Аспірантура, докторантура, захист дисертацій

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Абітурієнти складають вступні іспити зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство", філософії та іноземної мови в обсязі програм вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, а також подають реферат з обраного напряму дослідження. Зараз в Україні функціонує 5 аспірантур при ВНЗ та Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, які готують наукові кадри зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство".

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" і які на високому науковому рівні можуть проводити фундаментальні пошукові і прикладні наукові дослідження у даній галузі. Вступник подає розгорнутий план дисертації, обґрунтування теми дисертаційного дослідження  на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство". Зараз в Україні функціонує одна докторантура при Харківській державній академії культури, яка готує наукові кадри зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство".

Захист кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" в Україні проводиться у двох спеціалізованих учених радах.

Аспірантура
Докторантура
Захист дисертацій
  • Спеціалізована учена рада Д 26.165.01 при Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського проводить захист кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (у галузях історичних наук і соціальних комунікацій)
  • Спеціалізована учена рада Д 64.807.02 при Харківській державній академії культури проводить захист кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (у галузі соціальних комунікацій).