Нові надходження довідкових видань до відділу науково-бібліографічної інформації

Нові надходження довідкових видань до відділу науково-бібліографічної інформації

 

Хімія. Хімічні науки

 

 1. Словник з хімії, хімічної технології та устаткування російсько-український = Словарь по химии, химической технологии и оборудованию русско-украинский : 35000 термінів / уклад.: Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко, Г. І. Гринь [та ін.] ; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Я. Лобойка. – Харків : Рюкзачок, 2019. – 724 с.

Цей словник є результатом активної багаторічної праці співробітників низки кафедр Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», підприємств та установ України, спрямованої на створення сучасного спеціалізованого російсько-українського словника з хіміко-технологічної термінології. Він охоплює 35000 слів та словосполучень з хімії, хімічної технології, обладнання, хімічного машинобудування та суміжних галузей, що вживаються у сучасних українській та російській мовах. Терміни розташовані за абеткою у тій формі, в якій вони вживаються. Для термінів кожною з мов подано відповідні синоніми.

Словник покликаний задовольнити потреби перекладу українською мовою великої кількості спеціальних слів і словосполучень російської та іншомовної термінології.

Шифр зберігання НБУВ: Ва840334
Шифр зберігання ВНБІ: Гя2 С48

 

Техніка. Технічні науки

 

 1. Київ авіаційний. XX сторіччя : хронол. довід. / [уклад. Сергій Вакулишин]. – Київ : Основа, 2021. – 189 с. : іл., фот.

Матеріал у виданні подано у вигляді своєрідного літопису, що розкриває сторінки славетної історії розвитку авіаційної промисловості та відомчої освіти. У стислій формі розкрито творче життя перших керманичів авіації, видатних теоретиків і практиків повітроплавання та авіації: Сергія Уточкіна, Ігоря Сікорського, Петра Нестерова та ін. Хронологічний діапазон представленої інформації охоплює межі з 1904 до 2000 року.

Книга містить значний масив друкованих і архівних джерел, власних спогадів та свідчень автора, унікальних фотознімків повітряної техніки та персон. Пропонована хронологія базована на відомостях періодики, спеціальної літератури та мемуаристики.

Шифр зберігання НБУВ: Ва849839
Шифр зберігання ВНБІ: О5(4УКР)я2 К38

 

 1. Стислий словник основних термінів з безпеки інформаційних систем технологій, кібербезпеки / [уклад.: В. І. Єсін, С. Г. Рассомахін] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – 63 с.

Інформація в сучасному світі перетворилася в один з найважливіших ресурсів суспільства, а інформаційні системи, як її складова, стали необхідним інструментом практично у всіх сферах діяльності людини, надаючи їй достовірну інформацію для прийняття оптимального рішення. Особливо на цей час спостерігається різке зростання інцидентів в галузі інформаційної безпеки, які набувають загрозливого характеру, охоплюючи широке коло інтересів як приватних, корпоративних, так і державних підприємств та організацій. Все це призвело до появи нового терміну «кібербезпека», який складається з декількох формулювань, поданих в різних, в тому числі і нормативних документах. Сьогодні в цих джерелах визначилася низка напрямків тлумачення даного терміну, що охоплює різні аспекти військової політики, міжнародного права, критичних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних технологій і комп’ютерних мереж.

Пропонований словник містить понад 400 важливих термінів у галузі безпеки інформаційних систем, технологій, кібернетики. Визначення термінам подано в декількох варіантах: в одному випадку – це терміни, рекомендовані міжнародними або національними стандартами; в іншому – це визначення термінів, якщо вони мають різний зміст при однаковому написанні (омоніми). Довершує видання список використаних джерел.

Шифр зберігання НБУВ: Ва838982
Шифр зберігання ВНБІ: З97я2 С80

 

Демографія

 

 1. Львівська область (1939–1959 рр.) : адмін. та демогр. довід. / [упоряд. Б. Смерека] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Львів : Простір-М, 2020. – 262, [7] с. : табл., карти + 1 арк. карта.

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського підготувало ґрунтовне видання, яке дозволяє простежити та створити картину про зміни, що відбулися у адміністративно-територіальному устрої Львівської області за воєнні та повоєнні часи.

Видання складається з двох частин: переліку населених пунктів Львівської області за період 1939–1959 рр., укладеного в табличній формі за районами згідно з адміністративним устроєм, а також карт області цього часу. Подано інформацію про кількість мешканців в містах, селах, селищах і хуторах за матеріалами довідкових видань та низки обліково-статистичних джерел з фондів Державного архіву Львівської області (станом на 1939, 1940, 1943, 1956, 1959 та 1 січня 1960 р.). Наведені дані дозволять аналізувати демографічні втрати внаслідок воєнних лихоліть, повоєнної боротьби з антирадянським підпіллям та пов’язаною з нею кампанією масової ліквідації сіл та хуторів. Додатком у довіднику слугує картографічна частина, яка складається з адміністративної карти Львівської області у лютому 1940 р., а також схем-карт станом на листопад 1946, грудень 1951, грудень 1957, жовтень 1958 р., березень 1959 р. Карти унаочнюють основні адміністративно-територіальні зміни в області від її створення до об’єднання з Дрогобицькою областю у травні 1959 року.

Науково-пошуковий апарат у виданні складається з переліку скорочень та покажчика населених пунктів Львівської області.

Шифр зберігання НБУВ: Со37551 з дод.
Шифр зберігання ВНБІ: С73(4УКР-Льв)я2 Л89

 

Історія. Історичні науки

 

 1. Галицько-Волинський літопис: текстологія / за ред. О. П. Толочка ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Академперіодика, 2020. – 928 с., 18 с. іл. – Бібліогр.: с. 914–925.

Викладено результати багаторічного проєкту текстологічного обстеження визначної пам’ятки літописання ХІІІ ст. – Галицько-Волинського літопису, який здійснювався протягом 2014–2019 років Центром досліджень з історії Київської Русі Інституту історії України НАН України.

Методологічне прочитання й пофрагментне тлумачне коментування її тексту з’ясовує й обґрунтовує основні віхи в історії пам’ятки: походження нинішньої структури тексту; етапи його формування та їх послідовність; джерела тексту. Кінцева мета обстеження полягає в тому, щоб з’ясувати достовірну історію тексту літопису (час, коли він постав, кількість редакцій, їх датування та ідентифікацію належних до кожної редакції текстів, джерела). Пропонований том охоплює покажчики словоформ «галицької» і «волинської» частин літопису, а також бібліографію праць про Галицько-Волинський літопис.

Книга містить передмову, тлумачний коментар та низку покажчиків: покажчик інципітів, предметний покажчик, граматичний покажчик до Галицького літопису, граматичний покажчик до Волинського літопису. Довершує видання бібліографічний перелік праць про Галицько-Волинський літопис та список скорочень й абревіатури.

Шифр зберігання НБУВ: Вс67838
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)4я2 Г15

 

 1. Історія Волині : [навч. посіб.]. Т. 1 / Громад. орг. «Центр дослідж. і вдродж. Волині», наук.-дослід. ін-т українознавства ; наук. ред. І. Ворончук. – Київ ; Харків : Вид. Олександр Савчук, 2021. – 383 с. : 283 іл., 8 мап.

Заплановане тритомне видання репрезентує історію одного з найважливіших історико-географічних регіонів України – Волині, яка за сучасним адміністративно-територіальним поділом охоплює Волинську та Рівненську області, західну частину Житомирської та північні частини Тернопільської і Хмельницької областей. У давнину Волинь обіймала також території сучасних Холмщини, Підляшшя, Люблінщини, Белзьку землю (наразі республіка Польща), південну частину Берестейської землі (сучасна Білорусь). Це своєрідний літопис, який надає уявлення про історію міста від часів заснування до сьогодення, допомагає простежити життєвий шлях героїв, які прославили місто своїми здобутками в різних галузях промисловості, науці, освіті, медицині, мистецтві, літературі, архітектурі, спорті тощо. Багато відомих учених присвятили Волині низку спеціальних праць.

Пропонований перший том висвітлює минуле, засноване на документальних матеріалах, історію формування Волині як територіального феномену і охоплює її історичний розвиток від початків появи людини до утворення перших переддержавних союзів на цих просторах.

Посібник насичений багатим і унікальним ілюстративним матеріалом, зокрема великою кількістю таблиць, мап, зображень предметів археологічних розкопок.

Для зручності у користуванні книга містить ґрунтовний науково-пошуковий апарат: передмову, відомості про авторів, список скорочень, список використаних джерел і літератури, іменний та географічний покажчики.

Шифр зберігання НБУВ: В358416/1
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР-ВОЛ)я2 І-90

 

 1. Меджибіж полікультурний : путівник / уклад. і наук. ред. І. Западенко ; фот.: К. Жданов [та ін.] ; Держ. іст.-культур. заповідник «Меджибіж, Постійнодіюча археол. експедиція «Меджибіж–2000», ReHERIT. – Житомир : ТОВ «505», 2020. – 96 с. : іл., фот.

Цей путівник не зовсім звичайний. Як у кожному сучасному путівникові, в ньому є і маршрути, і адреси, і пам’ятки з GPS-координатами. Книга надає інформацію, яка допомагає зорієнтуватися у цікавому, суперечливому і водночас невідомому широкому загалу розмаїтті етнічних культур, які впродовж століть створювали особливий локальний колорит мальовничого міста Хмельницької області – Меджибожа. Культурне різноманіття, взаємний обмін і збагачення крізь кордони і століття – все це надає змогу більш детально пізнати багатство місцевих історій кількох народів. Меджибіжчани мають для цього унікальний спадок. Зокрема місто славиться своїми археологічними пам’ятками архітектури ХVІІ століття, такі як Меджибізький замок, Замчище Ракочі, Замкова церква святого Миколая, Свято-Успенська церква тощо.

Не оминає увагу і історичне минуле міста, пов’язане з видатними постатями: Богданом Хмельницьким, Павлом Скоропадським, Тарасом Шевченком, митрополитом Київським та всієї України Володимиром та ін. Окремий розділ присвячено культурі та традиціям центру єврейського світу, розташованому посеред Меджибожа – Баал Шем Тову.

Видання запрошує усіх ближче пізнати цей дивовижний куточок України, щоб зрозуміти особливість свого міста і зацікавити собою інших.

Шифр зберігання НБУВ: Ва850035
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР-ХМЕ)я2 М42

 

 1. Павлюк С. Енциклопедичний словник понять і термінів з етнології / Степан Павлюк ; НАН України, Ін-т народознавства. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Ін-т народознавства НАНУ, 2020. – 447 с.

Українська етнологічна наука уже досить наповнена словниками, які полегшують з’ясовувати найрізноманітніші ситуації у традиційній етнічній культурі, здійснювати фундаментальні висновки цього процесу. Проте за останні десятиліття вона заявила про своє утвердження та ідеологічне переосмислення. Все це вимагає корекції лженаукових концепцій, версій, понять, явищ та подій. Процес пізнання людського поступу став за своєю суттю не стільки емоційним, навіть десь романтичним, задоволенням інтелектуальних потреб людини, скільки фіксацією рівня цивілізаційності людства, полинувши у сферу світосприйняття і світорозуміння. На цьому когнітивному шляху людської цивілізації найсуттєвішою його складовою виступає процес вивчення становлення людини у сенсі культурного зростання як фундаментальної основи поступу.

Пропонований енциклопедичний словник є суттєво доповнене і науково поглиблене попереднє видання «Словник основних понять і термінів з теорії етнології» (2008). В ньому було упорядковано та уніфіковано понятійний апарат в етнологічній науці, зокрема в її теоретичній частині. Дефініція понять і термінів враховує сучасний наробок провідних етнологічних наукових центрів у світі, а також їх інтерпретацію у сфері суміжних суспільнознавчих дисциплін – філософії, соціології, політології та тощо.

Шифр зберігання НБУВ: Ва846690
Шифр зберігання ВНБІ: Т5я2 П12

 

 1. Третьяков А. Киевские купцы / Аркадий Третьяков. – Киев : ЛАТ & К, 2020. – 851 с. : ил.

Ґрунтовна стаття відомого історика І. Гирича, з якої починається книга, дає узагальнене уявлення про роль київського купецтва у формуванні Києва за період ХІХ – початок ХХ ст., у розвитку культури та підприємництва. Джерельна база видання нараховує 4400 коротких біографічних нарисів про київських купців, доля яких упродовж 1816–1917 рр. була пов’язана з Києвом. Книга містить 4500 посилань на архівні джерела, історичну, краєзнавчу літературу, а також відомості з приватних зібрань киян, біля 1000 ілюстрацій, деякі з них публікуються вперше. Це портрети, документи, рекламні об’яви, фото будинків тощо. Матеріал у довіднику використано та опрацьовано за допомогою архівних фондів міста Києва, Київської області та Центрального державного історичного архіву України, а також за матеріалами досліджень істориків та києвознавців, зокрема Ігоря Гирича, Ольги Друг, Марії Кадомської, Стефана Машкевича та інших.

Додатковим матеріалом у виданні слугують таблиці з вказівкою про зміну назв вулиць та площ, які зустрічаються у книзі, табель про ранги. Видання завершується переліком використаних джерел, взятих зі стародрукованих видань: «Адресная и справочная книга «Весь Киев» за 1899–1916 рр., «Памятная книжка Киевской губернии» за 1856–1915 рр. (4562 н.).

Шифр зберігання НБУВ: Ва845900
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР-2К)д я2 Т66

 

Держава і право. Юридичні науки

 

 1. Вайда Т. С. Довідник поліцейського з домедичної допомоги : довід. вид. для курсантів, студентів та слухачів ЗВО МВС України / Т. С. Вайда ; М-во внутріш. справ. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 423 с.

У довіднику подано широке коло термінів та понять з галузі екстреної медицини та медицини катастроф. У зв’язку з існуючими небезпеками для життєдіяльності людини враховано фахову потребу працівників поліції в уточненні незнайомих та маловідомих медичних аспектів для належної протидії потенційним загрозам життю під час здійснення ними правоохоронної діяльності. До видання включено більше 2120 статей та дефініцій, які поділено за медичними категоріями.

Орієнтиром у термінологічному масиві є довідково-пошуковий апарат, зокрема зміст, передмова, список використаних джерел та алфавітний покажчик термінів. У кінці книги подано додатки, які містять відомості, зокрема надання першої допомоги при отруєннях з вказівкою їх характеристики; перелік медикаментів, що входять до складу медичної аптечки про призначення окремих засобів, які можна застосовувати при наданні домедичної допомоги потерпілим; перелік лікувальних засобів, які рекомендується включити до складу автомобільної медичної аптечки з вказівкою галузі та способу їх застосування тощо.

При підготовці сучасного словника для поліцейського було використана значна кількість різноманітних літературних джерел та інтернет-ресурсів, матеріали підручників з медицини й педагогіки, монографічні праці з проблем анатомії, фізіології та гігієни людини, нормативно-правові акти в галузі екстреної медицини тощо.

Пропоноване видання допоможе у професійному навчанні майбутніх працівників правоохоронних органів, що надасть змогу курсантам (студентам та слухачам) ЗВО МВС України в достатній мірі правильно усвідомити основні принципові підходи та характеристики заходів щодо забезпечення збереження життя і здоров’я потерпілого, грамотно будувати алгоритми оперативних дій рятувальника у будь-яких екстремальних ситуаціях, у тому числі й в умовах здійснення поліцейськими оперативно-службових та службово-бойових дій.

Шифр зберігання НБУВ: Ва840461
Шифр зберігання ВНБІ: Х81(4УКР)я2 В14

 

 1. Шепітько М. В. Кримінальна юстиція в латинських висловах і термінах : словник-довідник / М. В. Шепітько. – Харків : Право, 2020. – 178 с.

Пропоноване видання є авторською колекцією з тисячі латинських висловів і термінів кримінально-правового, процесуального та криміналістичного спрямування, що застосовуються у діяльності вчених та представників правозастосовної практики. Для зручності пошуку та користування слугує алфавітно-предметний покажчик, що складається з ключових слів і початкової латинської літери висловлювання (терміна) та номера, під яким він відображається в основному тексті словника.

Шифр зберігання НБУВ: Ао275717
Шифр зберігання ВНБІ: Х88я2 Ш48

 

Військова наука. Військова справа

 

 1. Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки / уклад.: М. І. Васьківський, С. М. Гімбер, О. О. Головін [та ін.] ; за заг. ред. І. Б. Чепкова ; Центр. НДІ озброєння та військ. техніки Збройних Сил України. – 2-ге вид. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. – 691 с.

Словник, розроблений Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України, призначений для загального користування в Збройних Силах України. За своїм складом є тлумачним і містить понад вісім тисяч термінів та їхніх визначень. До деяких висловів додаються примітки. Доповненням у книзі слугує список прийнятих скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва848508
Шифр зберігання ВНБІ: Ц(4УКР)я2 С48

 

Культура. Наука. Освіта.

 

 1. Видатні діячі культури та мистецтв Буковини : біобібліогр. довід. / Упр. культури та туризму Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2010.

Вип. 3 / авт.-упоряд.: О. Баннікова, М. Довгань, Р. Гончар ; ред. І. Рудько. – Чернівці : Букрек, 2019. – 127 с. : фот.

Історія кожної галузі – це історія творчого життя найяскравіших її представників. «Видатні діячі культури та мистецтв Буковини» представляє золотий фонд Буковини, який започатковано Чернівецькою обласною науковою бібліотекою України імені Михайла Івасюка. Всі три довідника містять добірку біографій особистостей, які відзначені почесними державними нагородами: «Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка», «Народний артист України», «Народний артист Молдови», «Народний художник України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений діяч мистецтв Молдови», «Заслужений артист України», «Заслужений артист Молдови», «Заслужений художник України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений майстер народної творчості України», «Заслужений працівник культури України».

Перший випуск вийшов у 2010 році. В нього включено відомості про знаних митців Буковини, які за високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток культури Буковинського краю відзначені державними нагородами за 1946–2009 роки. Серед них ті, що відійшли у вічність, але вони завжди залишаться в наших серцях незабутніми геніями: Іван Миколайчук, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук. У виданні зібрано понад 200 біографічних статей. У наступному випуску, хронологічні вежі якого сягають період з 1946 по 2012 рік, висвітлено творчі біографії понад 77 осіб, які працювали на теренах культури та мистецтв краю, а також ті, які народилися на Буковині, але трудяться за її межами.

Черговий випуск є продовженням двох попередніх випусків і містить біографічні відомості видатних діячів культури та мистецтв Буковини впродовж 2012–2019 років, та тих, які не ввійшли до попередніх двох випусків. Серед них – ті, хто працював та працює нині на теренах культури та мистецтв краю, а також ті, які народилися на Буковині, але трудяться за її межами. Матеріали згруповані у 9 розділів та розташовані за алфавітом прізвищ в межах кожного розділу. До кожної персони додається біографія. Для зручності в користуванні в кінці видання наведено іменний покажчик.

Пропонована добірка інформації про відомих її митців стане в нагоді науковцям, працівникам бібліотек, закладів культури та мистецтв, краєзнавцям, мистецтвознавцям та всіх, хто цікавиться творчістю діячів культури та мистецтв Буковини.

Шифр зберігання НБУВ: В352903/3
Шифр зберігання ВНБІ: Ч11(4УКР)дя2 В42

 

 1. Історія Київського університету : [колект.] монографія : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Л. В. Губерський (керівник проекту). – Київ, 2019. – Присвяч. 185-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.

Т. 1 / В. Ф. Колесник, Г. М. Казакевич, О. Г. Сокирко [та ін.]. – 715 с. : іл.
Т. 2 / О. В. Вербовий, І. М. Мороз, О. В. Даниленко [та ін.]. – 1602 с. : іл.

Історія кожного вузу – це історія зародження культурних цінностей та традицій, за якими зберігається історія багатьох напрацювань та творчого життя найбільш яскравіших і видатних його представників в галузі науки, вищої школи, сотні відкриттів світового рівня.

У 2013–2014 роках народилася ідея видати глобальну історію Київського університету. Але за цей час відбулися кардинальні зміни, що сприяло появі нового дослідження, у якому відтворено найголовніші етапи розвитку вищого навчального закладу від зародження «університетської ідеї» в Києві й донині, розкрито здобутки та успіхи провідного класичного університету як сучасного науково-навчального центру, визначного лідера освіти та науки України. Детально висвітлено навчальний процес, охарактеризовано віхи розвитку наукових досліджень в університеті, розкрито його роль в суспільному житті.

Видання, що складається з двох томів, охоплює увесь спектр діяльності та розвитку ВНЗ від року заснування до сьогодення.

Перший том поділено на три розділи: «Університетська освіта й традиція в Західній Європі»; «Університет святого Володимира (1833–1920)»; «Університет в епоху реорганізацій, репресій і війни (1920–1944)».

Другий том складається з двох розділів: «Київський державний університет у повоєнний період і в часи наростання системної кризи соціалістичного ладу»; «Розвиток університету в умовах відновлення державної незалежності України (1991–2018)». Кожний розділ в обох томах супроводжується ілюстративним матеріалом, який містить маловідомі та рідкісні фотографії, документальні, архівні матеріали, пов’язані з діяльністю Київського університету.

Шифр зберігання НБУВ: В358403/1-2
Шифр зберігання ВНБІ: Ч48(4УКР)я2 І-90

 

 1. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів : зб. док. і матеріалів / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Н.-д. від. іст. колекцій ; упоряд.: Г. Сварник, Р. Дзюбан, М. Кривенко [та ін.] ; наук. ред.: Я. Дашкевич, М. Романюк. – Львів : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2010–    .

Т. 2 : 1946 – березень 1953 / [відп. ред. Л. Сніцарчук ; вступ. сл. Г. Сварник ; передм. Р. Дзюбан]. – 2019. – XXXII, 619, [2] с. : іл. – (Джерелознавча серія).

Двотомне енциклопедичне видання призначено як для спеціалістів, так і для широкого кола читачів, зацікавлених історією Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Хронологічний діапазон представлених документів охоплює період з 1939 по 1953 рр. Висвітлено коло питань і проблем, які постали як перед бібліотекою, так і перед всією українською культурою й наукою загалом – про долю культурних цінностей у трагічний і переломний час Другої світової війни та після неї.

Перший том, який вийшов у 2010 році, містив 245 документів про кількісний і якісний вимір втрат за період 1939–1945 рр., що їх зазнали книжкові, рукописні, мистецькі та інші збірки Львівських бібліотек. Зокрема мова йшла про переміщення фондів до Польщі, Німеччини, а також про передачу окремих збірок та колекцій іншим академічним установам, архівам та музеям України.

До наступного тому включено документи і матеріали за 1946–1953 рр. – від закінчення Другої світової війни до смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна. Матеріали видання містять 246 документів, які охоплюють коло питань, пов’язаних з переміщенням рукописних, книжкових і мистецьких колекцій академічної установи та зміну її особового складу в післявоєнний період. Йдеться про вивезення збірок до Польщі, а також про передачу фондів до різних архівів, бібліотек, музеїв та інших інституцій України і Росії, зокрема про переміщення до Києва літературних архівів і, як наслідок, руйнування цілісності фондів колишньої Бібліотеки НТШ у Львові. Документи і матеріали українською, російською та польською мовами зберігаються в бібліотеках, архівах і музеях Львова, Києва, Варшави, Вроцлава, Кракова та Москви. Більша частина документальних джерел публікується вперше.

Матеріал згруповано за розділами: «Документи і матеріали: 1946 – березень 1953»; «Додаток. Матеріали 1945–2015». Науково-довідковий апарат складається з біограм, переліку скорочень, словнику рідковживаних, застарілих та іншомовних слів та двох покажчиків: іменного й географічного. Окремо подано список використаних джерел, до якого включено матеріали з архівних та рукописних фондів, опублікованих документів, листувань, спогадів та газетних публікацій. Видання завершується переліком опублікованих документів і матеріалів.

Шифр зберігання НБУВ: В352950/2
Шифр зберігання ВНБІ: Ч734(4УКР)7я2 Л89

 

 1. Музичко О. Є. Honoris causa: почесні члени, доктори, професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : до 155-річчя від дня заснування : біогр. довід. / О. Є. Музичко, О. О. Синявська, В. М. Хмарський ; голов. ред. І. М. Коваль ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Каф. історії України. – Одеса, 2020. – 306 с. : фот.

Науково-довідкове видання репрезентує біографічні довідки про почесних членів, докторів, професорів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова від часу його заснування до сьогодення. Особливістю цього видання є те, що тут приділено велику увагу зв’язкам почесних членів, докторів та професорів з Одесою, передусім з її науковим середовищем.

Видання складається з двох частин: перша містить відомості про почесних членів та докторів Новоросійського університету (1865–1920 рр.); друга – надає стислі біографічні дані про почесних членів, докторів та професорів Державного (Національного) університету імені І. І. Мечникова за 1975–2019 рр. Прізвища даються в довільному порядку. Під час написання біографічних довідок використано комплекс архівних та опублікованих історичних джерел.

Джерельною базою видання слугували документи, переважно особові справи діячів, що зберігаються у фондах Державного архіву Одеської області та Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.

Шифр зберігання НБУВ: Ва842673
Шифр зберігання ВНБІ: Ч48(4УКР)дя2 М89

 

 1. Педагогічна інноватика : термінолог. слов. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; за заг. ред. О. І. Шапран. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 382 с.

В основу видання покладено ознайомлення сучасних науковців з проблемами організації інноваційної діяльності в закладах освіти. На доступному рівні розкрито сутність термінів інноваційної педагогіки; нові концептуальні підходи до розвитку освітянської галузі, наукові положення, інноваційні здобутки освітянської практики. У словнику відображено як новітні дефініції, так і класично усталену термінологію, що має велике значення для усіх рівнів освітньої діяльності.

Словник має абетково-гніздову структуру, що надає зручності в користуванні. Стисло подано додаткові пояснення, особливо важливі статті мають розгорнуте тлумачення. До статей додаються етимологічні довідки та пояснення самого поняття. Видання доповнено предметним покажчиком.

Шифр зберігання НБУВ: Ва839891
Шифр зберігання ВНБІ: Ч31я2 П24

 

 1. Термінологічний словник видавничого бізнесу: книга редактора : укр.-англ. [навч. посіб.] / уклад. В. І. Шпак. – Київ : Експрес-об’ява, 2020. – 263 с.

Пропонований словник узагальнює сучасні трактування основних термінів видавничого бізнесу з наведенням їхнього перекладу англійською мовою. Охоплює понад дві тисячі термінів-однословів та словосполучень. Включено терміни з вказівкою об’єктів й процесів всього спектру видавничого підприємництва. Покликаний бути підґрунтям для вивчення курсів «Управління сучасним видавництвом», «Видавничий бізнес», «Економіка видавничого підприємства», «Маркетинг у видавничій діяльності», «Практика РR у видавничій справі» тощо студентами редакційно-видавничих професій.

Шифр зберігання НБУВ: Ва842693
Шифр зберігання ВНБІ: Ч617я2 Т35

 

Філологічні науки. Художня література

 

 1. Журавльова Н. М. Українська народопісенна ввічливість : тлумач. слов. етикет. слів, фразеологізмів і виразів / Н. М. Журавльова ; М-во освіти і науки України ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 611 с.

Вперше в українському мовознавстві на матеріалі мови народної поезії зібрано й проаналізовано різнорівневі етикетні мовні одиниці, які в пісенному фольклорі виконують роль чемних звертань, гоноративів і прикладок, а також служать для використання терміну ввічливості в різних комунікативних ситуаціях. Етикетні фразеологічні звороти у цьому напрямку виступають важливим засобом вираження народнопісенної ввічливості.

Довідник побудовано за абеткою. Додатковим матеріалом у виданні слугують список скорочень і повних назв джерел словника, список використаної літератури, умовні скорочення. Доповнює видання алфавітний покажчик етикетних слів, фразеологізмів і виразів з позначенням відповідної сторінки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва841130
Шифр зберігання ВНБІ: Ш3(4УКР)я2 Ж91

 

 1. Коронація слова [2000–2020] : наук.-довід. вид. на відзначення 20-річчя Міжнар. літ. конкурсу «Коронація слова», 2000–2020 / редкол.: О. Є. Бондарева [та ін.] ; керівник проекту Н. О. Струк. – Київ : Світ Успіху, 2019. – 495 с. : іл.

Це унікальне видання не залишить байдужим жодного читача, бо за висловом громадських діячів Юрія і Тетяни Логушів «це проект нашого життя, у який ми вклали серце і душу». Воно вийшло у світ за підтримки Українського культурного фонду з нагоди відзначення 20-річчя Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей. Уперше представлено систематизована інформація про його результати як підсумок подвижницької праці засновників і меценатів Юрія і Тетяни Логушів та команди. Книга ознайомлює із тенденціями в літературному процесі крізь призму світоглядних переконань сучасних письменників; надає біографічні довідки про лауреатів І–ІІІ премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв’ю, перелік дипломантів конкурсу, наукові оглядові розвідки. Окремій розділ «Золоті письменники України» містить інформацію про літературну відзнаку «Золотий письменник України», започаткованої у 2012 році. Серед її переможців треба відзначити таких талановитих представників літературного жанру як Іван Драч, Дмитро Павличко, Світлана Талан, Ганна Чубач та ін. Також слід відмітити «Мультимистецький проект «Воскресіння розстріляного відродження», заснований ще у 2015 році на знак пошани українських митців, страчених і репресованих радянським режимом у 1920–1930-х роках.

Поданий у енциклопедичному виданні матеріал багато ілюстрований та супроводжується фотографіями переможців «Коронації».

Для зручності користування у виданні наведено іменний покажчик переможців і дипломантів конкурсу «Коронація слова».

Шифр зберігання НБУВ: Со36999
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)6д.я2 К68

 

 1. Українсько-російсько-англійський словник гідрогеологічних термінів і словосполучень : навч. посіб. / [уклад.: Ф. В. Чомко та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 94 с.

Словник містить термінологічну базу таких наук, як геологія, гідрологія, метеорологія, екологія, біологія, хімія в межах тих розділів, що безпосередньо пов’язані з підземною гідросферою, тобто гідробіологією (наукою про водні екосистеми). Для зручності користування терміни подано в алфавітному порядку, з перекладом російською та англійською мовами.

Довідник стане в нагоді спеціалістам, які працюють у галузі гідроекології та її суміжних дисциплін.

Шифр зберігання НБУВ: Ва838993
Шифр зберігання ВНБІ: Ш12-4я2 У45

 

 1. Університетська шевченкіана : довід. посіб. / авт.-упоряд. В. І. Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. О. М. Сліпушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2017. – 436 с. : кольор. іл., фот.

Представлене видання – це перша спроба охопити досягнення університетської шевченкіани за всі роки діяльності вищого навчального закладу. За основу задума цього довідника покладено напрацьовані матеріали, взяті з бібліографічного покажчика «Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1859–2010)», що ввійшов до однойменної колективної монографії. Включено статті персоналій і назв, пов’язаних з контактами Т. Шевченка та Університетом, розвитком шевченкознавчої науки. Книга містить бібліографічні дані про вихованців університету: відомих діячів культури, лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також Почесних членів і докторів Університету різних років, тією чи іншою мірою причетних до постаті і творчості Т. Шевченка.

Матеріал у виданні розміщено за алфавітом. В кінці додається список захищених дисертацій за період з 1940 по 2015 роки та фотоматеріали видань університетської шевченкіани, портрети шевченкознавців (викладачів і вихованців) тощо.

Унікальність і новаторський характер цієї книжки для сучасного шевченкознавства визначається тим, що тут вперше подано максимально повний перелік імен тих шевченкознавців різних поколінь, які репрезентують солідну шевченкознавчу школу Університету.

Шифр зберігання НБУВ: Ва819729
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)5д.я2 У59

 

Мистецтво. Мистецтвознавство

 

 1. Десятник Г. О. Види, жанри і типи аудіовізуальних творів : словник-довідник / Г. О. Десятник ; [наук. ред. В. В. Гоян] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Ін-т журналістики КНУ, 2020. – 224 с.

Для сучасного телебачення проблема жанрової специфіки залишається завжди актуальною. В основі будь-якого жанру лежить напрацьований під час тривалого історичного періоду сталий комплекс виражальних засобів, стилістичних прийомів, кожен жанр має власний тематичний ареал, орієнтований на виконання певних соціальних функцій.

В процесі аудіовізуальної творчості усе частіше використовуються змішані видові та жанрові форми, проходять процеси, які впливають не тільки на розвиток самого телебачення, але й на подальше урізноманітнення всієї видовищної сфери мистецтв. Саме це дає підстави з надією дивитись на подальший розвиток телебачення, адже жанрова багатобарвність завжди була показником розвитку мистецтва, плідності його творчих методів. Усе більший вплив на формування системи жанрів має інтернет та властиві йому специфічні форми. Безумовно, процес освоєння малих форм екранної інтернет-творчості – тільки на початку, але вже зараз можна виокремити певні їхні жанрові форми й тематичні групи.

Запропонований словник-довідник побудовано на основі тематичного розподілу статей за певними видами творчості. Усередині кожного розділу, який починається визначенням відповідного виду творчості, статті розміщено в алфавітному порядку. Винятком є базові статті «Види творчості», «Аудіовізуальна (екранна) творчість», «Матеріал творчості», «Вид», «Жанр», які включено до вступу.

Шифр зберігання НБУВ: Ва839232
Шифр зберігання ВНБІ: Щ37я2 Д37

 

Література універсального змісту

 

 1. Данильчук Д. В. Про кого розповідають назви вулиць. Київські перейменування 1988–2019 років : довідник / Дмитро Данильчук. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2020. – 301, [1] с. : табл.

«Ким була людина, на честь якої назвали вулицю в Києві?», «Чим уславилась ця особа?» – такі запитання виникають у киян і гостей міста, особливо часто в роки інтенсивних змін топонімії, зумовлених декомунізацією. Ця книга познайомить із понад 290 видатними (але, на жаль, не завжди знаними для широкого загалу) діячами України та світу, імена яких з’явилися на мапі Києва протягом останніх 30 років. Окремий розділ присвячений розвінчанню «позитивних» міфів тоталітарної пропаганди про осіб, події та явища, характерні для топонімії радянської доби. Крім того, довідник допоможе знайти потрібну вулицю чи площу столиці за новою або старою назвою, а також розповість багато цікавих фактів з історії київських урбанонімів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва844773
Шифр зберігання ВНБІ: Я23(4УКР-К) Д18

 

 1. Крюков В. Улицы Города прежде и теперь / Валерий Крюков ; Фонд «Культурні новації», Благод. фонд Владислава Трубіцина. – Киев : АДЕФ-Украина, 2019. – 127 с. : ил., фот.

За абеткою подано годоніми (назви вулиць, площ, бульварів та провулків) міста Києва, історичні відомості про обставини та час їх заснування, даються пояснення походження сучасних і старих назв. Книга містить також історичну довідку про осіб, на честь яких називали годоніми.

Додатковий матеріал містить списки використаних джерел та прийнятих скорочень, алфавітний покажчик, топографічну карту міста Києва та його передмість на 1911 рік.

Шифр зберігання НБУВ: Ва839919 з дод.
Шифр зберігання ВНБІ: Я23(4УКР-К) К84

 

Виконавець
Світлана Блиндарук, мол. наук. співроб.

Наук. ред.
Павло Штих, наук. співробітник

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні