Енергетична безпека України

Електроенергетика – базова галузь економіки України. Вона одна з найстарших у країні. Виробництво електроенергії ґрунтується на спалюванні: вугілля, мазуту, природного газу, використанні: атомної енергії, енергії річок, енергії відновлювальних джерел, таких як енергія сонця, вітру, біогазу та біомаси, геотермальної енергії.

За оцінками міжнародних експертів, Україна посідає перше місце в Європі за коефіцієнтом транзитності завдяки своєму як вигідному географічному положенню у центрі Європи, так і достатньо розвинутій системі наземних і водних шляхів сполучення. В перспективі створення Балто-Чорноморського союзу, використовуючи географічне положення та можливості, Україна могла б стати країною-транзитером енергоресурсів з Азербайджану, Казахстану, Туркменістану, Іраку та Ірану до Центральної та Західної Європи. Серед перспективних масштабних польсько-українських спільних проектів є проєкт приєднання української ГТС до європейського газового коридору «Північ–Південь», що відкрило б доступ Україні до європейського газового ринку, а також до потужностей польського LNG-терміналу.

В бібліографічному списку літератури порядок подання матеріалу зроблено таким чином: книги (монографії); збірники матеріалів наукових конференцій; автореферати; окремі статті з часописів, журналів, збірників.

 

***

 

1. Адоньєв Є. О. Енергетичні ринки регіонів півдня України: стан, ефективність, перспективи розвитку : монографія / Є. О. Адоньєв. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк., 2005. – 304 c. – Бібліогр.: с. 282–304.

Висвітлено особливості розвитку потреб і використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) областей півдня України, зокрема, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Автономної Республіки Крим. Проаналізовано стан енергетичної безпеки даних регіонів у системі економічного розвитку держави. На підставі системного аналізу розвитку та ефективності використання ПЕР наведено класи задач і економіко-математичні моделі оптимізації розподілу та використання ПЕР.

Шифр НБУВ: ВА664744

 

2. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти : монографія. Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей / ред.: М. З. Згуровський, В. Я. Шевчук ; Міжнар. рада з науки, Світ. центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, НАН України, Ін-т приклад. систем. аналізу. – Київ, 2010. – 252 c. – Бібліогр.: 145 назв.

Запропоновано систему факторів (індексів та індикаторів) і метрику для вимірювання процесів сталого розвитку (СР) для їх глобального моделювання у контексті якості та безпеки життєдіяльності населення. Проаналізовано вплив сукупності глобальних загроз (ГЗ) на СР та безпеку країн і регіонів з використанням метрики для вимірювання процесів СР. Висвітлено методологію розрахунку та оцінювання впливу окремих ГЗ (енергетична безпека, природні катастрофи), визначено найбільш інформативні індикатори для дослідження СР та впливу сукупності ГЗ на даний розвиток. Розглянуто питання використання апарату баєсових мереж довіри для аналізу впливу ГЗ на СР країн. Розкрито загальні підходи й особливості архітектурної організації систем інтелектуальної обробки даних для створення та інтегрування компонентів відкритої інформаційної системи, розв’язання задач мультидисциплінарних досліджень.

Шифр НБУВ: В353444/1

 

3. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення / Б. В. Губський. – Київ, 2001. – 122 c. – Бібліогр.: 30 назв.

Досліджено найактуальнішу проблему розвитку української держави - забезпечення її економічної безпеки. Розглянуто суперечливий вплив глобалізації як безперечний фактор формування національної програми економічної безпеки. Викладено нову концепцію економічної безпеки України з пріоритетом інноваційно-технологічної, інформаційної, інвестиційно-фінансової та енергетичної складових. Детально проаналізовано глибинні економічні та соціальні процеси, тенденції та закономірності формування та динаміки факторів, які складають внутрішню та зовнішню економічну безпеку України. Висвітлено ключові аспекти економічної безпеки інших країн.

Шифр НБУВ: ВА605680

 

4. Діяк І. В. Газова промисловість України на зламі століть / І. В. Діяк, З. П. Осінчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 231 c. – Бібліогр.: с. 225–231.

Визначено роль газової промисловості у паливно-енергетичному балансі, проаналізовано стан розвитку окремих її складових: видобутку, транспортування, підземного зберігання, використання газу як моторного палива. Висвітлено проблеми підвищення надійності газопостачання, енергетичної безпеки та енергоощадження. На підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних джерел розглянуто особливості розвитку даної галузі промисловості у світі, визначено її основні тенденції в Україні на найближче десятиліття.

Шифр НБУВ: ВА657474

 

5. Діяк І. В. Енергетична безпека України / І. В. Діяк. – Київ, 2001. – 172 c.

Проаналізовано формування та розвиток кризи у нафтогазовій галузі протягом останніх років, заходи, вжиті для її подолання, а також їх результати. Особливу увагу приділено перспективам розвитку вітчизняного нафтогазового комплексу.

Шифр НБУВ: ВС35760

 

6. Енергетична безпека України: чинники впливу, тенденції розвитку / ред.: М. П. Ковалик ; НАН України. – Київ, 1998. – 159 c. – Бібліогр.: 19 назв.

Показано, що енергетична безпека України є важливою складовою національної безпеки держави. На основі комплексного підходу проаналізовано питання розробки концепції енергетичної безпеки України, забезпечення оптимальних рівнів самоенергозабезпечення країни, її регіонів, шляхи диверсифікації постачання паливно-енергетичних ресурсів, перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу України, економічні та екологічні аспекти досягнення енергетичної безпеки, нові технології і процеси підвищення ефективності видобування, виробництва та використання паливно-енергетичних ресурсів.

Шифр НБУВ: ВА588236

 

7. Кизим М. О. Економічна безпека України у газовій сфері : монографія / М. О. Кизим, О. В. Лелюк. – Харків : ІНЖЕК, 2014. – 224 c. – Бібліогр.: с. 184–204.

Розглянуто теоретичні, методичні та прикладні питання формування економічної безпеки України у сфері розподілу природного газу. Досліджено тенденції видобутку та споживання природного газу у світовій економіці та Україні. Розроблено баланс попиту та пропозиції природного газу в Україні та проаналізовано сферу його розподілу за секторами економіки та регіонами. Уточнено сутність поняття «енергетична безпека країни», узагальнено сучасні міжнародні та національні підходи до оцінювання енергетичної безпеки національного господарства, запропоновано методичний підхід до оцінки енергетичної безпеки України у газовій сфері. Узагальнено закордонний досвід та удосконалено методичні положення з оцінки перспективи видобутку нетрадиційного природного газу на передпроектній стадії. Проведено їх апробацію на прикладі газу піщаників Юзівського майданчика Донецької та Харківської областей.

Шифр НБУВ: ВА789957

 

8. Крижанівський Є. І. Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу / Є. І. Крижанівський, М. І. Гончарук, В. Я. Грудз [та ін.] ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», Нац. гірн. ун-т. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. – 282 c. – Бібліогр.: с. 267–280.

Наведено стратегічні напрямки досягнення енергетичної безпеки України за рахунок підвищення ефективності видобування, транспортування та використання природного газу. Сформульовано ідеологію та створено фізико-технологічні засади активного впливу на процеси розробки родовищ природних газів з метою інтенсифікації видобування вуглеводнів і збільшення газоконденсатовилучення. Описано системи розробки газових і газоконденсатних родовищ, технології та технічні засоби активного впливу на пласт. Розглянуто енергоефективність використання природних газів.

Шифр НБУВ: ВС42727

 

9. Концепція економічної безпеки України / підгот.: В. М. Геєць ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – Київ : Логос, 1999. – 56 c.

Розглядається суть та основні загрози економічній безпеці, обґрунтовано національні економічні інтереси України. Особлива увага приділяється висвітленню питань безпеки реального сектора економіки, розробці рекомендацій щодо зміцнення енергетичної, технологічної, військово-технічної, продовольчої безпеки та проблем відтворення основного капіталу. Проаналізовано стан безпеки фінансового сектора економіки як однієї з найважливіших складових економічної безпеки України. Науковою новизною відрізняється розгляд структурних та відтворювальних аспектів економічної безпеки країни. Обґрунтовано індикатори економічної безпеки України і виведено її інтегральний показник.

Шифр НБУВ: ВА590305

 

10. Крикавський Є. В. Маркетинг енергозабезпечення / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, Л. А. Мороз ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2001. – 196 c. – Бібліогр.: 215 назв.

Викладено теоретичні та прикладні аспекти стабілізації і перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу України на засадах маркетингу в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави. Описано особливості розвитку енерговиробництва в Україні. Висвітлено основні напрями удосконалення товарної, цінової, дистрибуційної та комунікаційної політики енергопостачальних компаній.

Шифр НБУВ: ВА606511

 

11. Малкін Е. С. Енергетичний стан в Україні та енергозбереження : Конспект лекцій / Е. С. Малкін, В. Є. Пісарев ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2001. – 16 c. – Бібліогр.: 7 назв.

Розглянуто питання енергетичної безпеки України, її енергетичного потенціалу. Висвітлено стан енерговикористання та енергоощадження в будівництві, промисловості будівельних матеріалів, у житлово-комунальному секторі, побуті. Висвітлдено основні положення про комплексної державної програми енергоощадження.

Шифр НБУВ: Р90158

 

12. Микитенко В. В. Енергоефективність промислового виробництва : Моногр. / В. В. Микитенко ; Об'єдн. ін-т економіки НАН України. – Київ, 2004. – 281 c. – Бібліогр.: 61 назв.

Викладено методологічні підходи щодо вирішення проблем енергоефективності в контексті забезпечення досягнень оптимальної структури промисловості відповідно до сучасних економічних умов та енергетичних ресурсів, створення ефективного виробництва на засадах формування раціональної системи енергоспоживання. Проаналізовано місце та роль процесів ефективності використання енергоресурсів у системі забезпечення енергетичної безпеки України. Визначено стратегічні напрями досягнення оптимальної енергоефективності в промисловості держави.

Шифр НБУВ: ВА659961

 

13. Михайлюк О. Л. Енергетична безпека України в Чорноморському регіоні : аналіт. доп. / О. Л. Михайлюк, О. Є. Калашнікова ; ред.: О. О. Волович ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філ. у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2011. – 72 c.

Висвітлено проблему забезпечення енергетичної безпеки України шляхом використання енергетичного потенціалу Чорного та Азовського морів, зокрема, видобутку нафти та газу, гідрату метану та сірководню на українському шельфі цих морів. Розглянуто питання використання альтернативної енергетики в Українському Причорномор’ї та Придунав’ї, засоби й інструменти реалізації програм енергозбереження, агроекологічні й економічні аспекти виробництва біодизеля на Півдні України.

Шифр НБУВ: ВА748565

 

14. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. пр. / ред.: О. В. Зернецька ; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. – Київ, 2016. – 194 c.

Висвітлено історичні, політичні, економічні, інформаційно-комунікаційні, культурні й екологічні аспекти світового розвитку епохи глобалізації. Розкрито нові підходи до безпеки розвитку світової спільноти, запропоновано шляхи вирішення проблеми з урахуванням глобальних викликів сучасності. Розглянуто електронізацію та «мобілізацію» державних послуг як інструмент модернізації державного управління в Україні. Досліджено особливості модернізації українського суспільства за умов глобальної та регіональної нестабільності. Розглянуто модернізацію АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України. Увагу приділено глобальній модернізації та неоіндустріалізації розвитку ЄС.

Шифр НБУВ: ВА804783

 

15. Національна безпека і оборона України: правове забезпечення : навч.-довід. посіб. / упоряд.: М. Г. Вербенський, В. О. Криволапчук, Т. О. Проценко ; М-во внутр. справ України. – Київ. – Харків : ДНДІ МВС України : Мачулін, 2016. – 777 c. – Бібліогр.: с. 764–777.

Розглянуто та систематизовано міжнародні нормативні документи та законодавчі акти України стосовно національної безпеки і оборони України. Наведено більше 30 державних угод про співробітництво у галузі науково-технічної діяльності. Серед країн, з якими Україна уклала зазначені угоди, є: Азербайджан, Алжир, Південно-Африканська Республіка, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Республіка Екваторіальна Гвінея, Грузія, Італія, Казахстан, Киргизія, Китай тощо. Україною також укладено низку угод із закордонними партнерами з питань економічної, соціальної, енергетичної та інформаційної, екологічної безпеки. Наведені угоди свідчать про те, що Україна посідає чільне місце серед провідних держав, для яких питання сталого розвитку суспільства, належного рівня безпеки та обороноздатності власної країни є важливими та нагальними.

Шифр НБУВ: ВА819370

 

16. Проблеми загальної енергетики : наук. зб. № 2 / ред.: М. М. Кулик ; Ін-т заг. енергетики НАН України. – Київ, 2000. – 76 с.

Наведено результати системних досліджень розвитку та функціонування енергетики, зокрема, висвітлено методи та засоби дослідження перспектив розвитку електроенергетики за сучасних умов, критерії оцінки техніко-економічної ефективності систем сонячного теплопостачання. Розглянуто питання підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів, а також надійності та безпеки функціонування енергетичних об'єктів і систем.

Шифр НБУВ: Ж70419

 

17. Продан Ю. В. Енергетична безпека України: оцінка та напрямки забезпечення : монографія / Ю. В. Продан, Б. С. Стогній, С. М. Бевз [та ін.] ; НАН України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ, 2008. – 400 c. – Бібліогр.: с. 276–279.

Надано оцінку глобальним світовим процесам на початку ХХІ ст., проаналізовано стан і перспективи розвитку світової енергетики. Показано роль енергетики у розвитку людства, глобальних тенденцій у розвитку енергетики ХХІ ст. Висвітлено особливості забезпечення нафтопродуктами країн ЄС. Увагу приділено стану та перспективами розвитку газового ринку Європи, перспективам розвитку міждержавних електричних зв’язків і об’єднань. Наведено основні напрямки розвитку енергетичного сектора української економіки: електроенергетичної галузі, ядерної енергетики, вугільної та нафтогазової промисловості. Охарактеризовано газотранспортну систему України.

Шифр НБУВ: СО28780

 

18. Прокіп А. В. Гарантування енергетичної безпеки: минуле, сьогодення, майбутнє : монографія / А. В. Прокіп. – Луцьк : ЗУКЦ, 2011. – 154 c. – Бібліогр.: с. 139–154.

Розглянуто підходи до розуміння поняття «національна енергетична безпека». Запропоновано ієрархію пріоритетів для найбільш ефективного гарантування енергетичної безпеки за сучасних умов. Визначено формоутворювальні рівні національної енергетичної безпеки, які детермінують її кінцевий стан, запропоновано індикатори оцінювання її стану на кожному із рівнів. Запропоновано ідею автотрофності енергозабезпечення як форму задоволення енергетичних потреб людства за умов формування суспільства сталого розвитку. Встановлено особливості енергетичної безпеки у суспільстві сталого розвитку. Окреслено напрями гарантування енергетичної безпеки в контексті реалізації ідей сталого розвитку. Визначено можливості та труднощі зміцнення енергетичної безпеки України.

Шифр НБУВ: ВА759482

 

19. Стогній Б. С. Енергетична безпека України. Світові та національні виклики / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, С. П. Денисюк ; Від-ня фіз.-техн. пробл. енергетики НАН України. – Київ : Укр. енциклопед. знання, 2006. – 408 c. – Бібліогр.: с. 234–241.

Проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на формування парадигми політичного й економічного розвитку України на початку XXI ст., а також вплив світових і національних політичних і економічних викликів на забезпечення надійного й ефективного функціонування та всебічний розвиток української енергетики. Розглянуто особливості та шляхи досягнення прийнятних рівнів енергетичної безпеки України з точки зору реалізації комплексної системи національної безпеки держави. Висвітлено проблеми видобутку вуглеводів, розвитку вугільної промисловості, газопостачання та газовикористання, розвитку атомної й електроенергетики.

Шифр НБУВ: ВС42971

 

20. Чміль А. І. Енергетична ефективність і екологічна безпека замкнутих еколого-біотехнічних систем в тваринництві : монографія / А. І. Чміль ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2015. – 156 c. – Бібліогр.: с. 140–156.

Проаналізовано сучасний стан та основні проблеми енергозбереження і охорони навколишнього середовища. Досліджено енергетичну досконалість процесів анаеробного зброджування відходів. Розглянуто оптимізацію енерговитрат процесу культивування мікроводоростей на стічних водах. Вивчено енергетичну ефективність процесу вермикультивування. Здійснено синтез оптимальної ресурсо- та енергозберігальної ЗЕБС на основі еколого-енергетичної збалансованості.

Шифр НБУВ: ВА796669

 

21. Шевцов А. І. Енергетична безпека України: Стратегія та механізми забезпечення / А. І. Шевцов, М. Г. Земляний, В. В. Вербинський [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. Дніпропетр. філ. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. – 264 c. – Бібліогр.: с. 250–259.

Висвітлено проблеми забезпечення енергетичної безпеки України. Розкрито зміст поняття енергетичної безпеки, визначено чинники впливу на її головні складові. У контексті вирішення проблеми енергетичної безпеки та розробки механізмів її забезпечення розглянуто питання стратегії розвитку енергетичної сфери, а також розвитку енергетичних балансів, ядерної безпеки, безпеки маршрутів транспортування нафти, державного регулювання енергетичного сектору. Наведено методи кількісної оцінки стану енергетичної безпеки. Запропоновано методику оцінки сейсмічної безпеки трубопроводів.

Шифр НБУВ: ВА631409

 

***

 

22. Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. «Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці», 25 квіт. 2012 р., м. Київ / ред.: О. В. Задорожній, В. І. Олещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права. – Київ : Фенікс, 2012. – 297 c. – (Б-ка кафедри міжнар. права).

Висвітлено проблеми міжнародно-правового та національно-правового регулювання альтернативної енергетики. Досліджено різноманітні проблеми міжнародної енергетичної безпеки. Розглянуто питання, пов’язані з місцем альтернативної енергетики в рамках міжнародного права, з інвестуванням у відновлювані джерела енергії, їх транспортуванням і використанням. Проаналізовано питання правового регулювання альтернативної енергетики в межах існуючих галузей міжнародного права та законодавства України, Росії, ЄС, а також компаративістичних досліджень. Увагу приділено інституційній структурі альтернативної енергетики.

Шифр НБУВ: ВА752802

 

23. Енергетична безпека Європи XXI століття. Євразійські енергетичні коридори : Зб. пр. VIII Міжнар. конф., 25–27 трав. 2005 р., м. Київ / ред.: І. М. Карп. – Київ, 2005. – 80 c. – (Экотехнологии и ресурсосбережение ; Спец. вип.).

Розглянуто основні напрямки енергетичної стратегії України до 2030 р. Проаналізовано загальні проблеми та довгострокові перспективи розвитку вітчизняної енергетики. Висвітлено питання державного регулювання процесу забезпечення енергетичної безпеки держави. Показано роль гідроенергетики у функціонуванні електроенергетичного комплексу України. Досліджено сучасний стан та проблеми енергозбереження у різних галузях національної економіки. Запропоновано шляхи підвищення ефективності, надійності та екологічної безпеки газотранспортної системи України. Досліджено енергетичну ефективність когенераційних установок, визначено основні напрями розвитку технологій комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. Розроблено програму будівництва в Україні розподіленої мережі когенераційних станцій потужністю 5 000 Мвт. Показано перспективи розвитку магістральних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України.

Шифр НБУВ: СО27050

 

24. Енергетична безпека навколишнього середовища : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25–27 квіт. 2012 р., Луцьк / МОНМС України, Луц. нац. техн. ун-т, ННЦ «Ін-т грунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського», Поліс. дослід. ст., Ун-т приклад. наук, Ун-т М. Кюрі-Склодовської в Любліні. – Луцьк, 2012. – 152 c.

Висвітлено актуальні питання охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки, родючості й охорони грунтів, електроенергетики. Наведено результати еколого-меліоративного моніторингу осушених земель Полісся України. Проаналізовано вплив на довкілля підприємств нафтопереробної промисловості (на прикладі нафтобази «Ковель» ТзОВ «Континент нафтотрейд»). Оцінено вплив мийок автотранспорту у м. Луцьк на водні об’єкти. Досліджено ефективність споживання електроенергії вугільними шахтами. Визначено рівень пожежної небезпеки у лісовому фонді Волинської області. Розроблено загальні підходи до оцінювання енергетичної безпеки підприємства. Показано можливості використання конюшини для фіторемедіації забруднених дерново-підзолистих грунтів. Висвітлено методологічні аспекти біоенергетичного оцінювання ефектів відтворення родючості грунту. Визначено особливості гідрологічного циклу урбанізованих територій. Наведено гідрологічну та гідрохімічну характеристику оз. Світязь.

Шифр НБУВ: ВА752861

 

25. Енергетична безпека України : зб. ст. та аналіт. матеріалів / ред.: О. О. Волович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Одеса : Фенікс, 2009. – 354 c.

Висвітлено актуальні питання енергетичної безпеки держави. Проаналізовано напрями співпраці України з країнами-експортерами енергоносіїв у Чорноморсько-Каспійському регіоні та на Близькому Сході. Вивчено можливості ефективного використання енерготранзитного потенціалу країни. Увагу приділено специфіці видобутку енергоносіїв на морському шельфі, альтернативним джерелам енергоресурсів, проблемам енергозбереження. Розглянуто енергетичні аспекти соціально-економічного розвитку українського Причорномор’я.

Шифр НБУВ: ВА729376

 

26. Енергетична безпека України та світу : реф. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Центр бібл. електрон. ресурсів і технологій, Від. технологій дистанц. обслуговування ; уклад.: Н. В. Добра, Є. О. Корнілова, Ж. В. Самохіна ; відп. за вип. Н. Ю. Каліберда. – Київ, 2015. – URL: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/references/201504/vtdo_ro_4.pdf

Подано узагальнену інформацію про стан розробки питання без подання критичної оцінки. Призначення огляду – ознайомлення широкого кола споживачів інформації з актуальними питаннями, які розкривають проблеми енергетичної безпеки України та світу.

 

27. Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 23 груд. 2014 р., Київ / упоряд.: О. М. Суходоля, А. А. Сидоренко, С. В. Бєгун [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 167 c. – (Серія «Нац. безпека» ; вип. 9).

Вивчено теорію та практику гарантування енергетичної безпеки України. Розглянуто проблеми вдосконалення системи управління розвитком паливно-енергетичного комплексу України в контексті забезпечення національної безпеки. Охарактеризовано ініціативу прозорості видобувних галузей як інструмент посилення безпеки енергетичного сектору. Обґрунтовано можливості підвищення ефективності механізмів законодавчого та інституційного забезпечення енергетичної безпеки України. Визначено стан і пріоритети формування в Україні запасів нафти й нафтопродуктів. З’ясовано перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні.

Шифр НБУВ: ВА794886

 

28. Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, 19–20 трав. 2005 р. / ред.: І. Д. Олексеюк ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2005. – 510 c.

Висвітлено проблеми вступу України в європейські та євроатлантичні структури, етнополітичні та культурно-цивілізаційні проблеми розвитку країн Центральної та Східної Європи. Розглянуто єврорегіон як форму активізації зовнішньоекономічної діяльності у новому форматі транскордонного співробітництва, показано значення інформаційних технологій для економічного розвитку країн за умов глобалізації. Наведено перспективи розвитку державного ладу української держави у контексті демократичних перетворень, розкрито геополітичні аспекти забезпечення енергетичної безпеки.

Шифр НБУВ: ВА666248

 

29. Міжнародна конференція «Енергетична безпека Європи. Погляд у XXI століття» = International Conference «Energy Security of Europe. Look into the XXI Century» : праці, 22–25 трав. 2001, м. Київ. – Київ : Укр. енциклопед. знання, 2001. – 240 c.

Висвітлено загальні проблеми паливно-енергетичного комплексу, нафти та газу, енергетики, ядерної енергетики та екологічної безпеки, енергоощадження та енергоефективності. Викладено стратегію розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Досліджено проблеми формування єдиного енергетичного простору на Євроазійському континенті. Описано нові технології та процедури підвищення ефективності видобутку і переробки природного газу та газового конденсату. Відображено проблеми енергоринку та тарифну політику України в електроенергетиці. Визначено стан і проблеми розвитку атомної енергетики. Розкрито стратегічні напрямки енергоощадження України та його роль у вирішенні питань енергетичної безпеки у країнах Центральної та Східної Європи.

Шифр НБУВ: ВС35116

 

30. Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року : Матеріали наук. конф., 3–4 берез. 1999 р. Ч. 2, т. 1 / НАН України. – Київ : УкрІНТЕІ , 1999. – 167 c.

Розглянуто важливі питання визначення завдань і шляхів розвитку держави, формування системи цілей і пріоритетів для суспільства, що будується, соціальної спрямованості курсу реформ ринкової трансформації суспільства. Висвітлено проблеми стратегії економічного зростання, економічної безпеки в стратегії реформ, пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку. Досліджено проблеми інвестування реструктуризації промисловості України, стратегію держави у галузі створення індустрії програмного забезпечення та інформаційних технологій, стратегію розвитку ядерної енергетики та проблеми ядерно-екологічної безпеки України, кримінально-правові проблеми боротьби зі злочинністю в сфері економіки тощо.

Шифр НБУВ: В342954

 

***

 

31. Бобров Є. А. Енергетична безпека в системі економічної безпеки держави : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.01 / Є. А. Бобров ; ВНЗ ун-т економіки та права «КРОК». – Київ, 2013. – 35 c.

Увагу приділено розробці й обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення енергетичної безпеки в системі економічної безпеки держави. Запропоновано парадигму формування системи енергетичної безпеки в системі економічної безпеки держави. Розкрито об’єктивні передумови формування енергетичної безпеки у економічній безпеці держави через оцінку потенціалу системи енергетичної безпеки та систематизацію елементів енергетичної безпеки. Узагальнено зарубіжний досвід ролі енергетичної безпеки у формуванні економічної безпеки держави та виявлено шляхи його адаптації до вітчизняних умов формування енергетичної безпеки. Розроблено й обґрунтовано систему індикаторів для зваженої оцінки та виявлення механізмів формування енергетичної безпеки. Удосконалено класифікацію методів прогнозування рівня енергетичної безпеки. Проаналізовано становлення та сучасний стан енергетичної безпеки у економічній безпеці. Оцінено забезпечення та реалізацію енергетичної безпеки в Україні. Запропоновано механізми оптимізації розвитку енергетичної безпеки у забезпеченні економічної безпеки. Розкрито роль нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії у забезпеченні енергетичної безпеки, що передбачає їх впровадження з урахуванням економічної й екологічної ефективності в локальній прив’язці. Розроблено комплекс пропозицій щодо стратегії розвитку енергетичної безпеки України.

Шифр НБУВ: РА400822

 

32. Бурцева Т. І. Організація та ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в підприємствах сільського господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. І. Бурцева ; МОНМС України, ПВНЗ «Європ. ун-т». – Київ, 2012. – 20 c.

Узагальнено теоретико-методологічні та методичні основи виробництва і використання паливно-енергетичних ресурсів для сільського господарства. Досліджено методи, показники оцінювання економічної ефективності та критерії організації ефективного використання енергетичних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах. Уточнено поняття «енергетична безпека сільськогосподарського підприємства» шляхом виокремлення його сутнісних характеристик. Проаналізовано природничо-ресурсний та виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Досліджено фактичний стан системи енерговикористання в процесах виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Визначено перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств області в контексті системного паливно-енергетичного забезпечення. Обґрунтовано концептуальні засади підвищення рівня енерговикористання та енергоефективності сільськогосподарського виробництва. Розроблено методичний підхід щодо оптимізації процесів енерговикористання в сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано економічний механізм оптимізації енерговикористання та енергозбереження в окремих видах діяльності сільськогосподарських підприємств.

Шифр НБУВ: РА393878

 

33. Єнько Є. Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Є. Ю. Єнько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009. – 21 c.

Проаналізовано актуальну проблему формування енергетичної політики України та гарантування її енергетичної безпеки у взаємозв’язку з завданнями вітчизняної зовнішньої політики. Особливу увагу приділено вивченню європейського вектора енергетичної політики України у контексті прагнення українського політикуму стати частиною європейських співтовариств. Зроблено висновок, що енергетична безпека у сучасний період набула значення економічної та політичної проблеми та значно впливає на формування та реалізацію зовнішньої політики держави. З’ясовано, що енергетичний фактор активізує співробітництво між державами та стимулює регіональну співпрацю, а інтенсивність зв’язків з політичних, безпекових, енергетичних, торговельних та інших питань визначає належність держави до різних регіональних утворень. Доведено, що Україна не відіграє активної ролі в європейському енергетичному просторі та самостійно не вирішує енергетичні питання. Зроблено висновок, що такі міжнародні актори, як Росія, США та країни ЄС впливають на енергетичну політику України імперативно, зокрема, визначають її зовнішню політику.

Шифр НБУВ: РА362284

 

34. Заводовський І. А. Українсько-білоруські відносини як чинник безпеки Балто-Чорноморського регіону : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / І. А. Заводовський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2016. – 19 c.

Досліджено взаємовідносини України та Республіки Білорусь як важливий чинник безпеки у Балто-Чорноморського регіону (БЧР). Розроблено концептуальні підходи до реалізації потенціалу співробітництва між країнами задля безпеки БЧР з урахуванням міжнародних реалій сьогодення. З’ясовано безпекові проблеми у БЧР, які довгий час де-факто були та частково залишаються у зоні відповідальності Російської Федерації. Запропоновано актуальні заходи для посилення безпеки у регіоні через делегування відповідальності країнам, що найбільше зацікавлені в сталому розвитку та стабільності як всередині своїх країн, так і поза їх межами. Зазначено, що за умов, коли на Україну чиниться військовий та політичний тиск з боку глобальних акторів, перед її урядом і владою постає необхідність проведення більш активної зовнішньої регіональної політики, вирішення конкретних безпекових завдань, де основною ціллю є військова, інформаційна та енергетична безпека. Вказано на необхідність нового інституційного наповнення процесу регіонального співробітництва. Визначено основні доктринальні концепти, які необхідно закласти в основу безпеки БЧР, зроблено наголос на різносторонньому поглибленні співробітництва між Україною та Республікою Білорусь, розбудові добросусідських відносин між усіма країнами БЧР і поглибленні між ними військової, інформаційної, економічної та культурної кооперацій.

Шифр НБУВ: РА424292

 

35. Ксьонзенко В. П. Енергетична безпека як визначальний чинник економічної незалежностї України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / В. П. Ксьонзенко ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2001. – 16 c.

Досліджено політико-економічні аспекти участі України в проекті освоєння, транспортування та використання нафти Каспійського регіону. Проаналізовано сукупність варіантів транспортування нафти з прикаспійських країн до споживачів і з’ясовано політичні, економічні, технічні та інші переваги та недоліки кожного з маршрутів. Визначено теоретико-методологічні засади участі України в межах Євразійського нафтотранспортного коридору.

Шифр НБУВ: РА316750

 

36. Лелюк О. В. Формування економічної безпеки України в сфері розподілу природного газу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. В. Лелюк ; НАН України, НДЦ індустр. проблем розвитку. – Харків, 2014. – 20 c.

Акцентовано увагу на теоретичних, методичних і прикладних питаннях формування економічної безпеки України в сфері розподілу природного газу. Досліджено тенденції видобутку та споживання природного газу у світовій економіці та Україні. Розроблено баланс попиту та пропозиції природного газу в Україні, проаналізовано сферу його розподілу за секторами економіки та регіонами. Уточнено сутність поняття «енергетична безпека країни», узагальнено сучасні міжнародні та національні підходи до оцінки енергетичної безпеки національного господарства, запропоновано методичний підхід до оцінки енергетичної безпеки України в газовій сфері. Узагальнено закордонний досвід та удосконалено методичні положення з оцінки перспективи видобутку нетрадиційного природного газу на передпроектній стадії. Проведено їх апробацію на прикладі газу щільних піщаників Юзівського майданчику Донецької та Харківської областей.

Шифр НБУВ: РА406279

 

37. Палагусинець Р. В. Енергетична безпека країн-членів ЧЕС в умовах інтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Р. В. Палагусинець ; МОНМС України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 23 c.

Дослідження присвячено поглибленню теоретико-методологічних основ забезпечення енергетичної безпеки країн і розробці науково-практичних рекомендацій щодо посилення енергетичної безпеки країн за умов активізації інтеграційних процесів. Досліджено теоретичні основи розвитку міжнародної економічної інтеграції, визначено особливості сучасного етапу міжнародної інтеграційної взаємодії в контексті глобальних перетворень, охарактеризовано енергетичну безпеку як категорію економічної безпеки країни. Проаналізовано тенденції розвитку світових енергетичних ринків, досліджено взаємовідносини країн-членів ЧЕС в контексті забезпечення енергетичної безпеки, досліджено стан енергетичної безпеки країн-членів ОЧЕС. Визначено пріоритетні напрями енергетичного співробітництва країн-членів ЧЕС, перспективи розвитку енергетичної безпеки України, запропоновано стратегічні основи формування енергетичної безпеки України через диверсифікацію енергетичних поставок і транспортних маршрутів.

Шифр НБУВ: РА387910

 

38. Сердюченко О. В. Адміністративно-правові засади забезпечення енергетичної безпеки України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Сердюченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – 20 c.

Проведено комплексне дослідження адміністративно-правових проблем забезпечення енергетичної безпеки України. Розроблено визначення поняття «державна енергетична безпека» та розкрито його зміст. Висвітлено принципи забезпечення даної безпеки. Досліджено правові передумови й історію розвитку інституту державної енергетичної безпеки в Україні. Проаналізовано систему державних органів, які здійснюють її забезпечення шляхом виконання функцій формування, реалізації та контролю за реалізацією державної енергетичної політики. Розроблено пропозиції щодо оптимізації кількісного складу та функціонального наповнення державних органів для ефективної реалізації державної енергетичної політики. Визначено основні проблеми державного регулювання в енергетичній сфері України та розроблено пропозиції щодо їх подолання. Досліджено питання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення енергетичної безпеки України.

Шифр НБУВ: РА366622

 

39. Феденко Г. М. Формування складових енергетичної та паливної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Г. М. Феденко ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. – Харків, 2015. – 19 c.

Досліджено світові та національні тенденції розвитку ринку моторного палива (МП). Розроблено баланс попиту та пропозиції МП в Україні, проаналізовано динаміку ефективності його виробництва в нафтопереробному комплексі України. Визначено сукупність аксіом, що визначають роль МП у сучасній сфері енергокористування. Уточнено сутність поняття «паливна безпека країни». На основі узагальнення сучасних підходів до оцінки енергетичної безпеки країни запропоновано методичний підхід до оцінки паливної безпеки України. Вдосконалено методичні положення з обгрунтування пріоритетного напряму та вибору ефективної технології організації виробництва МП. У ролі пріоритетного напряму забезпечення паливної безпеки України визначено створення виробництва синтетичного рідкого палива на базі кам'яного вугілля. Розроблено прогнозні сценарії структурних зрушень у виробництві МП, які передбачають задоволення національних потреб за рахунок його власного виробництва із синтетичної нафти.

Шифр НБУВ: РА424473

 

***

 

40. Алимов О. Стратегічне партнерство й енергетична безпека держави / О. Алимов, В. Микитенко // Вісн. НАН України. – 2004. – № 9. – С. 17–22.

Систематизовано характеристику геополітичних та енергетичних пріоритетів України і Російської Федерації. Розкрито механізми формування концепції енергетичної стратегії України. Визначено особливості впливу стратегічного партнерства на забезпечення економічного розвитку України за певної нестачі паливно-енергетичних ресурсів.

Шифр НБУВ: Ж20611

 

41. Бондаренко Г. В. Енергетична безпека як визначальна складова економічної незалежності України / Г. В. Бондаренко, В. О. Щерба // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Екон. науки. – 2009. – Вип. 152. – С. 98–108. – Бібліогр.: 17 назв.

Проаналізовано стан забезпеченості енергоносіями та енергоефективності економіки України, запропоновано методику кількісного оцінювання стану енергетичної безпеки.

Шифр НБУВ: Ж69408

 

42. Бурлаков В. М. Синергія та темподинаміка вдосконалення моделі кібернетичних загроз ядерних об'єктів / В. М. Бурлаков, В. Г. Кононович, І. В. Кононович // Адапт. системи автомат. упр. – 2018. – № 1. – С. 23–36. – Бібліогр.: 22 назв.

Мета роботи – створення синергійної моделі проектних загроз інформаційній, кібернетичній та ядерній безпеці критично важливих об'єктів ядерної енергетики України. Для досягнення мети вирішуються завдання: формулювання принципів побудови проектної моделі кіберзагроз автоматизованим системам технологічного й адміністративного управління, важливих для забезпечення ядерної безпеки; складання переліку проектних кіберзагроз із урахуванням цільової діяльності підприємства, особливостей і вразливостей об'єктів ядерної сфери; розроблення формалізованої дискретної математичної моделі періодичного вдосконалення переліку проектних кіберзагроз.

Шифр НБУВ: Ж63671

 

43. Гладій М. В. Енергетична безпека України / М. В. Гладій, Р. А. Іванух // Регіон. економіка. – 2001. – № 4. – С. 7–17. – Бібліогр.: 10 назв.

Обґрунтовано основні шляхи подальшого розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та підвищення енергобезпеки України. Сформульовано концепцію структурної перебудови та реформування ПЕК і його прискореного виходу з енергетичної кризи.

Шифр НБУВ: Ж15383

 

44. Денисюк С. П. Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах / С. П. Денисюк, В. А. Таргонський // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – № 3. – С. 7–31. – Бібліогр.: 23 назв.

Розглянуто особливості сталого розвитку світової енергетики, надано характеристику ініціативи «Стала енергетика для всіх» (Sustainable Energy for All, SEforAll). Наведено оцінку впливу розвитку енергетики на сталий розвиток економіки в цілому та на кліматичні зміни в межах положень Паризької кліматичної угоди. Для оцінки напрямків розвитку енергетики України в XXI ст. представлено європейські орієнтири. Детально проаналізовано стан виконання вимог сталого розвитку в українському паливно-енергетичного секторі у відповідності до Цілі сталого розвитку № 7 та основних завдань національних директивних документів. Для аналізу перспектив розвитку національного паливно-енергетичного сектора проаналізовано показники енергетичної трилеми (енергетична безпека, енергетична рівність, екологічна стійкість), запропонованої СЕР, для України та окремих країн світу. Для комплексної характеристики окремих секторів паливно-енергетичного комплексу України здіснено співставлення показників України та окремих країн як за даними Всесвітнього банку даних Enerdata Yearbook, зокрема, динаміки зміни енергоємності, споживання та виробництво енергії у 1990 – 2016 рр., а також за даними World Development Indicators у 2016 р. Охарактеризовано стан України за результатами 2016 р. за даними World Economic Forum згідно Global Energy Architecture Performance Index за такими показниками, як економічне зростання і розвиток, екологічна стійкість, енергетичний доступ і безпека.

Шифр НБУВ: Ж22833

 

45. Дзядикевич Ю. В. Енергетична безпека України та її складові / Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 5–13. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_6_2

 

46. Дзядикевич Ю. В. Енергетична безпека України та шляхи її реалізації / Ю. В. Дзядикевич // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 2. – С. 5–13. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2014_2_2

 

47. ЄС розглядає варіант імпорту газу з Ізраїлю через Єгипет. Євросоюз, Ізраїль та Єгипет також можуть домовитися про співпрацю у сфері екологічно чистої енергії [Електронний ресурс] // Українська енергетика : [вебсайт]. – Дата публ.: 27.05.2022. – URL: https://ua-energy.org/uk/posts/yes-rozhliadaie-variant-importu-hazu-z-izrailiu-cherez-yehypet

                           

48. Долінський А. А. Стратегія теплозабезпечення населених пунктів України (до обговорення проектів Енергетичної стратегії України на період до 2020, 2030 та 2035 р.) / А. А. Долінський, Б. І. Басок, Є. Т. Базєєв // Вісн. НАН України. – 2015. – № 4. – С. 98–105. – Бібліогр.: 6 назв.

Наведено дані порівняльного аналізу деяких цільових індикаторів стратегічного розвитку системи теплозабезпечення населених пунктів України, одержаних трьома незалежними експертними групами: фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, які розробили проект Енергетичної стратегії України на період до 2035 р., спеціалістами Центру Разумкова, які представили проект «Нова Енергетична стратегія України до 2020 р.: безпека, енергоефективність, конкуренція», і науковцями Інституту технічної теплофізики НАН України, які разом з ученими інших академічних установ запропонували проект Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України до 2030 р.

Шифр НБУВ: Ж20611

 

49. Дуднік О. Національна безпека України в контексті проблем транспортно-енергетичної співпраці з Азербайджаном на межі ХХ–ХХІ ст. / О. Дуднік // Київські історичні студії. – 2016. – № 1. – С. 46–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2016_1_8

 

50. Єлісєєва О. К. Статистичне оцінювання стану відновлюваної енергетики в Україні порівняно з передовими країнами світу / О. К. Єлісєєва, П. В. Хазан // Статистика України. – 2016. – № 2. – С. 14–20. – Бібліогр.: 16 назв.

Надано результати статистичного оцінювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні, виконано порівняння з передовими країнами ЄС і світу, визначені та проаналізовані поточні проблеми галузі. Розраховано коефіцієнти кореляції між виробництвом енергії з відновлюваних джерел, їх загальною потужністю та показниками ВВП в Україні порівняно з розвиненими країнами зі стабільною економікою.

Шифр НБУВ: Ж16379

 

51. Запайщиков К. В. Концептуальні підходи до визначення правил нової моделі енергетичного ринку, забезпечення балансу «Енергетична безпека – економічна доцільність» / К. В. Запайщиков // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2012. – Вип. 33. – С. 149–152. – Бібліогр.: 3 назв.

Викладено основні проблеми та задачі, які мають бути вирішені під час впровадження нової моделі ринку електроенергії. Визначено умови та основоположні принципи, якими необхідно керуватися під час реформування енергетичної галузі та забезпечення функціонування ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електроенергії в Україні.

Шифр НБУВ: Ж69973

 

52. Калетнік Г. М. Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України / Г. М. Калетнік // Біоенергетика. – 2013. – № 2. – С. 12–14. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Bioen_2013_2_6

                                                                           

53. Калініченко О. В. Енергетична безпека України / О. В. Калініченко, А. С. Лесюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 1. – С. 3–6. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2013_1_3

 

54. Карп І. М. Стратегія розвитку нафтогазового комплексу / І. М. Карп // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 1. – С. 3–11.

Викладено стратегічні задачі та проблеми нафтогазового комплексу України, який включає нафто- і газовидобування, транспорт нафти і газу та нафтопереробку. Надано прогнозні оцінки довгострокового розвитку нафтогазового комплексу на період до 2030 р., визначено шляхи підвищення його економічних показників, а також організаційне та нормативно-правове вдосконалення керування нафтогазовим комплексом.

Шифр НБУВ: Ж28350

 

55. Кизим М. О. Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями / М. О. Кизим, В. В. Шпілєвський, Т. І. Салашенко [та ін.] // Бізнес Інформ. – 2016. – № 6. – С. 79–89. – Бібліогр.: 25 назв.

Мета роботи – концептуальне обґрунтування національної моделі енергетичної безпеки України, враховуючи особливості її паливно-енергетичного циклу. Енергетична безпека розглядається як стан національної енергосистеми, що забезпечує її існування і розвиток та гарантує задоволення енергетичних інтересів її суб’єктів. До системних проблем енергетичної безпеки України віднесено: енергетичну залежність від імпорту практично всіх ключових видів паливно-енергетичних ресурсів; низьку диверсифікованість виробництва та імпорту паливно-енергетичних ресурсів; високу інтенсивність енергоспоживання у всіх секторах економіки та побуті; неузгодженість структури енергоспоживання зі структурою національного енергетичного потенціалу; низьку ефективність перетворення первинних паливно-енергетичних ресурсів у кінцеву енергію. До стратегічних цілей розбудови енергетичної безпеки України віднесено енергетичну незалежність, енергоефективність, енергозбереження та мобілізаційну енергетику. За цими складовими в розрізі окремих видів паливно-енергетичних ресурсів представлено пріоритетні напрями зміцнення рівня безпеки. Обґрунтовано можливості забезпечення енергетичної безпеки України шляхом реконструкції енергетичного циклу України на основі взаємозамінності дефіцитних енергоресурсів.

Шифр НБУВ: Ж14572

 

56. Кизим М. О. Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки / М. О. Кизим, Т. І. Салашенко, В. Є. Хаустова [та ін.] // Проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 79–88. – Бібліогр.: 35 назв.

Мета роботи – обґрунтування концептуальних засад зміцнення паливної безпеки України за умов досягнення енергетичної незалежності від імпорту готових нафтопродуктів, забезпечення енергоефективності трансформації первинних паливно-енергетичних ресурсів у моторне паливо та забезпечення енергоощадності його споживання у транспортному секторі. Ключовими проблемами сфери користування рідким паливом в Україні є неконкурентоспроможність національного нафтопереробного комплексу, імпортна орієнтація українського споживача моторного палива, скудність розвіданих запасів рідких вуглеводнів на території України, монополізація транспортних маршрутів зовнішніх постачань сирої нафти. Розбудову паливного сектора України необхідно здійснювати на основі національної моделі паливної безпеки, яка передбачає збалансування кон’юнктури ринку моторного палива, забезпечення сталого розвитку паливного сектора та гарантування задоволення інтересів акторів ринку. Стратегічні цілі паливної безпеки визначено як енергетичну незалежність, енергоефективність та енергозбереження. Проведено їх декомпозицію на операційному рівні та визначено такі необхідні складові: максимізацію національного нафтовидобутку; диверсифікацію зовнішніх постачань нафти за повної відмови від імпорту готових нафтопродуктів, збільшення виходу світлих нафтопродуктів; заміщення нафти національним енергопотенціалом, економія моторного палива на стадії його споживання.

Шифр НБУВ: Ж100602

 

57. Кириленко О. В. Енергетична безпека України в умовах поточної української кризи / О. В. Кириленко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2014. – № 5. – С. 73–74. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2014_5_19

 

58. Колмакова О. М. Економічна безпека України: енергетичний аспект / О. М. Колмакова // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. – 2019. – Вип. 4. – С. 45–55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2019_4_10

 

59. Кордон М. В. Енергетична безпека України як складова національної безпеки / М. В. Кордон // Інтермарум: історія, політика, культура. – 2018. – № 5. – С. 332–340. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpc_2018_5_26

 

60. Корчун В. С. Енергетична безпека України як складник зовнішньоекономічної політики держави / В. С. Корчун // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2010. – № 3. – С. 58–63. – Бібліогр.: 9 назв.

Енергетична безпека стає все більш важливою для зовнішньоекономічної політики держави. Україна потребує енергетичної політики, яка буде амбіційною, суспільно орієнтованою і сталою, націленою на зниження нашої енергетичної залежності й покращення конкурентоспроможності нашої економіки. Розглянуто структурні зміни, які відбулися в основних галузях паливно-енергетичного комплексу України за роки незалежності. Виявлено, що енергетична безпека України має чітко виражений зовнішньоекономічний аспект, який випливає з транзитної ролі держави у постачанні енергоносіїв та електроенергії і залежності економіки від зовнішніх джерел палива.

Шифр НБУВ: Ж69212

 

61. Крижанівський Є. Нафтогазова освіта як чинник енергетичної безпеки держави / Є. Крижанівський // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 15–19.

Відображено місце нафти і газу у забезпеченні України енергією, що споживається. Здійснено історичний огляд ролі Прикарпаття у становленні та розвитку нафтогазової індустрії з кінця ХІХ – ХХ ст. Простежено процес розвитку української освіти для нафтогазової галузі. Представлено Івано-Франківський інститут нафти і газу як центр нафтогазової освіти і науки міжнародного рівня. Розкрито позитивний досвід застосування енергозберігальних технологій в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та ВАТ «Івано-Франківськцемент». Наголошено на видах альтернативних джеред енергії, умови для розвитку яких є в Україні. Розкрито досвід використання біогазових енергетичних установок у Європі та Україні. Дано оцінку стану газовидобутку в Україні. Визначено завдання - максимальне вилучення з надр газу та конденсату. Охарактеризовано практично значимі результати виконання науково-дослідної роботи «Розробка та впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для досягнення енергетичної безпеки держави». Висвітлено специфічні проблеми розробки газових родовищ в українському секторі Чорного та Азовського морів. Звернено увагу на диверсифікацію джерел надходження природного газу. Проаналізовано п’ять об’єктивних умов, що стримують реалізацію диверсифікаційних проектів. Названо фактори, які необхідно врахувати під час вибору маршруту газопроводу. Складність завдання проілюстровано прикладами. Конкретизовано проблеми, над якими працюють наукові школи університету. Запропоновано визначення поняття «енергетична безпека України».

Шифр НБУВ: Ж23569

 

62. Кулик М. М. Техніко-економічні аспекти використання споживачів-регуляторів у системах автоматичного регулювання частотою і потужністю / М. М. Кулик // Проблеми заг. енергетики. – 2015. – № 1. – С. 20–28. – Бібліогр.: 9 назв.

В поточному стані Об’єднана енергосистема (ОЕС) України функціонує у складі енергетичного об’єднання, в яке входять енергосистеми Російської Федерації, України та країн Балтії. В цьому об’єднанні функціонує загальна система автоматичного регулювання частоти і потужності (САРЧП), яка використовує ГЕС енергосистеми Росії. Системні аварії, що відбувалися в Україні протягом останніх років (відключення енергоблоків АЕС), показали її прийнятну ефективність. Однак, таке становище не може вважатись нормальним і за сучасних умов довго існувати не буде через низку чинників, серед яких найбільш вагомими є енергетична безпека, приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E, конкурентоздатність та ін. Тому наразі існує гостра необхідність розроблення в структурі ОЕС України сучасної, повноцінної, власної САРЧП. Порівняння техніко-економічних показників розглянутих варіантів побудови підсистеми вторинного регулювання САРЧП демонструє безсумнівну перевагу структури, що використовує споживачі-регулятори (СР) у вигляді теплонасосних систем (ТНС). Побудова САРЧП на основі споживачів-регуляторів потребує на 8,235 млрд грн (1,03 млрд дол. США, або на 38 %) менше капіталовкладень у порівнянні з її традиційним варіантом, що використовує генератори-регулятори. Система АРЧП на основі СР забезпечує чистий річний прибуток обсягом 23,4 млрд грн (2,92 млрд дол. США) та термін окупності капіталовкладень 0,58 року, тоді як ці показники для системи з традиційною структурою становлять 0,81 млрд грн (0,1 млрд дол. США) та 26,8 року відповідно. Система з використанням СР забезпечує зменшення використання природного газу на котельнях та ТЕЦ на 4,33 млрд. куб. м вартістю 20,51 млрд грн (2,56 млрд дол. США), необхідних для вироблення на них 33,9 млн Гкал тепла, оскільки ТНС використовують електроенергію, вироблену без вживання природного газу. Цей фактор забезпечує не тільки високу економічну ефективність зазначеного варіанта структури САРЧП, а й значне зростання рівня енергетичної безпеки держави. Структура САРЧП на основі СР щорічно використовує 4,43 млн т у. п. (3,1 млн т н. е.) скидного техногенного тепла та теплоти довкілля, що окрім забезпечення зростання її економічної ефективності скорочує викиди парникових газів і інших шкідливих речовин. Економічна ефективність структури САРЧП на основі СР у порівнянні з її традиційною структурою становить 22,59 млрд грн (2,82 млрд дол. США) щорічно.

Шифр НБУВ: Ж70419

 

63. Лисенко І. В. Роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні економічної безпеки України / І. В. Лисенко, Н. В. Лисенко // Проблеми і перспективи економіки та упр. – 2015. – № 3. – С. 59–66. – Бібліогр.: 27 назв.

Розглянуто питання використання енергозберігаючих технологій у контексті забезпечення економічної безпеки України. Встановлено, що нерозв’язаною проблемою залишається розгляд впливу енергозберігаючих технологій як запоруки економічної безпеки України. Досліджено досвід ЄС у застосуванні енергозберігаючих технологій та наведено приклади найбільш успішних країн. Доведено, що для України досягти бажаного результату з ефективного енерговикористання можливо лише за умови створення відповідної ефективно діючої системи енергетичного менеджменту на всіх рівнях управління. Окреслено нові напрямки розвитку енергозберігаючих технологій в Україні. Запропоновано посилити дії у сфері ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів та активного використання енергозберігаючих технологій з метою забезпечення економічної безпеки України.

Шифр НБУВ: Ж101286

 

64. Лір В. Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна – ЄС / В. Лір // Наук. вісн. Одес. нац. екон. ун-т. – 2016. – № 4. – С. 158–176. – Бібліогр.: 12 назв.

Зазначено, що Договір про заснування Енергетичного Співтовариства та Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачають проведення реформ енергетичного сектору у напрямі лібералізації енергетичних ринків відповідно до принципів сталого розвитку. Позиціювання України за глобальним виміром енергетичної сталості залишається все ще за обрієм рівня розвинутих країн світу, при чому, як показано, така ситуація спричинена не лише виключно енергетичними чинниками, а й значною мірою станом навколишнього природного середовища та рівнем соціально-економічного розвитку країни. Проведений індикативний аналіз показує, що незважаючи на певний прогрес у напрямі наближення до європейських показників в системі енергоекономічних координат, зберігається значний розрив в енергетичних технологіях. Факторний аналіз політики енергоефективності вказує на потребу в активізації процесу вдосконалення інституційних та економічних механізмів модернізації системи енергозабезпечення на підставі європейського досвіду, зокрема через запропонований механізм участі України в європейських технологічних платформах. Геополітична ситуація загострює проблему не лише національної, але й в цілому європейської енергетичної безпеки. За умов проаналізованих ризиків стратегічними пріоритетом для України має стати забезпечення прийнятного рівня енергетичної безпеки. Запропоновано шляхи компенсації існуючих загроз, зокрема через механізм повноправної участі України в Європейському Енергетичному Союзі. Доведено, що енергетична політика сталого розвитку, як основоположний напрям, стає ключовим вектором інтеграції Україна - ЄС за умов сучасних викликів.

Шифр НБУВ: Ж72117

 

65. Лір В. Е. Енергонезалежність України: досягнення та перспективи / В. Е. Лір // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 110–131.

Проведено ретроспективний аналіз процесу ринкових трансформацій у енергетичній сфері України з точки зору результативності формування конкурентних ринків ресурсів. Розглянуто структурні зміни в енергетичному балансі та цінова динаміка на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) та здійснено порівняльний аналіз України з європейськими країнами за основними енергоекономічними індикаторами. Здійснено оцінку досягнутого рівня енергетичної безпеки та сталості енергетичної ситуації в порівнянні з іншими країнами світу. Наведено динаміку основних показників функціонування паливно-енергетичного комплексу країни з позиції ступеня реалізації наявного ресурсного потенціалу. Проведено факторний аналіз політики енергоефективності, який свідчить про потребу в активізації процесу удосконалення інституційних механізмів модернізації системи енергозабезпечення на основі європейського досвіду. Досліджено ключові проблеми європейської інтеграції України в енергетичній сфері, зокрема щодо виконання вимог Другого та Третього енергетичних пакетів ЄС. Окреслені перспективи досягнення максимально можливої енергонезалежності України.

Шифр НБУВ: Ж23373

 

66. Лук’яшко П. О. Розробка методики оцінки впливу очікуваної/відкладеної модернізації електроенергетики на енергетичну та фіскальну безпеку України / П. О. Лук’яшко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 7. – С. 138–142. – Бібліогр.: 13 назв.

Узагальнено можливості застосування існуючих методичних розробок щодо визначення рівня енергетичної та фіскальної безпеки країни, а також розробку авторського бачення методики оцінки впливу модернізації електроенергетики на названі характеристики. Огляд вітчизняних і зарубіжних методик оцінки енергетичної та фіскальної безпеки країни засвідчив їх неадаптованість до потреб оцінки впливу модернізації електроенергетики на названі характеристики. У ході проведеного дослідження обґрунтовано авторські пропозиції щодо методики оцінки впливу трансформацій електроенергетичного сектора на згадані види безпеки. Даний підхід знімає проблему комплексного розуміння методики та інтерпретації результатів її застосування. Стосовно оцінки впливу модернізації електроенергетики на фіскальну безпеку країни запропоновано визначати обсяги недоотриманих бюджетом митних платежів внаслідок відмови від імпортного палива та переходу на відновлювані джерела енергії, а також додаткових надходжень акцизного податку та ПДВ від різниці цін реалізації електроенергії в мережу.

Шифр НБУВ: Ж14572

 

67. Маковій Ю. Г. Енергетична безпека України як об’єкт державного регулювання [Електронний ресурс] / Ю. Г. Маковій. // Держ. упр.: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 5. – 3 с. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_5_6

 

68. Микитенко В. На чому базується енергетична безпека держави / В. Микитенко // Вісн. НАН України. – 2005. – № 3. – С. 41–47. – Бібліогр.: 7 назв.

Здійснено аналіз природи енергетичної безпеки сучасної держави як системи заходів високого рівня складності на засадах синергетичної методології. Запропоновано систематизацію й оновлення понятійно-категоріального апарату теорії та практики забезпечення енергетичної безпеки держави, досліджено механізми та напрями її реалізації в Україні.

Шифр НБУВ: Ж20611

 

69. «Нафтогаз» прогнозує скорочення видобутку газу у 2022 році на 3-6%: Юрій Вітренко не бачить підстав для скорочення обсягів видобутку газу приватними компаніями // Українська енергетика. – Дата публ.: 27.05.2022. – URL: https://ua-energy.org/uk/posts/naftohaz-prohnozuie-skorochennia-vydobutku-hazu-u-2022-rotsi-na-3-6.

 

70. Олійник Д. І. Макроекономічні прогнози входження України в загальноєвропейську енергетичну мережу та першочергові завдання державної енергетичної політики / Д. І. Олійник // Стратегіч. пріоритети. Сер. Економіка. – 2016. – № 1. – С. 31–41. – Бібліогр.: 11 назв.

Обґрунтовано необхідність вироблення єдиної державної енергетичної політики, спрямованої на скорочення викидів парникових газів, впровадження відновлюваних джерел енергії, покращення енергоефективності та формулювання її нового формату. Зазначено, що увага повинна бути приділена забезпеченню скоординованого підходу всіх учасників енергетичного ринку до побудови нового дизайну інфраструктури електроенергетики на основі єдиної технічної політики. Зроблено висновок про необхідність системних рішень щодо формування нової моделі загальноєвропейської електромережі як найважливішої складової транс’європейської енергетичної та інтелектуальної мережі щодо обміну потужністю.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

71. Олійник Д. І. Системні проблеми в реалізації технічного регулювання та захисту прав споживачів на енергетичному ринку України: вплив на енергетичну безпеку держави / Д. І. Олійник // Стратегіч. пріоритети. Сер. Економіка. – 2017. – № 2. – С. 89–98. – Бібліогр.: 18 назв.

З урахуванням фактичної втрати значного ресурсного потенціалу паливно-енергетичного комплексу на сході країни внаслідок ведення бойових дій оцінено проблемні питання у сфері енергетики, зокрема вплив технічного (нормативного) регулювання на енергетичну безпеку держави. Описано світові тенденції модернізації та посилення енергетичної інфра структури, яка становить спільний інтерес з точки зору поступової інтеграції електроенергетичної системи України до європейської енергетичної мережі та формування нової енергетичної інфраструктури, яка відповідатиме принципам економічної доцільності та збереження навколишнього середовища.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

72. Олійничук С. Т. Спиртове виробництво та енергетична безпека України / С. Т. Олійничук, Н. С. Коткова // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 60–64. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_4_13

 

73. Охріменко О. О. Економічна безпека України крізь призму енергетичної стратегії / О. О. Охріменко, У. В. Бігун // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ» : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 12. – С. 150–158. – Бібліогр.: 16 назв.

Розглянуто складові економічної безпеки країни. Виявлений зв’язок між економічною та енергетичною безпекою. Виділено компоненти економічної та енергетичної безпеки в Україні. Виявлено внутрішні та зовнішні загрози енергетичній безпеці. Надано оцінку енергетичному балансу країни у світлі політичних подій на Донбасі та в АР Крим. Проведено аналіз енергетичного потенціалу України у розрізі окремих видів енергії. Розкрито перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу країни згідно до умов Договору про входження до Енергетичного Співтовариства. Проаналізовано можливості для розвитку торговельних відносин українських і європейських газових трейдерів, згідно з правилами Третього енергетичного пакету. Надано оцінку Енергетичній стратегії України. Окреслено напрями розбудови енергетичної інфраструктури. Відображено шляхи узгодженості держаної політики енергобезпеки у всіх сегментах її впливу: добування і відновлення енергоресурсів, транспортування і розподіл, використання. Запропоновані основні напрямки стабілізації економічної безпеки країни через удосконалення окремих положень Енергетичної стратегії.

Шифр НБУВ: Ж72699

 

74. Пирожков С. Енергетична безпека та транзитний потенціал України: зовнішньополітичні аспекти / С. Пирожков // Україна дипломатична. – 2002. – Вип. 2. – С. 37–58. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2002_2_8

 

75. Руда О. І. Енергетична безпека України в нових геоекономічних умовах / О. І. Руда, Х. І. Цвайг // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. серія економічна. – 2014. – Вип. 2. – С. 101–114. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2014_2_13

 

76. Салашенко Т. І. Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки / Т. І. Салашенко, Г. М. Феденко // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 141–152. – Бібліогр.: 22 назви. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_19

Представлені методичні положення з оцінки енергетичної безпеки України у сфері нафтопереробки, що грунтуються на індикативному, таксономічному видах аналізу, а також параметричній ідентифікації та забезпечують систематизацію чинників ризиків та стійкостей у сферах виробництва та споживання моторного палива. До локальних індикаторів енергетичної безпеки у сфері нафтопереробки віднесено частку нафти та газового конденсату у структурі первинної енергопропозиції, частку нафтопродуктів у структурі кінцевого енергоспоживання, індикатори енергетичної залежності від імпорту нафти та газового конденсату, нафтопродуктів, а також моторного палива, співвідношення видобутку до споживання нафти та газового конденсату, темпи зростання виробництва та споживання моторного палива, рівень завантаженості виробничих потужностей з нафтопереробки, вихід світлих нафтопродуктів, індекси Херфіндаля - Хіршмана за виробництвом та імпортом моторного палива. Проведене дослідження енергетичної безпеки України у сфері нафтопереробки у 2007 - 2013 рр. дозволило дійти висновку про її передкризовий рівень із стрімким падінням до кризового стану, що пов’язано із докорінними змінами в ресурсному циклі моторного палива. Основними ризиками визнано відсутність достатніх запасів української нафти, неконкурентоспроможність підприємств галузі як за технологічним рівнем виробництва, так і за якістю продукції, низьку диверсифікованість виробництва та імпорту нафтопродуктів.

Шифр НБУВ: Ж100602

 

77. Сінчук О. М. Приватний коментар до проблеми енергетичної безпеки України / О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, Т. М. Берідзе // Електромех. і енергозберігаючі системи. – 2018. – № 1. – С. 53–60. – Бібліогр.: 17 назв.

Мета роботи – аналіз сучасного стану паливно-енергетичної бази України; визначення чинників, що загрожують енергетичній безпеці України; дослідження засобів усунення кризових явищ у енергетичному секторі. Дослідження засноване на використанні законів, закономірностей і категоріального апарату. У процесі наукового дослідження використовувалися загальнонаукові методи дослідження (порівняння, узагальнення, метод аналогій, структурний аналіз і синтез), прийоми логіко-теоретичного аналізу, спеціальні економіко-математичні методи. Нормативною базою дослідження послужили офіційні документи різних державних і урядових органів, що відображають і регламентують ті або інші аспекти системи енергобезпеки в межах збору, обробки й надання інформації. Як інформаційні джерела використані законодавчі й нормативні акти, офіційні документи різних державних і урядових органів, що регулюють енергетичне забезпечення на території України, матеріали наукових конференцій і семінарів, ресурси глобальної інформаційної системи інтернет, інформація Державної служби статистики України. Теоретичним підгрунтям досліджень послужили наукові праці вітчизняних і закордонних дослідників у галузі енергетичної безпеки за умов перехідної економіки. Наукова новизна обумовлюється умовами залежності української економіки від кон’юнктури, що складається в її енергетичному секторі. Існує необхідність розробки й утілення шляхів подолання загрозливих для економіки явищ, що є наслідками дисбалансів і криз в енергетиці. Практична значимість полягає в дослідженні чинників-складових енергетичної безпеки, що дозволить визначити відповідні рівні енергетичної безпеки як складової економічного розвитку. Проблеми, висвітлені в роботі, тісно пов’язані з науковими та практичними завданнями щодо ефективного використання та розподілу наявних енергетичних ресурсів, розвитку альтернативної енергетики. Україна є державою з високим рівнем розвитку енергетики. Сьогодні це один з регіональних лідерів у виробництві електричної енергії, вагомий гравець на світових ринках деяких палив (вугілля, урану).

Шифр НБУВ: Ж100119

 

78. Соколовська Н. І. Удосконалення механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні енергетичної безпеки регіонів / Н. І. Соколовська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр. – 2017. – № 4. – С. 68–76. – Бібліогр.: 12 назв.

Розглянуто взаємодію центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як визначальну умову підвищення рівня енергетичної безпеки на регіональному та державному рівнях. Аргументовано доцільність створення системи щорічного моніторингу рівня енергетичної безпеки регіонів на основі динаміки зміни розроблених індикаторів енергетичної безпеки, що забезпечить щорічну оцінку ефективності управлінських та інших заходів галузевих міністерств, інших органів центральної виконавчої влади та обласних державних адміністрацій, розроблюваних ними для підвищення рівня енергетичної безпеки. Запропоновано визначення індикаторів енергетичної безпеки загальнодержавного та регіонального рівня за принципами репрезентативності. Обґрунтовано необхідність створення щорічної системи оцінки реальної ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення рівня енергетичної безпеки регіонів, визначення та реалізації шляхів виходу їх на траєкторію самозабезпечення територій як традиційними, так і альтернативними видами енергетичних ресурсів.

Шифр НБУВ: Ж15105:держ.упр.

 

79. Соляник А. В. Енергетична безпека України як функціональна складова її економічної безпеки / А. В. Соляник // Вчені зап. ун-ту «КРОК». Серія : Економіка. – 2016. – Вип. 43. – С. 23–28. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2016_43_5

 

80. Стогній Б. С. Енергозбереження та енергетична безпека України / Б. С. Стогній, В. А. Жовтянський // Пробл. заг. енергетики. – 2005. – № 12. – С. 7–14. – Бібліогр.: 8 назв.

Проаналізовано динаміку показників енергоефективності та складових паливно-енергетичного балансу України з огляду на їх вплив на забезпеченість національної економіки власними енергоресурсами.

Шифр НБУВ: Ж70419

 

81. Стучинська Н. П. Енергетична безпека України: сутність і можливості реалізації / Н. П. Стучинська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 104–108. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_9_23

 

82. Суходоля А. М. Енергетичне Співтовариство та Україна: цілі, пріоритети та проблеми співпраці / А. М. Суходоля // Стратегіч. пріоритети. – 2016. – № 2. – С. 13–26. – Бібліогр.: 24 назв.

Оцінено проміжні результати приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. З урахуванням позиції про існування спротиву існуючої інституційної та організаційної структури реформам досліджується ефективність застосування міжнародної договірно-правової бази для реформування енергетичного сектору й переходу на нові принципи функціонування енергетичних ринків України. Проаналізовано процеси ухвалення рішень щодо приєднання України до Енергетичного Співтовариства та адаптації законодавства відповідно до прийнятих зобов’язань. Визначено проблеми, які перешкоджають реальній імплементації acquis communautaire у практику державного управління та господарювання на енергетичних ринках України. Проаналізовано застосування наявних у Договорі інструментів організації взаємодії, зокрема таких, як «ухвалення зобов’язуючих рішень», «моніторинг виконання зобов’язань», «координація дій і солідарність у кризових ситуаціях», та оцінено їх ефективність у сприянні реформам України в енергетичній сфері. На прикладі реалізації проектів з постачання природного газу з країн ЄС в Україну (так звані «реверсні поставки») розкрито місце й роль Енергетичного Співтовариства у забезпеченні енергетичної безпеки України. Крім внутрішніх перешкод, визначено зовнішні перешкоди успішній інтеграції України до європейської системи енергетичної безпеки, зокрема через існування політичної неузгодженості позицій країн ЄС щодо рівня «солідарності» з Україною в частині забезпечення енергетичної безпеки та неефективне застосування інструментів «міжнародної допомоги». Запропоновано шляхи подолання перешкод на шляху практичної імплементації зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства.

Шифр НБУВ: Ж25775

 

83. Фортов В. Глобальна енергетична безпека: проблеми і шляхи розв’язання / В. Фортов, А. Макаров, Т. Митрова // Вісн. НАН України. – 2007. – № 8. – С. 40–50. – Бібліогр.: 7 назв.

До трьох традиційних складових стійкого розвитку сучасного суспільства – економічного процвітання, соціального та екологічного добробуту – сьогодні додалася енергетична безпека. Для протидії загрозам енергетичній безпеці, що підривають основи стійкого розвитку, необхідно виробити і послідовно проводити в життя узгоджені на міждержавному рівні заходи антикризової енергетичної політики. Розглянуто стратегічні напрями цієї політики.

Шифр НБУВ: Ж20611

 

84. Халатов А. А. Енергетична безпека України: чи є запас міцності? / А. А. Халатов // Вісн. НАН України. – 2017. – № 9. – С. 23–32. – Бібліогр.: 5 назв.

– URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2017_9_5

Наведено аналіз сучасного стану енергетичної безпеки України, яка визначається кількома показниками, кожен з яких має індивідуальне граничне значення. Сьогодні значна частина цих показників перебуває на межі між небезпечним і критичним станами.

Шифр НБУВ: Ж20611

 

85. Хоменко І. В. Енергетична безпека України / І. В. Хоменко, І. В. Стасюк // Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сільськ. госп-ва ім. Петра Василенка. – 2019. – Вип. 203. – С. 64–66. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_203_23

 

86. Хрякова Н. О. Енергетична безпека в Україні: проблеми забезпечення та перспективи підвищення / Н. О. Хрякова // Молодий вчений. – 2019. – № 10 (2). – С. 628–633. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_10(2)__59

 

87. Шевченко О. А. Енергетична безпека як невід’ємний елемент забезпечення економічної безпеки держави в стратегіях національної безпеки України / О. А. Шевченко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2021. – Вип. 67. – С. 163–168. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_67_34

 

88. Шевчук Я. В. Енергетична безпека регіонів України та її фактори / Я. В. Шевчук. // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_12_132

 

89. Як модернізувати українську енергетику під час післявоєнного відновлення? Які пропозиції реформ в енергетичній сфері є у плані післявоєнного відновлення України і що варто було б змінити? // Економічна правда. – Дата публ.: 19.05.2022. – URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/19/687217/

 

90. Chichulin V. Energy security of the state: comparative analysis and improving the regulatory frameworks for energy, resource efficiency of buildings in Ukraine and in the EU = Енергетична безпека країни: порівнядиний аналіз та удосконалення нормативної бази енерго-, ресурсозбереження будівель в Україні та ЄС / V. Chichulin, K. Chichulina // Економіка і регіон. – 2017. – № 3. – С. 38–47. – Бібліогр.: 13 назв. – англ.

Виконано аналіз і порівняння існуючої нормативної бази з енерго- та ресурсозбереження будівель різного призначення в Україні та в ЄС. Завданням цього дослідження є вивчення поточної ситуації та тенденції до вдосконалення української нормативної бази, що стосується енергозбереження у будівельній галузі. З метою забезпечення енергетичної безпеки держави визначено підходи для ефективного вирішення проблеми високого споживання енергії. Ефективне розв’язання проблеми високого споживання енергетичних ресурсів у сфері промислового і цивільного будівництва можливе лише при комплексному підході. Це необхідно для контролю втрат тепла за допомогою зведення стін і зменшення витрат енергії на кондиціювання будівлі, вентиляції та транспортування повітря та інше. Щоб успішно розв’язати проблему високого споживання енергетичних ресурсів, необхідно вдосконалювати загальну вартість отримання електроенергії, тепла/холоду, щоб мінімізувати втрати на шляху від виробника електроенергії до споживача. Наведено енергетичну класифікацію будинків за європейськими стандартами, доведено необхідність розвитку існуючих правил енергоефективності в Україні; викладено досвід європейських країн з енергетичної сертифікації для подальшого впровадження в Україні; структуру законодавчої бази України у сфері енергетичної ефективності будівель; впровадження європейського досвіду енергозбереження в Україні; розроблено рекомендації з адаптації стандартів України до ЄС; сформовано пропозиції щодо поглиблення співробітництва у сфері енергетики між Україною та ЄС.

Шифр НБУВ: Ж24790

 

91. Dergachova V. Implementation of the market approach to the processes of management of the energy sector of Ukrainian economy under conditions of European integration / V. Dergachova, N. Pysar // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2018. – № 3/3. – С. 40–49. – Бібліогр.: 14 назв. – англ.

Розроблено систему диференціальних рівнянь, які описують рівень пропозиції енергетичних продуктів (виробництво та імпорт) і попиту на них (споживання). В рівняннях враховано фактори ціни на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР), експорту, імпорту, а також взаємний вплив обсягів виробництва одних видів енергоресурсів на інші. На базі побудованої системи здійснено розрахунок обсягів видобування, виробництва та споживання ПЕР. Отримано нормальну систему лінійних диференціальних рівнянь першого порядку, яка описує залежності між 7 ресурсними складовими паливно-енергетичного комплексу (газ, нафта, мазут, вугілля, уран, електроенергія та теплоенергія). Для ефективного функціонування енергетичного ринку необхідна обґрунтованість і прозорість в управлінні процесами, що відбуваються в його системі у вигляді взаємодії підсистем. Запропонована цілісна система диференціальних рівнянь надає можливість оцінити можливості енергозабезпечення енергетичного ринку відповідно до запитів споживачів на базі даних про рівень запасів на початку року та виробництва і споживання за минулий рік. Завдяки цій моделі можна здійснювати прогнозування добових рівнів споживання та пропозиції енергетичних ресурсів, причому враховано сезонність виробництва теплоенергії. Зважаючи на чималу кількість рівнянь і залежних змінних, розв’язок системи знайдено числовим методом. Для цього використано розрахункові формули методу Ейлера з кроком h = 1. Розв’язок отриманий у вигляді протабульованих значень функцій виробництва чи споживання відповідних енергоресурсів. В результаті розрахунків, побудовано графік відповідних залежностей параметрів системи диференціальних рівнянь. Для розрахунків використано систему комп’ютерної алгебри wxMaxima. Економіко-математичне моделювання процесів управління енергетичного ринку корисне тому, що надає можливість параметрично описати кінцевий стан енергетичного ринку України та відкриває додаткові можливості прогнозування з урахуванням стохастичних явищ ціни та температури.

Шифр НБУВ: Ж24320

 

92. Voynarenko M. P. Strategic energy security outlook formation of Ukraine under European integration process = Стратегічні перспективи формування енергетичної безпеки України за умов євроінтеграційних процесів / M. P. Voynarenko, O. A. Mykolyuk // Наук. вісн. Полісся. – 2017. – Вип. 3, ч. 1. – С. 29–37. – Бібліогр.: 17 назв. – англ.

Констатовано, що протягом останніх десятиліть Україна була залежною від зовнішніх джерел енергії, що становить критичну загрозу її національній безпеці. Доведено, що диверсифікація є одним із основних напрямів зменшення енергетичної залежності країни за сучасних умов і надає змогу підвищити рівень її енергетичної безпеки за рахунок скорочення імпорту енергетичних ресурсів. Встановлено макроекономічний показник енергомісткість, що характеризує рівень витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленого валового внутрішнього продукту. Обґрунтовано доцільність адаптації вітчизняного законодавства у сфері енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії до законодавчої бази Європейського Союзу, що забезпечить міжнародну конкурентоспроможність української економіки.

Шифр НБУВ: Ж73620

 

 

Виконавці:
Л. П. Мацкевич
П. М. Штих

Контактна інформація