ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування.

Людина народжується як індивід, як суб'єкт суспільства, з притаманними їй природними задатками, формується як особистість у системі суспільних відносин завдяки цілеспрямованому вихованню.

Особистість - це сукупність різних рис та вад характеру, що роблять людину унікальною, несхожою на всіх інших. Вона містить у собі не тільки духовні властивості, але й фізичні, розумові, емоційні та соціальні. 

Розвиток людини - процес становлення та формування особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких провідну роль відіграють цілеспрямоване виховання та навчання.

Фізичний розвиток безпосередньо впливає на самооцінку і погляди дитини. Фізичні здібності і вродлива зовнішність є запорукою успіху підростаючої дитини в складному світі.

Розумовий розвиток відіграє головну роль у розвитку інтересів, поглядів і інтелектуальних здібностей дитини.

Емоційний розвиток є також невід’ємною частиною, оскільки любов батьків або її відсутність на довгий час залишає відбиток на особистості дитини. Підростаюча дитина піддається також зовнішньому емоційному впливу. Гнів, біль, смуток, радість, сум, сміх тощо - усе це створює навколишню атмосферу і визначає поведінку дитини.

Велике значення має й соціальний розвиток, і перш за все розвиток здатності до спілкування, що є надзвичайно важливим не лише для дитини, а й для дорослої людини.

Розвиток полягає передусім в якісних змінах психічної діяльності, в переходах від її нижчих щаблів до вищих, у виникненні нових рис пам'яті, сприймання, уявлення, мислення, волі, характеру тощо, у формуванні нових якостей особистості.

Формування особистості - становлення людини як соціальної істоти внаслідок впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку, яке відбувається також у процесі розвитку її інтересів, потреб.

У навчально-виховній діяльності розвиток особистості дитини має наслідувальний характер, а людська особистість розвивається в діяльності (природні задатки людини реалізуються тільки в процесі її життєдіяльності, всебічному її розвитку сприяє залучення до різних видів діяльності), під впливом середовища (умови життя, насамперед близьке оточення, засоби масової інформації, вулиця, шкільний колектив справляють відчутний вплив на розвиток особистості дитини).

Цей розвиток відбувається як результат впливу на всі сторони людської психіки (на уроці, на виховному занятті повинні бути задіяні й мислення, і увага, і пам'ять, і уява, й емоційно-почуттєва сфера). Нові риси особистості потребують нового ставлення до неї (врахування у вихованні не тільки вікових особливостей учнів, а й того, що дитина щодня збагачується знаннями, життєвим досвідом, сьогодні є іншою, ніж була вчора.

Сформувати гармонічну особистість не просто. Особистість формується в процесі активної взаємодії з навколишнім світом, опановуючи соціальний досвід, суспільні цінності. На основі відображення людиною об'єктивних відносин відбувається формування внутрішніх позицій особистості, індивідуальних особливостей психічного складу, складається характер, інтелект, його ставлення до навколишніх і до самого себе. Ніхто не народжується на світ з готовим характером, інтересами, волею тощо. Усі ці властивості виробляються і формуються поступово, у ході всього життя, з моменту народження і до зрілості.

1. Бех, Іван Дмитрович

Виховання особистості [Текст] : у 2 кн. / І. Д. Бех. - К. : Либідь, 2003 . 

Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. - [Б. м.] : [б.в.], 2003. - 280 с. 

У навчально-методичному посібнику розкривається наукова сутність нової освітньої філософії виховання особистості – особистісно орієнтований підхід. Уперше у вітчизняній навчальній літературі викладаються принципи організації виховного процесу, який забезпечує формування і розвиток підростаючої особистості, системи особистісних цінностей як регуляторів її суспільно зна­чущої поведінки. Подаються психолого-педагогічні засади ство­рення інноваційних виховних технологій і розв’язання соціально- моральних задач, спрямованих на духовне зростання людини. Для студентів, викладачів, науковців та працівників освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В347213/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 Б-55I

2. Бех, Іван Дмитрович

Виховання особистості [Текст] : у 2 кн. / І. Д. Бех. - К. : Либідь, 2003 . 

Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. - [Б. м.] : [б.в.], 2003. - 344 с. 

У навчально-методичному посібнику розкриваються сутнісні характеристики виховного процесу, його особливості що визначаються специфікою соціально-освітньої ситуації. Пропонується система виховних закономірностей, на які має орієнтуватися педагог у процесі реалізації особистісно орієнтованої моделі виховання. Дається конкретна технологія інтимно-особистісного спілкування вихователя й вихованця, завдяки якій досягаються певні особистісно-розвивальні цілі. Наводяться основні професійно-особистісні параметри педагога, необхідні для його інноваційної виховної діяльності. Розкриваються наукові засади проведення експерименту у сфері виховання та методи дослідження особистісно орієнтованого освітнього процесу. Для студентів, викладачів, науковців та працівників освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В347213/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 Б-55II

3. Булах, І. С..

Психологія особистісного зростання підлітка [Текст] / І. С. Булах. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. - 340 с. 

В монографії узагальнено результати досліджень провідних науково-психологічних напрямів стосовно розкриття сутності особистісного розвитку людини. Обґрунтовано психологічні засади та моральні витоки особистісного зростання у підлітковому віці. Вперше презентується психологічна модель генезису моральної самосвідомості підлітка. Розкрито основні теоретико-методичні позиції особистісно орієнтованого виховання та актуальний потенціал зростання особистості сучасного підлітка.

Матеріали, представлені у монографії, можуть бути використані науковими працівниками, практичними психологами, вчителями, методистами, вихователями, соціальними педагогами та студентами педагогічних і психологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645152

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 Б-90

4. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Скрипченко [та ін.]. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Каравела, 2008. - 399 с. - (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників, батьків та широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702323

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 В-43

5. Виховання духовності особистості [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Боришевський М. Й. та ін.] ; заг. ред. М. Й. Боришевського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [б. в.], 2013. - 103 с. 

У пропонованому науково-методичному посібнику дається загальна характеристика феномену духовності, коротка інформація про стан наукової розробки проблеми, а також розглядаються соціально-психологічні, психолого-педагогічні та інші чинники й умови, котрі можуть сприяти вихованню і самовихованню ду­ховності в учнів підліткового та раннього юнацького віку. Розрахований на науковців, аспірантів та педагогічних працівників, які мають справу з вихованням молоді.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775340

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 В-54

6. Вишневський, Омелян Іванович.

Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посібник / О. І. Вишневський. - Вид. 3-тє, доопрац. і доп. - К. : Знання, 2008. - 566 с. 

У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підхо­ди до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя та учня. У пропонованому третьому виданні посібника враховано резуль­тати тривалої його апробації, а відтак глибше висвітлено педа­гогічні проблеми розвитку особистості. Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, педагогів, вихователів, усіх, хто має відношення до освіти і виховання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА699267

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 1)В-55

7. Власова, Олена Іванівна.

Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова. - К. : Либідь, 2005. - 400 с. 

У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних дос­ліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу “Педагогічна психологія”, висвітлюються матеріали провідних теоре­тичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч із теоретичними матеріалами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчання окремих питань цієї навчальної дисципліни. Для студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА662466

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 В-58.1

8. Власова, О. І..

Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. І. Власова ; Інститут післядипломної освіти. Факультет соціології та психології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : [б.в.], 2001. - 247 с. 

У посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, сутнісно подаються концептуальні засади основних розділів університетського курсу "Педагогічнапсихологія, висвітлюються матеріали провідних теоретичних та прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч з теоретичними матеріалами в ньому широко представлені описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається різноманітна інформація щодо подальшого поглибленого самостійного вивчення окремих питань навчальної дисципліни.

Поєднання методологічного і фактологічного рівнів представленості навчальної інформації робить таке видання цікавим не лише для майбутніх психологів, а й для більш широкої читацької аудиторії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА631128

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 В-58.2

9.  Голець, Марія Іванівна.

Духовність дитини в ранньому віці [Текст] : інновац. дослідж. / М. І. Голець. - К. : Вища школа, 2012. - 207 с. 

Висвітлено результати багатьох досліджень, присвячених зростанню, духовному визріванню і вихованню дитини в ранньому віці. Особливу увагу приді­лено вихованню з ранніх літ благочестя, що становить основу морального та інтелектуального розвитку. Наведено методичні розробки та практичні напрацювання дошкільної педагогіки, подано систему занять із догляду за дітьми. Для науковців, викладачів, вихователів дошкільних навчальних закладів, лікарів-педіатрів, а також для широкого кола читачів:

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760479

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 Г-60

10. Дитина у сучасному соціопросторі [Текст] : навч. посіб. / [Т. О. Піроженко та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 271 с. 

Посібник присвячений характеристиці ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку як пріоритетних індикаторів особистісного зростан­ня та аналізу параметрів сучасного соціального оточення, що визна­чають становлення та реальне функціонування ціннісних орієнтацій дошкільника у системі взаємодії дитини із соціальним і предметним середовищем.

Матеріали посібника відображають основну ідею проведеного дослідження, яка полягає у тому, що ціннісні орієнтації виступають характеристикою зростаючих можливостей дитини дошкільного віку у свідомому виявленні психологічного простору «Я». У ціннісних орі­єнтаціях відбивається рівень суб’єктної активності дитини, ступінь дорослішання та гармонізації всіх психологічних надбань, що має про­яв у поведінці, відносинах з іншими людьми, у пізнавальній та пред­метно-практичних видах діяльності. 

Матеріали навчального посібника  адресовано студентам вищих навчальних закладів, педагогам, психологам, керівникам галузі «дошкільна освіта».

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788458

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 Д-49

11. Дубина, Микола Іванович.

Виховання патріотизму в учнів та студентської молоді [Текст] / М. І. Дубина, Ю. Д. Руденко ; Акад. наук вищ. освіти України. - К. : Експрес-поліграф, 2010. - 403 с. 

Книжка присвячена дослідженню доленосної проблеми - вихованім в учнів і студентів українського патріотизму як потужної домінанти моралі, духовності людини і народу. Автори розкривають проблему в історико-педагогічному плані, виявляють суспільно-політичні та науково-педагогічні умови, які сприяли чи гальмували виховання в дітей і молоді патріотичних почуттів, поглядів, переконань та ідеалів на важливих етапах розвитку українського народу.

У книжці вивчаються і обґрунтовуються ефективні шляхи, підходи, форми і методи виховання в учнів і студентів українського патріотизму засобами наук, мистецтва, позакласної, позашкільної і позааудиторної роботи. Автори оновлюють зміст патріотичного виховання учнів і студентів, розкривають передовий досвід педагогів із цієї проблеми.

Книжка розрахована на вчителів, вихователів, керівників шкіл, викладачів ВНЗ, студентів - майбутніх педагогів, широкі кола громадськості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА731172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 Д-79

12. Іванчук, Марія Георгіївна.

Виховний потенціал рідного краю [Текст] : виховання у мол. школярів цінніс. ставлення до природи рід. краю : навч. посіб. для практ. використ. у загальноосвіт. та ВНЗ України / М. Г. Іванчук, К. Д. Шевчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 239 с. 

Навчальний посібник побудовано відповідно до авторської експериментальної програми формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю, в основі якої лежить така парадигма: постановка проблеми - історія та теорія питання, технологія реалізації на практиці. Для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, студентів педагогічних спеціальностей та вчителів початкової ланки освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741084

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 І-23

13. Кіт, Галина Григорівна.

Українська народна педагогіка [Текст] : курс лекцій / Г. Г. Кіт, Г. С. Тарасенко ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : Едельвейс і К, 2008. - 301 с. 

Курс лекцій допоможе майбутнім педагогам глибше ознайоми­тись із українською народною педагогічною культурою, осягнути сутність української народної педагогіки, її провідні завдання, принципи, історичні традиції та тенденції розвитку, зміст, методи й форми роботи. Дасть змогу краще підготуватись до семінарських занять, опрацювати рекомендовану літературу, зорганізувати са­мостійну роботу. Націлить на науково обґрунтоване розв’язання навчально-виховних завдань сучасної школи засобами української народної педагогіки.

Курс лекцій передбачений для студентів бакалаврату та ма­гістратури педагогічних закладів освіти, викладачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА704866

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 К-45

14. Кононко, Олена Леонтіївна.

Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід) [Текст] / О. Л. Кононко ; Ін-т проблем виховання АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Стилос, 2000. - 336 с.

У монографії висвітлено методологію та методи експеримен­тального дослідження процесу становлення особистості в дошкіль­ному дитинстві; розглянуто концептуальні засади, психологічні механізми, організаційні й технологічні моделі особистісно орієн­тованого виховання в дошкільників ціннісного ставлення до пред­метів, людей та власного “Я”; описано позицію “Я-у-Світі” як ін­тегральну модель функціонування особистості у просторі-часі до­шкільного дитинства; наведено типологію особистісного буття дітей дошкільного віку; запропоновано умови оптимізації їх жит­тєдіяльності, сприятливі для становлення особистісних цінностей.

Рекомендовано для викладачів гуманітарних факультетів, нау­ковців, практичних психологів, аспірантів і студентів вищих пе­дагогічних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА601795

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 К-64

15. Корецька, Антоніна Іллівна.

Соціально-освітні чинники духовності [Текст] : монографія / А. І. Корецька. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 164 с. 

Монографія присвячена проблемам формування духовності, котрі здавна є важливим предметом філософського дискурсу, однією з найбільш вагомих проблем та найскладнішим феноменом суспільного поступу.

У цьому зв’язку особливого значення надається аналізу взаємодії соціально-освітніх чинників, інституцій, структур з формування духовності особистості та їх значення в сучасних умовах, зокрема сутності пріоритетних соціально-освітніх чинників: соціальне середовище, соціокультурний простір, освіта, організації, традиції, сім’я тощо, котрі виступають як мобілізаційний механізм формування духовності особистості. Все це сприяє розробці нової цілісної концепції формування духовності особистості в умовах трансформації сучасного українського суспільства з точки зору її цілісного і системного викладу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА718932

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч-31 К-66

16.  Кузнєцов, Марат Амірович.

Шкільні страхи: Види, умови прояву та шляхи подолання [Текст] : [монографія] / М. А. Кузнєцов, І. В. Бабарикіна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х. : ХНПУ, 2012. - 227 с. 

У монографії розкривається психолого-педагогічний аспект проблеми переживання страхів школярами в умовах навчальної діяльності. Розглянуті вікова динаміка, структура та види шкільних страхів. Наводяться результати апробації розвивально-корекційної програми, спрямованої на подолання шкільних страхів у молодших школярів і підлітків. Для вчителів, викладачів психології і педагогіки вищих учбових закладів, аспірантів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753934

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 К-89.1

17. Кузьмінський, Анатолій Іванович.

Педагогіка [Текст] : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2007. - 447 с. 

У підручнику розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Визна­чені завдання для самостійної роботи студентів та самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу. Кожна тема устаткована системою опорних схем і матриць, покликаних сприяти ґрунтовному засвоєн­ню навчального матеріалу, списком основної літератури. У кінці книги наводиться словник педагогічних понять.

Підручник розрахований насамперед на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисним також вчителям, керівникам навчальних закладів, усім, кого цікавлять педагогіка і школознавство.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА691920

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч-31 1)К-89.2

18. Леві В. Л.

Нестандартна дитина [Текст] /  В. Л. Леві. - К.: Рад. шк., 1991. - 256 с.

Ця книжка поєднує в собі властивості підручника і роману, вона про дітей і не тільки про дітей. Дитина як людина і людина як дитина: спілкування стар­шого з молодшим; діти не схожі на інших; інтимне виховання; мистецтво навіювання...

Для сім’ї, для батьків і вчителів, для всіх – книжка про Людину. Про розуміння і любов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА534899

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 Л-36

19. Максименко, Сергій Дмитрович

Розвиток психіки в онтогенезі [Текст] : [В 2 т.] / С. Д. Максименко. - К. : Форум, 2002 .

Т. 1 : Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 320 с. 

Звернення до фундаментальних методологічних проблем розвитку психіки не є для нас ані випадковим, ані ситуативним. Історія науко­вої думки засвідчує, що зосередження досліджень на питаннях розвит­ку предмету вивчення відбувається в найскладніші, зламні періоди існування науки і, зазвичай, дає могутній поштовх для подальшого становлення тієї чи іншої галузі знань. Принцип розвитку є центральним для вітчизняної психології і його реалізація означає, як підкрес­лював ще Г.С. Костюк, формування особливого дослідницького пог­ляду на психіку, як на таку, що розвивається. Це дозволить не лише вивчити механізми розвитку, але й відкрити фундаментальні підвалини психічного взагалі.

В цілому, методологічне вирішен­ня проблеми онтогенезу психіки спрямоване на уточнення статусу дослідницьких методів у психології, подолання невизначеності і різноспрямованості психологічних теорій і педагогічної практики посилення позицій вікової і педагогічної психології в проектуванні нових навчальних систем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В345850/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 М-17I

20. Максименко, Сергій Дмитрович

Розвиток психіки в онтогенезі [Текст] : [В 2 т.] / С. Д. Максименко. - К. : Форум, 2002 .

Т. 2 : Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект. - К. : [б.в.], 2002. - 335 с. 

 У книзі розглядаються механізми перетворення змісту і форм відображення в психіці, свідомості і діяльності людини, в результаті чого створюються передумови для трансформації її природної чут­ливості у новоутворення — здібності до творчості. Оперативні пере­творення зовнішніх впливів у психічні явища відбуваються за схемою: задаток – здібність – механізм.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В345850/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 М-17II

21. Медіна, Джон.

Правила розвитку мозку дитини: як виховати розумну та щасливу дитину від нуля до п'яти років [Текст] / Джон Медіна ; пер. з англ. Тетяни Рабчак. - Допов. вид. - Київ : Наш Формат, 2015. - 371 с. 

«Правила розвитку мозку», бестселер за версією Уогк Тітез, також пояснюють – як насправді працює наш мозок і чому ми повинні по-новому організувати наше місце роботи і навчання. «Правила розвитку мозку» долають розбіжності між знаннями, якими оперує сучасна наука, та батьківським досвідом. Ось одна з несподіванок: що потрібно ро­бити, щоб дитина вступила в Гарвардський університет? Навчити її контро­лювати власні емоції та бажання. У чарівних і водночас потішних історіях молекулярний біолог і батько двох дітей Джон Медіна розгадує таємницю розвитку дитячого мозку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА790150

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 М-42

22. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти[Текст] : навч.-метод. посіб. / [Г. С. Тарасенко ті ін.] ; за заг. ред. Г. С. Тарасенко. - К. : Слово, 2010. - 318 с. : іл. - Бібліогр.: с. 311-318.

Посібник порушує актуальну проблему реалізації наступності до­шкільної та початкової освіти, надійним засобом чого може стати узгодженість змісту і методів організації ігрової діяльності дошкільників і молодших школярів. Тут розкрито теоретико-методологічні засади та психолого-педагогічні особливості включення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в ігровий процес. Презентовані особливості дидактичних та творчих ігор у контексті їх навчально-виховного потен­ціалу. Автори розкривають також методичні аспекти організації дитячих ігор (мовленнєвих, математичних, природничих, художньо-мистецьких).

Матеріали посібника будуть корисними для вчителів початкових класів, вихователів ДНЗ, студентів педагогічних ВНЗ, аспірантів, ма­гістрантів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА735073

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 О-64

23. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості [Текст] : монографія / [Р.О. Семенова та ін.] ; за ред. Р.О. Семенової; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ; Кіровоград : Імекс, 2014. – 227с.

У монографії розкрито широке коло методологічних і прикладних проблем, пов’язаних із створенням освітнього середовища як такої сукупності умов для навчання, розвитку, індивідуалізації та соціалі­зації обдарованої особистості, яка забезпечує можливість прояву та розвитку її обдарованості у відповідності з природними задатками, ін­тересами, вимогами вікової соціалізації, з одного боку, та соціальним запитом, з іншого.

На основі емпіричного дослідження визначена психологічна струк­тура й принципи побудови розвивального освітнього середовища, спрямованого на випереджувальний характер навчання, розвиток, індивідуалізацію та соціалізацію обдарованої особистості на різних етапах онтогенезу. Представлено систему підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми і молоддю.

Монографія адресована науковцям, аспірантам, викладачам пси­хології, а також психологам, педагогам і вихователям, які мають справу з навчанням і вихованням обдарованих дітей та учнівської молоді.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788457

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 О-72

24. Павелків, Роман Володимирович.

Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2008. - 431 с. - (Альма-матер).

 У посібнику розкрито сутність, основні засади, методи дитя­чої психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. З урахуванням закономірностей психічного розвитку висвітлено основні психічні процеси, які обумовлюють життєдіяльність дитини на різних етапах дошкільного періоду, становлення її як особистості, вікові новоутворення, кризи і шляхи їх подолання. Пізнавальну і практичну цінність має викла­дена в ньому інформація про психологічну готовність дитини до школи, методи формування її у різних видах діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам, усім, хто цікавиться особливостями психічного розвитку дитини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690956

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 1)П-12.1

25. Павелків, Роман Володимирович.

Вікова психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 468 с. 

Підручник містить теоретичний матеріал з основних тем курсу «Вікова психологія». В ньому розкриті сутність, предмет, те­оретичні засади, методи вікової психології та ін. У підручнику систематизовано та представлено найновіші відомості з вікової психології.

Рекомендований студентам вищих навчальних закладів, практичним психологам, педагогам, а також усім тим, хто ціка­виться психологією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744332

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 П-12.2

26. Подоляк, Людмила.

Основи педагогічної психології (психологія виховання) [Текст] : навч. посіб. / Л. Подоляк, О. Главник. - К. : Главник, 2006. - 112 с. - (Психологічний інструментарій). 

У посібнику систематизовано й представлено досягнення віко­вої психології, визначено понятійний апарат, обов’язковий для зас­воєння, до кожної теми додаються основна література для само­стійного опрацювання і питання та практичні завдання для студентів.

Посібник розрахований на практичних психологів, соціальних працівників, учителів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681159

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 1)П-44.1

27. Подоляк, Людмила.

Основи вікової психології [Текст] : навч. посіб. / Л. Подоляк. - К. : Главник, 2006. - 112 с.: рис., табл. - (Психологічний інструментарій). 

У посібнику систематизовано й представлено досягнення віко­вої психології, визначено понятійний апарат до кожної теми, обо­в’язковий для засвоєння, додається основна література для само­стійного опрацювання і питання та практичні завдання для студентів.

Посібник розрахований на практичних психологів, соціальних працівників, учителів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681151

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 1)П-44.2

28. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства [Текст] : монографія / [С. А. Гончаренко та ін.] ; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 227 с.

Монографія присвячена проблемам психологічної діагностики особливостей когнітивного розвитку сучасних молодших школярів та аналізу змін показників основних інтелектуальних здатностей за останні 25 років. Результати експериментальних досліджень, предста­влених у монографії, свідчать про значний вплив новітніх інформаційних технологій на когнітивну, соціальну, емоційну сфери розвитку сучасних дітей, а відтак сучасна школа повинна перебудовувати свої методи навчання і виховання у відповідності до нових умов. 

Монографія може бути корисною не лише психологам, а й студентам вузів гуманітарного профілю, учителям, вихователям та батькам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788465

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 П-86

29. Психологія [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / Ю. Л. Трофімов [та ін.] ; ред. Ю. Л. Трофімов. - 5.вид., стер. - К. : Либідь, 2005. - 558 с.

В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкрива­ються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов’язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології. Для студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА677434

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 1)П-86

30. Психологія діяльності та навчальний менеджмент [Текст] : навч. посібник / М. В. Артюшина [та ін.] ; заг. ред. М. В. Артюшина ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 329 c. 

Навчальний посібник є реалізацією концепції психолого-педагогічної підго­товки у ВНЗ непедагогічного профілю, що розробляється на кафедрі педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Він забезпечує навчальний процес із дисципліни з аналогічною на­звою, що є складовою циклу дисциплін поглибленої психолого-педагогічної під­готовки у КНЕУ. У посібнику викладено основні положення щодо управління навчальною ді­яльністю учнів різних категорій, що ґрунтуються на психологічних закономірно­стях розвитку особистості.

Може бути корисним різним категоріям студентів та аспірантів, викладачам психолого-педагогічних спеціальностей, керівникам навчальних закладів, усім, хто цікавиться сучасними підходами до освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА694769

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 1)П-86

31. Рева, Юрій Васильович.

Конгрегаційна систематика технологій у навчально-виховному процесі [Текст] : наук.-метод. посіб./ Ю.В. Рева; Криворіз. Держ. Пед. Ун-т, Каф. Психології та пед. Технологій. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 338с.

У науково-методичному посібнику розкрита конгрегаційна система­тика технологій у навчально-виховному процесі. Чільне місце відводить­ся аспектам ефективного конструювання продуктивного навчання та мотиваційній сфері в технологіях освіти, що основані на практичному досвіді. Висвітлено поєднання технологій духовності, гуманізму та позитивної енергетики в становленні особистості учня. Особлива увага приділена на інтегральному з’єднанню технологічних інструментаріїв навчання і виховання та їх системним, аналітичним і концептуальним підходам. У книзі показана цілісна та направляюча роль учителя в творенні  об’єднуючої систематики психолого-педагогічних технологій навчального закладу. Здійснено оглядове технологічне судження про становлення окремих людських цінностей особистості школяра в освітньому процесі.

Науково-методичний посібник адресований студентам вищих педа­гогічних закладів, учителям та керівникам освітніх установ, викладачам вузів, ІПК, ІППО, працівникам органів управління – всім, хто вирішує проблеми розвитку освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА729926

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 Р-32

32. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності [Текст] : монографія/ [А. М. Богуш та ін. ]; за заг. ред. А. М. Богуш; Держ. закл. «Південноук. нац. уед. ун-т ім. К. Д. Ушинського», Ін-т дошк. та спец. освіти, Каф. теорії і методики дошк. освіти. – О. : Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – 235с.

У монографії подано результати наукових досліджень з розвитку особистості дитини дошкільного віку у взаємозв’язку різних видів діяльності: мовленнєвої, комунікативної, ігрової, художньо-предметної, образотворчої, музичної, пізнавальної та ін. Описано діагностувальні й експериментальні методики розвитку особистості дитини відповідно до освітніх ліній БКДО, а також представлено практичний матеріал з досліджуваної проблеми.

Монографія адресована магістрантам, аспірантам, студентам, викладачам, вихователям.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775234

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 Р-64

33. Семенова, Алла Василівна.

Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посібник / А. В. Семенова [и др.]. - К. : Знання, 2006. - 319 с. 

Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу “Основи психології і педагогіки”. Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управління процесом форму­вання, особистість і колектив; розкриваються положення “Я-концепції”, предмет та завдання педагогіки, особи­стісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Висвітлюються проб­леми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв’язку з приєднанням до Болонського процесу. Наводяться зав­дання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використаних і рекомендованих джерел.

Для студентів непедагогічних спеціальностей, викла­дачів, усіх, хто цікавиться психологією і педагогікою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА672983

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 1)С-30

34. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Текст]: навч. посіб.: нац. акад. пед. наук України, Ін-т пробл. Виховання.- К: Педагогічна думка, 2011. – 239 с.У даному посібнику висвітлено тенденції, підходи та принципи, мету й завдання патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін. Розглянуто сутність патріотизму, його прояви, а також форми і методи виховання цієї суспільно-моральної цінності у школярів відповідно до їхніх вікових особливостей. Обґрунтовано модель системи виховання патріотизму в позакласній діяльності ЗНЗ.

Посібник розрахований на вчителів, вихователів, класних керівників ЗНЗ, студентів, викладачів профтехучилищ, усіх, хто цікавиться проблемами патріотичного виховання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52614

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч41/49 С-40

35. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі [Текст] : монографія/ [Г. О. Балл та ін. ]; за ред. М. Т. Дригус; нац. акад. пед. наук України,  Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : [б.в.], 2013. – 153с.

Монографію присвячено теоретико-методологічному та екс­периментальному аналізу проблеми особистісного становлення школярів з різним рівнем навчальних досягнень. Розкрито особ­ливості та тенденції становлення емоційної сфери, самосвідомості та регулятивної сфери молодших школярів з різними навчальни­ми досягненнями в онтогенетичному просторі. Розглянуто мето­дичні прийоми активізації продуктивного становлення особистості школяра.

Адресовано фахівцям у галузі психології та педагогіки, практич­ним психологам та вчителям.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775342

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 С-76

36. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів [Текст] : монографія / [С. А. Гончаренко та ін.] ; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс, 2012. – 208с.

Монографія присвячена аналізу проблем становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів. Багаторічний досвід вивчення когнітивного розвитку дітей показав, що в процесі становлення особистості проходять постійні еволюційні зміни ментальних структур або способів обробки інформації, що і визначає основні параметри когнітивного розвитку дитини. Кожна епоха, яка викликає до життя нові способи офор­млення, а звідси і представлення інформації, спричиняє зміну ментальних структур, пов'язаних з обробкою цієї інформації. Врахування таких змін конче необхідне в навчально-виховному процесі, який має змінювати форми й методи представлення дітям навіть абсолютно традиційного навчального матеріалу відповідно до нових когнітивних карт або інтеріоризованих репрезентацій.

Багатоаспектність представлених матеріалів, базованих на результа­тах ґрунтовного вивчення різних сторін заявленої проблеми, робить книгу ці­кавою як для науковців, так і практичних працівників, і не тільки психологів, але й педагогів та соціальних працівників.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762259

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 С-76.01

37. Степанов, Олександр Максимович.

Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 2. вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2006. - 520 с. - (Альма-матер). 

У другому виданні посібника розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Складається він із двох структурно цілісних частим, У першій з’ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми су­часної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здіб­ності індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання.

Посібник містить короткий термінологічний словник, запитання і завдання для закріплення матеріалу та актуалізації мисленнєвої діяльності. Адресований студентам вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА672802

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 1)С-79

38. Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу [Текст] : метод. рек. / [Т. О. Піроженко та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. - 119 с. 

Методичні рекомендації розкривають зміст дослідницької робо­ти лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України на тему «Становлення ціннісних оріє­нтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середо­вищі». У матеріалах представлено портрет цінностей сучасної дитини, психологічні та педагогічні питання щодо завдань і умов становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці

Матеріали спрямовано для обговорення проблемного кола питань становлення базових цінностей дошкільника та їх психолого-педагогічного супроводу батьками і фахівцями дошкільної освіти.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА788535

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 С-91

39. Фіцула, Михайло Миколайович.

Педагогіка [Текст] : навч. посібник / М. М. Фіцула. - Вид. 2-ге, випр., доп. - К. : Академвидав, 2007. - 559 с. - (Альма-матер).

У другому виданні навчального посібника розкрито за­гальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання, осно­ви школознавства з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, досвіду розбудови та особливостей реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільниц­тва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення. Видання містить запитання, короткий терміно­логічний словник, що дасть змогу глибше осмислити нав­чальний матеріал. Для студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685645

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 1)Ф-66

40. Щотка, Оксана Петрівна

Психологія підлітка [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. до лаб. занять і практики / О. П. Щотка ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 248 с. - (Психологічний практикум).

В навчально-методичному посібнику висвітлюються сучасні проблеми психології підліткового віку. Практикум містить методичні поради для самостійного засвоєння змісту теми, завдання для самостійної роботи, завдання для роботи на заняттях. Пропонується ряд завдань для активізації процесів професійного самовдосконалення та саморозвитку особистості фахівця. 

Навчально-методичний посібник призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, буде корисним викладачам ВНЗ освіти, вчителям, психологам, батькам та всім хто працює з підлітками.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА654400

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 Щ-92

41. Ягупов, Василь Васильович

Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Ягупов. - К. : Либідь, 2003. - 560 с. 

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні основи педагогіки, ключові проблеми дидактики і теорії виховання. Комплексно аналізуються базові структурні елементи навчально-виховного процесу, обґрунтовуються їх зміст і напрями вдосконалення.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами педагогіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА640081

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч31 Я-31

Матеріал підготували:

 головний бібліотекар Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138