«ІСТОРИЧНІ НАУКИ»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Книжки представлені на виставці:

 1. Алмазов, Александр Сергеевич. Политический портрет украинского гетмана Ивана Самойловича в контексте русско-украинских отношений (1672-1687) [Текст] : [монография] / А. С. Алмазов. - М. : [б. и.], 2012. - 287 с.

  В монографии впервые выявлены и рассмотрены: основные направления ин­теграции России и Украины в рамках единого государства в период гетман­ства И. Самойловича (1672-1687) - военное, политическое, финансовое, ре­лигиозное, социальное и культурное; национальная политика России на Ле­вобережной Украине; политический портрет гетмана И.С. Самойловича в контексте русско-украинских отношений. Актуальность исследования обу­словлена необходимостью изучения исторической практики внешнеполитических и церковных контактов, обусловленных многовековой дружбой рус­ского и украинского народов, не только на межгосударственном уровне, но и уровне отдельных граждан. Книга адресована профессиональным учёным, аспирантам и студентам по направлению «история», а также всем, кто инте­ресуется историей русско-украинских отношений.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761343

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук) 41)А-51

 2. Бикова, Тетяна Борисівна.Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.) [Текст] : [монографія] / Т. Б. Бикова ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 246 с.

   В монографії на основі архівних та опублікованих джерел, аналізу різноманітної наукової літератури, залучення періодичних видань та мемуарів сучасників уперше комплексно розглядається державотворчий процес в Криму під час громадянської війни, причини створення більшовиками спочатку так званих «буферних» квазі-держав, котрі потім призвели до виникнення Кримської АСРР. Проаналізовано причини, котрі покликали до життя територіальну автономію у складі радянської Росії.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52174

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9Б-60

 3. Батуринська старина [Текст] : зб. ст. Віктора Бондаренка / [Віктор Бондаренко ; упоряд.: Ю. А. Блажко, Л. Г. Кіяшко] ; Нац. іст.-культ. заповідник "Гетьманська столиця". - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 168 с.

  Збірник статей «Батуринська старина» присвячений 70-річчю від дня народження кандидата філологічних наук, краєзнавця Вік­тора Миколайовича Бондаренка. На підставі нововиявлених мате­ріалів, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, висвітлено розвиток Батурина та його околиць, який хроноло­гічно охоплює історичне минуле краю від X до XX ст. У виданні збережено лексичні та правописні особливості автор­ського тексту.
  Для науковців, викладачів, учителів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА747509

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Б-81

 4. Бугай, Аркадій Сильвестрович. Змійові вали [Текст] : [зб. матеріалів н.-д. спадщини] / А. С. Бугай ; [упорядкув. та передм. Олександра Бугая]. - К. : Персонал, 2011. - 274, [1] с. : карти, фотогр.

  У книзі вперше зібрано науково-дослідницькі матеріали відомого вчено­го А. С. Бугая (1905-1988) про Змійові вали — оборонні споруди на Київщині II ст. до н. е. — VII ст. н. е.
  Для всіх, хто цікавиться історією рідної землі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС53141

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 Б-90

 5. Бутенко, Раїса Карпівна. Навчально-методичний посібник зі всесвітньої історії [Текст] : кейси для істориків / Р. К. Бутенко, С. І. Гальченко, В. О. Кірєєва ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. - 289 с.

  Навчально-методичний посібник являє собою виклад теоретико-методологічних та практичних питань з курсів всесвітньої історії. Розглядаються сучасні підходи до трактування основних положень навчальних предметів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753221

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)Б-93

 6. Верменич, Ярослава Володимирівна. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення [Текст] : [монографія] / Ярослава Верменич ; НАН України, Ін-т історії України. Сектор теоретико-методол. проблем іст. регіоналістики. - К. : [б. в.], 2011. - 306 с.

  У монографії висвітлюються проблеми концептуалізації міської історії як наукового напряму, порушується широкий комплекс теоретико-методологічних проблем сучасного містознавства — від визначення поняття «місто» і критеріїв типологізації міст до простеження еволюції міської традиції на вітчизняних теренах. Пропонується авторська методика удосконалення практики міського літочислення.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51923

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 В-34

 7. Ворончук І. О. Населення Волині в XVI - першій половині XVII ст.: родина, домогосподар- ство, демографічні чинники: Монографія / І. О. Ворончук - К.: 2012. - 712 с.

  Монографію присвячено висвітленню проблем повсякденного життя різних страт волинського соціуму XVI - першої половини XVII ст. Вперше в українській історіогра­фії на підставі значного комплексу документальних і наративних джерел розглядається найширший спектр проблем соціальної історії ранньомодерного часу, а саме: практи­ка укладання шлюбів, характер шлюбної моделі, типологія шлюбно-сімейних форм, їх взаємозв’язок зі шлюбною моделлю та прокреаційною поведінкою, вплив шлюбної моделі на структуру родини тощо. Розкриваються внутрішні мотивації та механізми демографічної поведінки тогочасних людей, конкретний вияв і зміст яких зумовлюва­лися впливом цілого комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинників: економічних, со­ціальних, правових, релігійних, політичних тощо. На підставі документальних джерел зібрано статистику та обраховано дітність шляхетської родини. Застосовуючи класифі­каційну схему родинних структур британського дослідника Пітера Ласлетта, визначено типологію та обчислено коефіцієнти родинних та домогосподарських структур різних соціальних верств волинського суспільства. Переглянуто загальну оцінку чисельності населення Волині середини XVII ст. в бік її збільшення. Висновки автора спираються на створені за джерелами додатки: багатошлюбності волинської шляхти, дітності шля­хетських родин, схеми селянських родинних і домогосподарських структур, каталоги природних катаклізмів, татарських нападів та таблиці понесених внаслідок цих нападів втрат волинської людності.
  Для істориків, демографів, соціологів, культурологів, правознавців, учителів, студен­тів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вc 52648

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 В-75

 8. Верменич, Ярослава Володимирівна. Локальна історія, як науковий напрям: традиції й інновації [Текст] : [монографія] / Ярослава Верменич ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Сектор теорет.-методол. пробл. іст. регіоналістики. - К. : Інститут історії Українит НАН України, 2012. - 283 с.

  У монографії зроблена спроба окреслити межі історичної локалістики як наукового напряму, зосередженого на дослі­дженні місцевої специфічності в історичному розвитку. Велика увага приділена концептуалізації понять «локальна історія», «історична регіоналістика», «історичне краєзнав­ство», «регіональна наука». Простежено вплив традицій та пошук нових підходів у локальних історичних дослідженнях як у світовому, так і у вітчизняному контекстах.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752207

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т2 В-34.01

 9. Відпущення [Текст] : історії життя, зібрані в Україні в рамках проекту "Україна активна: загоєння минулого" / Міжнар. громад. орг. "Основи свободи", Міжнар. рух "Ініціативи змін" ; [упоряд. Галина Буньо]. - Л. : Свічадо, 2012. - 214, [8] с.

  Книга містить 22 життєві історії та інтерв'ю, взяті у 2010 р. у рамках проекту «Україна активна 2010: загоєння минулого» у 29-и людей з різним культурним, мовним, етніч­ним, релігійним, політичним та історичним підґрунтям з 13-и різних населених пунктів Півночі, Півдня, Заходу та Сходу України. І це лише маленька частинка з мільйонів, на яких XX століття залишило свій відбиток. Відбиток, який ми не маємо права зігнорува­ти, адже непроговорена, непримирена, непрощена, незагоєна історія має властивість повторюватися. Ми не можемо забути минулого, натомість можемо спробувати ви­слухати і зрозуміти одне одного, попросити пробачення і пробачити, відпустити тягарі минулого, аби разом будувати наше майбутнє. Сподіваємося, ця книга буде бодай поштовхом до цього.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754007

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук) 73 В-42

 10. Войцун, Іван Гаврилович. Голодомор 1932-1933 років на Великобагачанщині [Текст] : [публіцистика : документи] / Іван Войцун. - Х. : Індустрія, 2012. - 191 с

  Ця книга є свідченням болю і скорботи голодних 1932-1933 років на благодатній Великобагачанській землі, що на Полтавщині. Дуже багато земляків забрав у небуття страшний людомор у цьому краї. На основі багаторічного збору документів, матеріалів, спо­гадів очевидців і учасників трагедії автор розкриває «білу пляму» злочинів більшовицького режиму. 1 це є даниною пам ’яті мільйонам українських селян, які загинули мученицькою смертю від голоду в багатій на хліб державі.  

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА759306

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 В-65

 11. Грицяк, Євген Степанович. Норильське повстання [Текст] / Євген Грицяк ; за ред. Володимира Карого. - 6-те вид., випр. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 106 с.

  Книжка відкриває маловідому героїчну сторінку історії Норильського повстання 1953 р. Доведені до відчаю нелюдськими умовами життя, виснажливою працею, садистськими знущаннями і смертельними ро­зправами, в'язні повстали і зажадали не тільки пом'якшення табірного режиму, а й висунули політичні вимоги щодо демократизації радянсько­го режиму загалом. Повстання було жорстоко придушене, але відвага, самопожертва його організаторів, серед яких провідну роль відігравав автор, засвідчили, що людську гідність перемогти неможливо. Вона силь­ніша тортур і самої смерті. Книжка матиме великий моральний вплив на виховання молодого покоління українців як громадян-патріотів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752273

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук) 73 Г-85

 12. Грушевський, Михайло Сергійович. Листування Михайла Грушевського [Текст] : листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори / М. С. Грушевський, І. М. Джиджора ; упоряд. С. Панькова, В. Пришляк ; ред. Л. Винар [та ін.] ; Українське історичне товариство, НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського, Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, Центральний держ. історичний архів України, м. Київ. - К. [та ін.] : УІТ : Простір, 2008. - 552 с.

  До тому увійшло листування М.Грушевського та його учня і приятеля І.Джиджори - один з найбільших збережених корпусів взаємного епістолярію видатного українського історика. 248 листів 1904-1914 рр. віддзерка­люють широкий спектр діяльності історичної школи Михайла Грушевського, розкривають взаємини учителя і учня, важливі проблеми національного наукового, культурного та суспільно-політичного життя початку XX ст.
  Видання розраховане на науковців та всіх, хто цікавиться історією України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА715471

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1Г-91 IV

 13. Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П.Сохань, І.Гирич та ін.; Іолов. ред. П.Сохань. — Львів: Світ, 2002. — Т. 16: Серія “Рецензії та огляди (1905—1913)” / упор. МКап- раль, А.Фелонкж. — 2012. — 272 с. І5Ї^ 978-966-603-223-5; I8ВN 978-966-603-744-5 (т. 16)

  Шістнадцятий том 50-томного зібрання творів М.Грушевського продовжує серію “Рецензії та огляди" й охоплює період 1905—1913 рр. У томі вміщено 155 ре­цензій, 6 заміток та 1 огляд, опублікованих у “Записках Наукового товариства ім. Шевченка” та “Літературно-науковому вістнику”.
  Видання розраховане для науковців і всіх, хто цікавиться історією України та сусідніх регіонів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В345972/т.16

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2Ук) )0,02 Г-91 XVI

 14. Листування Михайла Грушевського. Т. 6: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / Упор. О.Мельник; ред. Л.Винар, І.Гирич. - Київ-Нью-Йорк: УІТ, 2012, - 640 с.

  У томі друкується усе відоме на сьогодні листування М.Грушевського з Ю.Тищенком (Сірим) - знаним культурним діячем, довіреною особою львівсько­го професора у Києві у 1907-1913 рр. У листуванні розкриваються маловідомі факти історії видання “Літературно-наукового вісника”, “Села” та інших книж­кових і періодичних видань поч. XX ст. та 1920-х років.
  Видання розраховане на науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться історичним минулим України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758330

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1Г-91 VI

 15. Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: П.Сохань, І.Гирич та ін.; голов. ред П.Сохань. — Львів : Світ, 2002 —

  Т. 13: Серія "Літературно-критичні та художні твори” (1887—1924) /упор. Г.Бурлака. — 2012. — 592 с.

  Останній з трьох томів серії “Літературно-критичні та художні твори” умісті завершені літературні тексти і фрагменти 1887—1924 років. Представлені оригінальні прозові й драматичні твори М. Грушевського, а також низка перекладів. Частина матеріалів публікується вперше. Видання розраховане для науковців та всіх, хто цікавиться красним письменством.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В345972/т.13

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2Ук) )0,02 Г-91 XIII

 16. Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: П.Сохань, І.Гирич та ін. ; голов. ред. П.Сохань. — Львів : Світ, 2002 —

  Т. 15 : Серія “Рецензії та огляди” : (1898—1904) / упор. В.Шульга, В.Тельвак. — 2012. — 576 с.

  П’ятнадцятий том повного зібрання праць М. Грушевського в 50 т. про­довжує серію “Рецензії та огляди” і містить рецензії, огляди та замітки вченого, опубліковані в “ЗНТШ” протягом 1898—1904 рр. Ці публікації стосуються проблем археології, антропології, етнографії, давньої історії слов’ян, українського середньовіччя і завдяки своїй жанровій специфіці є важливим джерелом визначення професійних орієнтирів історика та окреслюють коло завдань, які стояли перед українськими істориками наприкінці XIX — на початку XX ст.
  Видання розраховане для науковців та всіх, хто цікавиться історією України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В345972/т.15

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2Ук) )0,02 Г-91 XV

 17. Денисенко, Галина Григорівна. Воєнна історія України в контексті дослідження і збереження культурної спадщини [Текст] : [монографія] / Денисенко Г. Г. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 288 с.

  У монографії на основі архівних джерел, опублікованої фахової літератури аналізується діяльність центральних і регіональних товариств від початку XX ст., які досліджували пам’ятки старовини, у тому числі і об’єкти воєнної історії. Висвітлюються воєнні події періоду середньовічної історії, раннього нового, нового і новітнього часу та їх відображення у пам’ятках. Розглядається діяльність дер­жавних інституцій, громадські ініціативи, актуальні питання охорони і збереження пам’яток у незалежній Україні.
  Значна увага приділена «Зводу пам’яток історії та культури України» — одному із найбільш масштабних державних проектів у культурній галузі, його ролі у нагромадженні наукових знань з історії України, охороні і збереженні культурного надбання в сучасних умовах. Видання розраховане на фахівців з історії України, усіх, хто цікавиться воєнною історією і вболіває за долю історико-культурної спадщини України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52177

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 Д-33

 18. Европа - минуле і майбутнє. Візії та ревізії [Текст] : матеріяли міжнар. конф. пам'яті Єжи Гедройця, Київ, 24-26 листопада 2006 р. / Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут Критики, Посольство Республіки Польща в Україні, Товариство опіки над Архівом Літературного Ін-ту в Парижі ; упоряд. О. Гнатюк, А. Мокроусов. - К. : Критика, 2009. - 246 с. Парал. тит. арк. пол. мовою

  Збірка містить матеріали міжнародної конференції пам’яті Єжи Ґедройця «Європа - минуле і майбутнє. Візії та ревізії» (24-26 листопада 2006 року, Київ), що її з нагоди завершення Року Ґедройця зорганізували Посольство Республіки Польщі в Україні й Інститут Критики за сприяння Посольства Литовської республіки, Посольства Франції, Польського інституту в Ки­єві, Українського наукового інституту Гарвардського університету, Між­народного фонду «Відродження», Національної парламентського бібліо­теки України, Інституту Адама Міцкевіча і Товариства опіки над архівом Літературного інституту в Парижі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА719908

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(4)Е-24

 19. За колючим дротом : Музей Тараса Шевченка в Каневі в роки німецько-фашистської окупації (1943-1944 рр.) [Текст] / Шевченк. нац. заповідник ; [упоряд.: Р. В. Танана, О. В. Білокінь]. - Черкаси : Вертикаль, 2008. - 103 с.

  У збірнику висвітлюється одна із найтрагічніших сторінок в історії Тарасової гори - період фашистської окупації. В ньому подано спогади колишніх в'язнів трудового табору, організованого фашистами в музеї Кобзаря у Каневі, а також матеріали про зустрічі з колишніми ув'язненими через півстоліття у музеї Тараса Шевченка.
  Спогади подано за матеріалами наукового архіву Шевченківського національного заповідника.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА745326

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)722 З-12

 20. Інститут історії України Національної академії наук України. Документи і матеріали, 1936-1991 [Текст] : [у 2 кн.] / [відп. ред. В. А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011 .

  Кн. 1 : 1936-1947 / [ред. кол.: Г. В. Боряк, О. П. Реєнт, В. А. Смолій (голова) ; упоряд.: О. С. Рубльов, О. В. Юркова]. - 2011. - 630 с.
  До видання, підготовленого до 75-річчя Інституту історії України НАН України, вміщено документи, що дають уявлення про багатовимірне життя Інституту та доробок науковців за період від часу заснування установи у 1936 р. до 1991р., коли із здобуттям Україною незалежності відбувся історіографічний злам.
  У першій книзі опубліковані документи, що розкривають життя Інсти­туту та його співробітників у найтрагічніше десятиліття його існування — від відомої постанови ЦК КП(б)У від 23 липня 1936 р. про заснування науково-дослідної установи історичного профілю в системі Академії наук УСРР — до іншої, сумнозвісної постанови ЦК КП(б)У “Про політичні помилки і неза­довільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР” від 29 серпня 1947 р. Упорядники чимало уваги приділи реконструкції втраченого архіву Інституту періоду до 1943 р.; висвітленню діяльності структурних підрозділів Інституту, в тому числі його Львівського відділу; мовою документів нама­гались показати життя істориків в роки окупації України вермахтом як в евакуації в Уфі, так і в окупованих Києві та Львові; а також відобразити особливості історіографічного процесу перших повоєнних років. Багато документів виявлені недавно і публікуються вперше.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В353618/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Та/я І-71 I

 21. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (1991 - 2011) [Текст] : [збірник з нагоди 20-ліття Ін-ту та 85-літнього ювілею П. С. Соханя] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр дослідж. історії України ім. Петра Яцика, Канад. ін-т укр. студій, Альберт. ун-т ; [упоряд.: Дмитро Бурім, Олександр Маврін, Ярослав Федорук ; редкол.: Павло Сохань (голова) та ін.]. - К. : Український письменник, 2011. - 414 с.

  Збірник видано з нагоди 20-ліття Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та 85-літнього ювілею його засновника і незмінного директора, члена-кореспондента НАН України Павла Степановича Соханя. Структура видання складається з трьох розділів. У першому подано статті з історії наукових підрозділів Інституту, а також його регіональних відділень та осередків. Другий присвячено роботі спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за період її існування. Останній розділ - це бібліографія видань Археографічної комісії та Інституту за 1988-2011 роки. Для науковців, студентів, викладачів історії та всіх, хто цікавиться історією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС53158

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т2 І-71.01

 22. Каравайко, Дмитро Володимирович. Господарство носіїв юхнівської культури [Текст] : [монографія] / Д. В. Каравайко, С. А. Горбаненко ; Нац. акад. наук України, Ін-т археол. - К. : Наукова Думка, 2012. - 300 с.

  Монографія присвячена вивченню господарства населення юхнівської культури раннього залізного віку лісової смуги Східної Європи. На підставі наявних матеріалів максимально повно проаналізовані землеробство, тваринництво, мисливство і рибальство цієї спільноти. Подано загальну характеристику культури і докази тваринницько-землеробського характеру господарства з доволі розвине­ним рибальством.
  Для археологів, істориків, музейних працівників, краєзнавців та всіх, хто цікавиться минулим стародавніх народів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757674

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 К-21

 23. Котляр, Микола Федорович. Духовний світ літописання [Текст] : [монографія] / М. Ф. Котляр ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : [б. в.], 2011. - 338 с.

  Книга присвячена відбиттю в літописанні духовного життя давньо­руської народності ХІ-ХІІІ ст. Йдеться про ідейно-політичні мотиви складачів і редакторів південноруських літописних ізводів: Київського XII ст. і Галицько-Волинського XIII ст., про відображення у них історичної пам'яті народу. Використані також фольклорні джерела, що вплинули на літописців і відбились в їх працях. Написана простою, дохідливою мовою, монографія розрахована на науковців, викладачів і студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51924

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 К-73

 24. Латыш, Юрий Владимирович. Украина в годы послевоенного восстановления (1944-1953) [Текст] : учеб. пособие для студ. гуманитар. фак. / Юрий Латыш ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Ист. фак., Каф. истории для гуманитар. фак. - К. : Логос, 2011. - 204 с.

  В учебном пособии рассмотрен исторический путь Украины в годы послевоенного восстановления, освещены дискуссионные вопросы, представлено авторское видение неоднозначных событий в истории Украины. Адресовано студентам гуманитарных факультетов, преподавателям высшей и средней школы, всем, кто интересуется историей Украины.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА743745

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)72 Л-27

 25. Липа, Катерина Анатоліївна. Військо Богдана Хмельницького [Текст] / К. Липа, О. Руденко. - К. : Наш час, 2011. - 64 с.

  Як виглядало військо Богдана Хмельницького? Чим були озброєні вояки, як одягнені, що їли і де відпочивали? Чим гралися козацькі діти і які плаття носили дружини козаків? Книга дає наочні відповіді на всі ці питання. За фотографіями доробку учасників військово-історичного руху та музейних експонатів читач має змогу уявити життя наших предків. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться військовою історією та матеріальною культурою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52233

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 Л-61

 26. Ліхтей, Ігор Михайлович. Історія Тропічної й Південної Африки в добу Середньовіччя [Текст] : навч. посіб. / Ігор Ліхтей ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. історії Стародав. світу і Серед. віків. - Ужгород : Ліра, 2011. - 174 с.

  У посібнику висвітлюється історія виникнення і роз­витку державних утворень Тропічної й Південної Аф­рики в добу Середньовіччя з опором на усну традицію, свідчення письмових джерел, а також з урахуванням су­часних досягнень учених-африканістів. Простежується розвиток державних утворень Західного, Центрально­го і Східного Судану, Гвінейської затоки, басейну річки Конго, східноафриканського узбережжя. Значну увагу приділено колоніальній політиці європейських держав у Африці в ХVІ-ХVП ст.
  Для науковців, викладачів історії та етнології, вчителів і студентів, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною Чорного континенту.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА745116

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(60/67) Л-65

 27. Малаков, Д. В. Мальовнича Україна [Текст] = Picturesque Ukraine : [альбом] / [Д. В. Малаков ; фотогр. А. Л. Прибєги та ін.]. - К. : Мистецтво, 2011. - 336 с.

  Альбом розповідає про багатовікову та мальовничу природу держави Україна. Храми і монастирі, замки і фортеці, палаци, маєтки та сучасні споруди характеризують творчий злет народних майстрів і професійних митців, які від часів Київської Русі до сьогодення творили неоціненну спадщину нашого народу. Видання знайомить із різноманітними чарівними куточками всіх регіонів країни – від Карпатських гір на заході до донецьких степів на сході, від голубоплесого озерного Полісся на півночі до сонячних берегів Криму й Одеси на півдні. Альбом зачарує кожного читача неповторною красою природи України, її давніми архітектурними пам’ятками і новобудовами.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: СО30709

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 М-18

 28. Матях, Валентина. Український цивілізаційний процес раннього нового часу в наукових проектах Інституту історії України НАН України [Текст] : [розвідка] / Валентина Матях ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 183 с.

  У пропонованій розвідці на основі опрацювання створеного в Інституті історії України НАН України значного наукового доробку в царині вивчення національного історичного процесу раннього нового часу розглянуто місце установи в конституюванні новістичного напряму досліджень в Україні та внесок її творчого колективу в формування проблемного поля ранньоновістичних студій та станов­лення основних інтерпретаційних моделей.
  Для науковців, викладачів та студентської молоді, всіх, хто цікавиться проблемами дослідження української історії та прирощен­ня наукового історичного знання.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА751103

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)а/я М-35

 29. Михайленко, Валентина Микитівна. Дем'ян Многогрішний - гетьман Сіверський [Текст] : [нарис] / Валентина Михайленко ; худож. Анатолій Книр ; фотохудож. Роман Шевченко ; Коропська центр. район. б-ка. - Мена : Домінант, 2011. - 64 с.

  Нарис «Дем’ян Многогрішний - гетьман Сіверський» має на меті, спираючись на ряд видань, документів та публікацій у часописах, показати неоднозначну особистість цього володаря булави на Лівобережжі України (Гетьманщині) у 1668-1672 роках. Матеріал цікавий тим, що Д. Многогрішний є вихідцем із наших країв. Розраховано на учнів, студентів, широкий читацький загал.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748468

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)4 М-69

 30. Нариси історії Української революції 1917-1921 років [Текст] : у 2 кн. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2011 - 2012.

  Кн. 2 / [В. Ф. Верстюк (кер.) та ін.]. - 2012. - 460, [3] с.

  У книзі розповідається про особливий період в модерній історії України, в ході якого були реалізовані перші в XX ст. українські державотворчі проекти: Україн­ська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республі­ка, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Розкриваються соціальні, полі­тичні та культурні аспекти революційного часу. Нариси узагальнюють великий істо­ріографічний доробок сучасних українських істориків, які займаються вивченням Української революції.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В353433/2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71 Н-28II

 31. Нікольський, Володимир Миколайович. Політичні репресії 1937-1938 рр. на Донеччині: причини, перебіг, наслідки [Текст] : монографія / В. М. Нікольський. - Донецьк : Каштан : Донец. обл. редкол. тому "Реабілітовані історією", 2011. - 200 с.

  Монографія є першою дослідницькою роботою, в якій комплексно розгля­нуто політичні репресії на Донеччині в 1937-1938 рр. Автор досліджує підготовку та хід «великої чистки» в найбільшому промисловому регіоні України. Детально проаналізовано реальні результати репресій - кількість заарештованих та засуд­жених, їх соціальний стан та національну приналежність, місце роботи, освітній рівень тощо. Цінність роботи полягає у тому, що її документальна основа була ретельно перевірена на відповідність дійсній ситуації, що дало можливість зафі­ксувати та оприлюднити факти фальсифікації звітності органами НКВС. Книга розрахована на істориків-професіоналів, аспірантів та студентів, краєзнавців, всіх хто шанує історію.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748373

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71 Н-64

 32. Примаченко, Яна Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА [Текст] / Яна Примаченко ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : [Ін-т історії України НАН України], 2010. - 181 с.

  У книзі здійснено комплексний аналіз північноамериканської історіографії діяльності ОУН і УПА. Досліджено політико-ідеологічний та інтелектуальний контекст історіографії США та Канади другої половини XX ст. Розглянуто як сам процес становлення північноамериканської історіографії проблеми ОУН-УПА, так і ті чинники, що впливали на актуальність дослідження української проблематики в США та Канаді на різних історичних етапах. Здійснено всебічний аналіз дослідження ключових проблем історії ОУН і УПА в північноамериканській історіографії. Виходячи з методологічних підходів, дослідницьких технік та світогляд­них позицій було виокремлено три групи північноамериканських дослідників: емігрантську, діаспорну та американську. На основі аналізу широкого кола наукової літератури визначено динаміку розвитку досліджень як в середині окремих груп північноамериканських дослідників, так і на рівні взаємодії одної з одною та з іншими етнічними спільнотами Північної Америки, як-то: єврейською і польською, з якими українці мали досить складні стосунки. Визначено характерні риси націо­налістичного наративу створеного емігрантськими партійними істориками та діаспорного «мученицького» наративу. Виявлено тенденцію до збільшення цікавості до проблеми ОУН-УПА з боку молодого покоління американських дослідників.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС50947

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т1 П-76

 33. Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали VI Міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 13 - 15 квітня 2007 р.) / Інститут археології НАН України, Чернігівський держав­ний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Інститут археології та ста­родавньої історії Північного Лівобережжя. - Чернігів: Сіверянська думка, 2007. - 220 с.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 43606

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді Т4 С-32

 34. Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / За загальною редакцією Лариси Івшиної,

  Видання третє, стереотипне. К.: ПрАТ «Українськапрес-група», 2012 — 800с.

  «Сила м’якого знака... » — це книжка про незнищенність. Про глибину й могутність нашого історичного коріння. Це спроба «Дня» та наших авторів не тільки дослідити Київську Русь як історичне явище, а й зрозуміти історію її Історії.
  Ця книжка — про те, як минуле нашого народу намагалися привласнити і як воно не піддалося. Як державотворчий, культурний і духовний спадок княжої доби перекроювали спершу Російська імперія, а згодом — Радянський Союз. І як ці спроби повторюються сьогодні, вже на нових рівнях. Недарма відомий британський вчений, громадський діяч і журналіст Ланселот Лоутон у 1930-х роках назвав анексію Київської Русі «одним із найбільших політичних шахрайств у нашій історії».
  Для багатьох книжка «Сила м’якого знака...» означатиме відкриття. У тому, що стосується походження нашої мови, Церкви, тяглості державотворчої традиції. А також у тому, як втручання в українське минуле вплинуло на трагічне розгортання нашої історії у XX столітті.
  Протягом 15 років «День» скрупульозно аналізував українські «больові точки» як у щоденному газетному форматі, так і в книжковому. У дванадцятій книжці із «Бібліотеки «Дня», яку ви тримаєте в руках, вміщено статті блискучих авторів, багаторічних експертів і журналістів «Дня» — Валерія Степанкова, Анатолія Свідзинського, Дмитра Степовика, Григорія Півторака, Оксани Пахльовської, Петра Кралюка, Сергія Кота, Кирила Галушка, Олександра Палія... Незмінного ведучого рубрики «Історія та Я», журналіста «Дня» Ігоря Сюндюкова. Видання містить також матеріали незабутніх Сергія Кримського та Клари Гудзик, чия публіцистична творчість вже стала історією нашої газети. Автори книжки переконані, що повернення Руської правди та зміцнення української ідентичності сьогодні вкрай важливе не лише для нас, а й для Росії та Європи. Українська спільнота дозріла, щоб прийняти історичну правду в повному обсязі. З усією відповідальністю, яка з цього випливає.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 759275

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 С-36

 35. Солдатенко В. Ф. У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917- 1920 рр. в Україні) / НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних дослі­джень ім. І. Ф. Кураса. Український інститут національної пам’яті. — К.: Парла­ментське видавництво, 2012. — 272 с.

  До нової книги включено три сюжети, тематично об’єднані дослідженням однієї з апогейних, водночас найскладніших сторінок вітчизняної історії — революційної доби 1917- 1920 років. В основі — підведення підсумків історіографічного освоєння ключових проблем соціальних і національних складових суспільних процесів, зосередження уваги на дискусій­них аспектах осягнення революційного досвіду.
  Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54072

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)71 С-60

 36. Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат [Текст] : каталог пам'яток історії та культури : у 2 т. / Івано-Франк. обл. держ. адмін. [та ін.]. - Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2011 .

  Т. 2 : Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи / Богдан Томенчук [та ін.]. - Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2011. - 272 с.

  Книга «Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам'яток історії та культури» підготовлена на основі історико-археологічних досліджень 2006 - 2011 років колективом Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Каталог уперше вводить у науковий обіг як джерела сотні оригінальних стародавніх, середньовічних і новочасних пам'яток, розкриває етапи цивілізаційного поступу краю, особливості розвитку його етнічної історії, духовної і матеріальної культури.
  До першого тому ввійшли пам'ятки сакральної спадщини давнього і середньовічного населення Галицької Гуцульщини, зокрема скельні святилища і ритуальні камені, що супроводжуються унікальними петрогліфічними комплексами. У книжці відображено також християнську монастирську традицію в період середньовіччя і нового часу.
  До другого тому включено пам'ятки оборонного характеру - давні городища, середньовічні замки та укріплені двори, які були центрами суспільно-політичного, економічного і культурного життя краю. Досліджено джерела та осередки традиційного солевидобутку. Висвітлено роль і значення давніх транскарпатських, трансєвропейських шляхів.
  Для істориків, археологів, етнологів, музейних працівників, краєзнавців, викладачів і студентів, учителів та учнів, а також усіх шанувальників старожитностей Українських Карпат.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В353176/2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т5 С-77II

 37. Стволыгин, Константин Владимирович. Отказы от военной службы вследствие убеждений в Российской империи [Текст] : монография / К. В. Стволыгин. - Минск : РИВШ, 2010. - 246 с.

  В монографии исследуются теоретический аспект проблемы отказов от военной службы вследствие убеждений; характер этих отказов у подданных Российской империи; обусловленность, сущность и противоречивость рос­сийской государственной политики в отношении лиц, отказывающихся от военной службы по убеждениям; раскрывается опыт организации альтер­нативной гражданской службы российских меннонитов в лесных командах. По результатам проведенного исследования автором сформулированы вы­воды, уроки и практические рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование практики освобождения граждан от военной службы вследствие их убеждений, использования института альтернативной служ­бы в современных условиях.
  Материал может быть использован законодательными, исполнитель­ными и судебными органами; в учебном процессе при изучении прав че­ловека. Адресуется широкому кругу читателей, интересующихся историей, особенностями развития и становления российского пацифизма.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761255

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2)51)C-78

 38. Сушков, Андрей Валерьевич. Президиум ЦК КПСС в 1957-1964 гг. Личности и Власть [Текст] / А. В. Сушков ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т истории и археологии. - Екатеринбург : УрО РАН, 2009. - 384, [72] с.

  На основе архивных материалов и воспоминаний рассматри­ваются критерии и источники кадрового комплектования Прези­диума ЦК КПСС в период 1957-1964 гг., причины изменений его персонального состава, распределение обязанностей и соотно­шение властных полномочий между членами Президиума ЦК КПСС. В исследовании определены основные факторы, отра­зившиеся на становлении ряда влиятельных членов Президиума ЦК КПСС «хрущевского призыва», а также проанализированы их личные и деловые качества.
  Книга адресована историкам, политологам, общественным деятелям, преподавателям, студентам и всем интересующимся политической историей СССР.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755821

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2)731) С-91

 39. Теліженко О. В. Основи національної культури : навч. посібник / Олександра Василівна Теліженко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 443 с.

  Навчальний посібник розкриває матеріальну і духовну суть національної культури і традиційного народного мистецтва України, еволюцію його розвитку від найдавніших часів до сьогодення.
  Посібник укладено у формі текстів лекцій з бібліографією до кожної теми та запитаннями для самоконтролю.
  Книга має багато ілюстративних матеріалів.
  Видання розраховане на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться матеріальною і духовною культурою України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52827

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 Т-31

 40. Теоретичні та науково-методичні засади підготовки статей про пам'ятки історії до" Зводу пам'яток історії та культури України " [Текст] / НАН України, Ін-т історії України ; [авт. й упоряд.: Горбик В. О. (кер.) та ін. ; відп. ред. С. І. Кот]. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 271 с.

  У виданні розглядаються теоретичні та науково-методичні засади підготовки статей про пам’ятки історії до «Зводу пам’яток історії та культури України». Спираючись на новітні розробки в галузі пам’яткознавства, автори ставлять за мету надати науково-методичну допомогу регіональним редколегіям «Зводу» в підготовці матеріалів про історичні пам’ятки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744666

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук) а/яТ-33

 41. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Володимир-Волинський район [Текст] / упоряд. і авт. комент. І. Пущук ; [за заг. ред. Я. Федорчука]. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 417 с.

  Вміщено спогади мешканців Володимир-Волинського району Волинської області про події українсько-польського міжнаціонального протистояння 1938-1944 років. Рукописи свідчень та їх фонозаписи зберігаються в архівах. Підсумковий коментар про перебіг протистояння на терені кожного населеного пункту є викладом зібраних споминів, а також тверджень інших названих у збірнику осіб із числа тодішніх мешканців.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА742059

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)72 Т-65

 42. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Ковельський район [Текст] : [спогади] / упоряд. і авт. комент. Іван Пущук ; [під заг. ред. Я. Федорчука]. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 268 с.

  Вміщено спогади мешканців Ковельського району Волинської області про події українсько-польського міжнаціонального протистояння 1938-1944 років. Рукописи свідчень та їх фонозаписи зберігаються в архівах. Підсумковий коментар про перебіг протистояння на терені кожного населе­ного пункту є викладом зібраних споминів, а також тверджень інших названих у збірнику осіб із числа тодішніх мешканців.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750937

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)72 Т-65.01

 43. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Любомльський і Шацький райони [Текст] / упоряд. і авт. комент. Іван Пущук ; [за заг. ред. Я. Федорчука]. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 318 с.

  Вміщено спогади мешканців Любомльського і Шацького районів Волинської об­ласті про події українсько-польського міжнаціонального протистояння 1938-1944 років. Рукописи свідчень та їх фонозаписи зберігаються в архівах. Підсумковий коментар про перебіг протистояння на терені кожного населе­ного пункту с викладом зібраних споминів, а також тверджень інших названих у збірнику осіб із числа тодішніх мешканців.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА742058

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)72Т-65.02

 44. Усна історія Степової України [Текст] / головна ред. кол.: Павло Сохань ( голов. ред.) [та ін.]; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.]. - Запоріжжя : Тандем, 2008. Т. 8 / ред. кол.: А. Бойко [та ін.]. - 2010. - 362 с.

  Восьмий том Усної історії Степової України репрезентує продо­вження матеріалів експедиції до села Сурсько-Михайлівка Дніпро­петровської області здійснену Запорізьким науковим товариством ім. Я. Новищького, Міжнародною громадською організацією “Інсти­тут україніки”, Інститутом української археографії та джерелознав­ства ім. М. С. Грушевського НАН України та Інститутом усної історії Запорізького національного університету в червні 2009 року.
  Важливість і унікальність видання полягає в тому, що, по-перше, старовинне козацьке село було засновано легендарним запорожцем М.Коржем, а по-друге, усна історія є вагомим чинником історичного буття, значущим елементом відносин - побутових, економічних, суспільних і, що головне, - визначальним механізмом передачі історичної пам’яті і, як наслідок, - елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної, соціальної, етнічної групи.
  Для істориків, філологів, фольклористів, краєзнавців, усіх, хто ці­кавиться історичною традицією, віруваннями, уявленнями.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В350608/8

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 У-75 VIII

 45. Усна історія Степової України [Текст] / головна ред. кол.: П. Сохань (голов. ред.) [та ін.]; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.]. - Запоріжжя : Тандем, 2008 . Т. 9 / ред. кол.: А. Бойко [та ін.]. - 2010. - 369, [42] с.

  Дев’ятий том Усної історії Степової України репрезентує матеріали експедиції до села Скельки Василівського району Запорізької області, здійснену Запорізьким науковим Товариством ім. Я. Новицького, Запорізьким відділенням Інституту української археографії та джерелознав­ства ім. М.С. Грушевського НАН України та Інститутом усної історії Запорізького національного університету в серпні 2002 року.
  Важливість і унікальність видання полягає в тому, що, по-перше, старовинне село було розташоване у Великому Лузі і зберегло пам’ять про унікальну атмосферу плавневої зони, а по-друге, усна історія є ва­гомим чинником історшіного буття, значущим елементом відносин - побутових, економічних, суспільних і, що головне, - визначальним механізмом передачі історичної пам’яті і, як наслідок, - елементом іден­тичності тієї чи іншої суспільної, соціальної, етнічної групи.
  Для істориків, філологів, фольклористів, краєзнавців, усіх, хто ці­кавиться історичною традицією, віруваннями, уявленнями.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В350608/9

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 У-75 IX

 46. Федорчук, Ярослав Петрович. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Волинська область. Підсумки [Текст] : [дослідження] / Я. П. Федорчук. - Луцьк : Твердиня, 2012. - 195 с.

  Ця книга об’єднує і підсумовує цілий цикл видань про «Трагедію українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років», трагічну та суперечливу історію двох великих народів.
  Підсумовано об’єктивні дані досліджень багаторічної кропіткої праці, що грунтуються на опитуванні багатьох свідків трагедії Підтверджуються неспростовані факти, хто першим почав крово­пролиття, але й стверджується взаємодопомога один одному прос­того населення: сусід рятував сусіда, не дивлячись на національну приналежність. Це ще один доказ «короткозорої» політики недалеко­глядних керівників. Водночас це і книга про багатовікове добросусідство великих українського і польського народу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750936

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)72 Ф-33

 47. Чугаенко, Юрий Алексеевич. Афганистан в сердце моём [Текст] : Первые дипломатические шаги по установлению украинско-афганского сотрудничества / Ю. А. Чугаенко. - К. : Национальная академия управления, 2012. - 159 с.

  В предлагаемой книге рассматриваются первые внешнеполитичес­кие шаги Украины на афганском направлении и практика их реального воплощения в жизнь. Бесспорный интерес представляет, высказанная автором точка зрения на условия и факторы, ускорившие дипломатичес­кое присутствие Украины в Афганистане, являющийся на сегодня одной из долговременных "горячих точек" планеты. Ценность книги и в том, что в ней дан глубокий анализ внутриполитических и внешнеполитических процессов, происходивших в стране после начала антитеррористической операции и на момент вручения верительных грамот, и в последующее время. При этом автор выступает не в качестве статиста, а свидетеля и активного участника становления украинско-афганских отношений. Лич­ные впечатления автора, его оценки различных событий, подкреплённые обширной документальной базой, делают книгу правдивой и интересной. Книга предназначена для дипломатических работников, научных работ­ников, занимающихся проблемами внешней политики и внешнеэкономи­ческой деятельности, политических и общественных деятелей, бизнес­менов, студентов факультетов международных отношений и международной экономики, воинов-"афганцев", широкого круга читателей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752108

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 Ч-83

 48. Шандра, Ірина Олександрівна. З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії: створення та діяльність (1874 - 1918 рр.) [Текст] : монографія / І. О. Шандра ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2011. - 299 с.

  У монографії на основі широкої джерельної бази висвітлюється історія виникнення, становлення та діяльності З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії - представницької організації підприємців Донецько-Придніпровського району, що діяла з 1874 по 1918 рр. та зіграла вагому роль в економічному розвитку регіону.
  Для істориків, краєзнавців, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, загалу читачів, які цікавляться економічною історією України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА743281

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)5 Ш-20

 49. Широкорад, Александр Борисович. Тайная история Украины [Текст] / А. Б. Широкорад. - М. : Вече, 2008. - 431 с.

  У России и Украины общие корни, общая древняя история. Две страны, теперь разделенные не только государственными, но идеологическими и политическими границами, считают себя прямыми наследницами Киевской Руси, ее славного былинного прошлого. И, казалось бы, вполне естественно, два народа, имеющие общего предка, общий культурный и исторический исток, должны говорить о своем единстве. Однако мы наблюдаем совсем иное — как в политике, так и в исторической науке уси­ливается противостояние. Два государства ведут многолетний спор о своем прошлом, звучат взаимные обвинения, нарастает отчужденность...
  Как появилось название «Украина» и какова история происхождения украинского языка? Какова подлинная история битвы при Конотопе и кто в ней победил? Была ли в действительности Украина колонией Российской империи? Как и при каких обстоятельствах родилась Советская Украина? «Голодомор» — миф или реальность? Об этом и многом другом рассказывается в новой книге историка А.В. Широкорада «Тайная история Украины».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС48234

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 1)Ш-64

 50. Шкраб'юк, Петро. Попід Золоті ворота [Текст] : шість елегій про родину Калинців / П. Шкраб'юк ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів : [б.в.], 1997. - 519 с.

  Ігор Калинець та Ірина Калинець. Поети, політв'язні, громадські діячі. Саме про них ця книга. І взагалі перша книга такого характеру про учасників Руху Спротиву тоталітарній системі. Розповідь про арешти, допити, судилища, перебування в таборах і на засланні, про заангажованість у національному відродженні наприкінці 80-х і у 90-х роках поєднується з аналізом літе­ратурної творчості Калинців.
  Автор — поет, кандидат історичних наук, старший нау­ковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Сполучаючи наукову аргументованість і жвавість викладу, він створив правдивий, неповторний пор­трет подружжя Калинців, їхніх родичів, друзів, а також їхніх переслідувачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА582909

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)73 Ш-67

 51. Штерн, Фріц. Наша епоха. Діалог [Текст] / Фріц Штерн, Гельмут Шмідт ; [пер. з нім. О. Ушкалова]. - К. : Темпора, 2011. - 310 с.

  «Наша епоха»—це книга-діалог між відомим німецьким політиком, канцлером ФРН у 1974-1982 рр. Гельмутом Шмідтом та німецько-американським істориком про історію минулого століття. Співрозмовники— безпосередні учасники знакових подій XX ст,— діляться унікальним досвідом, розмірковують над ключовими моментами минулого й сучасного, роблять свої прогнози на майбутнє. Книга розрахована на істориків, політологів, усіх, кого цікавить історія сучасності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746609

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(0)6 Ш-90

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138