Григорій Савич Сковорода. До 300-річчя від дня народження

Григорій Савич Сковорода
До 300-річчя від дня народження
(3.12.1722–9.11.1794)

 

Відомий український філософ-мислитель, поет, педагог, перекладач, музикант Григорій Савич Сковорода належить до найвидатніших виразників української ментальності ХVІІІ ст. У його творах відобразилися світогляд, стиль, спосіб мислення, жива душа українського народу. Минуло вже 300 років від дня його народження, проте у своїх творах він висловив думки, які не перестають хвилювати людей донині.

Народився Григорій Сковорода 3 грудня (22 листопада за старим стилем) 1722 р. у козацькій родині в містечку Чорнухи на Полтавщині. Зростав і виховувався серед селян, у типовій українській родині на засадах народних чеснот і норм християнської моралі та етики, які завжди звертались до внутрішнього світу людини, вчили жити на основі любові й добра. Вже в ранньому дитинстві почала формуватися духовна постать Г. Сковороди під враженням чарівної української природи, яку він надзвичайно любив. Визначну роль у вихованні Григорія відіграла родина й рідна школа.

Упродовж 1734–1753 років він здобув ґрунтовні знання з гуманітарних наук у Києво-Могилянській академії, хоч повного академічного курсу не закінчив. У 1742–1944 рр. був співаком придворної хорової капели цариці Єлизавети, отримав добру, як на той час, музичну освіту, звання регента. У 1744 р. повернувшись до Києва, поновив навчання в Києво-Могилянської академії в класі філософії. А вже в 1745 р. вирушив до Угорщини, завербувався до «Токайської комісії з заготівлі вин до царського двору» під керівництвом генерал-майора Федора Вишневського, де пробув п’ять років. Мандруючи країнами Європи Г. Сковорода вдосконалював свої знання, цікавився народним життям, звичаями, мистецтвом, віруванням. І все це згодом відображалося у його творах.

Викладаючи в Харківському колегіумі піїтику, синтаксис, грецьку мову, Г. Сковорода захопився античною літературою. Тоді він почав писати «Байки харківські». Згодом залишивши роботу в Харківському колегіумі останні 25 років життя подорожував українськими і російськими землями.

Помер Григорій Сковорода 9 листопада (29 жовтня за старим стилем) 1794 р. у селі Іванівка (нині – Сковородинівка) на Харківщині.

Впродовж багатьо років спадщина Г. Сковороди не втрачає своєї актуальності, не перестає привертати увагу численних науковців, громадських діячів, освітян, надалі залишається невичерпним джерелом удосконалення педагогічної теорії і практики у різні періоди розвитку українського суспільства. На етапі соціальних трансформацій в Україні філософські й педагогічні твори Г. Сковороди відкривають у контексті сучасних викликів демократичні, гуманістичні ідеї освіти, навчання й виховання молоді. Високо цінували Г. Сковороду як народного філософа український історик і письменник М. Костомаров, П. Куліш. Іван Франко, один із найбільших знавців давнього письменства, оцінив постать Григорія Сковороди, як «появу вельми помітну в історії розвитку українського народу, вважаючи його «предтечею нової епохи», у творчості якого, хоч і в старій формі, знайшли вираження «нові ідеї європейської філософії й етики».

Самобутнє світобачення та творча спадщина Григорія Сковороди, представлені у діалогах, трактатах, епістолярії, поезіях, байках, притчах. Аналіз літературних джерел засвідчує, що предметом наукового осмислення вчених різних поколінь стали подвижницьке життя, багатогранна творча діяльність, філософські й педагогічні погляди та й сама особистість Григорія Савича Сковороди. Зокрема, різнобічним аспектам його багатого творчого доробку присвятили свої наукові розвідки багато вчених, літераторів, журналістів з різних країн світу.

Серед бібліографічних посібників, присвячених Григорію Сковороді слід відзначити видання: науково-допоміжні бібліографічні покажчики «Григорій Сковорода (1722–1794)» (2006, 2009, 2010, 2012, 2022), видані бібліотекою Університету Григорія Сковороди в Переяславі; бібліографічний довідник «Два століття сковородіяни» (2002); посібник Л. В. Ушкалова «Григорій Сковорода : семінарій» (2004), де зібрано понад три сотні тем з ґрунтовною бібліографією наукової літератури, присвяченій постаті Григорія Сковороди. Сподіваємось, що підготовлена біобібліографія сприятиме кращому пізнанню життя і тврчості видатного філософа-просвітителя.

 

Матеріали до біобібліографії Г. С. Сковороди
(з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)
(1862–2022 рр.)

 

Бібліографічні матеріали складаються з розділів: «Офіційні документи», «Основні друковані праці Г. С. Сковороди» і «Література про життя і діяльність Г. С. Сковороди». Розділ «Оcновні друковані праці М. С. Грушевського» містить бібліографічні описи праць історика, які згруповано за хронологією, а в межах року за абеткою. У межах розділу виділено підрозділи: Зібрання творів Г. С. Сковороди; Вибрані твори; Окремі видання.

Бібліографічні записи у розділі «Література про життя і діяльність Г. С. Сковороди» систематизовано за хронологією, у межах року – окремі видання та публікації, вміщені у збірниках, періодичних, довідкових, енциклопедичних та монографічних виданнях. Окремі підрозділи: Автореферати та дисертації про Г. С. Сковороду; Вшанування пам’яті Г. С. Сковороди; Бібліографічні посібники.

Після бібліографічного опису вказано шифр зберігання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ВНБІ – відділ науково-бібліографічної інформації. Представлено літературу, видану упродовж 1862–2022 рр.

 

Офіційні документи

 

 1. Про відзначення 290-річчя з дня народження Григорія Сковороди : Постанова Верхов. Ради України від 8 лют. 2012 р., № 4358-VI // Голос України. – 2012. – 18 лют. – С. 14 ; Уряд. кур’єр. – 2012. – 21 лют. ; Верховна Рада України : офіц. вебпортал парламенту України. Законодавство України. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4358-VI#Text

 

 1. Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди : Постанова Верхов. Ради України від 4 листоп. 2020 р., № 973-ІХ // Голос України. – 2020. – 12 листоп. ; Уряд. кур’єр. – 2020. – 13 листоп. ; Верховна Рада України : офіц. вебпортал парламенту України. Законодавство України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-IX#Text

 

Основні друковані праці Г. С. Сковороди

Зібрання творів Г. С. Сковороди

 

1973

 

 1. Повне зібрання творів : у 2 т. / Г. С. Сковорода ; редкол.: В. І. Шинкарук (голов. ред.), В. Ю. Євдокименко, Л. Є. Махновець [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т філософії. – Київ : Наук. думка, 1973.

Т. 1 : Пісні. Вірші. Байки. Трактати. Діалоги / редкол.: В. І. Шинкарук (голов. ред.), В. Ю. Євдокименко, Л. Є. Махновець [та ін.]. – 531 с. : іл., портр.

Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. Різне / редкол.: В. І. Шинкарук (голов. ред.), В. Ю. Євдокименко, Л. Є. Махновець [та ін.]. – 574 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 561–774.

В323080/1-2; Білодід І. К. № 1080/1-2

 

2011

 

 1. Повна академічна збірка творів [Електронний ресурс] / Григорій Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Едмонтон ; Торонто : Вид-во Канад. ін-ту укр. студій ; Харків : Майдан, 2011. – 1398 с. : іл. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0003920

Книга – перше видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794), здійснене в належному академічному форматі. Воно є цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди, надійним підґрунтям для перекладів його творів іншими мовами, для підготовки популярних видань тощо.

 

2016

 

 1. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода ; за ред. проф. Леоніда Ушкалова. – Харків : Майдан, 2016. – 1398 с.

Вс61939

 

 1. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода ; за ред. Леоніда Ушкалова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – 2-ге вид., стереотип. – Харків : Савчук О. О. [вид.], 2016. – 1398, [1] с. : портр.

ФПУ № 3886

 

Вибрані твори

 

 1. Сочинения Григория Саввича Сковороды. (1794–1894 год) : с портр. его, видом могилы и снимками почерка / собр. и ред. Д. И. Багалеем. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1894. – [14], CXXXI, 132, 352 с. : ил. – (Сборник Харьковского историко-филологического общества ; т. 7). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002041

У виданні, підготовленому Д. І. Багалеєм, наведено бібліографічний огляд творів Г. С. Сковороди, представлено повний список його творів, історія його життя, портрет філософа, зразок почерку.

Вu18097

 

1961

 

 1. Твори : в 2 т. / Г. С. Сковорода ; АН УРСР, Ін-т філософії ; редкол. Д. Х. Острянин [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961.

Т. 1 : Проповіді. Діалоги. Трактати. Притчі / упоряд. І. А. Табачников. – 639 с. : портр.

Т. 2 : Сад божественних пісень. Інші віршовані твори. Басні Харківські. Переклади. Листи / упоряд.: І. А. Табачников, І. О. Іваньо. – 623 с. : іл.

В309639/1-2

 

1971

 

 1. Вибрані твори / Г. С. Сковорода ; упоряд., підгот. текстів Б. А. Деркача. – Київ : Дніпро, 1971. – 135 с. : іл.

Ва172233

 

1972

 

 1. Вибрані твори : у 2 т. / Г. С. Сковорода ; упоряд., підгот. текстів та прим. Б. А. Деркача. – Київ : Дніпро, 1972.

Т. 1 : Сад божественных пъсней, прозябшій из зерн священного писання. Басні Харьковскія. Інші твори. – 271 с. : іл.

Т. 2 : Із філософських творів. – 276 с. : іл.

А122525/1-2

 

 1. Избранное : песни, басни притчи / Г. С. Сковорода ; авт. предисл. И. Ф. Драч ; сост. В. Яременко. – М. : Художеств. лит., 1972. – 231 с. : ил.

Ао201718

 

1973

 

 1. Сочинения в 2 т. / Г. Сковорода / редкол.: В. И. Шинкарук, В. Е. Евграфов, В. Е. Евдокименко [и др.] ; АН СССР, Ин-т философии. – М. : Мысль, 1973.

Т. 1 : Песни. Стихи. Басни. Трактаты. Диалоги / сост. пер. и обраб. И. В. Иваньо, М. В. Кашубы. – 511 с. : портр. – (Философское наследие). – URL: https://imwerden.de/pdf/skovoroda_sochineniya_tom1_1973_text.pdf

Т. 2 : Трактаты. Диалоги. Притчи. Письма. Философские переводческие работы/ сост. пер. и обраб. И. В. Иваньо, М. В. Кашубы. – 486 с. – (Философское наследие). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000962

В323607/1-2

 

1994

 

 1. Твори : у 2 т. / Г. С. Сковорода ; Гарвард. б-ка давнього укр. письменства, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; редкол.: О. Пріцак (голова), О. Мишанич, Г. Грабович [та ін.] ; відп. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги, 1994.

Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / пер.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 528 с. : портр. – (Корпус українських перекладів ; т. 1).

Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / пер.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 480 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства ; т. 2).

В339871/1-2

 

1996

 

 1. Твори : для ст. шк. віку / Г. С. Сковорода. – Київ : Веселка, 1996. – 271 с.

Вс30939

 

 1. Сочинения / Г. С. Сковорода ; пер. з укр. А. Н. Гордиенко. – Минск : Соврем. литератор, 1999. – 704 с. – (Классическая философская мысль).

ПпВа1168

 

2005

 

 1. Твори : у 2 т. / Г. С. Сковорода ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; редкол.: М. Жулинський (голова), М. Сулима, О. Пріцак [та ін.] ; відп. ред. М. Сулима. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Обереги, 2005.

Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / пер.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 528 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства ; т. 5. Студії).

Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / пер.: М. Кашуби, В. Шевчука. – 528 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства ; т. 6. Студії).

В348987/1-2

 

2007

 

 1. Вибрані твори / Г. С. Сковорода ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; упоряд. та передм. Л. Ушкалова. – Харків : Прапор, 2007. – 384 с.

Ва690945

 

 1. Вибрані твори в українських перекладах / Г. Сковорода ; упоряд. текстів, передм. та прим. Л. В. Ушкалова. – Харків : Ранок, 2009. – 239 с. – (Українська муза : у 12 т. ; т. 1).

Ва759631

Окремі видання

 

1941

 

 1. Сад божественных песней, прозябший из зерн священного писания / Г. Сковорода ; Укр. істор.-філолог. т-во в Празі – Прага, 1941. – 210 с.

Айзеншток № 6116; Білодід № 2021

 

1946

 

 1. Харківські байки / Г. Сковорода ; за ред. П. Тичини ; пер. Ф. Бурлаки. – Київ : Держвидав, 1946. – 32 с. – URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=10912

Айзеншток № 7847; Маслов № 3826; Попов № 17367, 16366, 16520, 16617

 

1963

 

 1. Катехизис або початкові двері до християнських чеснот / Г. Сковорода. – 2-ге поправ. вид. – Детройт ; Торонто : Вид. укр. єванг. об-ня в ПА, 1963. – 18 с. – URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/324/file.pdf

Ао25227

 

1968

 

 1. Сад пісень : вибрані твори / Г. Сковорода ; упоряд. В. Яременка ; редкол.: В. Я. Андрущенко, В. В. Бичко, Н. Д. Коваленко [та ін.] ; пер.: М. К. Зеров, П. Пелех, В. О. Шевчук. – Київ : Веселка, 1968. – 198 с. – (Шкільна бібліотека).

Айзеншток № 1106

 

1971

 

 1. Поезії / Г. С. Сковорода ; упорядкув. текстів та прим. В. В. Яременка ; редкол.: М. П. Бажан, О. Є Засенко, С. А. Крижанівський [та ін.]. – Київ : Радян. письм., 1971. – 239 с. : портр. – (Бібліотека поета). – URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Skovoroda/Poezii/

Ао197912; Айзеншток № 5923

 

1972

 

 1. Байки харківські [Електронний ресурс] / Григорій Сковорода, пер. і передм. проф. Ч. С. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1972. – 32 с. – URL: : http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000017245

Байки Харківські (рос. Басни Харьковскія) – російськомовна збірка із 30 байок, написаних Григорієм Сковородою й виданих посмертно у 1837 році московським видавництвом «Человеколюбивое общество». В даному виданні байки подаються в перекладі на сучасну українську літературну мову. В такому вигляді вони вперше подаються для масового читача.

 

 1. Байки Харківські. Афоризми / Г. С. Сковорода ; за ред. О. Р. Мазуркевича ; упоряд. і авт. передм. Н. О. Батюк. – Харків : Прапор, 1972. – 131 с. : іл. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014737

Ао201530; Білодід І. К. № 117

 

 1. Літературні твори / Г. С. Сковорода ; вступ. ст., упорядкув. текстів та прим. Б. А. Деркача ; АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1972. – 436 с. : іл.

Ва209145; Айзеншток № 2029; Зубков С. Д. № 310

 

 1. Сад пісень : вибрані твори / Г. Сковорода ; упоряд. В. Яременка ; редкол. : В. Я. Андрущенко, В. В. Бичко, Н. Д. Коваленко [та ін.] ; пер.: М. К. Зеров, П. Пелех, В. О. Шевчук. – Київ : Веселка, 1972. – 203 с. – (Шкільна бібліотека).

Ва252802

 

1983

 

 1. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. С. Сковорода ; АН УРСР ; редкол.: І. О. Дзеверін (голова) [та ін.] ; упоряд. та прим. І. В. Іваньо ; ред. В. І. Шинкарук. – Київ : Наук. думка, 1983. – 542 с. : портр. – (Бібліотека української літератури. Дожовтнева українська література).

Ва404221

 

1988

 

 1. Сад божественных песней : вірші, байки, діалоги, притчі / Г. С. Сковорода ; упоряд., авт. передм. та приміт. Б. А. Деркач. – Київ : Дніпро, 1988. – 319 с. : іл. – (Б-ка української класики «Дніпро»).

Ва484439

 

1994

 

 1. Skovoroda Hryhorij, učitel života (1722–1794) / H. Skovoroda ; úvodem S. Mathauserová. [Praha] : IRIAN, 1994. – 41 s.: il.

IP7825

 

1995

 

 1. Пізнай в собі людину / Г. С. Сковорода. – Львів : Світ, 1995. – 526 с. – До 200-ліття від дня смерті Г. С. Сковороди.

Ва562626

 

2001

 

 1. Хрестоматія з літератури рідного краю / упоряд.: Т. В. Баратова, М. К. Возіянов, Н. Д. Залімська. – Харків : Східно-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2001. – 416 с.

Зі змісту: Г. С. Сковорода: «Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу (Уривок)» – С. 14–15; «Вдячний Еродій (Уривок)» – С. 15–16.

Ва614598

 

2002

 

 1. Барокова поезія Слобожанщини : антологія: Онуфрій, Климовський, Сковорода / упоряд., пердм., прим. та комент. Л. Ушкалов. – [Харків] : Акта, 2002. – 524 с.

Зі змісту: Г. С. Сковорода: Сад божественных песней, прозябший из зерн священного писания – С. 158–286; Вірші з діалогів та притч – С. 291–353; Поезії з перекладів – С. 356–359; Поезії з листів – С. 363–455.

Табачник Д. В. Ао66

 

 1. Жизнеописание. Сочинения / Г. Сковорода ; сост.: С. Шумов, А. Андреев. – Киев : Монолит; М. : Евролинц-Традиция, 2002. – 200 с. – (Украинское наследие для мира).

Ва656987

 

 1. Розмова про істинне щастя / Г. С. Сковорода ; пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчука. – Харків : Прапор, 2002. – 280 с.

Ва633982

 

 1. Сад божественних пісень / Г. Сковорода ; підгот. тексту, передм. та комент. Л. Ушкалова ; худож. У. Мельникова. – Харків : Майдан, 2002. – 127 с. : іл. – (Бібліотека слобідської класики)

Ао262804

 

2005

 

 1. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – 767 с.

Зі змісту: Г. С. Сковорода: «Вдячний єродій» – С. 115–122; «Вбогий жайворонок» – С. 122–126; «Байки» – С. 126–128; «Лист до Михайла Ковалинського» – С. 128.

Вс41298

 

2006

 

 1. Світ ловив мене, та не впіймав / Г. С. Сковорода ; упоряд. та вступ. ст. В. В. Кравець. – Харків : Фоліо, 2006. – 608 с.

Ва672504

 

 1. Шляхи сподівань : українська література кінця XVIII – початку ХХ ст. / упоряд., передм., есе про авт. В. І. Шкляра. – Київ : Грамота, 2006. – 512 с. – (Шкільна бібліотека. Українська література).

Зі змісту: Г. С. Сковорода: Із книги «Сад божественних пісень» – С. 7–11; Із книги «Байки Харківські» – С. 12–14; Із циклу розмов про щастя – С. 15–82.

Ва680521

 

2007

 

 1. Сад божественних пісень : для ст. шк. віку / Г. С. Сковорода ; упоряд. текстів, передм., прим. В. Шевчука. – Київ : Школа, 2007. – 334 с. – (Бібліотека шкільної класики) (Твори шкільної програми для читання та обов’язкового вивчення)

Ва716108

 

2008

 

 1. Українська байка : [збірка]. – Харків : Фоліо, 2008. – 317 с. –(Українська класика). – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=2469

Зі змісту: Г. Сковорода (1722–1794): Басня Езопова – С. 3–4.

Ва703544

 

2009

 

 1. Байки Харківські / Г. С. Сковорода ; авториз. пер. зі староукр. мови Н. Федорак. – Львів : Свічадо, 2009. – 72 с. : іл. – (Короткі історії для душі).

Ао268212

 

 1. Narkissos. Tunne itsesi / Grigori Skovoroda ; suomentanut Mari Miettinen. – Jyväskylä : Ilias Oy, 2009. – 98 p.

IB227506

 

2011

 

 1. Сад божественних пісень : [поезії, байки, притчі, філос. трактати, листи] : для старш. шк. віку / Григорій Сковорода ; упоряд. текстів, передм., прим. В. Шевчука. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 334 с. – (Бібліотека шкільної класики. Обов’язкова програма. 9 клас).

Ва750148

 

2012

 

 1. Ізраїльський Змій : [трактат] / Григорій Сковорода ; Центр. держ. іст. арх. України, м. Київ, Харків. приват. музей міськ. Садиби ; упоряд. Г. В. Путова. – Факс. вид. – Харків, 2012. – 170 с.

Ва759406

 

 1. Листи до Михайла Ковалинського / Г. С. Сковорода ; Нац. літ.- мемор. музей Г. С. Сковороди ; упоряд., передм., прим. й коммент. Л. Ушкалова. – Харків : Майдан, 2012. – 182 с. : портр.

 

 1. Сад божественных песней, прозябшій из зерн Священнаго Писанія / Григорій Сковорода ; пер. укр. В. Шевчука ; пер. рум. Eusebie Fraseniuc ; передм. V. Antofiiciuk, E. Fraseniuc = Livada cânturilor divine, care acrescut din seminţele sfintei scripturi / Hryhorii Skovoroda. – Чернівці : Наші книги, [2012]. – 260 с.

Ва791520

 

2014

 

 1. Вхідні двері до християнської доброчесності / Г. Сковорода // Філос. думка. – 2014. – № 5. – С. 7–18.

Ж61798

 

2015

 

 1. Буквар миру : кн. для сімейн. читання / Григорій Сковорода ; упоряд., пер. та прим. Леоніда Ушкалова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 317, [1] с. : іл.

Вс59470

 

2016

 

 1. Буквар миру : кн. для сімейн. читання / Григорій Сковорода ; упоряд., пер. та прим. Леоніда Ушкалова. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 317, [1] с. : іл.

Вс61767; ФПУ № 3944 / С44-ФЯ

 

 1. Кращі українські байки : [нар. та авт. байки] / уклад. О. В. Зав’язкін. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2016. – 223 с. : іл.

Зі змісту: Григорій Сковорода [Байки зі збірки «Байки Харківські»]. – С. 16–23.

Ва806121

 

2017

 

 1. Григорій Сковорода дітям : [для ст. шк. віку] / Г. Сковорода ; упоряд., передм., прим. Валерія Шевчука]. – Львів : Апріорі, 2017. – 86, [1] с. : іл., ноти. – (Апріорі – дітям).

Со36140

 

 1. Найкраще : [вибр. твори] / Григорій Сковорода ; пер.: М. Кошуби, Г. Сварник, Н. Федорака. – Львів : Terra Incognita, 2017. – 318, [1] с. : іл. – (Українська езотерика).

ВА815587

 

2018

 

 1. Найкраще : [збірник] / Григорій Сковорода ; пер.: М. Кашуби, Г. Сварник, Н. Федорака. – Львів : Terra Incognita, 2018. – 318, [1] с. – (Українська езотеріка).

Ва820916

2019

 

 1. Байки Харківські / Григорій Сковорода ; пер. Назара Федорака. – Львів : Terra Incognita, 2019. – 99, [8] с. : кольор. іл. – (Українська езотерика).

Со36738

 

 1. Найкраще : [вибр. твори] / Григорій Сковорода ; пер. М. Кашуби, Г. Сварник, Н. Федорака. – Львів : Terra Incognita, 2019. – 318, [1] с. : іл. – (Українська езотерика).

Ва841031

 

2020

 

 1. Байки : [для дітей мол. шк. віку] / Григорій Сковорода ; упоряд. й адапт. Леоніда Ушкалова. – Харків : Віват, 2020. – 62, [1] с. : кольор. іл. – (Найкращий подарунок).

Со37229

 

 1. Літературні твори : до 300-річчя від дня народж. Григорія Сковороди / Григорій Сковорода ; упоряд., передм., пер. та прим. Валерія Шевчука. – Львів : Апріорі, 2020. – 350, [1] с. – (Споконвічна мудрість).

Ва843268

 

2021

 

 1. Григорій Сковорода – дітям : [для дітей та юнацтва] / байки в переказі Олександра Виженка і мал.-загадках Анни Сезон. – Київ : Час майстрів, 2021. – 106 с. : кольор. іл. – (Найкраще – дітям).

Ва855652

 

 1. Життя наше – це подорож / Григорій Сковорода ; упоряд. і пер. Валерій Шевчук. – Львів : Апріорі, 2021. – 269, [2] с. : іл.

Со37901

 

 1. Літературні твори / Григорій Сковорода ; упоряд., передм., пер. та прим. Валерія Шевчука. – Вид. 2-ге. – Львів : Апріорі, 2021. – 350, [1] с. : портр. – (Споконвічна мудрість).

Ва855465

 

Література про життя і діяльність Г. С. Сковороди

 

1862

 

 1. Данилевский Г. П. Сковорода, украинский деятель XVIII века (Материалы для истории южнорусской литературы / Г. П. Данилевский // Основа. – 1862. – № 8. – С. 1–39; № 9. – С. 39–96.

Микитенко І. Ж16

 

1866

 

 1. Данилевский Г. П. Григорий Саввич Сковорода // Данилевский Г. П. Украинская старина : материалы для ист. укр. лит. и нар. образования / Г. П. Данилевский. – Харьков : Изд. Заленского и Любарского,1866. – С. 1–96. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002595

Во84129

 

1886

 

 1. Коваленский М. И. Житие Сковороды, описанное другом его М. И. Коваленским [Електронний ресурс] / М. И. Коваленский ; предисл. Н. Ф. Сумцов. – Киев : ред. «Киевской Старины», 1886. – 48 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0002232

Михайло Ковалинський – просвітницький діяч, рязанський губернатор, освіту отримав у Харківському колегіумі, після закінчення якого, викладав в ньому поетику в 1766–1769 роках. Його другом і наставником в цей період стає знаменитий філософ Г. С. Сковорода, який залишив всі свої праці Михайлу перед смертю. «Життя Григорія Сковороди» – значна літературна і побутова пам’ятка свого часу, яка входила до складу масонської збірки «Дзеркало світу». Ще в рукописі твором Ковалинського про Сковороду користувалися І. М. Снєгірьов в «Вітчизняних записках» (1823), архімандрит Гавриїл в «Історії російської філософії» (1840), Аскоченський в «Київських Губернских Відомостях» (1855) і Г. П. Данилевський в життєписі Сковороди. «Житіє» було видано в «Киевской Старине» в 1886 і вдруге, в 1894, харківським історико-філологічним товариством, при зібранні творів Г. С. Сковороди.

 

1894

 

 1. Зеленогорский Ф. Г. С. Сковорода как философ / Ф. Зеленогорский // Киев. старина. – 1894. – № 12. – С. 463–469.

Ж1197

 

 1. Пісочинець Д. Григорій Сковорода, його життя і діяльність / Д. Пісочинець // Зоря. – 1894. – Ч. 20. – С. 442–448; Ч. 21. – С. 464–465; Ч. 22. – С. 477–485; Ч. 23. – С. 496–499; Ч. 24. – С. 523–524.

ВБЗІК XI.127/C

 

 1. Русова С. Страннік Григорій Саввич Сковорода : біогр. очерк / С. Русова. – Харків : Изд-во Харьков. о-ва распространения в народе грамотности, 1894. –32 с.

Au1238 Au15284 Au11520

 

1895

 

 1. Багалей Д. И. Украинский философ Григорий Саввич Сковорода / Д. И. Багалей // Киев. старина. – 1895. – № 2. – С. 145–169; № 3. – С. 265–294; № 6. – С. 272–300.

Ж1197

 

1896

 

 1. Багалей Д. И. Григорий Саввич Сковорода : его учение, жизнь и значение : (речь, произнес. в публ. заседании Харьков. ист.-филол. о-ва, по случаю исполнившегося 29 окт. 1894 г. столетия со дня смерти этого философа) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. губерн. правления, 1896. – 4, 16 с. – Отд. отт. из: Сб. ист.-филол. о-ва [при Харьков. ун-те]. 1896. Т. 8. С. 52–67, разд. паг.

Bu18516

 

1900

 

 1. Сковорода (Григорій Саввичъ, 1722–94) // Энциклопедический словарь : в 41 (82) т. / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1900. – Т. 59 (30). – С. 217–219.

В191/17; ВНБІ Я20 Э68

 

1901

 

 1. Данилевский Г. П. Григорий Саввич Сковорода // Данилевский Г. П. Сочинения : в 24 т. – изд. 8-е, посмерт. / Г. П. Данилевский. – СПб : Изд. А. Ф. Маркса, 1901. – Т. 21. – С. 25–94.

Попов № 15930

 

1902

 

 1. Петров Н. Первый (малороссийский) период жизни и научно-философского развития Григория Саввича Сковороды / Н. Петров. – Киев, 1902. – 31 с. – Отд. отт. из: Тр. Киев. духов. акад. 1902. № 12. С. 588–618.

Во31635

 

1904

 

 1. Указатель источниковъ для ознакомления с Южной Русью / Сост. Д. Дорошенко. – СПб., 1904. – 62 с.

Зі змісту: XXV. Украинскіе философы (Гр. Сковорода, Д. Велланскій, П. Юркевичъ).

Айзеншток № 8057; РЛ № 4312

 

1906

 

 1. Гусев Н. Н. Народный украинский мудрец Григорий Саввич Сковорода / Н. Н. Гусев. – М. : Посредник, 1906. – 64 с.

Во314413; А17295И

 

1911

 

 1. Багалей Д. И. Г. И. Сковорода и Л. Н. Толстой. Историческая параллель : речь проф. Д. И. Багалея / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1911. – 8, [2] с. – Отд. отт. из: Памяти Л. Н. Толстого : сб. речей, произнес. в торжеств. заседании Совета имп. Харьков. ун-та и ист.-филол. о-ва [12 дек. 1910 г.]. Харьков, 1911. С. 44–51. URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=6949

Брошюра є окремою публікацією промови історика Д. І. Багалія, зробленої на урочистому засіданні Ради Харківського університету та історико-філологічного товариства 12 грудня 1910 р. Промова також була опублікована у збірнику «Памяти Л. Н. Толстого» (Харків, 1911). Вчений відзначає схожі риси філософських вчень у життєвих цінностей двох мислителів.

Вu18517

 

1912

 

 1. Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение / В. Ф. Эрн. – М. : Тов-во тип. А. И. Мамонтова, 1912. – 342 с. : портр. – URL: https://royallib.com/book/ern_vladimir/grigoriy_savvich_skovoroda_gizn_i_uchenie.html#modal

В095698; В18397И

 

1919

 

 1. Гетьманець Г. Хто такий Григорій Сковорода / Г. Гетьманець ; Укр. шк. ; під ред.: С. Русової [та ін.]. – Київ : Дзвін, 1919. – 55 с. – (Біографічна бібліотека) ; Українська школа № 7).

РЛ № 1219; РЛ № 2930; Попов № 16301

 

 1. Коваленко Гр. Григорій Сковорода, його життя і твори / Г. Коваленко. – Полтава : З друкарні т-ва «Печатне Діло», 1919. – 156 с. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=10495

Григорій Савич Сковорода (1722–1794) – один з найбільших мислителів XVIII в. видатний філософ, поет і педагог, він здійснив величезний вплив як на сучасників, так і на наступні покоління. «Сковородинство» було надзвичайно важливим складником українського національного Відродження початку XX століття. Українське «необароко» 1920-х років було інспіроване на значну міру саме ідеями Сковороди. В цей час виходить праця, присвячена вивченню Сковороди автора Григорія Коваленко «Григорій Сковорода, його життя і твори».

РЛ № 5120; РЛ № 6058

 

 1. Житецький П. Григорій Савич Сковорода та його філософський світогляд. Осібність його в сучасних йому течіях громадського життя та його літературний стиль // Житецький П. «Енеїда» Котляревського в зв’язку з оглядом української літератури XVIII ст. / П. Житецький. – Київ : Всеукр. коопер. вид. союз, 1919. – С. 28–41.

Попов № 8252

 

 1. Поточний В. Григорій Сковорода / В. Поточний // Книгарь. – 1919. – Число 28. – Стовпець 1881–1888.

Ж6124

 

1920

 

 1. Клепатський П. Український мандрівний філософ Григорій Савич Сковорода / П. Клепатський. – Кам’янець на Поділлі : Укр. вид-во в Катеринославі, 1920. – 32 с.

А17476И

 

 1. Могилянський М. М. Григорій Сковорода в українській літературі / М. М. Могилянський // Книгарь. – 1920. – Число 1/3 (29/31). – Стовпець 5–14.

Ж6124

 

 1. Петров В. В. Література про Сковороду / В. В. Петров // Книгарь. –1920. – №1/3 (29/31). – Стовпець 14–24.

Ж6124

 

1922

 

 1. Возняк М. Грицько Сковорода : славний укр. мудрець (1722–1794) [Електронний ресурс] / оповів Михайло Возняк. – Львів : З друк «Діла», 1922. – [2], 24 с., 1 арк. портр. – (Народна бібліотека Просвіти ; ч. 14). – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=13927

Брошура літературознавця Михайла Возняка (1881–1954) була видана товариством «Просвіта» у Львові в рік 200-річчя Г. С. Сковороди. Це популярний виклад становища Слобідської України у XVIII ст., умов навчання та виховання майбутнього філософа, його подальшого вчителювання та світогляду. На завершення автор висвітлює вплив Сковороди на тогочасне громадянство і значення для нащадків.

 

 1. Тисяченко Г. Народний філософ-учитель Г. С. Сковорода: його життя та діла 1722–1794 / Г. Тисяченко. – Лохвиця, 1922. – 90 с.

Au17976; Айзеншток № 4136

 

1923

 

 1. Багалей Д. И. Украинский странствующий философ Г. С. Сковорода. С приложением статьи М. И. Яворского «Сковорода и его общество» / Д. И. Багалей. – Харьков, 1923. – 66 с. : ил.

Ва59371; Айзеншток № 4123; Попов № 16492, № 16667; РЛ № 2732

 

 1. Пам’яті Г. С. Сковороди (1722–1922) : зб. ст. – Одеса : Вид-во Ювилейна Комісія, 1923. – 98 с.

АИ 160; Попов № 16646

 

 1. Тичина П. Сковорода. Уривки з симфонії. – Львів : Вид-во «Нова культура», 1923. – 16 с.

Ао101632

 

1924

 

 1. Білий В. Г. С. Сковорода. Життя й наука / В. Білий. – Київ : Друк. військ-ред. ради, 1924. – 46 с. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=13926

Книга, на думку Леоніда Ушкалова, належить до числа тих книг сковородинознавства 1920-х років, що й досі не втратили свого наукового значення. ЇЇ автором є репресований етнограф і літературознавець Володимир Білий (1894–1937). У передмові він зазначає, що розробляв і готував цю тему до 200-річного ювілею філософа, проте не зміг видати з об’єктивних причин. Публікована брошура являє собою переказ життя і популярний виклад вчення Сковороди і є витягом з більш значної праці.

Ар144

 

 1. Котович А. Григорій Савич Сковорода : український філософ XVIII ст. А. Котович. – Львів : Молода Україна, 1924. – 48 с.

Айзеншток № 8038; РЛ № 2846

 

 1. Проліс М. В тенетах далечини: пам’яті Григорія Сковороди / М. Проліс. – Прага; Берлін : Нова Україна, 1924. – 60 с.

Ао262530; Айзеншток № 4120

 

1925

 

 1. Пелех П. З життя і творчості Сковороди / П. Пелех // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 1925. – Т. 136/137. – С. 139–157.

Ж20869

 

1926

 

 1. Багалій Д. І. Український мандрований філософ Гр[игорій] Сав[ич] Сковорода / Д. І. Багалій. – Харків : Держвидав України, 1926. – 397 с. : іл., портр. – (Критична бібліотека). – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8630

Монографія історика, громадського діяча, активного учасника культурного та політичного життя доби Української революції 1917–1921 років Дмитра Багалія присвячена життю і діяльності українського просвітителя, філософа та поета Григорія Сковороди. Автор висвітлює погляди Григорія Сковороди та аналізує вплив доробку філософа на сучасне йому суспільство. Монографію, яка майже одразу після виходу стала бібліографічною рідкістю, вважають однією з найкращих у сковородознавстві. Вміщено фотографії.

Ва490909; Попов 16574

 

1927

 

 1. Петров В. До характеристики філософського світогляду світу Сковороди / В. Петров // Зап. Іст.-філол. від. / Укр. акад. наук. – Київ, 1927. – Кн. 13/14. – С. 30–43.

Ж1089

 

1929

 

 1. Поліщук В. Григорій Сковорода : біогр.-лірич. роман з перемінного болісного та веселого життя укр. мандрів. філософа / В. Поліщук. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 117 с. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=13965

Книга українського поета та прозаїка Поліщука Валеріяна Львовича присвячена життю і подорожам однієї з видатних українських особистостей, мандрівному філософу, письменникові, педагогу і громадському діячеві – Г. С. Сковороді. Автор на початку книги посилається на використані власні вислови, афоризми і образи з творів Г. С. Сковороди, а також вказує на історичність матеріалів, використаних в романі.

Ва628098

 

1931

 

 1. Чижевський Д. Григорій Сковорода // Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – Прага, 1931 – С. 35–65. – URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/14427/file.pdf

Вс28327; Р–6970; Айзеншток №8179; Маслов3519; Попов16027

 

1932

 

 1. Івах О. Той, кого світ ловив, та не впіймав : поема про славного українського філософа Григорія Сковороду / О. Івах. – Вінніпеґ. – 1932. – 23 с.

Ао35694

 

1934

 

 1. Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський. – Варшава, 1934. – 224 с. : іл. – (Праці українського наукового товариства. Серія. Філософська, Т. 24, Кн. 1). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005514

Це одна з найвідоміших праць видатного українського вченого Дмитра Чижевського (1894–1977). У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької) містики.

Попов 17273

 

1939

 1. Тичина П. Григорій Сковорода : вступ. слово на урочистому вечорі в Держ. Київ. ун-ті 19 ХІ. 1939 р. / П. Тичина. – Київ, 1939. – 51 с.

Во360338

 

1943

 

 1. Тичина П. Г. Г. С. Сковорода : зб. доповідей з нагоди 220-річчя народження 1722–1942 / П. Тичина, П. Попов, О. Трахтенберг ; АН УРСР ; Від. сусп. наук. – Уфа : Вид-во АН УРСР, 1943. – 44 с.

Попов 16643

 

1948

 

 1. Жилко Ф. Т. Мовна практика Г. Сковороди // Жилко Ф. Т. Літературна мова XVIII ст. / Ф. Т. Жилко. – Київ; Львів : Радян. шк., 1948. – С. 18–21.

Попов 16795; 17274; 17275

 

1950

 

 1. Попов П. М. Новознайдені тексти Г. С. Сковороди / проф. П. М. Попов, чл.-кор. АН УРСР. – Київ, 1950. – 50–69 с. – Окр. відбиток із зб.: Радян. літературознавство. 1950. № 13.

Попов № 182

 

1953

 

 1. Билыч Т. Г. С. Сковорода – выдающийся украинский философ XVIII века / Т. Билыч ; М-во культуры СССР, Киев. Гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 39 с.

Во480611

 

1954

 

 1. Попов П. М. Невідомий лист Г. С. Сковороди / П. М. Попов, чл.-кор. АН УРСР. – Київ, 1954. – С. 61–62. – Окр. відбиток із Вісн. АН УРСР. 1954. № 4.

Попов № 181

 

1955

 

 1. Котович А. Григорій Савич Сковорода : український філософ XVIII ст. / А. Котович ; Укр. православна церква у З.Д.А., Наук.-богослов. ін.-т. – Нью-Йорк, 1955. – 36 с.

Желехівський Б. № 197

 

 1. Попов П. М. З листування Г. С. Сковороди / П. М. Попов // Радян. літературознавство. – 1955. – № 18. – С. 57–64.

Ж27444

 

1956

 

 1. Ковалінський М. Григорій Савич Сковорода : життя і деякі думки укр. філософа-спіритуаліста / М. Ковалінський ; опрац. Ю. Русов. – Лондон : Накл. Української видавничої спілки, 1956. – 36 с.

ЮЗ(4Укр)/ К-56

 

 1. Ніженець А. М. Поетична творчість Г. С. Сковороди і російська література XVIII cт. / А. М. Сковорода. – Харків, 1956. – С. 261–283. – (Труди філологічного факультету Харківського ордена трудового червоного прапора державного університету ім. О. М. Горького ; т. 3).

Попов 16577

 

1957

 

 1. Білич Т. Світогляд Григорія Сковороди / Т. Білич ; М-во вищої освіти УРСР, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1957. – 112 с.

Во665844; Попов 16302; Попов 16576; Попов 16390

 

1960

 

 1. Попов П. М. Григорій Сковорода: життя і творчість : нарис / П. М. Попов. – Київ : Держлітвидав, 1960. – 171 с. – Бібліогр. : с. 170–171.

Ао150233

 

1962

 

 1. Ніженець А. М. Г. С. Сковорода. Заповітні місця на Харківщині : до 240-річчя з дня народж. / А. М. Ніженець. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 1962. – 42 с. : іл

Ао161212

 

 1. Ніженець А. М. Приклад діянь дивовижних : до 240-річчя з дня народж. Г. С. Сковороди / А. М. Ніженець. – Прапор. – 1962. – № 12. – С. 70–74.

Ж26911

 

 1. Шкуринов П. С. Мировоззрение Г. С. Сковороды : лекции для студ.-заочн. / П. С. Шкуринов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1962. – 82 с.

Во831364

 

1963

 

 1. Шолом Ф. Я. З історії традицій Г. С. Сковороди в українській та російській сатиричній поезії кінця XVIII – початку ХІХ ст. / Ф. Я. Шолом // Питання історії та культури слов’ян / М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Київ. Ордена Леніна держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: А. О. Білецький, А. О. Іщук, В. О. Капустін [та ін.] ; відп. ред. В. І. Масальський. – Київ, 1963. – Ч. 2. – С. 30–38.

Попов 12031

 

1965

 

 1. Бондар В. Сковорода у Бабаях : поема / В. Бондар // Прапор. – 1965. – № 9. – С. 4–9.

Ж26911

 

 1. Іваньо І. В. Жанр байки у творчості Г. Сковороди / І. В. Іваньо // Радян. літературознавство. – 1965. – № 8. – С. 24–33.

Ж27444

 

 1. Кудрицький Є. Латинська мова в поетичній спадщині Г. С. Сковороди: (з мовно-стилістичних спостережень) / Є. Кудрицький // З історії української та інших слов’янських мов : зб. ст. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1965. – 211 с.

Во953251; Білодід І. К. № 256; Попов № 5152; Попов № 15935

 

 1. Попов П. М. Нові сторінки літературної спадщини Г. С. Сковороди / П. М. Попов // Радян. літературознавство. – 1965. – № 4. – С. 102–107.

Ж27444

 

1966

 

 1. Сидоренко Г. Про віршову інтонацію у збірці Г. С. Сковороди «Сад божественних песней» / Г. Сидоренко // Радян. літературознавство. – 1966. – № 6. – С. 41–47.

Ж27444

 

1967

 

 1. Махновець Л. Є. Григорій Савич Сковорода / Л. Є. Махновець // Історія української літератури : у 8 т. / Л. Є. Махновець, Д. В. Чалий ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Є. П. Кирилюк (голова) [та ін.] ; відп. ред. Є. С. Шабліовський. – Київ : Наук. думка, 1967. – Т.2 : Становлення нової літератури (друга половина XVIII – тридцяті роки ХІХ ст.). – С. 108–130.

В316865/2

 

 1. Редько М. П. Світогляд Григорія Сковороди / М. П. Редько. – Львів, 1967. – 264 с. : портр.

Ва38204

 

1969

 

 1. Попов П. М. Григорій Сковорода: літ. портрет / П. М. Попов. – 2-ге вид. випр. – Київ : Дніпро, 1969. – 173 с.

У виданні змальовано життя Г. С. Сковороди, визначено його світогляд, проаналізовано філософські і літературні твори, їх історичне значення.

Ао187738

 

 1. Шевчук В. А. Григорій Сковорода : роман / В. А. Шевчук. – Київ : Радян. письменник, 1969. – 317 с.

Гнатишин А./№318

 

1970

 

 1. Ніженець А. М. На зламі двох світів : розвідка про Г. Сковороду і Харків. колегіум / А. М. Ніженець. – Харків : Прапор, 1970. – 207, [1] с. : іл.

Ао194585

 

1971

 

 1. Деркач Б. Григорій Сковорода – письменник / Б. Деркач // Радян. літературознавство. – 1971. – № 11. – С. 59–71.

Ж27444

 

 1. Тичина П. Г. Сковорода : симфонія / П. Г. Тичина ; редкол.: Н. М. Новиченко (голова) [та ін.]. – Київ : Радян. письменник, 1971. – 403 с. : іл.

Ао197933; Айзеншток № 2221

 

1972

 

 1. Від Вишенського до Сковороди : з історії філософської думки на Україні ХVI–XVIII ст. : зб. ст. / АН УРСР, Ін-т філософії ; за ред. С. М. Перевертун ; відп. ред. В. М. Нічик. – Київ : Наук. думка, 1972. – 142 с.

Ва205281

 

 1. Головаха І. П. Філософ-гуманіст Г. С. Сковорода / І. П. Головаха, І. П. Стогній. – Київ : Політвидав, 1972. – 76 с. : іл., портр.

Ао201084

 

 1. Лощиц Ю. М. Сковорода / Ю. М. Лощиц. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 223 с. : 13 л. ил. (Жизнь замеч. людей. Серия биографий ; вып. 520). – URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001066

В301469/520

 

 1. Ляшенко Л. І. Блискавиця темної ночі : повість [про Г. С. Сковороду] / Л. І. Ляшенко. – Київ : Веселка, 1972. – 152 с. : іл.

Ва205805

 

 1. Махновець Л. Є. Григорій Сковорода : біографія / Л. Є. Махновець. –Київ : Наук. думка, 1972. – 255 с. : іл., ноти.

Ао201254; Айзеншток № 2601; Зубков С. Д. № 209

 

 1. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди : зб. ст. / редкол.: О. Г. Дзеверін (відп. ред.), В. З. Смаль, І. А. Табачников. – Київ : Вища шк., 1972. – 248 с.

Ао200833

 

 1. Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода: семінарій / Ф. М. Поліщук. – Київ : Вища шк., 1972. – 207 с.

Семінарій висвітлює життя і творчість видатного українського письменника і філософа Г. С. Сковороди, містить теми семінарських доповідей, критичну літературу до них, бібліографію творів.

Ао201431

 

 1. Редько М. П. Видатний філософ-гуманіст : до 250-річчя з дня народж. Г. С. Сковороди / М. П. Редько. – Київ, 1972. – 48 с.

Ва211347

 

 1. Табачников И. А. Григорий Сковорода: 1722–1794 / И. А. Табачников. – М. : Мысль, 1972. – 207 с. – (Мыслители прошлого).

Ао201253

 

 1. Український календар, 1972 / Укр. сусп.-культурне т-во ; ред. А. Середницький. – Варшава, 1972. – 368 с.

Зі змісту:Український філософ Григорий Сковорода / В. Кульчицький. – С. 164–166; Г. Сковорода як філософ / П. Ротач. – 166–169.

 

 1. Шаблиовский Е. С. Г. С. Сковорода : к 250-летию со дня рождения украинского мыслителя и поэта. – М. : Знание, 1972. – 46 с.

Р661; Айзеншток № 7461; Зубков С. Д. № 85

 

 1. Шреєр-Ткаченко О. Я. Григорій Сковорода – музикант / О. Я. Шреєр-Ткаченко. – Київ : Муз. Україна, 1972. – 94 с. : ноти. – Бібліогр.: с. 93–94.

Гнатишин А./№ 401

 

 1. Білодід І. К. Видатний український філософ-демократ, просвітитель, поет Г. С. Сковорода / І. К. Білодід // Вісн. АН УРСР. – 1972. – № 11. – С. 76–88.

Ж20611

 

 1. Гаєвська Л. Сліди, не змиті вічності дощами / Л. Гаєвська // Хлібороб України. – 1972. – № 11. – С. 40.

Про Г. С. Сковороду

Жс26773

 

 1. Горський В. С. Філософія Сковороди у дореволюційних вітчизняних дослідженнях / В. С. Горський // Філос. думка. – 1972. – № 5. – С. 44–54.

Ж61798

 

 1. Грицай М. Вивчення фольклористичних інтересів філософа і поета : до 250-річчя від дня народж. Григорія Сковороди / М. Грицай // Нар. творчість та етнографія. – 1972. – № 5. – С. 21–24.

Ж27482

 

 1. Грицай П. С. Видатний філософ і поет / П. С. Грицай / Укр. мова і літ. в шк. – 1972. – № 11. – С. 59–71.

Ж28928

 

 1. Євдокименко В. Ю. Г. С. Сковорода і суспільно-політична думка на Україні в ХІХ та ХХ ст. / В. Ю. Євдокименко // Філос. думка. – 1972. – № 5. – С. 35–43.

Ж61798

 

 1. Іваньо І. В. Питання історико-філософської оцінки спадщини Г. С. Сковороди / І. В. Іваньо // Філос. думка. – 1972. – № 3. – С. 18–29.

Ж61798

 

 1. Іваньо І. В. Проблеми жанрової специфіки філософських творів Г. С. Сковороди / І. В. Іваньо // Філос. думка. – 1972. – № 5. – С. 84–92.

Ж61798

 

 1. Ільницький М. Невичерпна тема / М. Ільницький // Жовтень. – 1972. – № 11. – С. 144–148.

Про Г. С. Сковороду

Ж26476

 

 1. Кирик Д. П. Учення Г. С. Сковороди про мікрокосмос / Д. П. Кирик // Філос. думка. – 1972. – № 5. – С. 67–75.

Ж61798

 

 1. Ков’яров І. С. Народний філософ : нотатки бібліографа : до 250-річчя з дня народж. Г. С. Сковороди / І. С. Ков’яров // Прапор. – 1972. – № 5. – С. 103–107.

Ж26911

 

 1. Козій Д. Три аспекти самопізнання у Сковороди : до 250-річчя народж. (1722 – 3 груд. 1972 р.) / Д. Козій // Сучасність. – 1972. – № 12. – С. 66–78.

Ж14413

 

 1. Красицький Л. З одного джерела / Л. Красицький // Людина і світ. – 1972. – № 10. – С. 26–28.

Про філософські погляди Г. С. Сковороди.

Ж28412

 

 1. Лисак М. Глашатай розуму / М. Лисак // Донбас. – 1972. – № 6. – С. 99–104.

Ж28513

 

 1. Митрович К. Портрет Сковороди : у 250-річчя його народж. / Кирило Митрович // Сучасність. – 1972. – № 11. – С. 44–55.

Ж14413

 

 1. Сиваченко М. До історії української пареміографії: Г. С. Сковорода / М. Сиваченко // Нар. творчість та етнографія. – 1972. – № 5. – С. 25–36.

Ж27482

 

 1. Стогній І. П. Назустріч ювілею Г. С. Сковороди / І. П. Стогній // Філос. думка. – 1972. – № 2. – С. 113–114.

Ж61798

 

1973

 

 1. Володимир. Григорій Сковорода. Лицар Святої Борні / Володимир = Wolodymyr. Hrygori Skovoroda. The Knight of the Sacred Battle / Wolodymyr. – Лондон ; Торонто : [s. n.], 1973. – 109 с. – (Історія української філософії / Інститут Володимира Шаяна ; ч. 7). – URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2432/file.pdf

Ва80856

 

1974

 

 1. Гребенна П. П. Об’єкт дослідження – філософія Г. С. Сковороди / П. П. Гребенна, І. Я. Матковська // Філос. думка. – 1974. – № 1. – С. 132–134.

Ж61798

 

 1. Шабліовський Є. Григорій Сковорода – мислитель і поет // Шабліовський Є. Життя. Література. Письменник : вибр. дослідж. / Є. Шабліовський. – Київ : Дніпро, 1974. – С. 48–89.

Ва252376

 

1975

 

 1. Григорій Сковорода – 250 : матеріали про відзначення 250-річчя з дня народж. / упоряд.: І. П. Стогній, П. Ю. Шабатин ; ред. кол.: В. І. Шинкарук, І. П. Головаха, З. С. Голубєва [та ін]. – Київ : Наук. думка, 1975. – 255 с. : іл.

Вс14152

 

1976

 

 1. Мишанич О. В. Григорій Сковорода і усна народна творчість / О. В. Мишанич ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1976. – 150, [1] с.

Ва278139

 

 1. Славутич Яр Тринадцята пісня Григорія Сковороди / Яр Славутич // Герус О. В. Ювілейний збірник Української Вільної Академії Наук в Канаді = The jubilee collection of the Ukrainian free academy of sciences in Canada / О. Герус, О. Баран, Я. Розумний. – Вінніпеґ ; Манітоба : УВАН, 1976. – С. 223–232. – URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/16520/file.pdf

ІВ195415

 

1977

 

 1. Барка В. Апостолічний старчик / В. Барка // Сучасність. – 1977. – № 1. – С. 5–13.

Про Г. С. Сковороду.

Ж14413

 

 1. Ніженець А. М. Сковорода Григорій Савич / А. М. Ніженець // Шевченківський словник : в 2 т. / редкол.: І. Я. Айзеншток, В. А. Афанасьєв, М. П. Бажан [та ін.]. – Київ, 1977. – Т. 2. – С. 215.

В327658/2

 

1978

 

 1. Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода: життя і творчість / Ф. М. Поліщук. – Київ : Дніпро, 1978. – 262 с. : портр.

Досліджено життя і творчість, соціально-політичні, філософсько-естетичні та етичні погляди відомого українського філософа-просвітителя, письменника, педагога і громадського діяча Григорія Савовича Сковороди.

Ао217224

 

1979

 

 1. Сиваченко М. До коментування «Алфавита мира» Г. С. Сковороди / М. Сиваченко // Радян. літературознавство. – 1979. – № 12. – С. 54–59.

Ж27444

 

 1. Winter E. Der weise Kosak Grigory Skovoroda (1722–1794) // Winter E., Mühlpfordt G. Kerzerschicksale. Christliche Denker aus neun Jahrhunderten. – Berlin: Union-Verlag, 1979. – S. 252–260.

IB203843

 

1981

 

 1. Skoworoda H. S. // Meyers enzyklopädisches Lexikon : in 25 Bänden. Band 21, Sche-Sm / mit Sonderbeiträgen von Jean Améry, Bernhard Hassenstein, Walter Kempowski... [et al.] 9. völlig neu bearb. Aufl. – Mannheim ; Wien ; Zürich : Bibliographisches Institut, 1981. – S. 808.

В275055/21

 

1983

 

 1. Іваньо І. В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди / І. В. Іваньо ; відп. ред. В. М. Ничик ; АН УРСР, Ін-т філософії. – Київ : Наук. думка, 1983. – 272 с.

Ва398691

 

 1. Ніженець А. М. Про оточення Г. С. Сковороди у Липцях і Валках (70–80-і роки XVIII ст.) / А. М. Ніженець // Радян. літературознавство. – 1983. – № 2. – С. 28–35.

Ж27444

 

1984

 

 1. Драч І. Ф. Григорій Сковорода : біогр. повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. С. Попович ; за заг. ред. В. М. Нічик. – Київ : Молодь, 1984. – 215 с. : іл. (Уславлені імена). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000528

У книзі розповідається про життя і діяльність Григорія Сковороди- гуманіста, поета, філософа і просвітителя другої половини XVIII століття.

Ва406963

 

 1. Ніженець А. М. Григорій Сковорода. Пам’ятні місця на Україні / А. М. Ніженець, І. П. Стогній. – Київ : Наук. думка, 1984. – 93, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93–94.

Ао237183

 

1987

 

 1. Історія української літератури : у 2 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1987–1988.

Т. 1 : Дожовтнева література / М. П. Бондар, О. І. Гончар, М. С. Грицюта [та ін.] ; відп. ред. М. Т. Яценко. – 1987. – 632 с.

Сковорода Г. С. – С. 16, 112, 117, 127, 141–145, 148, 149, 153, 154, 179, 181, 188, 209, 265, 284, 475, 609.

Т. 2 : Радянська література / Л. М. Новиченко, І. О. Дзеверін, В. Г. Дончик [та ін.] ; відп. ред. Л. М. Новиченко. – 1988. – 742 с.

Сковорода Г. С. – С. 29, 90, 276, 259, 264, 280, 314, 344, 345, 347, 373, 413, 525, 699.

В335067/1,2; ВНБІ Ш5(2=УКР)5я2 І-90

 

1988

 

 1. Барабаш Ю. Я. Богослов? Мистик? Атеист? [Г. С. Сковорода] / Ю. Я. Барабаш // Наука и религия. – 1988. – № 2. – С. 43–45 ; № 3. – С. 42–44 ; № 4. – С. 36–38.

Ж28024

 

1989

 

 1. Барабаш Ю. Я. Знаю человека... Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь / Ю. Я. Барабаш. – М. : Художеств. лит., 1989. – 333, [2] с.

Ва498122

 

 1. Корж Н. Крилате слово в творчості Г. Сковороди / Н. Корж. – Прапор. – 1989. – № 4. – С. 175–178.

Ж26911

 

 1. Лощиц Ю. М. Сковорода Григорий Саввич / Ю. М. Лощиц // Философский єнциклопедический словарь / редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев [и др.]. – 2-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1989. – С. 589.

Вс27383; ВНБІ Ю я2 Ф56

 

1990

 

 1. Пільгук І. Григорій Сковорода : художній життєпис // Пільгук І. Дуби шумлять : біогр. повісті / І. Пільгук. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 5–208.

Ва512438

 

 1. Шевчук В. Григорій Сковорода – людина, мислитель, митець // Шевчук В. Дорога в тисячу років : роздуми, статті, есе / В. Шевчук. – Київ : Радян. письменник, 1990. – С. 209–219.

Ва521161

 

 1. Шевчук В. О. Легенда про смерть Сковороди // Шевчук В. О. Із вершин та низин : книжка цікавих фактів із історії української літератури / В. О. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 174–175. – URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Shevchuk/Iz_vershyn_ta_nyzyn_Knyzhka_tsikavykh_faktiv_iz_istorii_ukrainskoi_literatury/

Ао253469

 

1991

 

 1. Кондратюк А. Григорій Сковорода і туркменський поет Махтумкулі / А. Кондратюк // Слово і час. – 1991. – № 8. – С. 71–73.

Ж27444

 

1992

 

 1. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода : [монографія] / Дмитро Багалій ; текстолог. підгот. й передм. П. Майдаченка ; голов. ред. О. Шокало. – 2-ге вид., випр. – Київ : Орій, 1992. – 469 с. : портр. – (Спадок).

Ва549369

 

 1. Проблеми вивчення наукової і художньої спадщини Григорія Сковороди : тези доп. укр. респ. наук. конф., присвяч. 270-річчю з дня народж. поета і філософа / Харків. держ. пед. ін-т імені Г. С. Сковороди ; відп. ред. В. Д. Тимченко. –Харків, 1992. – 81 с.

Ва551382

 

 1. Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. пр. / АН України, Ін-т філософії ; упоряд.: В. М. Ничик, Я. М. Стратій. – Київ : Наук. думка. – 1992. – 382 с.

Ва548781

 

 1. Ерн В. Життя і особа Григорія Сковороди / В. Ерн // Березіль. – 1992. – № 11/12. – С. 150–175.

Ж26911

 

 1. Корнієнко Н. М. Григорій Сковорода : гіпотеза щастя / Н. М. Корнієнко // Філос. і соціолог. думка. – 1992. – № 11. – С. 15–18.

Ж61798

 

 1. Сковорода Григорій Савич // Митці України : енцикл. довід. / упоряд.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1992. – С. 533.

Ао256870; ВНБІ Щ(4УКР)я2 М67

 

1993

 

 1. Семчишин М. Тисяча років української культури : іст. огляд культур. процесу / М. Семчишин. – 2-ге вид., фототип. – Київ : АТ «Друга ріка» : МП «Фенікс», 1993. – 550 с. – (Ukrainian Studies ; vol. 52).

Сковорода Г. – 19, 21, 27, 89, 121, 28, 32, 74, 76, 90, 92, 93, 94; 218.

Вс29683; ВНБІ Ч11(4УКР) я2 С30

 

 1. Ушкалов Л. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л. В. Ушкалов, О. В. Марченко. – Харків : Основа, 1993. – 151 с.

Ва553125

 

 1. Павлюк В. В. Г. С. Сковорода і Біблія / В. В. Павлюк // Християнські сюжети та образи в художній літературі : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 квіт. 1993 / Житомир. обл. ін-т удоскон. вчителів. – Житомир : Льонок, 1993. – С. 4–5.

 

 1. Пименова В. Путь к себе [Г. Сковороды] / В. Пименова // География в шк. – 1993. – № 4. – С. 73–75.

Ж12857

 

 1. Сивокінь Г. Григорій Сковорода як читач Біблії / Г. Сивокінь // Слово і час. – 1993. – № 3. – С. 11–16.

Ж27444

 

 1. Шевчук В. Ідея простоти в елітарному світогляді Григорія Сковороди / В. Шевчук // Україна. Наука і культура. – 1993. – Вип. 26/27. – С. 86–93.

Ж66776

 

 1. Skoworoda Hryhorij Sawwytsch, ukrain. Philosoph und Barockdichter // Brockhaus Enzyklopädie / in vierundzwanzig Bänden. 20. überarb. und aktualisierte Aufl. Neunzehnte völlig neu bearb. Aufl. Zwanzigster Band, Sci-Sq. – Mannheim : F. A. Brockhaus, 1993. – S. 365.

В274022/20; ВНБІ: Я20 В87

 

 1. Zakydalsky T. Skovoroda Hryhorii / T. Zakydalsky // Encyclopedia of Ukraine / ed. D. H. Struk. – Toronto: University of Toronto Press, 1993. – Vol. 4. – P. 734–735 : phot.

В276504/4; ВНБІ Я20(4УКР) Е54/2

 

1994

 

 1. Костенко О. О. В саду божественних пісень Сковороди / О. Костенко. – Харків : Основа, 1994. – 53 с.

Ва55852

 

 1. Мишанич О. В. Григорій Сковорода: нарис життя і творчості / О. В. Мишанич. – Київ : Обереги, 1994. – 48 с.

Р78546; ВНБІ: д С44

 

 1. Слабошпицький М. Урок життя Григорія Сковороди / М. Слабошпицький // Однокласник. – 1994. – № 2. – С. 14–15.

Ж14883

 

 1. Hryhorij Savyč Skovoroda : an anthology of critical articles / ed. by Richard M. Marshall, Jr., Th. E. Bird. – Edmonton ; Toronto : Canadian inst. of Ukrainian studies press, 1994. – 319 p. – Бібліогр.: с. 287–310.

IB215302

 

 1. Rudnyckyj J. B. A tribute to Skovoroda / J. Rudnyckyj. – Ottawa : Intern. Skovoroda society, 1994. – 8 с.

В342283

 

1995

 

 1. Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі : від Григорія Сковороди до Тараса Шевченка / І. Гузар ; Наук. т-во ім. Шевченка в Канаді. – Торонто ; Львів, 1995. – 176 с.

Ва565412; Онищенко О. С. Ва1807

 

 1. Український Сократ – Григорій Савич Сковорода : пам’ятка читачеві / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; склад.: Н. П. Полях, Л. О. Сашкова ; заг. ред. О. А. Марченко. – Харків : Смальта, 1995. – 24 с.

Р79672; ВНБІ: д С44

 

 1. Абрамов А. И. Сковорода Григорий Саввич / А. И. Абрамов // Сто русских философов : биогр. слов. / РАН, Институт философии ; сост. А. Д. Сухов. – М. : Митра, 1995. – С. 223–227.

Ва573949; ВНБІ: Ю3(4РОС) я2 С81

 

 1. Геник-Березовська З. Григорій Сковорода: образ художній і справжній / З. Геник-Березовська // Слово і час. – 1995. – № 3. – С. 61–68.

Ж27444

 

 1. Гетьманець М. Ф. Сковорода Григорій Савич / М. Ф. Гетьманець // Літературна Харківщина : довідник / редкол.: М. Гетьманець (голова), І. І. Доценко, С. О. Кабардін [та ін.]. – Харків : Майдан, 1995. – С. 290–293.

Ао258309; ВНБІ Ш5(4УКР) я2 Л64

 

 1. Марченко О. Сковорода Григорий Саввич / О. Марченко // Русская философия : малый энцикл. слов. / Программа «Обновление гуманитарного образования в России» ; редкол.: А. И. Абрамов, А. И. Алешин, А. П. Огурцов [и др.]. – М. : Наука, 1995. – С. 469–474.

Вс31304; ВНБІ: Ю я2 Р89

 

 1. Соболь В. Григорій Сковорода (Філософська та байкарська спадщина, поетична творчість) // Соболь В. З глибини віків: вивчення давньої укр. літ. в шк. : посіб. для вчителя / В. Соболь. – Київ : Зодіак-ЕКО, 1995. – С. 160–186.

Ва564920

 

 1. Солонська Н. Григорій Сковорода / Н. Солонська // Бібл. вісн. – 1995. – № 1. – С. 22–27.

Ж14595

 

1996

 

 1. Астаф’єв О. У пошуках світової гармонії : (Григорій Сковорода і Юрій Клен: діалог через віки) / О. Астаф’єв ; Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 1996. – 30 с. – (Література української діаспори ; вип.12).

Р85306

 

 1. Валявко І. В. Філософія Григорія Сковороди в осмисленні Дмитра Чижевського / І. В. Валявко. – Київ : Київське братство, 1996. – 56 с.

Ва574143

 

 1. Спадщина Григорія Сковород і сучасність : матеріали читань до 200-річчя з дня смерті Г. Сковороди, 21–22 груд. 1994 р. / голов. ред. та упоряд. А. Карась ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Світ, 1996. – 190 с. – (Клуб Григорія Сковороди).

Ва575316

 

 1. Білоус Г. Вогонь у камені : [поема про Г. Сковороду] / Г. Білоус // Вітчизна. – 1996. – № 5/6. – С. 2–24.

Ж22465

 

 1. Горський В. С. Філософія Григорія Сковороди // Горський В. С. Історія української філософії : курс лекцій / В. С. Горський ; наук. ред. В. І. Гусев. –Київ : Наук. думка, 1996. – С. 84–104.

Ва569626

 

 1. Шанько Г. Сковорода Григорій Савич // Шанько Г. Літературна Гадяччина : нарис-довідник про зародження й розвиток літератури рідного краю та ії окремих представників-письменників, літераторів, інших митців, що народилися, виростали чи жили певний період на благословенній землі Гадяччини / Г. Шанько. – Гадяч, 1996. – С. 9–14.

Ва574286; ВНБІ Ш5(4УКР) я2 Ш22

 

1997

 

 1. Вишеславський Л. Сковородинівське коло : поезії / Л. Вишеславський. – Київ : Смолоскип, 1997. – 70 с.

Ва575586

 

 1. Сковорода Григорій: образ мислителя / НАН України, Ін-т філософії, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Григорія Сковороди ; упоряд.: В. М. Нічик, В. Є. Бишовець, Я. М. Стратій ; відп. ред.: В. І. Шинкарук, І. П. Стогній. – Київ, 1997. – 452 с.

Збірка подає аналіз творчості Г. Сковороди в контексті розвитку української і світової культури.

Ва580995

 

 1. Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура : [монографія] / Леонід Ушкалов ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Знання, 1997. – 178, [1] с. – Бібліогр.: с. 127–178.

Ва787483

 

 1. Андрушко В. П’єр-Анжело Мандзоллі – натхненник Г. С. Сковороди / В. Андрушко // Всесвіт. – 1997. – № 3/4. – С. 149–151.

Жс27966

 

 1. Бородій М. До біографії Г. Сковороди : кілька нововиявлених документів / М. Бородій // Слово і час. – 1997. – № 11/12. – С. 10–20 ; 1998. – № 1. – С. 36–41.

Ж27444

 

 1. Сковорода Григорій Савич // Мистецтво України : біогр. довід. / упоряд: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський ; за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1997. – С. 543.

Ва573963; ВНБІ Щ(4УКР) я2 М65

 

 1. Таранов П. С. Сковорода Григорий Саввич // Таранов П. С. Анатомия мудрости: 120 философов: жизнь, судьба, учение : в 2 т. / П. С. Таранов. – Симферополь : Таврия, 1997. – Т. 2. – С. 377–384 : фот.

В341920/2; ВНБІ Ю3 д я2 Т19

 

 1. Хоткевич Г. М. Григорій Савич Сковорода (український фільософ) : короткий його життепис і вибрані місця з творів та листів з нагоди 125-літної річниці з дня смерти / Г. М. Хоткевич ; Гуманітар.-літ. асоц. Г. Сковороди. – Харків : Глас, 1997. – 128 с. – (Бібліотека ГЛАСу. Серія серій «Брильянт»)

Ва685479

 

 1. Чубур В. В. Сократ на Русі : до 275-річчя від дня народж. Г. С. Сковороди / В. В. Чубур // Сумський календар, 1997. – Суми, 1996. – С. 145–147 : портр.

Ж69215

 

1998

 

 1. Григорій Сковорода і проблеми національної філософії : матеріали ІІ Харків. міжнар. сковородин. читань «Національна філософія: минуле-сучасне-перспективи», присвяч. 200-річчю з дня смерті Г. С. Сковороди / Харків. держ. ун-т, Харків. міський фонд «Центр освітніх ініціатив». – Харків, 1998. – 159 с.

Ва587068

 

 1. Пам’яті Григорія Сковороди : матеріали наук. конф., присвяч. 275-й річниці від дня народж. укр. філософа та поета / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. асоц. україністів, Харків. іст.-філол. т-во ; за ред. Л. В. Ушкалова. – Харків, 1998. – 173 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва850134

 

 1. Прокопов Д. Григорій Сковорода: діалоги й одкровення / Д.Прокопов ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Міжнар. фінансова агенція, 1998. – 22 с.

Р85196

 

 1. Бордукова Н. В. Д. І. Багалій як дослідник творчості Григорія Сковороди / Н. В. Бордукова // Багаліївські читання в НУА : програма та матеріали / Харків. гуманітар. ін-т ; голов. ред. В. І. Астахова. – Харків : Око, 1998. – С. 22–24.

Ва586881

 

 1. Верба Г. Перечитуючи Сковороду : коментарi дослiдника до кiлькох хрестоматiйних поезiй Григорiя Сковороди / Г. Верба // Дивослово. – 1998. – № 7. – С. 34–36.

Ж28928

 

 1. Говорун А. В. Питання морального виховання у творчості Г. С. Сковороди / А. В. Говорун, А. Г. Відченко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 1998. – Вип. 6. – С. 58–65.

Ж69478

 

 1. Прокопов Д. Є. Образ змія в діалогах Сковороди: контекст співвідношення трансцендентного та іманентного / Д. Є. Прокопов // Філос. думка. – 1998. – № 2. – С. 139–152.

Ж61798

 

1999

 

 1. Паласюк Г. Б. Вплив філософії стоїків на розуміння Григорієм Сковородою Бога і церкви / Г. Б. Паласюк ; Терноп. держ. медична акад. ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 19 с.

Р85480

 

 1. Паласюк Г. Б. Теорія «сродної» праці Григорія Сковороди у контексті стоїчних пошуків щастя людини / Г. Б. Паласюк ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 19 с.

Р85489

 

 1. Карась А. Філософія Григорія Сковороди як рефлексія самотворення А. Карась // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Філос. науки. – Львів, 1999. – Вип. 1. – С. 21–31.

Ж28852/Філос.

 

 1. Паласюк І. Самопізнання Г. Сковороди як шлях до єднання з природою для досягнення щастя / І. Паласюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Філос. науки. – Львів, 1999. – Вип. 1. – С. 38–44.

Ж28852/Філос.

 

 1. Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів ; підгот.: В. А. Бурбела, Г. М. Бурлака, С. А. Гальченко [та ін.] ; відп. ред.: С. А. Гальченко, М. Г. Жулинський. – Київ : Вид. центр «Спадщина», 1999. – 864 с.

Сковорода Г. С. – С. 4, 11, 13, 14, 30, 34, 35, 135, 235, 294, 347–349, 363, 369, 380, 389, 531, 533, 536.

Вс34032; ВНБІ Я181(4УКР)24 П90

 

 1. Грицанов А. А. Сковорода Григорий Саввич / А. А. Грицанов // Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – Минск, 1999. – С. 621.

Вс33587; ВНБІ Ю я2 Н72

 

 1. Карась А. Філософія Григорія Сковороди як рефлексія самотворення А. Карась // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Філос. науки. – Львів, 1999. – Вип. 1. – С. 21–31.

Ж28852/Філос.

 

 1. Пісоцький В. Ідея толерантності в етиці Григорія Сковороди / В. Пісоцький // Людина і світ. – 1999. – № 10. – С. 49–51. – URL: https://risu.ua/ideya-tolerantnosti-v-etici-grigoriya-skovorodi_n39751

Ж28412

 

 1. Пригодій С. М. Кільце, аналогії, антитетика у Г. Сковороди й Р. Емерсона / С. М. Пригодій // Слово і час. – 1999. – № 12. – С. 20–26.

Ж27444

 

 1. Ротач П. П. Григорій Сковорода // Ротач П. П. Колоски з літературної ниви : корот. літ. календар Полтавщини / П. П. Ротач. – Полтава, 1999. – С. 512–517.

Ва690035; ВНБІ Ш5(4УКР)д я2 Р79

 

 1. Шаров І. Сковорода Григорій Савич – просвітитель-гуманіст, філософ, поет, перекладач // Шаров І. 100 видатних імен України / І. Шаров. – Київ, 1999. – С. 373–378 : портр.

Ва604850; ВНБІ Т3(4УКР)д я2 Ш26

 

2000

 

 1. Кравец В. В. Разговор о Сковороде : с приложением хрестоматии по сковородоведению / В. В. Кравец. – Киев : Проза, 2000. – 272 с. : ил.

У виданні розглядаються напрямки та основи філософії Г. Сковороди.

Ао260284

 

 1. Кравців Б. Сковорода Григорій / Б. Кравців // Енциклопедія Українознавства : слов. ч. / голов. ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Перевид. в Україні. – Львів, 2000. – Т. 8. – С. 2864–2866 : портр.

В339091/8; ВНБІ Я20(4УКР) Е64

 

 1. Кононенко П. Сковорода Григорій / П. Кононенко // Українська література у портретах і довідках. Давня література – література ХІХ ст. : довідник / редкол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2000. – С. 291–293.

Ва602201; ВНБІ Ш5(4УКР) я2 У45

 

 1. Куташ І. Категорія щастя у філософії Сковороди / Ігор Куташ // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. – Київ, 2000. – Вип. 37/38. – С. 332–350.

Ж14470

 

 1. Лобановська А. Невідомий Сковорода / А. Лобановська // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 30–31.

Ж27444

 

 1. Петров В. До характеристики філософського світогляду Сковороди / В. Петров // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. – Київ, 2000. – Вип. 39/40. – С. 587–602.

Ж14470

 

 1. Стогній І. Про поєднання вчення і життя Г. Сковороди / І. Стогній // Рідна шк. – 2000. – № 11. – С. 75–76.

Ж22469

 

 1. Федорчук Л. Простір і колір як категорії художнього світу Григорія Сковороди / Л. Федорчук // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 55–59.

Ж27444

 

2001

 

 1. Тетерина Д. Григорій Сковорода – український письменник, філософ і педагог / Д. Тетерина. – Київ : Тріумф, 2001. – 323 с. : портр. – Бібліогр.: с. 317–321.

Ва665154

Рец.: Поспішил І. Мінус пафос та апологетика / Іво Поспішил // Слово і час. – 2004. – № 5. – С. 76–78.

Ж27444

 

 1. Ушкалов Л. Українське барокове богомислення : сім етюдів про Григорія Сковороду / Л. Ушкалов. – Харків : Акта, 2001. – 222 с. – (Харківська школа).

Ва630123; Табачник Д. В. Ва601; Табачник Д. В. Ао77

 

 1. Зубалій О. Г. С. Сковорода – національний мандрований університет / О. Зубалий, Д. Рященко // Історія України. – 2001. – № 11. – С. 1–3.

Ж67033

 

 1. Маслин М. А. Сковорода Григорий Саввич / М. А. Маслин // Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 7-е изд. перераб. и доп. – М. : Республика, 2001. – С. 515–516.

Вс37146; ВНБІ Ю я2 Ф56

 

 1. Геник С. Сковорода Григорій // Геник С. 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 217–219 : портр.

Вс35814; ВНБІ Т3(4УКР) д я2 Г34

 

 1. Горський В. С. Філософія Григорія Сковороди // Горський В. С. Історія української філософії : навч. посіб. / В. С. Горський. – 4-те вид., доп. – Київ : Наук. думка, 2001. – С. 101–125.

Ва611710

 

 1. Григорій Сковорода: філософ, письменник, перекладач // Видатні діячі України минулих століть : мемор. альм. / голов. ред. О. Онопрієнко ; ред. рада: В. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 484–485 : фот. – (Золоті імена України).

Со24384; ВНБІ Т3(4УКР) д я2 В42

 

 1. Петров В. Г. С. Сковорода. Спроба характеристики / В. Петров // Київ. старовина. – 2001. – № 4. – С. 109–120.

Ж14441

 

 1. Солод Ю. Філософське бароко Григорія Сковороди в семи штрихах : до 280-річчя від дня народж. / Ю. Солод // Українознавство : календар-щорічник на 2002 р. – Київ, 2001. – С. 166–168.

Ж66396

 

2002

 

 1. Апостол духовності : вечір історичного портрету Г. С. Сковороди ; «Подорож у Книгорай» : сценарій / склали: Т. Л. Сватула, Л. Є. Вікторова ; ред. Л. І. Зелена ; Упр. культури Херсон. облдержадмін., Херсон обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара, Обл. б-ка для дітей. – Херсон, 2002. – 29 с. (У ваш банк ідей). – Бібліогр.: в кінці розділів.

Р98370

 

 1. Горбач Н. Невідомий Григорій Сковорода / Н. Горбач. – Львів : Логос, 2002. – 151 с. – Бібліогр.: с. 146–150.

Ва645781

 

 1. Григорій Сковорода і антична культура : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 280-річчю від дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 19 листоп. 2002 р. / уклад. Е. І. Романова ; ред. С. М. Миценко, Л. К. Суржан ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2002. – 94 с. – Бібліогр.: в кінці розд.

Ва634080

 

 1. Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт. кол.: О. С. Боляк, С. О. Булатова, Т. І. Воронкова [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич [та ін.]. – Київ, 2002. – 768 с.

Сковорода Г. С. – С. 27, 28, 55, 150, 172, 178, 187, 269, 290, 303, 352, 356, 385, 388, 425, 441–444, 450, 611, 614, 616.

Вс37277; ВНБІ Я181(4УКР)2 ; О-75

 

 1. Підпалий В. О. Сковородинські думи : поезії / В. О. Підпалий ; упоряд. Н. Підпала. – Київ : Веселка, 2002. – 47 с.

Р96835

 

 1. Софронова Л. А. Три мира Григория Сковороды / Л. А. Софронова ; РАН, Институт славяноведения. – М. : Индрик, 2002. – 463 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000934

Основне завдання видання – показати творчість Григорія Сковороди у цілісному вигляді – сучасному науковому висвітленні. Він побудував концепцію, яку сам називав Христовою філософією, оголосивши самостійними світами Біблію, світ і людину, представивши їх у складній взаємодії.

Ва638555

 

 1. Стадниченко В. Я. Іду за Сковородою : сповідь у любові до вчителя : до 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди / В. Я. Стадниченко. – Київ : Криниця, 2002. – 176 с. : фотоіл. – (Моя книгозбірня).

Ва631298

 

 1. Бовсунівська Т. Образи смутку в поезії Григорія Сковороди / Тетяна Бовсунівська // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 5–8.

Ж28928

 

 1. Лутфуллін В. С. Григорій Савич Сковорода (1722–1794) / В. С. Лутфуллін // 20 видатних українських педагогів. Персоналії в історії національної педагогіки / за ред. А. М. Бойко. – Полтава, 2002. – С. 10–31.

Ва633223

 

 1. Григорій Сковорода: філософ, письменник, перекладач // Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. – Київ, 2002. – Т. 2. – С. 506–507 : фот. – (Золоті імена України).

В346899/Т. 2; ВНБІ Т3(4УКР)д я2 Н30

 

 1. Григорій Сковорода: філософ, поет, педагог, просвітитель // Сто найвідоміших українців ; [авт. кол.]: М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. Ламонова [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Орфей ; М. : Вече, 2002. – С. 161–168 : портр.

Ва637934; ВНБІ Т3(4УКР) д я2 С81

 

 1. Гусєв В. І. Григорій Сковорода // Гусєв В. І. Видатні постаті в історії України IX–XIX ст. : короткі біогр. нариси, іст. та художні портр. / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2002. – С. 235–238 : іл.

Ао262825; ВНБІ; Т3(4УКР) д я2 В42

 

 1. Демков М. И. Григорій Савич Сковорода / М. И. Демков // Український педагогічний календар / упоряд.: Л. О. Калмикова, Т. Ф. Баєва ; за заг. ред. В. П. Коцура. – Київ, 2002. – С. 225–228.

Ва625036

 

 1. Дудко Д. М. Григорій Сковорода і формування системи вищої освіти в Україні / Д. М. Дудко // Вік XX: реформи в український вищій школі : програма і матеріали V Багаліїв. читань, 5 листоп. 2002 р. / Нар. укр. акад. ; голов. ред. В. І. Астахова. – Харків, 2002. – С. 54–57. – (Багаліївські читання в НУА ; 5).

Ва639070

 

 1. Митина В. И. Г. С. Сковорода – первый украинский «диссидент» / В. И. Митина // Бузький літопис. – 2002. – С. 21–27.

Ж72001

 

 1. Огородник І. Сковорода Григорій Савич / І. Огородник // Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. ред. С. В. Мочерний. – Київ, 2002. – Т. 3. – С. 399.

В343575/3; У я2 Е45

 

 1. Пінчук С. Григорій Сковорода / С. Пінчук // Рідна шк. – 2002. – № 12. – С. 59–61.

Ж22469

 

 1. Сковорода Григорій Савич // Філософський словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова редкол.), Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов [та ін.]. – Київ : Абрис, 2002. – С. 586–587.

Вс36773; ВНБІ Ю я2 Ф56

 

 1. Соболь В. Григорій Сковорода (Філософська та байкарська спадщина, поетична творчість) // Соболь В. З глибини віків: посіб. для вивч. давньої укр. літ. в шк. / В. Соболь. – 2-ге. вид., перероб. і доп. – Кам’янець-Поділ. : Абетка, 2002. – С. 154–178.

Ва634250

 

 1. Стадниченко В. Наш перший розум : 280-річчя з дня народж. Г. Сковороди / В. Стадниченко // Вітчизна. – 2002. – № 11/12. – С. 15–73.

Ж22465

 

 1. Стратій Я. Сковорода Григорій Савич / Я. Стратій // Філософська думка в Україні : біобібліогр. слов. / авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик [та ін.]. – Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2002. – С. 178–179.

Вс37248; ВНБІ Ю3(4УКР) д я2 Ф56

 

2003

 

 1. Імена України в космосі / НАН України, Нац. косм. агентство України, Укр. астроном. асоц. ; упоряд. і наук. ред. І. Вавилової. – Київ : Наутілус ; Академперіодика, 2003. – 729 с. : іл., фот.

Сковорода Г. С. – С. 118, 140–143, 146, 630, 695.

Вс40560; ВНБІ Я222(4УКР) І-51

 

 1. Григорій Сковорода. Інтерпретації: Культурологія. Філософія. Педагогіка. Літературознавство : зб. наук. пр. міжвузівської наук.-практ. конф. «Григорій Сковорода – мислитель, письменник, педагог» (Черкаси, 3–4 грудня 2002 р.) / Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; відп. ред.: В. Т. Поліщук, Ю. В. Тимошенко. – Черкаси : Вид-во ЧДУ ; Черкаси : Брама, 2003. – 192 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

Ва637715

 

 1. Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; упоряд.: С. Л. Йосипенко, Я. М. Стратій. – Київ, 2003. – 716 с.

Ва653926

 

 1. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України : путівник. Вип. 1 / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. архів-музей літ. і мистецтва ; авт.-упоряд.: М. Крячок, С. Кущ, З. Сендик ; редкол. тому: Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – Київ, 2003. – 553 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Сковорода Г. С. – С. 84, 86, 87, 108, 161, 203, 204, 211, 228, 335, 346.

В347185/1; ВНБІ Ч81(4УКР) я2 Ц38

 

 1. Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Д. Чижевський. – Харків : Акта, 2003. – 432 с.

Ао266424

 

 1. Васильева Е. К. Григорий Саввич Сковорода // Васильева Е. К. 100 знаменитых мудрецов / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев. – Харьков : Фолио, 2003. – С. 274–280 : портр.

Ва650723; ВНБІ Ю3 д я2 В19

 

 1. Гадяцький В. Дисидент Сковорода і конформіст Каструля / Віктор Гадяцький // Філос. думка. – 2003. – № 4. – С. 144–150.

Ж61798

 

 1. Кулик І. Софія Русова про педагогічні погляди Г. Сковороди / І. Кулик // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. – 2003. – Вип. 177 : Педагогіка та психологія. – С. 91–96.

Ж69219

 

 1. Мироненко О. М. Сковорода Григорій Савич / О. М. Мироненко // Юридична енциклопедія : у 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко, М. П. Зяблюк, В. Я. Тацій [та ін.]. – Київ : Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2003. – Т. 5. – С. 505 : фот.

В353537/5; ВНБІ Х я2 Ю70

 

 1. Сковорода Григорій Савович: український філософ, просвітитель і поет // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. акад. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 552–553.

Ва646191; ВНБІ Т3(4УКР) д я2 П78

 

 1. Чорний О. Світ Григорія Сковороди / О. Чорний // Сіверян. Літопис. – 2003. – № 1. – 169–170.

Ж14754

 

2004

 

 1. Злупко С. Українська економічна думка : постаті і теорії / Степан Злупко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Євросвіт, 2004. – 544 с. : іл.

Сковорода Г. – С. 20, 26, 40–51, 58, 86, 197, 283.

Ва653277

 

 1. Наш перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті: фотокнига / авт. і упоряд.: В. Я. Стадниченко, М. А. Шудря. – Київ : Спалах, 2004. – 180 с.

Автори книги – відомі журналісти В. Я. Стадниченко та М. А. Шудря відтворили добу, на тлі якої розгорталися події із життя Г. С. Сковороди, означені документальними свідченнями, ілюстративним матеріалом стосовно його сучасників, місць, де народився й перебував Г. Сковорода Слобожанщині, Угорщині, Чехії.

Со26120

 

 1. Філософія і література : матеріали XI Харків. міжнар. Сковородинівських читань, м. Харків, 24–25 верес. 2004 р. / ред.: О. М. Кривуля [та ін.] ; Харків. міське т-во «Філософська освіта», Харків. економіко-правовий ун-т, Нац. ун-т внутрішніх справ [та ін]. – Харків : Прометей-Прес, 2004. – 388 с. – Бібліогр.: в кінці робіт.

Ва657150

 

 1. Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський. – Харків : Прапор, 2004. – 272 с. : іл. – Імен. покажч.: 251–264. – Із змісту: Coincidentio oppositorum; Hierogliphica, emblemata, symbola; Біблія; До джерел Сковороди; Сковорода – містик.

Ва658936

 

 1. Бондарчук Л. Григорій Сковорода як символ мудрості української землі / Л. Бондарчук // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2004. – № 10. – С. 7–9.

Ж16401

 

 1. Войтюк А. Григорій Сковорода: «Я доповнюю цим історію, а не руйную» / Адам Войтюк // Віче. – 2004. – № 11. – С. 69–73.

Ж14474

 

 1. Грибіниченко Т. «Сковородинські думи» Володимира Підпалого / Т. Грибіниченко // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 24–26.

Ж28928

 

 1. Діденко Л. Дуалістичний вимір людини в українській філософії XVIII сторіччя (за поглядами Г. Кониського та Сковороди) / Лариса Діденко // Філос. думка. – 2004. – № 3. – С. 65–76.

Ж61798

 

 1. Жулинський М. Григорій Сковорода / М. Жулинський // Дивослово. – 2004. – № 6. – С. 29–31.

Ж28928

 

 1. Лемешенко Н. В. Сковорода Г. С. (1722–1794) / Н. В. Лемешенко // Посібник для вчителя. – 2004. – № 9 : Творчість українських письменників Ч. 1. – С. 1–4.

Ж72745

 

 1. Маленко О. О. Якби ти нас, Григорій Савич, чув... Мандрівка у світ Г. Сковороди / О. О. Маленко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2004. – № 34. – С. 14–16.

Ж24594

 

 1. Сковорода Григорий Саввич // Философия : энциклопед. слов. / под ред. А. А. Ивина. – М. : Гардарики, 2004. – С. 772–773.

Вс38983; ВНБІ Ю я2 Ф56

 

 1. Ткаченко В. Сковорода Григорій Савич: філософ, поет / В. Ткаченко // Видатні постаті України : біогр. довід. / [авт. кол.]: Г. В. Щокін [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Кн. палата України. – Київ, 2004. – С. 685–690.

Вс40641; ВНБІ Т3(4УК)д я2 В42

 

 1. Федь І. А. Естетичні засади Сковороди – містика з точки зору даоської алхімії / І. А. Федь // Наука. Релігія. Сусп-во. – 2004. – № 1. – С. 148–156.

Ж23051

 

2005

 

 1. Мех Н. О. Наскрізні концепти слово, мова, думка у філософсько-релігійній та мовній картинах світу Григорія Сковороди / Н. О. Мех ; відп. ред. С. Я. Єрмоленко ; НАН України, Ін-т укр. мови, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2005. – 237 с.

Ва672401

 

 1. Субота М. Скора Вода : оповідки про край похову філософа Григорія Савича Сковороди / М. Субота. – с. Володарівка, 2005. – 224 с. : світлини.

Вс40999

 

 1. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України : путівник Вип. 2 / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. архів-музей літ. і мистецтва ; авт.-упоряд.: Ю. Кулініч, С. Кущ, М. Ходоровський ; редкол. тому: Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – Київ, 2005. – 621 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Сковорода Г. С. – С. 31, 62, 98, 194, 238, 285, 288, 290, 237, 312, 328, 330, 378, 379, 388.

В347185/2; ВНБІ Ч81(4УКР) я2 Ц38

 

 1. Чижевський Д. Філософські твори. У 4 т. Т. 1. Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди / Д. Чижевський ; заг. ред. В. С. Лісовий ; Ін-т філос. ім. Г. Сковороди НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, Укр. Вільна Акад. Наук (США). – Київ : Смолоскип, 2005. – 402 с.

В348477/1

 

 1. Александрович Т. Концепція щастя як одна із основ християнського віровчення у прозі Г. Сковороди / Т. Александрович // Гуманітар. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – 2005. – Вип. 2, ч. 1 : Ціннісні засади християнства в духовно-моральному ставленні молоді. – С. 85–88.

Ж71961

 

 1. Бевз Н. В. Мир перевода Г. С. Сковороды : «Сродный труд» Г. С. Сковороды как переводчика и теоретика перевода / Н. В. Бевз // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – № 654 : Філософія. Філософські перипетії. – С. 230–235.

Ж29137

 

 1. Борзенко О. І. Григорій Сковорода і становлення нової української літератури / О. І. Борзенко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – № 647, вип. 43 : Філологія. – С. 62–65.

Ж29137

 

 1. Гнатюк Л. Г. Сковорода : новомислення й епоха / Л. Гнатюк // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2005. – № 34. – С. 6–8.

Ж24594

 

 1. Мосіяшенко В. А. Григорій Савович Сковорода // Мосіяшенко В. А., Курок О. І., Задорожна Л. В. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закл. / В. А. Мосіяшенко. – Суми : Університет. кн., 2005. – С. 41–46.

Ва666264

 

 1. Дічек Н. П. Сковорода Григорій Савич : видатний філософ-просвітитель, гуманіст, поет і педагог / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. / авт.: О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська [та ін.] ; за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X–XIX ст. – С. 198–207: фот.

В348716/1; ВНБІ: Ч33(4УКР) д я2 У 45

 

 1. Лисий І. Навколо Сковороди (з філософського життя України початку ХХ сторіччя) / І. Лисий // Філос. думка. – 2005. – № 2. – С. 67–82.

Ж61798

 

 1. Мельничук Г. Мандрівний філософ Григорій Сковорода // Мельничук Г. 1000 незабутніх імен України / Г. Мельничук. – Київ : Школа, 2005. – С. 139–140: іл.

Ва661851; ВНБІ Т3(4УКР) д я2 М48

 

 1. Мудрик А. М. Вплив філософії Г. Сковороди на світоглядні позиції мислителів ХХ століття / А. М. Мудрик // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 122–128.

Ж69212

 

2006

 

 1. Глива Є. Онтологічний образ людини в творчості Григорія Сковороди / Є. Глива. – Київ : КММ, 2006. – 253 с. – Бібліогр.: с. 238–245.

Досліджується психологічний аналіз творчої спадщини Сковороди – Сковорода в контексті світової психології – філософії людини.

Вс43044

 

 1. Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність : матеріали Міжнар. наук. круглого столу, м. Київ, 2–3 груд. 2005 р. / наук. ред. Г. М. Сагач ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Центр риторики «Златоуст». – Київ, 2006. – 136 с. – Бібліогр.: в кінці статей.

Ва681956

 

 1. Бовсунівська Т. Тематизація мовчання в поезії Григорія Сковороди / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2006. – № 2. – С. 50–54.

Християнська традиція мовчання у творчості Григорія Сковороди.

Ж28928

 

 1. Дудко Д. М. Мова Григорія Сковороди і феномен «суржика» / Д. М. Дудко // Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури : програма і матеріали VІІ Багаліїв. читань, 7 листоп. 2006 р. / Нар. укр. акад. ; голов. ред. В. І. Астахова. – Харків, 2006. – С. 82–85. – (Багаліївські читання в НУА ; 7).

Ва682382

 

 1. Кононенко Т. Моделювання характеру розмислу Г. Сковороди в методологічній культурі нової філософії XVI–XVIII ст. / Тарас Кононенко // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 52–57.

Ж23747

 

 1. Корнющенко І. У пошуках істини // Корнющенко І. Відлуння : оповідки та етюди з життя письменників – уродженців Сумщини і тих, хто працював або бував у цьому краї / І. Корнющенко. – Суми : Козацький вал, 2006. – С. 13–17 : портр.

Про перебування Г. С. Сковороди на Сумщині.

Ва814109

 

 1. Мальцева О. В. Есхатологічний напрямок філософських мандрівок Г. Сковороди як шлях до формування універсальних ціннісних орієнтирів людського буття / О. В. Мальцева // Наука. Релігія. Сусп-во. – 2006. – № 1. – С. 132–140.

Ж23051

 

 1. Перепетченко Н. І. «Байки Харківські» Г. С. Сковороди / Н. І. Перепетченко // Вивчаємо укр. мову та літ. – Київ. – 2006. – № 34. – С. 21–31.

Ж24594

 

 1. Сковорода Григорий Саввич // Философский словарь: разъяснение филос. категорий, понятий, терминов. Описание осн. филос. направлений и школ. Персоналии и взгляды выдающ. философов от античности до современности. Целостный взгляд на философию. Доступность и открытость материала / авт.-сост.: И. В. Андрущенко, О. А. Вусатюк, С. В. Линецкий, А. В. Шуба. – Киев : А.С.К., 2006. – С. 753.

Ва676109; ВНБІ Ю я2 Ф56

 

 1. Шаповал Ю. Г. «Копай всередині себе колодязь тієї води, яка зросить...» // Шаповал Ю. Г. Національна журналістика : наук. пр. : в 2 т. / Ю. Г. Шаповал. – Львів, 2006. – Т. 2. – С. 5–8.

Досліджено невідомі сторінки життя і творчості Григорія Сковороди.

В349635/2

 

2007

 

 1. Барабаш Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 744 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Ва693533

 

 1. Верба Г. М. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди («Сковорода і Біблія». Путівник / Г. М. Верба ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. Центр сковородинознавства. – Тернопіль : Астон, 2007. – 655 с., [6] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 601–625.

Вс45170

 

 1. Волков В. В. Г. Сковорода и В. Вернадский в пробуждении украинской нации / В. В. Волков, В. П. Корнейчук, К. Д. Хомяк. – Киев : МП Леся, 2007. – 88 с. : фот.

Ва690748

 

 1. Григорій Сковорода: глобальне і національне : матеріали Всеукр. наук. конф., приуроч. 285 роковинам від дня народж. укр. Першорозума та 35 річниці створення літ. мемор. музею Г. С. Сковороди, 19 трав. 2007 р., / М-во культури і туризму України, Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін., Літ.-мемор. музей Г. С.Сковороди [та ін.] ; редкол.: В. М. Вандишев, Л. В. Ушкалов, О. М. Кривуля [та ін.]. – Харків : Ексклюзив, 2007. – 136. – Бібліогр.: в кінці статей.

Ва689751

 

 1. Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність : [матеріали Переяслав-Хмельниц. 10–11–12-х Сковородинівських читань] / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородинознавства ун-ту, Нац. асоц. українознавців [та ін.] ; упоряд.: С. М. Рик, Л. М. Козубенко ; редкол.: М. В. Попович, М. М. Сулима, В. П. Коцур ; відп. ред. М. П. Корпанюк. – Тернопіль : Астон, 2007. – 447 с. : іл.

Подані статті та розвідки науковців відтворюють розмаїття поглядів до філософської, педагогічної та літературної спадщини Г. Сковороди.

Вс45690

 

 1. Г. С. Сковорода та проблеми формування особистості : матеріали наук.-практ. конф. в межах Великого проекту «Григорій Сковорода – 300», 18–19 жовт. 2007 р. / ред. кол.: І. Я. Гришин [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : [Червяк], 2007. – 373 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва738029

 

 1. Ісаєв В. Д. Естетика та етика Григорія Сковороди: минуле та сучасне : монографія / В. Д. Ісаєв, В. В. Левченко. – Київ ; Луганськ : Світлиця, 2007. – 152 с. – Бібліогр.: с. 142–149.

Ва696967

 

 1. Ковалівський А. П. Григорій Сковорода: дослідження і переклади / А. П. Ковалівський ; Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін., Літ.-мемор. музей Г. С. Сковороди. – Харків : Атос, 2007. – 214 с.

Ва712125

 

 1. М. І. Туган-Барановський та Г. С. Сковорода: науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобіл. семінару Київ–Чорнухи–Лохвиця / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; упоряд. Ю. М. Бажал. – Київ, 2007. – 60 с. : фот.

Ва702642

 

 1. Попович М. В Григорій Сковорода: філософія свободи / М. В. Попович. – Київ : Майстерня Білецьких, 2007. – 256 с.

Ва686947

 

 1. Ушкалов Л. Сковорода та інші : причинки до історії української літератури / Л. Ушкалов. – Київ : Факт, 2007. – 552 с. – (Висока полиця). – Бібліогр.: в кінці розділів.

Ва710292

 

 1. Філософсько-етична спадщина Г. С. Сковороди і духовний світ сучасної людини : доп. і повідомл. регіон. наук. конф., 21–22 листоп. 2007 р. / Донец. нац. техн. ун-т. Каф. філософії, Донец. ліцей «Колеж». – Донецьк, 2007. – 174 с.

Ва694094

 

 1. Чернега Т. М. Раціональне та містичне у філософії Григорія Сковороди / Т. М. Чернега ; НАН України, МОН України, Півден. наук. центр. – Одеса : Астропринт, 2007. – 400 с. : портр.

Ва699310

 

 1. Антонишин О. Григорій Сковорода – педагог / Ольга Антонишин // Пед. думка. – Львів. – 2007. – № 1. – С. 28–31.

Ж24675

 

 1. Гринь Т. Мовою документів про малу батьківщину Григорія Сковороди / Т. Гринь // Рід. край. – 2007. – № 2. – С. 174–179 : портр.

Ж70363

 

 1. Денисенко В. «Чи не найзнаменитіша українська особистість XVII століття». Мандрівний учитель Г. Сковорода / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 28–34.

Ж15156

 

 1. Добко Т. Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – С. 9–13.

Ж14595

 

 1. Дутко С. І. Григорій Сковорода. Філософська байкарська спадщина / С. І. Дудко // Вивчаємо укр. мову та літ. – Харків. – 2007. – № 7. – С. 27–30.

Ж24594

 

 1. Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчості Г. Сковороди і В. Капніста / О. Казанжи // Укр. літ. в загальноосвітній шк. – 2007. – № 7. – С. 14–18.

Ж16401

 

 1. Марченко Г. О. Мудрість віків через роки. Урок-компаративний аналіз життя і творчість Г. Сковороди та О. Хайяма / Г. О. Марченко // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. – 2007. – № 7. – С. 20–22.

Ж16906

 

 1. Погребенник В. Григорій Сковорода як лірик і байкар / В. Погребенник // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 8. – С. 24–26.

Ж16401

 

 1. Почтар К. Григорій Сковорода як символ мудрості української землі / К. Почтар // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. – 2007. – № 8. – С. 23–25.

Ж16906

 

 1. Резніченко І. Г. Мандрівний філософ, учитель, поет : 285 років від дня народж. Григорія Сковороди / І. Г. Резніченко // Палітра педагога. – Київ. – 2007. – № 3. – С. 3–5.

Ж15426

 

 1. Софійчук Г. «Сміючись, говорити правду» : [байки Григорія Сковороди] / Г. Софійчук // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 23–25.

Ж28928

 

 1. Степаненко М. «...Пам’ять про Григорія Сковороду залишиться навічно» (Із життя Чорнухинського літературно-меморіального музею Григорія Сковороди) / М. Степаненко, Т. Гринь // Рід. край. – 2007. – № 2. – С. 165–173 : іл.

Ж70363

 

 1. Топська Н. Григорій Сковорода // Топська Н. Любов – наснага, любов – журба... / Н. Топська. – Донецьк : ПП «КД «Проспект-Прес», 2007. – С. 5–31: іл.

Ва693852

 

 1. Фоменко А. Філософія людини Г. С. Сковороди / А. Фоменко // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 479–489.

Ж14470

 

 1. Шибанов Г. Інтелектуально-мистецьке оточення Григорія Сковороди на Слобожанщині у 60-х роках XVIII ст. / Георгій Шибанов // Київ. старовина. – Київ. – 2007. – № 1. – С. 151–160.

Ж14441

 

 1. Школьник С. Музичні інсценівки за мотивами байок Григорія Сковороди / С. Школьник, С. Бакай, Н. Келіна // Палітра педагога. – Київ. – 2007. – № 3. – С. 5–7.

Ж15426

 

2008

 

 1. Григорій Сковорода: образ світлої людини на всі часи : матеріали Всеукр. наук. конф., с. Сковородинівка, 17 трав. 2008 р. / Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін., Літ.-мемор. музей Г. С. Сковороди, Сум. держ. ун-т, Фонд «Григорій Сковорода-300». – Харків, 2008. – 200 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

Ва711931

 

 1. Кононенко Т. П. Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди. Філософія України. Вступ до методології українознавства : / Т. П. Кононенко ; НДІ українознавства. – Київ, 2008. – 173 с. – (Філософія України).

Ва712008; Табачник Д. В. Ва1319

 

 1. Ольшевський І. Григорій Сковорода. Місія Посланця : [есе] / І. Ольшевський. – Луцьк : Терен, 2008. – 160 с. – Бібліогр.: с. 153–157.

Ао267007

 

 1. Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. – 2-ге вид. – Київ : Майстерня Білецьких, 2008. – 256 с.

Ва703931

 

 1. Шевченко В. В. Україна духовна: постаті, події, явища / В. В. Шевченко. – Київ : Світ Знань, 2008. – 570, XII, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 401–544.

Сковорода Г. С. – С. 29, 54–60, 64, 66, 86, 124, 129, 145, 147, 148, 181, 183–195, 218, 271, 299, 307, 311, 341, 394.

Вс60774

 

 1. Шевчук В. О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима: розмисли / В. О. Шевчук. – Київ : Пульсари, 2008. – 528 с. – (Українці у світовій цивілізації).

Книга розмислів про Г. Сковороду сучасного українського літературознавця, історика та письменника Валерія Шевчука є новим словом у сковородознавстві. У виданні розкрито невідомі факти з життя і творчості філософа.

Вс45401

 

 1. Бережная Д. В ожидании Сократа / Д. Бережная // Человек без границ. – 2008. – № 10. – С. 36–45.

Про життя і філософію Г. С. Сковороди

Ж15753

 

 1. Білецький В. Есхатологічна спрямованість філософії Г. С. Сковороди / В. Білецький // Наука. Релігія. Сусп-во. – 2008. – № 2. – С. 121–125.

Ж23051

 

 1. Дубовий О. Музика в діяльності Г. С. Сковороди / Олександр Дубовий // Рідна шк. – Київ. – 2008. – № 6. – С. 73–76.

Ж22469

 

 1. Краснопольська Р. А. Філософія життя і творчості українського Сократа – Григорія Сковороди // Історія та правознавство. – Київ. – 2008. – № 9. – С. 14–17.

Ж24592

 

 1. Крушинський А. Мандрівник, мудрець, байкар, поет [Григорій Сковорода] / А. Крушинський // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 1. – С. 46–47.

Ж15184

 

 1. Малинка М. ХІІІ сковородинівські читання / М. Малинка // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 101–103.

Ж27444

 

 1. Медвідь Н. О. Вивчати – порівнюючи : світочі розуму й духовних ідеалів. Європейські просвітителі і Г. С. Сковорода / Н. О. Медвідь // Зарубіжна літ. в шк. – 2008. – № 10. – С. 5–9.

Ж25000

 

 1. Мовчан Р. Григорій Сковорода: текст і контекст 1920-х років // Мовчан Р. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі / Р. Мовчан. – Київ : Стилос, 2008. – С. 94–109. – Бібліогр.: с. 108–109.

Ва714906

 

 1. Наливайко С. Сковорода : таємниця славетного імені / С. Наливайко // Освіта і управління. – 2008. – № 4. – С. 97–108.

Ж15566

 

 1. Наливайко С. Сковорода : таємниця славетного імені / С. Наливайко // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 148–156.

Ж23747

 

 1. Панчук Л «Пізнаєш істину – ввійде тоді у кров твою сонце» : урок вивч. біогр. Григорія Сковороди / Л. Панчук // Дивослово. – Київ. – 2008. – № 10. – С. 21–24.

Ж28928

 

 1. Прокопов Д. Є. Філософія Г. Сковороди / Д. Є. Прокопов // Історія української філософії : підручник / М. Ю. Русин, І. В. Огородник, С. В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2008. – С. 253–263.

Вс49332

 

 1. Ушаков Д. О. Григорій Савич Сковорода // Ушаков Д. О. Видатні українці / Д. О. Ушаков. – Харків, 2008. – С. 120–123 : іл., портр. – (Україна. Учора, сьогодні, завтра).

Со28283 ВНБІ Т3(4УК)д я2 У93

 

 1. Ушкалов Л. Григорий Сковорода: искусство «хорошего воспитания» / Л. Ушкалов //Духовно-нравств. воспитание. – 2008. – № 4. – С. 22–28.

Ж101903

.

 1. Федчун Н. Шляхами Григорія Сковороди / Н. Федчун // Дивослово. – 2008. – № 9. – С. 21–24.

Ж28928

 

2009

 

 1. Новосад С. О. Розвиток творчих здібностей, самопізнання та самотворення у філософській концепції Григорія Сковороди. Філософські особливості творчості українців : навч.-метод. посіб. з українознавства / С. О. Новосад ; МОН України, НДІ українознавства. – Київ, 2009. – 66 с. – Бібліогр.: с. 63–66.

Ва710376

 

 1. Програма «Сковорода» = Programme «Skovoroda» : програма сприяння вид. справі в Україні / М-во закордонних справ Франції, Посольство Франції в Україні. – Київ, 2009. – 40 с. : іл.

У каталозі зібрано твори, які вийшли у світ в рамках програми від початку до 1 січня 2004 р. У художньому оформленні використано авторські малюнки Григорія Сковороди.

Р103690; ВНБІ Я182(4УКР) П79

 

 1. Ушкалов Л. В. Григорий Сковорода / Л. В. Ушкалов. – Харьков : Фолио, 2009. – 123 с. – (Знаменитые украинцы).

Ао269195; Табачник Д. В. Ао132

 

 1. Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2009. – 124 с. – (Знамениті українці).

Ао269196

 

 1. Штельмах М. Л. Р.S. Григорія Сковороди... / Марія Штельмах. – Харків : Фоліо, 2009. – 315 с. – (Графіті).

Ао269282

 

 1. Бацевич Ф. Символологія біблійного слова Г. Сковороди // Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілос. нариси : монографія / Ф. Бацевич. – Київ : Академія, 2009. – С. 20–28.

Ва711897

 

 1. Григорий Сковорода // 99 великих киевлян / авт. кол.: Н. Будзинская, В. Величко, В. Горбунова [и др.]. – Киев : 7+7 media, 2009. – С. 324–327 : фотоил. – (Библиотека журнала ТОП ; 10).

Ва714287; ВНБІ Т3(4УКР–К) д я2 Д26

 

 1. Григорій Сковорода // Усі українські письменники : біогр. нарис, літ.-худож. огляд, перелік основних творів, літ. для додаткового користування, термінол. слов. / упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Харків, 2009. – С. 136–141.

Ва711480; ВНБІ Ш5(4УКР)я2 У75

 

 1. Загребельна Л. С. Сковорода Григорій Савич : [біографія] / Л. С. Загребельна // Вивчаємо укр. мову та літературу. – Харків. – 2009. – № 16/18. – С. 84–86.

Ж24594

 

 1. Казанжи О. Анакреонтичні та гораціанські оди у творчості Г. Сковороди і В. Капніста / О. Казанжи // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. – 2009. – № 1. – С. 6–10.

Ж16906

 

 1. Ситченко А. Григорій Сковорода. Байки харківські / А. Ситченко // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2009. – № 9. – С. 24–27.

Ж16401

 

 1. Шевчук Т. Гесс де Кальве і Г. Сковорода: історія літературознавчого міфу / Т. Шевчук // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 83–89.

Ж27444

 

 1. Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : монографія / Л. П. Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – 446 с. – Бібліогр.: с. 385–446.

Ва731656

 

 1. Кавалерова Н. А. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди / Н. А. Кавалерова, Н. В. Іванова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 151 с. – Бібліогр.: с. 140–151.

Ва737576

Рец.: Ільїн В. У пошуках невтрачених смислів / В. Ільїн // Філософ. обрії. – 2011. – Вип. 25. – С. 240–245.

Ж16744

 

 1. Кононенко Т. Божественна симфонія Григорія Сковороди : українозн. виміри філос. спадщини / Тарас Кононенко ; Нац. НДІ українознав., Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Тернопіль : Джура, 2010. – 327 с. – Бібліогр.: с. 292–327.

Ва733793

 

 1. Хитрук В. Оракул духа – Григорій Сковорода : [есея] / Василь Хитрук. – Київ ; Херсон : Айлант, 2010. – 79 с. – (Третє тисячоліття – культура матері).

Ва749772

 

 1. Шевчук Т. С. На перехресті епох: антична література у творчості Григорія Сковороди : [монографія] / Тетяна Шевчук. – Ізмаїл : СМИЛ, 2010. – 360, [2] с. : іл., табл., фотогр. кольор.

Ва736648

 

 1. Калуська Л. В. Григорій Савич Сковорода // Видатні українські педагоги : інформ. довід. / упоряд. Л. В. Калуська. – Вид. 2-ге. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – С. 7–47.

Ва721261; ВНБІ Ч33(4УКР) д я2

 

 1. Стадниченко В. Я. Перший творчий пленер «Чорнухівська Сковородіана»: акція з підготовки до 300-річчя від дня народж. Г. Сковороди / В. Стадниченко // Пам’ять століть. – 2010. – № 6. – С. 219–227.

Ж15156

 

 1. Ткаченко Л. І. Г. С. Сковорода про особистість і розвиток особистості: педагогічний підхід / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2010. – № 4.– С. 31–40. – Бібліогр.: с. 39–40.

Ж14642

 

 1. Ткаченко Л. І. Розвиток особистості у спадщині Г. С. Сковороди і сучасний філософсько-освітній дискурс / Л. І. Ткаченко // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 171–180.

Ж72786/5

 

 1. Фалько О. Філософія серця і людяності : до 200-річчя від дня смерті Григорія Сковороди // Фалько О. Оксамитова пора: дописи, спогади, вірші / О. Фалько. – Лебедин, 2010. – С. 11–12 : портр.

Со29517

 

 1. Шевчук Т. Емблематичні збірки ХУІІ–ХУІІІ ст. у рецепції Г. Сковороди / Т. Шевчук // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 71–84.

Ж27444

 

2011

 

 1. Александрович Т. З. Поетика прози Григорія Сковороди / Тетяна Александрович, Микола Корпанюк ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М. [вид.], 2011. – 269 с. – Бібліогр.: с. 185–218.

Ва784770

 

 1. Концепція Великого Проекту «Григорій Сковорода-300» (2002–2022 рр.). Формування духовно-технологічних (техно-духовних) регіонів-символів України («Сузір’я символів України») : період дії 2011–2022 рр. / Громад. орг. ком. Великого Проекту «Григорій Сковорода-300» [та ін.]. – 3-тє уточн. вид. – Київ ; Харків, 2011. – 35 с. : карта.

Онищенко О. С. Р207

 

 1. Ткаченко Л. І. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди : навч. прогр. спецкурсу для студ. пед. спец. / Л. І. Ткаченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т екол. економіки і права, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2011. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–24.

Р119207

 

 1. Григорій Сковорода // Сто великих українців. – Київ, 2011. – С. 158–162 : портр.

Ва734391; ВНБІ Т3(4УК)д я2 С81

 

 1. Гужва О. П. Сковорода : його сповідь є одкровенням / О. П. Гужва // Філософ. обрії. – 2011. – Вип. 26. – С. 4–15.

Ж16744

 

 1. Каналюк В. Байки Григорія Сковороди / В. Каналюк // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 24–28. – Бібліогр.: с. 28.

Ж28928

 

 1. Кислашко О. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди в українській духовності / Олександр Кислашко // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 6. – С. 42–44.

Ж16401

 

 1. Майданюк І. Свобода і щастя – основи рецепта ідеального суспільства (за вченням Г. Сковороди) / І. Майданюк // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 72–75.

Ж23747

 

 1. Малиновська Н. М. Внесок А. П. Ковалівського у вивчення життя і творчості Г. С. Сковороди / Н. М. Малиновська // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2011. – Вип. 34. – С. 18–26. – Бібліогр.: с. 25–26.

Ж70200

 

 1. Панков Г. Д. Про людську гідність у вченні Г. С. Сковороди / Г. Д. Панков // Культура України. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 68–77. – Бібліогр.: с. 76–77.

Ж69510

 

 1. Сковорода Григорій Савович // Вони змінили світ / уклад. І. Ю. Левашова. – Донецьк, 2011. – С. 658–659 : портр.

Вс50590; ВНБІ Т3(0)д я2 В73

 

 1. Сковорода Григорій Савич // Землі української постаті знані / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 611–615 : фотоіл.

Вс53281; ВНБІ Т3(4УКР) д я2 Ш64

 

 1. Стадниченко В. До ювілею нашого перворозума: Г. С. Сковорода / В. Стадниченко // Пам’ять століть. – 2011. – № 1/2. – С. 314–320.

Ж15156

 

 1. Стадниченко В. Ідемо до Сковороди / В. Стадниченко // Пам’ять століть. – 2011. – № 5/6. – С. 285–304.

Ж15156

 

 1. Ткаченко Л. І. Смисл розвитку особистості за спадщиною Г. С. Сковороди : освітньо-педагогічний аспект / Л. І. Ткаченко // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 151–157.

Ж72786/Сер. 5

 

 1. Ткаченко Л. І. Технологія розвитку особистості за спадщиною Г. С. Сковороди / Л. І. Ткаченко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 20–21 квіт. 2011 р., м. Суми / редкол.: О. Ю. Щербина-Яковлева (відп. ред.) [та ін.] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми, 2011. – С. 350– 351.

Ва739482

 

 1. Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди / Тетяна Шевчук // Дивослово. – 2011. – № 11. – С. 48–52. – Бібліогр.: с. 52.

Ж28928

 

 1. Шевчук Т. Г. Григорій Сковорода : шлях мудреця (П’єса) / Т. Г. Шевчук // Дивослово. – Київ. – 2011. – № 1. – С. 29–32.

Ж28928

 

 1. Шевчук Т. Музичний код творчості Григорія Сковороди / Т. Шевчук // Слово і час. – 2011. – № 5. – С. 24–35.

Ж27444

 

2012

 

 1. Великі українці: Григорій Сковорода – філософ, письменник, педагог : метод. матеріали / авт.-уклад.: Ю. В. Осадча, І. В. Слободянюк ; Нац. б-ка України для дітей. – Київ, 2012. – 28 с. – Бібліогр.: с. 27–28.

Р122117

 

 1. Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка / уклад.: Л. В. Ушкалов, Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2012. – 472 с. : портр. – (Знамениті українці).

Ао270589

 

 1. Романенко С. Дороговкази життя в афоризмах Григорія Сковороди та ілюстраціях / С. Романенко. – Київ : Фенікс, 2012. – 190 с. : іл.

Ао270524

 

 1. Стадниченко В. Я. Садівник щастя: Сковорода як дзеркало України : нариси, дослідження, спогади, поезії, світлини / Володимир Стадниченко ; вступ. ст. Л. І. Андрієвського. – Київ : Криниця, 2012. – 492, [2] с. : іл.

Ва754924

 

 1. Ушкалов Л. Григорій Сковорода : [Л. Ушкалов]. Тарас Шевченко / [Л. Ушкалов]. Іван Франко / [Т. Панасенко]. Леся Українка / [Т. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 471 с. – (Знамениті українці). – Назва обкл. : Сковорода. Шевченко. Франко. Леся Українка. – (Знамениті українці).

Ао270589

 

 1. Ушкалов Л. Григорій Сковорода. Тарас Шевченко / [Ушкалов Л. В.]. Іван Франко / [Панасенко Т. М.]. Леся Українка / [Панасенко Т. М.]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 470 с.

Ао271119

 

 1. Богатирьова К. Читання, присвячені Г. Сковороді та М. Максимовичу / К. Богатирьова // Слово і час. – 2012. – № 1. – С. 121–122.

Ж27444

 

 1. Богосвятська А.-М. Григорій Сковорода – духовний код української культури : система біоадекват. уроків укр. літ. / Анна-Марія Богосвятська // Укр. мова й літ. в суч. шк. – 2012. – № 10. – С. 45–60. – Бібліогр.: с. 60.

Ж16518

 

 1. Даценко О. В. Ідеї народної педагогіки в діалогах, віршах, байках, притчах Григорія Сковороди / О. В. Даценко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2012. – № 33. – С. 19–24.

Ж24594

 

 1. Корпанюк М. П. Поетичний доробок Григорія Сковороди у вимірі української естетики слова / М. П. Корпанюк // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2012. – № 33. – С. 2–5. – Бібліогр.: с. 5.

Ж24594

 

 1. Костюченко В. Григорій Сковорода – філософ, письменник, учитель, музикант, співець / Валентина Костюченко // Дивослово. – 2012. – № 11. – С. 11–13. – Бібліогр.: с. 13.

Ж28928

 

 1. Нікітіна В. Григорій Сковорода і Переяславщина / В. Нікітіна // Історія в сучасній шк. – 2012. – № 1. – С. 17–21 : іл.

Ж15624

 

 1. Олексенко О. А. Риторична майстерність Григорія Сковороди: педагогічний аспект / О. А. Олексенко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2012. – № 33.– С. 6–9. – Бібліогр.: с. 9.

Ж24594

 

 1. Паласюк М. І. Ідеї стоїків у перекладах Григорія Сковороди / М. І. Паласюк // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Житомир, 2012. – Вип. 63. – С. 44–47.

Ж70151

 

 1. Поплавська Т. Л. Творчість Григорія Сковороди на уроках літератури / Т. Л. Поплавська // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2012. – № 33. – С. 10–18.

Ж24594

 

 1. Попович М. В. Сковорода Григорій Савич / М. В. Попович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 607–609 : фот. – URL: http://www.history.org.ua/?termin=Skovoroda_H

В348560/2; ВНБІ Т3(4УКР) я2 Е64

 

 1. Радіоненко Т. Сковородинівські мотиви у творчості Марії Буряк / Тетяна Радіоненко // Наша Берегиня. – Київ, 2012. – № 2. – С. 6–7 : ілюстр. – Бібліогр.: с. 7.

Ж68457

 

 1. Сковорода Григорій Савич // Альманах пошани й визнання Полтавщини: 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть. – Полтава, 2012. – С. 172–173 : іл.

Со31570; ВНБІ Т3(4УК–ПОЛ)д я2 А57

 

 1. Сковорода Григорій Савич // Історія філософії : словник / редкол.: В. І. Ярошовець, Г. Є. Аляєв, А. В. Толстоухов [та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-е вид., переробл. – Київ : Знання України, 2012. – С. 942–944.

Ва754705; ВНБІ Ю3 я2 І–90

 

 1. Сорокіна Н. О. Філософсько-естетичні погляди Г. С. Сковороди. Поетична творчість / Н. О. Сорокіна // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2012. – № 33. – С. 25–29.

Ж24594

 

 1. Ткаченко Л. І. Сковорода Г. С. і Сухомлинський В. О. про розвиток особистості: традиція гуманістичної педагогічної думки / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2012. – № 2. – С. 77–83. – Бібліогр.: с. 82–83.

Ж14642

 

 1. Шубенко Н. Одіссея мандрівного філософа : [Г. Сковорода] / Н. Шубенко // Пед. майстерня. – 2012. – № 4. – С. 44–47.

Ж100502

 

2013

 

 1. Булда М. І. Край Григорія Сковороди : іст. нарис / М. Булда. – Гадяч : Гадяч, 2013. – 319 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.

Ва773311

 

 1. Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи : зб. наук. пр. за результатами Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29 листоп. 2012 р.) / редкол.: Т. В. Оніпко, І. М. Петренко, В. В. Сарапин ; Ін-т літ. ім. Т. Г Шевченка НАН України, Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 196 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва763824

 

 1. Єрушевич Г. Д. Афоризми Г. Сковороди (досвід логічної обробки) : [збірник] / Г. Єрушевич, Я. Мельник ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Вид. 2-ге, випр., допов. – Івано-Франківськ, 2013. – 95 с.

Ва771499

 

 1. Література. Час. Постаті : літературознав. ст., спогади, матеріали до бібліогр. на вшанування пам’яті Володимира Матвіїшина / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; упоряд., ред. Н. Яцків. – Івано-Франківськ : М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2013. – 615, [30] с. : фот. – Бібліогр. в кінці розд.

Сковорода Г. С. – С. 180–182, 286, 495.

Ва771056

 

 1. Ушкалов Л. Григорій Сковорода / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2013. – 122, [1] с.

Ао271541

 

 1. Штельмах М. Л. P. S. Григорія Сковороди... / Марія Штельмах. – Харків : Гімназія, 2013. – 315 с.

Ао271643

 

 1. Баклай Н. Григорій Савич Сковорода // Баклай Н. Літературні постаті Лубенщини : короткі біобібліогр. нариси / Н. Баклай. – Лубни, 2013. – С. 5–6 : портр.

Ва770509; ВНБІ: Ш5(4УКР) я2 Б19

 

 1. Белов В. Григорий Сковорода: сети на философа / Владимир Белов // Личности. – Киев, 2013. – № 12. – С. 82–103 : ил.

Ж25673

 

 1. Гнатюк Л. Чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для українців у XXI столітті / Лідія Гнатюк // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 53–58.

Ж28928

 

 1. Г. С. Сковорода: філософія путі (простір буття, простір символу) // Українська етнокультурологічна енциклопедія : у 5 т. / авт. кол.: В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв [та ін.] ; ред. рада: В. А. Бітаєв (відп. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології НАМ України. – Київ, 2013. – Т. 5. – С. 81– 83.

С11706/5; ВНБІ: Т5(4УКР) я2 У45

 

 1. Данилів І. Ідея душевного миру та щастя у творчості Григорія Сковороди / І. Данилів, І. Дмитрів // Актуальні питання гуманітар. наук : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2013. – Вип. 5. – С. 148–156. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2013_5_18.

Ж74297

 

 1. Ісіченко І. Сакральний простір «Саду божественних пісень» Григорія Сковороди / Ігор Ісіченко // Слово і час. – 2013. – № 1. – С. 52–63. – Бібліогр.: с. 62–63.

Ж27444

 

 1. Йосипенко С. Філософія, релігія, модерність Григорія Сковороди / Сергій Йосипенко // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 51–52.

Ж28928

 

 1. Котяш О. І. Особливості синтаксичної організації збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень» / О. І. Котяш // Вивчаємо укр. мову та літ. – Харків. – 2013. – № 34/36. – С. 68–72.

Ж24594

 

 1. Малахов В. А. Простір імені Григорія Сковороди / В. А. Малахов // Мультиверсум. Філос. альм. – 2013. – № 7. – С. 3–11. – Бібліогр.: с. 8–10.

Ж70616

 

 1. Рогова О. Г. Філософсько-освітні аспекти становлення християнської доброчинності за трактатом Г. С. Сковороди «Вступні двері до християнської добронравності» / О. Рогова // Філософія. Культура. Життя. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 202–207.

Ж69569

 

 1. Симчич М. «Від Вишенського до Сковороди»: радянські дослідження української філософії XVI–XVIIІ ст. / М. Симчич // Філос. думка. – 2013. – № 1. – С. 71–80.

Ж61798

 

 1. Сковорода Григорій // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літ. напрями і течії, літературознавчий слов. – Київ, 2013. – С. 220–224.

Надані біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткова література про письменника.

Ва772934; ВНБІ Ш5(4УКР) я2

 

 1. Солод Ю. Сковорода Григорій Савович / Ю. Солод // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / вступ. ст., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука ; упоряд. І. В. Пасько. – Вишгород, 2013. – С. 537–538 : фот.

Со33028; ВНБІ Т3(4УК) я2 У45

 

 1. Стеценко В. І. Філософія людини у філософській теології Г. Сковороди як «філософія серця» / В. І. Стеценко // Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів, 2013. – С. 37–49.

Ж25187

 

 1. Усатенко Г. Про Григорія Сковороду, ідентичність і давню літературу / Галина Усатенко // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 47–50. – Бібліогр.: с. 50.

Ж28928

 

 1. Ушкалов Л. Про нове академічне видання повної збірки творів Григорія Сковороди / Леонід Ушкалов // Дивослово. – Київ. – 2013. – № 5. – С. 59–62.

Ж28928

 

 1. Шевчук Т. Сковородинівське коло: родовід Михайла Ковалинського / Тетяна Шевчук // Слово і час. – 2013. – № 4. – С. 28–45. – Бібліогр.: с. 44–45.

Ж27444

 

2014

 

 1. Кирилюк О. Універсалія безсмертя у дискурсі долі : Григорій Сковорода, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко, Лев Толстой, Максиміліан Кириєнко-Волошин / Олександр Кирилюк ; НАН України, Центр гуманітар. освіти, Одес. філ., Півден. наук центр НАНУ [та ін.]. – Одеса, 2014. – 279 с. – (Універсалії культури і семіотика дискурсу). – Бібліогр.: с. 264–274.

Ва798660

 

 1. Козюра І. Незабутні (Григорій Сковорода, Євген Гребінка, Тарас Шевченко) / Ігор Козюра, Валерій Козюра. – Лубни : Інтер Парк, 2014. – 51 с. – (Бібліотека обласного рекламно-інформаційного видання «Вісник»).

Ва791363

 

 1. Решетинський В. М. Учитель з Назарета і учень із Чорнух. Роздуми над книгою, яку носив у подорожній сумці Григорій Сковорода : вільний пошук. діалог ведуть укр. журналіст Володимир Стадниченко і ст. пастор Київ. євангел. церкви «Християнська надія» Валерій Решетинський / В. М. Решетинський, В. Я. Стадниченко. – Київ : Криниця, 2014. – 126 с. : іл.

Ао272179

 

 1. Ушкалов Л. Сковорода, Шевченко, фемінізм... : ст. 2010–2013 рр. / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 311 с. – URL: https://kharkiv-nspu.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/L_Ushkalov_statti_2014.pdf

Ва786528

 

 1. Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди / Д. Чижевський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Репр. відтворення вид. 1934 р. – Київ : Київський університет, 2014. – 221, [3] с. – (Джерела філософської думки у Київському університеті : [у 12 кн.]. [кн. 1]).

Онищенко О. С. Вс419

 

 1. Галич О. «Усі кути Трикутника» В. Єшкілєва як квазібіографія Г. Сковороди / Олександр Галич // Слово і час. – 2014. – № 7. – С. 59–64. – Бібліогр.: с. 64.

Ж27444

 

 1. Галуйко Р. «Філософія людини та серця» Г. Сковороди як філософська теологія / Роман Галуйко, Валерій Стеценко // Історія релігій в Україні : наук. щорічник, 2014 р. / Ін-т релігієзнавства – філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України [та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 31–44. – Бібліогр.: с. 42–44.

Ж73721

 

 1. Лукьяненко Д. Барокові концепти у поезії Миколи Філянського та Григорія Сковороди / Дарія Лукьяненко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 94–98. – Бібліогр.: с. 97. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_21_21.

Ж71071

 

 1. Лутфуллін В. Погляди Г. Сковороди на моральне виховання в контексті цілісного розвитку особистості / В. Лутфуллін // Пед. науки : зб. наук. пр. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – С. 126–132.

Ж73735

 

 1. Меркулов М. Ідея дуалістичної будови світу у філософській поезії Григорія Сковороди (на матеріалі збірки «Сад божественних пісень») / Максим Меркулов // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 141–146. – Бібліогр.: с. 146.

Ж71071

 

 1. Пелешенко Ю. Григорій Сковорода і Махтумкулі Фрагі : історико-типологічні зіставлення / Юрій Пелешенко // Слово і час. – 2014. – № 12. – С. 66–70. – Бібліогр.: с. 70.

Ж27444

 

 1. Стратій Я. Твори Григорія Сковороди німецькою / Я. Стратій, С. Йосипенко // Філос. думка – 2014. – № 6. – С. 90–93.

Ж61798

 

 1. Стрілько В. Мотиви християнської моралі у творчості Григорія Сковороди як передумова формування засад українського національного виховання / В. Стрілько // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 6. – С. 37–38.

Ж16401

 

 1. Ткаченко Л. Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення / Л. Ткаченко // Рідна шк. – 2014. – № 11. – С. 64–69. – Бібліогр.: с. 68–69.

Ж22469

 

 1. Ушкалов Л. Людина межі: Григорій Сковорода в рецепції Михайла Драгоманова / Леонід Ушкалов // Дивослово. – 2014. – № 10. – С. 52–57. – Бібліогр.: с. 57.

Ж28928

 

 1. Філософська думка. – Київ, 2014. – № 5 : Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди.

Зі змісту: Анаксагор Клазоменський і Fabula de Tantalo Григорія Cковороди / О. Сирцова. – С. 19–29; Моральні вчення Цицерона і Плутарха у трактуванні Григорія Сковороди / М. Кашуба. – С. 30–41; Григорій Сковорода як читач «De consolatione philosophiae» Северина Боеція / В. Чернишов. – С. 42–61; Сковорода і візантійське богослів’я / Л. Ушкалов. – С. 62–72; Cковородинський трактат «Убуждшеся видѣша славу егω»: роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції / М. Ґ. Бартоліні. – С. 73–87; Християнський платонізм Григорія Сковороди / Ю. Чорноморець. – С. 88–97; Сковорода і префіґуральна екзегеза Біблії / В. Г. Шевченко. – С. 98–109.

Ж61798

 

2015

 

 1. Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт.-уклад.: О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова [та ін.]. – Київ, 2015. – 325 с.

Сковорода Г. С. – С. 76, 166, 200, 261, 266, 269.

 

 1. Чаплыгин А. К. Моя Сковородиана : монография / А. К. Чаплыгин ; Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харьков : Лидер, 2015. – 282 с. : фот. – Бібліогр.: с. 267–269.

Ва794060

 

 1. Випасняк Г. Елементи кітчу в романі «Усі кути трикутника: апокриф мандрів Григорія Сковороди» Володимира Єшкілєва / Г. Випасняк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 192–196. – Бібліогр.: с. 196.

Ж71071

 

 1. Градовський А. Творчість Григорія Сковороди у контексті європейського бароко / А. Градовський, М. Галушко // Укр. літ. в загальноосвіт. шк.– 2015. – № 4. – С. 6–9.

Ж16401

 

 1. Кретов П. В. Філософсько-антропологічний контекст творчості Г. С. Сковороди: символ, інтерпретація, розуміння / П. В. Кретов // Вісн. Черкас. ун-ту. – 2015. – Вип. 11 : Філософія. – С. 58–63. – Бібліогр.: с. 63.

Ж69408

 

 1. Преварська М. І. Григорій Сковорода // Преварська М. І. Українські поети : [довідник] : біографії, огляди творчості, поч. вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / М. І. Преварська. – Київ : Велес, 2015. – С. 168–173 : іл.

Ва796164; ВНБІ Ш5(4УКР) д я2 я2 У45

 

 1. Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційноо вивчення української літератури / Ганна Токмань // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 29–34.

Ж28928

 

 1. Voitsekhivskyi B. Following Hryhorii Skovoroda and Taras Shevchenko / B. Voitsekhivskyi // Україна дипломатична. – 2015. – Вип. 16. – С. 913.

Ж70897

 

2016

 

 1. Нахлік Є. Від преромантизму до постмодернізму : сильветки письменників. Літ.-критич. ст. та рец. Екскурси до класики. Теоретико-компаративіст. уступ / Євген Нахлік ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Львів, 2016. – 405, [1] с. – (Літературна критика й есеїстика ; вип. 4). – Бібліогр.: с. 388–393.

Сковорода Г. С. – С. 2, 3, 7–29, 32, 54, 234, 251, 252, 277, 291, 321, 333, 334, 348, 351–353, 358,388.

Ва800862

 

 1. Стадниченко В. Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідж., інтерв’ю, світлини / Володимир Стадниченко. – Київ : Успіх і кар’єра, 2016. – 489, [69] с. : іл.

Ва806946

 

 1. Білецька В. В. «Філософія серця» Г. Сковороди у філософських рефлексіях І. Мірчука / В. В. Білецька // Філософ. обрії. – 2016. – Вип. 36. – С. 51–60.

Ж16744

 

 1. Карівець І. Метафілософія Григорія Сковороди / Ігор Карівець // Гуманітарні візії. – 2016. – Вип. 2., № 1. С. 87–90. – URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/4371/karivec.pdf

Ж101312

 

 1. Меркулов М. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Г. Сковороди та Феофана Прокоповича / М. Меркулов // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 56–63.

Ж27444

 

 1. Сагач Г. М. Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології / Г. М. Сагач, В. Ф. Мартиненко // Тавр. вісн. освіти. – 2016. – № 1. – С. 15–26.

Ж24978

 

 1. Сковорода Григорій Савич // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : [довідник] / упоряд. та ред. М. І. Преварська. – Київ : Велес, 2016. – С. 288–293 : фот. – (Гордість і слава України).

Ва807265; ВНБІ Т3(4УКР)д я2 В42

 

 1. Dolan L. Hryhorii Skovoroda’s contribution to the role of spirituality in human life [Електронний ресурс] / L. Dolan // Наук. записки нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Психологія. – 2016. – Вип. 4. – С. 233–250. – URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_4_23

 

2017

 

 1. Бартоліні М. Ґ. Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди / Марія Ґрація Бартоліні ; пер. з італ.: М. Прокопович, К. Новікова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2017. – 154, [3] с. – (Світові сковородинські студії = Skovoroda World Studies) (Проект «Наукові переклади»).

Вс62823

 

 1. Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди / Леонід Ушкалов. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – 363 с. – (Постаті культури).

Ва824458

 

 1. Александрович Т. З. Специфіка прози Григорія Сковороди / Т. З. Александрович // Молодий вчений. – 2017. – № 10. – С. 601–604. – URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/137.pdf

Ж101120

 

 1. Бондаренко Д. Р. Формування вимог до вчителя на основі аналізу наукової та творчої спадщини К. Д. Ушинського та Г. С. Сковороди / Д. Р. Бондаренко // Київ. наук.-пед. вісн. – 2017. – № 10. – С. 5–8.

Ж101180

 

 1. Меркулов М. Тема мандрів у творчості Климентія Зиновієва і Григорія Сковороди / М. Меркулов // Слово і час. – 2017. – № 3. – С. 61–68.

Ж27444

 

 1. Федорак Н. «Пташиний базар» Григорія Сковороди / Назар Федорак // Слово і час. – 2017. – № 9. – С. 11–20.

Ж27444

 

 1. Філософія освіти. – Київ, 2017. – № 2.

Зі змісту: Філософсько-педагогічні розвідки Яна Амоса Коменського і Григорія Сковороди: нагадування про сенс і призначення освіти / М. Култаєва. – С. 169–193; Філософія освіти Григорія Сковороди: відмінність модерної візії / О. Гомілко. – С. 194–210; Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури / Г. Корж. – С. 211–218.

Ж73034

 

 1. Яковина О. П. Особа і шлях: Григорій Сковорода і Хосемарія Ескріва де Балагер. Компаративний і міждисциплінарний аспекти дослідження / О. П. Яковина // Культуролог. думка. – 2017. – № 11. – С. 68–77.

Ж73816

 

 1. Dolan L. Hryhorri Skovoroda’s theory on the inner voice and its application in hypnotherapeutic rest: an exploratory case study approach / L. Dolan // Психологія і суспільство. – 2017. – № 3. – С. 59–85. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2017_3_8

Ж23016

 

 1. Vasianovych H. The category of freedom in the written heritage of John Amos Comenius and Hryhoriy Skovoroda [Електронний ресурс] / H. Vasianovych, O. Budnyk // Advanced education. – 2017. – Вип. 7. – С. 85–89. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/novocv_2017_7_17

 

2018

 

 1. Григорій Савович Сковорода – духовний наставник сучасного педагога : зб. метод. матеріалів за результатами Інтернет-семінару [Електронний ресурс] / авт.-уклад. Н. М. Степанова. – Черкаси, 2018. – 104 с. – URL: http://oipopp.ed-sp.net/public/repository/skovoroda_zbyrka.pdf

 

 1. Пащенко В. Філософ Григорій Неволько. Сковорода межі тисячоліть / Володимир Пащенко. – Київ : Мапа, 2018. – 48 с. – (Українські достойники).

Р135061

 

 1. Духовно-педагогічна спадщина Г. С. Сковороди в історії української культури (філософсько-педагогічний аспект) : до 300-річного ювілею Г. С. Сковороди (1722–1794) : тези доп. студент. міжвуз. наук.-практ. конф., груд. 2017. – трав. 2018 рр. / редкол.: А. П. Гетьман (голова), В. О. Лозовой, О. В. Бурлук ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. культурології. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. – 186 с.

Ва825712

 

 1. «Творча спадщина Г. С. Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу» (в рамках програми МОН України Всеукраїнські сковородинські навчання «Пізнай себе») : зб. студент. наук. пр., 30 жовт. 2018 [Електронний ресурс] / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – 356 с. – URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u149/zbirnik_skovoroda_2018_noviy_1.pdf

 

 1. Кубриш Н. Образ Григорія Сковороди у скульптурі ХХ – початку ХХІ століття / Наталія Кубриш, Андрій Тарасенко // Мистецтвознавство України. – 2018. – Вип. 18. – С. 94–102.

Ж70668

 

2019

 

 1. Сковорода від А до Я / тексти Леонід Ушкалов ; граф. опрац. Л. Стецькович, В. Стецькович ; голов. ред. М. Савка. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – [72] с. : кольор. іл.

Со36590

 

 1. Ушкалов Л. Григорій Сковорода / Леонід Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2019. – 122, [5] с. : іл. – (Знамениті українці).

Ао275778

 

 1. Сковорода Григорий Саввич: украинский странствующий философ, поэт, баснописец // Величайшие люди Украины : малый энцикл. справ. / авт.-сост.: Р. А. Аблязов, Л. А. Еднак, С. А. Шамара ; Восточноевроп. ун-т экономики и менеджмента. – Черкассы, 2019. – С. 375–377 : портр.

Вс67280; ВНБІ Т3(4УКР)д я2 В27

 

2020

 

 1. Максюта М. Григорій Сковорода: стійкість пошуку : монографія / Микола Максюта ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 318 с. – Бібліогр. в кінці розд.

Ва846817

 

 1. Осмир Сучасність мудрости Г. Сковороди : світогляд. нарис / Осмир, Ольга Банах. – Львів : Літ. та мистецтво, 2020. – 135 с.

Ва846877

 

 1. Корж Г. Сковородинівська традиція і духовно-моральне виховання майбутніх педагогів / Ганна Корж // Історія релігій в Україні: актуальні питання. – 2020. – Вип. 30. – С. 162–170. – Бібліогр.: с. 170.

Ж73721

 

 1. Ruskulis L. The symbol of «heart» in the linguophilosophical concept of H. Skovoroda [Електронний ресурс] / L. Ruskulis, I. Rodionova, R. Maiboroda // Вісн. Маріуп. держ. ун-ту. Серія : Філологія. – 2020. – Вип. 23. – С. 211–217. – URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1187943.pdf

 

2021

 

 1. Нехорошев С. С. Коврайський період життя і творчості Г. С. Сковороди: усно-історичні оповідання / Степан Нехорошев ; упоряд. Ю. М. Руденко ; голов ред. канд. іст. наук, доц. О. М. Лукашевич ; Нац. іст.-етногр. заповідник «Переяслав» [та ін.]. – Переяслав ; Коврай, 2021. – 62 с. : іл. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 18).

Ва855433

 

 1. Kovtun O. Philosophy of Vitality, Mortality, and Immortality in the Theories of Hryhoriy Skovoroda and Confucius [Електронний ресурс] / O. Kovtun, S. Pechenizka-Gubareva // Philosophy & cosmology. – 2021. – Vol. 26. – С. 148–155.– URL: http://ispcjournal.org/journals/2021/01/PhC_26_KovtuPechenizka-Gubareva.pdf

 

2022

 

 1. Кирилюк О. С. Християнська філософія вічності та часу у творах Григорія Сковороди : [монографія] / Олександр Кирилюк ; НАН України, Центр гуманітар. освіти, Одес. філ. – Київ ; Одеса, 2022. – 171 с. – (Світ Сковороди. 300 років з дня народження. Брендінг Мінкультури України). – Бібліогр.: с. 162–169.

Ва856025

 

 1. Грабовська І. Ідеї справедливості у філософії Григорія Сковороди в контексті західної філософської традиції трактування поняття справедливості : (до 300-річчя філософа) / І. Грабовська // Українознавство. – 2022. – № 2. – С. 26–31.

Ж23747

 

Автореферати та дисертації про Г. С. Сковороду

 

 1. Пінчук Т. С. Образ Г. Сковороди в українській літературі XIX–ХХ століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Пінчук Тетяна Степанівна ; АН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1993. – 17 с.

Ра282154

 

 1. Пінчук Т. С. Образ Г. С. Сковороди в українській літературі XIX–ХХ століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Пінчук Тетяна Степанівна ; АН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1993. – 139 л.

Дс41938

 

 1. Паласюк Г. Б. Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Паласюк Галина Богданівна ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 16 с.

Ра303573

 

 1. Паласюк Г. Б. Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Паласюк Галина Богданівна ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1998. – 140 л. – л. 131–140.

Дс60586

 

 1. Прокопов Д. Є. Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Прокопов Денис Євгенович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.

Ра303050

 

 1. Прокопов Д. Є. Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Прокопов Денис Євгенович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 185 л. – л. 173–185.

Дс63043

 

 1. Туляков О. О. Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г. С. Сковороди : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Туляков Олег Олегович ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Суми, 1998. – 16 с.

Ра303208

 

 1. Туляков О. О. Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г. С. Сковороди : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Туляков Олег Олегович ; Сум. держ. пед. ін-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 1998. – 183 л. – л. 170–183.

Дс58949

 

 1. Ткачук О. О. Філософія Григорія Сковороди в контексті української філософської думки періоду бароко : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Ткачук Олена Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 18 с.

Ра307218

 

 1. Ткачук О. О. Філософія Григорія Сковороди в контексті української філософської думки періоду бароко : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Ткачук Олена Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 170 с.

Дс63151

 

 1. Манюк О. В. Проблема символів у філософії Г.С.Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Манюк Олесь Валерійович ; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 18 с.

Ра311206

 

 1. Манюк О. В. Проблема символов в философии Г.С.Сковороды : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Манюк Олесь Валериевич ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 2000. – 183 л. – л. 173–183

Дс66355

 

 1. Федорчук Л. П. Український фольклор як фактор національного самовиразу Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Федорчук Людмила Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.

Ра308792

 

 1. Федорчук Л. П. Український фольклор як фактор національного самовиразу Григорія Сковороди : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Федорчук Людмила Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 180 л. – л. 164–173.

Дс64934

 

 1. Бордукова Н. В. Літературна творчість Григорія Сковороди в українській та світовій гуманістиці XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бордукова Наталія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2001. – 20 с.

Ра313878

 

 1. Бордукова Н. В. Літературна творчість Григорія Сковороди в українській та світовій гуманістиці XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н.В.Бордукова ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2001. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 171–205.

Дс69913

 

 1. Мудрик А. М. Концепція «сродної» праці Г. Сковороди: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Мудрик Алла Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.

Ра315121

 

 1. Мудрик А. М. Концепція «сродної» праці Г. Сковороди: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Мудрик Алла Михайлівна ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – 169 арк. – Бібліогр.: арк. 159–169.

Дс69195

 

 1. Бакай С. Ю. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г. С. Сковороди на Слобожанщині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бакай Світлана Юріївна ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 19 с.

Ра329195

 

 1. Бакай С. Ю. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г. С. Сковороди на Слобожанщині : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бакай Світлана Юріївна ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 263 арк. – Бібліогр.: арк. 164–205.

Дс84456

 

 1. Шикула О. П. Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шикула Олександра Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 16 с.

Ра336884

 

 1. Шикула О. П. Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шикула Олександра Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – 175 арк. – Бібліогр.: арк. 160–175.

Дс89846

 

 1. Грибков Т. В. Німецька містика і Григорій Сковорода у європейській ірраціоналістичній традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Грибков Тарас Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 18 с.

Ра342038

 

 1. Грибков Т. В. Німецька містика і Григорій Сковорода у європейській ірраціоналістичній традиції : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Грибков Тарас Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 176–188.

Дс96215

 

 1. Кравченко О. П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Кравченко Олена Петрівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2006. – 20 с.

Ра346297

 

 1. Кравченко О. П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Кравченко Олена Петрівна ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 201–225.

Дс98155

 

 1. Чернега Т. М. Антропоцентризм як принцип філософської інтерпретації історії (на матеріалі творчості Г. С. Сковороди) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Чернега Тетяна Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2006. – 20 с.

Ра347648

 

 1. Чернега Т. М. Антропоцентризм як принцип філософської інтерпретації історії (на матеріалі творчості Г. С. Сковороди) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Чернега Тетяна Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2006. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 183–203.

Дс98409

 

 1. Александрович Т. З. Поетика прози Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Александрович Тетяна Зігфридівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2007. – 20 с.

Ра353688

 

 1. Александрович Т. З. Поетика прози Григорія Сковороди : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Александрович Тетяна Зігфридівна ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 222 арк. – Бібліогр.: арк. 194–222.

Дс103794

 

 1. Левченко В. В. Художньо-образна система Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Левченко Вікторія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 16 с.

Ра357432

 

 1. Левченко В. В. Художньо-образна система Григорія Сковороди : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Левченко Вікторія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2008. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 172–189.

Дс111293

 

 1. Кулик І. О. Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кулик Ірина Олександрівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – 20 с.

Ра367689

 

 1. Кулик І. О. Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кулик Ірина Олександрівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2009. – 205, [3] арк. – Бібліогр.: арк. 176–205.

Дс116360

 

 1. Гнатюк Л. П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гнатюк Лідія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – 35 с.

Ра379472

 

 1. Гнатюк Л. П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гнатюк Лідія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – 497 арк. – Бібліогр.: арк. 429–497.

Дс127738

 

 1. Іванова Н. В. Метатеорія поглядів Г. Сковороди: філософсько-освітній аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Іванова Наталія Володимирівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2010. – 20 с.

Ра369901

 

 1. Іванова Н. В. Метатеорія поглядів Г. Сковороди: філософсько-освітній аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Іванова Наталія Володимирівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2010. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 170–190.

Дс115742

 

 1. Чернишов В. В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г. С. Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Чернишов Віктор Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 20 с.

Ра378023

 

 1. Чернишов В. В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г. С. Сковороди : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Чернишов Віктор Володимирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2010. – 248 арк. – Бібліогр.: арк. 205–248.

Дс122564

 

 1. Шевчук Т. С. Антична спадщина в художній рецепції Григорія Сковороди : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Шевчук Тетяна Станіславівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2010. – 40 с.

Ра376749

 

 1. Шевчук Т. С. Антична спадщина в художній рецепції Григорія Сковороди : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Шевчук Тетяна Станіславівна ; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл, 2010. – 436 арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 391–436.

Дс124421

 

 1. Закала М. М. Свобода як антропологічна проблема у філософії Григорія Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Закала Марія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 19 с.

Ра390170

 

 1. Закала М. М. Свобода як антропологічна проблема у філософії Григорія Сковороди : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Закала Марія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 184–199.

Дс130100

 

 1. Ткаченко Л. І. Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині Григорія Савича Сковороди : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко Лідія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 21 с.

Р393714

 

 1. Ткаченко Л. І. Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині Григорія Савича Сковороди : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко Лідія Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2012. – 272, [8] арк. – Бібліогр.: арк. 226–272.

Дс137137

 

 1. Рик М. С. Символізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Рик Микола Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с.

Ра439763

 

 1. Рик М. С. Символізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 [Електронний ресурс] / Рик Микола Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 197 арк. – Бібліогр.: арк. 176–197. – URL: Symvolizm_u_tvorchosti_H_Skovorody_relihiieznavchyi_analiz.pdf

 

Вшанування пам’яті Г. С. Сковороди

 

 1. Ніженець А. М. Для увічнення пам’яті нашого великого земляка / А. М. Ніженець. – Прапор. – 1969. – № 12. – С. 102–103.

Ж26911

 

 1. Вшановуємо славетних: до ювілеїв Г. С. Сковороди і О. Ю. Кобилянської : репертуар. зб. / упоряд.: А. П. Варламов, В. О. Лисенко. – Київ : Мистецтво, 1972. – 247 с.

Ао201592

 

 1. Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди : путівник /авт. тексту Т. М. Борисова. – Харків : Прапор, 1972. – 23 с. : іл., портр.

Р16

 

 1. Литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды: путеводитель / авт. текста Т. М. Борисова. – Харьков : Прапор, 1979. – 30 с. : ил., портр.

Р28175

 

 1. Меморіальний музей Г. С. Сковороди = Мемориальный музей Г. С. Сковороды / Переяслав-Хмельн. держ. іст.-культур. заповідник ; відп. за вип. В. М. Дем’янчук. – Київ : Реклама, 1980. – 20 с. : іл.

Р33495

 

 1. Київ : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1981. – 735 с. : фот.

Зі змісту: Сковороди Григорія вулиця (кол. Набережно-Микільська) – С. 553; Сковороді Г. С. меморіальна дошка – С. 553; Сковороді Г. С. пам’ятник – С. 553.

Со27296; ВНБІ Т3(4УКР–К) я2 К38

 

 1. Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди : путівник / авт. тексту Т. М. Борисова. – Харків : Прапор, 1986. – 61 с. : іл., портр. – Текст: укр., рос., англ., фр.

Ао240726

 

 1. Ярміш Г. Сковородинівські дні на Харківщині / Г. Ярміш // Соц. Харківщина. – 1986. – 29 листоп.

 

 1. Чернігівщина : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1990. – 1006 с. : фот.

Зі змісту: Сковороди вулиця у Чернігові – С. 747.

Ао252170; ВНБІ Т3(4УКР–ЧЕР) я2 Ч–49

 

 1. Полтавщина : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького ; редкол.: А. В. Кудрицький, (відп. ред.), І. Л. Бутич, В. Н. Жук [та ін]. – Київ, 1992. – 1024 с. : фот.

Зі змісту: Сковороди вулиця – С. 872; Сковороди Г. С. меморіальний комплекс – С. 873; Сковороді Г. С. пам’ятники – 873–874.

Ао256997; ВНБІ Т3(4УКР–ПОЛ) я2 ; П52

 

 1. Григорій Сковорода в екслібрисах харків’ян [Електронний ресурс] / ред. В. П. Бурмака, уклад.: Л. Г. Надєждіна, Н. Ф. Коваленко ; Харків. клуб екслібрисистів. – Харків, 2001. – 52 с. – URL http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014635

Видання є збіркою мистецьких пам’яток. Екслібриси створені членами Харківського клубу екслібрисистів. Видання містить також короткі відомості про авторів книжкових знаків, воно може бути корисним для тих, хто цікавиться історією рідного краю.

 

 1. Григорій Сковорода в спогадах сучасників і народних легендах / уклад. В. Г. Штих ; передм., пер. рос. текстів і комент. Д. М. Дудка ; Літ.-мемор. музей Г. С. Сковороди. – Харків : Оригінал, 2002. – 96 с.

Ва633228

 

 1. Григорій Сковорода в спогадах сучасників і народних легендах / Літ.-мемор. музей Г. С. Сковороди ; упоряд. В. Г. Штих ; передм., пер. рос. текстів і комент. Д. М. Дудка. – Харків : Оригінал, 2007. – 99 с.

Лук’яненко Л. Г. Ва3

 

 1. Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди : путівник / авт. тексту Т. В. Гринь ; Від. культури і туризму Чорнух. районної держадмін. – смт. Чорнухи, 2008. – [20] с. : іл.

Р113277

 

 1. Пам’ятник Г. С. Сковороді в Хмельницькому в «Саду Сковороди» [Електронний ресурс] / скульптор В. І. Корчовий. – Хмельницький, 2009. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000019139

Пам’ятник Г. С. Сковороді на території парку «Саду Сковороди» Інституту соціальних технологій (філія університету «Україна») в м. Хмельницький. Автор – скульптор В. І. Корчовий. Відзначений премією Київського відділення НСХУ імені М. Лисенка «Скульптура року» за 2009 р. Поруч також встановлено сонячний годинник. На ньому висічений вислів філософа Григорія Сковороди: «З усіх втрат втрата часу найважча».

 

 1. Степаненко М. Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / М. Степаненко. – Гадяч : Гадяч, 2013. – 500 с.

Зі змісту: Сковороди Григорія імені міжнародна літературна премія «Сад божественних пісень. – С. 148–150; Сковороди Григорія імені міжнародна літературно-мистецька премія. – С. 150–154: іл.; Сковороди Григорія імені премія. – С. 154–155; Сковороди Григорія імені районна премія. – С. 155; «Іду за Сковородою». Районний конкурс знавців творчої спадщини Г. С. Сковороди. – С. 214–215; Сковороди Григорія Чорнухинський літературно-меморіальний музей. – С. 280–282; Сковороді Григорію пам’ятники в м. Лохвиця, смт. Чорнухи. – С. 453–454.

Ва55367; ВНБІ Ш5(4УК) я2 С79

 

 1. Степаненко М. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні. – Полтава : Шевченко Р. В. [вид.], 2014. – 498 с.

Зі змісту: Сковороди Григорія імені Міжнародна літературна премія «Сад божественних пісень». – С. 338–340; Сковороди Григорія імені Міжнародна літературно-мистецька премія. – С. 340–344; Сковороди Григорія імені премія. – С. 345–346; Сковороди Григорія імені районна премія. – С. 346–347.

Ва776656 ВНБІ Ш5(4УКР)п7 я2 С79

 

 1. Більченко І. В. Меморіальний музей Г. С. Сковороди / І. В Більченко, В. В. Нікітіна ; фот.: П. М. Забарило; Нац. іст.-етногр. заповідник «Переяслав». – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 22 с. : фот. кольор.

ВА823152

 

Бібліографічні посібники

 

 1. Чижиков Л. А. Григорій Савич Сковорода : бібліогр. матеріали / Л. А. Чижиков. – Одеса : «Центральная» тип., 1913. – 21 с.

Ви 17410; Попов № 16522

 

 1. Сковорода Григорій // Українські письменники : біобібліогр. слов. : у 5 т. / pедкол.: О. І. Білецький (голова) [та ін.] ; уклав Л. Є. Махновець ; відп. ред. О. І. Білецький. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1960. – Т. 1 : Давня українська література (ХІ–ХVIII ст.). – С. 520–536.

В308485/1; ВНБІ: Ш5(4УКРя1 У45

 

 1. Бутрин М. Л. Мова і стиль українських письменників : бібліогр. покажч. літ. за 1953–1964 рр. / М. Л. Бутрин. – Львів : Каменяр, 1966. – 256 с.

Сковорода Г. С. – С. 17, 57, 59, 60.

Ва2433; Ви 17410; ВНБІ Ш5(4УКР)я1 Б93

 

 1. Григорій Сковорода : біобібліографія / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Харків. ордена Трудового Червоного Прапора держ. ун-т ім. О. М. Горького, Центр. наук. б-ка ; склали: Е. С. Беркович, Р. А.Ставинська, Р. І. Штраймиш ; відп. ред. А. П. Ковалівський. – Харків, 1968. – 184 с.

Ва71805; ВНБІ д С44

 

 1. Іван Вишенський. Григорій Сковорода : рек. покажч. літ. / АН УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ; склав В. І. Лучук ; ред. М. П. Гуменюк. – Львів, 1970. – 40 с.

Ва138959; ВНБІ д С44

 

 1. Григорій Сковорода : біобібліографія / М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Держ. ун-т ім. О. М. Горького, Центр. наук. б-ка ; упоряд.: Е. С. Беркович, А. В. Дашковська, В. Д. Прокопова [та ін.]; відп. ред. А. П. Ковалівський. – Вид. 2-ге, випр. й попов. – Харків, 1972. – 204 с.

Ва211849

 

 1. Григорій Савич Сковорода 1722–1972 : метод. рек. бібліотекареві : до 250-річчя з дня народж. / М-во культури УРСР, Держ. ордена Трудового Червоного прапора респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; складач Л. Балацька. – Київ, 1972. – 19 с.

Ва192827

 

 1. Григорій Сковорода в школі : короткий бібліогр. покажч. / Чернівец. обл. ін-т удосконалення вчителів, Обл. від-ня пед. т-ва УРСР, Обл. орг. т-ва «Знання», Б-ка Чернівец. держ. ун-ту ; упоряд. М. І. Дереворіз. – Чернівці, 1972. – 20 с.

Ва207337; ВНБІ д С44

 

 1. Григорій Сковорода : біобібліографія / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Держ. ун-т ім. О. М. Горького, Центр. наук. б-ка ; уклад.: Е. С. Беркович, А. В. Дашковська, В. Д. Прокопова [та ін.] ; відп. ред. А. П. Ковалівський. – Вид. 2-ге випр. й попов. – Харків, 1972. – 204 с.

Ва211849; ВНБІ д С44

 

 1. Особисті архівні фонди відділу рукописів : аннот. покажч. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклали: П. Баб᾿як, О. Дзьобан, Є. Домровська [та ін.]. – 2-ге випр. і допов. вид. – Львів, 1995. – 271 с.

Сковорода Г. С. – С. 46, 140, 146.

Ва567145; ВНБІ Я181(4УКР)2 О-74

 

 1. Григорій Сковорода. 1722–1794 : бібліогр. покажч. : до 280-річчя від дня народж. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України, Нац. музей літ. України ; уклад.: Г. І. Гамалій, В. В. Шевченко ; наук. ред. Р. С. Жданова. – Київ, 2002. – 136 с.

Ва633138; ВНБІ д С44

 

 1. Два століття сковородіяни = Two centuries of Skovorodiana : бібліогр. довід. / уклад.: Л. Ушкалов, С. Вакуленко, А. Євтешенко ; наук. ред. Леоніда Ушкалова. – Харків : Акта, 2002. – 525 с.

Ао265514; Онищенко О. С. Ао175; ВНБІ д С44

 

 1. Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода : семінарій [Електронний ресурс] / Леонід Ушкалов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Харків : Майдан, 2004. – 774 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000012569

Цей фундаментальний посібник подає бібліографічну інформацію щодо найрізноманітніших питань, пов’язаних із життям та творчістю великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794). Він виконує роль своєрідного навігатора в “морі” наукової літератури, присвяченої Сковороді, що з’явилася в усьому світі впродовж двох останніх століть.

Рец.: Андрусяк І. Вагома сковородіана / Іван Андрусяк // Літ. Україна. – 2004. – 25 листоп. – С. 6.

 

 1. Григорій Сковорода (1722–1794) : біобібліогр. покажч. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Бібліотека ; уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 166 с. : іл.

Ва671840

 

 1. Духовні світочі людства : бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ, 2008. – 63 с.

Сковорода Г. С. – С. 12–18, 30, 51, 52, 278.

Ж73836; ВНБІ Ю3(4УКР)д я1 Д85

 

 1. Бібліографія української історії філософії 1960–2005 рр. [Електронний ресурс] / Ін-т філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди ; упоряд. С. Кудра. – Київ, 2009. – 182 с. – URL: http://www.ditext.com/kudra/kudra.pdf

Сковорода Г. С. – С. 139, 140.

 

 1. Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / бібліогр.-уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж [та ін.] ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Б-ка.

Вип. 1 / ред.: В. Коцур, М. Корпанюк, О. Базалук. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 217 с.

Вип. 2 / ред.: В. Коцур, М. Корпанюк, І. Стогній ; Нац. гірн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Дніпропетровськ, 2010. – 195 с.

Вип. 3 : до 290-річчя з дня народж. / ред.: В. Коцур, І. Доброскок, О. Базалук. – 2012. – 208 с.

В351340/1-3; ВНБІ д С44

 

 1. Григорій Сковорода і Сумщина : метод.-бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / Упр. культури і туризму національностей та релігії Сум. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ; підгот. Л. І. Яценко; ред. С. І. Отенко. – Суми, 2012. – 38 с. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=3753

Методико-бібліографічний покажчик «Григорій Сковорода і Сумщина», підготовлений до 290-річчя від дня народження, стане в нагоді науковцям, краєзнавцям, працівникам бібліотек, студентам, учням, шанувальникам української історії, літератури, усім, кого цікавить інформація про його зв’язки з Сумщиною.

 

 1. Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія / уклав Т. Шмігер ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, наук. т-во ім. Шевченка. – Львів, 2013. – 626 с. – Покажч.: с. 543–625.

Сковорода Г. С. – С. 192, 317, 761, 972, 1059, 1615, 1640, 1662, 1703, 1776, 3600, 3606, 4130, 4511, 4545, 4549.

Вс55324; ВНБІ Ш141.4-7я1

 

 1. «Прийти у світ Людиною...» : до 295-річчя з дня народж. Григорія Сковороди : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; уклад. А. І. Мартинюк ; техн. ред. Т. А. Бондарчук. – Житомир, 2017. – 83 с. – URL: http://library.zu.edu.ua/doc/Skovoroda.pdf

 

 1. Український Сократ – мандрівник за знаннями – Григорій Сковорода : наук.-допом. бібліогр. покажч. (з фондів б-ки Криворіз. держ. пед. ун-ту) [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Криворіз. держ. пед. ун-т, Бібліотека ; упоряд. і бібліогр. ред. О.А. Дікунова; за заг. ред. О. М. Кравченко. – Кривий Ріг, 2017. – 95 с. – URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1468/4/Сковорода__покажчик.pdf

 

 1. Книги і долі. «Нікого час не перекреслив...» (2000–2015 рр.) : бібліогр. покажч. / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Г. І. Єфімова ; відп. ред. Л. В. Арюпіна ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2018. – 320 с.

Сковорода Г. С. – 174, 256, 998, 1134, 1137, 2258.

Со36577; ВНБІ Ш5(4УКР)д я1 К53

 

 1. Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа»: наук.-допом. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків, 2019. – 128 с. – URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/G.Skovoroda_bibliogr_pok.pdf

 

 1. Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. Вип. 4 [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; бібліогр.-уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, Т. Деркач [та ін.] ; ред. В. Коцур. – Вид. звед. та допов. – Переяслав, 2022. – (Ювілейне видання на честь 300-х роковин від дня народження «українського Сакрата»).

Ч. 1. – Вид. звед. і допов. – 1101 с. – URL: http://ehsupir.uhsp.edu.ua/handle/8989898989/6415

Ч. 2. – 1078 с. – URL: http://ehsupir.uhsp.edu.ua/handle/8989898989/6418

 

 

 

 

Укладачі: Т. В. Добко, А. М. Головащук
Редактор: П. М. Штих

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні