«ІСТОРИЧНІ НАУКИ»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

ІСТОРИЧНІ НАУКИ»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду
Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (кімн. 310)
(квітень 2013 р.)

Історія (від дав.-гр. στορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) - наука, яка займається вивченням минулого людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

Історія науки - це дослідження феномену науки в його історії. Наука, зокрема, являє собою сукупність емпіричних, теоретичних і практичних знань про навколишній світ, отриманих науковим співтовариством.

Книжки представлені на виставці:

 1. Бесбаев Муса Сулейменович

  Крушение империи [Текст] / М. С. Бесбаев. - Алматы : [б. и.], 2011 .

  Т. 1. - 2011. - 238 с.

  «Октябрь 1917 года» должен был стать поворотным пунктом ис­тории народов колонии. Но он не стал. Наоборот, казахский народ пережил критические годы своей истории, ощутимые удары судь­бы. Но он «дождался» самопроизвольного крушения «красной им­перии» - Советского Союза!
  Казахстан стал суверенным, независимым!

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В353982/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2…); 1)Б-53I

 2. Быть России в благоденствии и славе: Послания великим князьям, царям, императорам, политическим деятелям о том, как улучшить «государственное устроение» / Рос. гос. б-ка; Сост.: В.И. Десятерик, В.В. Дементьев, В.В. Федоров; Предисл. Г.Н. Селезнева. — М.: Пашков дом, 2002. — 488 с.: ил.

  Сборник содержит исторические проекты, записки, письма выдающихся рус­ских людей, посвященные вопросам реформирования страны. Использованы ред­кие издания, хранящиеся в фондах Российской государственной библиотеки, на­чиная с XVI в. и заканчивая 1910 г. Среди авторов — Максим Грек, М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, М.М. Сперанский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте, В.И. Вернадский, П.А. Столыпин. В их письмах и записках содержатся рекомендации и советы, как лучше обустроить Государ­ство Российское.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 757538

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2)5; 1)Б-95

 3. Войтович Леонтій Вікторович.

  Княжа доба на Русі: портрети еліти [Текст] / Л.В. Войтович; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівський національний ун-т ім. І. Франка. - Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2006. - 782 с.

  У монографії досліджується правляча еліта Східної Європи кінця IX - початку XVI ст. - князі з династії Рюриковичів і Гедиміновичів, а також іншого походження, їх персональний склад, роль у розвитку суспільства та політичних подіях. Значну частину книги становлять вичерпні генеалогічні таблиці.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42721

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4; В-65

 4. Гаврилюк Надежда Авксентиевна.

  Тюрбе хана Хаджи Герая (по материалам археологических исследований 2003-2008 гг.) [Текст] / Гаврилюк Н.А., Ибрагимова А.М. ; НАН Украины, Ин-т археологии, Бахчисар. ист.-культур. заповедник. - К. ; Запорожье : [Дикое Поле], 2010. – 173 c.

  Публикуются результаты комплексных исследований уникального памятника крымскотатарской культу­ры конца XV - начала XVI в. - Тюрбе хана Хаджи Герая, расположенного в восточной части г. Бахчисарая. Памятник является усыпальницей рода Гераев - первых правителей Крымского ханства и членов их семей. Дается архитектурно-археологическая характеристика одного из самых красивых тюрбе Крыма. Описывается погребальный обряд и полученные в ходе исследования археологические материалы (в первую очередь, дра­гоценные ткани) всех 18 погребений. Приводятся данные междисциплинарных исследований материалов из усыпальницы. Тюрбе хана Хаджи Герая рассматривается как часть древнейшего административно-экономичес­кого комплекса (кюллие), построенного Менгли I Гераем. Отсюда начинался Бахчисарай - столица Крымского ханства.
  Для историков, искусствоведов, археологов; преподавателей, студентов, учащихся, всех, кто интересуется историей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 30020

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4; Г-12

 5. Горенко О. М.

  Прагматика європейського досвіду як методологічна проблема історіописання [Текст]: [монографія]/ О.М. Горенко; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 263 с.

  Монографію присвячено методологічним проблемам рецепції європейського досвіду як цілеспрямованого процесу селекції, осмислення і прагматичного опра­цювання теорії і практики. Предметна увага приділяється гносеологічним аспектам гуманізації історичної свідомості і, зокрема, процесу реконструкції критичного мислення на складному етапі демократичної трансформації. Окреслюються мож­ливості розширення філософських горизонтів теоретико-методологічного аналізу історичних явищ і процесів. В контексті проблеми раціональності акцентується евристичний потенціал взаємодії історії та логіки. Наголошується зростання ролі дискурсивної етики у справі відновлення цілісності історичного світогляду. Розглядаються функціональні аспекти історичного досвіду під кутом зору еволюції соціального зміст)' європейської ідеї. Пропонується актуальне узагальнення досвіду соціальних перетворень у країнах Центрально-Східної Європи. Підкреслюється особлива роль європейських соціальних стандартів як системного чинника укра­їнського культурно-цивілізаційного вибору.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52551

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т0; Г-68

 6. Гриньох Н. В.

  Міжнародні відносини (від початку XVII ст. до завершення Другої світової війни) [Текст]: навч. посіб./ Гриньох Н.В., Гулай В.В., Данилиха Н.Р.; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Л.: Ельґраф, 2011. - 232 с.

  Навчальний посібник присвячено міжнародним відносинам від початку XVII ст. до середини XX ст. Основну увагу приділено причинам формування та особливостям функціонування Вестфаль- ської, Віденської, Версальсько-Вашингтонської та Ялтинсько-Потсдам- ської систем міжнародних відносин. Викладений матеріал висвітлює суть та характерні риси світової політики зазначеного періоду. Ок­ремо проаналізовано найважливіші дипломатичні змагання, міжна­родні конфлікти та війни в Європі, Азії, Америці та Африці впро­довж доби пізнього Середньовіччя та Модерного часу.
  Посібник буде корисним для студентів напряму “Міжнародні відносини”, викладачів та всіх бажаючих осягнути історію міжнарод­них відносин.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 743748

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0); Г-85

 7. Гуржій, Олександр Іванович.

  Від гетьмана до гетьмана: рід Скоропадських в історії України [Текст]: [монографія] / Олександр Гуржій, Олександр Реєнт; НАН України, Ін-т історії України, Сум. держ. ун-т. - [Суми]: СумДУ, 2011. - 227 с.

  У монографії через призму однієї гетьманської родини розглядаються долі представників політичної еліти України XVIII- початку XX ст., які відіграли непересічну роль не лише у вітчизняній, але й у світовій історії.
  Для істориків, викладачів та всіх, хто цікавиться минулим українського народу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 50948

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; Г-95

 8. Ґушул Микола.

  Рожнів і рожнівчани [Текст] : історико-мемуарний нарис п'яти поколінь / Микола Ґушул. - К.[та ін.] : Світ Успіху, 2010. - 384, [24] с. : іл., формы. - Бібліогр.: с. 378-379.

  На базі архівних матеріалів, опублікованих і неопублікованих рукопи­сів, спогадів людей різного віку і власних спогадів, через долю однієї роди­ни простежується доля села Рожнова, Покуття й України від давніх часів до сьогодення.
  Автор навчався у Львові, живе в Києві і доторкається у своїх спогадах різних аспектів життя суспільства в часи, про які веде розповідь. Зосеред­жує свою увагу на найцікавішому, пише про вражаючі маштаби репресій радянських каральних органів, починаючи з 1939 року, про рожнівських вояків УПА та їхню боротьбу, про останнього рожнівського повстанця, який легалізувався (вийшов із підпілля) аж у 1964 році, про визначних лю­дей Рожнова. Книжка закінчується оптмістично - розділом «Рожнівчани сміються».
  Видання розраховане на широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 728011

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9; Г-97

 9. Дашкевич Ярослав Романович

   «Учи неложними устами сказати правду» : історична есеїстика — К.: Темпора, 2011. - 828 с. з іл.

  У книзі зібрані науково-популярні статгі видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926—2010), написані від початків боротьби за відновлення новітньої державності в кінці 1980-х років до останніх часів. Усі вони присвячені проблемі взаємостосунків між історичною наукою та суспільством, впливу історичних знань на формування сучасної суспільної свідомості. Історична есеїстика Я. Дашкевича охоплює ключові питання політичної історії XX ст. чи існувала українська нація у князівському періоді, постання ЗУНР, доба українізації 1920-х років, національно-визвольна боротьба 1930—1950-х років, польсько-українська конфронтація на Волині під час Другої світової війни, акція „Вісла”, Україна у Другій світовій війні тощо. Охоплено також спектр етнонаціональних відносин (взаємини з росіянами, поляками, євреями, Кримом), питання історичної пам’яті та ідеологій, відповідаль¬ності істориків, актуальність національних підходів у добу глобалізму.
  Книга розрахована на спеціалістів-істориків, викладачів і студентів гуманітарного профілю, а також широкі кола читачів, які цікавляться історією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 51467

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; Д-21

 10. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI-XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : зб. док. / Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик [та ін.] ; [ред. кол.: О. С. Онищенко та ін.]. - К. : [б. в.], 2011. - 558 с.

  У виданні представлена публікація 318 актових документів ХУІ-ХУІП ст. з унікальної збірки “книги-архіву” Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, що нині зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
  Серед документів - королівські привілеї, універсали, листування гетьманів та полковників, судові позови, скарги, купчі записи, тестаменти та інші актові документи. Вони містять різноманітний матеріал з історії церкви, Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, Свято-Троїцького Красногірського Чорнуського монастиря, розкривають стан та процес розвитку монастирського землеволодіння в Україні, а також подають біографічні відомості про видатних українських діячів, розкривають різні аспекти суспільного життя того часу.
  Збірник документів побудовано за предметно-хронологічним принципом, містить іменний та географічний покажчики, коментарі, додатки, словник застарілих слів, списки скорочень та ілюстрацій, перелік документів. Переважна більшість документів публікується вперше.
  Видання розраховане на істориків, філологів, правознавців, культурологів, краєзнавців, а також широке коло всіх, хто цікавиться історією України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53030

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9; Д-63

 11. Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура [Текст] : україномов. варіант укр.-угор. вид. / НДІ політ. регіоналістики, Ін-т етнонац. дослідж. Угор. акад. наук ; [М. Вегеш та ін. ; під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець]. - Ужгород : Ліра, 2010. - 713 с.

  У пропонованому виданні системно висвітлюються взаємопов’язані проблеми історичного розвитку Закарпаття в XX - на початку XXI століття. Для детального ознайомлення подаються матеріали історико-політичного, соціал ьно-економічного, культурно-освітнього життя закарпат­ців. Автори акцентують увагу на взаємній історичній спадщині українського та угорського міс­цевого населення краю, а також їхнього сучасного співіснування. Читачам пропонується укра- їномовнйй варіант першого в історії регіону двомовного (українсько-угорського) масштабного видавничого проекту.
  Посібник виходить у світ за сприяння Благодійного фонду «Розвитку угорськомовної освіти Закарпаття» (Україна), Інституту етнонаціональних досліджень Угорської академії наук (Угор­щина), Міністерства освіти і культури (Угорщина), Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики Ужгородського національного університету (Україна), Фонду «Рідний край» (Угорщина), уродженця Закарпаття Іцхака Лівната (Шандора Вайса) і стане в нагоді всім, хто цікавиться сторінками історії Закарпаття.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 50754

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук33); З-18

 12. Ковпаненко Наталя Г.

  Проблеми висвітлення мистецької спадщини у "Зводі пам'яток історії та культури України" [Текст] / Наталя Ковпаненко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 119 с.

  Видання присвячено актуальним теоретичним і практичним питанням, пов’язаним з відображенням об’єктів мистецької спад­щини у «Зводі пам’яток історії та культури України». Подано загальний огляд основних груп пам’яток монументального мис­тецтва різних регіонів України з найдавніших часів до сьогодення. На основі сучасних наукових підходів розглядаються проблеми відбору пам’яток, їх поцінування й класифікації. Приділено увагу методиці написання статей, питанню фахового забезпечення дослід­жень. Додаються зразки статей.
  Для авторів і членів обласних редколегій Зводу, пам’яткознавців, культурологів, краєзнавців, істориків, мистецтвознавців, викладачів вузів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями вивчення і збере­ження культурної спадщини України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 746963

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)а/я; К-56

 13. Ковалевська Ольга.

  Збірник "Мазепа": реконструкція видавничого проекту 1939-1949 років [Текст] / Ольга Ковалевська ; НАН України, Ін-т історії України, Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН у США. - К. : [б. в.], 2011. - 176 с.

  Видання являє собою спробу реконструкції змісту двох збірників, присвячених гетьманові Івану Мазепі та його добі, що готувалися до друку у 1939 та 1949 роках.
  Автор та упорядник дослідила історію обох збірників та запропонувала свій варіант змісту за виявленими архівними матеріалами.
  Для професійних істориків, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією мазепинської доби чи української еміграції 1930—1940-х років.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 51934

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4; К-56

 14. Коваль Роман Миколайович.

  Михайло Гаврилко: і стеком, і шаблею [Текст] : іст. нарис / Роман Коваль. - К. : Історичний клуб "Холодний Яр" ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. - 472 с. : фотогр. - (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр") (Серія "Отаманія XX століття" ; кн. 2).

  У книжці розповідається про Михайла Гаврилка - скульптора, художника, поета, творця і чотаря УСС, повстанського отамана. Його доля тісно пов’язана з долею українців Австро-Угорщини та Російської імперії, адже в історію він увійшов не тільки як митець, а і як провісник Самостійної України та організатор війська (Українських січових стрільців та Сірої дивізії Армії УНР), що мало здобути національну свободу.
  Михайло Гаврилко - творець бурхливої Шевченкіани. Тараса Шевченка він увічнив у погруддях, пам’ятниках, барельєфах, горельєфах, портретах, плакетках, медальйонах та у слові. “Се наче квінтесенція Шевченкової поезії, ще закоханої в минувшині і не зневіреної в її велич”, - так Микола Голубець оцінив проект Гаврилка пам’ятника Тарасові Шевченку для Києва.
  Тарас Шевченко був для митця, поруч із князем Святославом, головною фігурою україської історії та української духовності. Гаврилко вважав, що “кожне слово Шевченка-пророка: паде, як стріла божого грому, ведучи в шалений бій найпалкіші серця найкращих синів України за неї”. З вогненним словом Шевченка полтавський козак пішов у бій проти Російської імперії, громадянином якої був, пішов, бо вона поневолила його Батьківщину. Під час Першої світової війни, ведучи до бою чоту, сформовану з гуцулів та галичан, він звертався до Дажбога, щоб той охоронив його вояків, і до Сварога - щоб накидав на ворогів блискавок. Попри таку дивовижну для греко-католиків поставу, Михайло Гаврилко став одним з на улюбленіших старшин січового стрілецтва.
  Про Михайла Гаврилка хотів написати повість Юрій Липа, але трагічна смерть письменника стала на перешкоді здійсненню планів. Ця книга є спробою втілити мрію Юрія Липи, який вважав, що широке полотно пригод М. Гаврилка “викликало би більше цікавості, і не один західноєвропейський динамічний роман”.
  Події відбуваються в Російській імперії, Австро-Угорщині, Франції та Українській Народній Республіці, на території сучасних Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Сумськіої, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, у Петербурзі, Кракові, Відні та Парижі.
  Рекомендовано Історичним клубом “Холодний Яр” для вивчення в середніх і вищих навчальних закладах України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52014

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71; К-56

 15. Колесса Філарет Михайлович.

  Історія української етнографії [Текст] / Ф. Колесса ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2005. - 366 с.

  Праця академіка Ф. М. Колесси присвячена історії етнографії та фольклорис­тики. Робота не була опублікована за життя автора і зберігалася в єдиному примір­нику в Національних архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Проте праця не втратила своєї актуальності і донині. Вона є не лише унікальним джерелом для науковців з історії української ет­нографії, а й буде цікавою для широкого загалу вчених-гуманітаріїв.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 51886

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5; К-60

 16. Котляр Микола Федорович.

  Воєнне мистецтво Давньої Русі [Текст] / М. Ф. Котляр. - К. : Наш час, 2011. - 280, [16] с. : іл. - (Стратегікон).

  Написана у формі нарисів живою популярною мовою, книжка відомого фахівця з історії Київської Русі охоплює широке коло тем військової справи і воєнного мистецтва XII—XIII ст., більшість яких не знайшли достатнього відображення в науковій літературі: склад і комплек­тування війська, стратегія і тактика, князі-цолководці й воєводи, найманці, союзники і проти­вники, бойові й похідні порядки давньоруського війська тощо. Розглянуто також стратегію оборони державних рубежів, фортифікації міст і замків, облогові й захисні знаряддя. Розрахована на істориків і археологів, а також на студентів і всіх тих, хто цікавиться воєнною історією східних слов’ян.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52232

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4; К-73

 17. Кочубей Ю.М.

  В.В. Дубровський (1897-1966) як сходознавець / Ю.М. Кочубей; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. - К., 2011. - 544 с. - (Серія “Наукова спадщина сходознавців”).

  Автор висвітлює життєвий і творчий шлях призабутого ви­датного українського вченого, історика і сходознавця-тюрколога В.В. Дубровського (1897-1966). Крім того в книзі вміщено тексти всіх його сходознавчих праць (дослідження, рецензії, інформа­ційні записки), які друкувалися в 20-30 рр. XX ст. в Україні та за її межами на еміграції. Включено також дві досі не друковані тюр­кологічні розвідки. Публікація показує В.В. Дубровсього як сходо­знавця широкого кола інтересів: історика, літературознавця, гео­політика, чиї праці й нині не втратили свого наукового значення.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 749091

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1; К-75

 18. Луньов Григорій Олексійович.

  Земля, козацтво і державність України [Текст] : [іст.-практ. нарис] / Григорій Луньов, Олексій Луньов ; Об'єднана Рада укр. та зарубіж. козацтва, Селян. козацтво України. - Вид. 2-ге, допов. - К. : НАІРІ, 2012. - 328 с.

  Цей історично-практичний нарис наказного отамана Запорізь­кої обласної козацької громади Селянського козацтва України Олек­сія Луньова і наказного генерального отамана Селянського козацтва України Григорія Луньова пропонується широкому загалу селян і козацтва для піднесення почуття гідності селянського і козацького роду та усвідомлення їхньої участі і ролі в долі рідної землі і дер­жави, села і селянина, тепер і в майбутньому. Бути чи не бути, якщо не ми - то хто?!

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 748855

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; Л-84

 19. Луняк Євген.

  Минувшина України в романтичних історіях [Текст] / Євген Луняк. - К. : Книга, 2011. - 708 с.

  Книга, яка виноситься на суд читача, не претендує на повну істо­ричну відповідність. Та й чи існує вона, абсолютна історична прав­да? Історія складна, як життя, і кожен розуміє життя по-своєму. Го­ловну увагу автора цього дослідження привернули взаємини між чо­ловіком і жінкою протягом століть: різні долі, несхожі люди, щасливі злети й гіркі падіння.
  Обираючи героїв для твору, автор свідомо зупинявся на життє­писах загальновідомих людей, імена яких тісно пов’язані з минув­шиною України. Цей вибір пояснювався можливістю кращого озна­йомлення з біографічним матеріалом та цікавістю читацької аудиторії до життя людей відомих.
  Книга буде корисною і цікавою як для фахівців у галузі історії, так і для широкого загалу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 51991

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; Л-84

 20. Моця Олександр Петрович.

  "Анти"-"Руси"-"Українці". Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V - XIX ст. [Текст] / Олександр Моця ; Нац. акад. наук України, Ін-т археол. - К. : Наукова думка, 2012. - 213 с.

   У роботі на основі різноманітних джерел (у першу чергу писемних) прослідковусться процес розвитку самосвідомості предків сучасних українців — слов’янського населення на півдні Східної Європи — від часів формування східнослов’янського світу в середині І тисячоліття н. е. і до XIX ст., коли сучасна самоназва — українці — остаточно ствердилася у свідомості автохтонів.
  Розрахована на істориків, археологів, етнографів, антропологів і краєзнавців, а та­кож усіх тих, хто цікавиться питаннями походження українського етносу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53269

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4; М-86

 21. Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : іст.-етнол. дослідж. : [у 5 т.] / за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. Марини Гримич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Ун-т Альберти (Канада), Арх. укр. фольклору Богдана Медвідського. - К. : Дуліби, 2008 .

  Т. 3 : Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура / [Балушок В. Г. та ін.] ; Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії. - 2012. - 479 с.

  Третій том наукового етнологічного видання «Народна культура українців: життєвий цикл людини» присвячено статево-віковій групі жіноцтва. В ньому містяться етнологічні, фольклорис­тичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жіночого культурного досвіду (трудова/господарська сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право).
  У книзі публікуються дослідження відомих сучасних етнологів і молодих науковців. Етно­графічна класика представлена знаменитою працею Катерини Грушевської «З примітивного гос­подарства», а також етнографічними записами Петра Іванова.
  Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В351036/3

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5; Н-30III

 22. Ніколаєва Тетяна Михайлівна.

  Підприємці в культурно-освітньому просторі України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : монографія / Т. М. Ніколаєва ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 208

  Монографія присвячена діяльності підприємців та їхніх представницьких об’єднань в Україні в останній третині XIX — на початку XX ст. у сфері освіти й культури. Розглянуто умови, в яких відбувалося формування підприємницького прошарку, чинники, що сприяли його активній участі в громадській діяльності, насамперед благодійності. Проаналізовано організаційні і фінансові заходи про­мисловців і купців по розширенню мережі початкових та середніх загальноосві­тніх навчальних закладів, ремісничих, технічних і комерційних училищ, вищих навчальних закладів. Висвітлено вплив підприємців України на розвиток міської інфраструктури, передусім фінансово-комерційного і соціального спрямування. Розглянуто меценатську діяльність і колекціонування творів мистецтва окреми­ми підприємцями.
  Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 747730

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5; Н-63

 23. Панов Ален Володимирович.

  Масарик і Закарпаття [Текст] : монографія / Ален Панов. - Ужгород : Ліра, 2010. - 192 с.

  У монографії розглядається проблематика „чехословаць­кого” періоду в розвитку Закарпаття. У розрізі цієї мети автор прагнув вирішити такі завдання: дослідити архівні джерела і внесок вітчизняних та зарубіжних дослідників у вивчення про­цесу входження історичного Закарпаття до складу Чехосло- ваччини й ролі Томаша Масарика в цьому процесі; визначити передумови та причини інтеграції краю в політичну систему новоутвореної держави; дати відповідь на запитання, хто ви­явив ініціативу входження краю до Чехословаччини; коротко дослідити життєвий шлях Т. Масарика, особливості формуван­ня його світогляду; зробити висновки про вплив Масарика на суспільно-політичні процеси в краї.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 736240

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук33); П-16

 24. Пастушенко Т.В.

   «В’їзд репатріантів до Києва заборонено...»: повоєн. життя колиш. остарбайтерів та військовополонених в Україні / Тетяна Пастушенко; Ін-т історії України НАН України, Нім. фонд «Пам’ять, від­повідальність і майбутнє». - К., 2011. - 164 с. - Бібілогр.: С. 146-164.

  Монографію присвячено долі мільйонів громадян України, які в роки Другої світової війни примусово працювали в нацистській Німеччині, та історії їх повернення і повоєнного життя. Дослідження базується на архівних матеріалах та спогадах очевидців. На прикладі біографій мешканців Києва у роботі розглянуто яким було ставлення до репатріантів у радянському сус­пільстві; яку роль у житті пересічної людини відігравав бюрократичний апарат тоталітарної держави; які були можливості у самих репатріантів вплинути на власну долю.
  Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 749383

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)72; П-19

 25. Микола Плав'юк

  Україна — життя моє. — К: Вид-во їм. Олени Теліги, 2002

  Т. 2: Микола Плав'юк. Особисто причетний. — Бибр. ст., промови, інтерв'ю/ Упорядники І.БІлолипецька, О.Вере- мійчик, Б.Пяхоцький, Б.Мишко — 608 с.; іл.

  Збірник репрезентує відомого українського політичного і гро­мадського діяча другої половини XX — початку XXI ст. Миколу Плав'юка як визначного публіциста, блискучого оратора, по­леміста, на рахунку якого багата документальна спадщина. Матеріали збірника не претендують на системність і вичерпність доробку, але і він охоплює широке коло проблем національно-демократичного руху української діаспори, становлення дер­жавності незалежної України, суспільно-політичного життя, без­посереднім учасником і організатором якого виступав автор.
  Розрахований на істориків, політологів, широке коло ук­раїнської громадськості.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В345971/2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73; П-37 II

 26. Микола Плав'юк

  Україна — життя моє. — К: Вид-во ім Олени Теліги, 2002

  Т. 3: Та долю іншу він обрав — душі неспокій. На пошану Миколи Плав'юка./ Упорядник В.Пяхоцький, — 1088 с.

  Пропонована збірка наукових і публіцистичних праць діячів вітчизняного політичного істеблішмента, науки, освіти, мас-медіа, письменницького корпусу, церкви, громадського і культурного життя охоплює широкий спектр новітньої історії, минувшини України, розмаїту панораму соціально-економічних та політичних проблем, які турбують сьогодні громадян незалежної держави. Автори присвячують свої студії одному із яскравої плеяди національної еліти Миколі Плав'юку, висловлюючи тим самим почуття глибокої шани і вдячності за самовіддане служіння своєму народу.
  Збірник розрахований на широке коло української громадськості.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В345971/3

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73; П-37III

 27. Пономарев Владимир Тихонович.

  Величайшие монархи с древности до наших дней [Текст] / Пономарев В. Т. - Донецк : БАО, 2012. - 703,

  Великие монархи — короли, цари, императоры — еще совсем недавно вершили судь­бы человечества. В этой уникальной книге собраны жизнеописания самых известных мо­нархов, оставивших след в истории. Читателей, безусловно, заинтересуют малоизвестные страницы жизни людей, которые знали истинный смысл сладкого и страшного слова «власть».
  О великих властителях мира с самой глубокой древности до наших дней увлекательно и подробно рассказывает автор.
  Издание адресовано широкой читательской аудитории.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52565

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0); П-56

 28. Рендюк Теофіл Георгійович.

  Українці в Румунії та румуни в Україні: проблеми минулого та сучасне становище [Текст] / Теофіл Рендюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 293 с.

  В праці українського історика та дипломата на широкій та оригінальній джерельній базі висвітлюється історія формування, основні етапи розвитку та регіони проживання української громади в Румунії, правове становище етнічних українців у цій країні, стан забезпечення їхніх мовних, освітніх, культурних, інформаційних та духовних потреб. Досліджуються зусилля України, спрямовані на забезпечення прав румунської національної меншини, яка проживає на тери­торії нашої держави, насамперед у Чернівецькій та Закарпатській областях. Розкривається місце проблематики національних меншин в українсько-румунсь­кому співробітництві на сучасному етапі.
  Призначається для фахівців-істориків, а також для державних службовців України, представників міністерств і відомств, місцевих органів влади, насам­перед, прикордонних із Румунією областей України, викладачів та слухачів Дипломатичної академії України при МЗС України, усіх тих, хто в силу профе­сійних і службових обов’язків, пов’язані з румунським напрямом зовнішньої політики України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52175

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; Р-39

 29. Речкалов Александр Павлович

  Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы [Текст] / А. Речкалов. - К. : Книга, 2009 .

  Кн. 2, ч. 1. - К. : Стебеляк О. М., 2012. - 424 с.

  Настоящее издание является хронологическим продолжением исследования литовско-польского периода в отечественной истории, начатое А. Речкаловым в первой книге «Русь - путь к Украине». Правление повелителей Великого княжества Литовского и Польского королевства Владислава III, Казимира IV, Яна-Альбреха и Алек­сандра рассматриваются автором на фоне падения Византийской империи, нарастающей турецко-крымской угрозы и усиливающегося могущества Московии. Окончательный разгром Тевтонского ордена и татарские набеги на земли юго-западной Руси, введение в Киеве магдебургского права и зарождение украинского козачества, траге­дия на Ведроши и судьбы новых поколений князей Острожских показаны в тесной взаимосвязи с событиями политической и рели­гиозной жизни Европы второй половины XV - начала XVI ст.
  Большое внимание в книге уделено такому неоднозначному яв­лению в истории христианства как «Великий раскол» и неодно­кратно предпринимавшимся попыткам его преодоления, влиянию решений Флорентийского собора 1438-1439 гг. на положение право­славного населения в Польше и Литве и разделение православия Руси на Киевскую и Московскую митрополии.
  Книга адресована всем, кто неравнодушен к историческому прошлому украинского народа.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В351656/кн.2,ч.1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; Р-39 II.1

 30. Решетов Сергей.

  Григорий Маразли. Честь паче почести [Текст] / Сергей Решетов, Лариса Ижик. - О. : ТЭС, 2012. – 333c.

  Издание этой книги осуществлено при поддержке Министерства иностранных дел Греции.
  Всесторонний подход к многогранной личности Маразли, попытка пред­ставить полную его биографию с родственным окружением, его активную деятельность в Одессе в качестве гласного Лумы, члена городской Управы, го­родского головы, посвятившего служению городу более 30 лет, представление соратников и подчиненных, работавших рука об руку с ним, позволяет авто­рам впервые дать оценку деятельности Маразли на посту городского головы помимо его благотворительной и филантропической деятельности, показать новаторские полезные городу нововведения.
  Авторами использован и представлен огромный объем первоисточников, многие сведения из которых публикуются впервые.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52632

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9; Р-47

 31. Сас Петро Михайлович.

  Хотинська війна 1621 року [Текст] : [монографія] / П. М. Сас ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 519 с.

  Темою цієї книги є грандіозний для XVII ст. воєнний конфлікт — Хотинська війна 1621 р. між Османською імперією та Річчю Посполитою. На основі історичних джерел окреслено політичні фактори, що спричинили Цецорську битву 1620 р., а також висвітлено її перебіг. Приділено увагу польсько-запорозьким відносинам у контексті підготовки до турецької війни. Розглянуто структуру та чисельність османської армії, польсько- литовських сил, а також війська запорозьких козаків. Встановлено дату початку Хотинської війни, докладно висвітлено як морську фазу цієї війни, так і її сухопутні воєнні дії, насамперед ті, що розгорнулися восени 1621 р. під Хотином. Вивчено особливості поля Хотинської битви, спорудження мостів через Дністер та способи виживання вояків в умовах облоги. Розгля­нуто питання воєнної тактики сил турецького султана Османа II, польсько- литовської армії під командуванням Я.-К. Ходкевича та С. Любомирського, запорожців на чолі з гетьманами Я. Бородавкою і П. Конашевичем- Сагайдачним. Детально висвітлено перебіг турецько-польських переговорів та укладення Хотинського миру.
  Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52176

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4; С-20

 32. Сегеда Сергій Петрович.

  У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України [Текст] / Сергій Сегеда. - К. : Наш час, 2012. - 430, — (Сер. «Невідома Україна»).

  Коли на теренах сучасної України з’явилися перші люди? Який зовнішній виг­ляд мали мисливці на мамонтів? Чи був однорідним етнічний склад мезолітичних племен України? Де розташовувалася «прабатьківщина» індоєвропейців? Чи були творці трипільської культури автохтонами на сучасних українських історичних зем­лях? Хто вони, кіммерійці, скіфи та сармати? Які фізичні риси були притаманні ста­родавнім слов’янам і людності «Руської землі»? Де слід шукати найдавніші антропо­логічні витоки сучасних українців? Як було реконструйовано зовнішність Нестора Літописця, Ярослава Мудрого, Івана Сірка й інших визначних постатей української історії?
  Відповіді на перелічені й інші запитання пропонує ця книга, де узагальнено дані з антропології історичних українських земель від найдавніших часів до сьогодення.
  Видання призначене для широкого кола читачів, які цікавляться етнічною істо­рією України та походженням українського народу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 760354

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5; С-28

 33. Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат [Текст] : каталог пам'яток історії та культури: у 2 т. / Івано-Франків. обл. держ. адм. [та ін.]. - Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2011 .

  Т. 1 : Сакральна спадщина Гуцульщини / Кугутяк Микола. - Івано-Франківськ, 2011. - 448 с.

  Книга «Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам'яток історії та культури» підготовлена на основі історико-археологічних досліджень 2006 - 2011 років колективом Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Каталог уперше вводить у науковий обіг як джерела сотні оригінальних стародавніх, середньовічних і новочасних пам’яток, розкриває етапи цивілізаційного поступу краю, особливості розвитку його етнічної історії, духовної і матеріальної культури.
  До першого тому ввійшли пам'ятки сакральної спадщини давнього і середньовічного населення Галицької Гуцульщини, зокрема скельні святилища і ритуальні камені, що супроводжуються унікальними петрогліфічними комплексами. У книжці відображено також християнську монастирську традицію в період середньовіччя і нового часу.
  До другого тому включено пам'ятки оборонного характеру - давні городища, середньовічні замки та укріплені двори, які були центрами суспільно-політичного, економічного і культурного життя краю. Досліджено джерела та осередки традиційного солевидобутку. Висвітлено роль і значення давніх транскарпатських, трансєвропейських шляхів.
  Для істориків, археологів, етнологів, музейних працівників, краєзнавців, викладачів і студентів, учителів та учнів, а також усіх шанувальників старожитностей Українських Карпат.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В353176/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5; С-77 I

 34. СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. — К.: Інститут історії України НАН України, 2011. — 406 с.

  Збірник наукових праць на пошану відомого українського історика й архівіста, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Руслана Яковича ПИРОГА, присвячений дослідженню різних аспектів історії Укра­їнської революції 1917—1921 рр. Автори висвітлюють історіографічні рефлексії, проблеми політичної й соціальної історії, міжнародних відносин й культурного життя в добу визвольних змагань початку XX століття.
  Для науковців, викладачів, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться українською історією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 744932

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71; С-88

 35. Табачник, Дмитрий Владимирович.

  Крестный путь Петра Столыпина [Текст] : [ист. исслед.] / Д. В. Табачник, В. Н. Воронин ; [предисл. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла]. - 2-е изд., испр. и доп. - Х. : Фолио, 2012. - 539,

  Фундаментальное историческое исследование Д. В. Табачника и В. Н. Воронина посвящено одной из наиболее знаковых фигур отечест­венной истории — великому премьеру-реформатору П. А. Столыпину, рассматриваемому как образец православного государственного деятеля. Авторы на основе огромного количества архивных материалов и воспоми­наний современников воссоздают облик председателя Совета министров Российской империи, не только спасшего страну от вакханалии револю­ционного разрушения, но и начавшего её масштабные преобразования. Особое внимание уделяется перипетиям борьбы главы правительства и министра внутренних дел с террором, реализации программы системных реформ, попыткам достигнуть соглашения с либеральной оппозицией, политическим интригам и раскладу сил в правящей верхушке. Также по­дробно исследуется загадочная история убийства П. А. Столыпина агентом охранного отделения, являющаяся до настоящего времени одним из наибо­лее таинственных покушений XX века.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 751270

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2)5; Т-12

 36. Тишкин, Алексей Алексеевич.

  Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета) [Текст] : монография / А. А. Тишкин, Н. Н. Серегин ; ГОУ ВПО "Алтайс. гос. ун-т", Каф. археологии, этнографии и музеологии, Музей археологии и этнографии Алтая. - Барнаул : Азбука, 2011. - 141 с.

  Монография посвящена результатам изучения древних и средневековых металлических зеркал, обнаруженных в разные годы на территории Лесостепного и Горного Алтая и хранящихся в Музее археологии и этнографии Алтая Алтайско­го государственного университета.
  Издание рассчитано на специалистов в области археологии, музеологии и культурологии, а также на широкий круг лиц, интересующихся историей Алтая.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 761264

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4; 1)Т-47

 37. Толочко П.П.

  Ярослав Мудрый/ П.П. Толочко.-К.:   «АДЕФ-Украина»,    2011.-264 с.

  В книге на основании широкого круга письменных источников - древнерусских, скандинавских, византийских и западноевропейских - дано жизнеописание Ярослава Мудрого и его семейства. В свидетель­ствах современников великий киевский князь предстает как крупный государственный деятель европейского масштаба, просветитель земли Русской и великий строитель. Его повелением, согласно летописцам, в Киеве были возведены: новая крепость, или «город великий», Святая Со­фия - главный храм Руси, монастыри св. Георгия и св. Ирины; в Новго­роде - Софийский собор. Автором убедительно отведены попытки неко­торых исследователей и аматоров бросить тень подозрений и наветов на Ярослава и его деяния, совершенно безосновательных и недостойных.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 748469

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук) 4; Т-52

 38. Троневич Петро Олексійович.

  Великий князь Дмитрій-Любарт і його сучасники [Текст] = Великий князь Дмитрий-Любарт и его современники : іст.-краєзн. нарис / Петро Троневич. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 190 с.

  У книзі Петра Троневича на основі досліджень документальних джерел та історичної літератури у популярній формі викладено погляд на історію Волинської Русі, її відносини з Литвою, Польщею, Угорщиною, Московією, Ордою, Візантією і Римом у непростому XIV столітті, коли розпочали формуватися етнічні особливості Русі в складі її Волинської, Литовської і Московської частин та закладалися підвалини централізованих держав-королівств Східної Європи. Автор подає історичні портрети володарів цих держав - сучасників великого волинського князя. Основна ж увага приділена правлінню останнього володаря Волинсько-Галицької держави Дмитрія-Любарта, сина великого князя Литви Гедиміна, який, будучи обраним на володимиро-галицький престол, в умовах залежності від Золотої Орди та воєнних дій з польсько-угорською коаліцією намагався зберігати й продовжувати державотворчу політику своїх попередників із княжо-королівської родини Романовичів. Висвітлена його діяльність щодо збереження традиційного устрою Волині, утвердження її як суверенної держави та розбудови нової столиці - міста Луцька. Разом із тим зроблено спробу об’єктивного показу логічності політики володарів вище названих держав, а також православної і римо-католицької церкви щодо Волині на той час. Політична діяльність церкви, якій дослідниками в минулі роки приділялася недостатня увага, уведена в контекст загальнополітичних процесів у цих країнах, дала П. Троневичу ключ до розуміння багатьох політичних подій і явищ та ходу історії взагалі. Автор підводить нас до думки, що Волинська земля була хранителем державницьких традицій Русі-України та первинним осередком зародження українського етносу в піспямонгольський час.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52274

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук) 4; Т-73

 39. Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. [Текст] : іст. нариси : у 2 кн. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук. України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2011 .

  Кн. 1 / [А. Айсфельд та ін.]. - 2011. - 735 с.

  У виданні висвітлюється широке коло питань одного з найбільш драматичних пе­ріодів історії України — періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.
  На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення мо­білізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових опе­рацій на території України, політики німецької окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільни­ків у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, становища вій­ськовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, з’ясовуються також долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.
  Видання розраховане на всіх, хто цікавиться минулим України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 353519/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук) 722; У-45 I

 40. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. [Текст] : іст. нариси : у 2 кн. / редкол.: В. А. Смолій (голова колегії), О. Є. Лисенко (відп. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2010 - 2011.

  Кн. 2 / [О. Бровар та ін.]. - 2011. - 943 с.

  У виданні висвітлюється широке коло питань одного з найбільш драматичних пе­ріодів історії України — періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.
  На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення мо­білізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових опе­рацій на території України, політики німецької окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільни­ків у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, становища вій­ськовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, з’ясовуються також долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.
  Видання розраховане на всіх, хто цікавиться минулим України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 353519/2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)722; У-45 II

 41. Українська історіософія (ХІХ-ХХ ст.): антологія: у 2 частинах /упор. В. О. Артюх. - Суми: Сумський державний університет, 2011. – Ч.1.- 250 с.

  До антології ввійшли тексти відомих українських інтелектуалів середини XIX - першої половини XX століття, які знайомлять читача з основними проблемами і течіями української філософсько-історичної думки. У багатьох текстах філософське опрацювання проблем світової історії пов’язується з історичною долею України. Поряд з відомими історіософськими працями М. Костомарова, І. Франка, М. Грушевського, Д. Чижевського, В. Петрова до антології ввійшли маловідомі праці В. Лесевича, А. Товкачевського, Ю. Вассияна, Л. Окіншевича.
  Для спеціалістів у галузі філософії історії, аспірантів, студентів, а також читачів, які цікавляться історією української філософської думки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В353294/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т0; У-45I

 42. Українська історіософія (ХІХ-ХХ століття) [Текст] : антологія : у 2 ч. / [упоряд. В. О. Артюх] ; Сум. держ. ун-т, Каф. філос. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2011.

  Ч. 2. - 2011. - 271 с.

  До антології ввійшли тексти відомих українських інтелектуалів середини XIX - першої половини XX століття, які знайомлять читача з основними проблемами і течіями української філософсько-історичної думки. У багатьох текстах філософське опрацювання проблем світової історії пов’язується з історичною долею України. Поряд з відомими історіософськими працями М. Костомарова, І. Франка, М. Грушевського, Д. Чижевського, В. Петрова до антології ввійшли маловідомі праці В. Лесевича, А. Товкачевського, Ю. Вассияна, Л. Окіншевича.
  Для спеціалістів у галузі філософії історії, аспірантів, студентів, а також читачів, які цікавляться історією української філософської думки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В353294/2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т0; У-45II

 43. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах [Текст] / упоряд. і голов. ред. Олесь Шевченко ; редкол.: Микола Горбаль [та ін.]. - К. : Ярославів Вал, 2012. - 812 с.

  Українська Гельсінська Спілка (УГС) була ідеологічним та організаційним про­відником національно-визвольної революції кінця 80-х - початку 90-х років.
  УГС брала участь у створенні перших демократичних громадських організацій - Товариство української мови, «Зелений світ», «Меморіал», Народний Рух Укра­їни за перебудову. Від часу оприлюднення Декларації принципів УГС промине всього лише два роки - і вперше обрана на демократичних виборах Верховна Рада Української РСР, до складу якої потрапили з мажоритарних виборчих округів 12 найактивніших членів УГС, прийме епохальний документ - «Декларацію про державний суверенітет України», у якій будуть відображені основні програмові принципи УГС, провісниці Української Незалежності.
  З лав УГС вийшла у світ ціла плеяда українських політиків, знаних в Україні і світі. Книжка про діяльність УГС буде незамінним джерелом для вивчення про­цесу становлення й розвитку останньої хвилі переможної національно-демокра­тичної революції в Україні. Адже вона складається зі спогадів лідерів УГС, безпо­середніх учасників тих подій, і, що не менш важливо, з уперше розтиражованих таємних документів КГБ того періоду.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53828

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73; У-45

 44. Українці Бразилії = = Os ucranianos do Brasil = Ukrainians in Brazil: історико-етнологічне дослідження [гол. наук. ред. М. Гримич та ін.] - К.: Дуліби, 2011. - 262 с.: іл. (Серія “Історична етнологія”), укр., португ. та англ. мовами.

  “Українці Бразилії” - це грунтовне багатогалузеве колективне дослідження про історію та народну культуру однієї з найстаріших українських діаспор світу- бразильської. Авторський колектив включає дослідників з України, Бразилії та Канади, які представляють різні наукові дисципліни - історію, соціальну й етнічну географію, культурну антропологію, лінгвістику, етнологію та фольклористику.
  Призначається для науковців історичних, географічних, культурологічних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних та географічних факультетів, широкого кола читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 51458

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; У-45

 45. Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина [Текст] / [Горбик В. О. та ін.] ; Нац. акад. наук. України, Ін-т історії України НАН України. - К. : [б. в.], 2011. - 275 с.

  В роботі досліджуються нерухомі пам’ятки історії та культури україн­ської діаспори в Росії. Значна увага приділяється висвітленню найважливі­ших етапів життя та діяльності державних, громадських, військових діячів, видатних представників науки і культури — вихідців з України в розбудові Російської держави. Досліджуються історичні об'єкти, пам’ятні місця, пов’язані з життям і творчістю відомих представників української діаспори, визначається роль пам’яток в культурній спадщині українського народу за кордоном, в духовному житті сучасного українського суспільства. На тлі історико-культурного надбання висвітлюються маловідомі сторінки життя та діяльності вихідців з України на теренах Росії. Всі визначені в процесі підготовки роботи об’єкти історико-культурної спадщини внесені до каталога-довідника.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52711

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; У-45

 46. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин [Текст] : [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А. І. Кудряченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. - К. : Фенікс, 2011. - 632 с.

  Колективна монографія науковців Інституту європейських дослі­джень НАН України та інших академічних інститутів, дослідних уста­нов та викладачів вищих навчальних закладів України є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень актуальних проблем між­народних відносин України з європейськими країнами упродовж IX— XXI століть. Спираючись на архівні матеріали, широку джерельну та історіографічну базу, авторський колектив монографії здійснив аналіз політико-правового дискурсу генези міжнародних взаємин в Європі, до­слідив роль України в системі міжнародних відносин на континенті, з’ясував регіональні інтереси та геостратегічні пріоритети незалежної України у довгостроковій перспективі.
  Монографічне дослідження стане в нагоді для науковців — істо­риків, політологів, фахівців з міжнародних відносин і державного управ­ління, культурологів, філософів, для політиків і дипломатів, а також для широкого кола читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52420

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; У-45

 47. Флавий Иосиф.

  Иудейская война [Текст] / Иосиф Флавий ; [пер. с нем. Я. Чертка]. - Х. : Фолио, 2012. - 475 с. - (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы)

  Иосиф Флавий (ок. 37—ок. 100) — знаменитый еврейский ис­торик и военачальник, принимавший непосредственное участие в войне римлян с евреями. Его книга «Иудейская война» - практически единственное свидетельство событий тех лет, которые привели к национальной катастрофе еврейского народа.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 748671

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)2/4; Ф-69

 48. Шаров Ігор Федорович.

  100 особистостей України 1991-2011 [Текст] / Ігор Шаров. - К. : Арт Економі, 2011. - 471 с.

  Книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова містить роздуми сучасних відомих українських політиків, державних діячів, вчених, майстрів культури й мистецтва, письменників, підприємців і спортсменів — тих, хто виборював Незалежність України, хто своєю наполегливою і сумлінною працею, конкретними спра­вами утверджував її протягом 1991-2011 років.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 51875

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73; Ш-26

 49. Шнюков Евгений Федорович.

  Опасное Черное море [Текст] / Е. Ф. Шнюков, Л. И. Митин, А. А. Щипцов ; Нац. акад. наук Украины, ГНУ "Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования". - Изд. 2-е, доп. - К. : Логос, 2011. - 567 с.

  Во втором дополненном издании в увлекательной форме раскрывается тема пиратства на Черном море - приводятся сведения об античном пиратстве, о пиратах средневековья, о кавказских контра­бандистах XIX в., о пиратах и контрабандистах начала XX в.
  На основе большого фактического материала рассказывается о природных морских катастрофах в Азово-Черноморском бассейне, при­ведших к гибели кораблей и людей, об истории мореплавания, о штор­мах, смерчах и бурях этого района, о потерях во время войн.
  Книга рассчитана на широкий круг читателей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52728

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0); Ш-77

 50. Щупак Игорь Яковлевич.

  Евреи в Украине: вопросы истории и религии с древнейших времен до Холокоста [Текст] : учеб. пособие для ст. кл. общеобразоват. учеб. заведений / Игорь Щупак. - 2-е изд. - Д. : Центр "Ткума", 2009. - 148 с.

  В учебном пособии освещаются важные вопросы истории еврейского наро­да в Украине, а также связанные с ними некоторые явления и события всеобщей истории евреев, в том числе - проблемы взаимоотноше­ний иудаизма, христианства и ислама, проблемы межнациональных отношений. Рассматривая ключевые исторические явления, автор на доступном для учащихся уровне старался проанализировать их, обра­щая внимание на социально-психологические аспекты исторических проблем и их отголоски в настоящем.
  Автор рассматривает Холокост на территории Украины в контексте истории Украины, истории еврейского народа, всемирной истории.
  При подготовке пособия автор использовал энциклопедический, справочный материал, монографии, учебные пособия, а также сбор­ники документов и архивные материалы. Автор стремился, опираясь на изложенные факты и сделанные обобщения, побудить читателей к поиску собственных ответов на вопросы истории.
  Для учащихся, студентов, а также всех, кто интересуется историей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 731983

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02; Щ-96

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38