ЕСТЕТИКА – ФІЛОСОФСЬКА НАУКА. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування.

Есте́тика - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Неможливо точно визначити час виникнення естетики як окремої філософської дисципліни. Проблеми естетики і тісно пов'язаної з нею філософії мистецтва задавалися вже першими філософами Індії, Китаю, Стародавньої Греції, і в подальшому не було, по суті, жодної філософської школи або вчення, в яких не піднімалася б тема естетичного бачення світу, не ставилися б питання про специфіку мистецтва, його значення для суспільства.

Сам термін “естетика” зобов’язаний своєю появою німецькому філософу епохи Просвітництва (XVIII ст.) Олександру Готлібу Баумгартену (трактат “Естетика” - 1750-1758), саме він вперше вводить в науковий обіг термін, який використовується і зараз (походить від грецького слова αισθητικός - чуттєво пізнавальний). який мислив у традиціях сучасної йому філософії Нового часу. Баумгартен вважав, що предмет естетики – це почуттєве-емоційне сприйняття світу, яке притаманне мистецтву. 

На думку одного з відомих філософів того часу Лейбніца, існує три сфери духовного світу людини: воля, розум і чуттєвість. До цього моменту вивченням розуму в європей­ській філософії займалася логіка, вивченням волі - етика (традиційні дисципліни філософських знань), чуттєвістю ж, на думку Баумгартена, філософія незаслужено ігнорувала. Естетика і була покликана заповнити цю прогалину. 

Логіка вивчає закони раціонального пізнання істини. Втім людина пізнає світ не тільки з допомогою думки, але й своїх почуттів. Тому, як вважав дослідник, має бути ще наука, яка паралельно до логіки буде вивчати закони почуттєво-емоційного сприйняття світу і явища прекрасного. Разом з тим Баумгартен чомусь недооцінював мистецтво та його роль у створенні прекрасного. 

Іноді стверджується, що естетика як наука і самостійний розділ філософії склалася тільки після робіт Баумгартена. Подібні твердження не мають під собою підстав. Естетика і філософія мистецтва існують майже стільки ж, скільки і сама філософія. Іноді виникнення естетики як окремої філософської дисципліни пов'язується з ім'ям Канта, який жив пізніше. Для Канта предмет естетики -  це, насамперед, прекрасне у мистецтві, критичний аналіз естетичних явищ і міркувань. У Гегеля естетика зосереджує свій предмет на «обширному царстві прекрасного» і особливо на «саме витонченому (красному) мистецтві». Тобто ми спостерігаємо, як естетика уточнює свій предмет, розширює зміст і намагається довести величезну роль мистецтва у загальній системі світової культури. 

Сучасна естетика вивчає і узагальнює світовий художній досвід.

Предметом естетики  є весь світ в його естетичному вимірі, що розглядається з точки зору загальнолюдських естетичних цінностей. 

Естетику можна назвати наукою про сутність загальнолюдських цінностей, їх формування і розвиток; про найбільш загальні принципи естетичного освоєння світу в процесі діяльності людини; про природу естетичного і особливості його прояву в мистецтві і реальному житті; про сутність і закони художньо-естетичної творчості, про великий вплив кращих зразків світового мистецтва на формування і естетичне виховання сучасної людини. Зараз окрім науки, термін «естетика» вживають у різних сферах людської життєдіяльності – побуті, праці, особистих відносинах тощо. 

Отже, ЕСТЕТИКА – це, насамперед, наука про почуттєво-емоційне освоєння нашого життя і природу естетичної свідомості, про феномен прекрасного і неповторний світ мистецтва, які існують як результат художньо-творчої діяльності людства.

1. Адорно, Теодор

Теорія естетики [Текст] : пер. з нім. / Т. Адорно ; пер. П. Таращук. - К. : Основи, 2002. - 518 с.

“Теорія естетики” видатного німецького філософа, соціолога та музикознавця Теодора Адорно (1903-1969) не менш суперечлива й певною мірою парадоксальна, ніж світ, у якому ми живемо. Автор поєднує найвищий ідеалізм із суто догматичним матеріалізмом та де­термінізмом. Попри неактуальну нині полемічну спрямованість і свій характер “речі в собі”, твір буде цікавий усім, хто прагне збагнути незбагненне, наблизитись до розуміння тієї великої загадки, яку називають мистецтвом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА620856

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г А-31

2. Баранова, Наталія Миколаївна

Естетика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Баранова ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. - 423 с.

Навчальний посібник "Естетика" призначений для студентів усіх форм навчання. Принцип побудови посібника (його зміст, практичні завдання, орієнтовна тематика рефератів, залікові питання, включення рекомендова­них для опрацювання першоджерел, ілюстрації та короткий словник термі­нів) дає підстави визначати його як своєрідний навчально-методичний комплекс, який є спробою допомогти студентам більш якісно та ґрунтовно вивчити даний навчальний предмет та полегшити їм процес індивідуальної підготовки до семінарських занять.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА722303

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8я7 Б-24

3. Бачинин, Владислав Аркадьевич

Эстетика [Текст] : энциклопедический словарь / В. А. Бачинин. - СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2005. - 285 с. 

Этот том, один из восьми томов «Энциклопедического словаря», посвящен вопросам эстетики. Он включает статьи, в которых рассматриваются основные категории и ключевые проблемы, касающиеся художественного творчества, бытия и произведений искусства в социокультурном мире. Энциклопедический словарь представляет собой учебное пособие, предназначенное для тех, кто изучает эстетику в школах и высших учебных заведениях.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС41696

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8я2 Б-32 Р

4. Бовсунівська, Тетяна Володимирівна

Історія української естетики першої половини XIX століття [Текст] / Т. В. Бовсунівська. - К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2001. - 344 с.

Книга представляє найбільш вичерпну версію історії укра­їнської естетики зазначеного періоду. Розрахована на студентів-україністів та всіх, хто цікавиться культурою України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА621155

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Б-72

5. Борев Ю. Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 496 с.

Книга профессора Ю. Б. Борева знакомит читателя с современным состоянием эстетики, ее предметом и задачами, законами и категориями, с историей ста­новления и развития эстетической мысли. Настоящее, четвертое  издание значи­тельно доработано и дополнено.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА621155

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Б-82

6. Вернудіна, Ірина Володимирівна.

 Естетико-психологічний дискурс в Україні на межі ХІХ - ХХ століть [Текст] : монографія / І. В. Вернудіна. - К. : Атіка, 2011. - 492 с.

У монографії в контексті філософської, естетико-психологічної проблематики проаналізовано українську модель теоретичного дискурсу кінця XIX - початку XX століть. Значної уваги приділено проблемам мистецтва, худож­ньої творчості, особистості митця, особливостям поняттєво-категоріального забезпечення естетичних і психологічних досліджень. Актуалізовано наукові традиції України в аспекті персоніфікованого досвіду О. Потебні, Д. Овсянико-Куликовського, І. Франка, Ю. Охоровича, М. Євшана. Естетичні засади культуротворчого процесу студійовані на матеріалі утворення українських видав­ництв, періодичної преси, мистецьких гуртків, що яскраво відбивали чисельні літературні й художні тенденції зламу віків. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією української науки і культури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА743368

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г В-35

7. Вольтер. Эстетика. Статьи. Письма, суждения. Сост., вступит, статья и коммент. В. Я. Бахмутского. Пер. Л. Зониной и Н. Наумова. М.: Искусство, 1974., 392 с. с портр. (История эстетики в памятниках и доку­ментах).   

Статьи Вольтера по вопросам искусства – важная веха в истории эстетики Просвещения. В них получила наиболее полное выражение эстетическая система просветительского классицизма, сыгравшего такую важную роль в художественной жизни XVIII века. Книга рассчитана как на  специалистов-эстетиков, так и на широкий круг читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА246738

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г В-71

8. Гилберт, Катарин Эверетт

История эстетики [Текст] / К. Э. Гилберт, Г. Кун ; пер. с англ. В. В. Кузнецова, И. С. Тихомирова ; ред. В. П. Сальников ; Санкт-Петербургский ун-т, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. - СПб. : Алетейя : Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности "Университет", 2000. - 654 с.

Книга является одной из наиболее интересных в зарубежной литературе моно­графий по предмету эстетики. Здесь собран и систематически изложен обширный теоретический и фактический материал из истории эстетики, которую авторы толкуют зачастую расши­рительно. Авторы с буржуазно-объективистских позиций иссле­дуют основные эстетические учения. Хронологически их книга охватывает развитие эстетических представлений, начиная от зарождения древнегреческой мысли до основных направлений в зарубежной эстетике XX века. Здесь рассматриваются эстети­ческие учения Демокрита, Платона, Аристотеля и других пред­ставителей древнегреческой мысли, учения эпохи европейского средневековья, Возрождения, неоклассическая эстетика, эстети­ческие взгляды Канта, Гете, Шиллера, Фихте, Шеллинга, Гегеля и др. Авторы останавливаются также на некоторых общих вопросах эстетики – идеализме в эстетике, взаимоотношении искусства и общества, кризисе метафизических концепций в эстетике и т. д. Некоторое познавательное значение имеет опи­сание авторами идеалистических эстетических учений XX века.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599260

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Г-47

9. Доброносова, Юлія Дмитрівна

Естетика [Текст] : навч. посіб. для напрямів підгот. 6.020207 "Дизайн", 6.020107 "Туризм" / Доброносова Ю. Д. ; Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки. - Київ : НТУ, 2014. - 135 с.

У навчальному посібнику характеризуються предметне поле, проблеми і категорії сучасної естетики, закономірності розвитку і сутності різних видів естетичної діяльності, базові засади розуміння художньої творчості, мистецтва, естетична специфіка дизайну.

Видання може бути рекомендоване студентам різних напрямів підготовки технічних вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам та всім зацікавленим у пізнанні багатогранного світу естетичного.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783883

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8я7 Д-56

10. Естетика [Текст] : підручник / Л. Т. Левчук [и др.] ; заг. ред. Л. Т. Левчук. - 2. вид., доп. і перероб. - К. : Вища школа, 2006. - 431 с. 

Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце. Послуговую­чись багатовіковими надбаннями, вона активно впливає на формування чут­тєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглянуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української есте­тики XX століття. Друге видання (1-ше вид. – 1997 р.) доповнене матеріалами про видову специфіку мистецтва та його розвиток в Україні. Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА677906

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8я7 1)Е-86

11. История эстетической мысли. В 6-ти т. Т. I. Древний мир. Средние века в Европе / Ин-т философии АН СССР; Сектор эстетики.- М.: Искусство, 1982.- 464 с.

В первом томе освещаются эстетические представления и взгляды наро­дов Древнего мира, Античная эстетика и эстетическая мысль европейского Средневековья. Эстетические представления многих народов Древнего Востока (Египет, Шумер и Вавилон, Древний Иран, Палестина, Индия, Китай). В таком целенаправленном подходе в составе  общей «Истории эстетической мысли» освещаются впервые не только у нас в стране, но и в мировой эстетической науке. Большой научный интерес представляет и новый,  более аналитический подход к исследованию и освещению раннехристианской эстетики, самого процесса перехода от античной эстетики к эстетике Средневековья, а также обстоятельное и научно обоснованное освещение византийской эстетики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В333672/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г И-90I

12. История эстетической мысли. В 6-ти т. Т. 2. Средневековый Восток. Европа XV–XVIII веков./ Ин-т философии АН СССР; Сектор эстетики.- М.: Искусство, 1985. – 456 с.

Второй том «Истории эстетической мысли» охватывает значительный исторический отрезок времени от средневековья до XVIII века включительно. Он открывается разделом «Эстетические взгляды народов средневекового Востока» – Китая, Японии и мусульманских народов. Раздел второй по­священ эстетике Ренессанса, где представлены не только взгляды гуманистов и философов, но и выдающихся мастеров искусства, внесших значительный вклад в развитие эстетической мысли. Широко и многогранно освещена европейская эстетическая мысль XVII-XVIII веков: эстетика барокко, классицизма и особенно эпохи Просвещения.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В333672/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г И-90II

13. История эстетической мысли. В 6-ти т. Т. 3. Европа и Америка. Конец XVIII-первая половина XIX века/Ин-т философии АН СССР; Редкол.: Овсянников М. Ф. (пред.) и др. –М.: Искусство, 1986.- 496 с.

Третий том посвящен развитию эстетической мысли в Европе и Аме­рике в конце XVIII-первой половине XIX века. В нем исследуются эстетические системы немецкой классической философии и материа­листическая эстетика первой половины XIX века, эстетика романтизма и критического реализма, эстетические взгляды социалистов-утопистов и т. п. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В333672/3

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г И-90III

14. История эстетической мысли. В 6-ти т. Т 4. Вторая половина XIX века/Ин-т философии АН СССР; Редкол.: Овсянников М. Ф. (пред.) и др. – М.: Ис­кусство, 1987. – 525 с.

Четвертый том посвящен важнейшему периоду в истории эстетики второй половине XIX века. Эволюция европейской эстетической мысли представлена теоретическими концепциями ведущих философов и дея­телей искусства. Подробно излагается развитие эстетической мысли в странах Востока. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В333672/4

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г И-90IV

15. Камінський, Адам Гнатович

Естетика: властивості, явища і процеси [Текст] / А. Г. Камінський ; ред. І. Є. Буняк. - Т. : Економічна думка, 2003. - 197 с. 

У монографії проаналізовано основні елементи естетичного компонента свідомості:       естетичну потребу, естетичний смак, естетичний ідеал, показано їх органічний взаємозв’язок, те, як вони “спрацьовують” через естетичне почуття в процесі сприймання, творення та оцінювання естетичних цінностей. Особливу увагу автор приділив розкриттю таких естетичних явищ, як прекрасне, трагічне та комічне, а також філософсько-естетичних і психологічних основ процесу сприймання художніх творів. Для науковців, викладачів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА646621

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8,0 К-18 

16. Киященко, Николай Иванович.

 Эстетика - философская наука [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч., по спец. 032800 - "Культурология" / Н. И. Киященко. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2005. - 588 с.

В книге предлагается новое современное представление о зарождении и развитии эстетики начиная с первобытных времен. Фундаментальным основанием книги являются достижения генетики XX - началаXXI столетий, археологические открытия XIX-XX веков, а также новейшие исследования головного мозга человека и весь опыт культурного и философско-эстетического развития человечества.  В книге обобщены     бурные и противоречивые изменения в культурно-художественной и в эстетической жизни современного человечества и представлена позиция  философского осмысления  процессов постижения современной наукой  изменений в науке «эстетика» в ее категориальном и понятийном аппарате, а также в способах и законах эстетического взаимодействия человека с миром.

Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также будет полезна всем, кто интересуется эстетикой и ее философским осмыслением.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС42232

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8я7 1)К-46

17. Бенедетто Кроче. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика М.: Intrada, 2000.

Эстетика Б. Кроче (1866-1952), крупнейшего философа-идеалиста XX в.,  важная составная часть его «философии духа». Понятия интуиции и выражения, разработанные Кроче, вошли в арсенал современной гуманитарной мысли. Книга воспроизводит текст русского издания 1920 г.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ПпВА640

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8,0 К-83 Пп

18. Левчук, Лариса Тимофіївна

Західноєвропейська естетика ХХ століття [Текст] : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вузів / Л. Т. Левчук. - К. : Либідь, 1997. - 224 с.

На основі аналізу найвпливовіших течій західноєвропейської естетики XX століття – естетики неопозитивізму, інтуїтивізму, психоаналізу, структуралізму, неотомізму тощо  відтворено процес виокремлення естетики в самостійну й самоцінну сферу гуманітарного знання. Значну увагу приділено мистецтвознавчій модифікації естетичних теорій і прак­тиці розвитку сучасного західноєвропейського мистецтва. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА580926

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8я7 Л-38

19. Левчук, Лариса Тимофіївна

Основи естетики [Текст] : навч. посіб. для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвіт. закл. / Л. Т. Левчук, О. І. Оніщенко. - 2.вид., стер. - К. : Вища школа, 2006. - 271 с. 

У період розбудови незалежної України гостро постає проблема розвитку дитини як всебічно розвиненої висококультурної особистості, найвищої цінності суспільства, носія високої духовності. Навчальний посібник є першою спробою в царині літератури для учнів органічно поєднати теорію естетики та розмаїття видів мистецтва  архітектури, скульптури, живопису, музики, хореографії, театру, кінематографа. Книгу ілюстровано пор­третами провідних теоретиків естетики та діячів мистецтва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678192

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8я7 1)Л-38

20. Леопарди Джакомо. Этика и естетика (Нравственные очерки. Рассужденние итальянца о романтической поэзии. Из дневника размышлений). Пер. с итал., сост. И коммент. С.А. Ошерова. Предисл. Б.Г. Ревизова. Ред. коллегия: М.Ф. Овсянников (пред.) и др..  М.: Искусство, 1978. – 470 с. (История эстетики в памятниках и документах). 

Джакомо Леопарди (1798-1837) был не только великим поэтом Италии, но и выдающимся мыслителем. Общеевропейскому умонастроению мировой скорби он стремился найти универсальное философское обоснование. Это главная тема «Нравственных очерков» –шедевра философско-художественной прозы Леопарди – и основа эстетического учения, изложенного в «Рассуждениях итальянца о романтической поэзии» ив «Дневника размышлений».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА314482

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Л-47

21. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Последние века (III–VI века). – М.: Искусство, 1988. – 414 с.

Предлагаемое вниманию читателей издание является седьмой книгой капитального труда А. Ф. Лосева по истории античной эстетики и посвящено послед­ним векам античности эстетике гибнущего язычества (Порфирий, Ямвлих, Юлиан, Прокл, Дамаский), прилагавшего огромные усилия, чтобы возродить и сохранить старую классическую культуру с ее богатейшей философией, мифоло­гией и литературой.

Книга снабжена обширным библиографическим материалом. Она будет полезна специалистам в области истории эстетической мысли, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами эстетики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В335636/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Л-79I

22. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Последние века (III–VI века). – М.: Искусство, 1988. – 447 с.

Предлагаемое вниманию читателей издание является седьмой книгой капитального труда А. Ф. Лосева по истории античной эстетики и посвящено послед­ним векам античности эстетике гибнущего язычества (Порфирий, Ямвлих, Юлиан, Прокл, Дамаский), прилагавшего огромные усилия, чтобы возродить и сохранить старую классическую культуру с ее богатейшей философией, мифоло­гией и литературой. 

Книга снабжена обширным библиографическим материалом. Она будет полезна специалистам в области истории эстетической мысли, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами эстетики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В335636/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Л-79II

23. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и позд­няя классика. – М.: Искусство, 1975. - 776 с.

Предлагаемое вниманию читателей издание является четвертым томом капитального труда А. Ф. Лосева по история античной эстетики. Эстетика Аристотеля и его школы рассматривается здесь во всей полноте, с учетом тех, часто жизненных, противоречив самой философии Аристотеля. Книга А. Ф. Лосева будет полезна как для специалистов в области эстетики и философии, так и для широкого круга читателей, интересующихся эстетическими проблемами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА259917

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Л-79

24. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Высокая классика.  М.: Искусство, 1974. – 600 с.

Предлагаемый том является продолжением двух предшествующих книг (1963, 1969), посвященных эстетике ранней, средней начала высокой классики. Книга снабжена обширным новейшим библиографическим аппаратом. Этот труд А. Ф. Лосева будет необходим для специалистов в области истории эстетической мысли и философии, а также удовлетворит тягу широкого круга читателей к овладению культурным наследием античности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА241022

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Л-79.01

25. История античной эстетики. Ранний эллинизм. – М.: Искусство, 1979. – 815 с.

Данный том посвящен эстетике раннего эллинизма. Здесь впервые в систематическом виде исследуется эстетика эпикурейцев, стоиков, скеп­тиков и стоического платонизма. Значительное место уделяется также эстетике слова, стиля, музыки, изобразительных искусств, намечается переход к эстетике позднего эллинизма, то есть к неоплатонизму конца античности. Книга рассчитана как на специалистов в области эстетики и истории философии, так и на широкого круга читателей, интересующихся эстетическими проблемами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА334058

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Л-79.02

26. Алексей Федорович Лосев. Эллинистически-римская эстетика I – II вв. н. э. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979 . – 416 с.

Монография посвящена одному из самых инте­ресных периодов античности, с точки зрения художе­ственно-эстетической очень малоизученному. Античность, преодолев строгую классику и раннеэллинистический субъективизм, устремляется к достижению того послед­него культурно-исторического синтеза, на который она только была способна. Об этом свидетельствуют знаме­нитые имена Плутарха, Сенеки, Лукиана, Эпиктета Марка Аврелия идр. Представляет интерес не только для специалистов в области эстетики, философии, но и для широкого кру­га читателей, увлеченных историей античной культуры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА341615

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Л-79.03

27. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства: Пер. с чешеск.  М.: Искусство, 1994. –  606 с.  (История эстетики в памятниках и документах). 

Богатое теоретическое наследие видного чешского теоретика искусства, эстетика и филолога Я. Мукаржовского (1891-1975) давно считается достоянием эстетической классики, о чем свидетельствуют многочисленные переводы его трудов на все языки мира. В сборник вклинены наиболее фундаментальные исследования ученого, раскрывающие знаковую природу искусства, его внутренние законы, его взаимодействие с другими сферами жизни, а также статья, посвященные специфике различных видов искусства, особенностям их художественного языка. Для специалистов в области гуманитарных наук, а также читателей, интересующихся вопросами развития научной мысли об искусстве.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА559222

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г М-90

28. Никитина, Ирина Петровна

Эстетика [Текст] : учеб. пособие / И. П. Никитина. - М. : Высшая школа, 2008. - 767 с.

Книга представляет собой полный курс современной эстетики, охватывающий ее основные понятия и идеи. Особое внимание уделяется своеобразию эсте­тического видения мира, ключевым эстетическим категориям, целям и ценностям художественного творчества, языку искусства, основным принципам искусства и его эволюции. Современное искусство, включая модернизм и постмодернизм, рассматривается как закономерное продолжение предшествующей истории ис­кусства. Учебник написан ясным языком и снабжен большим количеством при­меров из истории искусства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА704704

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8я7 1)Н-62

29. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. Ред. коллегия: М. Ф. Овсянников (пред.) и др. Сост., вступит. статья и примеч. И. В. Иваньо и А. И. Колодной. М.:  Искусство, 1976.  614 с. с портр. (История эстетики в памятниках и документах).

В книге впервые собраны работы выдающегося мыслителя XIX века А. А. Потебни (1835-1891), эстетические идеи которого оказали большое влияние на развитие теории и психологии художественного творчества.  Существенные проблемы искусства рассматриваются Потебней в таких трудах, как «Мысль и язык», «Из записок по теории словесности» в статьях и высказываниях о народном творчестве  и произведениях художников слова.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА281147

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г П-64

30. Современная западно-европейская и  американская эстетика [Текст] : сборник переводов: Хрестоматия / общ. ред. Е. Г. Яковлев. - М. : Книжный дом "Университет", 2002. - 224 с.

В этой маленькой хрестоматии представлены работы известных западно-европейских и американских (США) философов и эстетиков, ранее не переводимых на русский язык. Хрестоматия знакомит чита­теля с некоторыми основными направлениями современной эстети­ки: неотомизмом, семантической эстетикой, фрейдизмом, экзистен­циализмом, феноменологией, лингвистической эстетикой и др.

Переводы сделаны сотрудниками кафедры эстетики МГУ им. М. В. Ломоносова и кафедры этики, эстетики и теории культуры СПбГУ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА648320

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г С-56

31. Античная эстетика. Пер. с польск. Предисл. А. Сикоры.  М.: Искусство, 1977.  327 с.

Автор книги на большом фактическом материале дает систематическое изложение эстетических учений античности, начиная с периода архаики вплоть до эпохи эллинизма. Не ограничиваясь общей философской эстетикой, исследователь рассматривает также воззрения теоретиков искусства, теорию поэзии, музыки, пластики, архитектуры,  дает анализ эстетического смысла художественной практики и важнейших эстетических категорий. Издание рассчитано как на специалистов-эстетиков, так и на широкий круг читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА303979

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Т-23

32. Шестаков В. П. Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля. – М.: Мысль, 1979. – 372 с.

Главы книги посвящены античной и средневековой эстетике, эстетической мысли Византии, эстетическим учениям Возрож­дения и Просвещения. Заключительная глава рассматривает творчество основных представителей немецкой классической эстетики. Книга представляет интерес для специалистов по истории эстетики, а также для всех интересующихся историей куль­туры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА341388

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Ш-51

33. Шефтсбери. Эстетические опыты. Сост., перевод, коммент.: Ал. В. Михайлова. Под общ. ред. М. Ф. Овсянникова. – М.: Искусство, 1974. – 543 с. (История эстетики в памятниках и документах).

«Эстетические опыты» Антони Эшли Купера графа Шефтсбери, выдающегося представителя английского Просвещения, посвящены вопросам эстетики и морали. Отвергая пуританскую догму о несовместимости красоты и добродетели, автор утверждает красоту здеш­него мира. Полный текст нескольких трактатов публикуется на русском языке впервые. Издание представляет интерес как для специалистов  области искусства, так и для широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА257650

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Ш-53

34.  Шлегель Фридрих. Эстетика Философия. Критика. В 2-х т. 1. / Вступит. статья, пер. с нем. Ю. Н. Попова; Примеч. Ал. В.  Михайлова и Ю. Н. Попова. – М.: Искусство, 1983. – 479 с. (История эстетики в памятниках и документах).

В первый том философско-эстетических работ немецкого критика, философа, писателя конца XVIII – первой четверти XIX века включены отрывки из «Истории поэзии греков и римлян», статьи о Лессинге, Георге Форстере, «Вильгельме Мейстере» Гете, «Фрагменты», письмо «О философии», «Разговор о поэзии» и др.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В332336/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Ш-68I

35. Шлегель Фридрих. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. Т. 2 /Вступ. статья, сост., пер. с нем. Ю. Н. Попова; примеч. Ал. В. Михайлова и Ю. Н. Попова.– М.. Искусство, 1983. – 448 с. (История эстетики в памятниках и документах).

Во второй том философско-эстетических работ немецкого критика, философа, писателя конца XVIII – первой четверти XIX века вошли статьи парижского периода по проблемам изобразительного искусства, отрывки из лекций по философии, по истории европейской литературы, из «Истории древней и новой литературы», фрагменты из «Философии жизни», «Философии языка и слова» и письма. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В332336/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Ш-68II

36. Эстетика американского романтизма. Пер. с англ. Ред. коллегия: М. Ф. Овсянников (пред.) и др. Сост., коммент. и вступит. статья А. Н. Николюкина. – М.: Искусство. –  1977. –464 с. (История эстетики в памятниках и документах). 

Предлагаемая читателю антология раскрывает идеологию, эстетику и литературную теорию романтизма в США: она содержит основные высказывания писателей и критиков США конца XVIII – первой половины ХIХ века по вопросам литературы и художественного творчества.  Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА295590

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Э-87

37. Эстетика Ренессанса: Антология. В 2-х т. Т. 1 / Сост. и науч. ред. В. П. Шестаков. – М.: Искусство, 1981. – 495 с.

Настоящая книга представляет собой издание памятников эстетической мысли эпохи Возрождения. В ней публикуются сочинения по эстетике выдающихся мыслителей и художников этой эпохи: Петрарки, Боккаччо, Альберти, Леонардо да Винчи, Николая Кузанского, М. Фичино, Ф. Патрици, Т. Кампанеллы, X. Вивеса и др. В томе первом публикуются работы по философской эстетике. Книга рассчитана как на специалистов-философов, филологов, музыковедов, так и на всех, кто интересуется вопросами эстетики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В330982/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Э-87I

38. Эстетика Ренессанса: Антология. В 2-х т. Т. 2 / Сост. и науч. ред. В. П. Шестаков. – М.: Искусство, 1981. – 639 с.

Настоящая книга представляет собой издание памятников эстетической мысли эпохи Возрождения. В ней публикуются сочинения по эстетике выдающихся мыслителей и художников этой эпохи: Петрарки, Боккаччо, Альберти, Леонардо да Винчи, Николая Кузанского, М. Фичино, Ф. Патрици, Т. Кампанеллы, X. Вивеса и др. В томе первом публикуются работы по философской эстетике. Книга рассчитана как на специалистов-философов, филологов, музыковедов, так и на всех, кто интересуется вопросами эстетики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В330982/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю8г Э-87II

Матеріал підготувала  головний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138