Спадщина Дмитра Івановича Багалія у фондах НБУВ : до 165-річчя від дня народження

Спадщина Дмитра Івановича Багалія
у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

До 165-річчя від дня народження

 

Нині Україна переживає дуже важкий час. Коли країну спіткають тяжкі випробування, саме історики виявляються краще за всіх підготовленими до змін, спроможними усвідомити значення подій, що відбуваються навколо. Видатний історик ХІХ ст. М. П. Погодін писав: «Историк по преимуществу есть венец народа, ибо в нём народ узнаёт себя (достигает своего самопознания)». Вітчизняна історія пам’ятає чимало історичних осіб, які стали виразниками ідей своєї епохи і реально вплинули на прогресивний розвиток суспільства.

Останнім часом підвищену увагу дослідників і громадськості привертає творча спадщина відомого українського історика, філософа, громадського та політичного діяча, академіка Української академії наук, Лауреата Уваровської премії, ректора Імператорського Харківського університету, Харківського міського голови, доктора історичних наук – Дмитра Івановича Багалія (26 жовтня [7 листопада] 1857 р., Київ – 9 лютого 1932 р., Харків). Праці Д. І. Багалія витримали випробування часом, увійшли до золотого фонду української науки і стали надбанням світової науки. Наукова спадщина вченого включає понад 400 публікацій: підручників, монографій, археологічних видань, статей з історії України і Росії. З-поміж численних праць вченого понад 100 – з історії Слобідської України, 25 публікацій з історії Лівобережної та Південної України, близько 40 – з історії міста Харкова та Харківського університету, 10 спеціальних досліджень присвячено життю і творчості Г. С. Сковороди. Дмитро Іванович Багалій є автором праць з історіографії, архівознавства, археології, джерелознавства, демографії, етнографії. Щодо біографічних даних, так і відносно наукового, культурного життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст., увагу привертає й епістолярна спадщина Д. І. Багалія. Перевидано декілька монографій вченого, з’явилися десятки нових присвячених йому праць. Наукова діяльність Д. І. Багалія відрізняється широтою інтересів і багатогранністю досліджень.

Свого часу Дмитро Іванович Багалій проводив археологічні розкопки курганів у Валківському та Богодухівському повітах, частина яких належала до культури місцевих племен скіфського часу. Також за дорученням попереднього комітету з влаштування ХІІ Археологічного з’їзду, який проходив з 15 до 27 серпня 1902 р., Д. І. Багалій очолював спеціальну комісію з вивчення Верхньо-Салтівського могильника, відкритого 1900 р. археологом-ентузіастом, місцевим вчителем В. О. Бабенком. Д. І. Багалій здобув собі поважне й авторитетне ім’я також і в українській історіографії. Нині дослідження Дмитра Івановича Багалія становлять інтерес не тільки для істориків, але викликають зацікавленість і у політиків. Основна проблематика наукової діяльності Д. І. Багалія як історика – це соціально-економічний розвиток Лівобережної України, історія Слобідської України, історія Південної України, історія української культури. Дмитро Іванович Багалій вважається фундатором нової наукової школи в історичній науці другої половини ХІХ ст. початку ХХ ст. Тема першої докторської дисертації, яку він успішно захистив у 1883 р., була присвячена дослідженню заснування міст Слобожанщини.

Систематичне дослідження минулого Слобожанщини в контексті українського історичного процесу розпочалося завдяки працям Д. І. Багалія, які займають центральне місце в його науковій спадщині. Зокрема, привертає увагу науковців книга «Очерки изъ истории колонизации степной окраины Московского государства» (1887). Значну увагу вчений приділяв висвітленню історичних коренів і традицій Слобожанщини. Культурні зачатки, які принесли на землю Слобожанщини перші колонізатори із Задніпрянської України у другій половині ХVІІ ст., та їхня розвинена система освіти, стали тим поштовхом, який зрушив життя Слобідського краю, відкривши у Харкові перші школи. Тематика, загальний характер наукових досліджень Дмитра Івановича Багалія завжди були актуальними для свого часу.

З 1 листопада 1891 р. по 1905 р., перебуваючи на посаді голови видавничого комітету Харківського товариства грамотності, Д. Багалій видав 58 найменувань брошур загальним накладом 1 мільйон примірників. Його як патріота країни та захисника свого народу турбувала проблема видання творів українських авторів мовою оригіналу. Він неодноразово у своїх публічних виступах критикував цензурні утиски щодо української мови і зауважив, що інтелігенція, яка працює серед українського населення, «відчуває моральний дискомфорт від того, що не може дати тубільному (корінному) населенню тих духовних цінностей, які є його власним надбанням». У 1902 р. місцевий уряд дозволив відкрити при видавничому комітеті Харківського товариства грамотності спеціальну «малоросійську» комісію для розгляду рукописів українською мовою. За безпосередньою участю Д. І. Багалія видавничим комітетом було опубліковано твори О. Кониського, вибрані вірші з Шевченкового «Кобзаря», цикл оповідань Квітки-Основ’яненка та інші, що розійшлися багатотисячними тиражами. На початку ХХ століття це стало значним внеском у справу народної освіти краю та українського національно-культурного відродження взагалі.

Дмитро Іванович Багалій був членом українофільської організації «Стара Громада», яка займалася культурно-просвітницькою роботою та не брала участі в політичній боротьбі, засуджуючи терористичні акції народовольців та будь-які революційні виступи. Д. І. Багалій співчутливо ставився до боротьби українського народу в ході визвольної війни з-під панування панської Польщі у 1648–1654 рр., яка закінчилася возз’єднанням України з Росією. У другій докторській дисертації «Нариси з історії колонізації та побуту степової околиці Московської держави» (1887) Дмитро Іванович Багалій вказував на спільність історії російського та українського народів, відстоював необхідність їхньої дружби та співробітництва, особливо у культурно-просвітницькій сфері, яка була предметом його постійних турбот [Астахов В. В. Політичні та правові погляди Д. І. Багалея // Багаліївські читання у НУА : програма та матеріали. – Харків : ОКО, 1998. – С. 21].

За визнанням Д. І. Багалія «Російська історія», яка значною мірою вплинула на дореволюційну творчість історика, була написана на основі запропонованої академіком А. А. Шахматовим схеми «російської історії». Відповідно до зазначеної концепції, східна гілка слов’янства ділилася на три великі групи, ставши етнокультурним субстратом білоруського, руського та українського народів. На думку Д. Багалія, поділ на ці народи стало як наслідком географічних умов, так і результатом відмінностей в історичній долі: «На частку Північно-Східної Русі випала неважка перемога над фінами, а на частку Південної – завзята боротьба з тюрками, в якій вони повинні були грати роль стримуючої натиск води греблі». У цьому простежується вплив на Д. І. Багалія теоретичних поглядів Н. І. Костомарова, В. О. Ключевського.

Єдність у загальному ході російської історії для Дмитра Івановича Багалія полягала у визнанні спільності історичної долі трьох народів при паралельному перебігу багатьох процесів у національних історіях. Ця обставина підтверджується періодизацією його курсу «Руської історії». У третьому томі об’єднання «Малої та Білої Русі» під владою Польщі та Литви з другої половини ХV ст. до кінця ХVІІ ст. стає предметом окремого розгляду як самостійного явища, подібного до «збирання» російських земель Московською державою.

Вивченням багатогранної діяльності Д. І. Багалія, як видатного вченого України, займається Багаліївський центр Харьківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА»). Дане дослідження є пріоритетним завданням науково-дослідної академії. Внесок Д. І. Багалія у справу історичної науки, народної освіти, культури взагалі суттєво збагатили скарбницю надбань цивілізованого суспільства. Відродження національної самосвідомості українського народу неможливе без глибокого і всебічного вивчення його минулого та традицій. Дослідження цих питань дають змогу повно відновити як загальнонаціональні, так і місцеві народні традиції, їхні особливості в окремих етнографічних районах. Сучасні і наступні покоління повинні їх знати, шанувати, зберігати і примножувати.

З нагоди 165-річчя від дня народження Дмитра Івановича Багалія підготовлено електронну виставку з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Склад документів, представлений до вашої уваги, всебічно репрезентує комплекс джерел наукового та біографічного характеру. Достовірність матеріалів допоможе відтворити правдиву картину нашого минулого, висвітлити роль особистості в науці та, спираючись на документи, значимість її вкладу. До вашої уваги представлено посилання на інтернет-ресурси, що містять скановані копії праць видатного вченого.

На превеликий жаль, час невблаганний не тільки для людей, але й до унікальних видань. Деякі обкладинки видань не збереглися в оригіналі, натомість на фото, яке представлено на ваш розгляд, відтворено першу сторінку праць видатного вченого. Видання, представлені на виставці, можуть бути корисними не тільки науковцям, політичним діячам, але й всім зацікавленим читачам. Особливу увагу книги можуть привернути меценатів, видавців, які зацікавлені у подовженні життя раритетних видань, зокрема, у репринтному відтворенні. Бібліографічні описи книг подано за розділами, у межах розділу за хронологією.

З інформацією про житття та діяльність Д. І. Багалія також можна ознайомитися з довідкових видань, відвідавши відділ науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. До уваги читачів у відділі представлено видання: Большая советская энциклопедия (М., 1970. Т. 2. С. 510); Большая энциклопедия: слов. общедоступ. сведений по всем отраслям знаний (СПб., 1902. Т. 2. С. 385–386); Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых: (от начала русской образованности до наших дней) (СПб., 1891. Т. 2, вып. 22/30. С. 19–22.); Енциклопедія історії України (Київ, 2005. Т. 1. С. 97–98); Православная энциклопедия Харьковщины (Харьков, 2009. С. 107–108); Радянська енциклопедія історії України (Київ, 1969. Т. 1. С. 159–161); Советская историческая энциклопедия (М., 1962. Т. 2. Стб. 27–28); Энциклопедический словарь Рус. библиогр. ин-та Гранат. (М., [1911]. Т. 4. Стб. 410–411); Энциклопедический словарь, изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон (СПб., 1891. Т. 2а (4). С. 644) тощо.

Праці Д. І. Багалія примушують нас розмірковувати про долю українського народу у проєкції на наші дні. Дмитро Іванович Багалій завжди намагався бути вірним своєму принципу: «Хай джерела самі говорять за себе». І саме цей об’єктивізм є своєрідною гарантією достовірності висновків, які вчений зробив у результаті проведених досліджень, що лягли в основу його наукових праць [Багалій Д. І. Автобіографія. 50 літ на сторожі української культури / Д. І. Багалій; вступ. ст., приміт. і комент. А. П. Ярещенко. – Харків, 2002. – С. 172].

 

Основні наукові праці Д. І. Багалія

Вибрані праці

 

 1. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавcтва ім. М. С. Грушевського (Харків. філ.), Харків. гуманітар. ін-т «Нар. укр. акад.» [та ін.] ; упоряд., голов. ред., вступ. ст., комент. В. В. Кравченко. – Харків : НУА, 1999–    .

Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / упоряд., комент., вступ. ст. В. В. Кравченко «Д. І. Багалій в світлі й тіні своєї «Автобіографії». – 1999. – 600 с. – [Д. І. Багалій : біобібліографія]: с. 473–576 (989 назв). – Бібліогр.: с. 526–578.

Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України. – 2001. – 660 с. : іл.

Т. 3, ч. 1 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам) : 1802–1815 гг. / Харків. гуманітар. ун-т «Нар. укр. акад.», Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – 1152 с.

Т. 4, ч. 2 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам) : 1815–1835 гг. – 2005. – 1004 с.

Т. 5, ч. 1 : Історія колонізації Слобідської України / Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських. – 2007. – 576 с.

Т. 5, ч. 2 : Заселення Полудневої України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її господарства і культурного розвитку. З додатками Н. Д. Полонської-Василенко. – 2008. – 552 с.

Шифр НБУВ: В343266/1–3/1, 4/2, 5/1–2.

 

Окремі праці

 

 1. История Льва Диакона, как источник для Русской истории / Д. И. Багалей ; Ун-т Св. Владимира. – Киев : Унив. тип., 1878. – 26 с. – Отд. отт. из: Унив. изв. 1878. № 5. С. 1–26.

Шифр НБУВ: Іконников В. С. Во30173

 

 1. Записки о Московии Иоанна Пернштейна и принца Даниила фон-Бухау / Д. И. Багалей. – [Киев] : Унив. тип., [1879]. – 24 с.Отт. из: Унив. изв. 1879. № 3. С. 77–99.

Шифр НБУВ: Во30172

 

 1. Заметка об архиве Малороссийской коллегии, находящемся при Историко-филологическом обществе Харьковского университета / Д. И. Багалей. – Киев : Тип. ун-та, 1882. – 11 с. – Отд. отт. из: Унив. изв. 1882. № 9. С. 131–141.

Шифр НБУВ: Во325

 

 1. История Северской земли до половины XIV ст. : ист. моногр. / Д. И. Багалей. – Киев : Унив. тип. (И. И. Завадского), 1882. – ІІ, 310, [2], ІІ с., [5] л. ил. – Отт. из: Унив. изв. 1881. № 2. Прибавления. С. 1–32 ; № 3. С. 33–64 ; № 4. С. 65–96 ; № 5. С. 97–120 ; № 6. С. 121–152 ; № 7. С. 153–192 ; № 8. С. 193–216 ; № 9. С. 217–256 ; № 10. С. 257–296 ; № 11. С. 297–310 : 1 к., 3 л. рис., 1 табл.

Шифр НБУВ: Вс29241

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002042

 

 1. Генеральная опись Малороссии. Эпизод из деятельности первого правителя Малороссии, гр. П. А. Румянцева-Задунайского / Димитрий Багалей. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, [1883]. – 31 c. – Отт. из: Кіев. старина. 1883. Т. 7, № 11. С. 402–432.

Шифр НБУВ: Вu4276

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001842

 

 1. Займанщина в левобережной Украине XVII и XVIII ст. / Димитрий Багалей. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, [1883]. – 33 с. – Отт. из: Кіев. старина. 1883. Т. 7, № 12. С. 560–592.

Шифр НБУВ: Bu2707

 

 1. Удельный период и его изучение : [проб. лекция, чит. в Харьков. ун-те, 17 дек. 1882 г.] / Д. И. Багалей. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 18 с. – Отд. отт. из: Кіев. старина. 1883. Т. 5, № 2. С. 301–318.

Шифр НБУВ: Вu17909

 

 1. Ответ И. Линниченку на критическую оценку книги [Д. И. Багалея] «История Северской земли до пол. XIV ст.» / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. ун-та, 1884. – 32 с.

Шифр НБУВ: Вu4787

 

 1. Памяти В. Н. Калачова : реф., прочит. Д. И. Багалеем в ист.-филол. о-ве, состоящем при Имп. Харьков. ун-те / Д. И. Багалей. – [Харьков] : Тип. губерн. правления, 1885. – 20 с. – Отд. отт. из: Харьков. губерн. ведом. 1885. 8 нояб.

Шифр НБУВ: Во83801; Во329719

 

 1. Сочинения, материалы, статьи и заметки, относящиеся к истории Харьковской губернии (бывшей Слободской Украины) с 1880 по 1885 год : библиогр. очерк / Д. И. Багалей. – [Харьков, 1885]. – 14 с. – Отд. отт. из: Харьков. календарь на 1886 г. 1885. Отд. 9. С. ІІ, І, 14 с.

Шифр НБУВ: Во477798

 

 1. К истории заселения степной окраины Московского государства / Дм. Багалей. – [Б. м. : б. в., 1886].

I. : Переселения черкас из Польши в Московское государство до Алексея Михайловича. – [1886]. – 19 с. – Бібліогр. в знесках. – Отд. отт. из: Журн. М-ва народ. просвещения. 1886. Ч. 245, № 5. С. 87–105 ; № 6. С. 250–287.

Шифр НБУВ: Вu18508/1

 

 1. Новые данные для истории Воронежского края / Д. Багалей. – [Харьков, 1886]. – 10 с. – Отд. отт. из: Журн. М-ва народ. просвещения. 1886. Ч. 246, № 7. Отд. 2. С. 81–90. – (Критика и библиография).

Шифр НБУВ: Во308065

 

 1. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI–XVIII столетии : [в 2 т.] / собр. в раз. арх. и ред. Д. И. Багалеем ; изд. Ист.-филол. о-ва при Имп. Харьков. ун-те. – Харьков : Тип. К. П. Счасни, 1886–1890.

[Т. 1]. – 1886. – [6], XXII, 361 c. – (Сборник Харьковского историко-филологического общества ; т. 1).

Шифр НБУВ: Во83270/1

[Т. 2]. – 1890. – [4], XVI, 433, [5] c. – (Сборник Харьковского Историко-филологического общества ; т. 2, вып. 1).

Шифр НБУВ: Во47398/II.1; Bu15731/1–2

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://bit.ly/2Agz8HX; http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004047

 

 1. О необходимости изучения Курской губернии в историко-географическом отношении / Д. И. Багалей. – Харьков, 1887. – 15 с. – Отд. отт. из: Календарь и памятная книжка Курской губернии на 1888 г. Курск, 1887. С. 243–257.

Шифр НБУВ: Іконников В. С. Во31858

 

 1. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. Т. 1. История колонизации / Д. И. Багалей ; изд. Имп. О-ва Истории и Древностей Рос. при Моск. ун-те. – М. : Унив. тип. (М. Катков), 1887. – II, XVI, 614 c. – Отд. отт. из: Чтения в Имп. О-ве Истории и Древностей Рос. при Моск. ун-те. 1886. Кн. 2.

Шифр НБУВ: Во284

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004048

 

 1. Археологические, этнографические заметки и топографические заметки о Харьковской губернии / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1888. – 16 с. – Отд. отт. из: Харьков. сб. 1888. Вып. 2. Отд. 2. С. 131–147.

Шифр НБУВ: Во83801/комп. № 1

 

 1. Краткий исторический очерк торговли (преимущественно ярмарочной) в Харьковском крае в XVII и XVIII в.в. / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1888. – 25 с. – Отд. отт. из: Харьков. сб. 1888. Вып. 2. Отд. 2. С. 148–172.

Шифр НБУВ: Вu15331

 

 1. Топографическое описание Харьковского наместничества с историческим предуведомлением о бывших всей страны с древних времен переменах / предисл. и примеч. Д. И. Багалея. – Переизд. с 1788. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1888. – X, 80, [2] с. : табл.

Шифр НБУВ: Вu15230

 

 1. Извлечения Преосвященного Филарета Харьковского из фамильных записок Квиток / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1889. – 6 с. – Отд. отт. из: Харьков. сб. 1889. Вып. 3. С. 189–194.

Шифр НБУВ: Айзеншток № 5557/20

 

 1. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры : ист. этюд / Д. И. Багалей. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 115, [3] с. – Отд отт. из: Кіев. старина. 1889. Т. 25, № 4. С. 27–55 ; № 5/6. С. 439–484 ; Т. 26, № 7. С. 110–148.

Шифр НБУВ: Вu18548; Вu15198

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe

 

 1. Описание Слободско-Украинской Харьковской губернии. 1802 [г.] / предисл. Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1889. – VI, 39 с. – Отд. отт. из: Харьков. сб. 1889. Вып. 3. Отд. 2. С. 67–111.

Шифр НБУВ: Вu15959

 

 1. Общий очерк древностей Харьковской губернии : [реф., прочит. на Археол. съезде в Москве, 10 янв. 1890 г.] / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1890. – 17 с. – Отд. отт. из: Харьков. сб. 1890. Вып. 4. Отд. 2. С. 76–92.

Шифр НБУВ: Во406541

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=4083

 

 1. Сочинения, материалы, статьи и заметки, относящиеся к истории Слободской Украины : (крит.-библиогр. очерк) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. К. П. Счасни, 1891. – Вып. 2 : 1885–1890 гг., ч. 1 : Обзор источников. – [2], 20 с. – Отт. из: Сб. Харьков. ист.-филол. о-ва. 1891. Т. 3. С. 279–298.

Шифр НБУВ: Вu18518/2.1; Bu2982

 

 1. К истории учений о быте славян : крит. оценка кн. проф. Собестианского И. М. «Учение о национальных особеностях характера и юридического быта древних славян : ист.-крит. исслед.» / Д. И. Багалей. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 59 с. – Отд. отт. из: Кіев. старина. 1892. № 10. С. 70–103 ; № 11. С. 247–262 ; № 12. С. 426–437.

Шифр НБУВ: Вu18509; Во83801/комп. № 5

 

 1. Назарий Александрович Каразин и его колокол / Д. И. Багалей. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 13 с. – Отд. отт. из: Кіев. старина. 1892. № 11. С. 163–175.

Шифр НБУВ: Багалій Д. І. Во83801/комп. № 10

 

 1. Св. Сергий Радонежский и его значение в русской истории : речь, сказанная проф. Д. И. Багалеем в память пятисотлетней годовщины со дня его кончины / [Д. И. Багалей]. – Харьков : [б. и.], [1892]. – 31 с.

Шифр НБУВ: Багалій Д. І. Во83801 (комп. 1-10.4)

 

 1. Стихийные бедствия и борьба с ними в России в старину: публ. лекция / Д. И. Багалей. – [Харьков, 1892]. – С. 177–195. – Отд. отт. из: Ист. вестн. 1892. Т. 47, № 1.

Шифр НБУВ: Багалій Д. І. Во83801 (комп. № 8)

 

 1. Заметки и материалы по истории Слободской Украины / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1893. – 176 с. – Отд. отт. из: Кіев. старина. 1893. Т. 62 ; Харьков. сб. 1893 ; Сб. Харьков. ист.-филол. о-ва. Т. 5.

Шифр НБУВ: Вu15730

 

 1. О «Биографическом словаре профессоров Харьковского университета» / Д. И. Багалей. – Харьков : [б. и.], 1893. – 10 с. – Отд. отт. из: Сб. Харьков. Ист.-Филол. О-ва. Т. 3.

Шифр НБУВ: Багалій Д. І. Во83801 (комп. 1–10. 9)

 

 1. Опыт истории Харьковского университета : (по неизд. материалам) : с прил. портр. и планов : монография / Д. И. Багалей. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и с-вья, 1893–1898–1904.

Т. 1 : 1802–1815 г. – 1893–1898. – II, 1204, [4] с., [7] л. ил., портр.
Т. 2 : С 1815 по 1835 год. – 1904. – [2], IV, 1136 c., [7] л. портр., пл.

Шифр НБУВ: В151243/1–2

 

 1. Ответ на критическую заметку проф. И. М. Собестианского по поводу брошюры [Д. И. Багалея] «К истории учений о быте древних славян» / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. А. Дарре, [1893]. – 8 с. – Отд. отт. из: Зап. Имп. Харьков. ун-та. 1893. Вып. 3. С. 119–126.

Шифр НБУВ: Вu17976; Багалій Д. І. Во83801 (комп. 1–10.6)

 

 1. Просветительная деятельность Василия Назаровича Каразина : (речь, сказан. 8 нояб. 1892 г. по случаю 50-летия со дня кончины Каразина) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1893. – [2], 31 с.

Шифр НБУВ: В136480

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://shron3.chtyvo.org.ua/Bahalii_Dmytro/Prosvetytelnaia_deiatelnost_Vasylyia_Nazarovycha_Karazyna.pdf

 

 1. Сочинения Григория Саввича Сковороды. (1794–1894 год) : с портр. его, видом могилы и снимками почерка / собр. и ред. Д. И. Багалеем. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1894. – [14], CXXXI, 132, 352 с. : ил. – (Сборник Харьковского историко-филологического общества ; т. 7).

Шифр НБУВ: Вu18097

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002041

 

 1. Григорий Саввич Сковорода : его учение, жизнь и значение : (речь, произнес. в публ. заседании Харьков. ист.-филол. о-ва, по случаю исполнившегося 29 окт. 1894 г. столетия со дня смерти этого философа) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1896. – 4, 16 с. – Отд. отт. из: Сб. ист.-филол. о-ва [при Харьков. ун-те]. 1896. Т. 8. С. 52–67, разд. паг.

Шифр НБУВ: Bu18516

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=6845

 

 1. Украинская старина : (очерки, заметки, материалы из стародав. Харьков. быта и культуры). / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1896. – 192 с. – Отд. отт. из: Харьков. губерн. ведом. 1896. С. 113–304.

Шифр НБУВ: Аu1169/1; Аu16594/1

 

 1. О Николае Лащенко и его трудах по местной церковной истории : [некролог] / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1897. – 7 с. : портр. – Отд. отт. из: Сб. ист.-филол. о-ва [при Харьков. ун-те]. 1896. Т. 9. С. І–VІІ : портр.

Шифр НБУВ: Вu17975

 

 1. Удаление профессора И. Е. Шада из Харьковского университета : (материалы для биогр. слов. проф. Харьков. ун-та) / Д. И. Багалей. – Харьков : Паровая тип. и литогр. Зильберберг, 1899. – 147 с.

Шифр НБУВ: Вu15286

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1063

 

 1. О необходимости превращения Харьковского исторического архива [при Ист.-филол. о-ве] в Центральный архив / Д. И. Багалей. – М. : Печатня А. И. Снегиревой, 1900. – 8 с. – Отд. отт. из: Труды XI Археол. съезда в Киеве, 1899 г. М., 1902. Т. 2. С. 12–17.

Шифр НБУВ: Со1207

 

 1. Археографические материалы как источник археологии / Д. И. Багалей. – М. : Печатня А. И. Снегиревой, 1901. – 9 с. – Отд. отт. из: Труды XI Археол. съезда в Киеве, 1899 г. М., 1902. Т. 2.

Шифр НБУВ: Со7901; Сu5112

 

 1. Александр Матвеевич Лазаревский (1834–1902) : некролог / Д. Багалей. – [Б. м. : б. и.], 1902. – С. 14–30. – Отд. отт. из: Журн. М-ва народ. просвещения 1902. № 9, отд. 4, с. 14–30.

Шифр НБУВ: Айзеншток/№ 9986/37

 

 1. Заметки и материалы по истории Харьковского университета: новые данные для биографии В. Н. Каразина / Д. И. Багалей. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1905. – 84 с. : табл. – Отд. отт. из: Зап. Имп. Харьков. ун-та. 1905. Кн. 1.

Шифр НБУВ: Во89173; Во84032

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/386

 

 1. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год) : ист. моногр. / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер ; изд. Харьков. гор. обществ. упр. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1905–1912.

Т. 1 : XVII–XVIII вв. – 1905. – ІІ, 568 c. : ил., пл.
Т. 2 : XIX-й и начало XX-го века. – 1912. – 973 с. : табл.

Шифр НБУВ: В153587/1–2

 

 1. Материалы для истории г. Харькова в XVII веке / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. «Печ. дело», 1905. – 112 с. – Отд. отт. из: Сб. Харьков. ист.-филол. о-ва. Т. 16. С. 396–507.

Шифр НБУВ: Вu18552

 

 1. Материалы к биографии графа А. С. Уварова / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. «Печ. дело» кн. К. Н. Гагарина, 1905. – 5 с. – Отд. отт. из: Сб. Харьков. ист.-филол. о-ва. 1905. Т. 16. С. 370–374.

Шифр НБУВ: В226357

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001725

 

 1. Материалы к истории харьковской литературы / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. «Печ. дело», 1905. – 12 с. – Отд. отт. из: Сб. Ист.-филол. о-ва [при Харьков. ун-те]. Харьков, 1905. Т. 16. С. 358–369.

Шифр НБУВ: Вu18512

 

 1. Научная критика, памфлет или пасквиль? : (по поводу брошюры г. И-ва «В. Н. Каразин, мнимый основатель Харьковского университета» / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. газ. «Юж. край», 1905. – 36 с.

Шифр НБУВ: Аu16372

 

 1. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / сост.: Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1906. – VIII, 329, ХIV с., 4 л. ил.

Шифр НБУВ: Вu4028

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://elib.nplu.org/view.html?id=9380.

 

 1. Отзыв проф. Д. И. Багалея о сочинении Е. П. Трифильева «Очерки из истории крепостного права в России. Царствование Императора Павла Первого». Харьков, 1904, IV, 360 стр. / [Д. И. Багалей]. – Харьков : Тип. и Литограф. М. Зильберберг и С-вья, 1906. – 30 с. – Отд. отт. из: Зап. Императ. Харьков. ун-та. 1906. Кн. 2, ч. неофиц. С. 87–116.

Шифр НБУВ: Антонович В. Б. Во307796

 

 1. Харьковский педагог и журналист начала XIX века Иван Филиппович Вернет. – Харьков : Тип. «Печ. дело», 1908. – 7, [2] с. – Отд. отт. из: Сб. Харьков. Ист.-филол. о-ва, изд. в честь проф. Н. Ф. Сумцова. 1908. Т. 18. С. 186–192.

Шифр НБУВ: В222757; Вu4429; Bu18519

 

 1. В историко-филологический факультет Харьковского университета : [Представление о присвоении А. Я. Ефименко степ. почет. д-ра рус. истории. Обзор работ] / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберга, [1910]. – 22 с. – Отд. отт. из: Зап. Харьк. ун-та. 1910. Кн. 2, ч. офиц. С. 1–22.

Шифр НБУВ: Айзеншток № 10014/4

 

 1. Разбор сочинения [П. Сахарова] «Заселение Донского края в связи с условиями местного быта, по напечатанным и архивным матеріалам», представленного в историко-филологическом факультете для соскания медали под девизом – «Flat lux et veritas valeat» / Д. И. Багалей. – Харьков : [б. и.], 1910. – 8 с. – Отд. отт. из: Зап. Императ. Харьков. ун-та. 1910. Кн. 2, ч. офиц. С. 23–30.

Шифр НБУВ: Багалій Д. І. Во83508

 

 1. Г. И. Сковорода и Л. Н. Толстой. Историческая параллель : речь проф. Д. И. Багалея / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1911. – 8, [2] с. – Отд. отт. из: Памяти Л. Н. Толстого : сб. речей, произнес. в торжеств. заседании Совета имп. Харьков. ун-та и ист.-филол. о-ва [12 дек. 1910 г.]. Харьков, 1911. С. 44–51.

Шифр НБУВ: Вu18517

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=6949

 

 1. Костомаровские дни в г. Воронеже (27–29 марта 1911 г.) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. «Печ. дело», 1911. – 12 с. : ил. – Отд. отт. из: Вестн. Харьков. ист.-филол. о-ва [при Харьков. ун-те]. 1911. Вып. 1. С. 21–30.

Шифр НБУВ: Айзеншток/№ 5129; Вu18510

 

 1. Очерки из русской истории : в 2 т. / Д. И. Багалей. – Харьков, 1911–1913.

Т. 1 : Статьи по истории просвещения. – Харьков : Тип. «Печ. дело», 1911. – III, 622 с.
Т. 2 : Монографии и статьи по истории Слободской Украины. – Харьков : Тип. М. Зильберберг и С-вья, 1913. – 374 с.

Шифр НБУВ: Вu4025/1–2

 

 1. Просвита: очерки по истории украинской культуры / Д. И. Багалей ; предисл. Н. Сумцова. – Харьков : Тип. «Печ. дело», 1911 [обл. 1912]. – LXXXVIII, 621 с., 1 л. портр. – (Сборник Харьковского историко-филологического общества, изданный в честь проф. Д. И. Багалея (1880–1910 гг.) ; т. 20).

Шифр НБУВ: Bu2657

 

 1. Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей / изд. Харьков. гор. обществ. упр. ; Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1912. – [2], XXX с. : ил., пл., портр. – Прил. к 2 т. «Истории города Харькова», сост. проф. Д. И. Багалеем и Д. П. Миллером. Харьков, 1912.

Шифр НБУВ: Со1349

 

 1. Народная энциклопедия научных и прикладных знаний : в 14 т., (21 кн.). Т. 8. Исторический. Полутом 2. Русская история / сост.: Д. И. Багалей, Н. Д. Багалей, О. Д. Багалей [и др.] ; авт. предисл. Д. И. Багалей ; Харьков. о-во распространения в нар. грамотности. – М. : Тип. Сытина, 1912. – [2], II, 412 c., 5 л. карт.

Шифр НБУВ: В153847/8.2

 

 1. Памяти Дмитрия Петровича Миллера / Дм. Багалей [и др.]. – Харьков : Тип. «Печ. дело», [1914]. – 5 с. : портр. – Отд. отт. из: Вестн. Харьков. ист.-филол. о-ва. 1914. Вып. 5. С. 19–23.

Шифр НБУВ: Во393309; Во2987

 

 1. Русская история: с картами, планами и снимками с памятников древности и искусства : пособие к лекциям для высш. шк. и рук. для учителей и самообразования / Д. И. Багалей. – М. : Тип. товарищества И. Д. Сытина, 1914.

Т. 1 : Княжеская Русь (до Иоанна III). – 1914. – 513 с. : ил., карты.

Шифр НБУВ: Вu4821/1

 

 1. Отзыв о работах приват-доцента М. В. Клочкова и В. И. Веретенникова, представленный в историко-филологический факультет имп. Харьковского университета / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1914. – 21 с. – Отд. отт. из: Зап. Харьков. ун-та. 1914. Кн. 1, ч. Офиц. С. 42–62.

Шифр НБУВ: Айзеншток/№ 7796

 

 1. По поводу выборов на кафедру русской истории в Харьковском университете : (о науч. тр. канд. [М. В. Клочкова и В. И. Вереренникова]) : [ответ на брошюру проф. А. С. Вязигина «Разные аршины: к вопросу о замещении университетских кафедр»] / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1914. – 24 с. – Отд. отт. из: Зап. Харьков. ун-та. 1913. Кн. 4. С. 1–24.

Шифр НБУВ: Во139332

 

 1. Экономическое положение русских университетов / Д. И. Багалей. – СПб. : Тип. товарищества «Обществ. польза», 1914. – 36 с. – Отд. отт. из: Вестн. Европы. 1914. № 1. С. 222–253.

Шифр НБУВ: Вu4786; В182983

 

 1. Издание сочинений Г. С. Сковороды и состоящие в связи с ними исследования о нем : к 120-й годовщине со времени его кончины: (1794–1914 гг.) : I–VIII / Д. И. Багалей. – Петроград : Тип. имп. Акад. наук, 1915. – 58 с. – Отд. отт. из: Изв. Отд-ния рус. языка и словесности Имп. Акад. наук. 1914. Т. 19, кн. 3. С. 1–58.

Шифр НБУВ: Айзеншток І. Я. № 7700

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=6950

 

65. Історія Слободської України / Д. І. Багалій. – Харків : Союз, 1918. – 308, [2] с., 71 мал., 2 к. – (Культурно-історична бібліотека).

Шифр НБУВ: Вu1643

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001320

 

 1. Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського Краю) і перші початки її культурного розвитку / Д. І. Багалій. – Харків : Союз, 1920. – 110, [4] с. : мал., карти. – (Культурно-історична бібліотека).

Шифр НБУВ: Вu18547

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8604

 

 1. Нарис української історіографії / Дмитро Багалій ; Укр. акад. наук. – Київ : Друк. Всеукр. акад. наук, 1923–1925.

Т. 1, вип. 1 : Літописи. – 1923. – II, 138 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу Української академії наук ; № 1).

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8603

Вип. 2 : Джерелознавство. – 1925. – 108 с.: 1 вкл. л. портр. – (Збірник Історично-філологічного відділу Української академії наук ; № 1-б).

Шифр НБУВ: Вu1926/1, вип. 1–2

 

 1. Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївці : іст.-літ. розвідка / Д. І. Багалій ; за ред. каф. Історії укр. культури. – [Харків] : Держвидав України ім. Г. І. Петровського, 1-ша друк., 1925. – 93, [2] с. : іл. – (Критична бібліотека).

Шифр НБУВ: Вр2690

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://elib.nplu.org/object.html?id=3130

Висвітлено участь Тараса Шевченка у Кирило-Мефодіївському братстві – таємній політичній організації, що, зрештою, спричинила заслання поета. Автор книги підкреслив виключне значення цього товариства у житті Тараса Григоровича, зокрема, його вплив не лише на долю поета, а й на творчість.

 

 1. Декабристи на Україні : з приводу сторіччя їх повстання на Україні, 1825–1925 рр. : [промова на зібранні наук. робітників у Будинку вчених, Харків, 10 січ. 1925 р.] / Д. Багалій. – [Харків] : Держвидав України ім. Г. І. Петровського, 1-ша друк. 1926. – 56 с. : іл. – Окр. відбиток із: Червон. шлях. 1925. № 1. С. 93–116.

Шифр НБУВ: Аu4047

 

 1. Іван Франко, як науковий діяч : (заг. нарис) / Дмитро Багалій // Україна. – 1926. – № 6. – С. 21–42.

Шифр НБУВ: Ж21831

 

 1. Український мандрований філософ Гр[игорій] Сав[ич] Сковорода / Д. І. Багалій. – Харків : Держвидав України, 1926. – 397 с. : іл., портр. – (Критична бібліотека). – Назва обкл. : Г. С. Сковорода – український мандрований філософ. – Бібліогр.: с. 377–393.

Монографія присвячена життю і діяльності українського просвітителя, філософа та поета Григорія Сковороди. Автор висвітлює погляди Григорія Сковороди та аналізує вплив доробку філософа на сучасне йому суспільство. Монографію, яка майже одразу після виходу стала бібліографічною рідкістю, вважають однією з найкращих у сковородознавстві.

Шифр НБУВ: Ва490909; Вu1926/25

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://elib.nplu.org/object.html?id=8630.

 

 1. Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті / акад. Д. І. Багалій ; Всеукр. акад. наук. – Харків : Держвидав України, 1928.

Т. 1 : Історіографічний вступ і доба натурального господарства. – 1928. – 393 с., 2 карт. – (Збірник Історично-філологічного відділу; № 72).

Шифр НБУВ: Рл № 3869/1

 

 1. Т. Шевченко і селяни в переказах і історичній дійсності : [доп. на зборах в Ін-ті Т. Шевченка 14 берез. 1927 р.] / Дмитро Багалій ; Ін-т Т. Шевченка. – Харків, 1928. – 27, [1] с.

Шифр НБУВ: Во131765

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=6070

 

 1. Матеріали для біографії В. Б. Антоновича : з приводу двадцятої річниці з дня його смерти / Всеукр. акад. наук ; зібрав і зредагував Д. Багалій. – Київ : З друк. Всеукр. акад. наук, 1929. – 129 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу ; № 92).

Шифр НБУВ: Айзеншток № 7791

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8329

 

 1. Т. Г. Шевченко – поет пригноблених мас / Д. І. Багалій. – Харків : ДВОУ, Літ. і мистецтво, 1931. – 93 с.

Шифр НБУВ: Аu11039

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://elib.nlu.org.ua/catalogue.html?catalogue=283

 

 1. Український мандрований філософ Григорій Сковорода : [монографія] / Дмитро Багалій ; текстолог. підгот. й передм. П. Майдаченка ; голов. ред. О. Шокало. – 2-ге вид., випр. – Київ : Орій, 1992. – 469 с. : портр. – (Спадок).

Шифр НБУВ: Ва549369

 

 1. Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей / Д. И. Багалей и Д. П. Миллер. – Репр. с изд. 1912. – Харьков, 1993. – [2], XXX с. табл., пл., портр., ил. – Прил. к 2 т. «Истории города Харькова», сост. проф. Д. И. Багалеем и Д. П. Миллером. Харьков, 1993.

Шифр НБУВ: Со23520

 

 1. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : ист. моногр. : в 2 т. / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. изд. 1912 г. – Харьков, 1993.

Т. 1 : XVII–XVIII века. – 568 с. : ил.
Т. 2 : XIX – начало XX века. – 973 c.

Шифр НБУВ: С9925/1–2

 

 1. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій ; авт. передм. і комент. В. В. Кравченко. – Харків : Дельта, 1993. – 255 с. : іл. – (Пам’ятки історичної думки України).

Шифр НБУВ: Ва553562

 

 1. Нарис історії України: доба натурального господарства / Д. І. Багалій. – Київ : Час, 1994. – 288 с. – (Україна. Голоси історії).

Шифр НБУВ: Ва557972

 

 1. Професор і ректор Харківського університету Тимофій Федорович Осиповський / Дмитро Багалій // Хроніка-2000 : укр. культурол. альм. – Київ, 2003. – Вип. 55/56 : Санкт-Петербург і культура України. – С. 352–359.

Шифр НБУВ: Ж14470

 

 1. Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. изд. 1912 г. – Харьков : Фолио, 2004. – [2], XXX с. : табл., портр., ил. – Прил. к 2 т. «Истории города Харькова», сост. проф. Д. И. Багалеем и Д. П. Миллером. Харьков, 2004.

Шифр НБУВ: Со25998

 

 1. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : ист. моногр. : в 2 т. / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. изд. 1905 г. – Харьков : Фолио, 2004.

Т. 1 : XVII–XVIII века. – 568 с. : ил., пл.
Т. 2 : XIX и начало XX века. – 973 с.

На основі архівних документів, статистичних даних у книзі викладено історію міського самоврядування, перетворення Харкова на великий економічний центр, надано вичерпні відомості про розвиток освіти, науки, літератури, журналістики, театру, мистецтва, промисловості, ремесел, торгівлі.

Шифр НБУВ: С10455/1–2

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002099

 

 1. История Слобожанщины, XVII – начало XX века / Д. И. Багалей. – Лимитир. изд. – Харьков : Фолио, 2011. – 1311 с. : ил. – (Эксклюзивная библиотека «Фолио»).

Шифр НБУВ: ФПУ № 2542

 

 1. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій ; передм., комент. В. Л. Маслійчук ; упоряд. О. О. Савчук. – Харків : Олександр Савчук, 2019. – XXXI, [1], 399 с. : [74 іл., 2 мапи]. – (Слобожанський світ ; вип. 12). – Бібліогр.: с. 301–306.

Шифр НБУВ: Вс65998

 

Редагування видань

 

 1. Ред.: Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905). [Ч. 1]. История факультета; [Ч. 2]. Биографический словарь профессоров и преподавателей / изд. ун-та ; под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1908. – VІІІ, 168, 390, XII с., 15 л. портр.

Шифр НБУВ: Вu23945

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2218

 

 1. Ред.: Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). [Ч. 1]. История факультета; [Ч. 2]. Очерки отдельных кафедр; [Ч. 3]. Биографический словарь профессоров и преподавателей / изд. ун-та ; под ред. И. П. Осипова, Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1908. – VI, 357, 248, XIV c., 18 c. : портр.

Шифр НБУВ: Bu239462

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2134

 

 1. Ред.: Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). [Ч. 1]. История факультета; [Ч. 2]. Биографический словарь профессоров и преподавателей / изд. ун-та ; под ред. М. П. Чубинского, Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. «Печ. дело», 1908. – VIII, 309 с., III, 10 л. портр.

Шифр НБУВ: Во126516

 

 1. Ред.: [Каразин В. Н.]. Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина / В. Н. Каразин ; собр. и ред. проф. Д. Багалеем ; изд. Харьков. ун-та. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1910. – XIX, 926 c., 2 л. ил., 12 л. табл.

Шифр НБУВ: Bu19792

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/352

 

 1. Ред.: Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук = Bulletins de la Sektion historique-philologique de l’Académie des sciences d’Ukraine / під ред. П. Зайцева ; голов. ред. Д. І. Багалій. – Київ : Печатня Вид. т-ва «Друкарь», 1919. – Кн. 1. – 144, LCV, III с.

Шифр НБУВ: Попов № 831

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://resource.history.org.ua/item/0009811

 

 1. Ред.: Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея ; [вступ. ст. Т. Г. Павловой]. – Репр. изд. 1908. – Харьков : САГА, 2007. – 45, 168, 390, ХІІ с., 15 с. портр., 46 с.

І. История факультета. – С. 5–168.

Багалей Д. И. – С. 4, 15, 25, 40, 48, 53, 54, 56, 60, 64, 99, 109, 138, 152, 153, 155, 167.

ІІ. Биографический словарь профессоров и преподавателей. – С.169–390.

Багалей Д. И. – С. 18, 30, 31, 34–36, 49, 50, 52, 53, 148, 149, 156, 169, 212, 222, 251, 252, 262, 295, 326, 334–341, 385, 386.

Шифр НБУВ: Вс51468
Шифр ВНБІ: Я222(4УКР) И-90

 

 1. Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / под ред. проф. М. П. Чубинского и проф. Д. И. Багалея ; [вступ. ст. Т. Г. Павловой]. – Репр. изд. 1908 г. – Харьков : САГА, 2007. – 32, VIII, 377 с. : ил.

Зміст: 1. Історія факультету2. Біографічний словник професорів та викладачів.

Шифр НБУВ: Вс51485

 

 1. Ред.: Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / под ред. проф. И. П. Осипова и проф. Д. И. Багалея ; [авт. вступ. ст. Т. Г. Павлова]. – Репр. изд. 1908 г. – Харьков : САГА, 2008. – 42, 357, 248, XIV с. : портр.

Зміст: 1. Історія факультету2. Нариси окремих кафедр3. Біографічний словник професорів та викладачів.

Шифр НБУВ: Вс51420

 

 

Література про життя та діяльність Д. І. Багалія

 

 1. Автобіографія : п’ятдесят літ на сторожі української науки та культури / Д. І. Багалій ; Всеукр. Акад. наук. – Київ : Друк. ВУАН, 1927. – 163, VII с., 1 л. портр. – (Збірник Історико-філологічного відділу ; № 62).

Шифр НБУВ: Вu1926/62

 

 1. Автобіографія : 50 літ на стороні української культури / Д. І. Багалій ; вступ. ст., прим. та комент. А. П. Ярещенко. – Харків : Прапор, 2002. – 192 с. : портр.

Шифр НБУВ: Ва634061

 

Монографії, автореферати дисертацій, дисертації, збірники наукових праць

 1. Профессор Дмитрий Иванович Багалей : к двадцатипятилетней годовщине его учен.-пед. деятельности : [сб. ст. и выступлений] / Харьков. ист.-филол. о-во ; Д. П. Миллер [и др.]. – Харьков : Тип. «Печ. дело», 1906. – 30 с. : портр.

Шифр НБУВ: Во93643; Во83204

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=7549

 

 1. Профессор Д. И. Багалей : к тридцатилетней годовщине его учено-педагогической деятельности (1880–1910 гг.) / Харьков. ист.-филол. о-во. – Харьков : Тип. «Печ. дело», 1912. – 82 с. : 1 портр. – Отд. отт. из: Сб. ист.-филол. о-ва при Имп. Харьков. ун-те. 1911. Т. 20. С. ІХ–LХХХVІІІ.

Шифр НБУВ: Bu2278; Айзеншток № 4589

 

 1. Бродович И. А. Заботы Д. И. Багалея об учебно-вспомогательных учреждениях Харьковского университета / И. А. Бродович. – Харьков : Тип. «Печатное дело», 1913. – 7 с.

Шифр НБУВ: Во83620

 

 1. Наукові записки Науково-дослідчої катедри історії української культури. № 6 : присвячується керівникові катедри акад. Д. І. Багалієві з нагоди 50-річчя його наук. діяльності / У. С. С. Р., Нар. комісаріат освіти, Упр. наук. установами. – Харків : Держ. вид-во України, 1927. – 447 с.

Шифр НБУВ: 37774 арх.

 

 1. Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія : з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наук. діяльності / ювіл. ком.: В. І. Липський, С. О. Єфремов, А. Е. Кримський [та ін.]. – Київ : З друк. Укр. акад. наук, 1927. – XI, 194, 1187, [6] с. : іл., портр., [2] арк. іл., портр. – (Українська академія наук ; № 51).

Шифр НБУВ: Вu1926/51

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://elib.nlu.org.ua/catalogue.html?catalogue=283

 

 1. Юбілей академіка Дмитра Івановича Багалія, 1857–1927 = Jubile de D. Bahaliy : Membre de l’Académie Oucraїnieme die Sciences à Kieff, 1857–1927 / [ред.], упоряд. М. В. Левченко ; Всеукр. акад. наук. – Київ : Друк. Всеукр. акад. наук, 1929. – X, 216, [2] с., [1] л. портр. – (Збірник історично-філологічного відділу ВУАН; № 62,б).

Шифр НБУВ: Ж11001/1929/62,б

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8763

 

 1. Кравченко В. В. Д. И. Багалей и его вклад в изучение отечественной истории : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.09 / Кравченко Владимир Васильевич ; Ин-т истории АН УССР. – Харьков, 1986. – 17 с.

Шифр НБУВ: Ра222558

 

 1. Кравченко В. В. Д. И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность [учёного в области историографии, 1857–1932] / В. В. Кравченко. – Харьков : Основа, 1990. – 176 с.

Шифр НБУВ: Ва519238

 

 1. Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. академіка Д. І. Багалія (1921–1934 рр.) : автореф. канд. ... іст. наук : 07.00.02; 07.00.06 / Богдашина Олена Миколаївна. – Дніпропетровськ, 1993. – 17 с.

Шифр НБУВ: Ра283158

 

 1. Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д. І. Багалія (1921–1934 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00. 02; 07. 00. 09 / Богдашина Олена Миколаївна ; Харків. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 1993. – 262 с.

Шифр НБУВ: Дс42625

 

 1. Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д. І. Багалія (1921–1934 рр.) / О. М. Богдашина ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 1994. – 195 с. : іл.

Шифр НБУВ: Ва558458

 

 1. Стариков Г. М. Епістолярна спадщина Д. І. Багалія як джерело до вивчення наукового та громадського життя в Україні кінця XIX – першої третини XXст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Стариков Григорій Миколайович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18.

Шифр НБУВ: Ра386627

 

 1. Шийко А. А. Архівно-археографічна діяльність Д. І. Багалія : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Шийко Альона Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13–14.

Шифр НБУВ: Ра387486

 

 1. Маркевич М. І. Дмитро Багалій – дослідник української історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Маркевич Мар’яна Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – 20 с.

Шифр НБУВ: Ра407655

 

Багаліївські читання

 

 1. Актуальні питання історії України : тези доп. перших Багаліїв. читань, присвяч. 135-річчю з дня народж., 60-річчю з дня смерті акад. Дмитра Івановича Багалія / Харків. держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди ; М-во освіти України ; редкол.: Д. О. Кочат (відп. ред.), В. Я. Білоцерківський, М. М. Олійник [та ін.]. – Харків : ХДПІ, 1992. – 61 с.

Зі змісту: Кравченко В. В. Д. І. Багалій як історик. – С. 4–5; Богдашина О. М. Внесок кафедри історії української культури ім. Д. І. Багалія в розвиток української історіографії 1920-х – першої половини 1930-х років. – С. 5–7; Багалій О. Ю. Дмитро Багалій: родинне оточення, коло друзів та знайомих. – С. 7–8; Куделко С. М. Д. І. Багалій і деякі проблеми історичного краєзнавства. – С. 12–13; Фрадкін В. З. На чолі видавничої справи: (до 135-річчя з дня народження акад. Д. І. Багалія). – С. 16–17; Дьякова О. В. Д. І. Багалій як історіограф історії Слобожанщини. – С. 17–19; Маслов М. П. Діяльність Д. І. Багалія у розвитку і дослідженні селянського позаземлеробського підприємництва у Харківській губернії. – С. 21–22; Мацкевич І. В. Роль Д. І. Багалія в організації, проведенні та історіографічному описі ХІІ археологічного з’їзду 1902 року в м. Харкові. – С. 22–23; Ткаченко С. С. До питання про промисловий розвиток Харкова в працях Багалія. – С. 26–28; Кабачек В. В. До питання про стосунки Д. І. Багалія з органами Радянської влади в першій половині 1920-х років. – С. 28; Рарог Ю. В. Із досвіду діяльності Д. І. Багалія як організатора вузівської науки. – С. 30–31; Сичов О. Є. Д. І. Багалій і розвиток банківської справи в Харкові. – С. 31–32; Смиронов В. М. Д. І. Багалій та розвиток кооперації в Україні. – С. 33–34; Кочат Д. О. Розвиток освіти на Слобожанщині в ХVІІІ – на початку ХІХ ст.: (за творами Д. І. Багалія). – С. 39–40; Посохова Л. Ю. Внесок Д. І. Багалія у вивчення історії Харківського колегіуму. – С. 40–42; Саган В. Ф. Д. І. Багалій як дослідник творчості Г. С. Сковороди. – С. 45–46; Мартинова І. С. Д. І. Багалій – історик української культури. – С. 47–48; Костирко А. П. Д. І. Багалій як історик української культури Слобожанщини в другійь половині ХVІІ ст. – С. 49–50; Головко О. М. Розвиток художньої освіти в Харкові в творчій спадщини Д. І. Багалія. – С. 52–54; Голобов В. І. Д. І. Багалій та ліквідація неписьменності в Україні у 20-х роках. – С. 54–56; Гончарова І. Є. Епістолярій Д. Багалія як джерело історії Харьківського університету. – С. 56–57; Хабарова Т. І. Д. Багалій на фоні культурно-мистецького життя Харкова кінця ХІХ – ХХ ст. – С. 57–58.

Шифр НБУВ: Ва551915

 

 1. Багаліївські читання в НУА : програма та матеріали, м. Харків, 6 листоп., 1998 р. / М-во освіти України, Харків. гуманітар. ін-т, Нар. укр. акад. ; редкол.: В. І. Астахова, К. В. Астахова, Л. М. Герасіна. – Харків : Око, 1998. – 55 с.

Шифр НБУВ: Ва586881

 

 1. Багаліївські читання в НУА : програма та матеріали, Харків, 5 листоп. 1999 р. / М-во освіти УРСР, Харків. гуманітар. ін-т, Нар. укр. акад. ; редкол.: В. І. Астахова, К. В. Астахова, В. В. Кравченко. – Харків, 1999. – 111 с.

Шифр НБУВ: Ва595103

 

 1. Д. І. Багалій і культура Слобідської України : програма та матеріали III Багаліїв. читань, 6 листоп. 2000 р. / Нар. укр. акад. ; голов. ред. В. І. Астахова. – Харків, 2000. – 116 с. – (Багаліївські читання в НУА ; 3).

Шифр НБУВ: Ва712261

 

 1. Педагог і влада: історичний досвід, сучасні реалії та перспективи : програма та матеріали ІV Багаліїв. читань, 5 листоп. 2001 р. / Нар. укр. акад. ; голов. ред. В. І. Астахова. – Харків, 2001. – 221 с. – (Багаліївські читання в НУА ; 4). – Текст укр., рос.

Шифр НБУВ: Ва712260

 

 1. Вік ХХ: реформи в український вищій школі : програма і матеріали V Багаліїв. читань, 5 листоп. 2002 р. / Нар. укр. акад. ; голов. ред. В. І. Астахова. – Харків, 2002. – 219 с. – (Багаліївські читання в НУА ; 5).

Шифр НБУВ: Ва639070

 

 1. Історія Харківщини у працях і оцінках Д. І. Багалія : програма і матеріали VI Багаліїв. читань, 5 листоп. 2004 р. / Нар. укр. акад. ; голов. ред. В. І. Астахова. – Харків, 2004. – 139 с. – (Багаліївські читання в НУА ; 6).

Шифр НБУВ: Ва664227

 

 1. Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури : програма і матеріали VІІ Багаліїв. читань, 7 листоп. 2006 р. / ХДУ «Нар. укр. акад.» ; голов. ред. В. І. Астахова. – Харків, 2006. – 106, [1] с. – (Багаліївські читання в НУА ; 7).

Шифр НБУВ: Ва682382

 

 1. Багаліївський збірник. Академік Д. І. Багалій та бібліотечна справа України : наук. ст. та матеріали / М-во культури і туризму України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська [та ін.]. – Харків : САГА, 2008. – 308 с.

Шифр НБУВ: Ва704597

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=944

 

Листи Д. І. Багалія

 

 1. Письма к Гр[игорию] Петр[овичу] Данилевскому Д. И. Багалея / Д. И. Багалей. – Киев : Тип. ун-та, 1903. – 100 с. – (Материалы для биографий южно-русских научно-литературных деятелей XIX века ; 1). – Предисл.: с. 1–3. – Отд. отт. из : Журн. «Киев. старина». 1903. Т. 80, кн. 1. С. 51–69 ; кн. 2. С. 218–244 ; кн. 3. С. 378–394 ; Т. 81, кн. 4. С. 55–78 ; кн. 5. С. 286–301.

Шифр НБУВ: Во83283/1

 

 1. Стариков Г. М. Листування Д. І. Багалія з редакцією журналу «Киевская Старина» / Г. М. Стариков // Сумська старовина. – 2007. – № 21/22. – С. 22–55.

Шифр НБУВ: Ж24500

 

 1. Герасименко Н. О. Листи Д. І. Багалія: з епістолярної спадщини Олександра Лазаревського / Н. О. Герасименко // Укр. іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 113–122.

Шифр НБУВ: Ж27630

 

 1. Стариков Г. М. Листи Дмитра Багалія до Опанаса Бичкова / Г. М. Стариков // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – Київ, 2010. – Вип. 15. – С. 434–475. – (Український археографічний збірник ; т. 18).

Висвітлено початок наукової діяльності Дмитра Багалія. Підозри в українофільстві зумовили гальмування кар’єри молодого вченого з боку влади. У значній мірі особисті зв’язки з впливовим в урядових колах академіком Опанасом Бичковим допомогли Д. Багалію подолати ці труднощі і здобути визнання як ученого.

Шифр НБУВ: Ж68536

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Starykov_Hryhorii/Lysty_Dmytra_Bahaliia_do_Opanasa_Bychkova.pdf?

 

Статті з періодичних, довідкових та монографічних видань, збірників наукових праць, згадки про вченого.

 

 1. Григор’єва Т. Ф. Патріарх історичної науки (Д. І. Багалій) / Т. Ф. Григор’єва // Репресоване краєзнавство (20–30-ті роки) / Л. Л. Бабенко [та ін.] ; редкол.: П. Т. Тронько (голова) [та ін.] ; Ін-т історії України, Всеукр. спілка краєзнавців, М-во культури України. – Київ, 1991. – С. 16–21.

Шифр НБУВ: Вс29430

 

 1. Горбань М. Археографічні праці акад. Д. І. Багалія / М. Горбань // Історія української археографії : персоналії. Вип. 1 : Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий / АН України, Археологр. коміс., Ін-т укр. археографії, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; відп. ред. Г. Боряк. – Київ, 1993. – С. 37–50. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії ; вип. 17).

Шифр НБУВ: В339407/1

 

 1. Дєдков В. В. Дмитро Іванович Багалій – видатний історик і культурний діяч Лівобережної України / В. В. Дєдков // Історія та культура Лівобережжя України : матеріали Міжнар. конф., трав., 1996 / НАН України, Ін-т історії ; упоряд. і відп. ред. Г. В. Самойленко. – Ніжин, 1997. – С. 124–128.

Шифр НБУВ: Ва575561

 

 1. Непомнящий А. А. Исследования Д. И. Багалея по историческому краеведению Крыма / А. А. Непомнящий // Історичне краєзнавство і культура : VIIІ Всеукр. наук. конф. : (наук. доп. і повідомл.) / упоряд.: Т. Ф. Григор’єва [та ін.] ; ред.: П. Т. Тронько [та ін.] ; НАН України, Ін-тісторії. – Київ ; Харків, 1997. – Ч. 2. – С. 231–233.

Шифр НБУВ: В341803/2

 

 1. Щербініна О. П. Д. І. Багалій та харківська громадська бібліотека: каталогознавчий аспект / О. П. Щербініна, В. В. Сєдих // Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф., 8 жовт. 2000 р. / уклад. Л. М. Багрянцева ; ред. С. М. Миценко ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2000. – С. 113–124.

Шифр НБУВ: Ва613870

 

 1. Калінічева Г. Багалій Дмитро Іванович (1857–1952) / Г. Калінічева // Видатні постаті України : біогр. довід. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Кн. палата України ; редкол.: Г. В. Щокін (голов. ред.) [та ін]. – Київ, 2004. – С. 51–57.

Шифр НБУВ: Вс40641

 

 1. Кушнарьов Є. П. Літописець / Є. П. Кушнарьов // Кушнарьов Є. П. 100 кроків Харківською землею / худ.-оформлювач І. В. Осипов. – Харків : Фоліо, 2004. – С. 215–220.

Шифр НБУВ: Ва662071

 

 1. Завальнюк О. М. Багалій Дмитро Іванович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори і будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк ; ред. І. Голубішко. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – С. 149–160.

Шифр НБУВ: Ва669349

 

 1. Богдашина О. М. Теоретико-методологічні погляди Д. І. Багалія / О. М. Богдашина // Сумська старовина. – 2007. – № 21/22. – С. 7–14.

Шифр НБУВ: Ж24500/2007.21/22

 

 1. Крижанівська Т. Дмитро Іванович Багалій – «цілком свідомий українець» / Т. Крижанівська // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 11. – С. 45–47.

Шифр НБУВ: Ж15184

 

 1. Стариков Г. М. До питання про початок наукової діяльності Д. І. Багалія (1882–1889 рр.) (за матеріалами листування з О. Ф. Бичковим) / Г. М. стариков // Сумська старина. – 2007. – № 21/22. – С. 15–21.

Шифр НБУВ: Ж24500

 

 1. Богдашина О. М. Слобідський літописець історії України Д. І. Багалій / О. М. Богдашина // Укр. істор. журн. – 2008. – № 1. – С. 88–112.

Шифр НБУВ: Ж27630

 

 1. Іваницька Л. В. Багалій Дмитро Іванович /Л. В. Іваницька // Діячі науки і культури України : нариси життя та діяльності / [авт. кол.]: В. А. Вергунов [та ін.] ; за заг. ред. А. П. Коцура, В. П. Коцура, Н. В. Терес. – Київ ; Чернівці : Книги–ХХІ, 2010. – С. 25–27 : портр.

Шифр НБУВ: Вс50738

 

 1. Кочубей Т. Просвітницькі погляди Василя Каразіна в рецепції досліджень Дмитра Багалія (початок 20-х років ХХ століття) / Т. Кочубей, О. Майструк // Зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т. – 2012. – Ч. 3. – С. 141–146.

Шифр НБУВ: В351460/3

 

 1. Куніч О. П. Академік Д. І. Багалій та бібліотечна справа України (за матеріалами «Багаліївського збірника») / О. П. Куніч // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя віддня народж. Л. Б. Хавкіної : (за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Харків : Фоліо, 2012. – С. 54–69.

Шифр НБУВ: Ва748870

 

 1. Зінченко О. В. Багалій Дмитро Іванович // Зінченко О. В. Представники України в Державній раді Російської імперії 1906–1917 років / О. В. Зінченко. – Харків : НТМТ, 2013. – С. 148–166.

Шифр НБУВ: Ва759376

 

Бібліографічні покажчики

 

 1. Систематична бібліографія праць академика Дм. Йв. Багалія за 50 років (1878–1927 рр.) // Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія : з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наук. діяльності / ювіл. ком.: В. І. Липський, С. О. Єфремов, А. Е. Кримський [та ін.]. – Київ : З друк. Укр. акад. наук, 1927. – С. 147–163.

Шифр НБУВ: Вu1926/51

 

 1. Дмитро Іванович Багалій – професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. ун-т, Центр. наук. б-ка ; упоряд.: Ю. Г. Шевченко, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб ; наук. ред. В. В. Кравченко. – Харків, 1992. – 122, [2] с.

Шифр НБУВ: Ва552943

 

 1. Матеріали до бібліографії Д. І. Багалія / уклад.: А. М. Колесніченко, В. Ю. Радченко, А. В. Шумілова // Засновники і президенти Національної академії наук України : біобібліогр. матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – С. 14–65.

Шифр НБУВ: Вс69007

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004169

 

Електронні виставки

 

 1. Мяскова Т. Є. Науковий спадок Дмитра Івановича Багалія у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колецій Інституту книгознавства НБУВ [Електронний ресурс] : (до 160-річчя від дня народж. вченого) / Т. Є. Мяскова // Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [веб-сторінка]. – Київ, 2020. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/3769. – Дата звернення: 30.03.2020.

 

 

 

Виконавці:
мол. наук. співробітник Вікторія Радченко,
мол. наук.співробітник Анжела Шумілова

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні