ: Ж70206

 

163. Ніколаєнко Н. Маніпулятивний характер російських засобів масової комунікації в умовах російсько-української гібридної війни / Н. Ніколаєнко, Ю. Василевич, О. Комарчук // Міжнар. відносини, сусп. комунікації та регіон. студії. – 2020. – № 1. – С. 93–104. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2020_1_10.

Шифр НБУВ: Ж101517

 

164. Нофенко А. Особливості російсько-української гібридної війни та її значення для європейської безпеки / А. Нофенко // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л. Українки. Серія : Міжнар. відносини. – 2019. – № 8. – С. 83–89. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2019_8_14.

У статті досліджено особливості російсько-української гібридної війни та з’ясовано її значення для європейської безпеки. Розкрито причини російсько-української війни. Висвітлено поняття «гібридної війни», її ознаки, методи та структурні елементи. Підтверджено актуальність використання терміна «гібридна війна» в українських реаліях. Особливу увагу приділено інформаційному складнику гібридної війни в Україні.

Шифр НБУВ: Ж69212

 

165. Орлова Т. В. Тенденції і наслідки архаїзації сучасної Росії / Т. В. Орлова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2018. – Вип. 51. – С. 291–297. – Бібліогр.: 19 назв.

Проаналізовано провідні риси історичного шляху Росії, які виразно окреслилися наприкінці XX століття на початку XXI-го. З двох можливих варіантів розв’язання складних проблем, створюваних кризою, обирається не модернізація, а архаїзація. Мета дослідження виокремлети головні тенденції російської інволюції і демонстрації тих результатів, до яких вона призводить. Путінська Росія «випадає із сучасності», що має катастрофічні наслідки для неї самої і для інших країн. Неспроможність здійснювати модернізацію прикривається агресивністю, яка набула форм «гібридної війни» проти України, Європи, Заходу.

Шифр НБУВ: Ж69253

 

166. Офіцинський Ю. Р. Російська агресія на Донбасі в сучасній українській історіографії [Електронний ресурс] / Ю. Р. Офіцинський // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Іст. науки. – 2017. – № 6. – С. 128–135. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2017_6_15.

 

167. Панченко В. М. Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання / В. М. Панченко // Інформація і право. – 2014. – № 3. – С. 13–16. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2014_3_4

Про асиметричний характер агресії Росії проти України, ролі інформаційних операцій у конфліктах такого типу та шляхи протидії їм.

Шифр НБУВ: Ж100647

 

168. Пєвцов Г. В. Інформаційно-психологічні операції Російської Федерації в Україні: моделі впливу та напрями протидії / Г. В. Пєвцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський // Наука і оборона. – 2015. – № 2. – С. 28–32. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauio_2015_2_7.

Проведений аналіз особливостей моделей інформаційно-психологічного впливу Російської Федерації в АР Крим та на південному сході України, визначені основні напрями, форми та способи інформаційного протиборства між Російською Федерацією та Україною.

Шифр НБУВ: Ж15759

 

169. Пєвцов Г. В. Реалізація підходів інформаційної війни Російською Федерацією в сучасному інформаційному просторі України / Г. В. Пєвцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський, А. М. Гордієнко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 2. – С. 10–13. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2014_2_5.

Наведено основні підходи, які використовує Російська Федерація в інформаційному протиборстві з Україною. Визначено, що російська пропаганда має три категорії споживачів і внутрішня аудиторія, українська аудиторія та аудиторія решти світу. Зазначено, що подача інформації російськими засобами масової інформації завжди однаково тенденційна та видається за шаблоном. Інформаційний тиск підкріплюється завданням збитків життєво важливим інтересам держави в політичній, економічній, енергетичній, оборонній та інших сферах діяльності.

Шифр НБУВ: Ж100320

 

170. Перепелиця Г. Російська воєнна агресія проти України: міжнародний та внутрішньополітичний контекст / Г. Перепелиця // Україна дипломат. – 2014. – Вип. 15. – С. 370–385. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2014_15_58

Шифр НБУВ: Ж70897

 

171. Петрик В. Методи гібридної війни Росії проти України. Напрями протидії / В. Петрик, Ю. Канарський // Information Technology and Security. – 2015. – Vol. 3, № 1. – С. 30–37. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inftech_2015_3_1_7.

Розкриваються методи ведення агресії Російською Федерацію на території України в контексті повномасштабної «гібридної війни». Розглядаються та аналізуються напрями протидії цим загрозам. У висновках надаються пропозиції щодо вироблення загальних підходів до напрямів протидії «гібридним загрозам».

Шифр НБУВ: Ж74190

 

172. Підлуцький О. Г. Міфи російської інформаційної війни проти України [Електронний ресурс] / О. Г. Підлуцький // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2017. – Т. 2. – С. 13–21. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2017_2_5.

В статті йдеться про російські пропагандистські міфи, спрямовані проти України, метою допису є «інвентаризація» цих міфів та їх розвінчання. Проаналізовано співвідношення між науковими категоріями «міф» і «політичний міф», а також з’ясовано, в чому полягає специфіка інструментарію нинішньої російської пропагандистської війни проти України порівняно з інструментарієм класичної інформаційної війни. Для визначення ступеня вивченості теми застосовувався метод аналізу наукових джерел та наукового узагальнення. Проаналізовано специфіку інструментарію нинішньої російської пропагандистської війни проти України порівняно з інструментарієм класичної інформаційної війни, особливості сучасних пропагандистських міфів.

 

173. Попович К. В. Гібридна війна у світлі військово-політичного «співробітництва» України та Російської Федерації 1990–2014 рр. / К. В. Попович // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія : Історія. – 2018. – Вип. 2. – С. 40–46. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2018_2_7.

У дослідженні розглянуто передумови назрівання активної фази гібридної війни. Досліджено історичні аспекти гібридних відносин між Україною та Російською Федерацією. Аналізується військово-політичне співробітництво між Україною та Російською Федерацією в період 19902014 рр. Акцентується увага на військово-морському співробітництві, як одному з важилів тиску РФ на Україну, що врешті привело до анексії Криму. Метою дослідження є обґрунтування та відстеження історичних аспектів, які зараз переросли в новий гібридний тип війни. На сьогоднішньому етапі тема дослідження є надзвичайно актуальною, адже вона зачіпає один з найголовніших вимірів ефективного функціонування Української держави.

Шифр НБУВ: Ж68850:іст.

 

174. Потапенко Я. Інформаційна складова сучасної російсько-української війни: спроба комплексного міждисциплінарного аналізу / Я. Потапенко // Наук. зап. з укр. історії. – 2015. – Вип. 37. – С. 130–144. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2015_37_20.

У статті проаналізовано специфічні особливості інформаційної війни як елементу гібридного військового конфлікту, розв’язаного російсько-терористичними загарбниками на території України. Автор переконливо доводить, що нині стратегія Кремля полягає, насамперед, не в мілітарних, а інформаційно-психологічних чинниках: масована дезінформація про стан страв на Донбасі й Україні вцілому; нагнітання зневіри, паніки, напруги, «апокаліптичних» передчуттів в українському інформаційному просторі, підрив довіри до влади; провокування «непереборних» конфліктів у вітчизняному політикумі; дискредитація України як адекватного партнера на міжнародній арені; нагнітання зневаги до самої ідеї української державності в середовищі власних громадян.

Шифр НБУВ: Ж70206

 

175. Почепцов Г. Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах / Георгій Почепцов ; пер. з рос. Т. Гуменюк. – Київ : Києво-Могил. акад., 2016. – 312, [1] с. : іл.

Шифр НБУВ: Ва805636

 

176. Пояркова Т. К. Військове протистояння України з Росією (2014–2015) у світлі різних типологій сучасних війн / Т. К. Пояркова // Прикарпат. вісн. НТШ. – 2015. – № 3 : Думка. – С. 9–17. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2015_3_3.

Проаналізовано військове протистояння Росії та України (2014 – 2015) крізь призму різного тлумачення поняття «сучасна війна». Перевагою цього підходу є можливість розглянути особливості сучасної війни з точки зору акцентування на інформаційній складовій або на допоміжному характері війни як засобу подолання внутрішніх проблем за рахунок економічного, політичного контролю над простором іншої країни та одержання можливостей впливу на суб’єктів міжнародної політики.

Шифр НБУВ: Ж73616

 

177. Пояркова Т. К. Україно-Російська війна як наслідок взаємодії кризових політичних систем / Т. К. Пояркова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2014. – Вип. 14. – С. 51–56. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_14_11.

У статті розглядається війна між Росією та Україною (2014) як наслідок взаємодії політичних систем, уражених політичними кризами, спричиненими відсутністю модернізації. Визначено основні закономірності взаємовпливу кризових процесів різних систем залежно від фази їх розгортання (гострої або хронічної) та збігу/незбігу кризової

природи, що зумовлює їх синхронізацію або резонанс.

Шифр НБУВ: Ж72786:С.22

 

178. Проблеми та перспективи українсько-російських відносин очима громадян // Нац. безпека і оборона. – 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 68–78. – URL: https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD148-149_2014_ukr.pdf

Шифр НБУВ: Ж22678

 

179. Проноза І. І. Гібридна російсько-українська війна як загроза європейській безпеці / І. І. Проноза // Політикус. – 2016. – Вип. 1. – С. 126–130. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_30.

У статті аналізується сутність феномену «гібридна війна». Розкриваються основні складові війни нового типу. Акцентується увага на комплексному характеру явища, його багаторівневій структурі. Звертається увага на невизначеність поняття «гібрідної війни». Визначаються характерні її риси: використання терористичних методів, використання інформаційної зброї, участь у протистоянні недержавних суб’єктів, нехтування військовим правом та етикою тощо.

Шифр НБУВ: Ж101324

 

180. Пулим О. В. Агресивна сутність політики державного керівництва Росії проти України (історико-правовий аспект) / О. В. Пулим // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. – 2016. – № 837. – С. 411–417. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_67

Проаналізовано сучасну політичну діяльність державного керівництва Росії та її агресивну сутність, що спрямована проти України. Серед суттєвих чинників політики Кремля, які загрожують національній безпеці, суверенітету та незалежності України, – посягання на державний суверенітет та її територіальну цілісність. Політичне керівництво Російської Федерації з метою ліквідації України як самостійної незалежної держави розв’язало так звану «гібридну» війну, створює на території України антидержавні, антиправові сепаратистсько-бандитські формування. З метою дискредитації України як держави ЗМІ Росії ведуть активну, нічим не прикриту брехливу пропаганду.

Шифр НБУВ: Ж29409/А

 

181. Пулим О. В. Антиправова, антигуманна сутність гібридної війни Росії проти України та її соціальні наслідки / О. В. Пулим // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія юридична. – 2016. – Вип. 2. – С. 75–85. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_2_10

Шифр НБУВ: Ж70364:Юр

 

182. Радковець Ю. І. Ознаки технологій «гібридної війни» в агресивних діях Росії проти України / Ю. І. Радковець // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 36–42. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauio_2014_3_8.

У статті розглянуто сутність і зміст поняття «гібридна війна», характерні ознаки технологій її застосування у процесі агресивних дій Росії під час анексії Криму та воєнного конфлікту на Донбасі.

Шифр НБУВ: Ж15759

 

183. Розумний О. М. Російська політика пам’яті як складова гібридної агресії проти України: технологія, результативність, способи протидії / О. М. Розумний // Стратег. пріоритети. – 2017. – № 3. – С. 67–77. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2017_3_11.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

184. Романчук В. О. Висвітлення особливостей гібридної війни Росії проти України на сторінках журналу «Універсум» (1993–2020) / В. О. Романчук // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2020. – № 4. – С. 26–34. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2020_4_7.

Шифр НБУВ: Ж23244:Соц.комун.

 

185. Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. пр.] / Гай-Нижник П. П. [та ін.] ; упоряд. і наук. ред. Гай-Нижник П. П. ; НДІ українознавства. – Київ : Леся, 2018. – 432, [1] с. : іл. – URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2018book-rosiyska-ahresiya.php

Автори наукового збірника » подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували Російсько-українську війну, що розпочалася у 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також її історичні витоки, передумови, сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

Шифр НБУВ: Ва821760

 

186. Російсько-українська війна: як Україні створити свою суб’єктивність і вижити? : аналіт. доп. Українського інституту майбутнього [Електронний ресурс] / Український інститут майбутнього (UI Future) : [вебсайт]. – Київ. – URL: https://uifuture.org/publications/rosijsko-ukrayinska-vijna-yak-ukrayini-stvoryty-svoyu-subyektnist-i-vyzhyty/. – (дата публ.: 23.02. 2022).

 

187. Російсько-український конфлікт: позиції експертів // Нац. безпека і оборона. – 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 60–67. – URL: https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD148-149_2014_ukr.pdf

Шифр НБУВ: Ж22678

 

188. Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи розвитку подій // Нац. безпека і оборона. – 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 2–39. – URL: https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD148-149_2014_ukr.pdf

Шифр НБУВ: Ж22678

 

189. Росія проти України. Як дійшло до великої війни [Електронний ресурс] / DW. Made for minds : [вебсайт]. – URL: https://www.dw.com/uk/rosiia-proty-ukrainy-yak-diishlo-do-velykoi-viiny/a-60242572

 

190. Рущенко І. П. Гібридна агресія та громадянський спротив у Харкові 2014 р.: уроки першої фази російсько-української війни / І. П. Рущенко, Ю. І. Рущенко // Укр. соціум. – 2016. – № 3. – С. 88–99. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2016_3_9

Відображено події першої фази активних дій російсько-української війни на прикладі Харкова. Досліджено гіпотезу (план «А»), за якою саме Харків у перші дні інвазії мав стати для В. Путіна «воротами в Україну». Згідно з російською концепцією гібридної війни на перших фазах відкритого конфлікту застосовується «м’яка сила» у формі масових заворушень, пропаганди та шантажу політичних еліт, ставиться мета захопити владу в регіонах «п’ятою колоною», колабораціоністами, «політичними туристами», переправленими через державний кордон. У хронологічному порядку проаналізовано «вуличну боротьбу» між патріотами України та проросійськими елементами, яка зіграла важливу роль у структурі гібридної війни у 2014 р. Показано значущість спротиву громадянського суспільства, активістів, недержавних організацій, які можуть ефективно протистояти підривним кампаніям, зокрема «Русской весне».

Шифр НБУВ: Ж24215

 

191. Рущенко І. П. Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни) / І. П. Рущенко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія соціологічна. – 2015. – Вип. 9. – С. 35–43. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2015_9_5.

Шифр НБУВ: Ж28852:Соціол.

 

192. Рущенко І. П. Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни / І. П. Рущенко // Право і Безпека. – 2015. – № 2. – С. 12–16. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_2_4

Предметом статті, присвяченої осмисленню подій російсько-української гібридної війни 2014–2015 рр., є «підривні соціальні технології» (авторський термін, скорочено – ПСТ), що можна розглядати як специфічний різновид соціальних технологій. Зазначено, що специфіка ПСТ у тому, що на території театру воєнних дій використовується тактика «керованого хаосу», розгортаються масові антиурядові акції під прикриттям тези щодо реалізації демократичних прав громадян. Агресор заздалегідь розробляє відповідні технології, створює управлінські контури, використовує ресурсну базу – соціальну, фінансову, організаційну. ПСТ мають слабкі місця і можуть бути зруйновані за умов, що протилежна сторона застосовує засоби ранньої діагностики, виявляє «критичні точки», відбувається координація зусиль державних інституцій та патріотичних кіл. Запропоновано залучати спеціалістів соціально-гуманітарного профілю для розв’язання проблем національної безпеки.

Шифр НБУВ: Ж24082

 

193. Рущенко І. П. Російсько-українська війна: міжцивілізаційна складова конфлікту / І. П. Рущенко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія соціологічна. – 2018. – Вип. 12. – С. 42–52. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2018_12_6.

У статті розглянуто теоретично можливі причини російської агресії проти України, що розпочалася 2014 р. Автор дійшов висновку, що російсько-українська гібридна війна відноситься до типу міжцивілізаційних війн, описаних С. Гантінгтоном. Зважаючи на специфіку міжцивілізаційних війн, для України бажаним трендом є досягнення у майбутньому стану мирного співіснування з Російською Федерацією на принципах, що були розроблені за часів Холодної війни.

Шифр НБУВ: Ж28852:Соціол.

 

194. Савченко С. В. Інформаційна війна Росії протиУкраїни: особливості інформаційного впливу на українську молодь та шляхи супротиву / С. В. Савченко, В. С. Курило // Education and pedagogical sciences. – 2018. – № 2. – С. 5–17. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2018_2_2.

Шифр НБУВ: Ж24028

 

195. Савченко Т. Війна без фронту, гібридний терор, повзуча диверсія / Т. Савченко // Віче. – 2014. – № 9. – С. 29–31. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_9_20.

Шифр НБУВ: Ж14474

 

196. Світова гібридна війна: український фронт : [колект. монографія] [Електронний ресурс] / ред. В. П. Горбулін ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 494, [1] c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011727

У колективній монографії вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.

Шифр НБУВ: Ва809854

 

197. Сегеда С. П. Гібридна війна Росії проти України: історичний вимір / С. П. Сегеда, В. П. Шевчук // Наука і оборона. – 2019. – № 1. – С. 31–35. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauio_2019_1_7.

У статті аналізується гібридна війна Російської Федерації проти України з урахуванням сучасного наукового дискурсу. З’ясовуються причини російсько-українського протистояння. Виокремлюються елементи російської гібридної війни, які застосовуються проти України. Доводиться, що Московія/Росія на різних історичних етапах використовувала гібридні технології проти України, щоб захопити (окупувати) її територію.

Шифр НБУВ: Ж15759

 

198. Семен Н. Ф. Заголовки російських інтернет-ресурсів у матеріалах про події в Україні в контексті інформаційної агресії [Електронний ресурс] / Н. Ф. Семен // Інформ. суспільство. – 2016. – Вип. 23. – С. 44–47. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_8.

Дослідження стосується змісту заголовків російських інтернет-ресурсів «Российский Диалог» і «Правда.Ру» в інформаційних повідомленнях про події на Сході України, що провокують розгортання інформаційної агресії, яка призвела до збройного конфлікту з численними людськими та економічними втратами.

 

199. Семотюк О. Л. Російсько-українська війна у сучасній політичній карикатурі (Медіатизація воєнних конфліктів сучасності) : монографія / О. Л. Семотюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2021. – 341, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 309–340.

Шифр НБУВ: Вс68511

 

200. Семчинський К. В. Агресія Російської Федерації проти України в контексті російської геостратегії на пострадянському просторі / К. В. Семчинський // Міжнар. відносини: теоретико-практ. аспекти. – 2019. – Вип. 3. – С. 89–99. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2019_3_10.

Шифр НБУВ: Ж74830

 

201. Сенченко О. «М’яка сила» книги у гібридній війні Росії проти України / О. Сенченко // Вісн. Кн. палати. –2018. – № 4. – С. 30–38. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2018_4_7.

Розглянуто аспекти застосування «м’якої сили» книги в гібридній війні Російської Федерації проти України; проаналізовано книги, присвячені Україні, що вийшли у російських видавництвах упродовж 2013–2017 рр.; наведено факти, котрі ілюструють інтенсивність ведення інформаційної війни у цей період.

Шифр НБУВ: Ж15184

 

202. Сироїд О. Докази збройної агресії РФ проти України – як вакцина від російської дезінформації та маніпуляції [Електронний ресурс] / О. Сироїд // Інститут Просвіти [сайт]. – Львів. – URL: https://iprosvita.com/dokazy-zbrojnoi-ahresii-rf-proty-ukrainy-iak-vaktsyna-vid-rosijskoi-dezinformatsii-ta-manipuliatsij/

 

203. Ситник О. Історичні витоки російсько-української війни 2014 – 2017 років / О. Ситник // Східноєвроп. іст. вісн. – 2017. – Вип. 2. – С. 71–81. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_10.

Шифр НБУВ: Ж74640

 

204. Сіденко В. Деградація економічних відносин України та Росії: що далі? / В. Сіденко // Нац. безпека і оборона. – 2014. – № 5/6 (148/149). – С. 92–96. – URL: https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD148-149_2014_ukr.pdf

Шифр НБУВ: Ж22678

 

205. Слюсарчук І. В. Антиукраїнська інформаційна війна Російської Федерації / І. В. Слюсарчук, Н. Я. Пічак // Інформ. безпека людини, суспільства, держави. – 2015. – № 3. – С. 18–26. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2015_3_4.

Шифр НБУВ: Ж100315

 

206. Стамбол І. Війна України з Росією в інтелектуальній спадщині лідерів українства XX століття / І. Стамбол // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2022. – Вип. 63. – С. 290–304. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2022_63_23.

Шифр НБУВ: Ж70113

 

207. Степико М. Т. Гібридна війна як війна ідентичностей / М. Т. Степико // Стратег. пріоритети. – 2016. – № 3. – С. 163–170. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_3_22.

Мета роботи – аналіз головної складової гібридної війни Росії проти України – розмивання та фрагментації загальноукраїнської ідентичності, заміни її концептами «русского мира», рашизму та слов’янської єдності. Проаналізованоідентифікаційні особливості росіян та українців, стан та проблеми війни ідентичностей у різних регіонах України: окупованому Криму, Донбасі та прифронтовій зоні; великих містах Південно-Східної України; Центральній та Західній Україні та Києві.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

208. Степико М. Т. Українська ідентичність як визначальна засада протидії російській агресії / М. Т. Степико, Т. В. Черненко // Стратег. пріоритети. – 2017. – № 3. – С. 178–183. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2017_3_23.

Мета роботи – аналіз соціокультурної значущості ідентичності нації, визначення особливостей української ідентичності та її ролі в побудові національної держави та протидії російській агресії, деконструкції міфів гібридної війни, українізації суспільства.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

209. Судинович С. П. Новітній російсько–український конфлікт: суть та особливості «гібридної» війни / С. П. Судинович // Гілея: науковий вісник. - 2016. – Вип. 107. – С. 412–416. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_107_107.

Шифр НБУВ: Ж25326

 

210. Cухраков А. С. Cучасні виклики російсько-української інформаційної війни / А. С. Cухраков // Наук. часоп. Нац. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2020. – Вип. 27. – С. 83–88. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2020_27_14.

Шифр НБУВ: Ж72786:С.22

 

211. Тарапон О. [Рецензія] / Оксана Тарапон // Наук. зап. з укр. історії. – 2016. – Вип. 40. – С. 84–87. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2016_40_12 ; Часоп. укр. історії. – 2017. – Вип 35. – С. 105–108. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2017_35_18. – Рец. на кн.: Потапенко Я. О. П’ята Російсько-Українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації). – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2016. – 304 с.

Шифр НБУВ: Ж70206

 

212. Тарасюк В. М. Інформаційна агресія Росії: виклик демократії і національній безпеці України / В. М. Тарасюк // Держава і право. Серія : Політичні науки. – 2018. – Вип. 79. – С. 119–127. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2018_79_13.

Шифр НБУВ: Ж69395:Політ.н.

 

213. Татаренко Г. В. Інформаційна агресія Російської Федерації проти України: історичні паралелі [Електроний ресурс] / Г. В. Татаренко, О. С. Арсентьєва // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 175–172. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2018_1_22.

 

214. Тельвак В. В. Ukraine Crisis: російсько-українська війна очима кореспондентів «BBC News» / В. В. Тельвак, В. В. Масненко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2021. – № 2. – С. 136–144. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2021_2_17.

Шифр НБУВ: Ж69408:іст.н.

 

215. Ткач В. Ф. Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України / В. Ф. Ткач // Стратег. пріоритети. Серія : Політика. – 2016. – № 1. – С. 99–109. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sppol_2016_1_12

Надано комплексний аналіз інформаційно-психологічного протиборства. Досліджено феномен спецпропаганди як інформаційного складника гібридної війни Росії проти України для забезпечення масового впливу на цільові аудиторії (державне і військове керівництво, особовий склад Збройних Сил України, мирне населення, світова громадськість, союзники нашої держави, нейтральні країни тощо), визначено історичні передумови застосування спецпропаганди, її основні засоби, інструменти, методи й порядок здійснення, актуальні виклики та загрози для України. Зроблено висновок про те, що на сьогодні український інформаційний простір є слабко захищеним, а система інформаційної безпеки як складника безпеки держави фактично є недієздатною, а отже, не забезпечує результативної боротьби з інформаційною агресією, протиборство з антиукраїнською пропагандою і дезінформацією.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

216. Ткач В. Ф. Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України / В. Ф. Ткач // Стратег. пріоритети. Серія : Політика. –2016. – № 1. – С. 99–109. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sppol_2016_1_12.

У статті досліджено феномен спецпропаганди як інформаційного складника гібридної війни Росії проти України для забезпечення массового впливу на цільові аудиторії (державне і військове керівництво, особовий склад Збройних Сил України, мирне населення, світова громадськість, союзники нашої держави, нейтральні країни тощо), визначено історичні передумови застосування спецпропаганди, її основні засоби, інструменти, методи й порядок здійснення, актуальні виклики та загрози для України.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

217. Ткаченко В. «Гибридная война»: политические последствия / В. Ткаченко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 1. – С. 58–69. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2015_1_9.

Шифр НБУВ: Ж69635

 

218. Тодоров І. Я. Гібридні війни Росії проти України: міфи та реальність / І. Я. Тодоров // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія : Історія. – 2020. – Вип. 1. – С. 425–426. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2020_1_43.

Шифр НБУВ: Ж68850:іст.

 

219. Тодоров І. Сучасна україно-російська війна: витоки і геополітичний вимір / І. Тодоров // Схід. – 2015. – № 3. – С. 74–77. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_3_17.

У статті розглядаються витоки та початок україно-російського конфлікту на сході України у 2014 р. Визначені умови виникнення цього протистояння, доведено провідну роль Росії як організатора та основного виконавця війни проти України. Указано на недостатню роль Заходу в протистоянні російській агресії.

Шифр НБУВ: Ж68895

 

220. Трофимович В. Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки [Електронний ресурс] / В. Трофимович // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – 2017. – Вип. 26. – С. 135–142. – URL: https://eprints.oa.edu.ua/6106/1/21.pdf

Шифр НБУВ: Ж69992:Іст.

 

221. Феденко О. В. Гібридна війна в Україні як фактор сучасної холодної війни для Росії / О. В. Феденко // Молодий вчений. – 2017. – № 9. – С. 119–125. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_9_30.

Шифр НБУВ: Ж101120

 

222. Феденко О. Російсько-український конфлікт як агресія нового типу [Електронний ресурс] / О. Феденко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Міжнародні відносини. – 2019. – Вип. 46. – С. 112–122. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2019_46_12.

Шифр НБУВ: Ж28852:Міжнар.відн.

 

223. Федина С. Р. Особливості зовнішньої і внутрішньої політики України у протидії гібридним загрозам / С. Р. Федина // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». – 2018. – № 7, 1 т. – С. 12–18.

У статті автор аналізує причини початку активної фази гібридної агресії, а також основні віхи внутрішньої та зовнішньої політики України, нормативні акти і міжнародні заходи спрямовані на протидію московській гібридній агресії в Україні.

Шифр НБУВ: Ж101262

 

224. Фігурний Ю. Аналітичне осмислення Російської агресії супроти України / Ю. Фігурний // Наук. зап. з укр. історії. – 2016. – Вип. 40. – С. 94–108. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2016_40_13. – Рец. на кн.: Потапенко Я. О. П’ята російсько-Українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації). – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2016. – 304 с.

Шифр НБУВ: Ж70206

 

225. Фігурний Ю. [Рецензія] / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2017. – № 1/2. – С. 197–202. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2017_1-2_23. – Рец. на кн.: Потапенко Я. О. П’ята російсько-Українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації). – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2016. – 304 с.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

226. Фігурний Ю. «Русский мир» – важливий чинник агресії Російської Федерації супроти України й українців / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2016. – № 3. – С. 40–59. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2016_3_5.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

227. Фігурний Ю. Україна VS Росія – цивілізаційне та військово-політичне протистояння / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2015. – № 3. – С. 249–253. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2015_3_23. – Рец. на кн.: Залізняк Л. Л. Україна між Сходом і Заходом. Про витоки і суть російсько-української війни 2014 р. – Киъв : Шлях, 2014. – 168 с.

Шифр НБУВ: Ж23747

 

228. Хімяк О. Інформаційні війни та засоби протидії [Електронний ресурс] / О. Хімяк // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики: зб. матеріалів ІІІ регіонал. наук.-теорет. конф., м. Львів, 24 берез. 2016 р. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Ін-т гуманіт. і соц. наук, Кафедра політології та міжнар. відносин, Наук.-аналіт. центр політ. дослідж. «Вектор». – Львів : НУ ЛП, 2016. – С. 79–82. – URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/9/16/paragraphs/800/zbirnykmaterialiv0.pdf

 

229. Чеберяко О. В. Фінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни / О. В. Чеберяко, З. С. Варналій // Наук. вісн. Полісся. – 2017. – № 4 (1). – С. 143–149. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2017_4(1)__24.

Обгрунтовано необхідність швидкого нарощення оборонних видатків через гібридну війну РФ проти України, щоб зберегти реальну незалежність та не перетворитися на фактичного російського сателіта.

Шифр НБУВ: Ж73620

 

230. Чепков І. Б. Організація протидії «гібридній війні» в сучасних умовах: технічний аспект / І. Б. Чепков, С. В. Лапицький, А. А. Гультяєв, А. Ю. Гупало, М. М. Чепура // Озброєння та військ. техніка. – 2017. – № 1. – С. 3–8. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2017_1_2.

Сучасний світ перебуває у стані системної нестабільності, розбалансованості та хаосу. До викликів і загроз епохи «холодної війни» додалися якісно нові небезпеки і загрози, що мають глобальний характер. Майже всі воєнні конфлікти кінця XX та початку XXI ст. розвивалися і перебігали не за класичними схемами воєнного мистецтва. Бойові дії на сході України й аналіз ситуації, що передувала цим подіям, надають змогу зробити висновок, що Україна зіткнулася з витонченою формою війни, коли захоплення територій - це справа рук кримінального натовпу, сепаратистського руху, що координується з боку Росії.

Шифр НБУВ: Ж70654

 

231. Черник П. П. Стратегічні прорахунки Російської Федерації в розв’язанні війни в Україні навесні 2014 року / П. П. Черник // Політикус. – 2016. – Вип. 1. – С. 242–246. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_52.

У статті комплексно проаналізовано стратегічні помилки Російської Федерації в розв’язанні гібридної війни проти України. Доведено, що своїми Росія повністю перекреслила наявний уклад міжнародної системи, що матиме серьозні наслідки як для самої Росії, так і для балансу світових сил.

Шифр НБУВ: Ж101324

 

232. Шваничик С. Чинники інформаційної війни російської федерації проти України / С. Шваничик // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Філософсько-політологічні студії. – 2019. – Вип. 24. – С. 218–219. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2019_24_33.

Шифр НБУВ: Ж28852:філос.політ.

 

233. Шевчук П. І. Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй протидіяти [Електронний ресурс] / П. І. Шевчук. // Демократ. врядування. – 2014. – Вип. 13. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_11.

Розглянуто питання застосування Російською Федерацією проти України засобів та методів інформаційно-психологічного впливу, досліджено причини недостатнього супротиву цим діям, запропоновано конкретні підходи щодо захисту вітчизняного інформаційного поля.

 

234. Шершун А. Специфіка інформаційної війни Росії проти України: етапи розвитку, засоби ведення та методи протидії / А. Шершун // Геополітика України: історія і сучасність. – 2015. – Вип. 2. – С. 228–238. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2015_2_26.

Розкрито етапи ведення інформаційної війни Росій­ської Федерації проти України, розглянуто питання засто­сування антиукраїнських засобів та методів інформаційно­го впливу, проаналізовано конкретні підходи щодо захисту вітчизняного інформаційного поля.

Шифр НБУВ: Ж73745

 

235. Шкробанець О. Процеси дискомунікації між Україною та Росією в умовах сучасної гібридної війни: інформаційні виміри / О. Шкробанець // Іст.-політ. проблеми сучасного світу. – 2015. – Т. 29/30. – С. 363–369. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2015_29-30_60.

Шифр НБУВ: Ж71049

 

236. Якубова Л. Д. Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів / Лариса Якубова. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Кліо, 2020. – 389, [2] с.

Понад п’ять років Захід та Росія рухаються у взаємовиключних світоглядних парадигмах. Світ повертається до формату стабільної геополітичної конфронтації та протистояння систем. Ініціатором і промоутером цього тренду є Кремль з його політичною платформою «русского мира». Україна, що є унікальним складником європейського соціокультурного простору, внаслідок особливостей свого історичного шляху змушена вирішувати водночас, а отже – в нетиповий спосіб міксувати в часі і просторі – завдання модернізації та євроатлантичної інтеграції. В силу ж історичних особливостей вона перетворилася на фронт зіткнення європейського та євразійського цивілізаційних проектів, що набув форми гібридної війни. Нині вона виступає рушійною силою денонсації трьохсотлітнього російсько-українського геополітичного тандему. Досвід участі України в першій масштабній війні в Європі має всі шанси перетворитися на історію доленосного цивілізаційного експерименту.

Шифр НБУВ: Ва844770

 

Виконавець С. В. Блиндарук
ред.: О. Я. Дуднік, П. М. Штих

Контактна інформація