ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – ІДЕЙНА СПАДЩИНА І СУЧАСНІСТЬ. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування.

"Все те не наше, що нас покидає"

Г.С. Сковорода

Григо́рій Са́вич Сковорода́ — видатний український мислитель, філософ-містик, богослов, поет, педаго, можливо, і композитор літургійної музики.

Мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами. Сковорода протагоніст сократичного діалогу, тому його й називають «українським Сократом». 

Сковорода протагоніст сократичного діалогу, тому його й називають  «українським Сократом».

Філософія Сковороди має не тільки історико-філософське значення, — хоча й це вкрай важливо для розуміння української ментальності та ідентичності — вона містить у собі той методологічний потенціал, який розгортається саме сучасною філософією. 

Григорій Сковорода — непересічне явище української культури, важливий складник і чинник української національної ідентичності. Проте творчість і саме життя Г.С. Сковороди — це насамперед філософія, філософія українського персоналізму. Хоча щодо його спадщини визначень може бути й набагато більше: він родоначальник і філософії серця, і філософії людини, і філософії життя. Втім, слід зауважити, що Сковорода не зводив філософію до життя, а підносив життя до філософії. Інакше кажучи, філософія і була його життям. 

Актуальність Сковороди проявляється в умовах сучасної технологічної цивілізації. Адже важливий аспект його спадщини полягає в тому, що він, по суті, кидає виклик суспільству споживання, а шлях самопізнання означає розрізнення справжніх та позірних цінностей людського життя, відмову від усього зайвого й неважливого, гармонійні стосунки з іншими людьми і природою. 

Г.С. Сковорода став легендарною особистістю ще за свого життя, і хоча він не друкував своїх творів, його рукописи читали, зберігали й переписували. Пам’ять про Григорія Сковороду зберігалася з покоління в покоління серед слобожанського дворянства, що підтримувало інтерес до українських старожитностей.

Зі здобуттям Україною незалежності постать Г.С. Сковороди стає невід’ємним складником української національної ідентичності, його твори вивчають у школах та університетах, його ім’ям називають вулиці в населених пунктах усіх куточків України. Його спадщину вивчають кілька наукових центрів (Київ, Харків, Переяслав-Хмельницький), які регулярно проводять наукові конференції; музейні комплекси, присвячені Г.С. Сковороді, в Переяславі-Хмельницькому та Сковородинівці стали не лише популярними туристичними локаціями, а й непересічними осередками культурного життя. 

Постаттю та творчістю Г.С. Сковороди активно цікавляться зарубіжні вчені, книги про нього й окремі його твори опубліковано багатьма мовами світу. 

Творча спадщина великого філософа стала невичерпним джерелом мудрості й життєдайної наснаги для українського народу на довгі-довгі віки. 

Григорій Сковорода — український мислитель, сучасний, як ніколи! 

1. Багалій, Дмитро Іванович (академік НАНУ ; 1857 - 1932).

Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода [Текст] / Д. І. Багалій. - Київ: Орій, 1992. – 472с.

Питання  історії української культури посідають у спадщині видатного вченого Дмитра Івановича Багалія (1837-1932) одне з чільних місць. А в першому ряду серед них – дослідження життя і творчості великого старця-мудреця Григорія Савовича Сковороди. Академік Багалій присвятив філософії Сковороди десять праць. Монографія академіка Дмитра Багалія про Григорія Сковороду – найкраща в сковородинознавстві. Видано було її єдиний раз у 1926 році, і вона одразу стала бібліографічною рідкістю. У монографії Д. Багалій узагальнив усі відомі на той час дослідження, а його бібліографія сковородинознавства якнайповніша. Учений використав нові документи і переконливо обґрунтував місце філософа в культурному й громадському житті України, пов’язав учення Григорія Сковороди з усім попереднім ходом розвитку філософської думки в нашому краї, назвавши при цьому Григорія Сковороду з усім попереднім ходом розвитку філософської думки в нашому краї. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА549369

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Б-14

2. Верба, Григорій Митрофанович

Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди ("Сковорода і Біблія". Путівник) [Текст] : монографія / Г. М. Верба ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". Центр сковородинознавства. - Т. : Астон, 2007. - 655c.

Монографія Григорія Митрофановича Верби “Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди” (“Сковорода і Біблія”. Путівник) – унікальне явище в історії сковородинознавства.  Вперше за двісті років досліджено весь корпус церковнослов’янських віршів слов’янської Біблії (близько 4000), які цитує Сковорода у своїх творах і листах. Цитати звірено з Біблією. Вперше слов’янський текст подається в паралельному перекладі українською мовою. Автор з позиції самого Сковороди як християнського філософа розкриває таємницю його сакрального імені, по батькові, прізвища та псевдоніма. Монографія стане надійним підґрунтям не тільки у справі вивчення мови Сковороди. Вона буде справжньою знахідкою для фахівців, які готуватимуть нове академічне видання творів нашого великого християнського філософа (це видання вже давно на часі), для тих, хто буде перекладати твори Сковороди сучасною українською мовою чи будь-якими іншими мовами, зрештою, для всіх, кому цікава філософія та поезія Сковороди. Монографія “Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди” відкриває новий етап в історії студій над Сковородою. Для фахівців-сковородинознавців, перекладачів, релігієзнавців, аспірантів, учителів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС45170

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) В-31

3. Від Вишенського до Сковороди (З історії філософської думки на Україні XVI-XVIII ст.) . - К.: Наукова думка, 1972. – 144 с.

У збірнику досліджується маловивчений період розвитку філософії в  Україні, починаючи від І. Вишенського до Г. Ско­вороди. Значна увага приділяється в ньому філософським кур­сам, які викладалися в братських школах і Києво-Могилянській академії, зокрема Й. Кононовичем-Горбацьким, І. Гізелем, С. Яворським, Г. Кониським та ін. Переклад латинських рукописів цих курсів вперше здійснений авторами статей. У статтях, присвячених філософській спадщині Г. Сковороди, висвітлюється ставлення видатного українського мислителя до античності, показується значення символіки й емблематики в його творчості. Разом з тим на основі проведеного досліджен­ня збірнику ставиться питання про особливості схоластики, Відродження, Просвітництва як етапів історико-філософського розвитку на Україні. Збірник розрахований на студентів, викладачів вузів, на всіх, хто цікавиться історією духовної культури України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА205281

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) В-42

4. Горський, Вілен Сергійович

Історія української філософії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. - К. : Либідь, 2004. - 488 с.

У підручнику характеризуються головні етапи розвитку філо­софської думки України від часу її зародження до сьогодення, ґрунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури. Текст супроводжується методичними матеріа­лами – практикумом до кожного розділу, фондом тестових завдань, вичерпним списком рекомендованої літератури, філософським словником. Для студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА657371

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Г-70

5.  Гузар, Ірина.

Україна в орбіті європейської мислі [Текст] : від Григорія Сковороди до Тараса Шевченка / І. Гузар ; Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. - Торонто ; Львів : [б.в.], 1995. - 176 с. 

Це видання є спробою вирішити деякі питання, пов’язані з розкриттям теми «Україна в орбіті європейської мислі». До нього частково увійшли доповіді та інші публікації І. Гузар, передусім матеріали з книжки, що з’явилася  друком німецькою мовою у Стендалі (Німеччина) 1979 р. під заголовком «Й.Й. Вінкельман у східньослов’янських країнах». Ця книжка була написана на пропозицію академіка Німецької Академії наук Й. Ірмшера. Кілька розділів у ній присвячено Г. Сковороді та Т. Шевченкові. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА565412

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Г-93

6. Іваньо І.В.

Філософія і стиль мислення Г. Сковороди. - К. :  Наукова думка, 1983. – 270 с. 

Це книга про Г. Сковороду, його духовний світ, який відбився як на його філософії, так і на творчості взагалі. Вперше пропонується комплексна характеристика спадщини видатного українського філософа-письменника. В його творах сполучаються логіко-дискурсивний аналіз явищ з образно-алегоричним, відображення реально-історичних рис соціальної дійсності з вираженням неповторної своєрідності його особи­стості та способу життя. Змістовна інтерпретація вчення тут поєднуєть­ся з характеристикою пізнавального методу і стилю мислення. Досліджу­ються культурно-історичні передумови і наслідки взаємодії двох сторін його обдарування – філософії та письменства. На цьому тлі розгля­даються етико-гуманістична, просвітницька концепції Сковороди, пов’язані зі способом його життя і творчості. В такому аспекті творчість Г. Сковороди ще не висвітлювалась. Для науковців, викладачів вузів, студентів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА398691

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) І-18

7. Історія української філософії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ю. Русин [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. - 591 с. 

Підручник підготовлено із врахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Історію філософської думки України вперше подано як цілісний процес. Висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов'язано з розкриттям надбань найвидатніших мислителів. Обґрунтовано основні теоретичні принципи та методологічні засади, проблеми та перспективи дослідження генези вітчизняної філософської думки. Автори підручника – викладачі кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідні науковці відділу історії української філософи НАН України імені Г.С. Сковороди.

Для студентів вищих закладів освіти, аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної філософії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС49332

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) І-90

8. Кралюк, Петро Михайлович

Історія філософії України [Текст] : навч. посіб. / Кралюк П. М. ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2013. - 650 с. 

У навчальному посібнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування істо­рії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем XX ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов'я, літератури, етнології та інших дисциплін. Розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться культурою України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС59583

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) К-78

9. Наш перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті [Текст] : фотокнига / авт.-упоряд. В. Я. Стадниченко, М. А. Шудря. - К. : Спалах, 2004. - 180 с.

Фотокнига «Наш перворозум» – продовження низки видань, що їх започатку­вало видавництво «Спалах» про славетних діячів історії та культури України. Загадкова постать великого українського філософа Григорія Савича Сковороди приваблювала багатьох дослідників. Проте автори цієї книги – відомі жур­налісти, лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка – Воло­димир Стадниченко й Микола Шудря знайшли самобутню художню форму, де у витонченій ліричній манері і водночас глибинно відтворено добу, на тлі якої роз­горталися події із життя Г. С. Сковороди, означені скупими документальними свідченнями, багатющим ілюстративним матеріалом стосовно його сучасників, місць, де народився й перебував він – від Слобожанщини и до Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Італії. Видання, безперечно, викличе велике зацікавлення широких читацьких кіл учнів, студентів, шанувальників української історії, літератури й тих, хто сте­жить за розвитком філософської думки в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО26120

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Н-37

10. Олексюк, Володимир Ілліч

Християнська основа української філософії [Текст] : вибрані твори / В. І. Олексюк. - К. : Соборна Україна, 1996. - 236 с. 

Володимир Ілліч Олексюк (1913-1993) – один з багатьох українських діаспорних науковців, які майже не знані у себе на Батьківщині. Його перу належать монографічні праці «Томізм», «До проблеми до­би обману мудрості» і «Основи реалістичної (Аристотелівсько-томістичної) філософії». Все своє творче життя В. Олексюк присвятив дослідженню і утвердженню філософії томізму. Саме вчення Св. Томи Аквінського він розглядав як теоретичний базис української філософії. Збірник включає тематично підібрані розділи основних праць В.Олексюка. Деякі праці в збірнику подаються повністю, а монографічні дослідження – із значним скороченням.  Твори В.Олексюка друкуються в Україні вперше. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО258685

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) О-53

11. Попович, Мирослав.

Григорій Сковорода: філософія свободи [Текст] / М. Попович. - К. : Майстерня Білецьких, 2007. - 256 с.

Головною метою пропонованого дослідження є вивчення творів Сковоро­ди у філософському і культуристу контексті. Автор намагався врахувати всі відсилання до минулої традиції та наступних трансформацій, усі зв’язки з тими ідейними рухами і тенденціями, які були Сковороді найближчими. Це вимагало ретельного врахування обставин його життєвого і творчого шляху так само, як і культурних поворотів західноєвропейського і цивілізаційного масштабів. Автор підкреслює значення повороту у філософському осмисленні людсь­кого буття, який започаткував Сковорода. Книга розрахована на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686947

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) 1)П-58

12. Розвиток філософської думки в Україні [Текст] : навч. посіб. / [Ю. М. Вільчинський та ін.] ; за ред. проф. Юрія Вільчинського ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т приклад. та проф. етики. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Київ : КНЕУ, 2014. - 327 с. 

Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного у провідних університетах України. Усі ключові ідеї збережені в третьому виданні посібника. Проте його розділи зазнали суттєвого доопрацювання, в ході якого враховано двадцятирічний досвід спілкування читача з цією книгою, а також досвід викладання історії української філософської думки у вищій школі. Для наукових працівників, культурологів, бакалаврів, магістрів, аспірантів та сту­дентів соціально-економічних спеціальностей, а також широкого читацького загалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА782754

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Р-64

13. Сковорода, Григорій Савич (1722-1794). 

Буквар миру [Текст] : кн. для сімейн. читання / [Григорій Сковорода ; упоряд., пер. та прим. Леоніда Ушкалова]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. 

До видання увійшли вибрані твори великого українського філософа, письменника й богослова Гри­горія Сковороди: байки, поезії, притчі, листи, переклади. Це книга для сімейного читання, тому що і дорослі, і діти знайдуть у цих простих і мудрих рядках свій сенс і розкриють для себе вхідні двері до доброго життя... Книга ілюстрована старовинними гравюрами, що їх дуже любив сам Сковорода.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВC59470

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)¾ С-44

14.  Сковорода, Григорій Савич.

Вибрані твори [Текст] / Г. С. Сковорода ; упоряд. та передмова Л. Ушкалов ; прим. та комент. Л. Ушкалов, С. Вакуленко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди, Харк. іст.-філол. т-во. - Х. : Прапор, 2007. - 384 c.

 До книги великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722-1794) ввійшли цикли «Сад божественних пісень», «Харківські байки», діалоги «Нарцис», «Розмова про стародавній світ», «Розмова п'яти подорож­ніх про справжнє щастя в житті», «Алфавіт миру», «Боротьба архистратига Михайла із Сатаною», «Суперечка біса з Варсавою», притчі «Вдячний Єродій», «Убогий Жайворонок». Їх подано за автографами, найкращими списками й першодруками, а також уперше в історії видань творів Сковороди оснащено належним науковим апаратом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690945

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)¾ С-44.01

15.  Сковорода, Григорій Савич

Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. – К.: Наукова думка, 1983. – 542 с. 

Сковорода зробив істотний внесок у скарбницю вітчизняної куль­тури. Він писав пісні і музику до них, вправно грав на кількох музич­них інструментах, малював, а головне – створив численні літературні і філософські твори. Його спадщина належить до визначних надбань вітчизняної прогресивної культури XVIII ст., а його ім’я посідає помітне місце в ряду видатних діячів минулого, які збагатили філо­софську думку та художню літературу України. У свідомість сучасників та нащадків він увійшов насамперед як народний вільнодумний мислитель, мандрівний учитель життя, в якому висока освіченість поєднувалася з мудрістю трудящої людини. Мужність Сковороди, зневага до багатих, протест проти несправедливості і зла, засудження наживи, духовна незалежність створили йому в народі добру славу. Вже в XVIII ст. його пісні та «псальми» увійшли до репертуару кобза­рів і лірників. В його вченні, характері його протесту проти існуючого ладу відбилися переживання і настрої трудового народу, моральна чистота його прагнень, неприйняття суспільних порядків, що несли ницість духу, занепад духовних цінностей. Тому і в наш час не може не захоплювати велична постать Сковороди, його життєве кредо, послідовність в обстоюванні своїх переконань, безкомпромісність. Все життя письменника-філософа було наочним втіленням його філософського вчення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА404221

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)¾ С-44.02

16. Григорій Сковорода - джерело духовної величі і сучасність [Текст] : [матеріали Переяслав-Хмельницьких 10-11-12-х Сковородинівських читань] / упоряд.: С. М. Рик, Л. М. Козубенко ; відп. ред. М. П. Корпанюк ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Центр Сковородинознавства [та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2007. - 447 с. 

Пропонована книжка є збіркою науково-теоретичних праць, розвідок, в якій продовжується розпочатий у попередніх збірках «Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали» (К., 1992), «Сковорода Григорій: образ мислителя» (К., 1997), «Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність» (К., 2003) аналіз творчого доробку нашого лю­бомудра в контексті національної та світової культури. Подані статті, розвідки науковців відтворюють розмаїття поглядів і підходів до філософської, педагогічної та літературної спадщини Г.Сковороди.

Для фахівців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться національною культурою, духовністю, наукою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС45690

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) С-44.03

17. Сковорода Григорій: Дослідження, розвідки, матеріали / Упоряд. В.М. Нічик, Я.М. Стратій. – Київ: Наукова думка, 1992. – 380с.

Збірник присвячено філософсько-світоглядному аналізові спадщини Г.С.Сковороди у контексті української і світової культури. Подаються статті та уривки з творів учених України, української діаспори та західних науковців. Для філософів, істориків, літературознавців, усіх хто цікавиться історією філософії і культури. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА548781

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) С-44.04

18. Сковорода, Григорій Савич

Життя наше - це подорож [Текст] / Григорій Сковорода ; упоряд. і пер., [вступ. ст., комент.] Валерій Шевчук. - Львів : Апріорі, 2021. - 269, [2] с. 

Унікальність видання в тому, що тут чи не вперше зібрані в одній книзі художні твори видатного філософа в повному їхньому обсязі з додачею вибраних упорядником з різних текстів (і художніх, і філософських) афоризмів, які сягають вершин афористики. Книга містить ґрунтовну розвідку В. Шевчука про письменницьку спадщину Г. Сковороди та біографію, написану учнем філософа М. Ковалинським. Всі тексти подаємо в перекладі сучасною літературною мовою з урахуванням цезур. Цезура — це пробіл посередині рядка у силабічному вірші. Він (пробіл) був для того, щоб при читанні робилася пауза. Система ілюстрацій відбиває образотворче бачення світу XVIII століття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО37901

19. Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність [Текст] / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; упоряд. С. Л. Йосипенко, Я. М. Стратій ; відп. ред. І. П. Стогній. - К. : [б.в.], 2003. - 716 с.

Пропонована книга є збіркою науково-теоретичних праць, що продовжує розпочатий в попередніх збірках “Сковорода Григо­рій. Дослідження. Розвідки. Матеріали” (К., 1992) та “Сковорода Григорій: образ мислителя” ( К., 1997) аналіз творчості Григорія Сковороди в контексті української та світової культури. Для фахівців, аспірантів та  студентів у галузі філософії, історії культури, педагогіки, соціології та літературознавства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА653926

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) С-44.05

20Сковорода, Григорій Савич

Літературні твори [Текст] / Григорій Сковорода ; вступна стаття, упоряд. і прим. Валерія Шевчука. - Вид. 2-ге. - Львів : Апріорі, 2021. - 350, [1] с. 

Унікальність видання в тому, що тут чи не вперше зібрано в одній книзі художні твори видатного філософа в повнішу їхньому обсязі з додачею вибраних упорядником з різних текстів (і художніх, і філософських) афоризмів, які сягають вершин афористики. Книга містить ґрунтовну розвідку В. Шевчука про письменницьку спадщину Г. Сковороди та біографію, написану учнем філософа М. Ковалинським. Всі тексти подаємо в перекладі сучасною літературною мовою. Система ілюстрацій відбиває образотворче бачення світу XVIII століття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА855465

21. Сковорода, Григорій Савич

Літературні твори [Текст] / Григорій Сковорода ; вступ. ст.., упоряд. і прим. Б. А. Деркача. – К. : Наукова думка,1972. - 436 с. 

Літературна спадщина письменника-просвітителя Сковороди насичена прогресивни­ми тенденціями і належить до важливих надбань української культури минулого. Творчо використавши досягнення попередників, Ско­ворода одним з перших в українській літературі того періоду дав зразки філософської і пейзажної лірики, вивів байку на шлях само­стійного розвитку, наповнив свої твори глибоким ідейним змістом. Це дозволило йому стати предтечею нової української літератури, певною мірою сприяючи розвиткові творчості її кращих представників. Позитивні впливи Сковороди помітно відчутні у творчості .І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка та інших українських письменників наступного покоління. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА209145

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)¾ С-44.06

22. Сковорода Григорій: образ мислителя [Текст] / НАН України, Ін-т філос. ; упоряд. В. М. Нічик [та ін] ; ред. В. І. Шинкарук, Стогній І. П. - К. : [б.в.], 1997. - 453 с.

Пропонована збірка продовжує започаткований книгою «Сковорода Григорій: Дослідження, розвідки, матеріали» філософсько-світоглядний аналіз творчості Г. Сковороди в  контексті розвитку української і світової культури. Подані статті й уривки з праць учених України, української діаспори та західних науковців відтворюють розмаїття концепції і часом дискусійних інтерпретацій мислителя. Для філософів, істориків, літературознавців, усіх, хто цікавиться історією української культури. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА580995

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) С-44.07

23. Сковорода, Григорій Савич

Пізнай в собі людину [Текст] / Г. С. Сковорода. - Львів : Світ, 1995. - 526 с.

Україна знову стала на шлях духовного відродження. Багато людей повертаються до Бога, читають Біблію. Читають... та чи розуміють? Га­даємо, що у цьому їм допоможе “любитель священної Біблії” Григорій Сковорода, який заговорив у цій книзі зрозумілою сучасною українською мовою. Із всього творчого доробку мислителя тут найбільш повно представлені його діалоги й трактати, в яких дається роз’яснення “Святого письма”, розуміння Бога, Всесвіту, Людини. Вперше друкується переклад біографії Г. Сковороди, що її скомпонував його друг і учень М. Ковалинський. Для всіх, хто цікавиться історією та розвитком духовної культури, філософії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА562626

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)¾ С-44.08

24.  Сковорода, Григорій Савич

Твори: В 2-х т. [Текст] / Г. С. Сковорода ; ред.кол. О.І. Білецький, Д.Х. Острянин , П.М. Попов. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. - Т. I. – 638 с.

До першого тома цього видання творів видатного українського філософа і письменника ввійшли переважно філо­софські праці: проповіді, діалоги, трактати та філософсько-педагогічні притчі. ЦІ твори є основним джерелом для вивчення світогляду Григорія Сковороди і певною мірою ха­рактеризують суспільно-демократичну думку того часу.  Більшість творів подано за автографами, а в разі їх відсутності – за найбільш авторитетними списками. Наво­дяться також різночитання найважливіших списків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В309639/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) С-44.09

25.  Сковорода, Григорій Савич

Твори: В 2-х т. [Текст] / Г. С. Сковорода ; ред.кол. О.І. Білецький, Д.Х. Острянин , П.М. Попов. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. - Т. II. – 623 с.

Цей том включає літературні твори Сковороди: цикли «Сад божественных пЪсней», «Басни Харьковскія», інші ори­гінальні вірші, віршовані та прозові переклади з Ціцерона, Плутарха та ін. Значне місце займає листування (латинське друкується в оригіналах і в перекладах українською мовою). В додатках надруковано написану М. Ковалінським біогра­фію Сковороди та інші матеріали.

Твори супроводжуються примітками та різночитання­ми. Вміщено також предметно-іменний покажчик до І та II томів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В309639/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) С-44.10

26. Сковорода, Григорій Савич

Твори [Текст] : у 2 т. / Г. С. Сковорода ; відп. ред. М. Сулима ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Обереги, 2005 .

Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 528 с. - (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 5). - Бібліогр.: с. 36-46.

До двотомника творів Г. Сковороди (1722-1794) увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на сучасну українську літературну мову, вони відкривають читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В348987/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук С-44.11

27. Сковорода, Григорій Савич

Твори [Текст] : у 2 т. / Г. С. Сковорода ; відп. ред. М. Сулима ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Обереги, 2005 .

Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / пер. із староукр. мови і прим. М. Кашуба, В. Шевчук. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 480 с. - (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 6).

До двотомника творів Г. Сковороди (1722-1794) увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на сучасну українську літературну мову, вони відкривають читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В348987/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)¾ С-44.12

28.  Стадниченко, Володимир Якович.

Іду за Сковородою [Текст] : сповідь у любові до вчителя: Документальна повість-подорож / В. Я. Стадниченко. - К. : Криниця, 2002. - 176 с.: фотоіл. - (Моя книгозбірня).

Народний навчитель, мисленик і поет Григорій Сковорода залишив дорогоцінний заповіт, власноручний список своїх творінь і короткий напис на розгадку наступним поколінням «Світ ловив мене,  але не спіймав». Усебічно перемислений і прокоментований мудрець усе ж залишається  невловимим. Автор книги теж не встояв перед манливою постаттю на горизонті, знявся із щоденного припуття й радісно пішов за Сковородою...

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА631298

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)¾-4 С-76 

29. Стадниченко, Володимир Якович.

Садівник щастя: Сковорода як дзеркало України [Текст] : нариси, дослідження, спогади, поезії, світлини / Володимир Стадниченко ; вступ. ст. Л. І. Андрієвського. - К. : Криниця, 2012. - 492, [2] с. 

Книга «Садівник щастя» — щира й чесна авторська спроба ви­писати об'ємний образ Григорія Сковороди – видатного укра­їнського філософа, письменника, мораліста. Постать мислителя зіткана стереоскопічно: з мандрівних доріг Сковороди Україною і світом, із проекцій його творчої спадщини на наш час, з прямого дотику його вчення, моральних приписів до тривожних викликів XXI століття. Звідси несучий стрижень книги – органічне поєднання сковородинівської науки про щастя людини, природженість її до праці на землі із глобальною вимогою сучасності – сталим (гармонійним) розвитком суспільства. Рельєфний обрис мислителя вдало доповнюють спогади людей, що обрали в житті сковородинську стезю. Високий образ поета Сковороди вивершує ліричне мереживо рим поетів минулого й сучасних. Книга звернена до вдумливого читача, який відчуває потребу приєднатися до сучасно­го сковородинівського руху, зробити свій внесок у духовну сковородинізацію України як тест на майбутнє нашої нації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754924

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук-4 С-76.01 

30. Тетерина, Дарина

Григорій Сковорода - український письменник, філософ і педагог [Текст] / Д. Тетерина. - К. : РВА "Тріумф", 2001. - 323 с.

Це книга про життя та діяльність Григорія Сковороди, де дається характеристика його творів з філософськими і психолого-педагогічними поглядами авторки, про місце Сковороди серед української і зарубіжної літературно-філософської гро­мадськості. Авторка не погоджується з деякими оцінками як духовного, так і філософського світогляду українського філософа, викладає свою точку зору, опираючись на західноєвропейські погляди вче­них у галузі педагогіки, філософії і релігії. Піддає гострій критиці погляди фальсифікаторів, радянських дослідників на творчість Сковороди, які намагалися показати Сковороду як атеїста і гли­бокого матеріаліста. Книга розрахована на студентів, істориків, філософів, вчи­телів, молодих дослідників та всіх тих, хто цінує українську літе­ратуру та культуру.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА665154

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Т-37

31. Ушкалов, Леонід Володимирович.

Григорій Сковорода [Текст] / Л. Ушкалов. - Х. : Фоліо, 2013. - 122, [1] с. 

Григорій Савич Сковорода (1722-1794) – один з найбільших і найзагадковіших християнських філософів світу, чиї твори и зараз привертають увагу читачів, що намагаються наблизитися до глибинних витоків «мандрівного філософа» й осягнути всю незбагненну мудрість його містики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО271541

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)¾ -4С У-95

32. Ушкалов, Леонід Володимирович

Есеї про українське бароко [Текст] / Л. В. Ушкалов. - К. : Факт : Наш час, 2006. - 284 с.

Книга доктора філології, професора Леоніда Ушкалова – це роздуми про українське бароко, про його єство, місце та роль в історії нашої літератури від давнини до сьогодні. Персонажами есеїв виступають Мелетій Смотрицький і Микола Хвильовий, Лазар Баранович і Павло Тичина, Григорій Сковорода і Тарас Шевченко, а ще – Семен Климовський, Григорій Квітка-Основ’яненко, Микола Зеров... Автор підсумовує і розвиває свої думки, викладені в його знаних працях «Світ українського бароко» (1994), «З історії української літератури XVII-XVIII століть» (1999), «Українське барокове богомислення» (2001) та інших. Сподіваємося, що читач есеїв, споглядаючи «театр минулих епох», зможе бодай трохи відчути смак такого солодкого слова –бароко.

Шифр зберігання книги у НБУВ:   ВА677571

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)¾ У-95 

33. Ушкалов Л. В., Марченко О. В.        

Нариси з філософії Григорія Сковороди. -X.: Основа,1993.- 152 с.

У монографії досліджуються засновкові моменти ейдології Г. С. Сковороди, а також форми її іконічного існування на тлі поступу європей­ської філософської традиції від античності до бароко. Для істориків філософії та літератури.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА553125

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) У-95

34. Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність [Текст] : матеріали Міжнародного наукового круглого столу, м. Київ, МАУП, 2-3 грудня 2005 р. / наук. ред. Г. М. Сагач ; Межрегіональна академія управління персоналом. Центр риторики "Златоуст". - К. : МАУП, 2006. - 136 с.

 У пропонованому збірнику статей подано тези і доповіді учасників Між­народного наукового круглого столу “Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність” – відомих учених, богословів, громадських діячів, аспірантів і студентів. Розглядаються питання творчої особистості та унікальної багатогранної спадщини великого філософа, богослова, поета, просвітителя, музиканта, ду­ховного провідника українського народу, якого називали “українським Сокра­том”. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить історія розвитку філософії та літератури в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681956

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) 1)Ф-56

35. Шевчук, Валерій Олександрович.

Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима [Текст] : розмисли / В. О. Шевчук. - К. : Пульсари, 2008. - 525 с.

Книга розмислів про Г. Сковороду сучасного українського літературознавця, історика та письменника Валерія Шевчука є новим словом у сковородознавстві – читач знайде тут неві­домий фактаж про життя і творчість філософа і зможе реаль­но пізнати його моральне вчення про людину та світ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВC45401

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) Ш-37

Матеріал підготували:

 головний бібліотекар Музиченко Я.О. ,

провідний бібліотекар Дєльнова А.В.

 

 

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38